Goudsche Courant, dinsdag 19 januari 1932

Thana is de tijd gekomen aldus besluit Mussolini dat de staatslieden bUcenkümen om den economiaohen oorlog te kunnen beëindigen In ihet by onder de goudkweptie moet dringend worden behandeld want een werkelijke oplossing van de economische crisis is niet mogetgk zoolang Frankryk en Amerika ïiet goudmonopoHe hebben Alle tolmuren moeten worden neergehaald opdat de weretdtiandet weer worde hersteld en de staten hun betalingen in waren zullen kunnen verrichten BINNENLAND De tentoonstelling van werken van de Koningin bij Kleykamp Voor Iv tenüoonsi llinp vaji scliildenjen en kïfiitningen van il M de Koningin in de Kon Kiin t a4 Kleykamp teii bute van nooaiijden le kunetaotuldera blijkt ztér sroote bolungstetlmg te Ixetaaji Zoowei Zaterdag op den opeuingötüig vaa 3 5 uur als Zoatlag toen de fentoiiifltelling sleclits van 2 4 geopend was nioeeti enkele niaJOii tot tijdelijke Bluitiug van de deuren Met liavde plein vonr Jiet Vredespaleis stond üondag vol auto s en liet iu ale trappenluitó van Kleykaanp vol niensrlien Het aantal bezoekera was Zaterdagmiddag ruini 2000 en Zondiaginiddan nog craiige honderden im cr zoodat op beide iniddugen tezajnen ungev i 44U j en9onen van bun belang3l lluig liebben doen blijken Ook gisteren liep bet wfer druk A au entretigeJueD on opbrengst von catalogi werd op beide dagen ruim f 1000 ten bate van bet genoemde doei ontvangen Nationaal Crisie Comité Bydragen tot boven de vier ton gestegen Ln de algeloopen week is bij bet NatioPJiaJ Cr wseönuté ontvangen f 23 428 86 In totaal 18 tbana ontvangen f 418 11 80 Invoer van kaas em eieren in Engeland Volgeus bericliteu uflt Engeland zijn van 24 Uec 1331 2 Jan 1932 in Engeland ingevoerd 63 1 22 34 559 cwta kaas waarvan uit Australië 5 191 1 009 cwta uit Canada 8 760 1 431 cwLa uit Nieuw Zeeiand 42 268 27 485 cwta m uit Nederland 3 409 2 799 cwte 1 cwt liS 60 8 K Cr Aan eieren werden an dezelfde periode ingevoerd 339 917 288 383 Gt Hds waarvan mt Australië 31 438 82 425 Gl Hds uit den lemchen Vnjstaat 8 586 8 0£3 Gt Hds uit ZuidAfnka 16 812 22 428 Gt Hds uit België 30 023 19 383 Gt Hds uit Üenemiiik n 119 820 31 593 Gt Hdfl uit Nederland 20 643 37 249 Gt Hde uit Polen 54 748 7 050 Gt Hde en uit China 62 775 51 360 Üt Hds Deenschc actie tegen Nederland chtbloembollen L e Deenaciie tuimens ihebben volgens bet Handatellad een groote actie op touw gezet tegen de iNederLaaidscbe bólbloeman eii andere bloemen welke uit het buitenland geïmporteerd worden Op een door ISO bloenikeekers be chte protestvergadering te Kopenhagen werd lietzaj liooge invoerreobteB lietiBij een invoerverbod betzij oontanigent ering geêisclit Er werd op gewezeui dat de Nederlandeche tuli 6n ronde en paarse verkocht worden voor 9 ore terwijl de Heenscbe 14 koeten en gele NBderlund ie zelte vijor 6 terwijl de Deensobe 10 k 12 koeten Geheim rapport oier den brand te Vincennes Mededeelingen van een Haagsch Inspecteur Was het lichtnet uitgeschakeld Gesprek met een bewaker Onaangename eri aringen I e Avondpost heeft de hand weten te leggen op een z g göheinie rapport een iijvig doBfeier dat behalve het verslag der zui ver politioneele verhooren over de brand te Vincennes waaraan 16 personen getuigen worden ondei worpen nog bevat 59 bijlagen meti opmerkingen van den heer v d Wijk een Huagech politie inspecteur en een afzonderlijk verelag dat opgemaakt werd van een gemoedelijk gesprek met don hoofdgetuige A E C Spoormona den waker m het paviljoen m den nacht van den brand Het blad ontleent aan het rapport o ni liet volgende over bet verhoor van den bewaker den heer Bpoornians Over de kwestJe van het al dan niet lugeficihakejd zijn van hea liehtnet gedurende fion naohl Iiiiden de verklaringen van dezen gttuipe zeer positaef en o m zegt hl Toen all klaar wa hebben de electneiena er ftp gewezen dat er niete andere voor den bewaker te doen viel dan den intenup teur uit te schakelen zooda t ik op ieder Bcwensdit moment m den naclit bij eiken schakelaar m het gebouw licht kon maken lk kan zoo gaat SiKwrmans verder onmogelijk verklaren hoe bij de opgraving van liet scbakelboid op den Woensdag na di n brand waarbij alle Fransche autoriteiten aanwezig waren de maddciste schaJielajir in orde bleek te zijn Dit wae puur toPval en moet worden toege ohreven aan het k vaJlen van den schakelaar ten gevolge van de hitte Ik verklaarde in den aanvang dat ik lechte vier nchakelaare van de vijf had mtgCRlacen doch toen de iTiffenieur van electjischen aanleg de neer Van Doorn dit hoorde dTong hij zich voor mij en werd de verkeerde coneiueie getrokken dat ik ze alle vijf had uitgeschakeld Uit de verklaringen van den heer HofFiede hoofdmonteur der fa Groenveld en Co a bhjkt voorte cvenieenfi dal de hoofdschakelaar doorloopend inga chakeld stond hetgeen in overeen temmimg was met de voore inften Spo umana tewoerde verder dat hij uit TarijB weg moest omdat hij te veel wist Op 5 L eceniber d a v ia deze getuige nogmnaU gehoord door de heeren v d Wijk en Kuempol Na zijn vroeger afgel de en gelijkluidende verklaring zie boven werd zijn alans ttruïgebracht van SOO tof 30o fr per week Om welke reden bleef hem ofibekend Deze 11 indeling gcVncyd bij e n onaitngename Liv uiiijt ecaigoii tijd latei noopten toiKwimiing zondt r verwijl zijn Mitólag uan t vragen en naar An iwerpen terug te kei ren Uit tHJVcnbiKJoeld paii ieuliei gesprek ten huize van dezen getuige blijkt n l dat hij eens op ih ii avond kort na hel verhoor voor den heer v d Wijk bezig zijnde in hol nieuwe j tbouw j lut eling eeji balk uit de zoldering vlak naa l zich mg neerstorten Na dit incident waarvoor hij nooit een goede verklaring vond voelde hij Moh ginds niet moei veiLig WlKKiriniüia deelde verder mede dat voor de ciitastrophe zich reeds een klem braaidj © ajg gevolg van overbeloHting van het net had voorgedaan Hij werd over dezo en andere hem bekende zaken nimmer door prol lr Tbieiens gehoord Een ojnTierkPlijk stuk m het dossier vormt de verzaniehng van 39 losse opmerkingen van tien inspeicteur van politie Van der Wijk welke als bijlage aim