Goudsche Courant, vrijdag 15 januari 1932

JANUAItl RKCLAIME LAGE NIEUWE PRIJZEN Woensdag 13 Januari Heden bemerkte ik hoe mi n boekhouder Jacolius Koperwiek met grooten yfy verdiept scheen in het bewerken der boh ken ik vond dit eer te prezen maar toep ik vanavond het Journaal wilde controleeren bemerkte ik dat de schelm zich feitelijk had schuldig gemaakt aan dagdiever want tusschen de bladen trof ik een kladje aan waarop deze auteur het bloed kruipt waar het met gaan kan de volgende schets had neergepend DE DUIVEL EN DE KERM Toen de Opperduivel Lucifer het raff port Jiftndelende over de Goudsche Kermissen der laatste jaren had doorbladerd teekenkfi een ontevreden ttek zich af op zijn afschufweHjk gelaa Toornig sloeg hij met de gebalde vmst op de electnsche uhel van zijn bureauminhtre en als onmtddelj daarop zijn rsr iiffiiaikkjimal m het tuxueuze maar verschroeiend heete vertrek binnengleed bulderde hij toornig Welke vervloekte luiwammes bewerkt voor o ii het district Oouda en omitreken Beltal de élégante diplomaat raadpleegde even dtenstvaardig een sieilyk fianteeken oekje en antwtfordde J e behartiging onzen belangen in het genoemde district berust by kameraad Asmodé dat is no lUl de duivels spreken elkander steeds aan met kame raad want de duivelenstaat evenals Sovjetffuslartd wordt tn schijn democratisch in wezen echter dictatoriaal M stuurd Men dage na iïtl beval Luciferbarsch k Eemge oogenblikken later betrad een klem slim uitziend duiveltje buigend het prive kantoor Ioe komt het zoo begon op onheilzwttngeren toon en met sambe drelgenden oogopslag de Vorst der Dlisternis hoe komt het kameraad Asmodé dat Uw rapport over de Goudsche kermis inplaats van uit behoorlijke mannentaal geheel bestaat uit flauwe belachelijke bakerp alji Ifc bemerk dat deze van oudsher voor ons zoo winstgevende tn stelling m den laatsten tijd aeheel op ki o c i IS gekomen en thanS zelfs van de baan zal geraken Ik begin te Op deze woorden vlijmscherp als pasgeslepen dolken gaf de Goudsche duivel listigilachend ten antwoord Kameraad Lucifer gij weet het steeds was ik een Qverig li f onzer Party Het is waar dat de Öoüdsche kermis voor ons een fiasco is geworden evenals de kermissen in het algemeen Zy omvat met een vierde van de vroegere ky wordt steeds minder bezocht zy is drooggelegd by het lezen van het Politierapport valt men in slaap Ik heb dan ook op dit punt mijn actie getemperd Men moet met zyn tijd meegaan In de plaats daarvan heb ik mij met volle energie op de Politiek geworpen dat heerlyke terrein waarop zooveel schooner sitccess zyn te behalen van meer blyvend n dard want minder vergefelyk dan de uitspattingen des vte sches is de verdorvenheid van een politiek gemoed Zoo sprak Asmodé de Qoudsche dui LIDO 98 ALLE 4100 INWONERS VAN REEUWIJK KUNT U BEREIKEN GELUKKIG NIEUW JAAR PRIMA NIEUWE ARTIKELEN door Uwe advertentien te plaatsen in HET WEEKBLAD v REEUWIJK dat eiken Woensdaftraiddag door de post bn allen wordt bezorgd MOCCA STENGELS Va pond MUSKETKRAKELINGEN V2 pond VANIH B NOOTJES Vi pond MOCCA BLOKJES Vi pond 24 Overheerliik leti Nieuwi GEVULDE SINAASAPPEL PARTJESV pond 25 ccnti 25 cents i Pond Allerhande gebeel 4 ons nieuwe sorteering 25 et Tafelkoeken 7 stuks slechts 10 cent Boofnschors 2 ons 24 cent Het kost U maar weiniK l Advertentien moeten worden ingezonden voor Dinsdagavond aan de Aanneemkantoren te Reeuwuk en aan het Bureau te Gouda Markt 31 V pond 24 ets Va pond 24 ets UBLIBS Pastilles en Kstteicngen N V CIiocolaterieLIDO Oc ook Koffie Moe kind vantf hnlen mig jiJ ook koffi wtni wc hebben nu Kome Hag m hui J behoeft fc di elijkiche pome nwlk met mter met Ufenzin nur binnen ce verken Je krijgt nu ook erenib je nicht HzgICoffiemeik en je luh cvmuIi ilj ipoedig meer willen heÜMn Ik ben klii den dokter