Goudsche Courant, zaterdag 5 december 1931

PÖHT EW WIDSTBIJDIW VOETBAL I Programma voor Zondag b Dec K N V a Afdeelmg 1 Xe klaese H V V Weet iriiia 6001 H D V 8 Wlaan K i C R C H arta H li 8 AjaxStoi 111 vogel 4e klasse Ü gjiwt boöst Voüiwaaita Vocid i Wooi dtn Laren All uwtof rt V I W C tiuick Mti iht Victoriar Kampong Afdeehng II 26 klaase A Ral 1 lam l eijeiiooid Blauw Wit Vfl il VSV ADO Haul m HFC Zï O Oui Haag U O Xerxes üoidreUit IJ 1 C Hilvereum 26 klaase A Gouda O NA O DS De i l H C Excelsior Ben Haag V i O S R F C bcliwclani SVV Üvorniaafl OLiincheni üintaa bt Hoogier e klBeao B Roitürdam V Ü C t ortuna Kütterdajii D C L O V V Den Haag Quick Neptunus Üui Haag B l 1 üouda Muaielui3 I L BEC 3e klasse A Wassenaii bei levuiiagen Bodegraven leiiaa Lugdunum G S V Den Haag K V C Hllhnm Alphen Alphia ASC 3e klasse t Culemborg itendensdiaar Shedretht jorindiem Ö V W L S V Donlieeiit EmuiH Merwede Leerdam Ia erdam Soliooniioven 3a klaaee l Rotterdam Ihe R Hope St Volharden Rotterdam t Noorden fc D S Scliiodam D H S oaJ Güuda Olyuipia Iransvalia Maardmgen VI C de Muaadiaa 4e klasse B Vooibuig lonegidc H D V Üea Haag Celeiitae Moordrecht Den Haag b C W I K Dui Hiag de Jagers O B Wati iiix i Lii Wuddinxveeu lerlaai 4e klasse C Graveiiditel n Graveiideed I luka Rotterdam R D M b I O D Delft bL 1 I ekkerkerk DoKlieLht OSS VND Keserve ie kXftf e Den Hajig HBS 2 Sparta 2 Den Hnag AD O 2 ieijenoord 2 Kotterdam C V V 2 Unitaa 2 Rotterdiim Kxcelbior 2 D H O 2 Reserve 2e klaM B Lxcelflioi 5U t O 2 ieijcnoord 5 Olympaa i Hl C 2 8 VV 2 Neptunua O t l Fortuna 2 H V V 2 Keacirve 5e klaaee D Utrecht Heieul 2 Zeiet 2 Gouda G b V 2 0 N A 2 Kijdegittven Bodegraven 2 ftiecht 2 At deeling III Ie kinase olio PECKob et Velocxtas Afdeeling IV Ie klaene I leijt rheide Blejjerheid BW lilUrg Willem II Lmdhoveu Muiifltncht M V V tdö VaJk Bieda N A C Longa Fii oiioven P 8 V N O A D AfdeeUug V lo kleaee Oioningen Be Quick Frisia Ciioningtn G V A V AohiUes L uwaidlen Fnealand Leeuwarden Meppel Alade Velocata8 ndaiii Veendam F V O G V B Ie klaeae Gouda 30 N A 3 Sihouahoven 2 Olympia 3 Dilettant 1 Boskoopeche Boys 1 IOf uliieclit 2 Moercai elie 1 Guoda 4 Zwervers 1 U uur Haa rtrecht 1 Gouderak 1 iA kla e A Olyii pia 4 Waddmxveen 2 11 uur 2e klasse B Gouderak 2 Nieuwerkerk 1 wervers 3 Waddinxvt en 3 G S V 4 Dilettant 2 3e klasse A Nieuwerkerk 2 Lekkerkerk 3 O N A 6 Gouda 5 11 uur Gouderak 5Boek Boys 1 12 uur Schoonhoven 3 Woerden 3 12 uur 3e klBMe B Gouda 6 G S V 5 11 uur Groeneweg 2 Moordrecht 3 Boek Boye 4 Zwervers 3 Boek Boys 5 Nieuwerkerk 3 12 uur V V Ucii Haag H i Lisuni Kotti rd ini Hotteidam liotterdani Kotten Iftm V laardingeu Echarpe en tasclije van donkerblauw wit imprimé Donkerblauw VOOR ONZE TUINEN Damrubriek 1 Onder redactie van de Daraclub üouda I Secretaris de la Reylaan 14 loknal der club Markt 49 Probleem No 7 3 Onze hoornen Vele bpomkweekers plaatsen naast el en boonrTÏIen zy planten een paal en zyn er vt st van overtuigd dat de boom dezen steun noodig heeft Anderen z n van mee nmg dat de boomen mets mmder goed groeien zonder paal Als gewoonlyk is ook hier voor elke opvatting iets te zeggen Langs wegen en paden hebben de boomen wel een paal noodig omdat zy daar ook meer van nalatigheid en willekeur te lyden hebben doch in een afgesloten tuin kan men ze zonder paal laten opgroeien niet zoozeer uit zuimgheid doch omdat daar een paal meer kwaad doet dan goet Als een jonge vruchtboom by het planten goed behandeld wordt kan hg de paal missen Tot die goede Mnandehng behoort allereerst flink snoeien Dit heeft een krachtigen groei tengevolge dte tioom neemt veel voedsel tot zich en vormt naast een ryken bla derkroon ook een goed wortelstelsel Het snoeien heeft nog het voordeel dat in den eersten tyd als de wortels nog met goed vruchtboomen ontwikkeld zyn weimg wind wordt gevant gen Later kan de wimi met meer schaden integendeel hoe meer wind hoe vaster de wortels zich in den grond hechten zoodat tenslotte nog slechts buitengewoon zware stormen een gevaar voor den boom kunnen opleveren By het planten lette men er 4 ok op dat de grond om de wortels goed vastgetredcn wordt dit moet echter zorgvuldig en voor zichtig geschieden om beschadiging van d wortels te voorkomen De voet wordt met de teenen naar den stam gericht de wortels dienen tevens alle goed met aarde be dekt te zyn voordat men het vasttreden begint Om de aarde nog beter om de wortels te doen aansluiten kan men deze voor het planten nog overgieten met een dunne brei van klei en koemest na het planten wordt dan rykelyk gegoten Wanneer men dit alles met zorg doet behoeft men met te vreesen dat de jonge boom