Goudsche Courant, donderdag 3 december 1931

we 1 7858 Bond iMlag 3 Deééinbap 1981 78 Jaaiifana Het Nieuwste Sonora Product Een complete SONORA RADIO voor f195 inechtWortelnoten Kastje metingebouwden Inductor Dynamische Speaker en één knop afstemming = Een Sieraad in iedere Kamer 400 D nl uw ifSonopa SchaldIngskrIng vepb l Ptd SELECTIVITEIT van Uw toestel op korte golfenorm zeer eenvoudig te bedienen Prlle f ty SO 90 Okearne Oemonetratie zoncfer veppllchting M DE NIEUWSTE PHILIPSfOESTELLEN VOORRADIG f 159 50 f 195 f 275 Demonstratie of toestellen op proef zonder verplichting Betaling ook per maand RADio TUKKER In de giateren gehouden gedelegeerden veitigadlennig der Ouitsch nationale Volkspartü werd dr Hugenbei g naar het W B meldt by acclamatnie toft part voorzitter berkozen waamia hem de door het bestuur voorgesiJeade bmtengewone volmachten vooi de verdere Jewilng der partü werden verleokd I r Hfugenlbei bOTOemde het ryksdaglid Sdurncït Hannover tot z n persoonleken adjudant voor de noodlzalceily ke ongamsato rische mBatregelen Jji een vergadering der Duitsche Volkspartg heeft rïugenberg gisteren een rede gehowlen over den aigemeenen potitaeken toeataod Rq kwam volgema het Handelsblad ih de eerste plaat op tegen de bewenng als zou zvA pastil evi aocwftl mmluUoRatf kaamk ter heftlben Wy zyn de erfgenamen aldus spr van den gezoErsden geest der thans 60 jaar oude keizerlyke boodschap nopens de DmtscDie sociale wetgevmg maar ander Sgds z n wu het die de scherpste critiek oefenen op de omnogelykheden die door de aoc dem in desfe wetpsving zyn gebracht Wu denken aocdaal m ir niet sociabstisch w j verafiohuwiaD een socialisme dat het zelfde ia ais Marxisme hetwelk met uitgaat van den mensch maar van het bedrijf van klassen organiaatfes kortom van de machine Volgens Hugenberg moet het menschdom van het tsncialisme worden bevrijd De ar beider zegt bf zoekt bedreven over de organisaties heen de uitgestrekte hand van den werkgever aan het socialisme en z leiders gelooft hu al lang met meer Gebleven z n echter solidariteitsgevoel en wantroufwen tegen een boungeoisie die m derdaad i poktiek opzicht over de geheete linie heeft gefaald Dit beteekent dat wij mét deze bourgeoisie moeten breken d t w haar moeten vermetigen Zy is eigenlijk al mteengeslagen zg is in Dmtschland evenzeer een overwoimen standpunt als het socialiBme met z n klassenstrijd zijn haat en nijd De mensch de maikker ia het mt Achter de Waag Gouda BloeniiiiiiigizJio DE ANJEliEI Een pracht collectie Bloemeo en Plaflieo tegen concurreerende prijzen Aanbevelend M a BERQ Spieringgtraat 103 15 teplliijDflzglÉrteÉfii n DE WAAL Lagt aouwt 122 to Aaltje Baksteeg Speciaal ingericht voor OmliJKtan wan alie aoartan Platen Foto s m fli igB21ii iü8TeR nDil si ei Beleefd aanbevelend DE ZILVERKONING Uit het Engelsch vanALBHED WILSON BARRETT 31 Nsdiuk verbodtn a Mans toon beviel hem niet en ook niet flfi wijBe waarop Kij hem bad opgeoOTnen Natuurlijk kon bet wel verbeelding zijn laaar er waa ook lete m de houding van de detective dat hem hmdertfe en verontruste y voelde m ieder geval weinig lust verder met d i vertrejgenwoondiger van Scotland ïard m debat te tredai De hand m zijn Imnenzak stekend sprak hy W efi zoo goed en breng de dieque aar de bank