Goudsche Courant, dinsdag 1 december 1931

BhmfeiUancl NM rlMdaek Iiidt ch doHar n poad aterllng lecningen waarvoor in 1952 rond f 36 miUioen tenoo digd zal zijn andera dan tot dusverre steeda geecidedde uit Nederland in ateda van uit Batavia te do fi geftchiedien Het hier te landA te dekken bedrag zal dierhaive ditmaal niet zooals Wel zal in mindering kunnen worden gettrachl en som van rond f lil millioen weJïe Laar verwaehUng in ïndié besteed zal moeten worden voor de betaling van daar te latidó a ngtó oden eoüpona en ajloabaar gestelde sohuldbewijven der guldemileening van Ned Indtg ligt het m Bet voornemen om tenzij de fioancieefo toestand laniiailijk mocht verbeteren In 1932 K gebruik te makfn van het op de begrooting van dat jaar inlgetrokken bedrag vin f 5 iniUloen VOOI tftverplichte afloesing op de vorengenoemde Indische vreemde valutarleenmgen Het tekort op den dienst hier te lande kan derhnlvQ voor Ï932 woiden geateld op f 186 milboen f 16i millioen f 160i mülioen terwijl het geschat voordee Lg Van het bij de Koavoorzieningswet voor 1811 toegestaan maximumerediet van f 200 miilioen zal vermoadolijk op i et amde van dit jaar pen bedrag van f 146 miliio uit taan Het geheale tekort gedurende 19 fe dekken laat zich derhalve becijferen op 169 5 + 146 31S irtU hoen E aar een bedrag van 103o millioen nog geéon sol idee rd kan worden krachtens de Nod Indiiche Leeningwet 1931 zouden de ui a Rijks kAs te verotrekken voorik hotten j kynnen worden teruiBgebra M tat f 2l2 nul lioen Nochtans meent de rofrcfrmg dit hearag t f 250 millioWi te moeten stellen in verband met het ondenoigende De te vefwac4it n on mifltige loop dien de Indifiche fmanoiën yedurendt de efrst ol gende maanden onder de werkmg van de ereheiple fmancieele en economwohe wereidcnsw nitlen nemen de verdere dalrag der inddelen toch grijpt plaat i üi een mate en een tempo waarmede de kracht dadig ingezette beperking der uitgaven moei hjk gelijken tred kan houden maakt bij zondere voorzieningen noodlg voor do bevrediging van de kMbehoefben van den Indl schen dienst niet alleen dat van remitteenng an Indische oveisdiotten naar NedW land onder deze omst andagheden geen ap a ke al kunnen zijn maar bovendien laat zicti nu reedg voorzien dat de financiering van den dienst n rn fc6 eischen zaJ stdlen welke uitgaan hevea den beperkten omvang tot w Jker plaatsing n vlotiende Auld daar a lande mog ljk u Üet het oog hiert dient r ceninir te worden gehouden met de mogelijkheid van overmaking van voorschot ten uit e Kijkü kas naar Ned IndiS De crub en de Middeiutaiidsbond E B QodenMk o kMtoi fcmttn ta Set dd fbi Kieai ran Ai é ITaedA en Nijverheid vond dezer dagen vederom een ciMiferentic plaat £ tu schen de besturen van da 3 lande ijke Moddenstandsbonden Daarbij werJen oider voon itt chiH van dan heer C J G StruycJten in eigen knng I V oortgezt t de heaprakmgen welke reed j Vïx eger onjder lentmg van den minister van Arbeid Handel en Nijverheid een aanvang I namen Besproken wei d de vraag of het mogelijk zou zijn de aanpaaaing van de prijzen der eerste levensbehoeften aan de daling der gc otliandelepnjzen waar die eventueel nog niet voldoende mocht zijn m Bn yer tempo te bevorderen In verbond daarmede stelde de vergadbring nogmaals uitdrukkelijk VMt dat het pubiaek in de meeste gevallen ten onrechte klBMt Met tal van voorbeelden werd het fait dat vele prijzen reetis sdherp daalden sonw zeUa te sterk aangetoond Daarbij werd tevens in het licht gesteld dat vele lasten van economiBcheii ai eocia en aard verdere pnjftdaling tegenhouden terwijl ookdeover Head door handhaving van bedrij f ataJleven sJacht en keurloonen ed op het lfde peil en liet instellen van nieuwe maatregelen telastin en mvoeiTecht i weinig medewerkt Deze lasten zijn door den middenstand sehe met te beïnvloeden Tn dut verband werd overwogen lang wel ken pfACtiedien weg de reeds ingL reden da lin nog eens aan het publiek kan worden gedemonstreerd Gedacht ir daarbij aan het publiceorcn van prijslijsten die het dal id verloop vnn de klemhandeiBpnjzen km en aantoonen Tntusschen bleken hieraan vele mceihjkheden verbonden als gevolg van ge westelijke en plaatselijke versehiHen Daamaaat kwam wederom ter sprake de w nsoh Iijkhe d van invoeiing van een twee prijyensteteel oor afhaal en l ezoiigartikelen Dit zoumi chien e n verdere dahng kuiyien ÉH P Q idoordaf een der vete door het pub ïf opgelegde lasten hier mede zou kunr vervillen Ook hiebij kwamop vchtesr tal an moeilijkheden aan het licht welke evenwel nog vaki ewijae nader 7ullen worden be houwd Teneinde een aoo volledig mogelijk iozicht iii de materip te verkrijgen en dé uitvoer iRflihetd an bepaalde maatregelen te kun ncn Ixwrdeden werd besloten op korten termijnTfc enquête te houden onderde vak rganisftdiee vfui d voornaamste branches die levensbeJioeften produceeren en distri bueeren Voor het onderzoek dat reed in de komende weken zal plaats vinden 7ijn dcoJ i telegratiBch opgeroepen vertegonwoordi gcrs an orgoniRatiefl m het bakkw krui dmiere zuivel en lagprijbedrijf alsmedp van de handelaren in groenten aardappelen en brandatoffen Do te verwaohten geg rvens mlIeB dienen zoowd tot informatde vBn autoriteiten en publiek als tot beoordeeling yan de vraag in hteverre voor de betreffende branche ver Ioere nuatregwM ivtf prijsdaling mogeluk zijn bn dit iaaiate stellen de boatuitai zich echter uitdrukkelijk op het standpunt dat de prijsdaling het bestaan der bttrokkcnen niet in geva r inag brengen Te dien aan zien ntiet nt de georganiseerde middenstond te mogen ult oAn van de ateüing dat ook hem evenaU audcra l evolkingsgroopen een behoorlijke beataansmogeiijkha d toekomt j lu de vergadering werd verder an vei BchilleiuU uilen bezwaar gemaakt tegen de I redactie van heti eommuniquö der vorige Ook werd nog een evenata in de vorige vergadering met klem aangedrongen op ertÉ onwoordüging van de drie midden tandslxmden m de Cnsis comnussieKan Gewestelijke Landstormcommiaaie ZiUd floUand West Het RVi jarig bestaan A a Donderdag ie het juist i2J jaar geleuen dat dt Goviostelijke Landstormconmiiaoie Zuid Holland West door den voorzitter dei Nationale Lrudstormcoumiisait