Goudsche Courant, donderdag 10 december 1931

Sludeereod meitje Tru t Volledig Pinsion in beicbiafde oiDjeving met gebruik van ZitSlaapkamer Br fr met opgave van priji enaadere toelichtiog ond lett L G Admin Nieuwsblad v h Noorden Groningen 13 TE KOOP GEVRAAGD een Welboklante Winkelzaak in Sigaren eni Aanbiedingen met uitv ml worden gaarne ingewacht onder Mo 5298 aan het bur Goudache Courant Markt 31 Het is HET VOORDEEUGST Het is HET EENVOUDIGST Het is HET GEMAKKELIJKST wanneer U in meerdere bladenadvertentien hebt te plaatsen hetzqhier of welk blad ook in binnen ofbuitenland dat U de opgaaf daarvan toezendt aan het Gasteren heeft president Hooier het Con gres zyai fmancieele voorste len voorgelegd vsa n mtuwe belasUngcn zyn uitgewerkt om het geweldige deficit dekken Het deficit m den loop der jaren 1931 l iaa wordt op totaal 4442 miUioen doUai geschat Tot dekking van dit delicit zyn d volgende belasting naatregel n voorgesteld De mkomosteabelastanig van f 3 en 5 e zal worden verhoogd tot 2 4 en 6 De belajfting opcMiten voor de hooge inkomeno zullen verhoogd worden tot 300 De belastin rens zal worden verlaagd de belastmg op de niaatscbappyen eu de grondbelasting zullen worden verhoog tot de schaal van 1921 Speoiale bela tin en zul ien worden geheven op automobielen radiftoestellen gramophoons fti hun onder deeleiL De ogaretten en vermakelultheidsbela iiig zuilen exeneens worden verIioogd Al deze verhoogingen zeide Hoover eyn noodmaatregelen welke uiterlyk in Juk 1934 zullen vervallen De uitgaven over 1933 beloopan byna 4 milliard dollar De grootste post is voor het leger uitgetrokken met 424 milhoen inclusief pensioenen waarop de maniiie volgt met 343 milhoen dollar De inkMnsten over 1932 zuUeai vermoedduk 1717 milhoen dollar minder bedragen dan begroot was In dit bedrag 18 tevens verwerkt de mindere inkomsten door het Hoover vacaKtiejaar van 247 milUom Oniaeêu het feit dat de delastmgen verhoogd worden hiijtt een gedeelte van het totale deficiit ongeaekt hetwelk waarschunlgk 1320 milhoen dollar zal bedragen en door een leerang zal worden verkregen Alle voorgegteldo belastingen zullen 1 Juli 1932 m werkm treden terwyl zy twee jaren van kracht zuUen blyven Hoover s belastinigprogra l eeft een ongTinstigen indruk op de publieke opmie gemaakt De New Yorfcsche beurs was zeer zwak Talnjke aandeelen bereikten een laagtepunt als nooit te voren De ontstemming der openbare meemng is groot m het byzonder door de voorgpfftelde verhooging van het porto alsmede de weer m te voeren onpopulaire stempelliela stiTig voor cheques en telegrammen Ook de rqksmmaster van financiën dr Dielnoh heeft voor de raacrofoon een redte gehouden over de nieuwe noodverordening Oez0 Eftreeft naar hy verklaarde naar vyf groote doeleinden vooreerst naar df verlaguiig der pryzen en productiekosten verder nflar het in evenwicht brengen van oe begTOotingen van ryk landen en gemeenten ten derde voor de verdediging en handhavmg der valuta voorts naar e beveiliging van Diïitschlands positie ziAi vermogen om te onderhandelen in dén gnpcrten ADVERTENTIE BUREAU Markt 31 Gouda Tel 2745 V zgt dan in eens klaar ap deplaatising geschiedt naar wensch en tot dezelfde prijzen als door de bladen direct wordt berekend iMWiniiiiiiiiiiiiiiiriin Tiiiii Wanneer ff de Wortelboer B Kruiden of Wortelboer s FlUen nog niet gebruikt hebt probeert ze dan eens GU zuK werkelyk tevreden z n over de heil zame uitwerking Beeds duizend n hebben er baat door gevonden tegen trage