terug an zeg hom dat het an orde IS Desnoodfe zal ik er zelf moi en even wen gaan om een en ander te beveatigmMag Ik u dit geven voor de moeite die u Oh getiooBd heeft Een breede glimlacli kwam op Baxters elaat Bij nam een bankbiljet van vijf pond in Mitvangst en stopte dat tezamen met de Cheque in zyn portefeuille Dank u hartelijk meneer £ 01 hy Als u ooit weer met e n of ander van dienst aijn kunt u op mij K enen En ik kan mijn mond houden I Den var belde Ik aal om u denken ok heb uw fcaeri e ALLE 4100 INWONERS VAN REEUWüK KUNT U BEREIKEN door Uwe advertentien te plaatsen in HET WEEKBLAD v REEUWIJK dat eiken Woensdagmiddag door de post bil allen wordt bezorgd Het kost U maar weinig IBS Advertentien moeten worden ingezonden voir Dinsdagavond aan de Aanneemkantoren te Reeuwt k en aan het Bureau te Gouda Markt 31 fel 2746 Door dexe heb tk de eer U in k tiis te Htellen dat mjüne St Nicolaas Etalage gereed is Eene uitgebreide lieuze LUXE DOOZEN tevuld met BONBONS BORSTPLAAT en MABSEPAIN DBLICIEÜSE BOTERLETTEBS en SPRITSLETTERS THANS è fl 2S per 5 ONS Iimede mifn gerenommeerd GEVULD SPBCÜLAAS en SPECULAAS Beleefd tot een bezoek uitnoodigend i Hoogachtend 2 J HOMBBINK Markt 65 Tel 2661 GOUDA Hebt ge onze etalage al gezien Zii bevat een keur van artikelen in Goud Zilver en Uurwerken Zoowel voor Dames en Heeren die zich bi uit stek iemgen voor jes Dames en Heeren orloaes geschenk ARTIKELEN Trouw Rinqen geschikt voor sint Nicolaas J A HINKE MARKT 70 Voor een aardig St Nicolaas Cadeau naar Radio Middelkoop ook in het betere genre lage prqzen Schemerlampjes ook m brand glas Strykbouten Glaskappen Glas m lood lampen Ganglantaams Luidsprekers Radio onderdeelen Beleefd aanbevelend 29 GROENEND AAL 29 Adverteer alleen in de coannt die om zdn actueelen inhoud het meest gelezen wordt d i de Goudsche Courant igg = Dat alleen heeft voor 100 waarde = Met Sint Nicolaas BOTER SPRITSLETTER uit De Blauwe Haaa Aanbevelend M MIMPEN Westhaven 57 Verzoeke beleefd tijdig te bestellen N V UtrechtscheHypotheekbank UTWOHT Pandbneven 6t 000 000 Beserves f 1 652 263 26 DE BANK ateit beschikbaar S pandbpleven d lOO L in stukken van f 1000 f 500 en f 100 met verplichte uitloting van is per jaar De Directie Mr A J S VAN LIEB Mr P R HOORWEG BROODPRIJS VERLAGING VÊRBURG s BAKKERIJ SPIERINGSTRAAT 65 TEL 3301 EEN STELREGEL MAAR KWALITEIT LAA6 BESTELDE PRIJZEN AANBEVELEND A VERBURG C A B BANTZINÖER Markt 1819 NUpiGE ST NICOLAAS CADEAUX J Uhli 1 11 111 1 1111 ui l eOVDSlM JOVRilVT NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN ciw Dit blad verschijnt datelijks behalve op Zon cnFecitdagen ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 25 per week l cent met Zondagsblad per kwartaal ƒ 2 90 per wee 22 cent overal waar de bezorging per looper gefldu dt Franco per post per kwartaal ƒ 3 15 met Zondagablad ƒ 3 80 Abonnementen worden dageli ka aangenomen aan ons Bureau MARKT 32 GOUDA b onze agenten en loopers lien boekhandel en de postkantoren Onze bureaux zyn dagel ks geopend van 9 6 uur Adminutratie en Redactie Telef interc 2745 Poatrekening 48400 ADVBBTËNTIËPRUS Uit Gouda en omatreken behoorende tot dai 1 1 5 regels ƒ 130 elke regel meer ƒ OL25 Van buten Gooda ea du bezsccfcittc 1 5 regela ƒ l 6 elke regel meer füM