den heer L F Du inaer van Twiat geinatiülterd werjjl Van da tagenwoirdige leden dei Ge westelijke üouüi lasie zijn er slechts ten drietal uver die daze L rsto samenkomst 1 hét ben iiieegenuuikt het zijn de Iweriai H J Lamers uit Leiderdorp C Wildenberg uit ön Hai en O J ivarrea uit Scheventn gLl Na dtfie tenate vergodenüg van 3 Juni 1919 werden snel aditer elkaar een aantal vei gndenngtn g iio den op U Juni en 26 Juni d a v n op dnen Inatsten daium ward overgegaan UA d wikioanig vin de bosMiumfuncUtSnailMcn tot voorzitter werd de hiMT J H KTïigtT gekocen die a a Vaa derdag wegens aijn benoeming tot burgeiiMt ter vau Vnaaenvecn definitief n functie ala voonmter zal nearleggen Balial ve da vier bovengenoemd Itearen zijn er nog l©clit een drietal ledBn van da tegen wooivlige rewestelijke Conun ssie dia deze l elHiigriika vergadering meegemaakt heb l 11 liet zijn do heeren M H A Juta en If Vroom bèkJeti uit Oegstgeest en J Zand l erg ült Den Haag De aanvankelijlte organisatje had snellenvoortgang en reeds op 15 October kon mee gedeeld worden Öfflt er zich in het Gewest 25 Plaatselijke Landstormcommissle gevormdhadden Een tweetal namen mogen wel dankbaar worden herdacht het zijn die van kolonel I W C Keiser den eerste ooirnnaadant V an het korps om van d n eersten luitenant I var feit dén ijveriged eecretaniB der Gewastebjke ComniMsie Hun namen leven Eog in het Gewest voort aU Overste Kei her en Luitenant Van Pelt Toen de heer Keiser van zijn ocminiando werd ontheven haeft die Gewestelijke Com miflMe hem in haar vergadering van 2 Juni 1982 met aJgeaneeoa stemmen ot earevoór zitter verkozen Deze veigaderiw waa mede belangrijk omdat hienn de samensmelting van deze Gewesteüjke Commiasia met die van Bodegraven tot atand kwam 7 Mfi 43 jr id het overiijd n van kolcnH KfflseV hedrdacht slechts tweo jaar later 4 Mei 1929 wenden door den voorzitter woorden van dankbare bflnnnering gesprokerr aan de nagedaeh fanie van den tecjetaris der CoiraniflBie den heer Van Pelt rn aan het medelid der Oomml wie Pastoor Van der Bom ult Aarlanderveen De notulen der vonge vergadering nog door don heer Van Pelt opgemaakt en on derteekend werden onveranderd goedgekeurd De Gewestehjke Commlsste had het voor i echt dat de togenwoordigfl Mjnnster van Staat 7 Fscc Dr J Th de Viager in de plaalfl van kolwial Keiser heft reVoOTzitterschap der Conunissia wilde aanvaarden De iwopaganda voor den Bijzonderen Vrij willigen LandsAorm bftt in den loop der jaren zeker niet bet mmst door den ijver en de voortvfirendheid der Plaatselijke Lei dera regelmalaige voortgang ai zoo mag het tegöiwoordige Korps 7old Holland Weit bogen op een sterkte van pi m 6500 vrijwilligars wo pi m 300 resarveotficie ren waorbi oi ge erkt moge worden dat in deze sterkte niet opgenomen zijn de leden dei BijwndeTe Korpsen Motordienst enz Reductie op pmniebetaling ingevolge de Ongevallenwet Het lid der Eerste Kamer de heer Arntz heeft den Minister van Arbeid Handel en Nijvetheid de volgende vragen gesteid 1 Ie het juist dat door den Raad vanArbeid te Nijmegen tot den Minister vanArbeid Handel en Nijverheid hftt verzoek j is gericiit om op de premiebeftaling ingevol ge de OngevaUenwet 1921 een reductie toe te staan van mmstens 1 0 pet en dat onder stheLdene Roden van Arh id dit verzoek I vnn den Raad van Arbeid te Nuni ïien heb ben gesteund alsmede besturen van m d denstandöverfpniglngen en verschillende bIj de RijkevtTzek ringsbank via de Raden van Arbeid aangesloten partlmilierie ondemtflrtin gent 2 het juist dat ook door het bestuurder RijkflVerzekermgebank dat het Ongevailenfonds 1 eheeit reede meermalen op premie reducüe aelf3 tot 2fi pet gelijk vroegerhet geval wa vferd aangedrongen en ditbestuur ook Öian me eén reductie ov acooord gaan 5 Is het juist dat hot Ongevallenfondsefn premie surplus heeft van ongeveer gonOflCO en dat sinds die jongste aanmerkelijke verhooging dear promietarieven ditflcorea nog abeede toeneemt 4 Is het jmst dftt da Minister op het van oniderfi h0iden kaht ondersteunde verzoek onder vraag 1 genoemd vaiu den Raad van Arbeid te Nijmegen afwijzend heerft beschikt 6 Zoo ja z ou dan de Mmvtter uitvoerigde niolieven wiUflW kenbaar maken welkehem tot deze afwj jaende besliaaing hebbengenooptP 6 Acht de Minister acbtor jn dezen voor d b dnjven zoo sorgelijkeo tijd een premiareductle niet noodzakelijk indien het Onge vallentonda zulks gedoogt welke noodzakei lijkheid nader vordt Hit engezet in een De economische onderhandelingen t Panis f Cetenperde tevredenheid I U oorrespoodent van h t Vaderland te Pania m kUe giateravood ari mjo blad Mai eeo enkel woord werd al gevag gemaakt van de nieuwe eowODiiaohe cöfter hajQdelingen lu t Frankrgk P delegatie oader leiding van dr Nederbragt baatond uit da heereo Bliok ï ygenraani Swaneii burg lukker en Menislja met teohniBche voorJicJiUng vad ir Sevenater Jandl ouw consuleot aan hei gezajilscdiap gesproken werd Bi t veïWgcOwoOKhgers van tfe lonüotie dsfiarteinenten van Ha del Buir tenJandftcho Zafcon Landbouw © n den xUtü anedienst onder leidm van den direcieïtr Toor de iiandejAoverecnkoiOBten NedtrJaiid staat teg aiovez Franknj an de poiiUe vaii vrager Hatr doal van het over leK w dt maatreigelen van contjafjenteeïiBg voor oOa land kunstmatig te laten uitvolteö Aan het legiiifla van onntinyenteerlng door dfl delegatie mt den aard vao dd zaak af te keureu kan met worden getornd De Fran scho hctfer probBorcn onze laJidgenoot n Iiuint n de njst van de oLogehjkheid ter wille te ziju In aoovarre ge en Je basprekingan reden tot tevredenlie Dat diezc tevreden iiettd got mperd blijft 13 na het voorgaande duidflüjk H eerste punt van beeprekiog betrof de beüwarei door Nederland mgebrAcht tegen bewrekmr van de rrgnBCha regeling inxake de Mdvrage Tan Invoen erKunninKen döak de Fraiudie belanRbebbenden Aan Wzen kant bestaat bmtond a thans de vr es dat aj moeilijk te vereenijen is mei du aan Nederland gedane toezeigging d t hel de vnje beschikatmg zou hebben over de toe te kennen oootingenten De zaak u nu kóo dat Kecterl nds he etz portöur esrat i eigen lapd een mtvoerver gunning moet vragen en op grond daarvan lu ïranknjk een in oeiTeclit moet