zijn rapport van vorbonren zijn toegevoegd Er boatonden zoo merkt de inspecteur op peen voorecbnlten t o v het m en nit cliakeien van het liolitneti Er wa en rookverbod docb van controle op naleving er van bleek niets In opmerking 14 kenscbelist hi meteen enkel vm rbeeld het gebrek aan behoorlijk toedicht op de inkomende goedoren en hun gebruik op de juiste wijze KMers ii erkt de lieer Van der Wijk op dat Maandagrt na den brand een 30 tal camions verscheen om den puinhoop op te luimen Hel wHg toen de heer Moojen die dii voorkwam en daardoor een onderzoek tiiogplijk maakte De schakelkast zon wordt verd ir gezegd 11 nooit m bcilac genomen Op DineduE 25 AuguFtu hndden de hoeren V d Wijk en Kuempol een geeprek met ir i p Kuiter welk onderhoud werd bijgewoond dofir deJi majoor baron Hrant en Il Ue Ruiter maakte bij die prelegenheid i n schetsje van de liclitleidlnij van liet oude paviljoen Hii voegde er een t erekenui aan toe en kwam tot de slotsom lat do leirtintr slecht berekend kon njn op 315 lampen hoewel er Oü op waren aangesloten Een vreemde verklaring Naar aanleiding van de 3 pct g loonCn aalariskorting Hurgeuifesler en Wethouders van Kotteidani hebbiyi iistennlddu bij het began van de ra ad b vergadering de volgende verklaring in den laad doen veiepieidan In de memorie van beantwoording j6 door biugemeeiiöler en wethouders medegedeeld dal ZIJ nebben besloten ten aanzien van de arbeiosvooiwaarden van het peisoneel voorntellen bij tiet georganiseerd overleg aanhangig te maken die neerkomen op on veniimdeimg van het totaai btdrag aan looneii en saJariseeii met ongeveer 3 pet Met betrekking tot de wijze van ultvoermg van dit besluit is in den raad van versdul von opvattmg bjijk gegeven In Jiet college van burgemieetiter en wethoudeij ifl besproken hoe die w ontstaan waarbij is gebleken dat de oveiwegingen welke liaertoe hebben geleid verklaarbaar on aannemelijk zijn Hierbij is komeh vast te staan dat het verschil meer betrof de wijze van uitvoering in verband met andere dooi het college noodig geacJite maatlegelen nians 16 omtrent de wijze van uitv oerlng van het besluit overeenstemming verkregen waardoor niet te kort wordt gedaan laji hetgeen in de memofie van boantwoording la medegedeeRI Burgemeester en wethouders achten het ecliter met het oog op ue benandeting in liet georganiseerd overleg niet gewensübt deze wijze van uitvoering in détails uiteen te Mtrten Loonsverlaging bij de Aku De directie denkt zich de loonen te verminderen met 15 o Wederinstelling van het Continubedrijf Ma de verlaging van do salarissen met 10 pet heeft dte directoe der N V Atgemeene Kunat jde Unie volgens de Tel het voornemen binnmkort ovet te gaan tA t een veilaging van do loonan der werklieden De directie denkt aicti de loonen te verminderen met L6 pel verder ligt het in haar voornemen een werkweek van 7 in plaats van 6 dagen m te voeren De kunsfaijdefabrieken zouden dan weer een continubedrijt worden De laatste maatregel ia van veel voordeel uit bediijfstechnisqfl K gpunt Hel nadeelige inspinnen op den Maandagmorgen waarmejö veel tijd verloren gaat wordt hierdoor voorkomen De directie heeft liaar denkbeeld kenbaar gemaakt aan de per oneelsorga3iti ali6B en deze in de gelegenheid gesteld haar wonacheii te uiten l egen liet einde dezer maand zal een nieuw onderhoud plaats vinden tusscihen de directie en de vertegenwoordigers der werklieden De algeimene toestand in het kunstzijflebedrijl maakt het noodzakelijk ingrijpende maatregelen te nemen Ui t DuitecJiland waar de loonen onlangs met 6 jK t werden verlaagd is twee weken geJe len bij de kunstaijdefabrieken opgrond van de mnxlverordening opnieuw n loonsveriagibng ingevoerd n I van 10 pet Gisteren vergaderde de Ned Vereeniging van t abrieksartjeaders ter bespreking der plannen Jn deze bijeenkomst I3 besloten zich tegen de vooi nememe der directne van de kunstzijdefabriek te verzetten Hoe het verdei verloop van zaken zal zijn valt nog moeilijk te zeagen Het collectief contract in de Typografie De Looncommissie m de fypograJie heeft na langdurige bet aadslagaigen bealotwi de loonen in dit bednjf weder terug te brengen tot fiet peil van de collectieve arbaidsoveretsikomst 19281930 zulks niat ingang van Maandag 1 i bruan a a ra io te l£ grafisch weerbericht 19 Januari VerwachtiTi Zwakke tot matige zuidelÖW wind Nevelig tot betrokken of zwaar bewolkt Iets kouder i jll Wi Anna LanibrechtH Vofl t T e Utreoht is Overleden mevrouw Anna UambrechtflVoB e j verdienstelijke niusisienne Anna CaHharina Vos werd in 1876 te Hotterdani geboren in haar vaderstad heeft zij haar n uzikale opleiding genoten van Joe tienraveAande orgel en Johan aikemÖSer Later is bij nog leerlinge van Jieniard Zweers geweefit Van 1694 Iqt voor eenige jaren toen haar eolilganoot stieri en zij zleh in tiet Gooi ging vestigen i mevr Lambrechts orgariOflte geweeet van de Docipsgeainde kerk te Koitterdanip vroeger jaren is zij ook een enkel maal aJs pianiste opgetreden Van baar composities zijn het bekendst geworden eepigo bundels Kinderliederen Colombijnlijefl voor de Kleintjes en Het Ifoekjp van Tante An Ook aan grooter werken beeft Anna Lambreohta V09 zich gewaagd o m heeft aij geschreven een 80nate voor viool en plano Vcnaties voor orkest over een Kerstlied van Hans de Kies en twee stnjkkwartetttai die In het begin van deze eeuw Ie Triest bekroond werden GEMENGDE BERICHTEN Een bezoldigd bestuurder ontfiiagen Een positie onverwachts afgesneden Het bericht omtrent het tekort m kas bij di ii Bonk van Korporaals 111 veiH aud waarmee de bezoldigd bestuurder werd ontslagen luett lil Uen Helder groote ontroering gewekt want de heer De Zwart bakleedfle sedert acht joron in het openbare leven den just aji wethouder van financiën in wcdke lunclie Jiij een onbeperkt vertrouwen genoot OOK van zijn politieke tegenstanders o Hen tegenstanders erkenden hem stilzwijgend als iemand wions arbeid alu welJiouder van groote bateekenia wHy vooi een genieeute als Den Helder Meer dan twnuitig jaren wa hij in zijn functie bezoldigd bestuurder van den korporaalsbond werkzaam Het tekort