AdverteraUen in bet ZatankNpuuoMr M ft byalag op den pr s Uefdadigheids advertenttün de heUt van don pi INGEZONDIiJ MEDEDEELlNGiSN 1 4 regels ƒ 2 26 eika regel meet f 9 $ p de voorpagina 50 hooger Gewone advertentien en ingezonden mededeeliagen b coDtraot t9t wer gsKijiiloewei pry a Groote letters en randen worden berekend naar plaatvofnit Advertentien kunnen wordra ingezonden door tuaaohenkomst vak talMt MaAhandelaren AdvertentidlïUTeiu en ooEe agenten en moeten daags v és j aan het Bonau z b ing omeu teneude van opname ve t erd te aj mule werd m een enveloppe gedaan even ala jaren galedtn met de tormule voot deo synUietisctien diamant van Leniome en bij een notaris te Menton gedeponeerd In d maand Mei zou met de pnwveo een begin worden gemaakt Tevoren aou da envel pe m tegenwoopdigbeid van dtie afgevaardigden door de beuia ondememliiglen aangewezen geopend worden Op het laatste oogenbhk weigerde Dumkowaki de euvelf pe te laten openen Zyn toestellen waren door kortfiiuiting vernield celde hij en bovendien was volgene zyn zeggen zijn uitvinding meer waard dan de ondernemmgen hem er voor gegev hadden Het geld dat deze ondernemingen hem gsgeven liadden wafi naar hij bewterde bovendien onvol doende geweeat om de kosten der toestellen te bestrijden Hij moeet dus meer geld hebbeó Daar mien hem feeds meer dan een nul Iwen francs had verstrekt werd er een aan klacht tegen hem ingediend w eus oplich tmg Vermoedelijk aal nu biunoakort de juatitle do by een notaris gedeponeerde enveloppe doen ofcnen Het taeatel dat voor de vroegere proeven h eft gediend is m beslag genomen Het groote bevindt zich buiten l rankryk nl m yiaaaco StUgende werkloosheid in Franktijk In een week tyd is het aantal ingeadv ven werkloozen on PranJtryk met 10000 etegai Daarmede ia het aantal ingeacbrareoi rwerklooien gekomen tot 81653 Hiervan komen 7975 werkloozen voor rekening van Panje en de Parysche voorsteden Ue offiöieeie cyfera die aleüitg het aantal by arbeidsbeurzen mgest even werklooEen aangeven zijn echter niet ffaheel juiat want er moeten voJgens de vsJcrereeniipEngen miB sten een half miüioen werkloozen zyn er zeker 1 millioen gedeeltelyk werkloozen BBU3I £ Spoorwegongeluk bu Antwerpen Twee dooden vtff xwaar en 16 licht gewimden waaraider twee Nederlanders Een onbedachtiame machbust Gaateravond heeft op de bpoorlyn Antwer pwi Bruaeel tusschen de pJaatsen Dufftd en Smte Katheryne Waver naby Mechelen een ernstig êpoorwegongeluk plaats gehad Vol geila de eerste benohten zijn er reeds twee dooden geborgen l e botsmig heeft plaats gehad om enkele n inuttib over half zeven De bloktrein Brus of Autwerpcn wflke te 17 52 uur van lirusfcel vertrekt h ft dooi tot nog toe onopgeht lderde oorzaak de jjerson en trein no 249 welkL oni 15 43 uur uit Rijesel Frankryk vertrekt m den flank aangereden even gekomen HIet spoorwegverkeer is gestremd üm bewapeningsvaoanti Vuftis staten toegetreden Dr Hu enberg hei kozen tot leider der I uitsch nationale partU l e noodverordeningen voor Maandag klaar Prgzen loonen belastingen Ret Volkenbondasecretanaat heeft naar uit Genèvc wordt gemeld nog van de vol igende res staten oen gunstig antwoord mzake de bewapemng acanUe ontvangen Columbia Costa Raca Cuba Ëcuadoi Nica i tgua en Panama Xn het