huraver gmadpleegd te hebben Ook mij bekomt deze lekkere coffeïnevrije koffie ved beter en Tftder die wegeni zijn gepnkkelde lenuwen en itechte nachcnut al lang geen koffie meer wil gebruiken zal met Koffie Hag ingenomen zijn Het u inderdaad zoo Koffie Hag ipaart hart en zenuwen f FILIALEN DOOR OEHEEL NEDERLAND te Gouda Hoogstraat 17 i Wat reparatie vermag Jk stel er pn j op U mede te deelen dat de reparatie aan mijn vleugel tot miin grootste tevredentteid heeft plaats gehad Hoewel het instrument reeds 16 laar oud is kimkt het nu als nieuw en IS de aanslag heerlijk gelitkmatig Alle grootere en kleinere mankementen m den loop der aren ontstaan ziin KUNT U MIJ c een afdo id geneeamiddel verschaffen teg eD haaruitval en roos op het hoofd Ja dêL kunnen wjj Oothoat s haar groei ektract stut daarvoor als uni cum bekend het ikost 65 et Bg alle drogisten verkrijgbaar te Souda bij AntonV opB W jdatraat 31 Drog HeV Groene Kruie Kleiweg 94 Drog Het Westen Wachtelatraet 12 Drog De GoudBche Gaper Uarkt 6 Drog Het Blauwe Knus Burg Martenssingel 109 Voor engros Fir ra P OOTHOtJT Hzn A Co Den Haag verdwenen en ik hen zeer dapkbaar voor de zorg waarmede in Uw zaak het nsffximenf is behandeld Zóó schreef ons een cliënt Maar reparatie dient vakkundig en met zorg te geschieden vooral de intonatie Wr hebben een sterf Yon ervaren personeel I Mogen wij de reparatie van Uw instrument eens begrooten Bel dan slechts even op No 54480 ife ROHBRDAM W de Wlthitr 32 AMSTMDAM NH M EDA 0 N Zoekt niet Uw heil in de vlucht il Wanneer Uw omzet minder wordt verwacht dan geen verbetering door op alles te bezuinigen trek U met meer en meer terug m Uw eigen zaak maar gn p de middelen tot herstel aan Verdwijnen U klanten of koopen ze minder wehiu vertel dan mee van Uwe artikelen aan het pubheki overal zi n no menschen die ze gaarne willen koopen Maar zi willen er meer van weten gij moet hen tegemoet treden Zoek meer klanten door te UI de 60BDE W£f üdveïtee erv Naar aanleiding van het bericht in de Goudsche bladen waarin mtlding wordt gemaakt vin inbeslagneming van ongekeurd en voor de consumptie ongeschikt kaifsvleescli bij zeven slagers zonder vermelding van namen voelt ondergeteekende zich gedrongen te verklaren dat hij niet onder die ZEVEN SLAGERS gerekend dient te worden Speciaal wordt bij de firma halfewleeeoh verkocht tegen wal k lf la s hprij en Beleefd aanbevelend Modelslajerq Firma T van Vliet Verschenen Oe nieuwe Uitgave van de GOUDSCHE VRIllieBililK Bijgewerkt tot 1 Oct 1931 Een onmisbare gids voor lederen Gouwenaar I Prijs 25 cent Verkrijgbaar in eikenÊtSpkhandel en bij de Uitgevers A Brinkman Zoon i Markt 31 Gouda iPï DOKTER IN ZAKFORMAAT g Irvine s Gst tamine tóbtóti ma doktetlies in uklormaaCf lUebruik na lederen Diaalti 4 Jtwee Gisttamine lableliea lederen dag Zi houden Uw lichaam icerngezond en stimu leefCD Uw energie Bq hoofdpijn maag inge timm wandsstoormssen neuralgie en jQIST onwel voelen zijn een paar i living s tabletjes voiikende IC om weer een gezond mensch i van U te maken l EWE 1 EN P$ HSKgpjl ALLE OOE06 DROGISTEN FUcon vu 20 Mblcttea f a7J FlMoa lu 90 tibleltcD f JA ntcoo vu 130 labletlea f FlMon van MO tabletten f6 Geen dag zonder Cist lamme Ut V Elll N V ALGEM HOLL HANDEL INDUSTRIE MIJ DBNNEWEG 140 = DEN HAAG i Wilt U rmaoeren 1 Op welk gedeelte van het lichaam U ook wenscht zonder gymnastiek zonder diëet zonder geneesmiddelen in te nemen zonder baden Uitsluitend uitwendig gebruik He resultaat is na den zesden dag zichtbaar Schrift aan Mevr COLENBIVLNDBR Overtoom 445h Adam die U gaarr GRATIS zonder eemge verplichting onder strikte geheimhouding alle noodige Jianwyzingen eo prima referenties zdl zenden Door het groot getal aanvragen en besteliigen waren Vïj met m staat alle brieven t beantwoorden Wy verzekeren