Goudsche Courant, zaterdag 5 december 1931

Dessing s Kolen t neest aanbeveleB STADSNIEUWS heele spanning en de medeslepende ben satié van deze verschnkkelöke met t L niBche volmaaktheid en bekendheid met C bloedig gebeuren in elkaar gezette film die terecht de beste oorlogsfilm genoemd ia Geen beter pleidooi voor den wereldvrede IS er want deze film is slechts gemaakt om te verschnfckan en te ontzetten Zij w een aanklaoht tegen de zin netooze miaiaoeh nslachting dö krankZ nite gevangenschap in de loopgraven ran al die jonge mannen die van alle zyden en odk vanuit de lucht bedreigd worden door den dood Dood en verminking waart rond overal Terecht vraagt men zich af Waar om waarom die waanzin Armoede Ij veelal het lot van de overlevenden de vnsn wen de kinderen en de ouden van dagen In verband met de vele verzoeken aan de directie om deze film nog eens weer te ver toonen en die dus een zeer talrijk bezoek doen verwachten deelen we nog mede dai dagelyks van 12 tot 2 uur aan de cassa ge legenheid ia tot plaatsbespreken De Bottkerü der Leeizaal iq biedt lectuur op ieder ebied Vooi meuwe leden srratis lidmaatschap in de maand December Wie de contributie van ƒ 1 pei laar be taalt kan jyratis steeds 1 roman en i studieboeken leenen Vtm Uwt dnrhwfair katncriiW hut overlyden van onze geliefde Vrouw Moeder Behuwd en Grootmoeder Mejuffrouw N Iti4ix in Riiuwtk betuigen wy onzen huteiyken dank GOUDA 5 Dec 1931 Wijziging verordening VemuikeiykheidBbelaBting Tot de maatregelen die het college van B en W gemeend heeft den Raad te moeten voorstellen teneinde de begrootmg voor het jaar 1932 sluitend te mtóen behoort de v hooging van de belasting imMvRBOake lij heden Deze belasting bedSMfftt u jij t r g neente voorzoover zy aflqittkeltjk ia van de onzuivere opbrengst van een vermak l jkheKi 10 Gelyk den Raad kan blaken wordt door een groote meerderheid van gemeenten die deze belasting invoerden 15 20 van de onzuivere opbrengst ge heven Het komt B en W dan odk voor dat tegen verhooging van deze belasting voor zoover afhankelqk van de bruto opbrengst tot 15 geen bezwaar bestaat De meerdere opbrengst tengevolge van deze verhooging ramen z j op ƒ 5000 per jaar In 1930 bedroeg de opbrengst dezer belasting rond ƒ 18 000 Een hoogere raming van ƒ 5000 achten zy zeer veihg een eventueele teruggang van bezoek enz ook in verband met de tydsomstandigheden kan hienn geacht worden ten volle te zyn ver disconteerd B UI W stellen daarom dten Raad voor en in eoneept opgemaakt verordenmg op de heffing dezer belasting vast te stellen Deze gelegenheid wordt tevens aangegrepen om m de invordenngs verordening de aanhaling van artikelen der Geipeentewet in overeenstemming te brengen met den gewyzigden tekst dier wet terWyl bovendien telkens in plaats van controleur der Gemeentebelastingen gelezen moet worden chef der afdeeling Financien en Belastingen ter Secretarie zulks m ver band met de tegenwoordige werkverdeeling ter gemeentesecretarie DENEMARKKN Vlug werkl In ruim vier uut tqde tot invoerverbod conlingetiteertoig oi vertioogmg E doaaiterechf n besloten jDe TWasche Ruksdag i§eR J r dftgen gttoomi dat xn parlement oöVW Htijf kan werken als het moet I ruon vier uur tyda werden de voorafcellen mzatte een mvoerveri d tot 1 Januari en contingenteermg na dkn datum voor champagne cognac enz ahonede tot vertiooging der invoerrechten op parfumerieën falanterieen toiletartikeien en personenauto s cJoor beide Huizen het FoUcetinig en het Landating afgehandeld Toen de A ksdag leden Christiansborg het winterverblyf van den komnK waar ook het parlement vergadert verlie ten was de wet al met de onderteeJcenmff van den koning in het Staatsblad afgedrukt De aangenomen maatregelen gmgen reeda den volffentlen dag m I IV B on A R ïioh niet duidelijk harfden uitgesproken Oadler deze omitandighedeai ontbrakm de waarborgen dat gestreefd zouworden naar het sluit id maken der begrat ting die nog een ongedekt tekort van B6 OCO aanwijst Het rev soc üd stemde tegen omdat te begrootmg een hoofdstuk politie bevatte dat op zijn voorstel niet geadirafii wwd t e fepiennghaven aal worden gedempt an de grond verhuurd aan ter plaatse gevestig de industTisèn Door deze demping worctt het irtaken van etin meuwie njbrug overbodig Voor een betere bemaJing der Sf idepolderB zal i en electiiech geniaal ter vervanging van het etoomgemaal g bouwd word3n Koste geraamd op 26000 Een Voorstel Kniyt wild S D om de yj eenten tondflbelasting van 70 oj 80 te brtjn gen en de personeele belasting ppogresaiet te Inzake de 000 uitgetrokken voor vacantietoeslag werd een a wacht ndo houding aangenomen