verwer ven waarbij Oe Fransche overheid heelt tot eze d den nieefat mo elijken spoed te autbi betrachten öodat een aanvrage van invoer reed den s den dag beantwoord u tuimeii werden Het Nedertandsdie beiwaar U dat met deze regeling t iettemm tijd verkrefv gaal Daarom b lrftten on oodefbiiJKMaars en stelsel volgens hetjwdk use eigen uitvoervergunning ToMoendo n U jujui m geval het contingMit niet over echredan w Van Fraufcöhe zijd © werd daartegen aan gevoo d dat al deze national uitvoercerti ficat bezwaarlijk t controleeren zijn Do igei oenndiï oezwaiKD wagSD voor het eeoe artJkel zwftarder da voor het andere Het kiemt in hooge mate voor hloemai die wijls telegrafiach besteld worden Ben i j tcasing erd nog niet gevonden In 0fi tweede ploatd werd van toae zgde bezwaar gamaak tegen de dnercnr dige toekenaing van b t eontlacnt ipct het gevolg dat Nederland ongunstiger dun apdeie landen behandeld umi worden Dii I9 voornamelijk van toepaaaing op kaas oufdat Frounkrijk een groot oootlDgéiii hedft teegtlatftr pan Tlalinanat kaas lerwijl voor atle andere kaoKffi percentsgewjjze een veel lager ocntmg ent iwerd vastgesteld Het zelfde feit loet zidl voor bij ecJiapeo vleceb waarvooï abt ti ivaJ ter berekening ifekozen werd de erstfi n on maanden van 10 11 waarmee de nteuwe leyeranües bevoor deeld worden Wat de Italiaansohe kaas aangaat stellen de Fratuchen tegcno e er de Nfr derlandiclw argumenten dat ij doofeon bandelsverdrsg aan Itatie gebonden 7ijn en de Iiiliaansche kaas niet met de Nodeo land 90he sou concurreeren Het eerste argument weegt zwaarctef dan bet twewl Voor schapeuvlMSch n kaa is verhooging van het contingent bepleit Het derde bezwaar van de Nederlanrfbche commissie geldt de keuze van de periode voor de verdeeüns van de contingenteer ng Nederland wensoht een vaste periode voor elk te eontingenteeren arükel met Inbegrip van 1931 zoodat het de goede 11 de kwflde kansen gelijkelijk ZOQ loopen Beide landen staan op hetzelfde fctandpunt inzaJce de vertteehoi van het oontmgont ove het onder het og geziene üjdeb tek paar gelang van de bebeekenis van de seizoenen voor dit artikelen Ov r veertien dagwn hoopt de delegatie te Portj terug te zijn Tm slotte kan e egd wot den dat op de mogelijkheid van Nederland che tegenmaatregelen gesinepeeld ie Men wi et dat daaj ifw de jnvoer van Franaofie wijnöi in aanmerking komt In hoeverre de Boogeoaamd Oslostaten in dit opzocht e n I jn kunnem trekken kan nog niet g 7 trd worden De volgeivde weck zal laironitrentnader overload worden Men weet dat Denem rken al dergelijke maatregelen nam nÜweden spoedig kan volgen olg ni4 mededeehng vAn den Rijkaland bouwoMWulent te Panjs Dr Seveaster u hH eontiiigent vooi invoer van oasen in Pianknjk urtgepiU Tn verband daarroiede ut de invoer van oesen ir Fraaiknjk tot 1 Januari a s verboden Voorla tieelt gedoemde Rijk ilandhouwcon suJent nog rri d J dat de iHivoer van Kèrstbownen 7ondi r kluit van I tot 25 December a i in Frankrijk ts toegeataan Kasgeld vooi den Indischen Dienst Hel gebeele te dcttken tekort voor 1932 geraamd op ƒ 315 500 000Scaling van rente en afloesing derInd dollaren pondenleenmgen zal uit NcdeHand g schieden j IngedaenA is ten wetsontwerp tot voorziening in dd betiotfte aan kaegeld voor den Indiaohin dmxsl gedurende het jaar 1932 Voigeni dë e£rooting vap N d lodió voor 1 193iJ lal m iat ja tr hier te lande rond f 18 $ II iJIioen mofttii uordni gadleJtt terwijl in liidie het vocrd elij vereohil tuwchen ont jvangsten en uitgaven op ten hoogste f 78 tmiJlioen mag wonden gesteld Daar de inkomftein an Indiê thans zeer ver 1 n mderen bestaat het voornemen de beta hng ain rente en aflosping voor de drieataivaxtlkftl iti d Oeldirtender van Zaterdag 1 Augustus 1931 P 7 Zou derhalve de Minister alsnog met ingang van 1 JuU j 1 willan ovei gaan tot de door den Raad van Arbeid te Nijmegen booogde reductie opdat de bednjven aange islottn bij de Rijksventekeringsbank alke vrijwel steeds dezelfde bleven en the door de laatste belangrijke verhOoglng der renietaiieVen tooh al niet onaanzienlijk zijp leawaard mt hyet door hen zelf opgebioohte premii surplus althans eenige verlichting in hun exploitatiekosten kunnen erinngen Kamer van Koophandel te Delft ot joden van dö Kamer vaa Koophandel en Iabrioken voor Delft en omstreden zijn bij eiik4 1 candidaatstelling benoemd in de atdtelu g Giootbedrijf de heereo Ph de Kan ter iifti J van Rijn Mzn 3 Gravenzan dt afti 11 C I Proos m de vacatureC BirJihoff en J C Suria m de vaoaturCN C A Oudomans In de afd Kleanbftdnjf de aftredende hee ren A C van Bokhoven J H Bippe J C van Woerden en J F Woleky Jaarvergadering Vryz Detu Bond Tegen elke pogmg tot inflatie van den Ned Muntatandaord In de Zondagzitting van de algemeene vergadering van den Vryz Dem Bond had de verkiezing plaats van het Dagelyksch Bestuur Hierin werden geko en Mr P J Oud te Den Haag Mr M Sungenberg te Haarlem In het Hoofdbestuur werden vitf rts nog gekozen de heer G Ritmeester I 1 Oorg r ook op straoti K natuurli k droog n I IB M et ne beatuurdér een b oek aan ki i Zondbgna l omstreeks twaalf uur w dL t i grels vanaf Essen weder aan 41Ie ging goed totdat om half ze de de plaats van het ongeval genaderd Tw Op dat oogenbhk waren de ineial laap behalve twee van de Duitsche ÏL boden Pr weid met een kalme vaart T den Plot hng l emerkf n de beide w S gebleven meisjes dat de auto n2r r f an den weg ging en naar Nachts ÏT ver hellen daania omsloeren n ï ilnol langs den weg terecht Icwam E i v g gegil wekte de cmrwonönden uTw sfanp De postbode Kraaikamp en h van Man on balden uit da Bilt LtlH tig m de omiiddalhjke omgeving y l plaats dös onheils waren pakten anlZ hjk flink en doortastend n Z HhITS hen door een opengemaakt portii SL Ï hovon jde VBn den wagen alle üizitS dl p en doar elkaar sommigen Vnh water iagen uit hun neteli e j tüe el Dl bestuurder was erg gesehn kken 7i ndochtertje dat naast hem zat wi h cigat lan toe terwijl een der Dmt hö mriljes ctn hoofdwonde en een anZ un beenwond gekrege hS o 6 De politie was spoedig ter plantse ew te Leeuwaiden P G J Pino Post te Hen a dr Lette en dr Mayer De gewS gelo en do heei W K De Lustig deze laat werd