Goudsche Courant, dinsdag 15 december 1931

MO 17863 d i i4 administralteve ambtenaren 2 hoofdcontroleun 11 ocmUoleurs 2 boden 1 werkvTOUw Een rexelinK voc den benadveUtB haadel en de ezpeditiebedrqven Zij di bij don bloemi iuport zijn betrokken en door de uitvoening van de larwewet nadeel ondervinden zulLou zooveel mogoüjk worden t emoet gekomen Hiei oodeo valloa Dit eluiiportieura mealhaodalarea en expeditiebedrijven Da tegemoMkoming aan deoo groepen zal ook nweten dienen om h i in taat te stellen zooveel mogelijk haar i er aoneel aan te houden Met daza groepen wordt nog voortdoreod overleg gefUeegd omtrent de sanienstelUug van een regeiiiiff Omtrent de wijze waarop eo de beteekenu der tegemoetkonung ikan eefst niedadeelmg worden gedaan mdieo da beuokken groepen over de regeling zelf tot overeenstemming zijn gekomen Voor DOover de expeditiebedrijven aangaat ia een regeling leeda tot tand gekomen Verwaoht wordt dat bumenkort ook die voor de beide andere groepai geit d d zijn Aan hen die m sulke omstandigheden verkeeren dat onmiddellijke steun noodzakelijk M wordt een voorlooirige t gfltnoetkommg uUbfltoakL Steun aaa de vlasteelt Ëen bedrag van ƒ 960 000 uitgetrokken Ln een darde Nota van Wijziging op de b rooUng Van Bmnenlandache Zaken n lauoboifw Js f 960 000 uitgetrokken Voor steun aan de vlasteelt In de toelichting wordi geaegd De mioister stelt zich voor de uitvoering dar 3teunn elmg te doen geschiadflu naar een k het vergende Dit numnier bestaat uit twee bladen Iq Japan h eft zich een re eermgewisseiiOig poirrokken Het kabinet dat thans van het tooneel is veulweuwi tond widw 1 dng van WiLkatsoekt dir tot de Muiseitopartij behoort welke wch liberaal oriënteert en vooral tiaar aanhaogers recruteert uit d knagen van t beditj eleven Verwijl de iedtfD van het nieuwe ministerie aan wdliktj hoold de grgze £ la aLttniaii iooekuj slaat beltoortm tut de iSeijoekai porti welke ala c iiservt tAe kon wordeu bestempeld ontd t daarin ae militairen en iie feulale felËuieDteo den boventoon voeren Uut de oonservfLtieven thans In Ji an weer eeii kajiB knjgen houdt niet in ete laatste ptaate verband met de wereldorisw ftaaivaji ook Japan de erostige gevolgen ondei vindt terwijl tevena het ooOf ict met Cbuift tn vetbaiKl met de bezetting vesi jUandajoerije den toeartand nog verwarder ei ingewikkelder Jieeft gemaakt Naar Jiefi velen wil voorkomen ia het feit dat JajMin nieuwe bewmdaliieden heeft gekregen geen reden tot verheug ii idaar de laaohUge invloed dien de militairen m het kabinet zullen uitoefenen niiot ala een vredeafaclor kan worden beaehouwd Dq borei Uieid van Japan om te gaan ontwaponen lie toch al met bijator groot was zal Cl dour de kabmetawiaseliog nieb grooter op zijn geworden tefrwijl het evenmin lauitgealoten dat het nieuwe mmiflterie een politieke van den aterken vuist m M idlsjoenje zal voasen hetfeen aanleddmg kan geven tot nieuwe bot ngen mot de Chineezen en zelf met de Ruaaen Het wegvagen va t kabinotWakataoeki heeft tö Moekou dan ook een biaonder ongunatigen indruk geiLaakt l en begateidend vecsohijnflej van de verVuJiging der liberale aoor een conservatieve TGgteiing in Japan waa de opbeffing door dit land van den gouden tandaaid die in t begin van 1930 pa opnieuw wae mgevoei d Japan dat allen gouduitvoer heeft verboden vooral naar Amerika etroomde vtel Japansch goud deinst ec dua niet voor lierug dooi aeer krasse maatregaLen inflatie m do hand te werktui verinoedelijl m de verwachting dal een mduetneele oplevmg hiervan het gevolg zal zijn maar bezadigde pereonen die verder kijken dan hun neu lang js vreezeut dai deze even tueele opleving van zeer korten duur aal aijn om ploate te maJten voor een nog argec eoonoijiiauhen achteruitgang Wat overigens de directe aanlaidmg betreft van de Japansehe cnais kan uit de berichtioii welke uit Tokio komen worden atgeieid dat een bmnenlandach politieke aajigej enheid er den stoot toe heoft gegeven Adatsji todi di © minister van binnenJaiKtache zaken in het afgetreden kabinet die er ateeds toe aanspoorde om de versohiüen tuaacJien de conaervatieven en de Ëen Centrale Conmuaaio wordt onder toezicht der £ iegeeinng met de uitvoenng deKr steunregelmg belaat volgens algecoeene regelen en nadere instructien door den nit nisier van bmnenlandiidho aken en landbouw vBstgeatald Scherpe daling van bet handelsverkeer te Rotterdam Opmerkelijke ajUn van de Botterdamuhe Kamer van Koophandel Verschenen is de door de Rotterdamsehe Kamer van Kooj andel en Fabri en uitg oven statiatiek van handel nijv beid eo verkeer van Rotterdam over het derde kwartaal van 1931 loede bevattende de vergelijkingacijlera over het eerste en tweede kwartaal van het loopende jaar en over de kwartalen van 1930 Het versohijneel dat ditmaal waderom in de publiciteit de meeste aandacht trekt ia de enistige achteruitgang van bijna alle cijfers in vergelijking met het over enk Mnatigo tijdvak van 1930 Het aantal der zeeschepen die den Nieuwen Waterweg gedurende de eerste drie kwartalen van 1931 zijn binn ngeloodot heeft 9672 bedragen hetzelfde tijdvak 1030 10 960 het aanlal der Rotterdam bezoekende schepen 8482 1930 9296 metende 13 665 058 tons netto 1930 15 540 764 t Hi netto ln de ha De oudie J ikee had lith algewend en veegde met een grooten bonten zakdoek zijn betraande oogen af Toen wilde hij zich in de richtong van het hui verwijderen maar Denver zag het 01 vroeg half Iluiateiend Waar ga je heen JaikeaP Ik ga eena naar den barometer kijken antwoorade hij met verstikte stem Ikgeloof dat hij eindelijk op mooi weer ataat Nellys snikken mmderde lanarzamarhand en Deijver leidde haar liefdevol en voorzich tig naar de bank onder den kastanjeboom iiun oude plekje waar aj hem haai lielde had geschonken He leek h n op dit oogenblik of dit gisteren aan den dag wa gei eurd Hij ging zatton en trot haar op zijn aohoot ze actiefen hem iioo klem m tenger dat het wa alsof hij Ciasy va thleld zooela toen m dt e ellendig bnt Eindelijk hield het echroien geheel a Nelly bleet roerloos tegen hem