Goudsche Courant, maandag 4 januari 1932

1 Heden overlewi tot niiin 1 wezen myn geachte Patruci iicp icpd 1 de Heei 1 W SNEL 1 Wed B DEN EDEI 1 DE KEIZER 1 1 Gouda ft Jan 1932 1 Achter de Vischmarkt 90 1 Mo 17877 Hedea ibehaagde hot den Heere van ons we te nemen na een kortstondig doch ernetig lijden onze geliefde Broeder Behiiwdbroeder en Oom WALTERUS SNEL in den ouderdom van 61 jaar G NIJKAMP SNEL E J NIJKAMP en Kinderen E VAN HOFWEGEN SNEL M VAN HOFWEGEN en Kinderen Gouda 3 Januari 1932 Acht Te Vischmarkt 90 De teraardebctitelUng zal plaats hebben op Woensdafr 6 Jan n m 1 uur vanaf de Wijkverpii Kmg H i rapaoptj l ublicatie heden leiyiali it i D arn cottimissii van het Con Engelschci Heden o erleed plotsetmg te Gormchem myn trouwe hulp en huisgenoote Mei loliitnDa FielerDella Schaap in den ouderdom van 48 jaar Haar nagedachtenis zal by mij steeds in eere blyven Het rftpnort de commii digen op 23 Deqj ondertidert dien allerlei ederwi gemaakt Men weet dat J deskunbig k dfn Öhgelt chen t köt o nderfcekend liebbe den ecnifeeni dé geheel m ord p was jiiebrscht elp aan een kleine ccmimisB ie an t daotiQ opdroegei ont de I itsdif franM he en Italiaansche vertahngen ap tet verkeni dlieveneens offiaeeil oüden jbün j Dit werd aoht aagen èejedei iyeriicht en een am btenaar vajï de J elscUB Int Bank vertrok naar Milaan om de v tohngen te laten goedkeuren door Belieduce den vjorzitter der commissie van deskunidiger Beneduce opperde vele Isezwaieii speciaal tbgen de t ransche vertaling die ibei mgrjjk omgewerkt motst wordeïi Op 31 December is een nieuwe afgezant der B I B naar K me vertrokken om opnieuw Beneduce te ontmoeten Men hoopt dat de goedgekfurde tekst tindelijk morgen te Bazel zal kunnen worden gepubliceerd Blijkens berichten uit Bombay la het uitvoerend comité van het 41 lndiöche Congres na de arrestatie van Gandhi onwettig verklaard Deze door Gamlhi ingestelde commissie omvatte de leiders der Indische revohittonnaire beweging De arrestatie van talrijke andere congresleiders wordt verwacht Waarschynlijk zal de regeering alle eigendommen van het Congres met mbegrip van de gdïouwen in Ijeslag nemen en den Conigresleden He voorre hten ontnemen De Enigelsche politie beambten in alle Indische steden zijn in het bezit van arrestatiebevelen waarbij zü gemachtigd worden ieder congreslid desnoods te arresteeren De Indische regeering heeft tegelijk met ds vier nieuwe noodverordejvingen een verklaring gepubliceerd Hierin wordt o m medegedeeld dat Gatidhi er de voorkeur aan heeft gegeven den weg Jer verwoesting te volgen Groote massa s van het Indische volk zijn met rtevreden met de politiek van Gandhi aldus wordt verder verklaard Te Bombay heeft Maandag een groote processie plaats gehad van Congresaanhangers die eindigde in een mast a meeting waarin een zeer scherpe boycot werd geeiacht van Britache waren Het provinciale congres van Bombay is ontbonden Er is een krygsrajid gevormd die congresvry willigers werft iDe regeeriiïg van Bihar heeft het provinciale congres aldaar onwettig A M PARIS Gouda 2 Januari 1982 Gouwe 1 Mijn harteliiken dank en metwederkecrigen heilwensch TandarU BK7KNESE Ondergeteekende betuigt met wederkeerigen heilwensch barteliik dank voor de gelukwenschen bij de jaarwisseling ontvangen Dr J G RUPS Gouda 4 Januari 1932 TH DE WAAL Meubelfflakersfournituren Lage Gouwe 122 p f S GEVRAAGD nel Dagmeisje P G als hulp in de huishoudingen winkel B SMITS Poelier Spieringstraat 5 Telel 2SSS Trouwe stilzwijgendhe