met goed opgroeit Een boom die zonder paal wordt geplant ontwikkelt zich van het begin af zoo kracbtig dat hy geen steun noodig heeft En overal in de natuur kan men opmerken aat plantehdeelen die zich vry kunnen bewegen beter tot ontwikkeling komen dan vast gebonden plantendeelen Ten behoeve van tumbezitters willen y hier nog de aandacht vestigen op een aardie struik de hazelnoot Juist waar de aanplantuig van hazelnoten met zeer rendabel iB moesten vrij deze boompjes die men in de tomen zi hoewel z noch door hun bloesems noch door hun vruchten aan te bevelen zyn De hazelnoot groeit bovendien op verschillende bodemgesteldheid hoewel men schralen zandgrond wel vruchtbaarder Zwart schyven op 3 4 7 13 18 32 36 Wit schyven op 15 21 23 24 29 33 3 43 47 Probleem No 794 i aiM ijag j Zwart schyven op 5 8 10 13 14 ii 18 19 25 26 Wit schyven op 27 28 30 34 S ii 44 Oplossing van Probleem No 791 Wit speelt 25 20 44 39 33 28 34 3 3 2 2 m Oplpssing van Probleem No 792 Wit speelt 46 41 37 17 17 11 44 40 38 32 83 22 43 38 3fi 25 5 5 7 Eventjes Lachen EerÊt dief Stelen zou een goed zaakje ïijn als er maar geen geVangeniasen war i Tweede diet Ale de gevangenissen ei met waren zou iedereen gaan stelen zoodat de concurrentie veel te groot zou worden De tooneelapelcr Rudolf Schüdkraut had in zijn jeugd vtel werk gemaakt van een jonge dame maar hij had geen kans en werd afgewezen Jaren later toen hij een beloennl man WM geworden ontmoette hij de dniiie die aprak Wï et ü tiofe wiel mentPT Sduldkraut dat IJirJ LtT 1 TllSL y saJaxi verla g hadden uit hcfd p hVif w er Ik u d AM r MJ verdedigden de beide wethouder n Herfat c h en van Tol a r de opmer 8eh H J t entriom maaf i 1 3 Schildkraut eprak Hn tct hun afdterimgen fen Schot heeft gehoord van d tr deren de fl yur en besimt iOt fta c jn feuiir te Mrterwerpen gy moet cbt ni vrij gro te reis maken voor hij de oktei die de kuran htu dt heeft bereikt Fen retiuri vraagt de ftpoorwegbeambte waarop de Schot zegt Neen een enkele reis Ik kom deokebjk als kmd terug n dan n u dat zonde ojnaletwBAr Maar mevrouwtje dat zou ik vergeten in Het ia de schoonste herinnerliu T n ujn kvsn bare plechtigheid op een der pleinen der stad Het progrramma voor het Goethejaar wordt eiken dag uitgebreider Een eerste overzicht van dit programma vindt men in het vlugachriftje utschland Goethe 1832 1932 dat de Reichsbahnzentrale für den Deutdchen Reifieverkehr te Berlyn zodè eTf H eft uitgegeven en dat ii Ip reisbureaux v jjKba is Over jvopr Gftethe nee geleefa en gewerkt zooals ie Erfurt waar hit Napoleon ontmoette op den Broeken in den Haxz waar h j materiaal vond vopr den Walpurgisnacht uit iauat t WetzlM waar Wertbers Leiden ont stond op den Wartburg te Eisenach te Wiesbad n of te Bad Ilmenau waar hó de mooiste verzeo der Diutsche taal Ueber allen Wipfeln ist Ruh schreef overal zal men Gosthe op waardi e w ze berden ken Wie Govthe den mfflisch en zyn werk wil eeren moet In het Goethejaar met Goethe door Duitschland reiwnl Dr ERICH MARCUS Brieven uit de Hofstad De Verkoop van gcbiJderden op itraat Het 19 I ni6t8 cögöwoouB meer wanneer Wij op fitraat sclulderstuJckeu en teekanm l en te koop zien aaogei eden Wat m liet buitenland ai döod gewoon is ie tuet nof geen alleduagech verscbijneel maar bet komt sporadiacli voor De nood der tydeu dwingt de arttóten tot een dergölijlcen Jiandel die m ons land nog wat vreemd aandoet Men meent iiier dat iiet systeem iiiet noodig ia omdat er winkeb genoeg zijn dOe de tauk kunnen ovemomen V an Btraatverkoop Jioudt nieu bier met om dat m II altijd biing i bokoclit te zullen worden Straatverkoop heeft inderdaad goeo goeden naam en niiaediien niet ton onrecli te Men kan daarbij gemakkelijk gefopt wor den en verhaal op den verkooper testaat niet omdat mea m den regel niet et ns weet wie diè handelaar was Het hieft een tijdlang den schiju gehad alaof ons gemeentebestuur enigermate paal en perk wu gaan teilen aan dia straatleur derij hr moeat een vergunning voor dit bediijf woidesi aangevraagd en een nummer tje sierde de ja van dten koopman zoodat hij altliaxLs eventueel terOg te van en va8 Maai m i ia dergelijke Gelukkig ig de vereeniging van huisvrou wen zoo verstandig tegen het koopen aan de deur to ageeren zoodot langs dien wiRg het euvel wordt befltreden lie dagb ae meid en dat nu a D en twi ptal teekenaaia van profesaie ig lo feHtaan hier oi daar poet te vatten met hun werfe teneinde dit aan den man te brengen Het iH waarlijk met lut weelde dat kij dezen vorm van kurtsUiandel ijebhen gekoae o en daarom doet liet nt al zielig aan hen te zien weiken maar do tijdsomstandigheden dwingt hen er toe tr ia heiaas ook op