Goudsche Courant, zaterdag 19 december 1931

naar dekking Deze heeft toen dekkmg genoemd die niemand ttanvaardt Na komt Ut neer verkerk met de reserve bpr zegt dat de neer Verüerk weet dat deze juist is versterkt met de straatbelaa ting Nu wii de fmancieeie specialist üer prot clirist tractie een greep üoen uit aszelide reserve Len oordeel daarover 1 spr thans met meer uitspreken De houding van de aoc dem verwondert spr ook i pr herinnert aan hetgeen de ne r overhand oy de vonge behanctelmg heefc gezegd t T itomt toch iets anders voor in ue plaats Deze post moet nu komen uit Onvoorzien Dat geld is hard noodig tot steun van den post voor de werkloozen bpr acnt het ohverantwoordelyk thans een greep van IbÜOÜ daaruit te doen en spr kan dat met aanvaarden fapr zal met zyn partybestuui overleg plegen fapr sluit zich aan by Mevrr Kiesa en zal auviseeren aan zyn party aan dit bewind met meer te zullen deelnemen fapr begrypt zyn persooniyke verantwoordelyk held en zal 6y aanvaarding van het voorstel vragen de verdere behandeling der begrooting te schorsen daar hy anderb tegen de begrootmg zou moeten stemmen De VÜOR16IIILR zegt we varen m den miet In dien tyd moet men de eqmpage niet van het schip verwyderen Men zou net m hooge mate gaan betreuren mdien een Destuurscnsis hierdoor zou ontstaan fapr doet een ernstig beroep op den Raad om deze te voorkomen De heer KAMPHUIZEN c h erkent de jmstheid van de opmerkingen van den wethouder Koemans Hy ziet zich daardoor voor een moeityke beslissing geplaatst Als op lossing daarvan stelt spr voor de kermis met dit jaar maar het volgend jaar af te schaffen Wordt dat met aanvaard dan stemt spr tegen het voorstel De heer VAN SI AAL sd begrypt nu dat het oudste lid bezig is zyn gelool zyn vroomheid en het beguselprogram van zyn party te verkoopen op grond van het dreigement van den liberalen wethouder Dit lid stelt dat beginsel in de fraagschaai waarmede hy het gevaar loopt dat de S D A P fractie een ander maal een ander standpunt gaat innemen Spr zegt dat de handhaving van de kermis beteekent het wegsmyten van veel geld dat met ten goede komt aan de winkeliers 1 voor tienduizenden kan er worden gespaard voor de burgery Die zaak is met nieuw voor de party Men kykt alleen naar het geld en niet naar den moreelen kant De toestand is nu nog veel precairder geworden Spr hoopt dat men zyn geloof en beginsel met verkoopt ter wille van eed liberalen wethouder Mevr RIESZ lib herhaalt haar afkeu ring dat in de afdeehng die zaak met is ter sprilke gebracht Spr begrypt niet dat men er vong jaar met mee is gekomen De heer VERKERK at zegt dat de wethouder Muylwyk zyn standpunt ten aanzien van de kermis heeft voorbehouden Spr zegt dat de Econ Groep mconsequent is geweest Heeft die zich gehouden aan de verkiezing vart de wethouders De stof is voor spr ondergeschikt aan het geestelyke Spr hoopt dat de wethouder zich met zal houden aan het advies van Mevr Riesz De heer ZANEIN eg heeft by de wethouderskeuze gezegd alleen personen te zullen kiezen en met partyen iypr iieeii gezegd er met aan te denken te stemmen den wethouder die was aangegeven Wat de heer Verkerk hier doet zou spr maar hy mag het met zeggen verraad kunnen noemen Groote opwinding Spr zegt dat met nadruk de kermis en de bewaarschool zyn genoemd alq zaken van principieelen aard die met zouden worden naar voren gebracht Spr vindt het heel toe allig dat gisteren avond de leden van de S D A P zich over de kermis hebben uitgesproken Vorig jaar zat wethouder Van Staal aan t laadje waarom heeft hy toen geen voorstel tot af flchaffmg gedaan Omdat het met in zyn kraam te pas kwam We bereiken alleen dat het geld hier wordt gemist De menschen gaan nu met hier naar de kermis maar gaan naar buiten Door diL verderfelyk beslmt gaat dat geld weg Het 18 onverantwoordelïjk De voorstellers hebben de verantwoordelijkheid hietvoor te dragen Spr wyst er nog op dat toen de Staatk Geref party een voorstel tot afschaffing heeft ingediend de S D A P toen tegen heeft gesteihdi De heer HEERKENS rk zegt dat als men als man van eer om het bestuuraschip te redden een belofte doet geen prmcipieele punten naar voren te brengen die geW kosten dan behoort men die belofte na te komen Als men die belofte schendt dan ban delt men met volgens zyn begmsel Wethouder DONKER rk zegt dat het voorstel hem deze week voor t eerst ter oore IS gekomen Als de boel m t honderd wordt gedreven dan zegt spr gaat een der heeren weg Wethouder MUIJLWIJK ft r zegt tegenstander van de kermis te zyn Toen de verklaring is gegeven is er door memand aan gedacht dat voor de afschaffing van de kermis een meerderheid zou zyn te vinden Spr kan dan ook die verklaring mei voor de volle 100 accepteeren Wethouder DE WITT WIJNEN lib wenscht mets meer toe te voegen aan hetgeen hy heeft gezegd Aan den Raad is de beslissing De Protest Christelyke groep draagt de volle