ni krij t haar loon WRAAK Naar hat Engelsche 8 Nadruk verbod D Een korte pauze volgda waarop Douglas heel ernstig en met grooten nadruk antwoordde Ik vind dat u een zeer mooi jong meisje IS Dat 1b de volle waariiewj due hoopik dat u er zich niet door beieedigd voelt Neen belfedigd ben ik niet Maar isdat alle ïk dacht dat ik van u nu eeneletfl heet origanepls zou hooren Zegt u dan zielve maar wat Ik er hijzal Voegenp In ieder geval dat u iny graag lijden mug en dat u hoopt hoe wij goede vrienden zullen worden De tijd zal koiren dat u nnj niet totUw vnend verlangt zei hij met nadruk Hoe kamt u dïiarbij Miss Achym heit ie on met gegeven in de tniekomat te zien Due kan Ik uwvraag niet beantwoorden Maar kijk daarkomt kol Miet Machm in de verte aan Ja dat me ik Hij komt zeker kijken waar ik blijf Arme Claude Ik maak hethem niet altijd even makkelijk Vertelt u mij eetns even miss Achym is u verioofd met kolonel Machin O neen Southahire schijnt het er welvoor te honden maar tocii ig het niet oo üdvmtee ieivitvde l ALLES WAT GIJ NOODIG HEBT DRUKKER IJ vaiv drukwerk voor Uw bedrijf voor Uw Vereeniging voor Uw par ticulier gebruik het kleinste en het grootste ook het fijnste kleurenwerk ons bedrijf is in staat het te maken frjai van uitvoering billijk in prijs en vlug geleverd A BRINKMAN Zn HET BESTE ADRES TELEFOON 2745 Wilt U wermagaren Op welk gedeelte van het lichaam U ook w scht zonder gymnastiek zonder dieet zonder geneesmiddelen in te nemen zonder Aden Uitsluitend uitwendig gebruik Het resultaat ia na den zesden dag zichtbaar Schfcft aan Mevr COLENBEANDER Overtoom 445b A dam die U gaarne GRATIS jfcnder eenige verplichting onder strikte geheimhouding alle noodige aanwyzingen en prima referenties zal zenden Door het groot getal aanvragen en bestelligen waren wü niet in staat alle brievente beantwoorden Wy verzekeren echter dat wü op alle correspondentie binnen zeerkort antwoord zullen zenden 20 dragen dit handelsmerk de garantie voor zuiverlieid en kwaliteit Quaker havermout is alleen echt in de geel blauw roode origineele verpakking Verzamel de bon voor zwaar verzilverd tafelzilver zonder reclame erop welke zidh in elk bevinden Quaker Niet doen Ook de tegenwoordige groote pakken Wanneer men de nationale bekendheid constateert van zoovele ondernemingen die door reclEune groot zijn geworden dan is het wel opmerkelijk dat voor deze ook thans de Dagblad reclame nog de kern dezer campagnes vormt Voor hen die aarzelen om met adverteeren te beginnen zit hierin een vingerwijzing en een aansporing om ook den zekeren weg te kiezen naar de ontwikkeling hunner onderneming door te H H Slagers Fruithandelaren Banketbakkers enz Nu kunt TJ proliteoren wij hebben aaiipelioGl t in een der grootste fubriekaii een geweldige pattij ie kwaliteit wit Bteenen ETALAGE SCHOTELS welke door ong verkocht worden tegen ongeloofelljk la fl prijzan Afinetmg 14 C M 40 oent 20 e M 60 cant 20 t M 70 oenti 22 C M 8d oant 28 c M 128 oent Langwerpig model O M C M 50 oent 60 oent Alléén mogelijk door GEBR BOUTER SPECIAAL INSTALLEGBINQ lan WINKELS In leder bedrijf LANGE BAANSTRAAT 37 TELEFOON ISSIO ROTTEROA Verschenen De nieuwe Uitgave vkn cte GOIIDSCHE VRIlllGeiK Bijgewerkt tot 1 0 1931 Een onmisbare gids voor iederen GouwenaaH Prijs 25 cient Verkrijgbaar In eiken Boekhandel en bij de UitgeversA Brinkman Zoon Markt 31 GoMda Ik wil Sanatogen gebruiken totdat mijn Zenuwen betev zijn Als het werlt meer inspanning kost dan vroeger als ge spoediger vermoeid