aangeleund Goed zoo kudie je tran i nebben jeopgtóluclit zei hij opgevrekt Nell ik heb jotoch zulk goed nieuwa to verteilen Denk 1 eens aan Neli ik heb dieet man met vermoord lk ben onschuldig Zij maakte zich haastig Joa uit ajxi omarming gmg lechtop Dtten en aeek hem met groote vei woodCTde oogen aan Wtl Ze schreeuwde het bijna ait ishet werkelijk kui het bewijaen Ik heb het bewezen en weldra zal de heeie wwreld het weten DE ZILVERKONING Uit het Engelsch van 4o Nadruk verboden Laat me dïen zakdoek en die sleutels dan maar eens zien klonik het scherp Goed goed meneer En mt Corkettfe zak kwam een étui Baxter opende het Dat zijn de nngen van mevrouw Fairebrother op reia aan haar kamenier ont BtollQQ Corkelt keek Bajcter verbaasd aan ik ken die mevrouw met en haar kamenier evenmin protcöteerdo hij Schiet n beetje op alajeblloft Vermaande Baiter wat neb je nog meerP Onwillig gehoorzaanxle Corkett en haalde it een achterzak een grooter étui dat hij zijn kwelgeest overfiaadigde Ben verraste kreet kwam over Baxter s lippen toen hy den naam aan den binnenkant van höt de el las Hunt en Groves I Armbanden van den groeten juweelendielstaj m Bondatreet verleden jaar Ik kan mijn alibi bewijzen verklaarde Corkett snel Ik zat toen net m de geVsn genie Sohei mt met je praatjes en maak voort oomnwndeerde de deteotave ik Iwb varmg dal by de uitvoermg van elk bélangryk werk zulke postjes vooLrkoroea Men regelt die met de betrokken personen en deukt er met aan daarover kwesties te gaan uitlokken Gemeentewerken heeft deze posu jes evenwel laten loopen kr zyn menschen die reeda meer dan een jaar op betaiinfe wachten van betrekkelgk kleine bedragen Van enkele luervan heb ik mu perSoonlyk overtuigd en is het mi billyk dat deze postjes spoedig voldaan worden Verzoeken aan den directeur en B en W bl jveiv on beantwoord of zyn afgewezen By den wethouder dring ik er op aan hiertegenover met een te halstarnge houding aan te nemen en ook de commissie van bijstand er in te kennen zooals dii voor alle zaken aanbeveling verdient Men moet zich by het beoordeelen van deze posten eens op het standpunt weten te plaatsen dat men eens eenmaal aannemer en uitvoerder heeft willen spelen en dua deze zaak op aannemerswyze afwik kelen Het is trouwens met goed te keuren en zeker geen algemeen gebruik om eigen dommen van particulieren in gebnuk te nemen meestal ongevraagd en daaraan schade te veroorzaken en deze achade te betwisten en met te betalen Dit mag met toegelaten worden B en W zeggen dat voorzoover mog UiV schade ischên in der mmne zi n jjeregeld Ik ben zoo vi y dit tegen te spreken en beveel afdoenu t en regeling van deze postjes alsnog ten spoedigste aan De meuwe Kleiwegebrug De meuwe Kleiwegsbrug is in aantocht zeggen B en W m de mpinonp van beantwoording Voor een baaculebrug ifa treen prys gevraagd onuiat dan de onderbotnv oumeuw ontworpen zou moeten vord n Meer dan twee jaren is een ipecma ambtenaar bezig hiervoor te meten en te teekenen Het bevreemdt my wtrkelyk dat dit zooveel tyd heeft gevraagd By de vorige begroeting is reeds tot den bouw be sloten Voor de scheepvaart ter plaatse behoeft bovendien geen aanleidmg te zvn een basculefarug boven een ophaalbrug de voorkeur te geven zeggen B n W Ott laatste i volkomen logisch Wie dït B en W hebben f fluisterd is my met bekend maar dit my toch wel heel onoord elkundie en c Een basculebrug zou alleen voorkeur lenen voor de bediening het aanzicht onze stad wat toch van groote waarde 13 ala hoofdtoegang voor de bwmenstad en ooi het veirkeér Dat dp onderbouw daarvoor Kewnzig moet worden majr toch dit denkbeeld nieS heel aal doen verwerpen Het blyft naar myn meenng aan te bevelen hier een brug te maken w aaraan men laren en jaren profyt moet hebben Keii basculebl ug ia mooier beter en doelmatiger Waarom daarvoor tegelyk sreen PUT gevraagd Wy kunnen dan het prysverschü beoordeelen en beslissen wat te nemen Hoogstens geeft dit een vertraging van eenige weken Aan de firma die voor de ophaalbrug in aanmerking komt zouden wii dit alsnog kunnen vragen Het plan voor den onderbouw 13 een kwestie van eeni e weken Alle maten znn bekend Voor de twelissing en gunning vap de bovenbouw beveel ik overleg met de commissie van biiatandv die in hoofdzaak uit deHkundtiten beetaat zeer zeker aan Vong jaar heb ik bepleit om de fmanciewng van de womngbouwvereemgmgen op voordeeliger wyze te doen pla tts hebben Ik lueende dat een reiutevoet van zes procent van kamtaal door het Hyk verstrekt veel te hoog was en door muloel van een hypothecaire leenmK wel vooideehjrer geld te krygtn zou zyn hetgeen aan de onder scheidene vereenigingen ten goede zou komen B en W deelen thans mede d t zi hiervoor by den Riiksverzekenngsbank een leemng tegen 4 94 hadden afgefloten maar dat eveniwel de Centrale belejrgiiigt raad deze loenmg niet heeft goedgekeurd Voor de Oemeente ifa deze be iissinfr wel tf betreuren Ik zou Kaamt witlen vernemen of deae afwyzmg aan B en W is medegedeeld en of B © n W direct daarna nog andert pogingen in het werk esteld hebben In faeptember en October was het toch nog goed mogelyk een leening of hypotheek tegen 4 a 4 c af te slmten Over den Havendienst zou ik de vraap willen stellen of al dat personeel noir steeds noodig ia Het aantal bruggen vermindert jaarlykb althans dp beweegbare en het personeel blyft op dezelfde sterkte Van verschillende kanten worden d kwiils mt onze tiLad klachten vernomen over het overtollige personeel m dezen dien t Willen B en W eens emstag m tudie ntmen of dit periioneel met kan verminderen Welke commissie van bystand adviseert Jn de havendienst Ik heb zoo den indruk dat bii een deel van het ha ven personeel door overvloed van tyd de meening heeft postgevat dat niet zy er zijn voor dp schpepvaart en het verkeer maar andersom Het IS my bovendien een raad sel hoe het mogflyk IS dat het havenpprsonee met 7elf voor het volledig onderhoud van de brup gen zorgt Waarom kunnen ae bruEwachters met zelf hunne brugdekken teeren en leunincen verven en moeten daarvoor