echter dat w op alle correspondentie binnen zeer kort antw oord zullen zenden Abonneert U op dit Blad 70 Jaapganfl No 17887 Zafepdae IS anuari 1832 fiOIlMHË OlMlVT NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE ïsïIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCH NHOVKN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon en Feestdagen ADVERTENTIEPRIJS 1 Uit Gouda en omrtiwken behoorende tot den bezorgkring 1 6 regels f 1 30 elke regel meer ƒ O 26 Van buiten Gouda en den bezorgkring 1 5 regels ƒ 165 elke regel meer ƒ O Advertentien m het Zaterdagnummer 20 beslag op den pr s Liefdadigheids advertentien de helft van den pr js ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 25 per week 17 cent met Zondagsblad per kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal waar de bezorging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ 3 16 met zondagsblad ƒ 3 80 Abonnementen worden dagelyks aangenVnien aan ons Bureau MARKT 31 GOUDA bu onze agenten en loopers den boekhandel en de postkantoren Onze bureaux zyn dagetyka geopend van 9 S uur Administratie en Redacüe Telef Interc 2746 Postrekening 48400 INGLZONDt N MKDEDLiXINUEN 1 4 regels ƒ i elke regel meer ƒ 0 60 Opde voorpagina 50 hooger Gewone advertentien en ingezonden mededeellngen b j contract tot zeer gereduceerdan pr jB Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte Advertentien kunnen worden ingezonden door tusochenkomst van sohede Boekhandelaren Advertentiebureux en onze agenten en moetan daags vóór de plaaUing aan het Bureau z n ingekomen teneinde van opname verzekerd t s n Ifzii Deze Courant komt in vele duizenden gezinnen Gegarandeerde oplage 6500 ex BElp OP 2084 Mflil liia8 tligriifi U ii Stfiitii dat onze tyd zich kenmerkt door sociale onrechtvaardigheid gestoken in het kleed der sociale rechtvaardigheid Zy die in dienst zijn der overheid of werkzaam m de beschutte bedryven buiten hen werkzaam in andere bedryven uit Schromelyk vooral is de iritbmtmg van de landbouwende bevolking door de stedelyke Vooral m dit laatste opzicht is er groote overeenkomst tusachen den tegenwoordlgen tyd en de 18de eeuw Wy zouden met wenachen terug te gaan tot het laissez faire op sociaal gebied Maar wel dat op sociaal gebied heel andere wegen moe n worden bewah deld Dat gebroken mofal woiden met een systeem waarby zy het meest krygen die het sterkst georganiseerd zyn Dit systeem berust op een beginsel dftt moreel ver staat beneden dat der onbetfirkte concurrentie Dit laatste wil belooni ig naar prestatie tensrdl de organisatie iiéee langzamerhand heeft geleld tot toestandfn waarby iemands belooning met wordt belaid door de waarde zyner prestatie maar door de macht der orgamsatie waartoe hjj Ijèhoort En op dit in wezen immoreele beg sel kan nooit eeiif deugdelijke en zich vreedzaam ontwikkelende samenleving won n opgebouwd Losat bidden uit het Dagboek van een Gouwenaar o Asmodé het ryk ües afgronds nchting Immers de vernietigilig der gar derobe met haar duizenden coatuums sluit elke voorstelling voorloopig uit Veelbeteekenend is ook dat de plaats waar de brand ontstond voor een buitenstaander ontoegankelyk was De brandweer van het circus werd gistermiddag langdurig verhoord en als gevolgdaarvan werd een Duitsche stalknecht dievroeger tot het personeel heeft behoord gearresteerd Niettegenstaande hy op 3 Januari was ontslagen kwam hy herhaaldelyk s nachts in het circus De man be weert onschuldig te zyn Or nisatio als een nqaatschappelijk kwaad wtl U loven I VONDEL BINNENLAND Kaas naar Zwitserland Invoerrecht op harde kaas ingesteld Do l OiiüBi aad vau Zwitoerland Jieeft n lar Ikiga uit Ikiru iiioldt besloten eea al geil elb iit ifui vmi invoi rroeiiten op harde kaaa U k i te voer ii De reciiten gaan on II uklellijk lil eu bedratfeu