zijt en kleine tegenslagen U prikkelbaar maken neem dan het vaste besluit Uw lichaams en zenuwkrachten te sterken met Sanatogen Sanatogen voert juist die stoffen toe phosphor en albuminti die noodig zijn oiti de cellen van bloed en zenuwen te voeden waardoor ge Uw vroegere weerstandsvei mogen in korten tijd terugkrijgt De bekende Berlijnsche Prof Dr Eulenburg schreef dan ook ik schrijf Sanatogen meeren meer Voor omdat het zonder uitzondering op den langen duur goed verdragen woidt en snel en deugdelijk tot de toeneming der krachten en algemeene beterschap bijdraagt Koop nog heden een bus Sanatogen en ge zult U weldra sterker en gezonder voelen SAI ATOCEH Het Zenuwtterkend Voedsel Verknjsbftxr in alle Apotheken en DrogiitcriJMi vanaf 1 per but 0 Ll fttAAÜa Qrltf A f Anil AH HetlBmllBangenaam U te kunnen mededeelen WtVlWtg WriWP MUmPH jat wIJ reeds meer dan IB Jaren tandpasta tÊÊÊ m mm Chlorodont gebruiken en dat de o on nooit Iweft teleurgesteld I Wi hebben ateeda witte tanden en een aangenamen smaak in den mond mede omdat wij ook sinda lang Öblorodont mondwater gebruiken Bovendien wordt door ome gehesle fimilte alleen gebrutk gemaakt van Chlorodont tandenborHtela w g O Ohndoba Fr Verlangt alleen de eobte Ghtorodont tandpasta met roodwit blauwe garantieetrook tnbeSScenten GO cent Overal verkrlj b iar Tegon toezending van deie idvertantifl ontvangt Ü kosteloos een proeltube van Loo Werke Dresden Bijkantoor AtBsterdam Stadhouderuadv 03 i 78 JMPgang Dinsdag S Janiipi l 1882 mimm mium NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BEKGAMBACHT BCiRKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEW AFTER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLVyUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz i l Dit blad wrschijnt dagelijks behalve op Zon enFeestdagen ADVERmNTIËPRIJS Uit Gouda en omstreken behoorende tot den beaorgkrlng 1Of regeta ƒ 1 30 elke regel meer ƒ 0 25 Van buiten Gouda en den bezorgkring 1 6 regels ƒ 1 56 elkeRregel meer ƒ 0 80 AdTertenüën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prjjs L efdadigheids BdTertentl n de helft van den prqa i ABONNEMMTSPEIJS per kwartaal ƒ 2 25 peè week 17 cent met Zondagsblad lier kwartaal j per week 22 cent overal waar de bezorging per looper geschiedt Franco per poMt per kwartaal 3 1B met Zondagsblad ƒ 3 80 Abonnementen worden dagelyks aangenornen aan ons Bureau MARKT 81 GOUDA by onze agenten en loopers den boekhandel en de postkantoren Onze bureaux zijn dagel ks geopend van 9 8 uur Administratie en Redactie Telef Interc 2745 Postrekening 48400 4 I n f I I JL i INGEZONDEN B EDtËDEELINGEN 1 4 regels ƒ 2 25 elke regel meer ƒ 0 60 Op de voorpagitia 50 Mtoger Gewonejadvertentiënfên ingezonden mededeetingen bU contract tot zeer gereduceerden prüs Gro ot letters eit randen worden berekend naar plaatsruimte Advertekitiën kunnem worden ingezonden door tusschenkomst van aoliede Boekhandelaren Advertentiebureux en onze agenten en moeten daags vÓór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen teneinde van opname verzekerd te zijn Voor het atroomgpbiea van den BenedenWeser van Bremen liht Bremerhaven bestaat Voorloopig geèn Jiévaar In Oldenburg ttJn A rivieren e eneens buiten haar oevers gattteden Boerenw9ningen werden door het nter geïsoleerd Miiifnc hen Bizondèr ernstig ia het Kottal door het hooge water getroffen Hier zyn groove gebieden overstroomd terwijl zeer veel strat en en Ifindwegen onder water zyn gezet f In Bovenbaden l