Goudsche Courant, dinsdag 26 januari 1932

MO I788B De Heer en Mevrouw P Th van EIJK HEIJNEN geren met blijdschap kennis van de geboorte van hun dochter MARIA Gouda 23 Januari 1932 Regentesseplantsoen 17 U DAMEN 28 HOO FDST EEG 31 koopjes Koordfluwael Rultttof Imlt Chiffon China aii Effen Vsivet 70 C M br Mantelstoffen 28 Cf 38 cl 48 et 78 Cf 98 et 98 et Mag ans da Haratalaehaldan Ttfincaré en CaiHaux aan het woord Britsche stemmen t en voorloopige egelintren Een belangryke conferentie Een accoord tusschen Fi ankrijk en Engeland De strijd in Japan China ten der gevangefiiB ifi verdrievoudigd l e waciilerti ziju Uiaüa allen voorwen van geladen ravoivera Vurder zijn een llX tal soldaten met de bewaking belast De gevangenis is door hen gelifi l oinsingeid De soldaten zijn in volle oorldgeuitrustiing Voor de ingang van de gevaugeiiie zyn twee maohinegeweraa opgesteld Door gevangenen gered Uit nadeie bijzonderheden in de Uritadtie bliulen blijkt dat het niet de directeur der gevatiguuis was wiens leven door een tol lev andiiiUge govaagenisetral veroordeedde gertMl werd maar een coiuiiiKwari der gevaiige U c eu die op bezoek was in de gevangenis üiu vüi onderzoek lo te Bteüon naar de ougeregt dueden der laatate dageu Deze gevangene wa m 1928 met twee anderen wegene moord ter dood veroordeelc docti vlak voor huu terechtstelling werd de etraf III levenelang veranderd Een cipier die dienst had in het ketelhuis wera door een anderen gevangene gered die met zijn scliop de wacht had betiokken bi den cipier Verbeteringen in de gevangenis Er warem m de laatste jaren allerlei verbeteringen m de gevangenis aangebr otit met het doel om het gevangenieleven menschelijker te maken Zoo waren er aaiuenkometen en ooucerten georganiseerd De vorige mmieter van binnenlandache aken Clones verklaarde na een offieieed l eaoek dat Dartmoor een veel beterg plaata was voor het doel van oorrectie en verbetering van den indlvidueelesi misdadager dan het publiek mch voorstelde Het voedael de slaapgelegenheid en de gfdegenheid tot beweging waren volgen hem even goed asoo niet beter dan de omBtandagheden waaronder tal van oniie orbeidera moesten leven Wat de klachten over heb eten betreft dit wordil volgena een vast menu verstrekt Hot ontbijt bestaat uQt pap caoao brood en margarine het middageten uit aoep broopd groente en gekookt vleosoh of vleeech in blik het avondeten uit brood i marganne Dienen die aan de muitenj hebt en tieedgenoinen zullen natuurüjk geêtratt worden Zij zullen voor elk jaar dat zy gekregen hebben nog drie maanden extra gevangen moeten zitten Bovendien kunnen zij m de boeien worden geelagen en op water en brood worden gezet Het Altreden der politie J Jen chauffeur die 50 poUtiebeambtenmet een autocar mt Plymouth naar de gevongeiWB had gebraohfi vertelde dat er bij zijn aankoni t cipiers op de gevajigenisniuren htomien die by tusechenpoozen op de gevajigenen beneden hen aehotai Achter d zware tjaeren hekken zag deze getuige dè woedende inOBea der gevangenen De kantoren achter hen brandden en dikke rookwolken etegen er mt op De politiemannen uit Plymouth hidden zich kranig Zij sprongen uit de autocar ded n hun overjassen uit trokken hun stokken en Eingen recht op l6 muitens m Kr volgde een verwoed gevecht dat wel een Eenige dagen COUPONS ver beneden de w a a r d e 54 Alle andere artikelen tegen lage prijzen DAMEN 20 HOOFDSTEEG 31 ROTTERDAM ALLE 4100 INWONERS VAN REEUWIJK KUNT U BEREIKEN door Uwe advertentién te plaatsen in HET WEEICBLAD v BEEUWIJK dat eiken Woensdagmiddag door de post bii allen wordt bezorgd Het kost U maar weinig 8 ® Advertcntiën moeten worden ingezonden vóór Dinsdagavond aan de Aanneemkantoren te Eeeuwvjk en aan het Bureau te Gouda Markt 31 Een woerd van lof doet dikwijls zooveel goed het zal bij den zwakken mensch wien het aan zelfvertrouwen ontbreekt het goede dat in hem is te voorschijn roepen FEUILLETON Om haar recht Naar het Engelsch van E A Rowlands bewerkt door J VAN DER SLUYS 1 Nadruk verboden VooiBtel Het wae een ellendige NovemberaVondl l en heelen dag had er aware miat gehangen inaar nu trok deae op en maakte plaats