dat over acht jaai loopt werd gecoiusttttuerü een lioJt jaar geleden toen een lusie ijuL stand kwam tussiQlien Oüii liond viin Korporaals en dtui Hond van minder luaunepersoneel De heer De Zwart la toen in verband hiermee gesclionet en ijn aalaiis werd mgeliouden Een inmiddels ingesteld onderzoek gaf het hoofdbestuur van de getusioneerde bonden aanleiding hem Vrijdag j l zijn ontslagbrief te overhandigen in verband hiermee heeft de heer De Zwart nog daage daarna zijn ontslag genomen al lid van den raadi en weu houder en U5 liij Zaterdag uil de gemeente vertiokken Brand bij de Regenboog in Tilburg In de chemische afdeeling tiwteiii idda omstieeks hall vier js brand ontstaan in de chemisdie ufdeeliug an de ötooinveiveiij en UheiiLWche wu üsclierij De Kegenboog aan den Uredasolien weg te JUl buig Deze atdeeling iSi geveetigd in een alleenstaand gebouw dat op 13 M aJsUnd van de tabnek is gelden Onmiddellijk na bet uitbreken van den brand heeft men een in het gebouw tanw zige JistaJlatie tot het verwekken van stoom m werking gesteld waardoor de atoom kon ontsnappen en zoodoende belangrijk kon bijdraigen tot het dooven van de vlammen De brandweer die spoedig aanwezig was lieeft toen l eikeiid werd dat ïiioli m den kelder va het brandende gebouw twee taiüifl met benzine bevonden order gegeven alle deuren en ramen te hluiten waardoor men het vuur hoopte te verstikken Ue brand is vermoedelijk ontstaan door en elcctiisehe vonk die m een hoeveedlieiid wol IS geslagen Een der werklieden heeft brandwonden aan borst en handen opgeloopen liet gebouw dat een verdieping telt is geheel van beton opgetrokken en beslaat een oppervlakte van 20 bij 12 Si In den keldei bevinden zidi drie groote benzinetanks Deze weid door de brandweer ook oniiwddeliijk afgasloten en onder water gezet De brandweer kon verder weinig of mets uitrichten Na gerumien tijd is men er toe overgegaan om op den vloer van het gebouw een laag wate te zetten om deze af te koelen en het ontploffmgsgevaar van de tanks te verminderen Hiertoe heeft men een jjaar luiken moeten oj enen waardoor er even een vlam naar buiten sloeg Ov f 1geus ziet men van buiten al geeai vuur De vlammen woedden zeer hevig in de fabrueksiuiml waartegen water zoo goed ala niets helpt De remigingsmaolmnes bevatten eveneens kleine benzmetanks aie kleine ontpioflingen hebben veroorzaakt Gisteravond om hajf 8 was alle gevaar geweken Um U uur kon de brandweer inlokken Bij dezen brand is gebleken dat de hechte consftrucüe van het gebouw alsmede de bevoUigmgsmstaJJaüe afdoende waren tot de beperking ervan De chemische afdeeling ifi geheel uitgebrand De schade is aanzienlijk RECHTZAKEN Ondeugdelijk vleesch verkocht De paratyphusgevallen te Alphen a d Rqq Voor het Kantongerecht te Alphen aan den Ryn is de zaak behandeld tegen een slagei by wien op 14 Nov j l een hoeveelheid bedorven vleesoh en vleeschwaren in beslag is genomen terwijl hy mede door den verkoop van ondeugdelyk spek oorzaak ia geworden dat zich te Alphen aan den R n omstreelffl het ttiierboven gemelde tydstip een aantal paratypbus gevallen voordeden De zaak werd in üie instanties berecht la de eerste plaats werd verdachte ten laste gelegd een stuk aan keuring onderworpen niet toebereid en niet verduurzaamd Jtalfsvleesch dat bovendien in bedorven toestand verkeerde in zy n winkel in voorraad te hebben gehad Hiervoor werd hij veroordedd tot een geldboete van ƒ 30 aubs tien dacen hechtenis Voorta werd verd ton laste gelegd dat hy gedeeltelijk in zün winkel onder de uitstalkast en aan haken hangende gedeeltelyk in zijn ijskast in voorraad zou hebben gehad een hoeveelheid vleeschwaren als rookspek bloedworst en schouderham hetgeen weliswaar niet voor verkoop was bestemd doch m zeer ondeugdelyken staat verkeerde De hulpkeurmeester als getuige optredend verklaarde dat de vleeschwaren Juaaonig l edorven waren dat tie ma4en eruit kropen De ambtenaar van het O M noemde het meer dan schandelyk dat een slager dergelijke rommel m voorraad durft houden tn eischte twee geldboetes elk van ƒ 100 subs tweemaal twintig dagen hedhtenls De verdediger mr A Korver wees erop dat verd wegens ziekte van zyn knecht geen gelegenheid heeft gehad de bedort en vleeschwaren tydig uit yn winkel te verHydcren en drong aan op een voorwaardelijke veroordeeling De Kantonrechter achtte hiertoe echter geen termen aanwezig en veroordeelde verd tot een geldboete van 60 subs 20 dagen hechtenis Verd vrijgesproken in het geval der paratyphus epidemie De derde zaak betrof die der partyphusepidemie Verd heeft in den tjjd van 6 tot 10 November kleine hoeveelheden gerookt boterhamspek verkocht waarin later paratyphusbacillen zijn gevonden Van de pers men die hiervan het slachtoffer zyn geworden waren er als getuige gedagvaard Uit hun verhoor bleek dat men nog denzelfden of den volgenden dag na het gebruik van het spek ziek ia geworden De ontboden geneesheeren hadden verschijnselen van paratyphus geconstateerd Later z jn de resten van het boterhamspek in beslag genomen en opgezonden naar het laboratorium vaji het Centraal Bureau voor de Volksgezondheid te Utrecht Een bacterioloog van dit laboratorium dr A Klaasenburg als deskundige geliourd verklaarde in de resten van het spek in groote hoevee heid paratyphusbacillen te hebben gevondeit Desk sprak als zijn meening uit dat de bacillen afkomstig zouden zyn gewees van een waarschijn ijK aan varkenapest lydend dier Verd zeide er niets van geweien te hc ben dat het spek niet deugdelijk was Van wien ihy het betrokken heelt wist hy evenmin De ambtenaar v Ji het O M vaa van oordeel dat verd nu vrilde z gj T vanwaar het spek afkomstig is geweest omdat fru vermoedelijk zelf een aan pest lijdend varken heeft geslacht Was het spek van elders in de gemeente ingevoerd dan o ook op andere plaatsen een paratyphu epidemie zijn uitgebroken Spr meende dat verd voor het gebeurde aansprakelijk moet worden gesteld en achtte daarom termen aanwezig om drie principieele hetlitenisstraffen te eischen elk van dne dagen Mr Korver bestreed de meening van het O M als zou verd zelf een varken hebben