verantwoordelykheid voor deze daad Het voorstel Verkerk tot schrapping van den post afschaffing van de kennis m 1932 komt m stemming en wordt met 11 stem men voor en 10 tegen aangenomen Vóór 4 leden der Prot iChrist fractie de heeren Verkerk Muijlwyk Polet v d Endt en de 7 leden der S D A P Wethouder DE WITT WIJNEN lib verzoekt hierop de verdere behandeling der begrooting te schorsen waarna de VOORZITTER omstreeks half een m den nacht de openbare vergadenng sluit Mieerdere leden van den Raad geven na de sluiting van hun hevige ontstemming jegens de heerwi Verkerk c 8 op opgewonden w fze blyk Bescherm Uw keel I verzorghaardageliifci gorM KJiiwjiartwiucliM ë VOORLOOPIG KOSTELOOS Bij vonnis der Arrondwtcments Rechtbank te Rotterdam d d 18 Dec 1931 18 M DEKKER landbouwer wonende te Stolwijk Benedenkerk in it at van failiiasement verklurd met benoMiai van den 1 A He r idt G L van Et Rechter m gemelde Rechtbank tot Rechter Comroisiaiii en van onder e teekend e tol curator De Curator Mr C JONKER Wij stellen erenala yong jaar de Kelegenheid open in het Nieuwjaars nummer ran de GOUDSCHR COURANT NIËUWJAARSWENSCHEN t plaatsen tot den ereduceerdeo prqs van 50 cent ran ten hooxste S reRela elke regel daarboven wordt a 10 cent berekend Inzending dezer Nieuwjaarsweu schen wordt vroegtydig verzocht aTAl SNlËÜWa GOUDA 19 December 1931 Aanbesteding De nieuwe school ui de Korte Akkeren tiWag dei dooi den heer P D Stuur IJ an arUiilefit te Wadrimx teji gehouden uantastedjig voor den bodw van eeu aevea kiassige suhool in het stadsdeel KoiteAkkeren te Gouda op Vrijdag 18 Dec j 1 jebrs Huteiuan Stolwijk 66347 il Bakker Oieasendam 65353 K Coma BJeskensgraaf 66497 J ftlk Gouda 657 Oebra Kok Gouda 55940 D Kcater Wadduixveeö 66600 hr Vink Zn Moordtrecht fi6Q3g J Reyni Waddmween 68454 A V d Leoq Bergambacht 50390 J V d Wal en J Kloppenburg Amsterdam en Utreclit 59923 J a Sanders en Co Gouda 61573 H l ellikaan Oonnchem 61770 Gebr d Heuvel Vianeu 63420 U V Mameren Geldermaiaen 62500 jioen en Bregman Benthuiz n 62674 t Middelkoop Gouda 63660 V Wiliigen Zn Gouda 63081 Gesnuui Zoetemeijer llpheo ad W V d Bregge en Boeree en H v Wengerden NieuwVeen 64000 W Bokhoven Aannemersbedrijf Gouda 64310 A den Ouden Gouda 64875 Gebra de Vries Purni rend en bchevenmgen 6M4a A tokkers Gouda 6MÏÏ H L V Deest Souda HB7 fa Dubbeldam en Holswilder facheveningen 7196 i G de Korte Viaiie 72730 l a Ooeterwoud en v Doorn Utreclit 74918 J Aniesz Gouda 79959 ia T de Kleijn Den Haag 79973 De gunning lê aangehouden Schouwburg BioBcoop De Schouwburg bioscoop die vonge week iet aoo groot suocee de buitengewone lilni Boauien op Monte O rio op het witta doek Itöeft vertoond brengt ditmaal een ganech ander filmwerk en we DanawMaSn voor Zuid Amenka geswoht een Duiitsch spUekeiKte ten mMwie reaidte tanden zlia nv vervaardigd onaer protectoraat van het Duttfieli Nationaal Cotmté ttr beebrydiii van dan handel m blanke elavinnen Heb ia do geGchiedenis van een klei danei resje Ingo genaamd dae langen tijd Mnder werk rondloopt en en slotte omdat II geld moet veraieiien om haar anne zieke moeder te kunnen helpen een engageuieu uanntemt vooi Buenm Aires Het meiajo weet mei dat de benimnelyke dame die haai ipeii mo ie werkkiong voorspiegelde m dienst staat van en meisjeehandel en zij haai ondergang tegemoet gaat Hoe htó urme kind ten slotte toch nog ontkomt aSD het vreeselijke lot dat naar wacht de film laat u dat alles zien De hoofdrol m dez ö zeer mooie film wordt Aan dieze groote film gaat vooraf het Ufs werelAueuwB etn klucht m 2 deeleo f noemd Een rustige rusikuur en een heel geestig teekeoifilmpje Alles tezamen een Hitr enienri programma dat zeker er veel belangstelling 2si trekken OPENBARE LEESZA L Al bent U geen lid dan kunt V toch de boeken mt de bibliotheek te leen krijgen als V ze m fiH Leeszaalgebomv nlijft lezen 6 VeiHg Sparen De Nederiandsche Spaarbankbond heeft heeft een goed werk gedaan door de uit gifte van een populair geschnftie waarm de aandacht van de ni lezer es er op wordt gevestigd dat men vooral moet zor gen zgn spaargelden by zoodanige instellingen te plaatsen dat het geld ten allen tijde veilïg en bereikbaar is Niets is ontstellender dan wanneer een spaarder d een of andiere dag tot de ontdekking komt dat zyn zumig opgespaarde gelden verdwenen zijn Dat dit helaas voorkomt is in de laatste jaren meermalen gebleken De Nutsspaanbank een der bjj het Spaarbankbureau aangesloten 167 spaartianken die alle onder controle staan heeft de goede gedachte gehad tet aardige vlugschnftje aan onze lezers bij de courant heden te willen doen toekomen Vfij vestigeQ er de aandacht op het i van belan er kenms van te nemen Ledenvergadering vaa de HoIL m tu Landbouw Gonda Gwteruvond had in Café J e Harmonie een ledenvergadering plaats van de afdeehng Goudh van de HollandwAe Maatschappij van Landbouw Waarschyniök als gevolg van de leer beIftitgrlike