opgebeld en met 2 7 van dezen dienst zijn allen ov ew naar de Ryksklmieken wa r hetZhS 8te krachtens enkele candidaatatellmg door d n t n lu ö de Federatie Utrecht Na een bespiek ng van den economischen en financieelen crisis door Mr P J Oud werd aangenomen een 1 p n motie vun de Federatie Friesland waarbyf h u I verband gen en de beetuurdts dte over inwendige l or itpijncn klaagde konden na wa ver yorgd te zijn allen de kliniek verlatwi De poliüe die prooes verbaal vaa het geMirde ln eft opgemaakt legde beslag op het lijk van het jeugdige slachtoffer m verband n et een gereclitelijk onderzoek Twee kinderen door vrachtauto gegrepwi Een van ben op slag gedood Bij het station te oordwIJkerhout ajji twee kinderen door een vrachtauto van de firma van Rijn mt Noprdwijk overreden ZiJ staken plotaelmg den we g over om etn m stchtkaart die zij m de h nd hailden eo ét weg woei te grijpen Het vyfjarig dochtertje van den beer G Kora waa onmiddellijk dood t andmmwajf heb 5 jarig dochtartje van den hm V Damene werd ernstig aan het hoofd ge wond Een leeraar verdwenen Sedert 24 November is ta sHertoganbcschverdwenen de heer G de Meijer leeraar aanhet btedelijk Gymnasium aldaar Namens dsbrigaaeconni andant der Kon Marechausfleete Den Bosch met de verblijfplaats bekendte worden gemaakt of bij eventueel vindenvan het lijk genoemden brigadeoommandantzoo sjKtedig mogelijk te hertehtui VöTnoed m rdt dai te heer Da Meijer een onrfluk U jverkomen l Een steen dea aanstoots De g neenteraad van Amersfoort hetit naar de Ct het N v o D meldt besloten de kei het voorwerp woarooor dw gemeente bekend ia gewoiden te verplaatian Dat u noüdig door den woningbouw en Htratenaan leg op dö tegenwoordige etandplaat Het opsohnft dat da kei een zwerfblok ifl blijkt dus wel juist te iijn want van da h de kwam het stuk sU tn naar de Varaenmarkt vanoaar werd het m 19C0 door de edite Anieriifcorters naar het politiebureau getrok ken vandaar de bijnaam kaïentreJdtera en thans gaat de kei ofmieuw zwerven i aar do Arnhemechestiaat in het plantsoen tje hij d © Mcfijeeschool Ten aanaien vaa het vrtwiidelizigenverkter konit de kei 1 veel ongunstiger poeitie en wat velen gehoopt jiadden dat de kei een plaatsje kki krijgen op die Korte Gricht dus in het hu tje der stad 1 met gebeurd Die uitdrukking keientrakker heeft een beteekenis gekregen Mocht er somg getwij feld worden of iemand een geboren Amerafoorter ia houdt olie twijfel op als er gezegd wordt H j heeft de kei getrokken I Feestelijkheden zullen er nu niet bij plaats hebUn de dluenst van openbare werktn zal de kei zelf verplaatsen ot doen verplaatsen doch het zal rustig geschieden De tijdBtWi Btondighodon gebieden zuinigheid Maar als ten bewjjfl van het groote gewicht van de ken m het maatacAiappelijk leven moge die j nen dat voor et vervoer ov r een afstand van hoogstens 300 Meter de som van f 2000 I H uitgetrokken De tolooriog te MaartenadUk Gistermiddag te ruim dïue uur i het ver keer op den weg Hilversum U reoht bij den tol te Maartensdijk geheel gestremd ge wcest terwijl de tolboom geblokkeerd was De aanwezige sergeant van da miütaire poiittó verzocht het publiek dien hoofdweg te ontruimen bij weigermg waarvan door hem andere maatregelen genomen zouden wtiden Mr Westiak die de actie lejdde raadde lan het verzoek m te twilligen en drong er voorts nogniopJs op aan dat proces verbaal zou worden ojpgamsakt Nadat vervolgens do weg was vrijgemaakt v Mid een onderhoud pfciats tiwschen mr van Weetrik en den heer P v d Hoek eener zijds en den burgemeester van Maartensdijk jhr C V d Voort van Zijp anderzijds Nadat de delegatie was teruggekeerd deeJ dt mr Van Westnk mede dat de burgemees ter geweigerd had het proce verbaat te loen opntaken In verband met dit resultaat 1 egaf men zich naar Utrecht tenemde Ijij den Officier van Justitie een klacht in ta dienen Voorts vernamen wij dat de piakkatso welke op de aubobiiSBeHi van den dienst HÜ versum Utrecht geplakt waren en w ai de aansporing stond met over Maartenadi te rijden maar over Soeetduk Do BUdtf zul len heden wed r verwijderd worden daar da de algemeene vergadering zich uitspreektTC Üf L u Wt omeu de overi voor een krachtigen strtid van party en Kamerfract e tegen el e pogmg tu hifla tie van dcn Nederlandschen muntstandaard teneinde groote groepen van onze bevol kmg voor ondergang te behoeden Nadat het beleid van de Kamertractie wa bespro ken werd nog een motie Den Haag aange nomen om zioh met alle klem te verzetten tegen het voorgestelde 3 pets kort ngvetje Mr Marchant besprak het standpunt van den Vryz Dem Bond ten aanzien van de cumulatie van functies Spr achtte zyrt functie van lid van de Tweede Kar er en wethouder van Den Haag vooraïsnog ver eemgrbaar en verwierp het axion a dat door de afdeéljig Wageningen was gest lil nl dat ieder der beide functies de geheel per soonlykihe l eischtr Verschiilende voorstellen worden ingo trokken waarna te imgerveer half vyf de vergadering werd gesloten GEMENGDE BERICHTEN Het strooperadrama te Kcht Omtrent de daders nog niet met zekerheid bekend Omtrent hét strooperBdram a m de gemeen t Echt verncaïteir wij nog Ima v lgi 3nde J Op oïigeveer 500 M afstand van de woning van Ie vennisten vond de politie Zon dag bij het onderzoek eerst een leeren broekriem welke bloedsporen vertoonde Naar aanleiding van deze vond t werd de gelieelc omgeving naar hen afgezocht en op 20Ü M afstand van de plaats wa r de riem werd gevonden ontdekte men dat de grond wQe omgewoeld Men vond daar le kuil van onge eer 1 M in het vierkant en lé M diap waarin de 3 lijken waren ge d De kuil vas afgedekt not een laag aarde von ongeveer 20 cM waarover heen takken waren j gelegd om allee zooveel mogeliik te camou I fleeren Omtrent den dadei of de dadePa valt op het oogenblik nqg niets met zekerheid te zeffgeii Door personen die te hchutbrcek goed bekend zijn worden de namen van een of meerdere piemonen genoemd die men van het misdrijf verdenkt Uit den aard der aak zijn de justitie en politie uiterst voor zichtig in deze Een persoon op wien men verdenking heeft is Zondagavond nog aan oen verhoor onderworpen maar men vond geen termen oanweaig om hem m aireet te Ik