geslacht Het spek was afkom stig van een der drie door verd genoemde firma s waarvan hy zijn vleeschwaren geregeld betrekt De schuld moest volgens pi worden gezocht by de keuringsdiensten der gemeenten waarin de leveranciers van verd gevestigd zijn PI achtte een hechtenisstraf geheel misplaatst In het uiterste geval zou slechts een geringe geldboete kunnen worden opgelegd De Kantonrechter mr Nicolai deelde deze zienswijze en sprak den verd vry De verduistering bij Heldring en Pierson De Rechtbank te Den Haag heeft heden met 30 dagen verlengd den termyn van gevangenhouding van den kassier L die is gearresteerd alfa verdacht van verduistering van een bedrag van ongeveer ƒ 40 000 ten nadeele van de kassiersfirma Heldring en Pierson Heurs van Amsterdam WISSELKOERSEN 18 Jon 19 Jan OfficieeJLonaen 8 62 8 58 Berlijn 58 6Ö 58 47i Parijs 9 77i 9 773 34 6 34 62i Brussel Zwitserland 36 25 35 25 47 60 47 50 40 00 48 ü 47 10 46 60 2 48A 2 48 Nifetoffieieel 7 38 7 37J 21 06 20 95 12 ö2i 12 45 Weenen Kopenhagen ötoekliolm U lo New Vork l raag Madrid Milaan Prolongatie 2i Beursoverxicht De Amsterdamsöhe beurs had heden een lusteloo verloop De ndteeringari stelden zich bi de opening algemeen ietis lager m verband met mander gunstige mtamationole politieke constellaUe De handel was aeer iJiMnlangs Man mm Is ii1if0diie daln nnönchlng ontdakf an m na disp Mnd kllntkow prosfnemlngMi door lalvardan van naam d n varbnilkan ivan w roi aar dit product nu r H a 30 aac doorixJJn wajdidlg warking xljn zulvarhaid an zijn onicha dalijkhald n waraidrapufati ganial j t faovtn alkan Iwijlal varhavan Daarom Is ASPIRÏN eenig op de wereld dan eranja band Prljt 7S cti 458e STAATSLOTERIJ 5c klaafie Trekking van Dinsdag 19 Jan Hooge pryzen ƒ 2000 17076 ƒ 1500 11328 ƒ 1000 439 ƒ 400 11Ö45 17906 ƒ 200 77Ö 10017 ƒ 100 513 5176 5449 lOJÖÜ 14353 14 i72 16158 17694 20139 Pryzen van ƒ 70 45 381 550 567 786 881 944 JJ6 1200 1288 1346 1347 1471 1590 1652 18101847 2016 2065 2201 2218 2335 2445 258S 2694 2700 2772 2864 2969 2997 3005 3062 isl33 3203 3254 3856 3990 4116 42 9 42714280 4487 4673 4 26 4947 5056 5216 53675728 5 42 5748 5762 5871 5999 6041 t09a 6119 6191 6289 6362 imS 7077 7094 71767193 7260 7290 7504 7520 7649 7683 7687850 8207 8348 8 99 8424 8502 8556 05658747 8919 8936 8947 y097 9127 ÏH7 91949311 9414 9416 9721 10045 1015 1031S 10452 10616 10709 10772 11224 11632 1167711696 11698 11750 12084 12141 12893 1260812991 13177 13325 13394 13413 13618 1383213848 13850 13094 14201 14216 14341 1453914714 15017 16048 15505 1688X 15915 1695615974 16101 16106 16620 16626 16749 1Ö762 16970 17027 17073 17101 17170 17523 1 57517667 177792 17977 18084 18337 18608 1866618828 18949 19044 19387 19533 1968d 1969219872 19878 20090 2O307 20318 20361 2042620492 20543 20631 20779 20856 Nieten 46 62 66 209 286 302 S72 394411 429 645 574 634 647 667 686701 709 744 937 9 76 1014 1033 1045 1096 1119 1149 1204 1213 1256 1263 1321 1393 1493 1579 16U 1626 1645 1653 1663 1706 1707 1711 1735 1817 1952 1970 1985 2064 2166 2234 2263 2401 2419 2467 2520 2718 2742 2765 2j85 2810 2368 2873 2S77 2927 2946 2946 2947 3025 3059 3112 3121 3165 3184 3210 8218 3231 3265 3308 3370 y379 3402 3428 3461 3470 3519 3618 3701 3724 3729 8762 3756 3771 3778 3948 3953 4019 4032 4105 4106 4121 4218 4227 4 d31 4284 4288 4300 4348 4370 4386 44000 1413 4414 4447 4537 4Ö41 4562 4583 4637 4678 4727 4738 4872 4893 4943 4950 5047 5125 5260 5286 5292 5297 5358 5431 5621 5582 Ö628 5636 5653 6660 5715 5752 5757 5777 5832 841 5980 6084 6104 6145 6197 630 63S5 6466 6522 6536 6693 6700 6762 6761 6825 6833 6835 6345 6856 6913 6916 6924 7029 7033 7138 7191 7200 720 7214 V216 225 7361 7435 7441 7Ö49 7673 7620 7622 7631 7687 7722 7723 7739 7778 7805 7S17 7825 7863 7866 7888 7925 7927 7968 7977 8050 8087 8148 8186 8219 8232 8269 ö293 8325 S326 8329 8333 8419 8436 8449 8482 8498 8533 8568 8676 8608 8613 8668 8788 8804 8820 8867 8892 8904 8968 8988 022 9103 9114 9148 9158 9221 9317 9333 9363 9401 9406 9506 9512 9516 9553 9582 9594 9639 9640 96Ö1 9758 9783 9796 9884 9931 i 963 9968 9969 1O012 10080 10085 10120 10163 10178 10237 1O308 10331 10499 10515 10666 10569 10580 10600 10627 10786 10855 10884 10944 10954 10985 llOll 11023 11066 11179 11195 11258 11265 11313 11331 11363 11399 11404 11470 11505 1155Ö 11560 11589 11821 11884 11887 11896 11947 12049 12058 12105 12169 12174 12217 12266 12300 12301 12389 12416 12471 12480 12614 12647 12722 12733 12832 12882 12899 1293 612957 12961 laoai 13042 13056 13079 13097 13133 13179 13220 13300 13417 13514 13593 13630 13658 13719 13733 13741 13776 13793 13S07 13823 13854 13866 13872 13923 13931 14094 14117 14126 14150 14170 14236 14237 14312 14337 14339 14458 14604 14535 14661 14619 14670 14678 14707 14760 14781 14790 14913 14923 1502O 15026 15029 15027 16140 15147 15241 15251 15316 16346 15524 15526 15539 16675 15771 15780 16828 15833 15868 15871 15876 1691fi 16954 15982 16111 16124 16198 16205 16236 16263 16283 16294 16309 16464 16508 16563 16652 16689 16696 16717 16746 16804 16821 16877 17036 17081 17235 17279 l 367 17388 17888 17406 17436 17464 17486 I SIS 17576 17606 17613 17675 17718 17729 17T47 17828 17843 17861 17917 17988 18O30 18209 18391 18443 16484 18500 18Ö94 18600 I8668 18675 18690 18744 18753 18761 18767 18910 18938 18942 18964 18979 19130 19142 191 5 19191 19221 19236 19257 19269 19398 19442 1Ö4B8 19481 19467 19631 19678 19744 19796 19806 19612 19662 19902 19940 19941 19984 20041 20138 20134 20140 20186 20205 20212 20263 20254 20276 20557 20360 20541 20609 20634 20641 20672 20683 20705 20737 20772 20784 20801 30842 20983 beperkt Aku s waren prijSihoudend en ook Philips waren weinig veranderd Unilevers zagen zioh enkele pimten cmtgaan Ook Accoustiek waren iets luier Rubbers stelden zi h een klemiglieod lager Tabakken waren m reactie Scheepvaarten stil MiJQwaarden op den achtengrond SuikerwoHrden werden op kleine eohoaJ verhandeld H V A s bleven op peil zonder meer Amerik foBidBtai stil üuitecha obligaties waren aangeboden en dientengevolge lager De Ned obligatiemarkt was atil de noteeringeo neigden tot