ontlasting slechte spijsver tering gebrek aan eetlust sl m hoest koortstgheid gevatte koude influenza galen maagl den hoofdpijn duizeligheid onzuiver bloed huiduitslag verstopping enz Wortelboer s Kruiden 60 cent p r pakje Wortelboer s Pillen 60 cent per doos 3 doozen 2 70 OvenU ve krljgboar Zoekt niet Uw heil in de vlucht DE ZILVERKONING j Uit het Engelsch van ALPREiD WILSON BARR£ TT o l Nadruk Terbod i Wa zegt baas iiou roeg Denver 1 erwijl zijn hart heftig bonsde Skinner eohudde het hoofd Ik ten i chor van het schreeuft en vertel jij liet hem naar Coombe De oude man kwam op Denver toe tö terwijl hl zijn keej schraapte schreeuwde bij Je kunt hier blijven on fsp te pe aen ale WIJ weg zijn en hier blijven Jlapen wezullen je er negwi gulden m de week voorgeven en de oude atalk neg n vmgers opom het Dick duidelijk te maken Denver greep hem bij den arm en knikte dankbaar het hoofd Dank n wel baas dfink u Dick erg blijq Voonirti dan maar Bfoombe trok Denver mee naar die traip d kant op ik za je wijzen waar je alapen kunt Boven gekom i tq ende Coombe de ofeur van een klein kamertje waar in oen ho ten atroomatras lag met een wollen deken maar Denver lette er met op hij wae m het hui was nu zelf een van de bende bun knecht hun oppaBsei nu vas syn gioote kan andelijk gAoDMn Cldimtee iefiüide D nKt U mr aan Morgenochtend II uur begint het plaatsbespreken voir hit Schouwburg Jubileum PrograHmaÜ Bommen op Monte Cario en Tholen en van Lier Onze verlaagde prijzen zijn ais volgt ▲ lICs per pond RUNDVLEESCH LAPPEN GEHAKT en POULET KLAPSTUK EIB en ROLLADK RÓASBEAT BIEFSTUK en HAAS BAKLAP ROLPENS Blank Vet KALFSVLEE8CH LAPPEN GEHAKT POLET f 060 t 060 f 0 70 f 080 f 110 t 0 90 f 0 90 en BORST f 1 KALFSCOTTELETTE f O 90 ROLLADE en lüERSTUK f 1 FRICANDEAÜ f 126 OESTERS BIEFSTUK en BLINDE VINK f 1 40 Voor Prima waar a correcte bedicniag zorgen wij Hoogachtend TEEKENS Modelslagerij Telefoon 2094 LANGE TIENDEWEG 49 Wat reparatie vermag lk sfei er prqs op U mede te deeten dat de reparatie aan mt n vleugel tot nufn grootste tevredenheid heeft plaats gehad Hoewel het instrument reeds ló aar oucf is klinkt hef nu als nieuw en 15 de aanslag heerlijk gehikmatig Alle grootere en kleinere mankementen in den loop der faren ontstaan zi n verdwenen en ik ben zeer dankbaar voor de zorg waarmede in Uw zaak het instrument is beühndeld W de WiHisrr 32 Abonneert U op dit Blad Zóó schreef oÉs een cliënt Maar reparatie dient vakkundig eh met zorg te geschieden vooral de intonatie Wi hebben een staf van ervaren personeelJ Mogen wi de reparatie van Uw instrument eens begroeten Bel dan slechts even op No 54480 Wanneer Uw omzet minder wordt verwacht dan geen verbetenng door op alles te bezumigeni trek U niet meer en meer terug m Uw eigen zaak maar grijp de middelen tot herstel aan Verdwijnen Uw klanten of koopen se minder welnu vertel fdan meer van Uwe artikelelt n bet publiek overal zijn nog menschen die gawne wiflea koopen J Maar zij willen er meer van weten gi moet hen tegemoet treden Zoek meer klanten door te Verschenen De nieuwe Uitgave van de ÜOIDSCIIE VimilGBIlllK Bijgewerkt tot 1 Oct 1931 Een onmisbare gids voor iedaren Gouwenaar Prijs 25 cent Verl rijgbaar in eil en Boekhandel en bij de Uitgevers A Brinl man Zoon Marlet 31 Gouda Irvine s Gisl lamine tabletten c g a ooktertjes in zalcformaat ebruik na lederen maaltijd twee Gisttamine ableljes lederen dag Zi houden Uw bchaam kerngezond en stimukeicn Uw energie f GIST IS LEVEN t EN APOTHEKERS Bi