tot over het lot van dia Rijkswet inzake saiarieverlaging isou zijn beslist Burgerhout s Madanefabriek en Scheeps werf te Rotterdam Naar wij vernemen hebbeu de heeren H Burgeihout en i Vervat ont lag genomen aJs directeuren van N V Burgerhout a Ma dimefabriek en Sclleepswerf te Rotterdam welke ondememmg o a bekendheid heeft gekregen door den boaw van enkele groote o a voor Indie be steiude dokken van torpe dobooten voor dö II A Burgerhout directeur van de Vltógtui genfabnek E RADIX QOWDA 6 December l 8l Nieuwehaven 334 ïs pisüsr kweeker Ridder van Catsweg 252 te Gouda By beschikking van den E A Heer Rech ter Commissaris is bepaald dat de verifi cattevergadenng die oorspronkelyk zou worden gehouden op Zaterdag 12 December te 10 30 v m is uitgesteld tot 12 Maart te J0 V BU De curator Mr Dr J SMIT GOUDA 8 December 1931 Hoogstraat 1 Ondergeteekende brengt langs dezen weg z n hartelijken dank aan allen in het b zonder aan de Directie Chefs en Kantoorpersoneel der N V Goedewaagen s Kon Holl Pupenen Aardewerkfabrieken voor de vele blyken van belangstelling ondervonden bg zgn 4ft jarig jubileum C P BROER Vossiusstraat No 21 BINJSENLAND Hulp aan den tuinbouw m West I riesland Een renteloos voorschot vaj ƒ 700 000 Ingediend 10 ecu twtedc nota van wijzi ging en verhot ittg vu hoofdetuk V der Rijksb rooting voor 1951 Hierin deelt de minister mede dad ten einde de ernstig economische en m t Bcliappelijke gevolgen die mt een gadwon gen stopzetten der tuinbouw bedrijven voor WeatFnesland zouden voortvloeien w ovtel doeniijk te verhoeden en overwegende dat een ciedieiliulp luer op en herstel bin nen redelijken tennijn van dö zelfëtandig licift van den gesteiinden bedrijfstak bet uitzidit opent voorgeateUl wordt ter voor konung van de zwaaistt en onmiddellijk dreigende gevolgen der betr cbende depreawe ten oehoeve van den tu nbouw in West trieeland f en aom an ƒ 700 000 ter beticUik king te stellen Dit rentelooe regeenng credie wordt ter befichikking ge teid van de gem tnteLeslu ren in den betrokken kung omvattende de gemeenten begrensd door de Zuiderzee en den Wieimgemieeriwlder en verder en Noorden Westen en Zuiden bepaald door d grenzen der meide hienn begrepen ge meenten Wmkel O Niedorp behagen St Maai ten Warm en huizen Oud Karepel Koedijk üudorp Noord en Zuid Schermer Graft De Rijp Scfiennerhorii en Avenhorn Het crediefi wordt renteloos terbaachik king gesteld van de gf leentm op aanvraag door dezen bij de nader te noemen Centrale Conimiseic van Advi op voorwaarie dat de gemeente hij tedei door haar aan n od hjdemie tmndera fca veistrekken renteloos erediet hiervaii slechlü 70 pet gebruikt en de rest uit eigen iiuddeien bijpast Voorte stelt de Regeermg ten behoeve van de bloembollenteelt te Breezond gem Anna l aulown een rentelooe crediet bes 4hik baar ten bedrage van 50 000 Dit regeeringscrediet wordt renteloos ter beecIiJkkuig gesteld v n het geoiveentebeetuui van Anna Paulowna op voorwaarde dat dit eveneeiw ten renteloos erediet ren teloos voor 1 3 wordt bijgedragen door ere diteuren der noodlijdenden Tweede concert Muzikale Krmg H t tweede concert dat e Kring orgaoi seeit zal zijn een kamei hiuziök avond Va het Rolterdamsche Tno Wij zien met vwl l elangsteümg dit cMicert tegemoet en f heugen ons er op dit Tno bestaande uit di heeren Ad Poth viool Eberlé De vertolking door het RotterdimsaheTrio onderscheidde z ifah bijzonder door een fruia enheid van opvatting en samenspel Rotterdiamiche Nieuwsblad 7ij speelden namelijk dezen Hvond A artistieke hoogten waar men de eerste rw kpmermu ek ensembles pleegt te ontmoeÉ Mentawei Pilm Zooats onlangs werd medegedeeld wordt de Memtawei Pilm op Dmsdag 8 Dec a i in de Kleine Kerk vertoond slechts een paar dagen nog en dan wordt U in treffende schoonheid het Zendingswerk maar ook de donikere kant van het heidendom in beeld giebracht Brengt het eerste deel U m een wonderbaar heerlijke natuur het tweede gedeelte taat U het wonen en leven der Mentaweiew zictn In deel drie icieat wij iets van het Zen dingsonderwys en komt speciaal de medische böhandelinig naar voren De kranken worden geholpen Deel vier laat U een Punen een vcfzoenings en wydingafeest jien De tooverprieeter ie hier bezig lai de uitoefemn van zyn tooverkunsten In de slotvoorstelhng 7ien wy dat arbeid van den Zendeling met vruchteloos is eai dat het Evangelie ook op de Mentffwei eilanden triomfeert Ten slotte nog dit Een extra voorateïling zaJ worden gegeven aan de Goudsclrt werklooaen zoo mogelijk ook voor hunne vrouwen teigen vry entree op Dmsdag 8 Dec a s n m 4 uur op verboon van hun legitimatiekaart Voor