e taat geen gevaarmeer voor hoog water Tqlgena een berichtuit Waldahut valt da Ryn weer sedertMaandagmiddag De riyl ren in het ZwarteWoud vallen eveneens Öok van de Neckarwordt gemeld dat h hooge watei afneemt ëtahingt ctie De communiste roeren zich Straat gevechten in Essen De door de communisten afgekondigde staking voor de Berlijnsche metaalindustrie heeft gisteren weinig succes gehad Slechts bij vyf kleine firma s waarby in totaal slechts een paar honderd arbeiders werkzaam zijn wordt geheel of gedeeltel k gestaakt Bij de A E G in Henningsdorf bij Beriyn staken eveneens eenige honderden arbeiders In Keulen trachtten de communiaten vooral den tramdienst stop te zetten Tegen negen uur kon het trambedryf echter nadat één stakingsopruier en een trambestuurder gearresteerd waren weer in vol ticuliere bedrijven kwam het tot samenscholingen van communistische elementen die de arbeiders van het werk trachtten te houden Negentien personen w o een communistisch gemeenteraadslid werden gearresteerd Een politiebeambte werd in Keulen by het ontbinden van een vergadering door een S teenworp ernstig gewond In het bruinkoiengebied werden wegens ophitsing tot staking twintig personen gearresteerd In het Wurmdistrict ruien de communisten tot algemeene staking op De mynwerkers in het Wurmdistnct zyn gistermorgen echter allen aan den arbeid gegaan Communistische verfcolonnes hebben een aan tal huizen met roode verf besmeurd Voorat de nieuwe distnctsspaarbank in Hertzogenrath moest het m het byzonder ontgelden In Aken trachtten de communisten tever geefs de arbeiders tot staking over te halen Uit Essen wordt gemeld Ondanks de mislukkingen zetten de communisten en de revolutionnairen hun stakingsactie en de terreur systematisch voort blykbaar met het doel onzekerheid en onrust onder de hevolkmg te hrengen Behalve de reeds gemel de gewelddaden werd Maandagochtend te n Baz l Ue van Gandhi De uitvoerencfe rklaard Het B dpunt A Indische regeering schieten indien zü towrtxfid dt t haar fimcties ondergraven werHenl door gelijk welk politiek organisme Iv Ten alobte doet de wegeerlng e n beroep op de medewerking van allen om haar te helpen jvooruit komen ip den weg an den constittttioneelen vocrAifegang j reswnwettig enlper Brit Eaaen nabjj het Zuid Westpkerkhof een tramwagen met steenen bekogeld waardooreen passagier ernstig door glasscherven gewond werd j ITAUE I vtOh defikundEenü heeft sp udlBheden mee 5 nj edeelmg wordt verklaard dat de poUk der regeering ten ffanzieri van Indie tadat m htït voortzett in van ae oiuierhai mg n ten einde nefc ilndie tot een o er j is gfïieM naar aanleiding vj i de irrèata De inaUn ting der Vaticaanscliie biUiotheek en de Sixtijnsche Kapel tsleldens xe Bomba hebt en zooinleiding ri tie van jEandhi een jtre a komaf jn dni ruimste km dek g rakenfover de Iconstliuwoneefe kwes es D amenwvking beoogt gt en blu ide in ledelre daa ll of me iling j Ier regeenng doch de oppopitie rt aet ing worden gebracht met tefenle ij id nifet de verwoestmg ten oel llebhet regeeringsapparaat ly aj opl de id L de rust van Indic rijiV g egeerkiig zal met aarzelen de vera it ilÜkheid te aanvaarden va 1 het hai dhavepïvan de ruat in Indié li ffle officieele verklaring wordt ver ër ideeld dat de Bntsche regeenng hoewel z j zeer scherpe maatregelen moet nemen tegen ieder onwettig optreden in Indie geenszins denkt af te wijkeïii van de re geerinigsverklarin die na de BïMsch ïndische conferentie is afgelegd De dne reeds samengestelde