hoofdpijn maag ingéwandsstootnissen neuralgie en onwelvoelen zijn een paar living s tabletjes voldoende om weer een gezond mensch van U te maken Geen dag zonder Gist tamine ALLE GOEDE DROGISTEN EOacon van 30 ubletten f a7S Flacon na 90 tableltei f IM Flacon vao 120 ablettea f 5w Flacoa vaa 300 tabletten f 6 N V AiGEM HOLL HANDEL INDUSTRIE MIJ DENNEWEG 140 = DEN HAAG r = 8 ALLES WAT GIJ NOODIG HEBT van drukwerjc voor Uw bedrijf voor Uw Vereeniging voor Uw particulier gebruik het kleinste en het grootste ook het fijnste kieurenwerk ons bedrijf is in staat het tkjnaken fra ai van uitvoering billijk n prijs en vlug geleverd R U K K E R I J A BRINKMAN Zn 7 I ËT BESTE ADRES TELEFOON 2745 WO I78BB Dundeprfag 10 DeMmber I8SI 7 Jaai wig ÖtMll dOüMXT NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORPRECHT MOERCAPELLE NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWIJK WADDINW LüIN ZEVENHUIZEN en Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon cnFeest dagen ABONNEMENTSPRIJS per kwortBol ƒ 2 25 per week 1 cent met Zondagsblad per kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal waar de bezorging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ i 16 met Zoodagablad ƒ 3 80 Abonnementen worden dagelyka aangenomen aan ons Bureau MARKT 31 GOUDA bii on e agenten en loopers den boekhandel en de postkantoren Onze bureaux zijn dagelyks geopend van 9 6 uur Administratie en Bedactie Telef Interc 2745 Fostrekemng 48400 ADVËRTENTlKPBUSi Uit iottda en omstreken i ehoorende tot dn braor oinff 1 6 regels 1 30 elke regel meer fOJ25 Van bulten Gouda en ém bese kiAw 1 € regeU ƒ 165 elke regel meer ƒ ü30 AdvertenÜen m bel aterdacnuimiwr XO bdslag op den pt s Liefdadigheids advertenuLji de beUt i n ntHs INGEZONDEN MEOËDËbUNGLN 1 4 itgels ƒ 2 tl ragel awr ƒ 060 Op de voorpagina 50 booger Gewone advertentien en ingezonden mededeeUngen b cootruct tot bmt fanMOceericn prgs Groote letters en randen worden bentond naar plaauiujnte Advertentien kunnen worden ingezonden door tusscheiiiv t van soUede Behandelaren Advertentiebureux en onze affMten en moeten i ifs véór de plaatmg aan het Bureau zijn ingekomen teneindo Tan opname varaekbtd t t4a Ha n beroerte veroorzaakt door den angst dien hy gedureAie uren uitstond Twee dagen later brachten de jongelieden zyn lyk in den kelder van een villa waarvan mijn vriendin een mtuwkeunge plaatsbeschryving gaf Hierop volgde een beschrijving m alle by onderheden RNGELANa Invoerbeperking tuinbonw producten In derde lezing goedgekeurd en wet geworden Het wetsontwerp tot beperking van den invoer van tuinbouwproducten ia naar Reuter meldt lomdeT daedussoe met 274 tegen 38 steramen door het X agerhius aangenomen en aldus wet geworden ITALId Giunati s aMredeii Er liggen geen politieke motieven aan ten grondslag Mussohm heeft gisteren m het Laszo Veiiezia den scheidenden en den menwen secretaris der fascistische party ontvangen Giuriati droeg m tegenwoonhghetd van MussoluïL den meuwen part itecretaris Starace de leuüng der party over In bmtenJandsche Uaden is het aftreden van Giuriati in verband gebracht met het jongste comfhct tusschen Vatikaan en fascinne waarby werd opgemcnkt dat by de verzoenmg met het Vaükaaa tot het aftreden van Giumati zou z n besloten Van officieele yde wordt deze InterpretaUe van Oiunati s aftreden op scherpe w jze ontkend De mutatie in de part leiding zou niets met da quaeatie der KatholMke Acito hfibben te maken doch Giuriati zou als voorzitter van de Kamer reed