dit gebied ten overproductie m ong iand dae de nioeiLliJkheid an afzet ernstig belem mert i n dit wordt nog ernstiger omdat hier païi eiikejü factor aanwezig ss die cêi iger mate prijeiegelend werkt zoodat de con currentie hier nog in het wilde weg kan op treden De piijrfbepaiing van kunst scheppingwi is tiouweUa tn der neteligste kwestie lot op iökere hoogte is ze willekeurig maar tooli zit er een gran lslHg In die echtei indivi dueel u Het hangt er voor een scbildier h el veel van af of iii geregeld werk heeft of niet Nood let rt b Wen maar nood leert onk inaiflliandttren Iedere schilder heeft wat men noemt zijn prik dat wnl z gen zoo ongeveer een va=t bedrag dat liij voor e n bepaald genre van zijn v eik viaagt De ometnndigbeden dw ngen hf ni wel ptne daarvan af te wijken maar hij houdt er aan a fc zoolang alfl mogelijk is om zijn arbeid op peil te houden liet ig daarom voor hen we oni triest te zien dat in wmkete aohUderijen wordert aan geboden die heuftch niet kwaad zijn maar die tegen belache ijk la fwijzen worden verkocht Het publiek is te weinig deekun dig om het verschil in waarde te zien en het ziet ei nooit zoo n veisi hil m als uit de prijzen valt witar te nemen Dit bevordert het aankqopen van wflarde o07e rommel Wie wtl epu lerh topinpen gaat iiffi taat lom mij WW wand veraieriBg en ik al neggen wie go zijt ma men aLa een nieuw ipreekwccid k mnGn invoeren Op zichzelf kon er dug nwt eoo n nadeel in schuilen wanne r bet pubhek tens a ie hel dan ook op ftiaat tn aanraking komt I iel de phildpES en tepkenaars Mi Er is indeidaj d te weinig contact en bij bet groote publiek I ft de mttening dat e n echt kuaat w k 70 duui w dat zij het pooU kunnen lictalen N lar tentooiiKteHingen ga it men nitt mtii huff rfT fiouwen Bïcn veretand van m tmmmmmm eens oveiwoog in die tijden van die Mcalen itn nuttig gebruik te maken door ze i isponibel te stellen voor iaxpositiea deed de over htid leta dat haar niete kostte en dat liet contact tUBBcben deze kunet en liet publiek hevorderd ia een klem plaatsje m ZwUiierland zagen Wij op deze wijze het schoolgebouw in de vatantiw benut en er werd nog aindig wat aan den man gebraoht Nu staan die menschen op de straat Mis 81 hien m dit een eenele poging dit door die sndipre gevolgd kan worden In ieder geval ware het te probeeren om lp die wijze den merwohen die een moeilijk t taan hebben te helpen HAGENAAR DORTMUND Door het Congres van den Neder landschen Bond in Duitschland d t onlangs te Dortmund is gehouden enwaaraan honderden Nederlanders hebben deelgenomen werd de aandacht weer eens gevestigd op deze mooie en interessante Westfaalsche stad Dortmund de Metiopool an vVestfalen 13 een der voornaamste centra van het Duitsche ibedryfsleven Wanneer men door de gezelhge straten ier stad wandelt merkt men daar natuurlyk niet veel van Maar een korte tramrit brengt u naar de buitenwyken met hun mtgeatrekte vermaarde industneele ondernemingen met hun mijnen hoogovens en fabrieken hun geweldig spoorwegnet en hun schoorsteenen Hier is het steeds een gaan en komen van dichte drommen arbeidende menschei van tremen wagens en karren Nog in dezen tjd van economische depressie krygt men hier alom het rhythme van den arbeid te bespeuren Men zou nauwelijks vermoeden dat dere itad der mduatne een oeroude ultunr be it Men vmdt daar met alleen de bewijzen an m oude kronieken maar ook in ts van bouwen en fcwwtwerken die behouden gebleven Op de Basbei staan nog steenen tafel en een steenen bank ondet een groene Imde Hier hebben eens de VAgraven van Dortmund recht gesproken Wat IS er al niet verteld over dit vermaarde yeemgericht dat volgens de lokale tradltii uit den tijd van Karel den Grooten da fléekende Zyn hoogtepunt bereikte het veenWricht tusschen 1430 en 1440 toen Westfalen en in het byzonder Dortmund ah zetel V van het veemgericht in gansch Duitachland beleend en gevreesd was Joa chim Lóbbecke de laatste Vnjgraaf van Dortmund heeft hier op 11 Januan 180 voor de laatste maal recht gesproken en bij zyn overI iden m 1826 nam hij het ireheim van het veem mee in het graf De hnde die nog heden op de Baatei van Dortmund staan is een loot van de oude veemlinde van de stad Een andere loot is naar NewYork gebracht De opdelvingen die jaren geleden in Dortmund in de omgeving der stad zyn gehouden hebben de bewuzen van een eer oude cultuur aan den dag gebracht Alle voorwerpen die toen gevonden werden wapens patten een zeer belangrijke vprzame Hng munten zijn thans vereenigd in het Stedelijke Museum De verzameling wapen ifi eerag m haar aard Men vmdt hier meer dan honderd pila muratia Alle pogingen die reeds voor den oorlog werden ondemo