reactie STADSNIEUWS GOUDA 19 Jan 1932 Voor het Nationaal Crisis Comilé De Directeur van het Post en Telegraafkantoor te Gouda maakt bekend dat op de hieronder genoemde hulppostkantoren en puststations de gelegenheid is oifcngesteld om kosteloos gelden te storten ten behoeve van bet Nationaal Crisis Comité dan wel deze mede te geven aan het bestellend personeel aldaar voor zoover dit personeel tnet de aanneminij van aangeteekende stukken posbwissels enz is belast Deze hulppostkantoren en poststations ziJn Bleiswyk Gouderak Haastrecht Moorurecht Nieuwerkerk IJ Beeuw jk Stolw yk Zevenhuizen Z H Zoetermeer Rerkeiïwoude Bonthuizen Moerkapelle Rceuwyk Tempel Reeuwyk Sluipwijk Reeuwijk Njeuwe Dorp Nieuwerkerk IJ Oude Dorp Bakkersnacht arbeid De Burgemeester van Gouda mankt bekend dat ter gemeente secretarie ter inzage ligt een aanvraag van B van der Starre Graaf van Sluisstraat 98 en van A C van Vliet Raam 286 om vergunning tot het Op Dinsdag 16 Februari 1932 des voormiddags 9ya uur zal in het raatlhuis gelegenheid bestaan om ten overstaan van d Burgemeester bezwaren tegen de aanvraag m te brengen Daarby worden zoowel de aanvragers als zy die bezwaren inbrengen in de gelegenheid gesteld zich naar aanleiding van de bezwaren mondeling en schriftelyk te verklaren Zoowel de aanvragers als zy die bezwaren inbiengen kunnen gedurende acht dagen vóór het bovengemelde tijdstip ter secretarie der gemeente van de terzake ingekomen schrifturen kennis nemen Hinderwet Burgemeester en Wethouders doen te weten dat zij vergunning hebben verleend aan de N V Bataafsche Import Maatychappij te sGravenhage en hare rechtverkrij genden tot het oprichten van een benzïnetankiiistallatie met bovengrondsche aftapinrichting in het perceel plaatselyk gemerkt Walvisatraat no 42 kadastraal bekend gemeente Gouda Sectie E No 2612 ged bthüudena het recht van belanghebbende n tot het instellen van beroep binnen U dagen by H M de Koningin ingevolge artikel 15 der Hinderwet Hy die het beroep instelt geeft daarvan gelijktijdig kennis aan het gemeentebestuur en by deurwaarderaexploit aan de n geno n aan wie de vergunning is verleend Geelaagdb Voor het handelswetenschappelijk examen Kngeli ch is geslaagd de heer J Snoek te Bergambacht leerling van den heer C J van de Putte De Schouwburg Bioscoop 30 Reductie op de pryzen De Directie van dfe ScbouburgbioacO p beriolit aan de bioscoopbezoekers dat vanaf Vrijdag tot en met Maandag m liaai Heliouwburgbioscoop zoilen worden uitgereikt 3000 er si6 coui on boek jee In deze IweJcjeH bev uiden zich coupona welke acht achtereenvolgende weken recht geven op c a 3o pet leductie op de kassa prijzen Verder deelt die diireetie mede dat vanaf Vrijdag met één maar voortaan twee groote ijiteresaante Bucoes filma zullen worden vertoond men dus in het vervolg zal kunnen genieten van twee qjooie hooldnuniniere Voor nweidere bijzonderheden raadplege men de betreffende advertentie an djt nummer Coöperatie Ons Voordeel en de werkloozen De twaalfde weikloozanbijeenkomst die door den l laatfeeJijken Kaad wordt uitgeHchreven tegen a fl Donderdagnuddag 3 uur in üne Huis zoj in het teeKeii gtaan van de coöperatieve gedachte Het beatuur van de oooi eratie Ons Voordeel heeft den heer K de lioer voorzitter van den Wed Bond vaa VerbruUteoooperaties n l bereid gevonden om Donderdagmiddag te willen i preken over de coöperatieve beweging wujirLiij dio werkloozen un de gelegaaheid worden gesteld met een van de verkoopsproducten van de Coöperatie nader kennis te inoketn Het bestuur is er opnieuw m geslaagd om ook voor dezen middag de medewerking te knjzen van de bekende Jazzband onder leiding van den heer Oabout Afd Gouda Ned Centrale Reddingsbrigade De secretaris van de afd Gouda van de Ned Centrale Beddingsbrigade verzoekt ons onder de aandacht te brengen dat de cursus in bevrydings en vervoergrepen niet zal staan onder leiding van Dr J Krooiidyk maar onder leiding van den heer J Wielaart uit Rotterdam Concört Crescendo De moadhamionicavereeniging Crescen lo geeft a S Zaterdagavond 8 uur in Kimstmin haar jaarlijksch concert Medewerking verleent het bekende trio De Laat uit Tilburg waartoe behoort de irekende radio en gramofoonzanger Aug de Laat humorist i Oefening en Stichting te Den Haag Door bovengenoemde Zangvereeniging zal op Woensdag 17 Februari a s worden uitgevoerd Das Leben Jesu Oratorium van Paul Glilser en wel in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen te s Gravenhage Als solisten zuilen dien avond medewerken Ankie van Wickevoort Oommelin sopraan en de heeren Hans Schouwman tenor Willem ItaivelU bariton en Bas de Groot l as Begeleiding het ResidentieOr Iteat ea Mej L Benraadt orgel Het geheel staat onder leiding van den directeur der vereeniging de heer H D Baank voor Gouda geen onbekende De Idnderkoren in dit Oratorium worden gezongen door het Jeugdkoor der vereemi ing Dit werk zal door 430 medewerkenden ten gehoore worden gebracht VoIhB en Sehoolbad Gedurende de week van U tot tn met 17 Januari werden in bet Vol ks en Sehoolbadgebruikt 1 9 kuipbadan 296 sproeibaden en 1107 schoolbaden totaal 1662 baden £ en bowig Dooi den chauffeur Bi B wonende te Moordrecht 33 by de politie aangifte gedaan dat hy rydende met de Ötadaautobus op den Kleiweg ia aangereden door de auto H 32982 waardoor de linkerkant van de autobus werd beschadigd Door de politie wordt een onderzoek ingesteld Agmaa 20 Jan 8 uur Nieuwe Schouwburg Derde Nutsavond i O Jan 8 uur Gebouw Daniét Cursus E H B O onder leiding van Dr C v Elk 27 Januari 8 u 10 Achterzaal Hotel Central Jaarvergadering Ned Reisvereen 27 Jan 8 uur Gebouw Daniël Cursus E H B O voor damea 27 Januari en vervolgens Woensdag om de 14 dagen Schoot Pr Hendrikstraat ingang Eerste Schoolstraat Medische cursus onder leiding van Dr J Kroondijk voor de afd Gcuda van de Ned Centr Reddingsbrigade 20 Januari en vervolgens telkens om de 14 dagen cursus door den heer J Wielaart uit Rotterdam in bevrydiiigs en vervoergrepen zelfde lokaal zelfde si hool voor dezelfde vereeniging UIT DEN OMTREK MOORDRECHT De Nutsbibliotheek die van verse