menschen van Gemeentewerken kon en Wuzi Ing vaji inatructip om dit mogeUik te maken if IJ dringend geboden Het is toch geen toestand m den huldigen tVld om aan te zien dat iemand met eer witte band om de pet over de balie hangt om iemand met een roodp band om zun pet aan zyn brug werk te wen verrichten dat hy zelf wel kaa Dat het havenpersoneel m zyn geheel en das ook de leider of het hoofd dezer dienst er IS voor de scheepvaart en het verkeer mag het personeel met mt het oopr verlie zen Hierop te wyzep lykt my met overbodig omdat er nog al eens klachten over dezen dienst komen Het buiten gemeentedienst weiktn voor derden In t algemeen wil ik ten slotte opmerken dat het mi met Koed te keuren s dat B en W voortgaan een ambtenaar vergunning te verleenen om buiten jremeentedienst werken voor derden uit te vopien Aanjrenomen zelfs dat deze werken zonder betaling plaats hebben en dus uit louter fdantropSe geschieden hetgeen toch niet veel zal voorkomen dan nog is h t vooral in dezen tyd beshst af fce keuren Tal van menschen loopen langs de ftraat of znn iredoemd werkeloos thuis tp zitten Mensche i met diplonia s met ontwikkeling met vakhaads m ernstige wü verken Mag men nu deze menschen in dezen tiid het werk ontnemen door aan eea of anderen gemeente ambtenaar een genoegen te doen Het IS mu oen raadsel hoe B en W daartoe zyn geJtomen Ik keur dit reval ook meer af daar het hier een cuntroleerend ambtenaar betreft die dus nu bovendien in de gelegeoiheid werd gcateld aU hoofd van iJouw e VVoningtoeaitht zyn eigen plannen jcoed te keuren en te contioieeren iionder de commibfaie van butitand te 1100ren werd deze toe temming gegeven Ik kan met nalaten dit ten sterkste af te keuren en verwacht gaarne van B en W een verklanng of wy dat nog meer te wachten hebben Nog wil ik B en W in overweginjt geven Oemeenteejgendommen welk met veel pacht of huur opbrengen en veel aan onderhoud vragen indien mogelyk te verkoopen Ik bedoel hiezmede het zgn IJsciubter reiin dat ieder jaar veel aan onderhoud koat en waterkeennjr en slechts een zeer gering bedrag aan huur opbrengt Kan de post voor berging van afval vdu de Waterleiding M aatschappy met veriioogd wor den is een bedra ir van pi m f 100 per jaar hiervoor met veel te laag gesteld Handel en indu tne in unze gemepte Voor aankoop van materialen voor het uitvoeren van werkzaamheden voor onderhoud 1 uitbreiding m alle diensten acht ik htt ten biotte ten zeerste aan te be elen dat in de eerste plaats de aandacht wordt geschonken aan handel en induHlne in onze gemeente Meer dan ooit is het nu de tyd om daarop de hoofden van dienst noK eens met ernst te wuzen Na de plaataelykp handel en industrie zal aan de naticHiale mdustne en handel d voorkeur gegeven moeten worden Ik hoop dat B en W ook hiervan doordrongen nullen zyn omdat maatregelen welke m C at gemeen oreze omliggende landen nemen er ons toe dwingen ook deze maatregelen te treftea In dit verband wil ik nog even de vraag stellen om wÉlke reden dt beslissing tot aankoop van OTtj WVomturb ne voor de lichtlabrieken zoolang uitblyft Iwee maanden geleden meendp de wethouder reeds dat wy door twee of drie da gen uitbtel volgend jaai in het donker ouden zatten Ik zal op deze zaak thans niet dieper ingaan maar wil volt tóan met de vraag wanneer de behandeling van deze zaak zal plaats hebben en waarom dit uitstel noodig ia geweest Even wil ik nog henimeren aan het voornemen om by de uitbreiding van de Lichtfabneken een opzichter van gemeente werken te plaatsen Hiertoe is besloten Luten B en W er vooral voor waken dat wy straks met voor het feat komen tt staan dat 1 een meurwe opzichter aan de Lichtfabne ken wordt geplaatst n wy by Gemeentewerken lemanld te veel krygen en ontslag zouden moeten even De nieuwe Huishoudschool Tot myn spyt heb ik bemerkt dat het Oemeeaiitebestuur voor de nieuwe ïndustneen Hmshoudschool geen gebouw van de Gemeente hebben kunnen aanbieden Hadden wy voor dit doel ntet een school gebouw byv het gebouw van de oude anibachtsschooi ktinnen aanbieden en m koop of huur kunnen afstaan Was er vooi de Gemeente geen voordeel imt te halen Kpweest om een met geèruikt pand hiervoor te koop of te huur te stellen Ik neem aan dat het Gemeentebestuur officieel buiten deze onderhandelingen heeft gestaan Men wist evenwel dat er een gebouw moest komen en zoowel als de Burgemeester aan zyn eigen huis heeft gedacht had het Ge meentebestuur tooh m dit geval m de eeiste plaats moeten denken aan vry taande of vrykomende gebouwen t lokalen van dt gemeente Ten slotte M dp V nog e ft opmerking over de begrooting in t algemeen Het IS het college gelukt deze slinttnd aan te bieden Ik heb dp indruk dat enkele ontvangst posten te optimistisch zun aangenomen en het aantasten van de reserve van de lichtfabneken acht ik met raadïaam bnkele voorstellen en wijzigingen zullen naar myn meemng nog wlI meer geld vragen De poat vooi het Burgerltik Armbestuur IS aeker te laag wanneer de t eatand oo blyft en verbetering is nog met te zien D werkeloozensteun zal meer vragen dan tot nog toe te voorzien is geweest De poat onvoorzien is verminderd Alles byeen genomen zullen wy wei tegenvallers en geen meevallers krygen m het volgend jaar Ook daarvoor dienen wy maatregelen te nemen en het spyt my te moeten constatee ren dat de Wethouder van Financien met de maatregel welke hy vorig jaar reeds vooratoTid nu met durft te komen Ik heb respect voor het vele werk van dezen Wethouder maar kan met nalaten myn groote teleursteUing uit te spreken over het feit dat hy zyn principe en zyn politieke opvatting in t belang van de ge meente nu voor een groot deel heeft opgeofferd aan zyn plaats achter de dageiyk sche bestuurstafel Heffing pensiotnbydrage Deze wethouder had in dezen tyd moeten komen met een voorstel van heffing van pensioenbydrage van het Gemeenteperso ncel Hy had daarvoor desnoods zyn plaa s als wethouder afhankelyk moeten stellen Vorig jaar toen de tyden nog veel beter waren en de toestand voor onze stad no met zoo precair was meende