voor een fynen motreg en die op dfe modder van de Londenache atrafean neerviel en deae 2O0 glibberig maakte dia ae op sommige plaateen byna onbegaanbaar waren Hoe ellendig het weer ook was de armen rooeaten toch de straat op De Zatettiagavondmarkt doet altijd de schamele huiaan van de behoeftige leegloopen en vult de etraten van de Londeneche volksbuurten met en niffliigte armoedig gekJeede vrouwen en kinderen Heti was juflet n een van deae dicht bevolkte buurten dat een vrouw met een kindf aan de hand zioh een weg baande het gedrang üe vrouw zag er ziek en odarm uit en toch was r iets onidefin erbaars aan haar dat er op wee dat ze betere dagen geteud had dan de moenJea n ld van de vrouwen tuaechen wier drommeo zij de weg zocbt Het kiiid diat zidi geld k f en en de waarborg die ik je aanbied ifl er pen die je wel zult willen aannemen Ze deed een stap naar hem toe en keek hem over de tafel m de oogen Ik bied ji de maddftlen aan om je te wreken zei w Ifingzuam en met nadruk Het geheele gezicht van de man veranderffe een donkere gloed kwam op zijn bleek gezioht maar na eon oogenblik verdween de kleur weer en wend hij Wee tot op ztjn lippen Nonttens zmi hij stuur ch je komt telaat liefje verscheidene jaren te laet Uitdip oude zaken heb ik me teruggetrokken Bovendien om wroakzuchtig te zijn moetfen man een beetje meer om de uiterhjkedingen sneven dan ik tegenwoordig nog dbeIk ontkPn niet dat je eens erg aardig was maar dat is na voorbij en Gek de vrouw zei het belegende woordmet diepttte minachtmg Gek I D ik je datak kom om je e herinneren wat ik was Om over me zelf te spreken Deze laatsteaoht jaren heb ik geleefd i ben ik geelorven Kr ie in myn hart niete meer gebleven dan krankzinnip verdriet en wild verlangen naar recHlvanrdigdlieid niet voormezelf maar voor haar Ze strekte haar tnJVende hand uit naar het kind t Ia voorhaar dat ik vanavond bij je ben gekomen Ik zei daarnet da ik ie mdde en kanveiTschaffen om je te wreken Te zegt dat jemets meer te m ken hebt met oudo zaken en wat mij aangaat ik ben blij dat te hoeren Martin want ik heb je niet goed behandeld en daar heb ik nog altijd jq ijt van 1 Womtt veirolgd r UcUmteeHen in cUMmwic N V Utrechtsche Hypotheekbank UTRBCHT Reserves f 1 652 263 26 Pandbrievan f 61 000 000 DE BANK stelt beachlkbaar 8 pandbrleven d in atukken v a f 1000 I 500 en f 100 met verplichte uitlotiog van Vis P i De Directie Mr A J S VAN LIER Mr P R HOORWEÖ H H Slagers Fruithandelaren Banketbakker enz Nu kunt TJ profiteeren wij hebben aangekocht in een der grootste fabneken een geweldige partij la kwaliteit vit steanan ETALAGE SCHOTELS welke door ons Terkocbt worden tegen ontfeloofalIJk la prljzan Afmeting wm moBSBSBI 20 x 14 o M 10 oent Ji 28 X 20 C M 60 oent X 20 c M 70 Mnt X 22 c M M oent X 28 C M IM oent Langwerpig model X 16 O M M oent X 15 O M 60 oent UIMn mogallik door GEBR BOUTER SFECUAL INBTALLEEBINO van WINKELS la leder bediljf LANGE BAANSTRAAT 37 TELETOON 1S6J0 BOTTERDAII SANGUINOSE ZUIVEK PLANTAARDIG TONICUM Als gij een bleeke gelaatskleur hebt bleeke lippen bleek tandvl esrh Als gy lijdt aan hoofdpijn slapeloosheid gt durende vermoeid hei fl Als gij gebrek aan eetlust hebt lusrteloos züt en prikkelbaar Als ïü moet klagen over gebrek a n energie Denk dan a n de 1 SANGUINOSE Dat is het middel dat U snel en goed helpt Zy verj jkt uw bloed versti ikt uw zenuwen wekt uw eetlust op en bevordert een ajigemeene levensopgeuektheid De SANÖUINOSE kost per flacon ƒ 2 6 fl ƒ 11 12 fl ƒ 21 By Apothekers en Drogisten VAN DAM Co De Rieraeratraat 2c 4 Den Haag 50 Nederlandsch Fabnkaat 0 UlAniA nrfttA fmillAII l I wH ntet nalaten ü mijn grooU irur Gelukt voorspoed aaVWIP ruw Wmuim doüHngenvolletevredenheid omtrent ChIorodoiif iiÊÊÊ ÊÊÊÊ mÊÊm mmm tandp BtA Ie betuie en Ik gebruik Ohlorodont tl Jaren laug en word om mijn mooie witte tanden die ik ten slotte aituullasd doordagelijkfloh Bebmik van Uw Chlorodoni tandpaBU heb Terkregon vaak benild OBeiobelt Soh Verlangi alleen de echte Chlorodont taadpasta met roodwIi bUBW garsnüeeirook tube S5 cent en 60 centi Overal verkrijgbaar Tegen toesendlng van dcMKlrertentie ontvangt