men en dit o a ook door Keizer Wilhelm II om de stad te bewegen enkele van dp pila muralia af te staan zyn mislukt Dortmund is een stad die in elk opzicht ook in onzen modernen tild past Wemige Ihutsche steden liebben in internationale sportknngen een zoo goeden naam als Dortmund met zijn Westfalenhalle de grootste sporthal van Europa Deze enorme zaal 19 110 M lang en 86 M breed Niet imnder dan 12 000 personen kunnen hter gcmafckelyk worden ondergebracht Het gebouw beschikt ovengens nog over talryke andere zalen voor feestelyke bijeenkomsten en IS een bezienswaardigheid der atad Dortmtind heeft een geweldige uitge atrektheid Slechts twee Duitsche steden hebben een grootere oppervlakte dan deze stad wier aantal inwoners voortdurend stygt Het bedroeg in ISOO nauwelijks 4000 In 1860 11216 In 1875 57 000 In 1901 144 000 In 1911 222 000 In 1 25 325 000 en thans bedraagt het aantal inwoners dezer stad biina 465 000 Van alle kanten is Dortmund gemakkelijk te bereiken en de stad bezit zelfs een vliegveld waarop eiken dag vliegtuigen uit alle gedeelten van Doi sch land landen Wie naar deze stad van kolen yzer en bier komt al er zich thuis voelen Hij zal ddi kunnen overtmgen van de geweldige bedryvigheid der hier levende men schen Hi zal de mooie gefcouwen der stad bezoeken en zeker zeer onder den indnik komen van het prachtige oude Raadhuis met znn indrukwekkend mooie feestzaal getooid met de vaandels der oudg gilden en vele an dere herinneringen aan het verleden en hij zal s avonds m den gezelhgen Ratfikener of in een van de groote lokalen der stad Iperen begrepen waarom onk het Dortmunder bier wereldvetrraardheid be it De Nederland rs zim gaarne geziene asten te Dortmund Zij die naar Duitschland reiien en l ze stad nog niet kennen zouden w j den raad willen ge en eens hun reis te onderbreken om een bezoek te brengen aan deze Metropool van Westfalen Zij zullen deze onderbreking zeker met betreu ren maar zeker steeds weer terugkeeren naar deze stad met haar noesten vliit haar oude cultuur en haar prachtig menschenalB9 i i i p J J 1 J 1 1 1 11 iiliii li iMEJ Iii tf j Ill 11 1 IJ l l l M ii P l I ggg DE MODE VAN DEN DAG Donkerblauwe handschoen mei witte plisse Zyden zakdoekje met geplisseerd randje Blouse zonder mouw n met plisso s Ceintuur van crêpe de chine en corsage moet maken met klein en mest Wil men bepaald veel noten oogsten dan moet echter nog aan andere voorwaarden worden voldaan Op een beschadu c e plaats zal de struik welrg groeien doch zy moet vry staan en zon hebben om vruchtbaar te zyn Wy hebben hier n 1 te doen met een geval van windbestuiving op dezelfde plant ko men zoowel mannelyke als vrouwelyke bloe men voor er moet dus af en toe een windje door de takken kunnen waaien Bovendien zyn de horizontale takken het vruchtbaarst ook daarom moet de struik vry staan opdat zy zich goed m de breedte kan ontwikkelen Hazelnootstruiken onttrekken veel voedingsstoffen aan den bodem en hebben dus veel mest noodig s Winters moeten zy herhaaldelyk met opgeloste mest begoten worden Na eemge jaren kan men even tueel den grond rondom de struik verwyderen en tot op een diepte van 20 c M vervangen door verfeane mest daardoor brengt men de struik tot een vernieuwde krach tige wortelvormmg By het planten gaat men op dezelfde wyze te werk als by De occuleermode De occuleermode is zeer gevreesd onder de rozenliefhebbers De kleine insecten leggen hun eieren met slechts op de entplaat sen doch op alle snywonden By het anoeien houde men dan ook boenwas by de hand om althans de grootere wonden af te sluiten Ook de occulatie kan met een dun laagje worden bedekt de nieuwe loot dringt daar wel doorheen In den herfst vindt men aan vele rozen nog eemge dorre knoppen die met tot ontwikkeling gekomen zyn hienn overwinteren nu de larven van de occuleermade vandaar dat deze schuilplaatsen van het ongedierte zorgvuldig verwyderd moeten worden Men vindt in zoo n dorre knop soms wel een dozyn larven Zy zyn gemakkelyk te her kennen aan hun rozeroode kleur hoewel zy zeer kleJii zyn Het is aan te bevelen de dorre knoppen te verzamelen en te verbranden De kamerlinde De kamerlinde of sparmanma africana is zeer goed bestand tegen droge lucht Ge woonlyk waardeert men haar slechts om haar mooien bladvorm zonder te weten dat zy ook bloesems geeft ook voordat zy by zonder oud is Jonge planten staan dikwyls reeds vol met mooie witte bloesems waar uit de oranje stuffmeeldraden in fyne bos jes ver uitsteken Deze vroeg bloeiende exemplaren worden uit stekken verkregen die van de bloeiende takken der oudere boomen genomen zyn De zoo verkregen kamertmde heeft nog het voordeel dat zy ook