commi ssies zuilen Ziooals ia vastgesteld den löeiïjjaniw naar Indië ventrekken In Indie zal Jan een adviseerende commissie worden gevormd waarvan ook Gandiii aal deel uitmaken De Britsche regeering ia evemala tot nu toe voomemena een zoo ver mogelyk gaande overeenstearnning te bereiken nopens de Indische constitutioneele kwesties en rekent daarby op de medewerking van iederen Indischen politicus afzonderlyk iEeai verklaring der Indische regeering beschuldigt het Congres ervan het pact van Delhi geschomten te hebben De verklarmg ibetoogt dat de Indische regeenng en de plaatseivjke regeering streng de bepaJingen der overeenkomst van 1931 naleven en geen moeate sparen om de moeilijkheden te overwinnön De verklaring wy it op de campagne tegen het betalen van huur welke een toestand vol ernstige gevaren in het leven igeroepen iheeft waardoor de regeering gedwongen werd haar politiek van toleranitie op tie gefven zij vermeldt ook de campagne tot boycot van de Engelsche goederen en inÈfbellingeiL Er bestond een voortdurende bedreiging van burgerlyke ongehoorzaamheid en het eenige alternatief voor de Indische regeeling was om maatregelen te treffen ten ednde het hoofd te bieden aan de campagne van burgerlyke ongehoorzaamheid welke strijdig is met alle constitutioneele beginselen en eiken vorm van regeering onmogelijk zou maken De vreedzame vooruitgang van Indië hangt af van de handhaving van het gezag der regeering en dien eerbied voor de wet De regeering zon in haar plicht tekort fgekondigd heel Indif door de iiationalisten löndering van de Mohammedanen evolgdlwordt Te Delhi en in anlen w rdt de spanning tiyzonder Winkels en een groot aan ijen znn gesloten Eenige pro traties l vji ïden plaats To verde op bare orde kwam ftet tpt nog toe ni t l Volgenöride niefwe verordeningen der regeering wordei ook stakingsposten en alle vereenig ingen die de openbare orde in gevaar kunnen b jmgen onwettig verklaard Dp bijzondere nfpalingen die totj nu toe slechts voor de veHjeenigde profSncië n en de NoordWestelijke gren ï rovincje golden zidlefn voor geheel Indië van kracht worden IDe plaatselijke autoriteiten hebben vèr strekkende volmachten verkregen om verdachte personen te arreStoeren Op verschillende plaatsen ia het gisteren tot emstige onlusten gekomen Groote de monstraties werden gehouden en telkens was de politie gedwongen charges uit te voeren In bal van plaatsen werd den staat van beleg afgekondigd am nilIII JL Lil aB Bgaw ij jj 0UITSCHLAND Hoog water Snelle was der rivieren De verandering in de weersomstandigheden die in het Ryngebied een tempera tuurstuursverhooging tot 14 gr C bracht heeft tengevolge van het smelten van sneeuw een snel atygen veroorzaakt van den Bovenryn en zyn zyrivieren Waldshut aan den Bovenryn meldde Maandag een waterstand van plus 1 16 M vergelijkend met Zondag De Neckar was Maandagmorgen bij Diendenheim 3 M 26 hooger De Lahn ia by Ems in betrekkelijk korten tijd 65 c M gestegen Ook van de Middenmoezel wordt een styging van den waterstand gem d De hoogwaterstanddienst te Coblenz is reeds in werking getreden Uit Herdecke wordt gemeld dat het water sinds Maandagmorgen vroeg 5 c M per uur atygt In het Muelheimergebied werd Maandagmorgen 4 M 93 gemeten d i byna twee meter boven normaal iBremen De oevers van de Midden en Bovenweser zyn in wijden omtrek overstroomd Indien de neerslag zoo blyft aanhouden dan bestaat er ernstig gevaar Talloos zyn de personen en cultureele lichamen die naar het wezen