de avondvoorstelling zyn nu reedf kaarten verkrygbaar i 030p st by boekhandelami tot en met Dinsdagmorgen Het IS echter raadzaam zich tydig va een twegangsbewya te voorzien want zyn slechts 40O plaatsen m de Kleine Kerii beschikibaar Zie verder de annonce in dit blad ZendbigsfÜm voor de werkloozen Dank zU de welwillende medewerkmg van de afdeeüng Gouda van den Hulpraad voor Zendingaartudie zal Dinsdag S dezer des nam 4 uur in de Kleine Kerk aan da Peperstraat een extra vooratelling worden gegeven an de Mentaw©i P m fZending fihn De chnstelyk georganiseerde werkloozert met hunnie vrouwen hebben vryen toegang op vertoon van kaart Reunie bioscoop De Koopman van Venetië Shakespeare s Koopman van Venet è i waarvan de inhoud wel overbekend nia beeten moïtgen zal hiervan ook e i radlouitzending plaats hebben gaat deze wee in de Reunae Sioscoop en de verfihnmg van Uit tooneelapel heeft een bilzonder goed geslaagd resultaat verkregen Immers n g sterker nög spreikender o t by een vertoomng op het tooneel kan hi de schilderachtige omgevmg wair n hut stuk speelt aar voren worden gebracht De vertolking geschiedt door artisten im byzondere capaciteiten en zoo zien wij een mooie creatie ala Shylock van Werner Kraus terwyl voorts Harry liedtke en Henny Porten prachtig spel geven Mede door de passejode muzaek wordt het een by GEVRAAGD flinke Dienstbode KATTENSINGEL 44c 8 PLATEELBAKKERIJ IVORA GEVRAAGD een MEISJE 16 è 17 iaar voor de pakkamer Aanmelden KUIPERSTRAAT 26 10 of 12 BIEDT ZICH AAN CHAUFFEUR 19 1 V T if V ook voor één of meer dapren p w 8 Brieven onder No 5248 Bui eau Goudache Courant Markt 31 Vergunnmg HinderwetBuigemeester en Wethouders brengenter kwmas dat zij vergunmng hebben verleend aan de N V Bataafache Import Maatschappu te a Gravenhage en hare reohtvertougenden tot het uitbreiden der benzme tankinstallatie door het bljplaatsenvan een tank van 6W0 L en de e aan tesluiten op een bestaande pomp m het perceel plaatselijk gemerkt Spoorwegstraat no 4ï en aan W Hoogendoom en zyne recht verknjgenden tot het mtbreiden der bakkerij met een deegmachine en een electro motor van 2 PK m het perceel p aatselijk gemerkt Gouwe no 161 kadastraal bekend gemeembe rouda sectüe D no 102 behou Kutsepaarbank Overzicht over de maand November Gedurende de maand November zyn ingelegd en terugbetaald de navolgende bedragen Inieg in 7645 posten ƒ 186 710 85 Bygeschreven rente 402 40 GEBtENGOfi BERICHTEN In de modder gestikt steravond 19 een II jang meisje ta Utrecht om oen korteren weg naar huns te nemen door een weiland geloopen Door de duietemie misleid is zij toen in een ge leel telijk gedempte oJoot tereoh gekomen waar ZIJ onmiddellijk m de modder wegzaite Een vriendinnetje haalde tenstond hulp men vond liet meflaje voorover iiggend m een 3I00 Zij bleek reeids te ijn gestikt Het lijkje iH naar de ouderlijke wonmg vervoertf Het drama te Echt Behalve de reeda gearresteerde particulierel o chwachter en diens zoon 13 iooale menweet een deide verdachte van medepliohy tigheid aan het drama te Echt iangahoM den n 1 een veldwachter 1 Het onderzoek van den adieikundige crlminaJtót en van ten politie geneeekundlge inoet noar WIJ i d N B Gt Iez i hebben geleid dat inslag van de pal m de ge vonden hulzen overeenkomt met een proef inslag van de pal van he parabelluir pis tooi van den gearresteerden boschwachter Ook de looptrekken in de lijken gevonden kogels komen precies overeen met Öb loop trekken van dit pistool Gebleken s dat de elaehtoffeffi nadat ze zwaar waren gewond met echoten uit een parabellum pistool en een jactitgeweer stuk voor stuk zijn afge maakt me een schot uit het jachtgeweer gelost terwijl de loop op het lichaam was gedinikt Deze waamemmg komt overeen n et liet verhaal dier getuigen die verklaard hebben dat do dne laatste acüioten die ze gehoord hadden zeer dof klonken aleof ze in den grond werden afgevuurd Het conflict in de Texti nlj verheid Overeenstemming der arbeiders bondett Het bestuur van de organieatues Een dradit Unatas en St Lambertusi hebben gistermiddag te Enschedé een samenspre kmg galiouden over te voorbereiding vaji de stakmg die W December a a zal begm nen waarbij tuaWjhen hen geheele ovween stemming 1 verkregen K Onze Zuivel en Melkproductenuitvoer naar Engeland In 1930 voor ruim ƒ 43 millloen Dat het in Engeland emsl bogmt te wor den met de plannen ten opziclit © va n 0011 dena melkpoeder enz blijkt uit het memorandum van Ie paileinenta ire oonimieeieuit den Engelachen Boerenbond waann als oor d el wordt uitgesproken da t de invoer van gecondenseerde Het Hbld wijat er 0 dat Nederland perjaar naar Engeland