Bö rancs per huiiüei a kitograiu De lecUteu op tootite kaas blijven onvarandard Worël da oonferanlie van fLausanna irfitgeatald Verwacht wordt een scherpe regeeiuigsverklaiing van Laval H t nieuwe kabinet Laval zal DiUMlag door den premier aan het parlement worden voorgeabeld Naar verlmdt zal by die gelegenheid Laval een zeer uitvoerige rede houden die vooral aan de betrekkingen tuaachen trankryk en Duatschland zal zyi gewyd Jji deze rede zal hy zoo iegt men rykskoftsehti dr pruning vin antwoord dienen m verband met de opzienbaiende verkUringen welke laatfltgenoemde onlangs over de stopzértting der herstfilèetalingen heeft af gelegd liet beJwett geen betoog dat hy het i uit che standpunt ficherp zal ainvaüeii en oe houding van Dmtschland up dezelfd wyze zal veroordeelen als reeds n geschied door den l ranscihen mimater van f nancien flandm £ elih wordt het iuet Jitge lo ten geacht dat Lava de opfcrking zal maken dat de verklaring n dr Briimng de herstelconferentie te Lausanne feitelyk overbodig heeft gemaakt aoodat het maap het beste ia deie met te doen plaats vinden Volgens de Vüsaische Ze tung heeft het er mderdaad den schyn van dat de 1 ran che regeermg ziah zy het met mjrt een formeel voorstel tot het kabinet te Londen heeft gewend en daar heeft ges ggereerd dat men er misschien maar beter aan deed van de conferentie te Lau8 anne af te zien In de mtemaüonale diplomatie verkeert men in elk geval erover in het onzekeie of do conferentae van Lausanoe die na lang aarzelen op 25 Januari werd vastgesteld werkelyk zal doorgaan Onmogelyk wordt het dan r o i met geaoht ÓAt lï at men het eindftlyk eetifi kon worden over den datum ploLseuiig weer de prin lpieele vraag zal worden opge worpöi df de conferentie uberhttuipt in Januari za worden gehouden De Duitschers hebben liever dat de tonterentie indeidaad doorgaat al is het nu niet bepaald in he bel g van Duitseh wapëningHConSêfttie ftWr pitm ylfTlm Üli vindt Waiine r te Londen het uitbtel der coiiferenüe inderdaad een punt i W weging mag hebben uitgemaakt dan al dit veimoedelyk hieruit te verklaren dat by de vooratgaande Lngelsch l ransche be sprekuigen klaarblykelyk slechts zeer ge ringe vorderingen zyn gemaakt Overigens geelt de Vosaische Zeitui toe dat de datum der conferentie voor Duitschland met van besliaaende beteekenis behoeft te zyn dat de onderhandelingen tydig voor 3Ü Jum het tydstip waarop het moratonum van Hoover atloopt beginnen is ech ter ook In het belang van Dmtschlands crediteuren zelf Voor genVemdi n datum moet het Hoovernioratonum door een andere regeling zyn vervangen welke naar de iJmtschers van oordeel zyn slechts een defmitief karakter mag dragen dr Lru ning MU in Mei of Jum gaen ander stand punt kunnen innemen dan m Januari Zoo Imdde de titel van een rede di = Prof Dr N J Polak een padr maande i geleden hield by gelegenheid v n de l de herdenking van de stic iog der Isederlandache Handelahoogesciiool Ce Kotterdam Menigeen zal dte titel eemgszins vreemd in de ooren klinken Onze tyd staat m het teeken der organisatie Een voor illen en allen voor een is de leus Men heeft ge broken met het oude mdmduabsme waarby ieder jiyne eigen moeilykJieden tracht te overwinnen Hoe durf men in zoon tijd aan te komen met organisatie dis een maatHchappelyk kwaad te betitelen Ln tocli had 0 1 de spreker het volste recht zyn onder werp zoo te kiezen ily le ds daarmede ungetwQfeld den vinger op eene wondep ek der huidige maatschappy De organi atieidee hoe schoone vruchten zg ook mag hebben opgeleverd heeft ook hare schaduwz jde En het is met voi r het eerst dat deze Kroonprins Leopoldï ingescheept Met de Mamix vlU St Aldegpode vertrokken uit Gejiua Gisterochtend hebben zich naar V D meldt te Genua op het stoomschip Marnix van bt Aldegonde ingescheept