Mr de Witi Wynen reeds dat het noodzakelyk was Thans komt hy er met mede omdat blykbaar de meerderheid van het college er nog niet mede durft te komen De tyden zytt een jaar tyd veel veranderd Vorig iaaï meende ik dat de tyd er nog niet vqpr gekomen was Thans had k dit voorstel van dezen wethouder vtr wacht en het gaarne willen steunen De nryzen van alle consumptie artikclen zyn het laatste jaar nog sterk gedaald Alle pryzen van levensbehoeften gaan nog steeds naar beneden Vele artikelen komen zelfs al on vooroorlogsche pryzen De ambtenaren en werklieden kunnen daardoor voor hun inkomen een welstand aannemen hooger en veel hooger zelfs dan bedoeld en mogelyk was by het vaststel len van de salarissen en loonen van het gemeentepersoncel voor eenige jaren terug Zeker is het gemeenteper ioneel nu alseen bevoorrechte beschouwen m dezen emsügen cnaistyd De groote zorgen welke op velen drukken behoeven zy met te voelen integendeel zy protiteeren van allerlei prysdahngeiL Bovendien nemen zy door premievry pensioen een bevoorrechte plaats m boven personeel van het Ryk Ned Spoorwegen en boven allen die in particulieren dienst werkzaam zyn Van de dertig grootste gemeenten van ons land behoort Gouda onder de zeer weimgen die zich de weelde permitteert om premievry pensioen aan het personeel te geven De loonen m alle particuliere bedryven gaan naar beneden Was het nu niet het juiste tydstip geweest om van het gemeen teperaoneel een pensioenbydrage van drie procent te vragen Het is my met duidelyk om welke redende wethouder van Fmancien thans met metdit alleszins verdedigbaar en verklaarbaarvoorstel IS gekomen Wanneer een gedeelte van het college en van den Raad hier thans nog afkeerig te genover staat wellicht uitsluitend uit politieke overwegmgen dan ben ik wel benieuwd daarvoor de werkelyke zakelyke motieven eens aan te hooren De wethouder van Financien had zich met mogen weerhouden met dit voorstel tot den Raad te komen Ik verwacht van den wethouder hierover een verklanng en hoop dat hy door zyn zetel achter de groene tafel nog met all politieke moed verloren heeft om alsnog met dit voorstel te komen De bespanng welke dit voorstel opbrengt zal p 1 m ƒ 30 000 bedragen Dit bedrag zal zeker met over bodig zyn voor dekking van verschillende posten welke nog nakomen en van verhoow ging van de steunuitkeenngen Ten slotte M de V sluit ik my aan by hetgeen over de tol van de Haastrechtsche brug IS gesproken Dit blyft een groote verkeersbelemmering en een belasting van alle Knmpenerwaard bewoners van wie wy niet gaarne zouden hebben dat ze onze stad den mg toekeerden In de Memorie van beantwoording heb ik op myn vrafig gelezen dat van afschaffing dit jaar nog met veel zal komen Ik dring er by B en W op aan dat zy aan deze zaak nogeens de aandacht zullen schenken en geen middel onbeproefd laten om deze tol poedig te doen verdwynen Een tweede groote verkeers obstakel is de spoorwegovergang aan den Ridder van Catsweg De toestand wordt daar langzamerhand onhoudbaar Kunnen B en W er nog met eens op aandringen om de water kranen van de spoorwegen op deeen over weg te verplaatsen en het rangeerterrein om te leggen Dit zou zeer xeker reeds een groote verbetering teweeg brengen In verband met dezen overweg en de enorme drukte en de veel te smalle Spoorstraat is het invoeren van het eenrichtint verkeer door de Crabethstraat zeer zeker overweging waard Nog dring ik er op aan dat B en W all adressen en aanvragen welke beoogen het uitvoeren van werken dus het scheppen van werkverruiming in onze stad met meer spoed behandelen dan tot heden heeft plaats gehad Dit zal zeer zeker de enorme werkeloosheid eemgefmate doen verminderen Laat vooral om kleine formaliteiten geen aanvragen of adressen vtken en weken op beshsHing dachten Ik eindig met den wensch om indien er op eenigerlei wyze een bedrag voor beschikbaar kan komen het gereedliggend plan voor verversching vait de slooten over het spoor in het zgn Ouwe Gouwe ten spoedigste uit te voeren Nu door deze crisisomstandigheden de uitvoering van het rioleermgaplan daar no if wel geruimen tyd op zich zal laten wachten 7al er toch iets moeten gebeuren om m den toestand daar verbetering te brengen Mevr Riesz aan bet woord De eerste begiooting by de nieuwe be zetting van de raad is meestai o rziiak van veibemlleiide betoogingen ben yolitiek spel Ik mag verondersLetien dat on e inzichten genoegzaam bekend zyn zooilat eene breede uiteenzettmK met noodig is en üaar by de moeiiyke omstanüigtieüe waaiin wu Itven maktn het onmogeiyk nu met nieuwe wenschen en lueuwe plannen te komen Het allereerste wat noodig is s het evenV leht te herfatellen Ue uitgaver te regeler naar dp inkomsten en daarvoor moet veel uygtiolrerd worden Gaarne urtng ik het college van B en hulde dat ze mettejren staande zy paa m September zitting hebben genomen de Raad toch nog voor 1932 de begrooting habben aangeboden Het is i atuurlyk lammer dat er zoodoende van de raadsleden ook gevergd moest worden onder hooge druk te werken maar waar het college dil zeil in oo n hooge mate heett gedaan konden en mochten zy veiwachten dat de raadsleden gezien t aller eerst het gemeentebelang dit met toewuding ook zouden doen Des te zwaarder was tet werk vaa t college omdat er zoo 1 groot tekort was Ik breng B en W hulde dat heft hun gelukt is dit tekort weg te v erken ik wil hopen dat het inogeluk zal zyn deze begrootm zakelyk te behandelen Ieder ernstig mensch weet dat de harde noodzakelykheid tot versobering dwingt en aat als wy daar met naar luisteien het voor onze gemeente op een debacle zal mtloopen OndersteuniifK behoeftigen werkloozoi Dat mettegenstaande dit het gelukt id toch de posten ondersteuning aaJi btho ± t gen en ondersteuning aan werkloozen aan merketyk hooger tt cam n djx verleden jaar is verheugend Kantsoeneenng IS helaas een noodzakelijk kwaad gevot den daar er faomnugen raadsleden zun die met In staat zyn de behandeling der be grootmg zakelyk te bezien en door het vele praten het geheel veel te kostbaar