agenda moefat deze vergadering zidh in een groote bdangstelling verheugen N de opening en voorlezing der notulen heeft een bortunrsverkieaang plaats wa rb de iieeren A Dogterom Hg Bongers en A Oskam Dz worden heriiocen Hienia bnmgt het bortaorsUd A Dof geen hoog cyfer is I raming met ƒ 000 is v dlig Het 2 n altjjd nog zeer vniwilhge uitgai tt i Wethouder DE WITT WIJNEN hb zegt overleg te heflAen gepleegd met Ons Genoegwi en de Bioscoopbond Deze laatste heeft met de cijfers kiekeboe gespeeld Gouda komt hiermede nog onder de on derste helft der heffende gemeenten Het voorstel der 5 verhooging wordt aangenomen Reserve Gasfabriek Het voorstel om uit de Reserve van de Gasfabriek atet te putten voor den gewonen dienst wordt met 13 8 st verworpen Bouw en Wonrngtoezicht Dr heer VAN SOEST ad wil wedeiaansteiling van de ontslagen kracht De heer ZANh N e zegt U zUn tegen personeelsuatjbreidi bö üouw tai Wonmg toezicht De uren van den hooldopzichter die thans voor de Geref kerk 2i m besteed komen nu weer vry Voor personeelsmtbrei ding IS geen aanieidBng Wethouder iX NJU K rk zet zijn standpunt uiteen zooals bu de nig beschouwingen door hem is gedaan ovci den gang van zaken by Gemeentewerken fapr ont raadt elko persaneelsaanvuling Hot Wo ningbedruf heeft spr s volle aandacht De voorgestelde personeel juibbreidmg wordt verworpen Brandkranen Op voorstel van den heer DLhSING r k wordt besloten met tot plaatsing van ver dere bovengrondsche braiwlkraaen over te gaan in verband met het voldoend aanweztg z n van open water Begrootuig Marktwezen De kermis 1932 De hoeren VKRKERK es steüea voor van de begrootutg 19J2 post 07 van het Marktwezen Uitkeenng van het bedmf bdtig saldo ad ƒ d5 0 1 SU te verminderen met ƒ 13 000 daarmede uitsprekende dat m het jaar 1932 de kermis net wordt gehouden De heeren ViAN STAAI c s tellen voor met ingang van 1932 tot afs haffing vai de kermis over te gaoo De VOORZITTER is van oordeel dat bei de voorstellen elkaar dekken en atelt ze aan de orde De heer VUtKERK a r zegt dat het afschaffen van de kermis geen meuw ge luid IS de crisisomstandigheden zyn d t wel Dft wethouder vaa financiën is door dit voorstel voor een moeiliikheid geplaatst Daarom zegt spr dat dit voorstel in reen enkel opzicht gaat tegen het beheer van Mr de Watt Wanen iftw heeft geen aan merkmgen op het beheer van aen wethou der vaji financiën Het geldt hier een principieele saak Het bedrag zou pr willen vinden door vermindering van de reserve Dfl heer VAN STAAL a d heeft zien komen een politiek sp over deze aangelegenhead De S D4A P heeft zteh met willen uitlaten over dit vraag itf tot heden Vonge week heeft de S DJl l vergaderd en besloten de kemus door een initiatief voorstel af te schaffen Het standpunt is met bepaald nè de prot chr groep maar te voren üiiterenavond heeft een ledenvergadering naar de meemng der raadsfractie hierover gevraagd Spr heeft het voorstel ingediend om te voorkomen dat n mtrekkinjf van d t voorstel van proteatchnsteUike zyde de zaak 70u uit zün De S D A P wil geen droge kermis maar afschaffing Er wordt veel meer drank gedronkesn ei er gebeuren ergenuke dingen De groote werkloosheid is mede een rtden tot afschaffing De werkloozen moetMi dit niet aanzien Al die Uitgraven brengen niets in voor de cultuur De prot dir groepen zifn principieelvoor de afschaffing van de kermis diemoeten het itoejuicfhen om tot afschaffingte kMnen Spr neemt aan dat het belangvan de arbeidende bevolking hiermedewordt gediend De heer MIDDELWaflBRD rk zal zich niet uitspreken over de kermis De heer Verkerk heeft spr door 7i in iDe heer v d ENDT c h zegt dat als Gouda ziin kermas afschaft de naam van Gouda wordt verijetent De overheid heeft te waken voor de openbare zedelnkheid De kermis is daarmede in stryd Dat de kermis een zedeluk gevaar is wordt niet ontkend Spr zegt het beginsel met te kunnen pr sgeven De heer VAN WIJNEN eg wil met behooren tot hen die voorliefde hebben voor de kermis spr 13 die iok met gunstig ge zind Spr meent dat de wyze waarop de S D A P de andere zijde van den Raad heeft bewerkt wel wij t op andere bedoelingen dan die welke aijn uitgesproken Er is bu de besprekingen voor de samen stelling van het wetfiouderscoUege geen program gemaakt maar er is gezegd dat men dit jaar met met principieele dingen zou komen die geld kosten Dit kost veel geld Spr meent dat de wethouder van finan aeft recht heeft te weten op welke wïjze het bedrag dat nu gemist wordt moet worden gedekt Mevr RIESlZ lib herinnert ook aan de besprekingen Er is to van verschillende personen offers gevraagd Het valt spr te I gen dat zonder dat in de afd dit voorstel is aangekondigd dit nd ter tafel komt Er IS nu gekomen een ove rschriidlng der uitgaven met ƒ 16000 Het zou spr s wenst zijn dat een der anderen nu maar de coiüiequentie aanvaard de om den zetel van den wethouder van fi nancien over te nemen Spr hoopt