exporteert genüddteldboter 6 OOO ton 12i pet kaaa 10 OOO 10 condle s vol 10 OOO 30 oonidenB onder melk TlOOOO 88 oondens vol on gesuikerd 9 700 55 mf Utpoed vol 1300 14 melkpoeder on dermelk 4 600 75 Zooalg men ziet it de export naar FngeInnd van gecondeneeerde ondermelk het beIpjigrijkst zoowel in gewicht als an peroen nge van onzen totalen uitvoer van dat pro ciurt En juist dien invoer willen de Engel sche boeren dioen verbieden i e geldewaarde van onzen uitvoer van zuivel en melkproducten naar Engeland be droeg in liet jaar 1930 no 431 3 millioen gulden Gemeenteraad van Dordrecht Nog ƒ 85 000 ongedekt iet 26 tegen 3 steirmen heeft de Raad van DoKlrecht de b nx tiing voor 1932 on gewijzigd aangenomen De bcade neutrale leden temden tegen omdat inzake de eventucole sa lar ia verlaging de twee soc dem wethouders een afwijzend standpunt innamen en de twee anderen ƒ 187 113 i5 Terugbetaling posten in 1532 Meer ingelegd dan terugbetaald ƒ Aan het eindie der maand October waa ten name der mleggera uifireschreven 2 7 6416 64y2 zoodat hun tögoed ultimoNovember bedroeg ƒ 2 804 678 06 In den loop dier maand November ztJn 80 nieuwe boekjes afgegeven 4 oude boekjes opnieuw in gebruik gesteld en 58 boekje geheel afbetaald zoodat aan het einde der maand Nevember 9926 boekjes in omloop war = n Opdracht van werk Door den Minister van Waderstaut is op gedragen aan de NV My tot aanneming van Beton Wafter en Bruggenbouwkundige werken aUuer het onderhoud van de overlaten in den Waaldyk boven Gonnohem met by komende werken Wasecheru en Cnsis De Waschinduatneelen hebben m het laatst der vomge maand een congres gehouden waarin de heer Kamerbeek te Haarlem een rede heeft gehouden welke thans in druk wider den trtel Wasschery en Cnsis IS verschenen In deze rede heeft de spreker d vraag onder het oog gezien of de eenvoudige goedkoope wasch nog met goedkooper kan worden behandeld En op die vraag heeft hu een ontkennend antwoord geeevea De argumenten daarvoor aangevoerd zfjn de verdubbele loonen sinds den vooroorlogschen tyd de verhoogde sociale ItLsteni de venhoogde kosten aan de snelle cxpedStie door auto tractip verbonden de door de technische modermsee nng der wasohindustne noodzakelyk geworden kosten van bouwen en verbouwen wegens uitbreiding der inrichtingen De taneven van vóór en na den oorlog zyn mede in deae brochure opgenomen en toegelicht Belangstellenden verwijzen wy naar het adres vmi den schryver jAijöl istmat 2 Thalia The te 9fl tu b i lm Westen iiieMs Neoes De herhaling van een zoo byzonder film werk als Im Westen mchts Neues was te verwachten Zelfs wie dit werk voor de tweede maal ziet ondergaat opnieuw de ge RAPIO NIEUWS Programma voor heden Hilvereum 230 Graonotoon 260 Theo Thijssen Examens 3 10 Concert 4 30 Lezing over kinderrecht 4 50 Beoefenmg van huisiiitU ziek Sinterklaas vertelbngen door W van Capellen 6 40 Zang en poano 6 00 Concert 6 15 S D A P kwartiertje 6 3o Ver volg esi slot concert 6 45 Litterair haJfnur Ije dooi A M de Jong 7 15 V A R A Vajia 7 20 Bestuursmedadeelingen door A de Vries 7 3O 12 00 Sintert laaeavraidprogramm a Huizen 2 30 3 30 St Nicolaaafeest uit het Concertgebouw te Den Boscii 3 30 4 OO Kinderuurtje 4 15 4 30 Eaperanto ni uwebenchten 4 30 6 40 Concert 5 60 6 10 Jour nalistisci weekoverzicht door P de Waart 6 40 E3peranto curf UB 7 10 Sportpraatje 7 25 firanofoon 7 46 100 St Nit laa avond 7 45 9 00 Hij komt 9 00 Vaz Dias 915030 Nieolaasvertelling door A Coolen 9 30 12 00 Cabareftprogramma opgestaan t M gwlapMi ta la 1 un dwi Inin Dat hadt U kunnan vooffcofiMn door giitaravond voor haf naar b f gMn i Uw varkoudhaid AipInn TabMtm to mmwi U moal todi In Ik gaval ook Mn bulij Aiflirin m op rtb nwnn I zondere vertoomng iai eerste hoofdnummer De DoordrÖ fj waann die cowboy acteur Harry Carey dB hoofdrol vervult v ert onfl naar de romantaek va het Wilde Westen m een spannend verbaal met veie stoute stnikjes v n durf en behendigheid Een pittage klucht en een aardig icmniaal oomplateeren bet uigebreide programma Wk piRiNrJ Uiopdmvw iaband PpgsTScft Losse bladen ui het Dagboek oan een GouWenaar o land van irwst en mist van vullen kouden regen Vol vuns onpeilbaar sigic en onéoorwaadb re wefièn P A DE OENEi TkT Niet steOÊt tmmt de goedfia fietd hier op aarde beloond In verband met de viering van het al oude St Nicolaasfeest had mijn boekhouder de heer Koperwiek Jz mtj verzocht gisteren den avond ten zijnent te willen doorbrengen opdat ik dan m den vooravond ten aanzien van zijne kinder tjes op zoude treden als eerbiedwaardig Spaansch kindervriend Ik geef aan dergelijke uitnoodigingen steeds