lullende nieuwe boeken is voorzien is a 8 Vrydagavond 7 uur voor het publiek geopend Dien tijd bestaat er gelegemheid om boeken te ruilen NIEUWKOOP Beschonken man veroorzaakt ongelukken Nadat hij bewustelom uit het water is gehaald geraken vier menschep die hem komen helpen te water en wordt er één gewond Een zonderlinge samenloop van ongelukken ontstond Zondagavond te Noorden onder deze gemeente Een man geraakte in beschonken toestand in het Woerdensch Verlaat Hy werd in bewiisteloozen toestand op het droge gebracht doch daar voor zyn leven werd gevreesd waarschuwde men te onisch den plaatselyken geneesheer als den pastoor de man waa Katholiek van Nieuwkoop Daar eerstgenoemde echter ongesteld en de pastoor niet thuis was werd vervolgen s dr Nout van Nieuwveen alsmede pater Koperdraad een tydelyk met verlof te Noorden vertoevende missioimaris uit iBritschIndië gewaarschuwd Beidem begaven zich per auto naar de plaats waar de drenkeling in bewusteloozen toestand lag In het dorp Noorden ontmoetten beide wagens elkaar By het passeeren echter reed de auto waarin pater Koperdraad gezeten waa tegen een telefoonpaai om daarn tegen den wagen van dr Nout aan te botsen welke door den schok in de Voorwatering terecht kwam De dokter en zijn drie mede inzittenden alle zoons van den arts wisten zich spoedig uit de netelige positie te bevryden Erger echter was pater Koperdraad er aan toe Deze liep door glassdierven verwondingen aan hoofd en handen alsmede inwendige kneuangen op De drenkeling waa inmiddels tot bewuatzyn gekomen De toestand van pater Koperdraad was van dien aard dat zyn terugkeer naar Bombay welke op gisteren was bepaald voorloopig moest worden uitgesteld STOLWUK Gemeenteraad Gemeenteraadsvergadering op Maandag IB Jan Tegenwoordig met den voorzitter Burgemeester Baron van Hemert tot Dingshof de heeren M Verdoold A C v d Graaf C Graveland C Dogterom J Verdoold en C Muys Aiwezdg de heer F fiotfh Na opening wenscht de voorzitter de leden een gelukJtig Nieuwjaar en spreekt den wenach uit dat er ook dit jaar een goede samenjwerking mag zyn Hierna werden de notulen gelezen en onveranderd vastgesteld iDjgekomen Schrijven van Ged Staten waarin zy wijzen op bezuiniging by het vaststellen van subsidiën Idem verdagóng vaststelling der begroeting 1932 ïlme Circulaire waarin door Ged Staten w gezegd dat per 1 Jan 32 de dispens is vervallen voor het niet hebben van een Gymnastielklokaal bij de Ie O L S B en W fitellai voor wederom dispensatie aan te vragen Aangenomen Scliryven van het ïemeentebestuur van Weill waarin zy adhaesie verzoeken te betuigen met een door h n te zenden adres aan de Tweede Kamer voor het instellen van een MiiUM iie van liandbouw De heer Jac Verdoold wyst op het belang voor de landbouwende bevolking met zulk een ministerie waarna met algemeene stemmen hiertoe wordt besloten Schrijven van Mej Jalink waarin zÜ dank zegt voor de benoeming en deze aanneemt Idem van den heer D A Anker waarin Ihy zegt zijn benoeming tot Üd der Comm van Toezidit op het L O aan te nemen Aangenomen werd de gewijzigde instructie gero onftvauger Schrijven wdnkeliersvereeniglng om met het oog op de zomertijd een uur langer open tfl mogen blijven B en W stellen vooï bier niet op in te gaan aangezien er geen bijzondere omstandigheden zyn De heer Muys zegt dat het voor de winkeliers zeer van belang is een uur langer open te blyven en gelooft dat er ook meer verkocht kan worden De voorzitter is er niet tegen dit adres aan te houden om af te wachten hoe of het verloop zal zyn De heer Verdoold merkt op dat n en in Bergambacht wel langer open zal zijn Goedgekeurd werd de aanvulling op het beheer van het G E B Idem steunregeling Idem goedkeuriJig gemeentebegrooting 31 Daar niemand bij de rondvraag hetwoord verlangde werd de vergadering gesloten LUCHTVAART y as de Ooievaar overbelast Welk maximum is toelaatbaar lallouxe onwtandigheden o a de vochtig heid der lucht kunnen lULdraagkracht sterk bemvloed k Oordeel van den directeur van den lucht vasrUienal suMt aouleidiug van de beöt houwingen die in de pera gewyd zyn aan Uet vraagstui dei lieladimg van vliegtuigen m verband met de ramp van de Ooievaar te Bangkok verküiiien iieell het Nederlandsen Correspondentie bureau zieh om mlahtuigea goHOud tot den directeur van den Jnolitvaartdienöt roiBortuerendo ottder het depart iiienl van waleiifttaal Lit die miiL litmgen blijkt dat de voyHciu Uteii welke voor de Hoogste toegelaten Oulitótmg gegeven woideu in iiooldzaak verband liouden met de sterkte van liet vli tui i Voor one land gelden tei aake do b pjilingeu veivat in de regeimg l oeziclit Luchtvaart voortvloeiende uit ouiSe LuolitV aartwet Het maximum gowiclit Van nel tue lcl hangt verder nauw eaiueu met den aan en uLtloop van het vliegutig on met het lijgvenuogen Bij de beoaideeliUg van het vliegtuig voordat het een bewijs van luchtvtaardiigUeid untvaiigt moet voldaan woruen aan de volgende eiaolien Het toestel iiioet onder normale atmoeleriinjlie omstandigheden en bij normalen toebtajut van Uet terrein met voile belasting geen gioulei aanloop txebben dan 3UU M liet moet na het veriaten van dan grond m leehte jijii doorvliegend ten nunsle 20 M geytcgen zijn wanneer het zloti beVindt op een atstand van 60Ü met r van de plaats wiwir de aanloop is aangevangen en moet ciaaina bUjven stijgen een eniaader bijeen wind Hterktü van met grooter dan ii meter pei iÉ eoonde Verder moet het vliegtuig bepaalde vliegeigenschappen bezitten bij totale en gedeeltelijke belasiang en bij veraclilllende bebiaLuigfltoestanden Uit de beschikbare igegevens kan men het z g j lafoud Ixki r en dat is het hoogste pi t dat een vli tuig bij een bepaalde beJaating en bij nornialon atm spheriacilien toö tand li an beieiken Dit berekende plafond is het t hieoretisch plafond DaurnaaBt kent men het praktisch plafond dat lager ligt dan het theoretuiche Us gez d betreffen deze eiflchen normale en gemiddelde toestanden Dit blijkf ook ten duiidelijikslie uit een mededeeUng ppgenomen m het bewij3 van luchtwaardigheid hetwelk ingevolge de wettelijke vooreehriiten door den