uden Of men hier met één of meer da ders fe doen heeft ztfT het nader onderzoek eveneens moeten uitwijzen Een van de drie slachtoffers is door revolverschoten de bel de ondieren schijnen door geweerschoten te zijn gedood De drie mannen dtoegen geen wapenen bij zach één van hen had een knuppel De gebroeders Kersten komen uit een gean waai nog een jongere bfoer en 3 ïeer jeugdige zuster zijn Dg vader ie mijn j werker Het derde slachtoffer wae ds oudste zoon uiti een vrij talrijk gezin Enutig autoLongeluk te De Bilt Een auto met Duitsche meisjes op de j terugrit van het ouderlijk huls naar den Haag verongelukt Het dochtertje van den chauffeur overlflden istprmorg n om vljt minuten over half fm had op den UtrediLacuien straatweg nabij KöuwCnhovon un omstdg auto ongevaX plaata dat en dei inzittenden de 17 jarige n ej W 8 uii Den Haai het even koattt In de verongelukte auto zaten Uhalve de bestuurder dien zeventienjarig dt thtettje en nog zeven Dmtsohe dienstmeiajas allen mt Den Haag Deze Duusclie meisjes zouden aanvankelijk met nog aohtraen anderen een bezoek ean l un ouders te Ëasen brengt doc op het laatste oogmbJik kwam er een veran d ring in dat voornemen waardoïir slechts aaven meisjes den todit raar do ouieriijke woning mnakten Eerst wafi bt loten voor deze reis en aufobpfl tie iiuren maar toen er opoveel raewjea nüitcirbleven weri besloten een luxe wagen te nemen De heef H L S mt d n Haag zou dezen geJiunrdeo wagen besturen Zaterdagavond om half twaalf werd dé reiR van mt den Haag aanvaard naar Essen waar men des Zondaga om half acht arrneeidlB De meisjes besochten hun ouders terwijl wihöüdör vaiTMaArtensidBik de heer ciopijn gedreigd had de bussen vol tarief te zuilen laten betalen en elke bus steeds ta laten fontroleeran hetgeen voor dea oodernemer J aeer laetig aou worden Overval op klaarlichten dag Een dame het hoofdhaar afgesneden De mdrmger met een buit van ƒ 2B P spoorloos verdwenen Te Oudendijk onder de gemeente Woud richem hetft gistermorgen te onwitieeks liall tien een overvol plaats gehad ten huize van 4aD heer H Pelikaan gepensionneerd brug waUiter aldaar wonende aan de Zandateeg Tijdens zijn afwezigheid is zoo veiteit de Maasbode een onbekend persoon het huis binnengadrongen en heeft aan mevrouw Kamerman die met haar editgenoot bij de lainüie P mwoont en op dat oogenblik al U en thuis was gevraagd waar het ge d tmgeborgen wfP Toen zij aan het verzoek nftt De man heeft haar toen bij de keel gegrepen en haar aldug gedwongen de ploate vap het geld aan te wijzen Nadat hij het geld kistje gevonden had heeft de man nog een kast opengebroken doch geen geld meer gevonden In het kistje bevtmd zich slechts een bedrag van 25 Mevrouw K M m middels te ontkomen en is naar haar vadeTr die op geruunen afstand woont gieloopen waarna de politie van het geval dn kennis üe bandiet w er vandoor gegaan Tot dus vet ontbreekt ieder spoor De opperwochtnwMter der maredhausaee en de gemeen e veldwachter leiden het onderzoek Oplfchtlng van ƒ 12 600 Weer een eval van verbluffend goedgeloovigheid of zU or iets anders achter Bij on l ewoner van den Eendraditsweg m Rotterdan ia oen maand of zes geleden 1 29 jarige koopman D v d I gekomen i ol PW Pidc te zijn gezondten door een ken nw van dezen meneer Hij vertelde zonder werk te zijn maar dat hij binnenkort als dief in betrekking zou kunnen komen bij fn hoteibedrijf te Schevenmgen Hiervoor liad hij evenwel etn bedrag van f 1100 ooo lig teneinde zich de noodnge garderobe nz aan te kunnen schaffen De bewoner van den Elendirachtsweg dien wi veidei alg den Iw er X zu Ict aandui Uen gaf hem het gevraagde ed ag Na ruim een maand kwam v d L terug mj was gelipel temeergesiagen en vertelde dat I IJ in handen van een oplichter een zekere B was geva len die hem het geld of handig had gemaakt Cöïlijkheid duurt het langst zoo aea v d I en daarom zal ik u maar eprlijk be kennen dat er van het verhaal van de betrekkmg in Schevenmgen geen woord waar lg geweest Ik had toen geld noodig om han del te drijven met B Maar B hteft me bedrogen B v eet dat ik het geld van u heb gehad en hij heeft me laten doorschemeren dat als u met vocantie de atod uitgaat hij wel eens hier op bezoek zal komen TT behoeft u echter niet ongerust te maken want ik sal uw huiB wel in de gaten houden qn telkena de dönren en ramen naiien ïk feon echt er nu heusch een betrekking krijgen en wel als bednjfschef bij het nieuwste te süch u n filiaal van de Hema te Breda Daarvoor i eb ik editer f 3300 noodig en de heer 7 betaalde dit bedrag Nftdat de goede gever met vacantie was geweest kwam v d L weej bij hem Het g ng nu heel goed met hem aJlAen aijn vrouw maakte veel sohuldbn AU bewijs dat hl bij de Hema in betrekking wa liet hij en brief zien met lezra waarop de firmanaam was gedrukt Dit wekte zooveel vertiouwen dat de heer X de schulden van de vrouw maar zou betalen Dit kostte hem 3700 Een paar weken later kwam v d L weer terug Het ging te Breda hoe iangpr hoe letef Hij kreeg nu ook het beheer over de kas die hij avonds mee naar hute moest nenren Maar dan moest hjj eerst f 4500 iHrgstelhng geven en die had hij niet De heer X betaalde hem daarop dit bedrag oiti In te taal heeft hij he rad f 12 WO cadeau Het waa echter mnuddels de politie bekend geworden dat v d L handel dreef in erdoovend e n iddelen en het viel op dat hij 7X o druk cafés bezooht groote verterin gen maakte veel met auto reed kortom dat hij zieer rovaal leefde Men stelde eens een onderzoek in en toen bleek dat v d L mooi weer sjieeJde van het geld van den liver X Hij Is daarop aangehouden en opgesloten Vit het onderzoek is nog gebleken dat die hrief welken v d L beeft getoond inder daad van die Hema afkomstig was In dit flclnjven werd v d L echter meegedeeld dat rnen niet op zijn sollicitatie wensohte in te goou EIn dit schrijven heeft v d 1 gee bruikt om den heer X vertrouwen hi te boezemen Deze geheele opliohtingaaffaire toont een groote Overeenkomst met die waarvan wij eenige weken geleden melding hebben gemaakt en waarbij een Rotterdammer voor 70 000 werd opgelioht De goedgelwwigheid van den heer X uit deze historie is echter zoo verbluffend groot da mien zich al raat vragen