gaarne gehoor overtuigd als ik ben dat een nauwe samenwerking tuh schen werkgever en werknemer in deze dagen verstandig m en dat men er goed aan doet mede fe leven met het wèl en wee van zyn personeel De heer Koperwiek z is sinds eenigen tijd verhuisd en in stede van zijn woning aan de Breevaart tegenover de Oemeentelijke mestvaalt heeft hij sinds eenigen tijd om volstrekt onbegrijpelijke rede nen een pand betrokken aan den Zwarten weg Nadat ik worstelend tegen allerhevigste wind flagen via Spieringstraat en Ttendeweg over de Karnemelksloot ge naderd was tot aan het sluisje in den Voorwillens ontnam een windstoot mij het hoofddeksel hetwelk ik met meer heb teruggezien Op den hoek van den Zwarten weg besloot ik snel verder te gaan maar bemerkte dat een afschuwelijke duisternis het verder voortgaan welhaast Volkomen belemmerde Nochtans ik vatte moed en langzaam voortgaande schreed ik in die richting waarvan ik vermoedde dat z j de juiste was Hadde ik op dit moment geweten wat mij boven het hoofd hing voorzeker ik ware ijlings op mijne schreden teruggekeerd want hetgeen ik verder beleefde was wel geschikt om een oud maar eerbiedwaardig persoon als ik toch al geplaagd door rheumatiek ei malaise tot volslager wanhoop en verbijstering te brengen Het ging dan zoo Allereerst bemerkte ik in het stikke duister dat mijne voeten telkens weg dreigden te zinken in een weeke breuge substantie waarvan ik de consistentie slechts kojf ifftfteg érgerd mijn hotlines waren zoo zorgvuldig gekuischt trachtte ik voorzichtig voorwaarts te komen ah het ware iastend vo art a ande Plotsetiijg verdween een mijner voeten tot aan den enkel in een plas en toen ik dezelve met een zuigend geluid terugtrok gevoelde ik ho het kille water myne fichtige voetgewrichten omspoelde Wankelend en licht kreunend stigmf elde ik verder terw§l een nerveuze drang tot zelfbehoud mij thans sneller voortjoeg want irt de ute des gevaars ontwaken vaak onverwachte instincten sluimerend tot op dat oogenblik op den bodem van onze ziel Het terrein werd evenwel moeilijker en moeilijker en eensklaps moest ik het evenwicht verliezen en stortte languit neer in een pikzwarte moeras achtige chaotische substantie die ik kortweg met den volksaardigen naam blubber wensen te qualificeeren Ik zal met verder gaan met mijn avon turen te beschrijven Hoe ik tenslotte kermend van de pijn en huilend van ellende bij de gastvrije woning aangekomen ben blijft mij een raadsel Hoe de onschuldige kleuters ten getale van tien mij bij het binnenstrompelan bedekt als ik was met viezigheid en modder van het gelaat tot an de voeten een lief Sf Nicolaasltedje toezongen en hoe ik rillend van de koorts den nacht heb doorgebracht m het vnen delijke bed mij welwillend afgestaan door het echtpaar Koperwiek fz einde lijk hoe vanmorgen een schuddend rammelend huurrijtuig mij terug heeft ge bracht naar de Spieringstraat ik zwijg daarover BUITENLANPSCH NIEUWS FRANKRIJK Belemmering buitenlandsche handel Tegenmaatregelen tegen de Engelsehe protectie De transche ambassadeur te Londen DeHeunau heeft gisteren naar het NTAmeldt geprotesteerd tegen het srtandpuntder Engelache regfeenng dat over een w jziginjC der tanefwetgevmgr eerst kon wor jden onderhandeld nadat met de BtitscheDomimons verdragen waren gegoten over voorkeuismaatregelcnh In l ran ïche kringen is men van meenang dat de ond tthandelmgfm doelloos iPUdjNi z jn als a hig MlfB regeenng ip nAr s tandipunA bluft stsorik Men zal bet den Engelschen duideljk moeten MaliftfjVildu f wordt van die zgde betoogd iat hun hou Ung niet zonder t trtigsl g kan l iljvffi 1 daar die landen die door de Engelsche protectie maatregeien benadeeld worden nP tuurt k te emnaatreg len zulten nemen lïe Ge iit betrDo inf 1982 Naar WIJ verneinen hebben de afcteaUngen gjj dao Raad reeda hun rapport over het onderzoek der Genie ntebegroortji 1932 uitgebracht en hei verslag daarvan met de memonc van beantwoording van B en W binnen eenige dagen te verwa ten Het moet dan ook m de bedoeling liggea de openbare beliandeJmg der bf rTOOting op Hjwndag 14 Dec a a te doen aanvangen fn deze viór Kerstmis te doen beëindigen Een nieuw kerkkoor Nu de bodw van de nieuwe kerk in de Korte Akkeren reeds flink vordert is zoo leien wy m de N Z H in dit stadsdeel uit leeren zangers reeds een koor gevormd dat Hjfflen korten tyd zal beginnen met repewren Qet zangkoor staat onder leiding van den heer G Steenwmkel de heer Gvd Wou I den zal de functie van orgamst vervullen Het 15 jang bestaan van Magazyn de Kroon Ter gelegenheid van het 15 jang bestaan organiseert het sigarenmagazyn 4e Kroon