kroonprins Leopold van België en zyn gamalm pniïses A t i l sehaduwz de aan het licht treedt Ook vroe gere eeuwen hebben die gekend En wy heb ben hier inzonderheid het oog op de 18de eeuw toen de in gilden vereenigde steoe y werden verwelkomd door lOrottflpi Uiiiberto van Italië en de ItaUaanaehe kroonprinsea Marie José de zuster van kroonprins Leopold Voorts WM ter begroeting aanwezig de heer W O flchimmel directeur van het agentschap der stoomvaartmaatschappy Nederland die het gezelsehap maar boord begeleidde waar ge zagvoerder J N Egmond de etat majqn en de heeren D A Gouberville en Haift suyker van het agehtschap der Nederland werden voorgesteld De Itahaanache prmsen vertoefden geruimen tyd aan boord tot het vertrek van het sebip Ook talryke lUliaansA autoriteien waaronder de prefect datÉfprovineie en de burgemeester van Genua waren by het vertrek van de Marmx aanwezig Betalingsverkeer met het fifcitenland Een wetsontwerp te verwacht n De Kal er vaji Kooi haa iel en Ifabneken voor HoUuida Noordetrkwartieor heeft aan dtn iiiHiifiter van Arbeid en adr Vgqitin d m waai ui gezt gd wordt dat de Jaxpor tems in dit district zich in toanemende mate bij de Kamer beklagpn over dfi door het buitenland getrollen maatregelen die 1 un expartaaJcens vrijwel stilleggen i e toebtanü vani d zutvelmduatne en de lutnU uwL injv ia zooals bekend mteayt preeair De koolpnjïem daalden tot 1 2 et per kg en wanneer er niet spoedig geüan deld wor zai de nood nog toenamen Up le ionden geoft de Kamer den mt nieter im overweging die qiaatiregeieai te ovtrwögen die 2 eer binnenkort het verefleiien der vvederzydache vorderingen en dieïi tengevolge den uitvoer mogelijk al maken U n£ij er een betere oplossing gevonden an worden in vefvolg op dgze mededeelmg vemetont iet Handelfiblftd dat reeds geniiman tyd hier te lande oQdierhan telmgen getande wn ten emde het betalmgsverkeer n het bui jenland aan em nteuwi regeling te on ter wtrken hetgter dooi de Imancaeele mbel lijkheden noodzakelijk ts geworden VeriichiUtsnde basprekingeai Jiebben de NedCTland ohe regeenng er Wians toef geleid de buLtenlandsche credietquaaêtie naderonder de oogen Ie zien Dit heeft weder tot gevolg gehaat dat zyn wij wel tngeüoht de J week etn wetsontwerp gereed Ie gekomen waarvan men de indieSin by deiweede Kanmr binnenkort kJWi legenf tzien J wocld en meegesleurd Door H aanhouden de regen dreigen zy naar beneden te ak kn en op de Axenstrasse terecht te komen Ook voor den spoorweg dreigt er dan ge vaar Dag en nacht wordt ti baan daarom bewaakt Vermoedelyk zal de straatweg heden weer vry zyn voor het verkeer Persöonlyke ongevallen zyn met te be treuren BELGUi Brand by SarrasaniF Toch brandstichting Een arrestatie V D meldt uit Antwerpen dat by het ge rechtelyk onderzoek naar de oorzaak van den brand m het Circus Sarrasam is ble ken dat het bmtengesloteft is dat kortslui ting de oorzaak voor het ontstaan van den j brand zou zyn daar de stroom na twee uren s nachts was aïgesloten om het vrouwelyk personeel dat m de garderobe en in het circusgebouw nog cigarettetn rookte te no pen naar de slaapzalen te gaan Het is be kend dat enkele dezer dames nog met brandende lucifers naar een verloren voorwerp hebben gezocht Men krygt echter steeds meer de overtmging dat er kwaadwilligheid m het spel ia uitgaande van zekere personen die de onderneming in het hart wilden treffen en die tevens op de ho te waren van de in BUITENLANPSCH NIKUWh iWlTSEKLAND öe bergstortmg boven de Axenhtraw Atmosferische invloeden mu er wel een gedeelte van Zwitserland aan Nederlariders die hun vacantie m dat land doorbrengen wel zoo bekend zyn als het Vierwaldstattermeer met de Axeno rasse dien grootert weg van Brunnen naar t luelen Halverweg tu chen bisikon tii hotel lellHplatte ligt tubmen twee steile