by het opgroeien een gedrongen vorm behoudt en weinig ruimte in de kamer inneemt Kadmk verbeden RUILBUREAU voor bonsedpUatjM Verzonden aan F S te Gouda 1 compleet stel Zeewater aquarium en terrarium Ph J I te Gouda 14 Van Nelle s bona A Z te Stolwyk 42 Van Nelle s bons Joop L te Gouda 244 Pelikanen D V d N te Gouda 74 Koffie Hag w penzegels en 16 idem A H V d L te Gouda 45 Koffie Hag wapenzegels en 40 idem A den B te Gouda 46 Koffie Hag wapenzegels A V d W te Gouda 114 Cactussen bons Mevr F B te Gouda 39 Cactussen bons C V L te Gouda ISl HiUe a bons en platen Mededeelingen voor Ph J I te Gouda Hebben nog te goed een puntenaantal van 120 stuks ons komende Voor allen die wenschen te ruilen Denkt u om een dubbeltje bjj te sluiten Zoo niet dan wordt het U komende gehalveerdGenoteerd voor Mevr F B te Gouda 18 Cactussen bons Mej B V te Gouda 22 Cactussen bons H B te Gouda 20 Droste s bons gehalveerd C V te Gouda 24 HiUe s bons en 76 cactussen bons Gaarne hadden we onze lyst van ver zonden nog tweemaal langer gemaakt Het ontbreekt ons echter aan voorraad Kunt U lezer of lezeres der rubriek daar met voor zorgen Komt zendt allen hetgeen u wilt missen wy doen er velen een groot genoegen mee Mogen wy er op rekenen Wy zullen zorg dragen voor een vlugge verzending HET RUILBUREAU UIT DEN OMTREK WADDlNXVfiEN Gemeenteraad Oenhait loadBvergadeiiiig op Donderdag 3 De 1931 dea voorniidldlagB te 9 uar Dl Kaflril kwam Donderdag hij ui tei bé haridUiag vuil de begrooliuigen oor de ge liieentö en de bedryven Dp Voorzitter deelde bij den ainvuug nede dat door Oe ondei scheiden bondeji van gemeente iwiibtanaren brueven waren in gekionijen voji het college van B en V en den Raad waarin deze zich verzetten tegen dL toor enkele leden voorgeetelde fleJoris verlaging De liter Hijkoop pi b opent de rij van prekers voor de alg ieene baacaouwingen Hienn betreurt spr de met harmoniec iie siuiienweikm tubaclien de leden van den llaad Voorts wijst tiij op liet gaclaalde levenepeit in overe iiBttóniimng waarmede liij de aalariseen der ambtenaren wtl bren gen Da heer Bakker r k sluit zicb wat betreft de iiamenwerkang m dea Baad aan bij den heir Hijkoop Spa noemt hierbij een fncycliek van de paus aU voorbeeld Met de voorgestelde salansverlaging kan spr zich met ver enigea Hij zal dan ook t en dit voorst © atenmicai De heer t afiaoi s d a p becriti eert de z I absoluut verkeerde politieke verhoudmg in den Raad Vervolgens i eöpr ekt hij uitf vüeng den toestand der anihleuaren en oon clud ert gezien de ontwerp begrooting zich ten ötei kste te verletten tegen iedere eelansverliging Lnkele opmerkingen van school oiideizoek en verbetering van straten zal öpr bij de daaiby betrekkelijke postien uitvoetuger behandelen De heer Brommer a r licht zijn voorstel inzake de salarie verlaging toe Oeaien de laXmg der indexcijfers atelt hij een verla guig der salariflsen of pensioenaverhaal voor van 5 pet Spr venwijt verder den Voorzitter dat hij zijn tegenstander op rigoureuze wijze op hun plaats zet hetgeen aanleidmg geeft toti inteirupti ö van verschillende zijden Verder behandelt spr d © onderknge verhouding m deo Raad De heei Krabbendam c h vindt eemge silarisverlagin noodzakelijk Zeer objectief behandelt hij de werkverschaffing voor de werkl ozen door aanleg van strBtenV rbete ring van wegen enz Tevens vestig hij de aandacht op ontspanning voor werklc ozeai De heer van der Hea ger ib ook voor salarisverlaging teneinde deze op een hoog te te brengeiii gelijk aan de prijsdaling der eerste levensbehoeften Diep gaat spr an op zijn afscJieiding van de C H partij De rade worcH nu voortdu rend onderbroken door interrupties van alle zijden aangeGuon apr de feiten door elkaar gaat halen en zich zelf tegen zit te ï preken De Voorzitter verdaagt nu de vergadering tot e middagg 2 uur Na de opening neemt allereerst ie Voor ntter het woord n verdedigt het ataudpunt van B on W naar aanleiding vad de gemaakte opmerkmgen Uitvoeïrtg bestrijdt hij de voorgestelde salarisverlaging aem dehand van sUti tiBche gegevens vergohjkingen met andere gemeenten maar vooral met het oog op de zeer gunstige tinandeele toestand der gen ente Wannef r de tydeomatandigheden het noocteakelijk naien zal pr zeer zeiker met vooratellen dienaangaande bij den Raad komen Voorts leest da Voorzitter naar aanleidmg van een opmorkMg van den heer Bremmer eeni e citaten voor uit een brocliu van Dr A Kuyper De Chnstufl en de sociale nooden en zegt datr hij een zelfde stand punt mneemt Daarna schoret de Voorzitter de vergadering van 5 tot 7 anr Om 7 uur komt de Baad weer bijeeïi ra Nadat de heeren van Lange v d en Sw wordt een aanvang gemaakt