zoo met werkzaamheden zyn overladen dat h zelf den wensch te kennen had gegeven zich uit de leiding der party terug te trekken De perMonlijkheid van giuriati Veertien maanden heeft Uuriati die Tu rati opvolgde de functie van secretaria der ï ascistische Party bekleed het ambt is een der hoogste ir den fascistischen staat de secretaris der Fascigtiche Party komt onmiddellyk na Mussohm en heeft vérstrekkende bevoegdheden Zoo heeft h het recht sancties te treffen tegenover Kamer eden en Senatoren dïe m narty disciphne te kort geschoten zyn Hy maakt viwrts deel uit van den Grooten Pasciatijchen Raad het machtigste wetgevende lirhaiim Giuriati die een der bekeiidf fikren uit de revolutie der Zwarthemden i behoort tot de doctrinaire nationalisten Onder zyn b eer is de Fascistische Partij van alle oïïzuivere elementen bevr d Ofschoon bet natuurlyk met onmogelyk iB dat er toon pohtieke motJfven achter de verandering in het partybertuur schuilen wordt er aan hennnerd dat het een van de stelregelen van Mussolim ih om door beBtuurswigeehngen voortdurend meuw leven in de party te brengen Hy vree d dat de dryfaleven en geen he M van het Duitsche volk mt lyk Daarom moet meedoogenloos worden opgetreden togen degenen die een staat m den Staat vormen of den bestaanden staat wiHen omverwerpen Ale de staatsburger het gejoel van vei ligheid verhest kan ft vertrouwen njet teriigkeeren dat vodmraarde is voor de economische ontwjkWlng en de verdeifi gmg vart o e vryhewf en zelfstandigheid BUITENLANDSCH NÏEUWSf part anden cal versiUurren n in een bureaucratie zal vastloopeii Nwuwe twlastinsren Het tekort wordt op iVz milliard dollar Keschat De nieuwe noodverordening ut Dtutschland Een radiorede van Minister Dietnch Achille Starace de ni Mwe partysecreta rfs was tot duBver zooals nien weet vice ecretang als zoodanj urlati s re terhand fi d welkA thans om de schadevergoeding en de partieuhere schulden van Duitschtand aan het buitenilaiuj is begonnen en ten slotte naar de verzekering en beschenmng van den binnenlandschen vrede Bij de dalmg van pryzen en productie kosten moet men in het oojï houden dat het bedryfaleven mt binnen en buitenlandschen handel best L De laatste heeft zicb in weeiTwii van alle moeilykheden merk waardig gehandhaafd Hiermede hangt het groote probleem samen is het mogelijik de Duitsche bevolking op dit kleine en na den rede nog verkleinde gebied in stand te houden en te voeden Voor zoover wij geneigd zyn door den verkoop van goederen aan het buitenland een deel onzer bevolking te voeden is het van belang dat wy op de wereldmarkt kunnen blyven concurreeren Het valt met te ontkennen dat ons op dit gebied in stygende mate moeilykbeden m dra weg worden gelegd Het Duitsche concurrentievermogen heeft een zwaren storm te doorstawi tengevolge van de daUtig van het £ waarop die van een piiar dozyn andere valutas zyn gevolgd en overal waar w den conicurrentiestryd voeren met lan deti die Bftu gedeprecieerde valuta hebben loopen wy gevaar dien met te kunnen volhouden en zoo waren wy genoodzaakt met dut feit by onze calculaties m hooge mate rekening te houden W y kunnen ons con airr nliev nnagcn b J den tegenwoordigen stand der Engelsche valuta slechts hand haven als wy de productiekosten inkrmpen In het binneniandsche bedryfsleven is m den loop der deflatie die wy hebben doorgemaakt een toestand ontstaan die met blyvend kan zijn Over de vsduta sprekende verklaarde Dietnch dat deze slechts gewaarborgd is als de ryksbegrooting