makenCollege B en W BJt fractie k Lruig gaarne hulde ain Je R K fiattie dat zy om tot eene oplossmg te komen twep leden hebbói willen afstaan voor het college Niettegenstaande had Ic liever ge zien dat een der leden vaa de D A P fractie zitting had genomn maar hun eisch van 2 zetels was gezien de verhouding m den raad onjuist Dexe eisch maakte hat hun gemakkelok om de verantwoording af te schudden Bezuinigingen De IwzuinSgingen b rrooting zyn aangebracht zyn natuurlyk met allen even welkom maar het is een bittere noodzakelykheid en daarvoor moet alles zwiizen Bestrating Daar ik met heb kunnen constateeren dat de straten er onder het vonge bestuur beter lutzagen dan voorheen geloof k dat het gezien de ellendige bodemtoestand m onze gemeente beter is ons te bepalen tot bywerken der straten het wegnemen der kuilen enz want anders ia het goed geld naa kwaad geld gooien zonder dat er zichtbaar verbetenng is Ik wil vertrouwen dat B en W geregeld zullen zorgen voor het onderhoud byhouden is minder kostbaar dan geheel herstellen yfaUirletdmft Ik blyf bevreesd dat zal blyken dat het dividend der waterleiding te gunstig is begroot Bewaarschool Het lykt my billyk dat in deien cnaistüd niet tot fltichtang van een bewaarschool wordt overgedaan Dat wy noodgedrongen zullen moeten wachten tot er voor onze i gemeente gunstiger t d aanbreken Werkverschaffing Het antwoord door B en W gegeven i zake de wearkvetachaffmg lykt mu bill k In de afdeelingen is opgemerkt dat men al jaren zoekt dit nieuwe college werk amper 4 maanden dus treft hun dit verwyt niet Door de slechte geldmarkt is het zeer bezwaarlyk extra gelden te bemacht gen waarmede men werkverschaffing zou kunnen financieren Ik betreur dit zeer daar ik werken veel heilzamer vindt dan steuntrekken Bouwrdp zyn Dit college is met aansprakelyk voor het met bouwryp zyn van dte gtoi entegronden m t stadsdctl Korte Akkeren De vodge wethouder van publieke werken had hier voor reeds moeten zorgdroegen Belasting Nog steeds blyft myn oordeel dat ak verhooging van personede belastin de onbillykate vindt omdat zy dikwyla zwaar drukt op de kleine burger die gedwongen door groote gezinnen of om gezondheidsredenen in grootere of betere huizen wonende dubbel worden getroffen door personeele be laating Te meer daar hun inkomsten dik wyls met evenredig zyn aan de kosten van hun woning Verm akeltj kheids belasting Hoewel ik het betreur dat de vermakelykheidsbelasting moet verhoogd worden zal ik toch voorstemmen omdat de meeste gemeenten van de grootte van Gouda hoo gere procenten heften en 15 Vc nog lang niet de zwaaJste is en het woord duidt het aan het if in ieder geval aets wat geen levensbelang aartaat het treft het ver maak Straat belasting Eveneens zal ik meegaan met de verhooging van 1 atraatbelastmg Gemeente am btenareii Hartelyk hoop ik dat de gemeen te am ntenaren zullen medewerken tot versobering der gemeentchm oudmg en hun volle aandacht daaraan zullen geven Ik zip het als een gróót belang voor hun zelf Gaarne breng ik hulde aan die ambtenaren die hun volle medewerking en krachta napanmng hebben gegeven aan bet werken onder hoogen druk voor dp gereed making der begrootins Korting salaris Tevens zie ik het wet als eene onbillykheiid dat de gemeente ambtenaren zouden mee betalen voor hun pensioen of een matige korting op hun salans werd toegepast Wanneer men ziet en zelf onöervmdt da de kosten voor levensonderhoud aanmerke lyk zyn gedaald is dit m deze huidige omstandigheden geen onrechtvaardige easch Zoovele menschen zien hun inkomen met 10 20 en hooger gedaald Studiefonds Hoewei ik hef betreur daf het niet mogelyk 19 mogelyk is moet ik het bilUiken dat B en W nu niet tot slachting van een studiefonds kunnen overgaan Gemeentebouw Het mag bekend zyn dat wy boveji alle de voorkeur geven aan particuliere bouw boven gemeentebouw Verlaging presentiegeld Ik stel my voor by de puntenbehaJide Img te zullen trachten met een voorètt I te komen tot vermmdermg van het presei tiegeld der raadsleden biiv voor een miadag en avondzittmjT ƒ 5 voor een enkele avondvergadering f 4 dat is practisch genomen eene bezuamging van gemiddeld 10 Daar de verschillende andere colleges m hun vergaderkosten zi n verlaagd lykt het my biUyk dat de raadslede i het voorbeeld geven Gemeente archief Vaji zeer groot gemeentebelang acht ik het dat het volledige gemefnte archief voor Gouda behouden blyft De uitgave naai onze berekemng daaraan verbonden acht ik geenszins onoverkomeUik Nucht asyl Ten slotte naar aanleiding van de vraag over t luachtasyl van t Leger des Heils zou ik in t midden willen brengen dat dit gebouw in zeer slechten Staat verkeerd e wel eens nagezien mag worden Ik vreej dat er anders eerst ongelukken moeten gebeuren voordat er iets aan gedaaTï wordt Ben jk goed ingehcht dan is het onder de vonge wethouders ook al ter ken nis gebracht Centralisatie geneeskimdige controle Eveneens spreek ik den wenscH uit dat de studip voor dp centrahsatie van de controle der geneeskundige dienst spoedig tot een tasüjaar resultaat zal leiden Alfl laatste punt zou ik bu myne beschouwingen nog op willen merken dat alle gemeenten die bezig zyn met humie begrootmg verklaren door de crisisomstandigheden met m staat te zyn VyzoMere zorg aan t jaar i33 te besteden omdat een lUifat inzicht In den gang van zak n onmogelyk IS De meeste gemeenten sluiten nog m t een tekort of hebben hun begrootingen nog met gereed Terwyl er by ode nog biTZondere voorziemngen worden geti offen G deputeeróe Staten kunnen m deze omstandigheden moeilyk met een eisch voui een meerjarige begrooting komen Myn verdere opmerkingen hoop ik te maken by de te behandelen punten De heer Kamphuizen aan het woord De heer KAMPHTJI7EN ch yst op de samenwerking der protestaiitschehn telykcn by de verkiezingen Die hebben uit den vorigen uitalag leering getrokken en met succes Spr noemt de revolutionaire aiïcitatne zeer mtm gevfarlyk Als ze is opgewekt is ze met meer te beteugelen Spr begrypt niet hoe een partq Qie tegen een statenooriog