luch tvaardienst voor elk vliiegtuig wordt uitgereikt en dat in het vli uig nanwezag moet zijn Deze mededeeJing die betrekking hee ft op de in dat bewija vermelde gegavene betreffende het toegelaten gewiclit luidt als volgt N B Het msjtinium toalaatbatar gowuoht wordt berekendi ten aauKien van een vliegtuig dat zich voortbeweegt in droge lucht onder eon druk van 560 m M kwikhoogte bij en temperatuur van IS gr Celaius Dit gewicht mag in geen geval overschreden worden Met van het normale en gemwfclolde afwijkende toestanden d w z hoogde temperatuur lagere barometerstand £ k als gevolg Van het zioh bevinden p grootere hoogte minder tegenwind ongunstigen toestand van het terrem moet echter in de praktijk sl cds rekening gehouden worden en daarbij komt het zeer aan op de kennis het inzicht de ervaring en de behendigheid van den vtieger Zoo zal een vliegtuig om een geUiaitkelijk te begrijpen voorbeeld te nemen van ean luchtvaartterrein gelden op een hotste die ook gerekend naar de alwijking van den normalen atmosterisohen toestand zijn plafond overtreft niet van dein grond kunnen komen Zoo zal ook een vliegtuig bij een slecht en droflsag terrean een langeren aanloop noodig hebben dan op eon normaal terrein In de aangegeven hoogste belasting is dus nieta andiors te zien dan eeïi normalen grondslag dio den vlieger wordt gegeven maar waarbij hij te allen tijde te bedenken Meelt en waarvoor hem dsi ook by de K l M zeer zeker de nqodrgie instructie worden venetrekt dat bijz mde een plaatselijke onistandig hedfen van groofcen invloed kunnen zijn en hem dUs kumften nopan V n dien grondslag af te wijken Uit het voorgaande bUjkt dat men zeer voorziohtig diient te zijn met het maken van gevolgtrekkmgen uit een bepaalde proef onder zekerg omstondig hedCTi met ee bepaald vüegtuig gehouden daar dezelfde proef met een ander dan wel met een gewijzigd vliegfiuig onder andöre omstandigheden ook tot geheel andere resurtaten kan lelden Deze mededteellngen van den directeur van den luohtvaartdianst van t departement van Waterstaat verdienen wel 1e bijzondere aandacht zoo teekent Het VoiS hierbij aan Men weetj dat de njlisetudae dienst voor luchtvaart te Aniaterdam het olgemeesi maximum voor Olederland zoowel als voor Indië o p 6 K Ü heeft va tgesteld In Indië is het maxinmim echter offbcieel op 46fiO K G bepaald Men kan diu va h t ongeval met De ISoïc iGvaar luet afkomen jnet dü aimpelft niedodeellng dat mot 237 K G bleef beneden het door den xijksstudiedienAt voor de tuehtvaart ui Amelerdam toegelaten maxirauin Ot dit maxjimuin zal kunnen worden gehandhaafd toch hftiigt of van d © ver I sdiillende omstandigheden Nu heeft Hilievis de oudstt piloot der K L M reeds verklaard dat t e Biuiigkok het vüclitigheictagelialto en de diotiüveid der lucbt veel grooter o dan b v te Madau Op éi u zyueir jongsUj vlucliten lieefi hij zelfs alle bougiea moeten verwisselen Zijn toestel wai toen ooik tot het uitersU belast en de piloot is ateedfi onder zijn niaximamtioeveeltiuiid benzine gebleven dajLr hij ouders liang waa voor overbelasting RADIONIEUWS Programma voor heden llilvoraum fi 16 GrAiiiok unmuziek bM Kavocs Lajus en zijn orkest aJgew door giamotooumuziek 7 30 Moderne iTiui che kamoiniuzfek o 1 v Cosper iioweler öontite voii De bueey mevr i ijaen liarp Joon Deveit altviool Joh Feltkamp fluit 7 3Ü hugelsoli v guvordoideu Frod l ry B U J taraniotoonniuziek ö 16 Uitz ytadsgelioorzaui loeiden La vita Nuova oratorium van Wolflerraii mevr M Vroemen so S i Max Klooo bariton geui koor tiurCordu Utreditsche Öted orkest o l vV d Horst 9 15 Orgelooucart l ierre l alia y 45 biifconible Doolio Ötuurkop 10 16 UinioejxjrküBt atgew door ensemble Uooko bHuuikorp 11 50 Graiitofooumuziok Huizen 5 15 Trof dr C U van liiel Europa up den twcesproing 5 56 Urauioioonnmziek 5 4ü ds J M Leeudorts Do flUiiii van het geweten m deaietryd tegen don oorlog ö JO jrainofoonmuziok 6 66 Mevr W A L ttüs Vrynian riieosolio en Ontviipening 6 16 K K O Ondeiwijslonda voor de binïienvaail 6 45 CurbUiS Eugelsch J F V d Ölüot dl A Buwolda De goscluedoma der oiiemie 7 45 VerboncLakwartuertje tJ UJ h K Ü orkest o I V Joii Ueirritseu soliste Ankio v Wickevoort Croniiuelm aopiaoii begel irune li ishart 11 OU Uraniofoonmuziek MARKTBERICHTEN Veemarkt liutterdaai 19 Jan Ter veemarkt werden heden aangevoerd 226 paarden 784 magere runderen 223 vette kalveren 662 nucht kalveren 110 schapen of lammeren 7 varken34 11 bok ken of geiten Prijzen per i4 Kilo Koeien Ie kw ƒ 0 3ö 0 38 2e kw ƒ 0 31 0 32 3e kw ƒ 0 18 0 24 Oasen Ie kw ƒ 0 3a 0 35 2e kw ƒ 0 29 0 3d 3e kw ƒ 0 32 0 35 Süeren Ie kw ƒ 0 27 0 29 2e kw ƒ 0 23 0 26 3e kw ƒ 0 1 0 21 Kalveren Ie kw ƒ 0 60 0 65 2e kw ƒ 0 50 0 5 3e kw ƒ 0 371 4 0 42 Prijzen per stuk van mager vee Melkkoeien ƒ 185 300 Kalfkoeien ƒ 160 296 Stieren ƒ 80 0 Pinken ƒ 100 150 Paarden ƒ 186 290 Slachtpaarden ƒ 135l O Hitten ƒ 75 140 Fok nucht kalveren ƒ 11 20 Slacht nucht kalveren ƒ 7 10 Biggen ƒ 6 8 Biggen p week ƒ 0 80 1 10 Koeien en ossen Ie kw traag 2e en 3e kwstroeve handel pryzen als gisteren Biggen stille handel pryzen laag Stieren slechte handel lagere pryzen Paarden stille handel prijzen vorige week Vette kalveren bandel en pryzen als gister Melk en kalfkoeien stille handel onveranderde prijzen Jong vee stille handel prijzen vaster Gras kalveren bandel en prijzen ala vorige week per 18 21 23 Nuchtere kalveren stroeve handel pryzen lager Kaasmarkt Bodegraven 19 Jan Aangevoerd 181 pailijan Goudöcho kaas waaronder 179 m r m totaal lól i atukë fcöOü K Ü l rijs m r m Ie srt a7 30 2e srt 23 26 Handel matig LAATSTE BERICHTEN DRAADLOOZE DIENST Kingsford Smith te Port Darwin geland K ing3tord Smit ia na een recordvlucht van lü dagen met de post uit Kngeland te l ort Darwin m AufltraJiè aangekomen Kingslord üimt Jieeft liet verzoek gekregen een candiJatuur in net Australische parlement te willen aanvaarden van de Ver AuetraliBche partij m het difltnct üostüitty waar een tussclientijdflcf verkioamg moet worden gehouden Het dreigend conflict in de Mijnen DEN HAAG 19 Jan De heer Aalberse heeft m verband met de dreigende