der schade aongencht an de Vaticaansche Bibliotheek hebben geïnformeerd terwyi zy den Paus hun deelneming hebben beimgd met de ramp dié hem zoo in het bizonder heeft getroffen Enkelen deden zelfi meer en boden aan de verwoeste afdoelingen der bibliotheek te helpen herstellen waard oor de leegten veel sneiler dan m n kon vermoedep zullen worden aangevuld Het ingestorte gedeelte zal uiterst nauwgezet worden hersteld Het dient vermeld dat voor het ongeluk een plan tot versterking van het geheele gebouw was aangenomen waaronder ook was begrepen het vervangen der oude houten dakstutten door yzeren zooals m de aangrenzende archieflokalen was geschied Vervolgens lieeft dp inütorting van het door Sdxtus V in vliegende haast samengestelde gebouw er toe geieid dat alle bouwwerken van het Vaticaan uit datzelfde tijdperk worden nagezien en dat er voorloopige en daarna rationeele maatregelen zulten worden genomen om verder iedere reden tot verwyt uit te sluiten Ook in de Sixtynsohe Kapel is men sedert langen tijd bezig striaetmatig op te letten doch het geldt hier niet de duurzaaa hesd van het gebouw die door een af 1foeiflr fe Wft Is ve fiekwa W zorgen Iwtreffen daarentegen de kostbare wandschildering van Michelangelo die op den langen duur zou kunnen lyden door de trillingen aan de muren toegebracht door de electrische centrale van het Vaticaan die is ondergebracht in de lokalen waar eons de Munt was Slechts een klein hof scheidt de beide gebouwen en die kleine afstand is niet voldoende om de trillingen van de groote dynamo s op te heffen Thans is de vrees dat deze trillingen het Laatste Oordeel zouden kunnen beschadigen o a door het doen barsten d r verf aanleiding geweest om in de Sixtijnsche Kapel toesrtellen te plaatsen gelyk aan die welke de microseismische bewegingen registreeren en die het gebied en de intensiteit der trillingen begrenzen ROEMENIë Herige nteeuwstorra VerBcheidme personen iloodgevrorfti iHevige sneeuwstormen hebben in Roemenië groote v dj eersstoringen veroorzaakt Verscheidene telefoon en telegraaflynen die Boekarest met de provincie en het budtenland verbinden zyn gesteord Het spoorwegverkeer ondervindt groote vertragingen In enAoele dorpen zyn verscheidene personen doodgevroren Neen lu pn en het zal er ook nooit van komen f voegdie zij er bij op aachten toon toen de kolonel nadferbij kwam HOOFDSTUK X Kolonel Machm zag wit van nijd toen die twee daar naderden Het werd hem namelyk duidelijk dat hij door die daad op het jachtveld juist het tegenovergestelde had bereikt van helge i hy er zich mee voorstelde hy had Douglas en Elaine by elkaar gebracht teriwyl anders de eigenaar van Puck waarsehynlyk alleen naar huis zou zijn teruggekeerd na afloop van de Jacht H j deed zich echter geweld aan zich igoed te houden en begon dus schertsende O Elaine jou ondeugend kind Waarheb je al dden tyd gezeten We ii aaktenons al ontrust over e Wel ik heb bloemen geplukt op Dene Hollow zooals u ziet En u had ch in het igeheel niet ongeruat over m h ho veii te maken mr Graaf heeft uitstekend voor mijzorg gedragen Dat geloof ik wel zei Machin sarcastisoh Ik meen dat ik het migi uk heb gehad uw paard kreupel te maken n r Graaf Tenminste dat heeft majoo TempestmQ verteld Ik zelve wist het niet HeeftmiJn paard ge icnopt Ja ik geloof dat u hem nit t genoegzaam in bedwang had kolonel Machin Dat i an wel Hij heeft su iis van diewoeste buien H t sp jt müi maar dat zijnvan die ongevallen die hdaas zoo dikwijls die je omringd