Kleiweg 18 hoek Nieuwsteeg of z g Soldatensteeg vandaag een extra reclamedag Voor byzonderheden venvyzen wy naar de advertentie m dit nummer Schouwburg Bioscoop Menach erger je niet Het voorprogramma is ook dezen keer weer bmtengewoon goed verzorgd Na het UFA Toon Wereldnieuws draait het zeer mteresaante Gedaanteverwisselingen in de natuur Een klasse schoolkinderen maakt onder leidmg van hun onderwyzer een wandeling Hun vondsten op natuur histonsch gebied geven den onderwyzer aanleiding een en ander ervan te vertellen En deze vertelling wordt ons op by zonder fraaie wyze voor oogen getooverd Ook Winterpret een geestig teekenfilmpje was heel vermakelyk terwyl De nieuwe dienstmaagd ons meemg vroolyk oogen blik bezorgde Voor de hoofdfilm zelf hebben we mets dan lof In deze moeilyke tyden moesten we meer dergelijke films te genieten krygen Het doet de zorgen een oogenblik vergeten Want of men wil of met het spel van Adalbert sleept ons mee We moeten schateren om deze nurks die iedereen die met hem omgflttt zn humeur bederft door xn tyran mek kleingeestig optreden t Grappig is dat hy zichzelf een goedmoedig man ge looft Maar z n bekrompen verwaande en lyrannieken aard speelt hem parten als Quitt de sportleeraar het terrein waarop de kegelbaan van Bulcke s Adalbert club staat heeft bemachtigd om er een stadion e bouwen De tooneelen die nch dan voordoen zyn allerdolst I En nog steeds stape len de onaangenaamheden en daarmee de vermakelykheden zich op Inderdaad een film die niiianand moet verzuimen to gaan zien Een tentoonstelling van huiavlyt De afdeeling Gouda der Vereeniging tot afschaffing van alcoholhoudende dranken bestaat over eenige maanden 25 jaar Dit jubileum zal door deze afdeebng op prettige wyze en vooral propagandistische wijze worden herdacht By de besprekingen hoe dit jubileum te vieren kwam ook ter sprake het houden van een huisvlyttentoonstellmg In pnncipe werd hiertoe besloten en wel in het vroege voorjaar Er rest dus voor zeer velen nog byna vier maanden om iets voor deze expositie te ontwerpen en te maken Een commissie bestaande uit de heeren Van Bohemen P van Eyck D DuUemond J C Faber en H German heeft gaarne de opdracht aanvaard deze tentoonstelling ge heel voor te bereiden Ingezonden zal mo gen worden door ieder vakmenschen zoowel als amateurs op elk gebied o a hout arbeid maquettes borduurwerk dameshandwerken radio schilderkunst fotografie enz Het spreekt vanzelf dat alle voorwerpen gewaardeerd worden naar een maatstaf van beroepswerk en amateurswerk leeftyd etc Mooie pryzen worden beschikbaar gesteld Het Comité zal op uitgebreide en af doende wyze doel werkmethode voorwaar den en verdere byzonderheden aan lederen inwoner van Gouda bekend maken Thans kunnen allen echter reeds aan het werk Aanbesteding Op Vrydag 18 Dec zal de Kerkeraad der Ned Herv Gemeente m het openbaar trachten aan te besteden den bouw van een zevenIdaasige school in het stadsdeel Korte Ak Veren Voor meerdere byzonderheden raadplege men de adrvertentie In dit nummer Ds Kersten beroepen naar Gouda Ds G H Kersten Gereformeerd predikant te Rotterdam en lid van de Tweede Kamer heeft e beroep ontvangen van de Geref Gemeente alhier Almanakken en Kalenders 1932 De Nederlandsche Spoorwegen hebben ook voor 1982 erai reclame kalender mboekformaat uitgegeven die behalve wekelykache memorandum kalender als een mcyclopaedie ka worden beschouwd voor den reiziger en zakenman die met het verT oer per apoor te maken heeft Men v ndt er van alles in adressen taneven de be staande wiljBe van verzending byzonderewijze van verlading ena enz Het kalender l ek is diaarby fraai geïllufftreerd metaUerlei wat betrekkmg heeft op het Spoorwezen met alteen maar bovendien komenet een aantal in f raaien kteurendnik uitgevoerde aquarellen van verschillende steden ht voor 1 Het keung gebonden nuttige en luiie lul nderboek u tot genngea pr s i rld9ir baar bö de afdeeling Publiciteit der Neder kmdscèie Spoorw en te Utrecht BorgerMIke Stand GEBOREN 3 Dec Rudolph z van J van der Speld n Kempen P C Bothr Btraii 50 Saie Pauli It Ms Maria A van J L P van Maékfelenbörgh en M J E M SUbbekoom Krugerlaan 47 ONDERTROUWD 3 Dec G van Hoornaar en A Swets N Timmer en G J Barbier OVBRLEDLN 3 Dec Marngje Verheul 72 j Johanna Ma ia Theresia van W jk 9 jaar Agenaa 7 jen 8 DttS Kteu Kark Peperstraat Ve toaiulKiji MU iatei fUm h r Apttthekui De aptftheek Tan den heer F A Dee W Haven zal van heden tot en met 11 Dec benevens den daarop volgenden nacht geopend zyn na 8 uur des avonds dea nachts echter alleen voor recepten Heduche dienst r Vanaf Zaterdagmiddag S uur tot Zondaganrond 