is een binnenlandsche oorlog kan aanwakkeren Spr zegt dat de heer Van Staal als het tot actieven atryd mocht komen zich wel achter zyn spiegelruiten m zyn mooie huia zal opbergen De heer Van Sta a al Vooraan Spr noemt het den eersten phcht om de begrootmg slmtend te maken De geldgevers worden ook voorzichtig getuige de metvoltee kemng der gemeente leenmgen De vaste lasten moeten zooveel mogelyk worden verlaagd Spr heeft vong jaar daarop al gewezen Er 18 door meerdere politieke partyen verklaard voor de verkiezingen thans niet aan de salonssen en loonen te zullen raken Maar wordt de positie volgend jaar nog ongunstiger dan IS volgend jaar met te ontkomen aan belastingverhoogmg noch aan drastische bezuinigingsmaatregelen waaronder dan ook salaris en loonsverlaging moet vallen Spr erkent dat het zeker met erg IS als de door de ryksuitkeenng gedwon gen 3 9f moet worden gekort Spr zal voorstellen om het nieuw aan te stellen gemeente personeel geen premievry pensioen meer te geven De heer Sanders aan het woord De heer SANDERS sd erkent de moeilykheden van het gemeentebestuur Spr acht versobenng goed maar dan moet ze mogelyk en noodzakelyk zyn Men denkt hier echter direct er aan om alles aan do arbeidersklasse te ontnemen wat zy met moeizamen atrijd heeft verkregen De ar beidersklasse zal dat is duidelyk de veroverde positie met maar zoo prys geven Dat wordt een langen stryd een tyd van ellende Wanneer het noodig ia dat er een revolutionnaire omwenteling moet komen in het productiesysteem dan ligft daaraan ten grondslag dat er voor elk menach een behoorlyk bestaan moet zyir t e huidige toestand van de werkloosheid IS een treurig verschynsel En het merk waardige is dat er overal overvloed is aan producten die op verschillende plaatsen worden vernietigd terwyl er elders dringende behoefte aan ia Er IS de indruk gewekt dat het gemeentepersoneel leeft in LiUilekkerland Zoo 13 het met Dat Gouda nog premievry pensioen geeft vindt zyn oorzaak in de basis van bet salaris Die premie is dus verdisconteerd in het salaris Dat men nu tot een lager niveau wil komen vindt zyn grond Jn de verminderingen die door het Ryk worden toe gyiast bpr heeft by de beschouwingen van meerdere zyden critiek gehoord over het beleid van het college In t byzonder 18 den wethouder van financiën inconsequentie verweten en hem is te verstaan gegeven weer op zyn oude plaats in den Raad te gaan zitten om zyn overtuiging geen geweld te behoeven aan te doen Spr wyst op den aanslag op het onderwijs hier gedaan zooals ook in andere ge meenten al geschiedt Spr is er van overtuigd dat het openbaar onderwys eemgen tyd noodig zal hebben om de gevolgen van dien aanslag te boven te komen Spr wijst dan op de niet totstandkoming der Bewaarschool in Kort Haarlem de bekmbbelmg op de openbare speeltuinen de geestelyke ont wikkeling der jeugd wordt gesmoord Spr acht het onjuist om op grond van de mdexcyfera de loonen omlaag te brengen Toen die cyfers omhoog zyn gegaan is ook geen loonsverhoogmg steeds gegeven Dat IS geen reeele basis Maar al zou de argumentatie juist zyn dan bestrydt spr toch nog dat er reden is tot loonsverlaging De arbeider mag meer welvaart hebben dan vroeger Op andere wy e moet men de noodige gelden kunnen vinden dan op zaken van cultureelen aard Spr becritiseert ook de bezuinigingsmaatregelen by den Reinigingsdienst door de vermindering van het vuil ophalen Dat treft ook m hoofdzad k weer de atbeiderabevolkmg Spr vraagt of met een middenweg is te bewandelen om de tol aan de Haastrechtsche brug te doen verdwynen Spr zegt fat na de opheffing van de forensenbelasting nu door buitenwonenden wel ƒ 20 aan tolgeld moet worden betaald De heer Middelweerd over de samenstelling van het Wethouderecollege De heer MIDDELWEERD rk wil den heer Zanen gaarne antwoorden welk overleg ia gepleegd met de S D A Pfractieinzake de bezetting van het wethoudersco lege Spr leest de geheele gevoerde correapondentie daarover voor en licht vervolgensook de nader gehouden conferenties en he daar gesprokene toe De door de S DAFin t laatst gestelde eiachen die de S 1 A P ala t ware de rk m de keel wildeduwen konden met door sp r s fractie worden aanvaard Daarna heeft de r k fractiade andere fracties voor een bespreking uitgenoodigd Er is toen overwogen de verkiezing van dne wethouders Dat bl ek mehet oog op het vele werk niet mogelyk Heiwas met raakkelyk 4 wethouders te vinden men betreurde het dat de S DAP metbereid was gebleken deel van het collegeuit te maken en heeft toen nog een pogin daarvoor gedaah Spr 3 fractie heef tenlaatste het offer gebracht om van de oleden er twee af te staan voor het college Dat is geschied om te behouden datgene watanders onder den heer Van Staal naar denkelder zou zyn gegaan Spr meent d t men de oproerkraaiendetaal van den heer Van S aal met al te serieus moet nemen Het heeft spr bevreemd oit de heer verkerk naast de hulde aan het collej e gebracht ook een felle cntiek op het college heeft geleverd Spr an die cricjek met goeo volgen Er moest juist wyl er isisonv standigheden zyn alle reden yoo i riheet Verkerk zyn om het jUege dat aanspraak op zyn volle medew rk ng mag hebben te steunen Zie verder Eerste Blad 70 Jaargaog Woensdag 16 Oeoomber 1831 JkM mmim mmm NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VoOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWERKERï OW ERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enx Pit blad verschijnt datclijks behalve op Zon enFecstda cn ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 26 per week 17 Cent met Zoiulagsblad per kwartaal 2 90 per week 22 cent overal waar de beiorging per looper geschiedt Franco per poat per kwartaal ƒ 3 16 met Zondsgablad ƒ 3 80 Abonnementen worden dageUJks aangenomen aan ons Bureau HA KT 31 GOUDA by onxe agenten en loopers den boekhandel en de postkantoren Onze boreaox zgn dagel ks geopend van 9 6 uur Administratie en Redactie Telef Jsterc 2745 Postrekemng 43400 Al V£KTJSiNTlJ£PKIJSi Uit üouda en omatrekan behoorende tot dan