Ja je kunt er nu om lachen maar het eind kon nog wel eena den tast dra gen Maar het klinkt ook waarlyk at tegek spotte zij lichtvaardig Die armekolonel Claude en ijn wraak Ineens van toon veranderend ging de kolonel voort Nu jk herroep wat ik gezegd heh Vergeef het mij Ik wilde nit t met jetwialen daarvoor heh ik je Ie zeer lief DoJdat je mij zoo driftig maakte zou jemif dingen laten zeggen A U teont uw liefde dan wel op een eigen aardige wijze Vaart op dolzinnige ipander tegen mij uit omdat ik bij toeval onderweg een buurman tegenkom die een eindweg met mij samen gaat Beloof mij enkel kind dat e nnoitmeer met mr Graaf alleen zult wandelen Ik denk er niet aan zulk een dwaz belofte af te leggen Hoor rai eens als Je je door dien manhet hof laat maken wil ik je wel vertellendat ik hem dooden zal Geen halve maatr el Toch zou ikhet u in geen enkel opzicht aanraden uzoudt er zelve voor moeten hangen Als ze er achter kwamen vergeet jeer bij te zeggen zei hij smalend Zlwügend liepen zij naast elkaar voort tet ze in de hall van Merlyn Abbey scheidden Elaine begaf zich naar haar boudoir kolonel Machin naar zjjn eigen kamer waar hy in heftdge gemoedsbeweging op en neer stipte voor zich heen prevelend Ik zou dien kerel wei z6ó willen neer schieten En ik ïou mij ook geen oogenhlik bedenken als ik wist dat ik hem raken kon zonder dat ze mij te pakken k regén Want om er nu in te loopen juist nn ik op het punt sta rijk te worden dat zou nu wel heel jammer zijn Maar als ik in de gelegenheid kom nu dan zal ik ze zeker niet laten voort ygaan Hij trad aan het venster tuurde uit in de verte tot waar hü den spitsen gevel zag van Moss Grange en dacht My dunikt het zou niet kwaad zijn alsik af en toe eens ging zien wat die mrGraaf alzoo uitvoert op zyn heerlijkheid Allicht kwam ik wat meer van hem te weten Waarom is hij toch eigenlijk hier gekomen Ik haat hem en ik wantrouwhem Uit een gesloten lade nam hij een leeren étuitje waarin een met silver gemonteerde revolver lag Jiiist een gwBchikt instrumentje omiemand uit den weg te ruimen zonder dater een haan naar kraait De revolver borg hij nu op en helde den hutier om hem een brandy met soda te brengen wat hem zeker inspireeren moest in zön plannen voor de toekomst Ehidelijk iging de gong voor het diner en moest de ktjonel zich kleeden Intussrhen overlegde hy Wordt vervolgd op het jach vilü voorkomen En toen tot Elaine Ma k dat mandje bl emen voor je dragen FEUILLETON Neen ddJik u Dat doe ik cv r elfGoeden dag mr Graaf Dank u v e vooruw geleide Wij nebben een heerlijke wardeding gemaakt Toen Doufïlab zich nu naar MtiHs Grange had begevon en het tweetal dea anderen kant uitging Logon de kolonel Walm Ik verkiss n et dat je mt im vandelt Elaine I U vc niest niet Majir ik wel Dat is de zaak iDttt mag je met verkiezen want kverbied het je En toch zal het u niets geven of udit mij al verbiedt Ik mag mr Graaf graaglyden en hy mij en ik zal met nem wandelen waar en wanneer ik dit verkies Dat zal je niet Ik wil met dat m jn aanstaShde vrouw overal rond aal dwalen metj iemand andera Uw aanstaande vrouw zei u dat i Sedert wanneer bekleed ik die veelbelovende positie Je bent myn verloofde El Tne dat za je toch niet ontkennen Ik ontken het ten eeneniiale Ik hebnooit myn jawoord gegeven Je vader heeft het my voor je gegeven Je moet en zult mij trouwen Maar ik denk er niet aan en daarmeeuit Wees voorzichtig dat je my niet dwareboomt Weet wel dat ik het in myn macht heb om Je al de weelde te ontoiemen