12 uur vervoege men zich bij afwezigheid van den hmsarts by de doktoren B G J EveoB Oosthaven en A C A Hoff man Bleekersstngel UITDENOMtRBK HAASTRECHT De brand ut de Meubelfabriek Jansen De brai m de gemeente Haastrecht Donderdag heeft een fabrieksgebouw met meerdere belendlende perceelen vermetigd De schade i9 zeer belangryk Uit het ver slaig in dit blad blykt dat deze brand is ontstaan m een achter de fabriek gelegen werkplaats en dat door het te iaat en in onvoldoende mate mgrypen van de brandweer het vuur gelegenheid heeft Sfekregen zich verder voort te planten Het feat dat de spuiten uit Haastrecht en Gouda een kwartier tolaal werkeloos moes ten blijven w jl het haventje geen water meer had en de spuiten eerst na inlating van water mt den Uwel konden voortwerken toont dit dmdel k aan We heW en met verwondenng gevraagd of Haastrecht dat toch ook waterleidling heeft daarvan geen gebruik heeft gemaakt om direct by het ontdekken van den brand daannede het vuur te bestryden Het antwoord daarop is geweest dat Haastrecht wel waterleiding maar geen brandkranen heeft zoodat deze gelegenheid tot het verkrijgen van bluschwater m onbeperkte mafte met is kunnen worden benut Waarom er geen brandkranen zijn is ons met bekend maar dat deze er moesten zyn daarvan zal toch zeker ieder na de erva ring van Donderdagavond jl wel overImgd zyn Eein enöcele slang had in den aanvang welliciit het vuur kunnen stuiten dat nu zoo grooten omvang heeft gehad WADDINXVEEN Onder leidmg van den heer R van der Brug voorz van den Chr Bestureaiibond Gouda kwamen gisterenavond de besturen der hier ter plaatse reeds gevestigde Chnstelyke vakorganisaties m vergadering by een voor het vormen van een Chnfltel jken Besturenbond Na een inleiding door den Voorzitter werd tot oprichting overgegaan De bestturenbonid bestaait momenteel uit een viertal vakafdeehngen terwyl de oprichting van meerdere afdeelmgen in bewerking ia Tot voorzitter werd gekozen de heer A van der Ben tot secretaris de heer J Mdhle Onderweg 106 Besloten werd de propaganda voor de dhr vakbeweging krachtig ter hand te nemen Na een woord van dank aan den inleider werd de vergaidenng op de gebnnkelyke wyae gesloten INGEZONDEN TBuiten verantwoordelijkheid dar Redactie De Waddinxveensche doctoren de Zieken fondsen en Dr Beekenkamp Dr BeeJcenkainp geeft in een mgeaorwien stuk m Uw blad van 2 dezer zijn oordeel weer over de kwestie tussehen de doctoren te Wvloinxveen en het onderimg Ziehen fonds aldaar Daarbij blijkt dat Dr Bee kenkainp met juist is mgeUcht Aig vooraitter van de I andeUjke Federatie heb ik de onderhandelingen tuesclxen de doctoren en hel Waddinxveensche f MidB meegemaakt zoodat ik volkomen op de hoogte ben met hetgeen daarby is voorgevallen Ik kan U verzekeren geo chte dokter dat de doctoren dttarbij wel degelijk hebben toegezegd alg deelnemer tte zullen toetreden Op hun verzoek waren er in het ontwerp dat ter ta£e kiwam eerst nog verschillende wijzigingen aangebracht en wij gmgen allen naar huis met de wetensohap dat de zAak m orde was Het heeft my dan ook zeer verwonderd dat de beiden Heeren later eenvoudig wea gerden te teekenen en nog meer dat zij voor geen enkele rode vatbaar blaken hoewel van vele zijden getracht is hen te doen mzien dat ZIJ onjuist handelden Ik hermner hier aan de pogingen door Dr lïawacker en Dr Pmkhof mieechien met bekend aan den geachten Gouderakschen medicus Het ig wel teleurstellend dat de pogingen om tot een irinnelyke schikking te komen ik weet niet of deze aan Dr Beekenkamp persoonlijk bekend zijn thans door hem g eel ten on rechte worden aangeduid als dwing en dreigbrieven Het IS hier niet de plaate om deze kwaslia uitvoerig uiteen te zetten De Rechtbank zal er straks wel over beslissen Ik aohtte het echter noodig door een enkel woord er het mijne toe by te dragen dab zujh nij buiten staanders geen foutieve voorstellingen vastzetten Naar mij vam verschillende kanten werd verzekerd 13 m elk geval de behandelmgvan de leden van het doktersfonds te Waddmsveen r edg vnj wat verbeterd sedert deLanddijke ï ederatie zich de fondsbelangea aldaar heeft aangetrokken Het k tt tlM éej beter dan he vroeger wa I Oeuda 4 Decamber 1931 JOH MULDER Voorzitter van de Landehjke Federatie tot behartiging van bet Zi enfon TREDÜffiËUBTËN flOUAAk Zondag 6 Dectiabn Rem Kerk lOH u v m Dt H Cramer Luthersche Kerk 10 u vjn Ds J J mon Geref Kerk St Janskerk Ba v m Ds P V Warmanhoven tan Rwawijjc H u n ra Ds C W Keur vaa Oudewater Geref Qeme ite Turfmarkt 10 u v m en 5 u n m Leeetdienst Woensdag 9 Dec 7 u n m Ds A Ver agen van Middelburg Chr Geref Gemeente