beaorckrüic i ö regelt ISO elke regel meer ƒ 0 25 Van bulten Gouda en den beaorgiuaiijt 1 6 regeli ƒ 1 elke regel meer ƒ 0 30 Advertenben m bet Zater d a gnummnr M 9 beslag op den prqs Lisfdadlgbeids advertentién de heUt van dra pr a INtEZÜNDiJtf MEDEDEEUNGEN 1 4 regeU ƒ 2 26 eUu regei meer OJO 9 f de voorpagina 60 hoogar Gewone advertentièn en ingezonden mededeelingen b eoutract tot seer g reauoeard a pz a Groote letters en randen wScéea bereltend naar plaataniimte Advertentièn kunnen worden mgezonden door tuucJunkonut van aoliade Boekhandelaren Advertentiebureux en onae agenlan an moeten daaga vóór de plaatijag aan het Bureau zyn ingekomen teneinde Tan opname vejcaekerd te a a EERSTE BLAD ateiling dien brand gade E 9edig waren zi in dichte roaikwolken gAnÜ die zk over de in de buurt gelegen agaten verspreidden Brandende baUnn en jStukken van de dtellmg vielen ondaag Kxxiat groot gevaar bestond voor uitbreiding n den braiïü tot het bankgebouw Zrif Vadat tent veel ivater was gegeven ia het dff brandweer ten elotte gelukt den brand tot den vuurhaard te beperken Ue straten m da omgevrnj waren afgezet Geweldige brand tt BangIrtA Te Bfaigkok Siam heelt een ontó ttende brand in de Chinetvche zalienwijk 500 huizen en het gebouw van de 3ank van Kantnn verwoest 2GÜ0 roen8cbl i jiijn dakloos VB BENXGDE mTBN Tien Amenkaansche binkti hebben hun betalmgen geatMkt Giöter i liebbeii wederoni 10 Amerikaan ache bonken hunne betiamigen gestaakt Doordat ook de Federale Nwwiale Baak te Boston hare betalmgen hoeft gestaakt tengevolge van het verlia i van groote deposito dae de laatste dagen erden tfiruggevorderd hebben 9 andere banken in den staat MaaBachusetlH die natur met de Federal National Bank gélideer4 waren even ena hunne betalingen gwtatÜct Sedert het b in van het J ar 1930 hebben ir de Vereen Staten ongremr 1200 banken tiimne betalingen gestaakt i Philadelphia in finandeeltf linoeilükbeden JJe gemeente Pluiadel diMi verkeert niomentetid m finantaeele moelSikheden Auim iËOOO gemeente anibtenaren liebbeu hun sa laris dat hmi op 1 Det méwt worden uitbetaald nog niet ontvanyel aangezien de gemeente met over dé 4awMige kMgE den beactubt D niauwe Rvgasring van Japan De maewatieven aan het bewind Het afzien van den ouden standaard Inleidend woord en Kenrtgroet van H A de KoÉaigm Siiile nacht heilige naoht Ie n oeooupiet Gesang 220 de verzen 1 6 7 De liederen aijn vierstemwnig g i t voor het moteten madngaaJltoor door don heer liberjjen te overbruggen en die sich voor stander betioonde van een nationaal kabinet lietget n o 111 lou hebböj uve ebraoht dat jJle pertijen gelijkelijk verantwoordelijk zouden worden gestald voor den tageiiwoor tigen toestand wendde zicli eoliter vruchteloos tot den piemict van l et vorige kab net Wakatsoeki Deze wiide de denkbeelden au zijn uuniatei nieti verwerkelijken en dioiig er mtegendeel bij dezen up aan af U ttedm lieta a t aan bet vei oek gevolg en deze partieele minaetercmei leidide tot het aftreden van hot gehoede kabinet Wa katsoeki UverigBos wordt in vele knagen aangenomen dat het kabinet Iaookai slechte een overgoiigsbewind is en dat het binnen afzienbaren tijd zal worden vervangen door en ooaJttieregeoring wier taak iiet zal zi n het schip van staat door de emetige economieche eit fmaucneeie stormen van dexen tijd naar eau vedige haven te breDgen Na tciiigen tijd zou hpt denkbeeld vau Adateji dan toch nog kunnen worden verwerkelijkt Sem Dresden De Keratgrpet ia nadat döw ia mtgeaproken te verknjgen bij de Konmklijke EleotTische Drukken uitgever de heer Keghger Kapelstraat 4 ta Ap doom Interpellatie over het eiidti dbe luit Het Tweede Kau erlid mr G A Boon lib littft de Tweede Kamer veraooht naar aanleiding van da joogete pubhoilile dien aangaande den lainMtier van Wateastaat te mogen mterpelleeren over de voorgeschiedenia van het aKw tijdbeflluit en het vraa Btuk van den zenderbouw De werking van de Tarwewet Ëen uiteenxettuig an minister Ruya de Beerenbrouck Het Tweede Kaïaerlid Wijnkoop had den minister van Binnenlandache Zaken en Landbouw vragen gesteld in verband met de werking van da Tarwewet Aan hfl lutvoenge antwoord van djsa mmiftter onUe nen we het volgende BUITENLANDSCfl NIEUWS D£N£UA K£N Scliouwburgen te Kopenhagen Geen persooniyke Higelukken lu het Noitöbro Uieater e Kopeahagen 1 naai het N ï A iiieidt vannacht kort 11 1 afloop der voorstelling brand mtgebrokeu Het getoete gebouw w€rd hm prooi dei vlaaiunen Et deden iich geen persoon iijku ongelukken voor OmtroQt den brand m het Norrebrottheater een der oudete sohouwburgen van Kopenhagen meldt V U nader dat de brand dee nachts om 2 uur uitbrak Weldra stond de soliouwburg in lichte laaie en ook de dout t eii brandecnerm a geslot i tooneelruuntie en het cQuiiaseujiiaffaz wwdeo door het vuur aangetast Öijua de geheele Kopenliaageahje brandweer nam aan het 1 1 ussolun werk deel dooh zij kon niet ver hinderen dat het theater gehti l uitbrandde Meer dan lOg personen tooneeLapelena admiiiustratief toohnisdi en ander personeel geiaken dooi den biand zonder werk Ue brand ie veriivoecieUjt ontstaan door kortaluiting ENGELAND Groote brand in het itebouw van de Bank of England In het gebouw van ide Bank of Engeland waar tnomented hereteilmgawerkzaamheden worden verricht ib gisteren kort voor eluitmgËlijd een groote brand uirtgebroken Het vuur ontabond m de machinekamer en deel dt zicli spoedig mede aan do geheele stel ling weilke vooi de verbouwingswerkzaam heden in opgerujib Duttzenden nieosohen sloegen met betang Het IB der Regearing elechte bekend dat een meelfabrikant aan de redactie van een der Nederlandaohe dagbladen heelt aaogeboden voor zijn rekening een aooountaat ondorzoek m de boeken lau het bedrijf Van dien fabrikant te óo n plaata hebben sulks in verband met een in dait dagblad opgenomen aftakel on trent abnormaie winsten welke jiielfftbtUaateD ala gerote ▼ Tamrewet aotidan maJuo Vmi Ut awkbtdt werd en gebruik gemaakt k ea monopolie voor een aantal gnoot industrieelen bestaat met BINNENLAND De