met de repheken De vergadermg gaat nu voort tot 12 uur waarna de Voorzitter zegt dat hy htt nu woUetjf vindt en de vergadermge vei daagt tot Vrijdagavond 7 uur Wij kunnen hieraan nog toevoegen dat In de lo q van de nachtelijke vergadering een beslisemg gerstten ia int e kortlOg op de a mbtenaarssaittisaen Een voorstel van den heer Hijlcoop j l b om Si pet p iöioenbii h agö te heffen vrordt o ni door de kraolitige bestrijding an den VoorzJitter met 10 3 etammen verworpen Daarop Is gevolgd een voonatel Van an heer Brenimer om de salarlasen loet 5 pet te koTten Dit wordt verworpen mot 9 4 temmen Tenslotte een voorstel vsn de bedrt t n oiiimiaaie om de loonen van oikele stOlWTs en gasfitters v an de gasf briek met 1 25 per week te verlagen wordt op voorstel van het college van B en W eveneens vewror pen met 7 6 stemmen K 4d8ei8 sa it d Jeugd Uploumgen van de raadcela van vonie week Otto geeft zyn kleine zusje Als zy wakker wordt een kusje Samen spelen zu dolgraag Otto antwoordd op Moes vraag Van wie hou je t meeste Ot iWel natuurlyk van die d o t 2 Pet er Peter bank ronk plank klank Vierhouten Viooltje Viool De prys viel by loting ten deel aan JANNf VAN VLiK r t luweelensingel 60 Het dichterlijk raadsel Vl wiieii hel nu Met beiiuip van de m L aclierpiiunige lezers hebbon w9 het rijmpje m de goede voigcrdo weten te zetten Hl KLOK De klok Ukt een wondetiijk wijsje vol iliytiiiiiQ en etolieiti van toon daar ik niet audens kan üooren luister ik en vmd het schoon Ik neurie nu zachijtte een liedje Ut juiat in het klokrythiiie past lot ploti3 door eöii maJ mtlodietjc 14U ttn oigel mij buiten verrast Ik ben na r het raam toegelo q en en fluit achel het hedfike niee Ik ben de klok uu vergeten Die tikt daal gelukkig en tevree We danken onze lezers die oos hier hebbtn bijgestaan Het waren er aeer velen We hebben den prija toegökend aan ANNTF BttÜLR Gr Florisweg 65 Gjuda Nieuwe r 4 el 1 Verbolgen cijfers vlag 7 IJ zelfs in de vacantje luet wat iater naar bedJ 2 Ik Wil gaarne genade voor jo vragen Zij wiöt niet dat jeudoor deze vei eteiB den toren zien kon in dan laatsten gemeenteraad riep er iemand vóór zyn beurt KI i Welke rivier in uid HoUaad kun je ioor de laatste letter door een andere te vervangen m een deel van een vrucht veranderenr 3 Men vindt mij in de lanen Maar nimmer m een tuin Wal altijd m de parken Maar nooit nog m bet dum Woüit m de zee in t water Daar vmdt men mij gewis Je kunt me toch wel zeggen Wat t antwoord hiervan ie 4 Myn geheel ig een spreekwoord van 28 letters I 10 5 27 17 18 en adehjke titel 26 18 19 21 is een gedeelte van een boerderij 3 9 7 23 wordt veel gedronken 28 16 20 gebruikt de huisvrouw 8 2 22 12 j een tanulualid 15 2Ss 24 gebruikt de bakker II 13 14 gebruikt men soms chool 5 Ik ben een jongenenaam Verandert men één van inyn letfiers dan word ik een dier Oplossmg inzenden aan de Kedactie van de Goudsche Courant Markt 31 ReusachÜK ia het aantal oplossingen dat tot heden reeds i ingokomen op de Sint Nicolaas rebus opgenomen in ons feint Nicolaae nummer van Woensdag j Het aantal i zoo groot en uit nagenoeg alle traten der stad en uit Ie Omliggende dorpen dat wij het voornemen hebben voor deze speciale gel enheid meerdere extra prijzen uij te tooven We bermneren eraan dat de inzending van de oploesing nog open staat tot Maandag avond 7 uur GEMENGDE BERICHTEN Een onverwachte gast Door de miten op tafeL loen de bieer D Z te Zwanenourg bezig wSfl met het herstellen van een ant=TOapmaflt op het dak van zijn woning verloor hij zijn mtnwicht en kwam terecht op de ewrerui teil ijuer l enedeiibuien Deze bleken hier tegen niet bestand braken waardoor met t er smak op de tafel terecht kwam waar afi het gezim voor het tmddagmaii was i e zeten De ontsteltenis wa begrijpelijk z cr i ioot Z bekwam Jji Lndige kneuzingen en werd met eer auto naar een ziekentiuis over gebraoht Ook een kind dat aan tafel zat bekwam aldu de M b verwMtdiugén door een glavcherf baad ctmtra Öurg m ee ter7 Het b daar geea idylle lu Ue laaüAveigttdoiun vau Aleiick lier KeubOöLh KL Is het öpaauetU toegegaan lusauien Oen lïaad amier aauvoermg van wt thi uUei Claesseug en den burgemeeater dJe op alle punten den lag verloren heelt tiet begon al toen de voorzitter namens B en w de hegrooUng Burg Armbestuur litAj Ua gemteuterekening lyJU en d be gruutiiig VAt tei betuuidelmg wiute aaopieUöii WtUiouder CiaeseeuB wwt van de e stukken iiiele al Uad ze met gezien an ver KoDs dus met uat ze numens fl en W d n Kaad werden aangeboden De voorzitter nam zijn voorstel terug Daarna etelde wethouder Claasseus veor de reia 00 verblijikost n voor göiueeoteuinbtenart n te veilogen en o