dat dt ze wethouder de volle consequentie van het afstemmen van den post zat trekken We thouder KOEMANS rk wil den post met bestryden maar slechts éen op merking maken Spr wjjst er op dat de begrooting Marktwezen is aanvaard door de commissie zonder eemge opmerking In die commissie hebben zitting de heeren Heerkens Kamphmzen en Maaskant Wethouder DE WITT WIJNEN lib zegt dat hier politiek spel wordt gespeeld Spr wijst ook op de woorden door wethouder Kbemans gesproken Spr heeft den heer Verkerk gevraagd Zitting 660 Weea en Aalemoeieniershuu De heel v d luNDl ch verzoekt onder het oog te zien of gennsverpleging met mogeluk 13 van het genng aantal weezen SubsuUe Vm Iterson iïiekenhuis ƒ 584 26 De heerwn VaA Staal es stellen voor verhooging met ƒ 4000 De i oorgestelde bezuinttgmg wordt bestreden Het voorstel wordt verworpen 661 Subsidie Burg Armbestuur S 151 038 56 Do heeren Vaa Maal es stellen voor deaen post te verhoogen met S 50 OOO Merv VAN DiANiZlG sd betoogt dat do post onvoorzien zoo hoog moet zun dat het tekort voor Burg Armbeiiuur daaruit moet worden aangevuld De heer VAN STAAL sd merkt op dat Mevr van Dantzig van het voorstel met op de hoogte ia Het voorstel tot verhooginig wordt door spr verdedigd Wethouder KOLMAN rk zet zun bekend standpunt uiteen Het voorstel wordt verworpen niet 14 tegen 7 st 687 Sttbaidie Vr€emdelmgfnverkeer ƒ 4 W De heer VAN STAAL s d vraagt in üchtuïgen omtrent deze subsidie Wethouder DL WIH WIJNLN lib zegt dat ook deze subsidie met ƒ 100 ta verminderd De heer VAN STAAL s d con tateert dat alle andere vereemgmgen onder de loupe zun genomen 691 Reclame voor de stad ƒ 750 De heer VAN isTAAL s d acht de mtRaaf voor de reclame m dit stadium overbodig i pr stelt schrapping voor Wethouder DE WXTT WIJNEN hb zegt dat het met vaststaat dat dit bedrag moet worden uitgegeven er moet een post zun waaruit i bepaalde gevallen kan worden geput De VOOKaiTTBR zegt dat m slechte tuden reclame noodig kan zyn Het bedrag hiervoor is om de tydomstandigheden op de helft teruggebracht De heer VAN SI AAL sd acht voor reclame di t bedrag memendal en stelt voor het te verhoogen tot ƒ J5O0 Dit voorstel wordt verworpen de post id ƒ 760 wordt aangeaomen met de stem van den heer Verkerk tegen 691 Subsidie Stadsautobuadienst De heeren VAN STAAL c s stellen voor hiervoor f 100 uit te trekken wordt verworpen INKOMSTEN Dividend Waterleiding Mij ƒ 5280 D heer VAN STAAL s d acht dm dend mtkeering met verzekerd Spr zal tegenstemmen De heer ZA 3i eg vraagt of dat di vidend zal komen of dat dit op schatting berust Wethouder DONKEE r k heeft met de verzekering daarvan Dat wordt later bepaald Dfl heer ZANEN eg begrupt dat officieel mets bekend js Spr vraigt of de re sultaten een dividend doen verwachten en of dit komt De heer KAMPHUIZEN c h zegt dat wel een dividend zal komen maar eeai gedeel teUik Wethouder DE WITT WIJNEN üb zegt dat wordt heft standpunt an den heer Zajiien gevolgd dit dan bj alle dividendramingen zou moeten worden gevolgd Heit lirttt spr gevaorluk than dit divl denid lager te ramen Laat men hopen dt quaestie opgelost te krügen door niiet lager h ramen thans Deze post komt in st nming en wordt aangenonMBi I Straatbelasting De heer VAiN STAAL sd heeft be zv aar tegen desMi post De heer HEBRKENS rk meent dat dit als een tiideUike heffing moet worden beschouwd De beer POKKERS sd A aarschuwt voor de toepasamg daarvoni daar de eigenaars ze op de huurders verhalen Wethoudier DIE WITT WIJNFN lib Mil geen hoogere opcenten op de tondsbe lastang Deae heffing is spr zeker met sympathiek Deze belasting is vlot betaald ze ifl noodig voor de reserve De post wordt aangenomen Verm akelu kheidsbelBfttin ft De heer ZANEN eg w st op de consequentie van de verhoogde heffing voor de bioscopen en voor de sportvereenigmgen Wethouder DE WITT VHJNEN lib zou veel van de cntiek van waarde achten indien Gouda m dit geval aan den top stond Dat is echter met het geval Spr leest talrifke gemeenten voor vaar hoogere heffingen zim dan hier mi wordt voorgesteld Het verwondert spr dist hiertegeji 7oo n proteat wordt sr oord bpr vindt het met m den haak dat de BioacoopboDd hier dreigt met een gluitimt der bioscopen Spr vnsst er op dat hier is een ongelukïage vertenngjrfwlasting S pr acht deze belasting een aanMillende 7e wordt geheven op uitgaven dat toch luxe 18 Spr noemt cijfers van ontvangsten van de Thalia m de Schouwburg Bioscoop waaruit blijkt dat tot aan Dec over dit jaar m totaal ƒ 1600 meer aan belastang is ingekomen dan is geraamd Hoe zorgeIbk de t den zyn er blykfc nog geld voor uitgaan bessfaikbaar Spr elooft met dat lenwnd m1 wegbUiven De raming van spr is zeer voorzichti r De heer SANDERS s d vindt het ge lukkig da er nog menschen zon die uitgaan Spr meent dat een hoogere ontvangst nog met beteekent hooger rende ment daar de onkosten hooger zfan geworden De heer ZANEN € g rdst op de herwaren