Kerstgroet van de Koaingin door de Radio Nader kunnen wij melden dat dg korte Keratgroet die op Vnjdag 25 deaer de nam 4 Uur door H M de Konmgiu v ijr di radio zal worden uitgesproken legeiij kertijd zal worden uitgaaoiirten naar üobU en Weeit Indie vta de zendexa vau l btaatebedrijf der PTT te Kootiwijk tevena kunnen wij hieronder het programma mededeelen dat door do N C it V aio verzioigater van het aAgemei n program ma via Hmzen op golilengt 1S75 M zal worden uitgezonden Vier uur namiddag uitzending uit net KonjinJslijk l aVeie aan het Nooidemde te h Gravenhage Kerstgroet van H M de Koningin tot het Nederlandache Volk Muzikale medewerking wordt verleend door de Haarlem cbe M ot t en Madrigaalver tiuging onder dtirectie van den heer 9eni Dresden 1 Hoort de klokken vrij naar het Uoemvenecb O Kerstnacht van Jooat van den Vondel De boogmolena zijn aUarmuiat in eD concern vereenigd ij staan ala ooncuixeerende fabrieken uaaat elkandeo Het verachiilend karakter dier fabrieken geeft naar de mteuing van de Keg ermg waarborg dat eventueelB vorming vBn een monopolie op zeer groote bezwaren zal stunten StabiatieJten welker cijfere een monopolie positie ala boven bedoeld zouden bewijxen zijn aan de Kegeeoring met bekend De Regeonngscomniissaria geniet al zoodanig noch toelage noch saJaria noch honorarium Hij ontvangt aleohte voor eiken dag waarop hij m die lunctde uit ïajn woonplaats afwezig moet zijn een vaoatiei van r ao Het personeel dat met die nitroeriim belast u Het admmiiBtratief hoofd van heb tCegcef rmgsbureau die tevens voorzitter ig van de Nedieiyondeohe Me oenitra le en secretaris an de Comnusaie van Advies geniet boven zijn wedde van referendarM een jaarlijksohe toelage uit s Rijka schatkist van f 1000 Het totaalbedrag der salarissen van de ambtenaren belaat meli de uitvoermg van de larwewet is 65500 Aan het ltegeenng bureau zijn verbon niet aooveel tijd Toen de boef onwillig bleef tikt Baxter ham op de borst eai hoorde een hoi geluid Wat hebben we daar vroeg hij en zijnhand verdw en onder Corketüs ve t omweldra weer mot een derde étui te voorschijn te komen Goeie genade de juweelen van Lady Blanche Wynteri ri hij oipgawonden Wel heb ik van mijn leven De onthutale schelm waagde nog een uiterste pogmg Ik wilde ze juist naar baar terugbrengen beweerde hw Ik zal je die raoeiOa beeparen tmlwoordde Baxter earcafitisoh en hij Iiot hetétui in zijn eigen zak verdwijnen Met doffe oogen en vertrokken mond zag Corkett aijn laatste hoop verdwijnen Tr is een belooning van duizend ponduitgeloofd voor het terugvinden van die ju weelen merkte hij spijtig op Ook de moeite van dje ln Hitvangst lie pjamen zal ik je beepajen verklaarde dedetective met een schamper lachje Corkett probeerde het over een anderen boeg te gooien Ik zal u precies vertellen hoe alles gebeurd as begon hij gedwee het is eigeolij vreeselijk ongelukkig voor me oh datIk Baxter maakte aan zijn praatjes een em da door de hand op zijn schouder te leggen Ja ja ik weet er allea van hoori Je bent een diep beklagenswaardige en verongelijkte jongeman dood onAcholdig maarhet ifi toch maar het beste dat je even metmij meegaat Corket wierp nog een laatfiten huJ$ eloozen blik om zich heen maar hij besefte dat er getu uitweg was g zich gewonnen Lk zal u als a lam volgen tftsmde luj maar die buit ia niet van mij geen tuk ervan het is alieinaal van den Spüi De detective knikte Daar zullen we het fitr iks wel over hebben Begm maar met zoo snel als je kunt door dat raam daar te stappen Hij liield zijn revolver op zijn gevangene gericht toen iuj zelf door het venster klauterde Een oogenbük later waren ae loeidenin de diiiaternifl verdwenen s HOOFÜSl UK XXIX Het was en stralende zomerochtend do tuin van de Grange was een klein parar ija van kleur en geur Nelly m een luchtige amaakvolle Mitte japon liep met on1 listige passen hot grasveld op en neer de rusteloosheid die haar kw ldd vornnda een pijnlijke tegenstelJmg met de vredige beerlijkheid van den pracbtigen morgen Haar aenuwacbtflge vingers speelden met een kanten zakdoekje haar mondhoeken trokken nerveus en ze had ook aUe reden om in een toestand van spanning en opwinding te verkeeren ze was geen eenziune weduwe meer haar rian zou tot haar terug keeren aJg mt den doode herrezen ieder oogenblik kon ze zijn voetstappen hooren naderen zijn gestalte bij het groote hek zien vers dujaen Zooals hij veraocht had wachtte ze hem in den tuin Jaikee was naar het station gegaan om ham van dn trein te halen tiet geluk blaast den wyze met op het ongeluk slaat hem niet ter neer FEUILLETON Waarom had hij toch gewild dat xe hem hier zou wachten zoodat ze de emdelooito minubeu moest tellen die hen nog van elkander scheidden Gesteld dat biji xijn plannen op het laatste oogenblik had Veranderd of dat iets hem verhinderd had uit I csiden te vertrekken Wat zou hij toch al aien tijd gedaan hebben sedert dien vreeselijkie Donderdag n u vier jaren geleden Waarom had hij Jaikea gedwongen een valeche rol te spelen Waarom ha l hij het zelf godaan En wat was er gebeurd dati hij ope is die rol liet varen Alles wag even idoorgrondelijk en duteter Daar klonken voetstappen en stemmen m het laantje Zij rende naar het hek Daar was Jaikes en een paar passen adhter hem een groote slanke msn met zilverwit haar De zorgen hadden m zijn gezidit diep © nmpeis giagroefd en hij verbleekte toen zij hem aanzag Hij breidde zijn armen mt toen hij op haar toekwam Waa het heusch wferkelijkheid g en droom waaruit hij stnü ontgoocheld zou ontwaken Nelly I was allee wat over zijn lippenkwam en toen sloot hij baar m zijn armenen kuste haar ontstuimig O Will snikte ze met moeite sprekend door dh wilde ontroering zeg niet laat mij je alteen maar aankijken enuithuilen mijn hart breekt V WoKtk Tarvolftf Haar woorden stnerven weg in hartstcchtehjk schreien Zachtjoe hield Wilfred Denver zijn vrouw t en zich aangedrukt geduldig wachtend lot haar hartbrekend snikiken 20U bedlaren zijo bl9E nutte op het lieve gezicht dat hij aoo lang en martélljk bad gemiat