of achter deize oplichtingen met een geval van chantage zit Verschoten LUCHTVAART Hiakler op den terugweg naar Londen RABIJS 30 Nov De Australische vlieger B Hankler die verleden week van Brazilië jar Penegal vloog is te Oassablanca In Marokko aangefcorten Heden vliegt hij op den terugweg naai Velend naar I ssaibon RADIO TELEGRAFISCH WEERBERICHT 1 December Hoogste stand 775 6 te Weenen lA s6e tand7496 te Veatmaiïoer Verwachting Zwakke wind uit zuideloke richtingen Nevelag tot zwaar bewolkt WeiMg of geen neerslag Iets zachter in het oosten STADSNIEUWS QOUDtA 1 Dec 1981 Aanbeateding Vanw e het provmaaal bestuur van Zind HoUsnd is gisteren a begteed het makMi vfl dne vaste bruggen met bybe hoorende wcffken in den te maken nieuwaï erkeennreg langs de Oostzode van hat Aarkanaial tuasdien IB nbrug en Aardam onder de gemeenten A ph aan den R Jn en Ter Asi Laagstie Inschr ver was de heer W Bakker Tzn alhier met ƒ 36 543 Een T g ltaibleau voor het Pauseluk PtusooUege te Rome Een bqz nder werk van de Kon Plateelbakkery Zuid Holland J e Koninklijke Piuttalbakkenj uid Hol isnd allutjr die eeiugen tijd geleden de ver i iendu opUiachi iKeft gekregen lot het maken van ücii tegeltableau voor ten der zalen an het Pauselijk Pius college te Romei Icttt Uians die opdrairjit tot uitvoering gebia dit Het fraaiB tableau dat als schoorsteenstuk aoI worden gapluatbt m een der groote zalen titeldt uit in het midden de figuur vonSmtr Willebrordus in het rijk ornaat zijner hooge waaitljgheid het geheel op ten licht getunt fond en omlyst met tegels in donker bnune klfcui Aan wt rszijd ii van dit middenstuk piijktn dt wapenschJjdta der vijf regeeiien de biËSclioppeu van ons land waarbij tevens 18 aigebödd liöt wapen van den overtedon f artsbissdtop van Utrecht Monseigneur van dt Wetering die ioh voor de ataohting van dit priestercollege te Home bijzonder veeJ moeite heeft gegeven Deze wapens ziju allo oitgavoetd in de oortprunkelijke kleuren waarin het warme rood en goud en platina dominee reii Het geh el us omsloten door ten fiaj i6n decoratiovan tegelrand in licht j bruu tmteu en wordt gedakt door het pau aelijk wapen niet de tiiüra da Inevoudige pauselijke kroon Het tableau is ean prachtig stuk werk dat IJl het müieu waann het al worden geplaatst zeker een voornamen indruk maken zaJ Dit £ loorsteenatuk zal ale een geschenk worden aangeboden aan Mgr Dr B Kraa ter plaatsing in een der zaJLen van het Pau selijlc PiuBcoUege convict der Nederland ftche Piiesteretudenten te Home Voor belangstellenden is dit tableau op aanvrage bij de Directie dfei Plateelbakkenj Zuid Holland dezer dagen te bezichtigwi Over enkele weken wordt het m ioase tegel 3tuiïk n naar Home verzouden tenemde op de bestemde plaats te worden aangeèraoht Binnenvaartachool Gouda Heden Dinsdag den len December begmnen de leasen weer des avonds om 7 uui Iedere arond behalve a Zaterdags wFordt lm gegeven van 7 tot 9 uur in Rekenen Ned Taal jUrdr Jkskunde en vaarwegen Natuürirande BinnenvaartJcunde en split sm en knoopen ilnerby wordt hermnerd aan het succes vmi den cutbi 1930 ai in Apnl slaagden a aandkbten voor het diploma gezagvoer der b4 de humensvaart Een bewys dat het onderwijs aan de gestelde eischen voldoet Schippers haiKielt in het welbegrepen belang van uw zoons Iaat hun tekort aan lagere schoolJiennaa aanvullen en laat hen profltecren van het vakonderwyb juist nu zoo hani noodüg uu de strijd om het bestaan zooveel scherper os geworden Enkele getrouwe bezoelcers van den cursus kunnen mogelyk evenals m 1930 kosteloos ean jn oeftoaht meevaren met het fti strucÉievaartuig de Prmses Juliana het mooie schap dat eemge weken geleden Gouda bezocht lederen avond van 7 tot 9 aan de schoot In de Prms iHiendnkstraait zyn voorts alle gewenschte inlichtingen te bekomen Op het tweetal Op het tweetal voor predikaat by de Ge reformeerde Gemeente alhier zyn geplaatst de predikanten Ds J D Barth te Borsaelen en Ds G H Kersten te Rotterdam E H 1 O De Goudsohe E H B O afdeehng houdt morgen een iursua oefening onder leiding van tr Montagne en op 16 December een onder leidme van dr Van Elk Op 23 December oefenen de dames De cursussen worden telkens des avonds 8 uur m i Da niel gehouden De scheepvaart door de Mallegatsluta Gedurende de maand November kwamen door de Mallegatsluia 3967 stoomschepen inhoudende 352350 M3 en 720 andere schepen met een inihoud van 482085 Md Verder houtvlotten vormende 34 koppels uitmaken de 130 lagen bout Zie gutds komt de stoomboot De atadsbeiaardier de heer G van Zuylen zal a Slaterda nuddag van 4 tot 6 uur van den toren der Sint Janskerk een canllon concert geven Hy zal vooraamelyk St Nlcolaafdiedjes ten gehoore brengen Vfdkagaarkeuken In de Volksgaarkeuken werden in de maand November verbruikt 1987 porties Burgerlijke Stand GEBOREN 27 Nov Geertrmda Besma d van T Burger en K Evegroen P C Bothstraat 110 Nov Johannes Martmus Mana zvan J M Heerknns en J A Agten F C Bothatraot 60 Nov Cornells Josephus z van CBoer en G J van Vliet Uthmaetstr 71 Hendnous z van D Verbeek en H Spaargaren P C Bobhstraat 41 OVBRLEDiEN 27 Nov Ane Twigt 26 j Nov Pieter Anthonie Verbrugge 65 j Nov Amoldus Abbema 76 j Neeltje Engelbrecht wed J H van Ham 8Ö j 28 Nov Adrianus Dekker 56 j AiöS 2 Dec 8 uur Soc 4e Réunie V lksuniver atteit Vertoonmg van de Zuidenwe film 2 Dec 8 uur Gebouw Damel Cursus h H BO leider Dr Moutacne 7 en 8 Dec Kleine Kar1c Peperstraat Vei i looning Mentawei fUm 1 16 Dec 8 uur Gebouw Damel Cursus F II BO leidfir Dr v £ Uk lu J II UM M IJ I M L Uir DKN OMTREK BÜ6K0ÜP Ned Uybelxenootschap iui beotuaisleden JU liu i e l üijbelgeiiouiachup atd BoéikOijp ijn herkozen da h eten W N V Aooteu n Joh de Mol en ut de vatatate die zol ontstaan wegena liet uustaond vertrtkk van den beer W U lie Jonge werd gekozen de heer D de Jong UAASTU£CÜ1 Vergadering IJsclub Oe aigeau vergadering der Haastrechtsche ijbclub weid door met mmdar dan 7U leden bezocht in zyn openingswoord dealde de voorzitter de heer v ötyms mede oat de oud voorzitter de heei O Reneman door 2iekte verhinderd is de veigadeimg by te woïien Op voorstel van den hetr F van der Linde Jr werd besloten den heer Raneman namens da vergadering