geheel hebben thans 50 v aii de 64 tot de ontfvapemngsconferentie mtgemoodigde sliaten geantwoord Dq 14 tegeenofsea welke mets van zich hebben laten hooren zyn dae van Abeseilue Aighaniatan Bobvis Brazilië Domini caanische Republiek Guatemala Haita Hed aiz Honduras liibena Mexico Paraguay Salvador en Vetnezuela den maar dit mag slechts m zoo er tict mogelqk is tevens de prywn der levenabemoodigdheden te doen dalen Het feit dat men tegelijk de belastingen zal moeten verhoogen maakt de zaak neg geccmphceerder Zoo Uikt het vrfiwel onraogelyk tot ver lagmg der hmahunen te komen omdat men m ieder geval de huuÉBlurbelastmg moet behouden De belasting op den omzet zal verhoogd worden en die V t inkomen uit kapitaal welke eenigen t jd geleden was opgelieven woedt hersteld Men zal de iradusteie fChter steunen door een verlaging der spoorwegtarieven vooral voor kolen en ywr Tot èen algemeraie vei lagfog van de tarieven voor peroonen en vrachten kaft het voorlottpig echter nog niet komen Men ondeiOianddt op het oogenblik nog met de directie der spoorwegen over da herzierang van met mmder dan 300 spe ciale tarieven Een W 4 richt dat dlie verlaging voor de industrie eeai vemun anng van cnkosten van 260 miUioen sou beteekenet Dit is voorbarig ï at er in die nohtmg jets gedaan zal worden IS zéli r maar de JÜrectie der spoorwe ca moet in vertanj Biet haar mtematio nale verplichtingen uSterst voorzichtig zyn De salans en lo m verlaging zullen in December raet moer worden doorgevoerd Men hoopt eeirst nog adg resultaat te ver kr igen in zake de pHjtvenumdenng De minastere va lïnsnclen der verschillende landen zullen morgen te Berlijn bye ikamen om hun Mes over de ombwor pen vewrderangen uit te brengen Het staat thane tieeda vast dat de nood verordeningen m geea f va Vnjdag zullen klaar z jni wat men Mptvankel k gehoopt luuL T66r Ibm Mm Mlhiber geen za ken gepubljceierd worden mede met het oog op het feit dat de bankdersconferentie dier dag te Bazel byeenkomt wil men nu met alle kracht doorwerken Wader wordt gemeW dat het dngaluk t wyten ig gewetat aan de onachtzaamheul van den maclunwi van den bloklrem Brussel AntwerpMi dt door het onveilig signaal was hten gangspunt voor eeu nieuwe orde Vervolgena kwam spr tot de houding der niaïia Hg wenschbe een opmerking te ma ken naar aanleiding van gezegden als het zal ia Dmtschland eerst vrede zyn als het nai HaoGiahsme den anderen i art en den laateten man heeft ontrukt en als het tegenwaierdige dtelsei ten val ktmit ia dit uitalllitend dé verdienste der nat sociahs ten Vertegenwoonliger van het huidige stel ael zegt Hugemheng ia toch wel in de eerBrte plaats het cenïtrum Wj arom noemt het centrum juist my de nigen tegenstander Van het platteland komen honderden vragen en opmerlongen tot mii o a dat men vóór de nazi s heeft gestemd omdat ik heb gezegid dat men den rechtervleugel sterk moest maken Daartegenover moet ik veiMaran dat wg Duitsch nationaien nog steads den rechtervleugel vormen In den geest van het nationale reveil overtreft ons mflanamd Den stryd tegen het Marxisme voert niBemAnd zoo dmdelyk als wfj Ten opïElchte van alle economische en andere vrMgirtukken is ons program aan ieder bekend Wie nuchterheid wil moet voor ons Van andwten hoor ik de naai s m ons