m evenwicht is De tweede voorwaardte dat wy een actieve haindelaibaliWis hebben is vervuld en het gevaar dat wy door het terugnemen der ere dieten op korten termyn een negatieve betalmigsbalans krygen is door de Stilhalteovereenkomst uit den weg geruimd en zal met terugkeeren Afle voorwaarden voor een stabiele valu ta zyn daarmee in het leven geroepen Evenwicht der begrooting beteekent echter tegelykertyd ook dte basis voor Duitschlands vermogen om te onderrandelen m de quaestie der herstel en particuliere schulden Het laatste hoofdstuk der noodverorde rang eindelyk dat de verzekering van den binnenlandschen vrede betreft is de voorwaarde voor en de bekroning van alle maatregelen van het omvangryke bealmtL Als de orde In dfen staat it worden verstoord is geen wederopbouw van het l mt8ohe be BINNENLANB l e V NederiandKhe Staataleenliigen 1922 A e a ZoUen zoo apoedig mageMik afloabaar worden ceeiaM FRANKSUK Belangrijke ithnUtngen door een gevangene d r Santé De verdwfning van generaal Koetepoff Zeer veel is er reeds ipeschreven over bet g eunzumig verdnijQtn van graieraal Koetepoff den chef def wit RusBen Thans zyn de gemoederen wedtrom m beweging gebracht döoï het feit dat ei zich een jongeman van 21 jaren die zyn straf in de anité ei andere herhaaldedirecteur heeftftchap dat hy belomtrent bovengenoemidoen j Eindelyk besloot de Sirectie der gevan gems aan zyn wenscblte voldofn en een beambte van de politie Andre CoUin zoo man ontving den gende woorden yReedB sedert eeni plan u te verzoeken daar ik u een en nen van genemal deelen maar ik stelde het telKefis an heden tot morgen weer mt Nu heb ik echte een beslmt genomen hoor goed naar wat ik u zal vertell n Het was tegen het einde van 1930 Ik sloot vriendschap met een jon me sje genaamd Soma Koetzeff een tenseres Ze was een Russische of Poolsche dat t n ik nooit te weten gekomen ze danste qenige uren s avonds in Montmartre n Monlparnasse en daarna bezocht zfj de bars Wy woonden gedurende eemg e weken sAnen en zy vertelde my van haar leven vol van avonturen Z j bekende mij op zekeren dag dat zy een goede vriendm was geweest var een zekeren vreemde die een naam droeg die even goed van een Rus als van een Duitscher koi yn Loms MÜUer Zy beweerde dsit deze Louis Muller een hoofdrol had gespeeld in de verdwymng vai Koetepoff Óp zekeren dag zoo zeide zy het was op een Maandag ging hy vergezeld van twee vnenden met d i generaal uit waarmede hy intussohen ook zaken deed Zonder wantrouwen volgde de oiide generaal de dne jonge heden in een kamer waar zy hem verphchtten een bncf of een document te onderteekenwi wat hy echter weigerde Daar stierf hy gewurgd of fd i r ist w geru diefstal idryven by den leld met de bood met c lpeliTigen generaal kon Aan de Meniorie van Antwoord op het V jorloopig Vorslajr der Eenate Kamer m zake bet weloouLwerp tot hel aangaan van eón of meer geldleeningeo ten laste vMi het Rijk wordt oiitkend d t het iri de bedoeluig van den luimster van Puuacien ligt oiii zoo spoediig mogelijk uadat het ondeo liavige wet ontwerp ui het Sta ablad stal zijn veiaeiieuau d i da4uni Ie bepalen waarop de I enmgien 1922 A eu B aflosbaur zullen v orden gesteld welke aftodbaaiwtel Img ingevolge de gealoten leeniQjfs mMiItic ten ten minste dne maandui te voren moet worden bekend gemaakt J e minister is voornomeiis oni iXMXlTa de cwiveisic zal hebben plaate gehad de rwiteverlftg ng der vetetrekte woningvOorBchotten an nadere overweging te neniea Wel geld maar géén