voor dillettan tenvereenigingen Waar elk overleg u uitgebleven zal spr tegen de en post ste mmen De VOOMirrrEai wwst er o dat 35 20 FLINKE BEKWAME Mfjfikeljuf rouw GEVRAAGD gewend wlfstandig te werken voor tncotvak Brieven onder No 5420 Bureau Goud3che Courant Markt 81 fi Notaris Klerk Caod Not tfitwezm voor Jwl derde fedeelte met eemge prakliik zoekt kantoor in Oouda of omgeviof tegen een vergoeding vaa f 5U p maand Brieven onder No 54 7 bur Goudache Courant Markt 31 10 GEVRAAGD die genegen is thais voor onze winkel te werken Voorloopig voor eenige dagen werk Manufactureohandel K L A V B B VIER B Martenssingel 131 10 TER OVERNAltS AANGEBODBN m nette Zaak in Kruidenierswaren fijne vlecachwaren en aanverwante artikelen staande in een der sterk vooruitgaande gedeelten der stad Kan desverkiezende uls biiverdlenste door een vrouw worden waargenomen Huur van het huis billijk Brieven onder No 5416 Bureau GoudacheCourant Markt 11 U EEN JUFFROUW VRAAGT eeo ongem Zit Slaapkamer Bneven onder No 5460 Burwu Goudache Courant Maikt 81 Huis te huur ROEMER VISSCHBRSTRAAT I Sleutel op No 6 Zil ei Slaapkair met ontbiit gezocht Omgevingattlion of M rkt door dame b b b h h Br fr Nr 501 aan J H Donner Boekhandel Rotterdam 9 Mitrl il dil il TE HUUR GEVRAAGD liefst een trum Btad Brieven onder Na 5370 bureau Goudache Courant Markt 31 Viriliiia voor mannen F rtillii voor vrouwen de bekendehormoon prcparfltenvan Dr Richard Weiss Aanbevolen door vele vooraanstaande zenuwartsen Interessante brochures gratis Poatboz 351 Den Haag Gemeenteraad van Gouda AVONDVBaiGADBRING DondenUt 17 Deennbor 1 31 Dd Gemeentebegrooting 1932 Z td Vervoifi vfln het Tweede fiiad b38 Vooretel ven de heerei Sander cj tot liec veriioogett vatt de submidie voor ie VolksiuiiverBiteit met ƒ 125 De heer SANDiLKS ad bepleit het handhaven dezer subsidie op het vorii e peil op grond dat het e inffteliiiiï betrett van cultureelen aard De heer Vi RK ElIlK ar meent dat dt Volksimiversitett Verkeerd werkt Ze maakt ouevenwichtifïe nienschen Spr ml den poW g h ei doen verdwynen De VOOitZlTTJ li acht th onjuist Dtze instelling h eft tuet de bedoelin die de heer Verkerlc daaraan toekent Het ooratel Sand ei s tot veihooging van dezen post tot ƒ 250 wordt v e r w o r pen 639 Subeidie HüttvlÜtwhool De heer ixAJ DifcRb s d bepleit het herfctel vaa dezen post op het oorepronkeluke bedrad tot ƒ 00 Dp VOUiiZlYCER zet de jonden uitceT waarom vemunidermg van desen post met ƒ 150 u Toortregtekl Het voorstel lfcanders wordt verworpen bubeidies fapeeHuinvereemginten Zo merlust en Het Ooeten De heer PBM OO B d bepleit uitvoer g de verhooüfmf der subsidies tot op het vroegere bedraff De heer Oub t ar wil het minder geraamde evenals de heer Van Staal vmden op de subsidie voor VreemaelinKenverkeer De heer v d 1 NDT c h meent da beide vereemgingen ongelukiiiilijr zijn be handeld vooi de een wordt de suba die met ƒ lOO voor d e ander met f t ü ver nunderd Wethouder t h Win WIJNKN lib zet uiteen waftrom spr van oordeel is dat deexploitatie te duur is Spr wii gaarne medewerken ommeer efficent beheer te verkrugen i De heer I iEVOO a d betwist het dat de vereenigtnyïen te royaal leven De voorgestelde verhoogingen worden verworpen met 14 7 t t 46 SubmUe Opehbai LeeHZaal ƒ 4000 De heer MIPDËLWEERD r k stelt voor üeaen post van ƒ 4O00 met ƒ lOOfl te verlagen De SDAP fraetifi stelt voor den post met ƒ 3O0 te verhoogen De heer MIDDBLWEBKD rk beoogtmet zun voorstel de burgeru attent er op temaken dat deze xn tellin g waarvoo heelweimg belangstelling as elk jaar ƒ iOOO kost ijpr gelooft met dat daarmede het voortbestaan js gemoeid de bede mg omze te doen verdwenen heeft svu met Sprmeent dat zonder schade voornde gemeenschap ƒ 1000 hier kan worden bespaardMevr RLtófaZ hib wyst er op dat vande leeszaal zelf weuug gabroJc wordt gemaakt van da uitleenJwbbotheek wordtveel gebruik gemaakt vooral van studieboeken en werkea op kunstgebied Sprnoemt deïe fnateUing van groot belang en De heer ÖANDBRS sd wit geen diecub3if opfflten met den heer Middelweerd over openbare of rk leeszaal Spr zou het betreuren als deze instelling zou worden bekrompen of zou moeten verdwynpn De VOOR2SITTEÏÏ verdedigt bet subsidie Spr geeft een uiteenizetting van de uitgaven van deze leeszaal van het aantal be zoekers en van het aantal uitffegeven boeken Dat 18 over 1930 zeer belangruk toegenomen Spr vandt het een prachtgelegen held vooral voor ben die hun kennis willen vermeerderrai Het voorstel jSaiMlers wordt ingetrokken Het voorstd JUiddelweerd en Verkerk tot verlaging tot ƒ 3000 wordt verworpen met 14 tetcon 7 et 6i8 Koeten Gemeenteltike Sportterreinen f 88 De heer SANDERS s d wil dit bedrag met ƒ 1000 verhoogen omdat de verbete ring der terreinen noodzakelijk is De heer ZANiBN e g steunt dat denkbeeld Spr weet dat éen terrein bepaald te laag is De beer VAN SOEST s d begnipt met dat die post met