Qouw 139 10 u v m en 6i u n m Ds Croes Ver Calvin Nieuwe ZaaX Turfmarkt 142 10 u vm en tu nm Ds Bouthoom te Zel t Gebouw tot Heü des Voiks Peperstjaat 8 u n m Ds J Overduin B IKEKWOODK Ned Herv Kerk 10 n v m fis ten Bnifge cate BOSKOOP Ned Herv Kerk lOJt u vm Da A H v d Hoeve van Utrecht Geref Gemeente 9i u v m De heer A J Dekker van Oudfehoom Gebouw SaJvatori 9iu vm eai6u nm Ds Flzenga van Gouda GOUDERAK Ned Herv Kerk 94u vm enbju nm De heer Bouwhuis te Lunteren HAASTRECHT Ned Herv Kerk 10 u vm Ds W de Voogd van der Straaten deref Kerk OJu vm ett6iu mi Ds J W Erdman HOOBDRSCHT Ned Herv Kerk 10 u v m Da B Nieuw burg STOLWUK Ned Herv Kerk 10 u v m Ds B J Kania fcvangelisatiegebouw x vtp enö u nm De heer Berkelaar van Krimpen aan den IJasel WADDINXVKBN Ned Herv Kerk 9 u vm en 6Vs u nm Ds P de Looze Remonatr Kerk 10 u vmD WNv Nooten OUDERKERK a d IJ88EL N d Ilorv Kerk 94 u v m Ds van Dyk van I kerkerk 6i u n m Ds van t Hof van DelEahaven REEUWIJK NeKl Herv Kerk 9i u v m Preeklezöi 64 u n m Da M Verw ADVERTENTIKN Den 17en December a s hopen onze geliefde Ouders Behuwd en Grootouders Jan Alberttti Verburtf en Margje Baart hunne 40 arige Echtvereeniging te herdenken Dat zy nog jaren gespaard mogen bleven IS de wensch van hunne Geliefde Kinderbn Behuwden KlemkmdeTen GOUDA 4 December 1931 Receptie 17 December Graaf van Bloisstraat 32 VOORLOOPIG KOSTELOOS By beschikking van de ArrondissementsRechtbank te Rotterdam van 4 December j 1 IS m staat van faillissement verklaard JAN BERTUS NOORDëGRAAF bouwman te Lekkerkerk met benoeming van den E A Heer Mr B I ZIJLSTRA tot rechter com missaris en van ondergeteekende tot cura tor Mr S H SMIT Hoogstraat 1 Gouda Aanbesteding Op Vnidaj 18 Dec t zal de Kerkeraad der Ned Herv Gemeente te Gouda in het openbaar trachten aan te besteden Het bouwen van een zevenkiassige schioi in het stadsdeel Korte Akkeren te Gouda Beitek en teek k f IS reatitutie f 10 bu P D STUURMAN Architect 26 Waddinxveen ledere zuinige huisvrouw bestelt haar brandstoffen bij ons Onze ithruict is zeer vaordet li en prima van kwaliteit JAC MUL SPOOESTRAAT 31 TELBP B5 U mLANDSTOFPENHANDEL Vlug hebt gij Uw STHOENREPARATIE teMW wanneer xe dit laat maliën in de Schoenmakari 4 v d Pool 16 RAAM m 109 Ten overstaan van F A MINKËMA Notaris t WOERDEN zal op WoensdsB 30Dac 1931 des voorm 11 UUR in het Httol Da Dvbbtta Sliatol t WOERDEN Net Dienstmeisje GEVRAAGD bH Mevi JELSMA B Martenssinarel 68 8 publiek worden verkocht DE KAPITALE HOFSTEDE met uitmuntende WEI en HOOILANDEN gelegen te Papekop nabu het Staltiffit Oudewater groot 20 38 87 H A In 3 pereeden Aanvaarding landeriien da ieluk ba de betahng en gehouwen 1 Mei 1982 Betaling 3 Februari 1982 Wie mooie bfoettien kooti n wü Sta voor mun zaak eens even atil Sorteenng groot en prezen laag En 4 t IS toch een eerste vraag Een ieder koopt met veel plezier In t Bloemenmagazun J e Anjelier 15 Aanbevelend M V f BERG Mzn Spieringstraat 103 hoek Walestiwit Meerdere inlichtingen geeft voorn Notaris GROOT DAGBLAD Aluemeen VRAAGT voor GOUDA een nnma kracht als Colporteur SSL Slechts zn die met het weik bekend STEEltBOUWËSU IIOOOBOl BAKDSnXN ZAI DSTDSt SCHOOSSTEENKANTBUI GRAFWIRXBN ACHTBR DB KERK GOUDA zun gelieven te solhciteeren Loon f 15 vast plus provisie Brieven onder No 5260 Bureau Goudsche Courant Markt 31 16 HEER ZOEKT HH AMlOPlIdwp VulciDiseeren van Autp buiten n binnenbanden Vlu en billg c onder garantie hnli Cinitcki liluiiuu InkliUii GOUDA KLIIWBO 3S tl Zit Slaapi affler met volledig pension Brieven met priisopgsaf onder No 5277 Bureau Goudsche Courant Markt 31 TE HUUR GEVRAAGD een S S van Dantzig N W O Goaderen van Jansan Tilanus Friezenveen Hnis met tuin per 1 Jan 32 of later huurpnis ƒ 10 pei week Brieven onder No 6266 Bureau Goudsche Courant Markt 31 10 lËMEENTE SPAARBANK Croeoe pollen Ceier Gouwe 2 Gouda OT oe ng ingevolge art Ik der Spaxirbankverordentng 75 1 25 Aanbevelend J C FICKWEILER LAKGE HENDEWEG 45 De rechtmatige houdei van hetverloren geraakte SPAARBOEKJE No 2640 verzoekt beleefd het gevonden boekje ten kantore van de bank te willen deponeeren 14 Roel en Zeilvereeniging Gouda Tot nadere aankondiging kan van de vaartuigen geen gebnuk woidrnnemaakt daar er nog geen bootenknecht is aangesteld 20 r HBÏ BHSWJUR Z a Man geef mil voor ST NICOLAAS een nieuwe GOOTbTEEN met AANRECHT maar dan uit de faln iek van lA Joh Cl V Wingerden BLEEKERSSINGEL 13 TEL 3275 GOUDA daar wordt alles electnsch bewerkt goedkooik en soliedc afgewerkt OPRUIMING VAN DE VOORRAAD TJIBJIK 81 GIIREH m m iiJlTlBIIILHI Qpkz I if 8 DEClI ER s u P 9 2 EN 2 S UUR SlGARENPABRtEK flERF T RAAM 30a