Aula irscheen in zyn cel zich de jonge1 met de vol tyd wa ik van wiUen bezoeken hot verdwÜ wi de mede Wat nu Dtzer dsgen vergaderde het Vbestuur van de Stiehtiug AulaJonda Landbouwboogediliiool Wsgeniiigen welke zooalg mea weei tiu doel heeft liet etichteo vau een aula voitr de liandbouwhoo escUoui niet da j el den biieeriigebra4 ht ter gelegenheid van het Jbalv tMUwleaat van bet BijkBiandbouwoiir derHys in Nederland Met leedweien werd dx r liet be stuut vaetgt tild dat than n eir dan vyl jaren na de cpriohting de SticJituig nog steeds geen aanvang heeft kunnen maken met den t ouw als gevolg van de weigering van bouwvergunning door lici gemeentebestuur van Wageoingen Nog strct dlH ligt bet door een nationale pnjHvraag verkregen en door de rqgucrmg goedgekeurde ontwerp van ir Zwiers onuitgevoerd en liet met rijk geld aangekochte bouwleirem braak De geldmiddelen van de Stichting over treiten na altrek van alle gemaAWIfi onkosten voor prijsvraag eo ontwerp de aanvank lijk bijppngebrai lite som reêdg aanmerkelijk en bedrpgen thane ruau f 110000 waar fiiot r het gekozen jntwt mede door de prijsdaling van bowwmatenalen op onbekrompen wij kan worden uitgevoerd Aangt iien de huidige tijfbomstuidighedennaar de nveoouiff van liet bestuur een spoediae uitvoering var den bouw met de 4 raan verlwnden werkgelegenheid voor velaizeer wenechelijk n akan a aan den architect opdraoht gegeven te onderaoeken ofun hernieuwde aanvraag om bouwvergunning kans van slagen luMift Overwegende wat moet worden gedun wanin p r deze poging niet nioeht slagen weul aan de band van de Stichtiqgéacle dien Denver vier jaar geleden op dien Der bydög had ontmoet Oogenachynlijk bad hiJ aich ve beterd zofi nieti innerlijk don toch uiterlijk Over zyn Imkeranii droeg hy de regenjas die hy had aangehad toen hy d werf t i n Diok w ag aangebotst Zijn rechterhand speelde niet een rottbikje Hi keek Coombe die hem binnenliet met een goedkeurerd glinilachie aan Toch trcAken 7yn mondhoeken zenuwachtig toen hy naar Crippa en Skinner ktik Er was iet ge dwongcns m zijn houding dat hij oodanke 7ijn voirgegeven on verschil lighaid niet kon erbergen Hoe iaat het jongens nei hy zoobeate 8pm oude vriend bly je weer te zien Skmner ke J hem niet vernietigende blik kpn aan Het apijt niy oat ik hetzeKde niet van JOU kan zeggen Wat moet je eigenlyk Oeld vriend liefst vet 1 antwoorddeCorkett en hij ginjf op tafel ttten met nn air v n aejfbewustheid tradii n 1 bkmnerAwht in de oogen te zien B kwam eciit reen eenreene trek in dieni = gezicht en metsnijdende stem vroeg hy Wat heb jb met die laatste 30 p id gedaan Wat denk je hfeinner fronste de wenkbrnnwen en hy keek Érf ot nhlik nnsr de r allpode kleegt ding i den joogeman Êk dat je wpf r hy mijn kleermakerbent nV Miauwdei hij Cork B gezicht verbeiderd tn ii ktek mei zaï enotigzflamheid naar zyn geruite broek Toen wendde hij zitb gUrolach aBd tot Skinner Scherp luisterde Denver toe Die Corkett wafi dus het wiurhten moe gewordeA eai kwam m eigen persoon antwoord halen ym te beter Nu zou hy leta te weten komen van de onderlinge verhouding van die schur ken Hij gmg vooraichtig eea paar treden dt trap af Laat hem maar binpeokomen Klonk de effen stem van Skinner andera gaat hij nog herrie maken ook Denver was nu onder aan de r t p Hij kon van daar zien eo ieder woord dat er gesproken weid duidelyk verstaan Maar hij had alle kims om ontdekt te v orden en hot edele driemaiwchap stond voor niets als dat ffcbeurde Ten emde laad tuurde