een spoe dag herstel toe te wenschen Dt rekening van den penningmeester sloot in ontvang sten op ƒ i79 2m m uitgaven op ƒ 219 tiJ batig slot alaoo ƒ 1Ö9MH Op voorstel van de comnueeie van onderzoek testaandff tnt de heeren Hooft en Scheer werd de reikening goedgekeurd en de pennmgmeester gedechargeerd De wEtredendo bestuursleden C Veritoom W Kdonpier P Luteyn en G van Diest werden fapirkozen terwyl in de vacature werd gekoz£n de heer 1 Brouwer de Komng Vervolffttis wvrden uitgeloot van de aandeelen IJsteSH de nra 29 35 101 en 1 De rondvraag leverde met veel 9p waarna de geèruikelyke verlotUKg van wjld volgde Hinderwet Door A C Kraan alhier 13 vergunmng verzocht tot uitbrenbng der timmersmanswerkplaats door bi jplaAtcang van 2 electro motoren igieizamenl k groot 6 P K m tiet perceel aan de Kleme Haven C no 210 Op Vrijdag 11 December ft s voomuddags 10 uur kunnen ten Raadhuize eventupele be zwaren worden fo gc dt d MOOiCDRËCHT De staking m de Tspytindustne opgeheven Aan de staikmc welke sedert Augustin bu de Kon Vereemgde lapytfabrieken te Moordrecht Deven t a en Rotterdam heerscht is een einde gekomen De loonen uilen voor de werklieden vpin 24r 60 jaar te Moowtajecht met lager zflu dan ƒ 22 te Deventer met lager dan ƒ 23 en te Kotterdam niet lager dan ƒ 24 Men zal zich heniBieren dat de BtakÜ ghet gevolg wHfl van de loon veiiaging d 10 welke de dirtctie het personeel aanzegde M Later hebben fle i f v xf hun vnttf stellen gewijzigd in düeiL zin dat zy eén verlaging van loon ad 6 terstond wenschten door t voeren en 3 maanden later eer nieuwe korting ad B De arbeidersargams tie3 weigerden even wel dit voorstel te aanvaarden Daarna verzocht de directie om onderhandeling over een onnuddellyke verlaging ad 5 en een latere echter eerst over eenigen tijd even eens van ö Ook hiervoor waren de arbeidera met te vmdsiL Daarna sloegen de werklieden voor een veanundenng van 5 op het loon van de arbeiders die meer dan ƒ 22 per week verdienen toe te paAseob Van meer verlaging woischfieoi zij echte iefet te weten Over dit voorstel is tüians overeenstemming bereikt Vrydaig heeft een conferentie plaats ge tiad tussohen de afgevaardigden der werk gevers en arhMdersorganisaties van Rot terdam Moordrecht en Deventer De Usclub Moordrecht De Moordrechtaohe IJsclub hield m het Poatihuis haar jaarvergadering Aanv ezlg 44 leden De voorzitter de heer W J is opende met een hartdyk woord van wel kom de vergadering Het jaarverslag werd door den oecretans voorgelezen en gaf blyk van een opgewekt vereendgingsleven Hft aantal leden is wel iets teruggeloopen en bedraagt momenteel 112 De penningmees ter gaf een overzicht van den fmancieelön toestand der vereemging De ontvangsten wami ƒ 259 40 en de uitgaven ƒ 8850 Ba Üg saldo ƒ 140 60 Deze rekenmg door twöe leden nagezien werd goedgekeurd By de verkiezing van dne bestuursleden wei den de aftredende bestuursleden herkozen De iheeiw V d Gaag Hoogendoom en Vis namen hunne herbenoeming aan Uitgeloot werden 25 aandeelen van de rentelooze aan deelen van de teening noodig voor de aanschaffmg van een meuw bestuurslokaal Eveneens werd ƒ 25 afgelost van de leening gesloten voor hetzelfde dr l B i de algemeene besprekingen kvramen eemge hm hoodel ke zaken aan de orde waarna de verloting aan vöf aanwezigen een © end verschafte Hierna sloot d voorzitter de vergadering WADDINXVEEN G dagraard Verleden jaar is in deüe gemeente een on derlmg ziekenfonds opgericht naast de bestaande fondsen van de doktors Dat dit met naar den zm was van die doktoren valt te begrijpen Zij weigerden dan wk in den begmne om medewerking te verleenen N veel gepraat waarbij ok vertegeniwoor digers van de I andelyke Federatie van Ziekenfondsen en de Maatschappij van Geneefl kunst aanwMig waren wepd mdalijk ovftr eenstemming bereikt tai r weigordm zij echter weer aan de genomen af waken gevoJg te geven en alle gepraat om die zaak in d r muDfl te echikkoi mieliikte Het Zi kenfoods zal ttmns eshliiK fcuMe maatrtig len nemen en heelt Ve zaak aan dan loótiier voorgelegd Beide geneeakundigen zyn thans tegen 7 December a a gedagvaard Met veel belangstelling wordt Je zaak gevolgd Z£VEMUU1ZEN Jubileum Burgemeester Klinkhamer Op 10 December a s hoiipt de heer Th H Klinkhamer buigemeester der gMiuK nte veiïhuizen t H zijn a5 jarige ambtfe jubileum te h deuken Op 10 December 1906 jiuiv aardde 7 t A het aimbt ta Berkenwou de en 4 lei 1917 werd de a a jubilaris bur gun t ter vaa eVenhtiizen RAD1Q NIEUW3 Programma voor heden Hilversum B 80 30 Dan buuulek 6 30 7 Radio Volksumveraiteit 7 7 30 Uitzending V L R 7 10 8 Engelsche leb voor gevorderden 8 8 15 Oinroep Oriiest 815 8 30 Praatje door i J Bultermwi Diviaie officier ü er des Ueils 8 30 9 Tholen en Van Lier met liedjes 9 15 9 4a Omroep Ork t 9 45 10 Tholen en Van Lier met hedjes 10 1015 Nieuw nchten 1015 U Omroep Orkest 11 12 Gramofoonplaten Huizen 5 6 20 K U 0 Kunstensem ble 6 20 6 40 Cursus bedryfscontrole 6 40 710 Cui sua Engelsch 710 7 8 J Prof Dr J van Ginneken over e Moeder 7 45 8 Verbondskwarüertje 8 8 30 KROOrkest 8 30 9 60 Opvoering blijspel Zand in de Oogen 9 05 9 20 Nieuwsberichten 9 60 11 K RO Orke t 11 12 Gramofo4 iplatKn De versterkte A Y RjO zender De toestemming der Heg nng om den zender Hilversum 298 meter golf j te verBtÉerken tot K W is heden verteend a t Donderdag zal de AVRO voor het eerst met de groote energie uutzenden Het begint niet het programma dat 8 avonds om half elf aanvangt van Kovacs Lajos De geregelde uitzending op den versterkten zender zuUea geschieden na e aantal profefmtzendingen wv die op Donderdag de eerste is Vmi volgende proefuitzendingen zal tydig mededeebng worden gedaan De V R O houdt zich aanbevolen voor rapporten over de sterkte De N C B V verzoekt ons mede te deelen dat m ver iand met verstertang van de Hmzer zender 189B M Woensdagefebtend 2 Dec het programma van 8 tot 12 uur v m zullen vervallen In dien tyd zal een nieuwe antenne worden geheschen SPORT IN WIPSTBIJDIW ZWEMMEN Nederl Zw Btbond Geen verhooging van entte tHriiz n bd wedstryden ten bate tlut de Spelen Te sGravenhage hield gisteren de Ne deriandeche Zwembond een buitengewone slgeoneene vergadering