staJting in do parti cuUere mijnen in Limbung belanghebbenden oi eroei en tot het Veretrekken van mlichtmgen op Zaterdag a e op liee gemeentehuifi te Heerten Hij dit dreigend conflict zijn 170ÜC arbeideri betPOikkeni De soc democratische wethouders van Rotterdam de Zeeuw en Brauti ram afgetreden KOlThlKDAM 19 Jan Bij den aanvang van de raadszittiing hedenmiddag deelde de burgemeester Mr F Droogleover l ortuyn mede dat er een ontslagaanvrage wae ingekomen van de soc democralische wethouders De Zeeuw en Brautigam In verba d met het leat dat het college van Burgemeester en Wethouders tlians niet voltallig is overeenkonisllg de bepalmgen der Gemeentewet deelde de Burgemeester mede dat de begroottngadiebaUen daarom met kimnen worden voortgezet waarom de vergattenng werd verdaagd De Raad had gisteren verworpen met 26 tegen 16 stemmen en voorstel tot verhooRing der stroatbelMtung De Voorzitter had toen d © vergaderEpg te mjddefnac it ge toten en werdan da verdere voorstttUeo tot v rhooging van d peraoneele belasting en liet aanhangig maken van een voorstel tot loonsverliiginfr bij f et Georgamisieerd Uverlegl met meer in stemming gebracht daar het voorstel van B en W luidde dat de drie vooiBtellen ala één complex dleadten te wordtti auigenomcii De moord e G Hncbrai De vrouw vui den arbeider 8 vrijgesproken UTitECHl ly Jan De echtgei otc van den arbeider Ö uit Woerden die den moord heeft gepleegd op Notaris Courrech Jataal te Gorcum had zich voor de LJtrechtsche Itechübank te verantwoorden wegens heling van het gestolen geld De vrouw werd heden door de liechtbönk vrygesproken De eisch was 9 maanden g vangenWBtraf 2iin vrouw door messteken gedood UTRECHT 19 Jan De 28 Jarige zeilmaker die op 10 October van het vorige jaarzyn vrouw door een messteek van het levenberoofde werd door de rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar met aftrek vaJi voorloopige hechtenis Voorbed uJhte rade achtte de rechtbank metaanwezig £ leentng van vijf milltoen voor de gemeente s Gravenhage DEN HAAG 19 JaiL De Haagsche Gemeeaiteraad is hedenavond m spoedvergadering byeengeroepen ter behandeling van een voorstel tot het aangaan van een gcldleeiMUg groot vyf nullioen gulden rentende ö Vo en in haar geheel na 6 jaar aflosbaar Uit de leeiüngebepabngen blykt dat koera zal worden vastgesteld door B en W De Reiger op Schiphol verwacht AMSTHtDAM 19 Jan Dy Reiger wordt liedenmiddag te 5 uur ot half zt op SchJp hol voiwachl Een wetBvoowtel te wachten tot het Afsluiten van bilaterale verdragen Dji Ss IfAAG 19 Jan ïn verband met de iiieiletleeling van da Berl Beurzon Koerier volgens welke Nederiaud zich iiog niet tot Duitrichland heeft gewend over het totatond brengon van een deviezenciaermg kminen WIJ niededeelen dat liet n l mi de bedoelmg ligt hierover met verscliUlende staten spoedig onderliondeüngen te openen tenomdo lot Uet ütsluiteu van bdateralo verdragen ttt geiaken doeh dat het tliaus iitug geheel onbekend is m t welke landen iulks zal geeolueden Uni de uitvoermg van do te sluiten verdragon mogelijk te maken is een wet noodig waarvan het ontwerp spoedig zal worden üngediend De zaak verkeert thans echter nog in het tiLadmiu van voorbereidiuig Het carnaval te Sittard afgeschaft Proteateerende inwoners De ruiten ingegooid SITTARD 19 Jan De gemeenteraad van Sittard heeft Maandagavond besloten het carnaval af te schaffen Dit besluit heelt onder een deel van de bevolking zoodanige ontstemnung gerwekt dal Éiog Maandagavond bij de raadat£deu die voor afadfiaffiug liatMöii gewtemd de ruitijin werden mgegooid Uet was den goIteeJfeu avond en ook im het begm van dto nacht in Sittajd xumoeng Groepen tt en t besluit van den gemeenteraad protesteereude inwoners vatf tard trokken onder het zmgen van carnavalsliederen dioar de stad Eerst na middïir ntwht werd de rust hersteld De Javssuiker ondernemingen Het voortbestaan van d Visp IDe suikerprijzen nog meer naar beneden ÜÊN HAAG 19 Jau De heer Hatlnuui da leider van de Javo diolegatic en de Int Ingar Joncil heeft diaaor dagen aan net Ned Von Bureau eoö en ander medegedeeld over het al ot met voortbestaan van de Viep de Ver Indisctie Suikerproduocnten De Visp zoo vertelde hij controlpexde aanvankelylt 90 pet van de productie Dit is goötegen tot 91 pet maar onlangs weer gedaald tot Ö6 pet Wanneer nog meerderen uitti en on zooole thans een belangrijk concern als de landbouw Mij mttreedt dan bestaat de waarschijnlijkheid naar nujn overtuiging zelfs de zekerheid dat andere Maatschappijen ook de Visp verlaten en houdt de Visp göheel oa al op Tot en met 1932 ijj men nog bijeen Spat de ViiSp uiteen dan zullen gezjen de enorme vooriadeu van thans en van straks de suikerprijzen nnjns mzien nog wal meer naar benoden gaim heiigeen Voor de fabrikanten uie dat overleven wel heel erg zal zijn Da toekomst zonder Visp iaie ik voor de J vaftuikenndufltrio dus verre van rooskleurig in maar de kans op haar voortb staan acht ik gering De moord op den chauffeur in rfe Wagenstraat te Den Haag DEN HAAG 19 Jan Naar wij vernemen b eeft Mr l arfumeur als raadsinian van den üöjarigen ohaiifteur D 1 die door het Haogeche Hof op 13 Jonuan j l werd veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf mef lafit tot onmiddellijke gevangen namen wegens list opzettelijk toebi engen van zwaar Jichaiiielijk letsel den dood tengevolge tiebbende het gebeurde in do Wagenstraat in deji nacht van 15 op 16 Tuni 1931 waarbij de cihftuffeur Neurenberg wpiï gedood tegen dit ariest eassatto aanget eikend De HAagsche rechtbank had D 1 vrijgesproken De vermistilng van de 19 jiuige V te Echt Naar aanleidmg van de geruchten als zou aich een nieuw drama to EcSit hetvben afgeapeeld in verband met de veniiiasing van de 19jange V kunnen wij mededeelen dat aan een drama zc in zeker met herioett gedacht te worden Da jongeman ie nogal avontuurlijk vaji aanl en heti wordt aJs zeker aangenomen dat liij naar het buitenland i egarfm ADVERTKNTTEN VOOR DIRECT GEVRAAGD nette Dienstbode door Mevrouw HUUSMAN Vm Swietenstraat 3 Aanmelden Woensdag 20 1 en Zater1 dag 23 1 van 7 8 uur namiddag