a 5e klas apoorvergoeding in te tellen De voorzitter merkte sHxawtisch op dat de kosten wellK ht nog minder word ais men op Het daJt der epoorw Bwagona aou reizen dooh de Kaad gmg met aJgemeene stemmen aceoord met t vooreiiel Claessens De oedaeivoorzl jing aan hulpbohoeVen den welke tot nu toe door den veldwachter gtsoluedde wilde de wethouder bij iMchnj vmg uitgeven L e Uaad stemde er direct mede in Voot het toezicht blj hot caischadeiyk maken van heemet vee door den rektwoohter Xrceg deze tot nu toe een vergoednng door het Kijk bepaald op ƒ 3 60 pW keer De wefrhouder meende dat deee gelden voor da gemeente waren en niet voor den veldwachter en zijn vooretel om de geldan m de gemeentekae te stortra werd met algemeene stemmen aanvaard In verband met toelicilitingen van den voorzitter deed wetliouder Ciaeasena scherpe verwijten aan burgemeester Maeasen dat deze de wethouders met behoorlijk mnciitte en hen als kwajongens be iandBl le Hij wees er vt rder op dat voor aiachthewyzen aan den gemeeiilöflecretBrie of desi veldwachter etn kwartje moet worden betaald waarvan de helft in de gemeentekas komt maar wel ke hetfmy niet m dt legesverordening staat en gtpn door de Kroon goadg keui belastingverordening beetaat de menscOen bf taalden tenwijl bij geen verplichting hadden iuH engonlijk afperserij ooncludeorde hij Die gelden moeten eruggegtort worden Van andere ijde werd opgemerkt dat do veldwachter te goedei trouw beeft gehan deld maar dat ar anderp personen zgn die moesten weten dat de 7aak me juist was De flaad besloot eenstemmig de geïdeo m de kas te laten terugstorten en nader een nieuwe regeling voor de heffing vast te steJ len tenslotte werd een voorstel ClaesseiM om hnt reglement van orde te wijzigen en daar uiedf het uur der taAdsvergaderingen aan genomen waarna de voorzitter verklaarde l t als in stnjd met he algemeen belang ni n uit te voea en maar ter vernietignng te uilen voordragen Sluikhandel aan de gi Verscherpte controle schrild met af Men aehrijlt van ie Oeldorsch Duit ache gjeuB aan de Msb dat geduraftd de laatste dagen de smokkeüjacdel weer grooter omvang hfeft gekregen De werklocaien wier getai in Kynland en Weephal n met de w ck grooter wordt bhjken ziUi hoe langet hoe mter er op toe te leggen In benden V aii 5 tot 10 man komen ze uit heel de grens streek tot Oberbausen toe naar de iNeder lundsche grens om met den sluikhandel wat uiarkon te verdienen In de afgeloopen week zijn door de commieaeji verschillende groe en van amokkeloars aangehoud n en wer ini vooral groote partijen tabak koffie en Umc in beslag genomen Door üe strengere ttfcpussmg der voorschriften betieffonde het verVoer 13 de 7 g üotreide handel vTijwct Ism gelegd Auto H komen de laatste week weer meer üver de grens en de kommieeen tiebben van het Piovmciaal i inanz Aint opdraolit gekregen op deze autos wanneer 2e na eersten wenk niet stoppen onmiddellijk met de ka rabynen te scluetert en dat heeft den angst onoei de tliauffeurs gebracht De rechter t tden streng tegen de amoAkelaaro op en tWithen voor kleune vergnjpen reiaUef zware straffen Zoo zijn eenige Kleefsche en Gogh ache smokkelaars wegens het overbrengen fln wat koffie en tabak veroordc ld tot één en twet maanden gevangenisstraf plus e u geldl te van 500000 mark In weerwil van dit btrenge optreden neemt het aantal smok kelaars geenszins af mtegandeel de nood dwingt da menaohen om toch op eenigerlei n anier in hun onderfxmd te kunnen voor zien Loomverlagmg Mij De Schelde De arbeiders aanvaarden een korting van 5 De afdeehrgen Middelburg en Viissungen van den Chnstehjken Metaalbewerkersbond hebben zich coord verklaard met de bij de N V Kon Mij De Schalde in te voeren loojiaVerlagmg van 6 pet zoika onder nader met d edij ectie te bespreken vojrwiardeai Montenr van de G E W overleden De monteur van de G F W die onlang m de centrale op den Hoogte Kadyk in Am terdam in aanraking was gek Vnien met een hoogepaimmg van SO 000 volt is in het Hm renga thuie aan de gevolgen van dat ongc idk overleden INGBZONDEN fBuiten verantwocfrdelijkheid der Redactie Stadsevangeliflatie Jeruel Geachte Redacteur Mogen WIJ nog eento gebruik maken van enige plaat ruimte m uw blad bij vwjr haat onzen oprechten dank voor de erteeo de plaatsruimte We luisterden het volgende geaprak af Zeg Moe hier staat in da Qoudsche Coo rant een ingezonden stukje van de Ötads Evaogdlsatiije Jeruel voor steun en a n beveling der te houden collecte wat m dat toch mooi ieder jaar organiseert Jeruel iets voor de armen en ouden van dagen raaecn jü man dat moeiten we doen Ja iuo gauw ik ven Ujd heb zaJ ik r vun met Jan de Üiuyl over spreken Waaidu stadgeoboteii