met ƒ lOOO ia verhoogd Ie korfbalclub Gouda kan haar competitie met afspden Spr steunt het voorstel tot verhooging Mevr IUË3Z VBsagt of de werlwloozen hier ireen wenk kannen vemditen Wethouder DONKER r k beeft dezenpost doen nagaan en is van oordeel dat methet uitgetrokken bedrag kan worden volstaan Het voorstel tot verhoogmg met ƒ lOOO wordt verworpen 649 Schoot portdag De heer VAN SOEST s d bepleit het herstellen van den schoolsportdag die zeer le sympathie van den burgemeester heeft daar deze daarvan eêre voorritter was dit laar Voorgesteld wordt daarvoor f 200 uit t trekken 1 De VOORZriTEIR vindt ongetwijfeld die schoolsportdag vap belang maar als het seld er met is kan de gemeente niet meer byapiingen Er is mten de financieele Widrage heel veel andere medevicrlnng van gemeentewege verleend Snr 13 tfet van oordeel dat door een f nancieele bijdrage der gemeente de schoolsportdag moet vervallen Het voorstel om den post met ƒ 200 te verhoogen wordt verworpen 657 Koeten van verpleging van arme krankzinnigen ƒ 72UO0 De heer v d ENDT ch houdt bii deren poa een pleidooi voor het plaat en der arme krankzinnigen m de instellingen 1V overleg met dp betrokken familieleden Spr vraagt inlichtingen daaromtrent Wethouder KOEMANS rk deelt med dat steeds overleg wordt gepleegd en zooveel mogeliik aan wenachen wordt tegemoet gekomen al kost het de gemeoite iom meer De gevrihgde inliditingen worden door den wethouder verstrekt KAADSBLS VOOR DE JEUGD Het kruis van den londerlug of de oneerl ke goadsmid De oneerlijke goudsmid had de bovenste robyn onderdaan gezet toen bleef de middelste ry hetzelfde aantal H nam 2 ro bqnen weg een van de Imkerkant een van de rechterkant Als nu de zonderling telde kreeg h j toch telkens 12 Zoo was het kruis Zoo kreeg de man het terug X X X X X xxxxxxx xxxxx X X X x X X X X X X X X X X X X X Er waren weer heel veel goede oplossm gen Knap hoor De prys viel bij loting ten deel aan NELLA TXJEJON Tiendeweg te Gouda Nieuwe raads i Verborgen dieren Laatst kwamen Ko en Anton een uur na elkaar thuis 0 wat een gekke en domme vraag doeje nul Wat heeft Tom u schandeluk laten wachten Ik slaap al in geen jaren dus met gesloten ramen 2 2 Wie kan een vloeistof zoo lang door el kaar roeren dat zy een graansootï wordt i Laatst had ik een kever en het vierde gedeelte van een spm m myn zak Hoe denk je dat Moeder die er uit gekregen heeft Met m ben ik een lichaamsdeel van een dier met b een dikte met z een pilaar met 5 een diepte en met v met schoon Myn geheel wordt met 7 letters geschreven en noemt een hol of grotEen 2 B 3 4 is een moeras 1 2 3 7 komt van het varken 7 5 3 6 18 een jongensnaamEen 7 4 5 1 18 m elke naaidoos te vin Amateur Fotofraf itveTf nlcb4 Gouda Maandag SI December organiseert de Amateur fotografenvereeniging Gouda een lobograEisdie avoiid m ctlé Cantrul aan d Markt Een vertegenwoordiger der firma Miimosa sol een voordracht houden over het onderwerp Hoe men mooia foto a maakt De lezing vangt aan om 8 uur 15 en wordt opgelmsterd door zeer fraaie lichtbeelden Het belooft vooral voor hm die wel eens fotografeeren een zeer Icerzsmen en mteressantei avond te worden Belangstellen den hebben vuje Lo aug ook zjj die geen lid zijn van oovangoooemde vereeniging BurgerMlke Stand GEBOREN 16 Dec Cornells Jan Piet r 7 V C Omes en C P C HoofUnon Botha straat 4 16 Dec Teuni z v T van den Heuvel en G Boom 4e Kade 4 17 Dec Maria Anthonia d v J Brankman en J Knjnberg ZwAsnsgat 11 18 Dec Barbara d v F Bazen ai A A de Bruijn Wilhelmxoaatraat 40 ONDERTROUWD 17 Dec JA van der Valk en T van VUet G B de Souter eo P C van den Toom OVERLEDEN 17 Dec Johsnna Oajolina Plokkoar 2 jaar Agenaa 19 Dec 8 uur Zaal Kunstmm Soc Ons Genoegen Uitvoermg Kracbtsport 21 Dec 10 u V m Soc Ons Genoegen Protestvergadenng van Lsndbouwers en veehouders ApotlMkab De apotheek van Mevr de Wed A H Teepe Gouwe zal vanaf heden tot en met 26 Dec benevens den daarop volgenden nacht geopend ziin nu 8 uur dei avonds des nachta echter alleen voor reoepten Zondagsdienst doctoren Vanaf hedenmiddag 3 uur tot morgen avond 12 uur kan men zich b afwezigheid vftn eigen hmsaifts wenden tot de doctoren Dr Kupe Tiendoweg en Dr de Boer Gouw lukken ook desen poet gedekt t krijgw Indien er althans maar een goede wii u Ik aou den heer W W in overweging willen geien over de zaak belangeode het principe waar het bij onze mannen toch alken om ging en dat nimmer door hen verloochend mag worden kiene wat nutder en ernstiger te denken Buiten aUen twgfel zal er dau doOr hciu ook w€ l en weg gevonden worden om dezen post te dekken De hser W W verget © niet dat indien hjj heengmg hij in de eerste plaats den heer v Staal m de ikaart zou spelen en dat kan de bedoeluig va den heer W W zeker niet zijn ha nu M de R iata over de vermeende at praak Het k n tooh nooit de bedoeling geweest zijn dat met eeame wensohen ovec ffl WLör zouden kunnen worden