hij om zicli heon Onder de trap ag hij in k ker gat t en eoort oj en kast waann hij 7 L 1 zou kunnen ver uiuUen m betr kelijke veiligheid alles wat z ch m ile kamer atsocolde zou kunnen hoeren en ztfo Het oogcnbUk benuttend waarop de zwaar gegrendelde buatendeur met vfpï Ibwaai geopend werd sloop hij naar de don kere kast en i tte zJch met ten zucht van verlichting te luisteren Toen hij op de atee nen vloer merhurkte stootte hij met de hand iegen iets koud en harde Tot zijn vreugde mer te hij dat het een zwaar breek Voorgevend dat hij doomnoe waa liet hy zich dadelijk op üjn laapstee vallen en de oude man verwijderde zich met de n ededfelmg dat hij kon blijven alapen tot ze hem noodig hadden Toen Denver die voetstappen van den ouden man op d tfttp hoorde kraken sproig hl vlua overemd Hy voelde dat er een soort crisis op til was die mannen hadden leta bijzondere vanavond naaraan oe brief vBn den px boekhouder misschien niet vTepmd afl Hij moest en zou weten wat er ging gebeuren Hij trok zyn schoenen uit en sloop zacht naar de deur Zou Coombe dae op alot heb ben gedaan Neen ze waa gelukkig open Met ingehouden adem draaide hy de deur knop om toen 1 ep hij op ajn teenen vet der Het vertrpk waar de mannen zaten wag epaarzaam verhoht door een kaars die grillige schad uwen op de muren too erde maar haar vollo lichtachijnflel wierp op de gezichten van het drietal lat om de tafel gezé ten was Ze spraken luid alsof ze ruzie haddui meeoiA Denver maar hy kon nop mets van het gesprokene verstaan Behoedzaam sloop bij langs het trapiwrtaal bevreeed door eenig geluid de aandacht der mannen te trekken Hy was vastbesloten ieder woord op te van ren en zoo een aanwijwng te kry gen wat zij m hun schild voerden Eens klaps werd het doodstil Denver drukte z eh tegen den muur aan Er werd met steeds dezelfde tusschenpoos op de deur geklopt Opeens kltmk Cnppe stem baar heb je dien verduvelden Hert van New Toik Coombe lB te zenuwsditlg Wanneer de phckt ons zacht noeiistert Gijj nwet dan antwoordt fluistert de ziel Ik kan Ja en vmdt je me niet lOoi Ik zeihem dat hy alliee maar op jouw rekeningmoest zetten Dat ig toch goed hoop idibeste kerel FEUILLETON Skinner knarste met de tanden Pas op elJaideling je zult wel gauw een ttwntje iiiger zingen toen kei rde Corkett zith na ir Coombe die zenuwachtig van len een naar den ander had staan kijken Beste oude Sinterklaas begon CorkettJonge vriend sprak de oude en hlJ gaf m wn hand teirwijl hy met zijn fletse cWkcn naar Hkinner s Pronie hu jïmge vriend hoe maak je het Maar Skinner kttcdp den ex boekhouder n ft ten kwaadoantigen ruk zyn rug toe Wit heb je met dien dooveo idioot edaan Miauwde hij Die i boven hij was zoo moe als eenhond en u dsdetyk op zijn stroo ak neergtwa lei antwofffdde Coombe Laten we dan direct altps nfhandelenl eval Skinner p n sigaret tt ken1 Waar 18 de treldtrom ii i Ijzer was Coombo lezioht betrok AugBtig lv ek hij naar 7yn aanvoerder i liep met aarzt lende wh eden naar de dioonitt i nnian el Uit f n nvs trok hy een ijzeren geldtrommel te voorsehqn HOOFDSTUK XXV De zware deur ging open en Corkett stapte naar binnen Hij had ten opzichtig geruit l ak aan ten lichtgekleurde lioed op en l eige handschoenen m de hand Het was een verbeterde uitgMf van den CoAett HifeveeH vroeg Skinner Coombe s l ewegingen met n grmuniir gearhi volg d Honderd tachtig Himder ta htig pond maai voor a dattafelzilver Dan hft J ik het nel zon goed op Sir reorge buffet kunnen laten liggen W dt vervelfd V