dutnot beatr den ons scherp m weerwil van ons gemeenschappelijk front Naar aanleiding daarvan moet ik doen opmerken ik I n m met met elke juaeatlfr iMMtiiivUhiL txii t met de wapens waarmee ge wordt bestoeden n wordt het te ei g dan hioop ik dat onze gemeenschap pelgke blik op de zaak Hitler en my in staat zal atelien bytyds een schikking te treffen Ik meent te hebben bewezen dat ik de goede zaak boven de partg el door m Juli 1930 ten behoeve der nationale oppositie de party op het spel te zetten maar ik ben van meemng dat de D nst party mmmer noodzaikidyker is geweest dan thans Wij yn ons bewust dat wy m den stryd om Duitschland slechts kunnen overwinnen ala wy m dien om Pruisen zegevieren hr wordt naar Wolff mt Berlyn seint nog steeds hord gewerkt aan de noodveror Ueningen Tot een defuiatie plan is h ech ter nog met gekomen Voortoopig hee t men slechts een aantal ontwerpen be reffende afzonderl ke quaesties Het komt er thans op aan al die afzondieriykp p annon met elkaar in ovepeenstemirmg te brengen en er een geheel mt te maken Het doel van het heele wer is naast zuivermg der ftnancieele positie ook tot een heratEA van de economische krat nt te komen door varlagmg der productiekosten Daaitoe dienen de loonen gennger te wor Da machinist merkt zyn vflErgismng sU te en reed vervolgens achteruit maar wMNl op hetzelfde oogenbiik dour den aneitreéa van Kybsei waarvoor het signaal op vsUig stond aangeOHlen met het gekende gwrolg hun reiztgdL wiens identiteit nog oiet kfta worden vastgesteld en die sich in dan snel trem van Rijssel tievond werd op lag gedo Ml Verder zyn 5 peraoneo zwaar gewond waaronder zicdi een vrouw bevindt n 15 au deren licht gekwetst Onder ieze laatiiben bevandt zich de Nederlaodsch © oud induatrieel uit luLadhoven de heer Pmcus en de heer de Bratn uit Breda De gewonden werden ter plaatse voorloopig verbonden en vervolgens per trem terug over Meoheien naar Antwerpen vervorrd naar 2ij in het militaire ziekeohula werden opgenomen Het verkeer op de baan Antr werpen Brussel is t daal gestremd De rei zigers van Antwerpen vertrekken nu Xaogs de Zuidstatie over Waarloc Nader wordt getmedd dat twee dooden zyn te beti euTen voorts wudeu acfat peraonan zwaar en twaalf personen lucht gewond sljB DurrsoHLANa Dr Schacht ernstig gewvad 0 xpretfdcnt van B4 kfliwnk heeft e n anUMmgelufc GJBtemioigBu iüpte de auto van dr buhacht door de giadheMi vm den weg m W nabyheid van Waren by het plaatiqe Klink uwé het gOTOlg dat de w gen ow dn kop slo BUITBNLANDSCH NIEUWS Een hoogteeraar uit Lemberg aangehouden Do I Yaii8che politie heeft diezer dagen een Pocid zekeren Dunikowski aangehouden die beweort professor m da chemie te zijn aan de polytecdumsolie hoo eschool te Lemberg Aanleiding tot deze ainht udmg wae een klacht van twee FraoftcAa ondemleaiungen vooi de exploitatie van octrooien aan welke de Pool i en rapport had doen toekomen I opens en dooi hem uitgevonden eloctriscli piooedf waaibij men aan beipaalde soorten laide II lioevulhfnd metalen mot name j oud k in onttrekken Tot etavmg van zijn rapport nam de profesöor volgens het Kan delsblad proeven Hij nam een wkere hoeveelheid aarde die hy elf had meegebracht deed deze m een klein toestel en haalde er inderdaad eenige korreltjeg goud mt