Wij hopen dit gij uie tfven kunt doet ala dexe weldoeners en IveX Aoo veel in uw verinogen pr ek of bei lojh de Uruyl even yp eu de zaak komt u onto T i luatote male docoi ivij een beroep op uw welwiJJenUJie wl b uj veel of weuw yil ajn Ui J y x dankbaar wipei H Ihv gave geAöurr filJni g si ui de Openbare samenkomst r éen 2ea Karatduf v m iQ uur J n w it t dat pd m 26 meisjes gelKel bilangolotis lederen Dioidagavond warme aii nuttige kkedingatukktfU maken voor pi ni UW kinderen Bed ik wei dat niemand van ome ver Ltniging of zelfs de kas er eoo cent v n prob teert Hoe meei we hebben hoe na r wij onze ariueten kunnen geven tiet iigt geheel aan U Ouzo één jowrlyJcAohe collecte wordl gehouden 12 14 16 Dec a ll Burgers van Uouda wij rekenen op U ü mijniitir de redacteur oognioels onzen oprechten dank JOB DE OBUYL Vooriitter A C D £ KROON Becratarls RADIONIEUWS ZwMtof é Dee Uilvorsum S Ifi V A E A GyuiniMi tiekles a30 Eeperanto curius 8 56 Voetbai Hieuw 9 00 luinbouwhajfuortje 9 26 VA RA Varia 9 90 Coocert VARA Orfcut o 1 V H do Groot 60 Voordracht door M Beverslm 10 10 Vorvolg ooncert 10 60 Toeapraak door G J Zwertbroèk liao 12 00 Vervolg oonoei ti 12 00 rijdseiu A V R 0 Klok l 01 1 ÜO Het Üuiro orJwt O 1 v U O iMep ltX ldU iiiUn en l JiDikunst de groote Regisseurs L J JordAan 1 flO 2T lï ümroei orke8t 2CÜ 2 3o Kinder Boekanhaltuur 2 30 3 00 Sint Nicolaae canUte van Bernard Zweer 300 3 30 Umro orkest 3 30 4 00 Gramotoonuiüzlak 4 0O 4 46 akespeare LyUua 11 De Ko iu n van Venetië 4 46 6 OU tjpt uiWsgea van Vaz Dia Granioloonniuaiek ÖLO VARA Kinderuur 6 Oq V 1 K O Radio Volks Una vensiteit 6 30 Gramofoonplaten 6 45 Dienst vanuit de Wed Herv Kerk te NaArden 8 00 lijdsein AVRU Klok 8 01 816 k w8 en Sportiberiohten van Vaz Dia 616 846 lel A V KO Kamerorkest o 1 v Louw achiuidt 8 45 916 D Hans Parl nentiiire anecdote en incidenten fllfr 9 45 Kamerorkest 9 46 10 üramoioonmuziak 10 üü 1016 Kamerockest W35 U00 Kfcnierprkast 11 OU 12 00 üramofoonm oxiek 12 bluiting Huizen 830 KRO Morgeawydifg 9 30 N O R V Orgelspel door B Hoogeveen 9 50 Kerkdienst vanuit de Keuersgrachtkerkte Amsterdtun Hierna tot 12 15 Uewijda Muïiek 12 15 1 30 K R 0 KRO Seitel 1 30 OreyffbUm Kunfftenaarsohap OB pira ctiflchez i 2 00 4 00 Operettenschlagers door EllyKrasser taul Harden n Albert May K B O Orkest o 1 v J Ziegier 4 00 544 2 keiüof 6 OÜ N C P V OrsjBlspel door H HoügeWotfd 5 50 KerkdielMt V dit de Perk kerk te Amsterdam Hierila tot 7 46 Gewijde muziek 7 45 K K O Hociaal tcononusche voordracht 8 10 Voetbaluitslagen 8 16 K H O Salon Orkest Oscar l etras Herdenking O a Monqhiacht auf der Alater wals 916 Vaa Uias 9 30 10 4 Vervolg concert O a ieizische Markt en Ktooatertum Ketelbey 10 40 1100 Kpiloog Kerstmw in den omreep Wat heeft de S DAJ met Kerfttmis te maken 7 De Radiobode orgaan van de AVRO meldde dezer da en De kalender ze t het ons de AVRO komt er dit keer met Kerstnus berooid af Het zal geen A VjRvO Kerstmis zyn Of Nederland zich iuerover nu behoeft te verheugen moet ieder voor zich uitmaken Vrgdag 25 December behoort aan VAR A en V PJi O Op aterdogmiddac 26 De cember mo en wg de vier uur s midda uitzenden die ons van de 25en toekwamen maar d e wg op dipn dag aan de VARA moeten uitleveren ten behoeve van ht K ratimM der S J A P Toch zal de A V R 0 op haar wyze aan de Kerfftprogramma s bijdragen Een stemmig Kerstspel van gewgden huize wordt door Loms Schmidt bewerkt het radiotooneel bereidt de microfoon uit beelding voor van een van Charles Diekens beroemde Kerstverhalen terwijl SchoU Contorum aan den vooravond van Kerstmis passend zal zingen Naiar aanleiding van dit bericht schrijft een lezer aan de N R Ot Een eenvoudig bencht m de Radiobode van 27 Nov j 1 deed my beslmten het volgende protest neer te schryven in de vaste overtui Hi dat dmzenden in den lande het net zoo ondervinden als ik zelf Op Vrgdag 26 De ber zal de A V R O die en da i cht had op 4 uur zendtyd moeten ziwygen om de VARA gelegenheid te geven tot UBtzendmg van het Kerst feest van de S D A P Kerstmis het feest van de stille huiwlykhead van rust en vrede Wat zullen wij dien len Kerstmiddag bemerken van rust en vrede Integendeel heel Nederland zal kunnen meegenieten van politieke onrust ellen de cnsis sftaiongen enz welke otiderwer pen het luchtruim zulen worden ingesWngerd door spr cers die over alleq zullen praten bohiUve over Kerstmis ovtr Vrede op Aiip JVn Wyft Vw proest Vadwlandwv G die toeii al maandenlang wottlt bcaI g ouden met groot algemeene wereld elttxide Bloeten w J zelfs op een dag alt Kqfstnua die eeuvidge onrust aanhooren in aata van en st nniige viering d het haa kurmen en moeten z n