De voorzitter de ibeer C Kellenbach gal e a ovBici ht vai den stand va zaken en deelde mede dst 180 veraeniffuigon zyn aangesloten De vqreemgmgen m de Provincie Noord Brabant zullen m het begin van 1982 tot den Bofld toetreden zoodat alsdan geheel Nederland onder den Bond r sorteert Het bestuursvoorstel om de entréeJpr zen by wedstrijden met 5 cent te verhoögen ténbate van de Olympische Spelen in 1936 Werd verworpen Hèt voorstel Sabel om decontributie met 10 pet te verhoögen vondalgemeene msrtïeniming onder voorbehoud dat de voreemgu ren welke daartoe met instaat zyn dispen tle kutmen krygen Devoorstellen van de polooommissie tot wyzigmg van het spelreglement worden onveranderd goedgeikeurd Het conceptrele ment en statuten werden na enkele technische wyzigingen goedgekeurd Na de pauzewerden de dames tdie zich te Parijs zooschitterend hadden geweierd gehuldigd en by de rondvraag werd een motie van deafdeeding Haarlem aangenomen waarbijschrijven onder paeudomem in het officieelorgaan werd verboden Tenslotte werd dankgebracht aan de reglementencommissievoor het uitstekendie werk m het belangvan den Bond vemc ht MARKTBERICHTEN Rotterdamsche Veemarkt 1 Dec Ter veemarkt werden heden aangevoerd 341 paarden 3 veulens 1169 magere runderen 736 vette runderen 211 vette kalveren 481 nucht kalveren 401 graskalveren 390 schapen of lammeren 18 bokken of geiten 11 overloopers Pryzen per H Kilo Koeien Ie kw ƒ O 37 039 2e kw ƒ 031 033 3e kw ƒ 0 240 29 SUeren Ie kw ƒ 0 32 0 34 2e kw ƒ 028 0 30 3e kw ƒ 023 0 25 Kalvaren Ie kw ƒ 065 067 2e kw ƒ 052 057 Se kW ƒ 040 046 Pnjzen per stuk van mager vee Melk koeien ƒ 196 320 Kalgkoeien ƒ 190 300 Stieren ƒ 110 450 Pinken ƒ 110 120 Vaarzen ƒ 140 180 Paarden ƒ 200 TOO Slachtpaarden ƒ 100 210 Hitten ƒ 75 150 Veulens ƒ 50 88 Fok nuchtere kalvereïi ƒ 12 18 Slacht nuchtere kalveren ƒ 7 10 Biggen ƒ 5 © Biggen p Week f O 9C 1 60 Handel in koeten en ossen kalm pnjzenals gisteren Stieren handel en prijzen alsvonge week Vette kalveren tamelyke handel prezen als gisteren Melk en kalfkoeaen stil pryzen gedrukt Jbng vee traag pryzen lager Graakalveren geen handel 21 25 en 26 ct per pond Nuchtere kalveren flauw pnjzen lager Paarden stil prijzen lager Biggen traag pryzen nverand ni t Kaasmarkt Bodegravn 1 Dec Aangevoerd 286 rv 1 m rjn 1122S atuka 10162 KO Pruisen Is kw m rju ƒ 33 2e kw m tm f 2 32 Handel flauw LAATOTE BERICHTEN DRAABLOOZE DIENST Een gift van 5000 voor het Nationaal Criwia Coinité De N V Droaite s cacao en chocoladefa brieken ta Haarlem heeft een gUt van ƒ 500a aan im Nationaal Crisis Cpmite doen todumen D civiele procedure tuaachen ién 3taat en 4 Vara D£N HAAC 1 Dec De erste Kaïper der Haa whe Rechtbank heeft heden op verf09k van den procureur vaa den Staat de verdere behandeUnig van de civiele procedure tvsschen de Vara ea d n Stkat intake het verbod van ïqiYocring VMi het faoorsptl evleugelde daden weder 6 weken aangehouden De dHCdabMè moord te Eehf ROERMOND 1 Dec in verband met drama te £ cht kan wordeh gemeld dat bg den jachtt mercr v d E te Oosterhout door een r ksveldwaohter kleeren schoenen eq een geweer m bealag z n genomen Scheikundige de heer J H van WagenJng directeur van den Warenkeurhigsdienst te Maastricht zal deze onderzoeken Heden middag zal Dr Hulst uit Leiden de sectie op de lyken verrichten W vernemen verder dat h niet onwaarschÜniAik is dat m den loop van heden of morgen arrestaties zullen plaats hebben Uit het onderzoek is geblekt dat de slachtoffeiis getroffen zyn door schoten die alle m opwaartache nchtmg zyn gelost Hieidoor staat het vast dïM de dne gedoode mannen vamut een hinderlaag z n gedood Sduetparty op de Sch lde JBAT 1 Doe Hedenmorgen verscheen het Belgiadie niototjacht op de Schelde by de haven vi i Bot aan boord bevond ch een gezelschap vaA ongeveer 10 perspnen dat op de eendea M ht wfls Hierbj werd met een kanon geschoten By de havep van Bat voeren 2 mannen met n roeiboptje en trachten eveneens eenden te vangen Fen knecht van het Belgische motorjacht schreeuwden dat de mannen van de eenden moesten afhtyven Hoewel daar het achie ten nie teen kanon verboden iflr meenden zU eventueel getroffen eenden te mogen vanc u Toen het rtwibootje bg de eenden was en een van de inoittenden een eend uit het water wilde halen loste © en knecht van het motorschip op een afstand van lï 2 Ometer e acbot hdgei De man die zyn arm vOor het hoofd hirfd v rd meest aan den ann gewond terwijl hy o rft eemge hagelkorrela achter het oor kreeg Het motorjacht i daarop in de rinhöftg Antwerpen verdwenen Dq ge beottme U de sto ker E fan der Ende van de sleepboot Man die t Bat gestaitionneeid irf De politie stelt tn omcterwék in Dte sUking tn T feMa BNSOHBDIE 1 Ded H iertchte ook hedeonnorgen by d stakmgelef ng de meenin dat het aantal atakeni heden minder groo was dan gister van werkjfeveraydde Ïb men van meenüwr dat het tLanlal stakers jün ia afgenomen Van die zyde deelde men ons mede dat hH aantal geltfk was lan dat van gtster ti TWBBDfi KAMHR Zitting van hedm üe lieer Oud iiwent dat de R jeering met duae wet In da hand votkomerr onae han delispoiitiök kan veranderMi Dm met volle zeilen in het Protecüoni t cli vaarwater te rctht te komen Bpi bang dat de Hegearing met haar actieve pi ibiek uiheil ksI stichten Beurs van Amaterdkm WISSELKOERSEN 30 Nov l Dec OfficieelLonden 57 18 Berlijn 69 00 58 90 Parys 9 73 9 72 Brussel 34 82 84 60 Zwitserland 48 30 48 27 Weenen 35 25 86 28 Kopenhagen 47 60 46 60 Stockholm 47 76 46 Oslo 48 00 47 New Yoric 2 49 2 48 Niet öfficieeTPraag 7 37 7 40 Madnd 2110 80 96 Milaan 12 B6 12i 6 ProIongHtie 1 BcHraoversiehtOp da Amsterdameche beurs waa hedeneen priji oudende tendenz De eohtendbeursatond sterk onder de daling van het ponddat daakbe tot 80S De effectenooteeringenstelden zich allen onder de prijzen Petroleumwaarder waren ziwak gestemd en kwan en verder onder het parikoers Later herstelde het pond zich tot 8 20 en trad enherfctel in tot ongeveer da vonge elotpnjtenDf handel bleof evenals de vonge dagenteperkt In linitevers waa meer te doen dande vonge dagen Akus wisten zich te handhaven op de prijzen au gistereo ADVERTENTIEN DAGMEISJE GEVRAAGD Adret MARTBNSSINOEL 53