rotswanden het Gumpisdai de metital druge Gumpisoach loop ondgr den straatweg door naar het meer Van een dezer steile rots vand M Dmo dag een geweldige ateenmas8 Pn een hoogte van 1100 M naar beneU ngestürt waardoor het verkeer langs de Axenstrasse zooals wy reeds hebbSi meegedeeld werd versperd Ue Neue Zurwher iZtg vertel over deze bergstortmg dat door de groote hoogte waarvan de steenmassa afviel de geweldige blokken gelukkig verbrokkelden maar met dat al toch nog imponeerend genoeg zyn lot aan de Axenstrasse toe is alles wat in den weg stond weggemaaid een prachtig stuk bosch werd vermeld Een geweldig stuk rots vloog over dien weg heen en kwam op den spoorbaan terecht die gelukkig met erg werd beschadigd Op de plaats waar de rotsblokken afge broken zyn kunnen de sporen van de atmosferische invloeden nauwkeurig nage gaan worden Het water moet r eda sedert onheugelyke tyden in de rots ingevr ten hebbeai men denkt dat de yjvorming in de laatste dageri en de daarop volgende dooi de aanleiding is geweest dat de sterk uitgeholde rota de spannmng met mear heeft kunnen dragen en uiteenijespleten is Geweldige hoeveelheden aarde zyn opge Igke beroepen het andere deel der bevol king en Inzonderheid het platteland uit buittan Daartei kwamen de Physiocraten en hunne voïgelmgen de liberalen op En een van de instellingen die de Fransche revolutie deed verdwenen waren de gilden Z werden met alleen afgeschaft maar men meende hunne herleving voor altgd onmo gel k te moeten maken door het mtvaardlgen van coahtieverboden waarby het aan personen die een bepaald beroep ui efen den verbode was zich te owa iig ren ten einde daardoor mvloed mlfte oefenen op loonen en pnjzen Men huldigde dus he beginsel der onbeperkte vnje concurrentie op het gebied der loon en prijsvorming en hoopte dat daardoor eene ideale verdeelmg van de welltftirt zou tot stand komen En het IS ook met te ontkennen dat aan die vrye concurrentie een deugdelyk beginsel ten grondslag ligt nl dit dat ieder voor zyne aan de maatschappy bewezen dien sten zal ontvangen wat deze voor de maat Bchapp waard ziJn welke waarde zal or den bepaald door de maatschappyk zelf Intusschen heeft men m den loop der l9de eeuw dit beginsel der vrye concurrentie zoowel inzake l n als de prysvorming wedii prys gege ra en zijn hart weer ver pand aan de orgamsatie idee Zoolang de orgamsatie zich alleen ten doel stelde onrecht te herstellen en misstanden uit den weg te ruimen deéJ de meuwe richting on getwyfeld nuttig werk Zoodoende is mèK er toe gekomen naar Prof Polak zoo juist opmerkt de ftmenwerkmg te idealiseeren door het gemeenschapsgevoel der samenwerkenden te stellen tegenover het egoïsme van den individueelen strever Nadat echter de druk of de noodtoestand waartegen de orgamsatie was gericht waren verdwenen gmg men verder en wendde men hetzelfde wapen aan tot het verkrygen van verdere voordeelen zonder dat men zich de vraag stelde of die rechtmatig waren NIttuwa Sp kbokMng 1 Qpool 0 stoo MA Bokking V P G SCHARLEMAN Jr Lange Tkndevreg 75 ï t Telet 3203 NIauifir Zout vlaoh Stokvipeh Zie etalage Zw ctalag lO 0 nl lO omnt En zoo heeft men thans het punt bereiktwaarby de organisatie wordt misbruikt ombepaalde groepeiute bevoordeelen dooy anderen van het door eerlyken arbeid verworven en voor eigen levensonderhoudnoodige eenvoudig te berooven Kortomw staWi weer voor dezelfde uit te sterkeorganisatie voortvloeiende misstanden diede aan de Fransche revolutie voorafgaandeperiode kenmerkten e die men toen uitsociale overwegmgen m t behulp van devr Je concurrentie heeft trachten mt denweg te numen Evenals toen buiten ook thans met be hulp der orgamsatie sommige groepen andere groepen dre met In staat zyn het oigamsatiewapen even succesvol te hyi teeren mt Men kan dan ool el zeggen