Dat procédé moest natuurlijk gelndustnalieeend worden voor een geiegelde extractie en Dunkowski beloofde met dit doel een grooter toestel te oonetruceren Zijn geheime for De vroegere preaidöut van de rjjkabsuk bekwam ernstige verwondingen door gb spiinters terwijl hy vermoadatijk o A iznran dige blessuiea heeft opgeloopen H4 moest naar het ziekenhuis te Waren worden over gebracht waar hi ter verpleging ia opgenomen Een zoon van dr Sohadit die zi£h eveneens an de auto bevond dBsmede de chauffeur kwamen met den schnk vnj l e auto is zwaar bescliadigd Nadler wordt gemeld dat de toestand van dr Sotiacht volgens verklariü n van den behandelenden geneesbeer ernstig ia Modit hy het leven er ai brengen dan zal hij nog langen tijd het ziekbqd moeten houden Gemeld wordt dat do uitwendige ver V O dngtn van dr Schacht oi edoopen bg I ot aubo üugevai naby Waren binnen veer tl n ia en genezen zulhn zyn Men heeft x btcr oog niet kunnen nagaan waar di beha lit mwendige bteasures heeft opgedoppen daar bet onderzoek erst hedenavond of morgen vroeg zal piaatg vmden De auto zou np het moment van het on jtevai een vaart hebben gediad van 80 90 K M Na het ongeval weird hem in het huis van een smid een noodverband gelegd vtaama hy naar het ziekenhuis te Waren werd overgebracht Leer de droefheid overwinnen Bange ziel maar blijf gedenken Welke lessen zij daar binnen Aan uw hart u wilde schenken f br 18 geen andere manier antiwoordda Denver elt kan ik het met doen zondermyn schmiplaats en idenUteit te verradenNiemand anders dan jy kimt het doen an het zal je erg meevallen We moeten een ofandere plausibele uitlegging bedenken Denver die om de angst en zichtbare verlegenheid van den ouden man gwest glimlachen Allemaal goed en wel meneer Will odiik bedoel meneer Franklin kreunde detude iadkes die hoe langer hoe zenuwacbtiger werd Oh wat heb ik nu wtfer gezegd Kalm nu maar hernam Denver Niamand kan ons in deze kamer hooren Maar luister eens goed naar my Je hebt eNi oude oom gehad Nooit meneer protesteerde Jaikes Val my niet in de rede Jaikes t ianoodza elyk dat je een oude oom hebt gehad Goed meneer mon pelde de oude onder worpen Je oude ooni is mdertijd naar het hut tentend getrokken en 1 eeft daar fortuin gemaakt Hij heette Samuel en ifi kort geleden Itestorven en heeft jou tol eenig erfgf naam l enoemd Jij gaat dtm de Granp koopen waar je met Nelly en de kindereu gaat wonen God zegene u meneer nep de oude manplotseling uit Ik zal alles doen zocals uhet hebben wflt met adres antwoordde hy snel mijn bedien de 7al u even uitlaten Goeden dag Goeden dag meneer Franklin en dedeur sloot zioh achter den detective Alteen met zijn aecretana die zich niet van zijn plaats had verroerd ging Oenver op hem toe en legde vertrouwelijk mjn ban den op hene achoudfrs Doe dat nooit weer myn jongen sprakhij zacht en medelydend zonder een zweemvan kwaadheid dioê dat nooit weer Selwyn snikte O ik zal het nooit weer doen menee u bent veelte goei voor mij Ik ben slecht geweest meneer en ik verdaen net dat u het my vergeeft ik durf u niet meer aan te zien Dit waa je eerate misstap Frank laat het je laatste zijn Dat zal het meneer dat zal het riepSelwyn met overtuigmg terwijl hy Denvershand greep Oeaa laatste keek hem aan met en bUi van