verwezen lijkt Dat zien wij mt de beltandeling van de l egrootmg m dan Raad Ik breng de volgende punten onder uw aandacht Fost arohivaria f 1000 v or V B E G C H A R 8DAP Nieuwe oipenbare bewaarschool voorö D A P met de heerou Zonen en Wijnen Restauratie St Jan voor A R C H 8DAP Gemeentelijke Sportterreinen vooretel verhoogmg f 1000 voor 8 D A P en delieer Zonen en om te beshUten voorstel m met te gebruiken g eelte reserve gasfatfriek f 13000 voor SDAP en deheer Zanea Bij al deze posten M de R géén ram meien met de portefeuille maar waarom dan wal zulk een kabaal bij heii voorstel afschaffing vaja de kernua Met de meeste hoogachting P M DERCHfiEN Bevemmgfilaan 6 terom verslag mt van de in t vorige jaar te Hoorn gehoudem algemeens vergadenng der Holl My v Lan fi 0ttw Betreffende den mvoer van Deensch vleesoh doet de secretaris de heer Sie rts enkele mededelingen waaruit bUjkt dat bet gemeentebestuur tot nu toe geen antwoord heeft gegeven op verschillende verzoeken van de afdeeling inzake den verkoop van Deensch vleesch Qouda 19 December 1931 Ooathaven 51 pp voorstel van den heer Slager wordt nu besloten rfoh tot het hoofdbestuur te wenden met h t verzoek van daar uit te trachten de regeenng tot beperking van den Invoer van Deensch vleesch te brengen Tegelykertud zal van alle besturen van onder de afdeeling resorteerende gemeenten verzocht worden de slagerij te verpbchten hl hun etalages een bord aan te bren gen waarop is vermeld dat z j buitenlandsch vleesch verkoopen Aangaande een in 1932 te houden excuraie wordt het beatuur gemachtigd een plan te mitwerpem en te gelegenertyd een excursie uit te schreven Op een vraag of de Bottd van Veehandelaren gekend is b de gehouden groote distnctsledenvergadering als protest actie In verband met de heerschende crisiatoeBtsnd zet de heer Siewertsen uiteen dat de tfid ontbrak om all belangliebbende vereenigingen te kennen in het organiseeren van die vergadering maar dat zij alle een uitnoodiging tot bijwonen ervan hebben ontvangen Naaister Na do pauze die nu volgde was het woord aan Ir Spaan tot het houden van jtön lering iHet meuwe beweidings aysteem PREDIKBEURTEN Ztmilax 20 Occuubcr euuox Bern K rk lOH u vm Dl H Cranur 7 u n m 4C ratapel St Janskerk 6 u nm Ds Stwnbwk van Oudewatar Lutheraclw Kwk 10 u vjn Da J J Sjnon 7 u n m Deutsohsr GottoadieMt Geref Kerk St Janskerk 8 u vm Ba D P Kalkman van Moordrecht 3H u nm Ds J Versteeyh van Nieuwerkerk a d IJsaeL Gereï Gemeeote Turfmarkt 10 u vm en ÖH u nm De heer P Honkoop Chr Geref Gemeente Gouwe 138 10 u T m en 5 a n m Ds Croea Ver Calvlin Nieuwe Zaal Turfmarkt 142 10 u vm en 6 4 u nm Da Steenbeek te Oudewatw mXKENWOUDE Ned Herv Kerk 10 a vjn Da ten Bnggecate BOSKOOP Ned Herv Kerk 10J4 u vm Ds Naut van Uide GOBDBBAK Ned Herv Kerk 9i4 u vm De heer Ber keiaar go te Krimpen a d Ussel eH tt nm Da Kle Jne te WilUï Lnn gerak HAASTRECHT Ned Herv Kerk 10 u v m Ds W de Voogd van der Straaten Geref Kerk 9iu vm eo6iu nm Da J F W Erdman MOOBDBECHT Ned Herv Kerk 10 u v m Da B Nieuw burg STOLWUK Ned Herv Kerk lOu vm Da B I KanU Ëvangelisatiegebouv O u vm en6iu nm De heer C Muller WADDINXVEEN Ned Herv Kerk OW u vm en 6 u nm Ds P de lioore Remonstr Kerk 10 u v m Ds W N van Nooten HEEUWUK Ned Herv Kerk 9Mi u vm en 6H a nm Ds VerwoB Daar spr gewaarschuwd was dat er ook veel tuinders aaniwezig zouden z n vertoont h ten gerieve van deze aanwezigen een film waaruit op overduidelijke w jzp de zeer gunstige resultaten van een doelijiatigie in casu stikstof bemestmg blijkt Vervolgens komt spr tot het i euwe beweidingasysteem INGEZONDEN BuUea veraniwooraeiykfietd der Redactie De Wethouderscruis Gt ad t Redactie Beleefd verzoek ik U mij eemge plaatsruimte in uw blad toe te staan om mijn luetiiirg uit te spreken inzake de afschaf fing van de kernus Bij voorbaat mijn dank Ik wti don beginnen geachte Redactie nujn waaitde rmg uit te epiekeai over het werk door den ïv txr de Wit Wijnen verricht lemeer apijt het mij dan ook dat het feit van de afisohaffing van de kerm zoo Jioog wordü opgeblazen dat er m uw blad Kelfg giespitiken wo rdt van iGeen sluitende begrootmg maar een Wettwuderscrisls Hoe zeer ik het werk lao den heer W Wook waardeer men mag tocJi mmmar Voor bi zuen dat duft mooie werk tooh mede tot stand la gekomen door d madeworkmgvan de l roteat Chr groep Het gaat m 1 te ver om genoemde groep m den hoek teduwen amipel om heS Eeit dat genoemdeheoren hebben pal gestaan toot liun begin sri Met een prmeipe tooh vpttt oncher geen bedmg te schipperen t Indien er onders door deze groep gehan deld wore dan zou dtit nirt anders tot gevolg hebben geiiad dan he nüanoegen eo de verontwaardiging van de kiexSrs die bij de verluezmgen achter deze meoschen heb ben gestaan Ik kan don ook niiet anders dan een eereeoiuut brengen aan hen onze mannen die hun beginsel met hebben verloochend maar daaraan ondank smaad en hoon getrouw