harteiyke venstandhouding Denk er om dat ik Jë nu vertrouw jon gen Bestel nu maar vlug een taxi want ikmoet w Oenver gaf een zucht van vwlichting toen de earetans de kamer verliet Hy wiBt wel dat de jongen zelf niet slecht vras hij had a lean maar vwrkeerde vricntten Tn gedachten verzonken daalde hy de trap af Bult i stond de taxi te wachten Hy stapte vlug in en grcfeitte met en vnen dehjk gebaar den secretaris die op de stoep stond Wilfred Denver zou zich heel wat nonder op zjjn gemak gevoeld hebben als hy den man had ffeifMi dSe een Indje veteer a vertrek had gade geslagen Het was Sam Baxter de detective wafl John Franklm s hais uitgekomen met een ut drukking van niet begrijpen en verwon dering op zijn gezicht Hy pijn gde zijn her sens met de vraag waarom John Franklin hem ZK T ekand was voorgekomen Hy had tn buitengewoon geheugen en het hinder de hem geweldig dat hy dit gezicht met thuisbrengen kon Toen hy het huis had verlaten was hij een emdje de straat op geslenterd en pos teerde zich m het portiek van een huis aan de overzyde Hy zag lemassd de deur bon neiikomen en een taxi aanroepen Daarna zag hij John Franklm naar buiten komen en in de auto stappen die hem daarna voorbi reed Goede hemel nep hij plotsehog hy is het beslist Ja dat ia nu precieg vier jaar geleden na de wedrennen te Derby dat die n an met z revolver In de Kc renschoof Hl Clerkenweel zoo te keer ginar Wat een vangst Zyn baar 10 grys geworden maar rijn gezicht is onveranderd He writt dat hij geen onbekende loor my was John Frank lm de milhonair en philantroop de Zü v koning de ongehangen moordenaar Wat een vangst la dat voor my Na deze woorden maakte Sam Baxtar vlug eemge aanteekeningen en verdween toen snel van het tooneel van zijn ontdekking Ongeveer en uur later werd Denver die mmiddelB door zijn bedlende wag binnen gelaten aangesproken Dr heeft een nare oude man om u gevraagd meneer zelde de man Hij zag er aoo vreemd nit dat Ik niet wist of Ik hem mo€st binnenlaten of met Hy haeld vol dat u hem kende en hem wenschte te spreken oua liet ik hem maar wachten ik hoop dat het m oude Jfl meneer FEUILLETON Welke naam gaf hy op Jaikes meneer ik hoop dat het goed ie Ja a 1 18 m orde antwoordde Denvervlug ik wil hem direct spreken breng hemnaar de bibliotheek Gerustgesteld gong de bediende weg om een ooaenblik later terug te komen met den ou ien Jaikea wiene kleeding wel van diien aard waa om een eenzamen huisknecht den flchnk op het njf te jagen Voordat de deur nog geheel dicht was liep de oude man op Denver toe en riep Oh meneer Will meneer WiU doch plot j seling zweeg hy verschrikt zyn groote 00 v Mirzichtigheid beseffend Zou de knedit hem gehoord hebben Denver st e hem echter gerust Wees maar kalm Jaikee hy hetft hetluet gehoord Maar we moeten voorzichtigzyn oude vnend Meneer WjU ia dood v orgoed dood Hy zuiditte en wreef met z jn hand over het voorhoofd Werdt vervoTgtf Liüflter eens Jaikes ik hab een plannetje bedacht atv mijn vrouw en fcmderenweer naar de Grange terug Ie sturwimijn zaaKwaamemerg treffen al de noodigevoorbereidmgen Het huis wordt op jouwnaam gekocht en ik zal je een bedraggeven ruim voldoende om m jOuw en hun I ehoefte te voorzien Maar wierp de verbouwereerde Jtikestegen hoe kan ik nu de Grange gaan koopen