zijn gebleven Van het begin of aan heb ik met anders vHii deze heeren verwacht En nu geaohte Redactie wil ik iets z gwi over de verantwoordohjkheid Het geWt hier en prmeape eo voor het principe moet aJles wijken en wanneer dit 200 ia dan kan men ook elke verantwoordelijkheid dragen Evenwel de Verantwoordelijkheid die U af wilt sohuiv i in de eer ate plaatfi op den heer Verketk zie ik niet Ik wil het omkeeren en judat de verantwoordelijkheid leiggen op de schouders van den heer W W Immers i het niet onver ontwoordebjk waar de begrooUng sluitend was nu het weik m den steek te laten om dat door aanneming van het vooretel affldiaffing van de kermig © r nu zegge twaalf of dertienduizend gulden te kort is Niemand zal tooh geioov dati de zaak daardoor nu ineens hoi elooe verloren ia Ongetwijfeld zal het den heer W W ge Oplossmgen inzenden aan de redactie van de Goudsche Courant Markt 31 Men kan dé cnsis behalve met nioodmaatregelen ids beperking van den invoer ook trachten te beatryden met verfjning van de techniek En dan blijkt dat er met betrekkmg tot het beweidinjgssyiteem nog heel wsit te verbeteren valt Als we vei e lijken de vooruitgang over de laatste 70 Jareji van het bouwland met die van het graaland dan biykt dat het grasland maar heel weinig is vooruitgegaan Het bouwbedrijf daarentegen heeft reuzen vorderin gen gemaakt Hierdoor is men gekomen tot instellen van proefvelden met als resultaat het nieuwe beweidingssysteem Deutscher GeUesdiensl Evang Lutherische Gememde zu Gouda In der Luthenschen Kircht auf der Gouwe 134 findet am Soimtag 20 Dezember 4 Advent abends 7 Uhr ein deuitscher Ootteadienat statt durch Pfarrer P Kaetzke aus Hjsarlem Thalifc Theater Mannen van het Noordien Deze tragedie due ziol m het noarden van Canada afspeelt is ontleend aan Ja ck Loudon s bekende roman Monsieur Ie J ox Ala achtergrond dient dan ook het woeste bevroren bergland van die etreek l edflkt met een n eters dikke sneeuw an ijslaag eo met emdielooze naaldwouden waar behalve bandieten lawmea en neeuwstor men het terrein uiterst gevaarlijk maken De lioofdipOTsonen zijn een rijk meisje uit Montreal eji ala tegenstellmg eon arme jongeman die bovendien nog zij heb dan zcoaJs later bUjkt ook bij vergifluing gezoolit wondt door de politie Een liefde bij öe eeiBte ontmoeting hangt m die streken als het ware in de lucht ook bier ontbreekt ze met En na tol van spannende avontu ren en getroteeerdo gevaren waar zdts de dood soms in betrokken schijnt komt dank ZIJ dtue eciiijn het reeda van te voren ver wachte happyend Van het verzorgde en amusante voorprogramma noemen we een mtetekend Hol landech geluidsjoumoal dat om de Boekoopache kweekenjen laat zien en een geestig zodg mtermefflBo terwijl een zeer komi sche klucht Een kind kan de wasch doen net Stan I aurel en Oliver Hardy zeker ais een aanbeveling mag gelden 5m het trouwens in zgn geheel uitstekende pro gramma te gaan zien Dit syffteem onderscheidt zich van het oude door Ie klednera perceelen 2o zwaarder beweddlng maar korter 80 zwaardere bemesting en vooral veel stikstof Gebleken is dat de opbrengst per ha 30 hooger was bij een veriioogde stik stofbemeeting d n voorheen Kleinepei pt pe i K ven iat voordeel van een doelmatiger bewerking terwijl zwaardere bemesting practisch overeenkomt met landaamwlnst Verscheidene van oxite bedreven zouden kunnen warden ge splitst In de film die hierna vertoond wordt wordt hert gesprokene overduidelijk voorgesteld Aan het cdnd van de vergadering dankt de heer Slewerts spreker voor z n inte reaaanite wteenizetting Kemonstranteche Kerk Zondagochtend ook dienst Huis Om misverstand te voorkomen verzoekt men ons er de aandacht op te vestigen dat morgenochtend half elf de gewone gods dlenstoefening in de Remonstrantsche Kerk wordt gehouden In den avonddienst wordt het Kerstspel vertolkt waarvan in ons blad va Donderdag werd melding ge maakt Kerstbal in Soc Ons Genoegen ADVERTENTIEN Op VAM HEUVEM OOBHIITS Biltstraat 141 UTRECHT AFWEZIG van 20 DEC tot 7 JANUARI Wij vestigen de aandacht op een m dit nummer voorkomende advertentie betreffende het bal op tweeden Ker3t teg in Soc Ons Genoegen onder leiding van den heer M van Tyn De heer van Tyn geeft gewoonlijk een bal op Nieuwjaar doch omdat dan de zaal Kunstmin in gebruik is voor de pluimveetentoonstelling wordt het bal nu op 2en Kerstdag gehouden HUIS AAN HUIS STMI KER Ter gelegenheid van de a s Kerstmis zal ons blad oök op Woensdag 23 December a s verschijnen met talrijke geillustreerde bijdragen op Kerstmis betrekking hebbende Die editie zal wederom van Huis tot Huis in onze bekende groote Opla Je worden bezorgd en biedt daardoor de beste gelegenheid voor doeltreffende reclame f iet is juist de bijzondere inhoud en de actualiteit der courant die aan Uwe publiciteit de waarde geven die ze noodig heeft Elke andere reclame mist zqn doel i Adminisipatie Qoudsoha Courant