U kosteloos een proeftube van Loo We a Dresden BijkuitoorAmaienUm Btadbouderakade tu IHoe aangeoaam is de positie van abrücanteii en winkelierst die geregeld adverteeren Allesgelukt htm omdai het publiek vertrouwen heeft in hun artikelen Het zijn geen vreemden die tot de koopers spreken maar goede kennissen die de voordeelen elichten welige aan het koopenhunner artikelen zijn verbonden En het publiek luistert toe geïnteresseerd klaar om te reageereo op hun mededeelingen Daarom t ALLES WAT GIJ NOODIG HEBT van drukwerk voor Uw bedrijf voor Uw Vereeniging voor Uw particulier gebruik het kleinste en het grootste ook het fijnste kleuren werk ons bedrijf is in staat het te maken fraai van uitvoering billijk in prijs en vlug geleverd DRUKKER IJ A BRINKMAN Zn HET BESTE ADRES m TELEFOON 2745 Éll Irvine s Gist lamine tableRen g n cloklerljes in zakfoimaat ebcuik na lederen maaltijd twee Gist tamine tabletjes lederen dag Zij houden Uw lichaam kerngezond en stimu keren Uw energie GIST IS LEVEN EN APOTHEKERS Bi hoofdpijn maag inge wandssloornissen neuralgie en onwel voelen zijn een paat Irving s tabletjes voldoende om weer een gezond mensch van U te maken BU ALLE GOEDE DROGISTEN FUCOD v D 30 tabletten 10 75 necoo s 90 tabletten 11 65 P acan van 120 tabletten f nacon van 300 tabletten 6 Geen dag zonder Gist tamine N V ALGEM HOLL HANDEL INDUSTRIE MIJ DBNNEWEG 140 = DEN HAAG ssassEs=s=ss=s=s Wilt U varmagAren 7 Op welk gedeelte van het lichaam Ü sok wenr W zonder gymnastiek zonder dieet zonder geneesmiddelen in te nemen Bonder baden Uitsluitend uitwendig gebruik He resultaat is na den zesden dag zichtbaar Schrift aan Mevr COLENBRANÖEB 0 e toom i45b A dam die U gaarre GRATIS zonder eenige verplichting onder strikte geheimhouding alle noodige aanwijzingen en pi ma referenties zal zenden Door het groot getal aanvragen en ijestelligen waren wij niet in staat alle brieve beantwoorden Wy verzekeren echter dat w j op alle correspondentie binnen ze kort antwoord zullen zenden 2f Vc 4 oor de zuinige Huisvrouw is het van belang te weten dat slechts het beste derde deel van de fijnste soort haver tot Quaker havermout wordt verwerkt Daarom heeft elke portie Quaker in verhouding tot den lagen prijs een verbazende voedingswaarde JU verd tafelzilver De inhoud van het tegenwoordige groote Quikerpak is 5 ons netto Verlingt uitdrukkelijk de leclblauw roode orlgtneele pakken net den bon voor zwaarverzil 70 Jaai ang Dinsdag 26 Januari 1932 eOIIMMË lOVMlVT NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz Dit blad verschijnt daj dijks behalve op Zon caFeestdagen ABONNëHENTSFRUS per kwartaal ƒ 2 26 per week 17 cent met Zondagsblad per kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal waar de bezorging per iooper gescliiedt Franco per post per kwartaal ƒ 3 16 met ZoodAgsblad ƒ 3 80 Abonnementen worden dagel ks aangenomen aan ons Bureau HARKT 31 GOUDA biJ onze agenten en loopers den boekhandel en de postkantoren Onze bureaux zyn dagelgks geopend van d 6 uur Administratie en Redactie Telef Interc 2746 Postrekening 48400 ADVËRTËNTIËPRUS Uit Gouda en omstreken behoorende tot den bexorgkring X ö regels ƒ 1 30 elke regel meer ƒ 0 26 Van buiten Gouda en den bezorgicnng i 6 regels ƒ 1 Ö elke regel meer ƒ 0 30 Advertentién in het Zsterdagnummer 2Q bijslag op den pr js Liefdadlgheids advertentien de helft van den pr s IMGËZONDËN MËDIilDEËLUiGËN 1 4 regels fZM elke regel meer 0 60 Op ae voorpagma 60 hooger Gewone advertentién en ingezonden mededeelingen biJ contract tot zeer gereduc erden prys Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte Advertenuen kunnen wuruen mge unueu Uuur tuiittcii uü jiiu L vui nuiicut i utsü handeiaxen Advartenuebureux en onzu agenten en tuuulvu uttag v u KMtiAUigaan het iJureau £ un ingekomen teneinde van pname verzekerd te a n In de middagzitting van den Volkenhondsraad waarin het Japanwih Chmeesche geschil werd behandeld ia het tot een ernstige botsing gekomen tusschen de vertegenwoordigers dezer bïride landen De Chineesche gezant las een in scherpe bewoordingen feetelde verklaring voor waarin o m wordt Reconstateerd dat Japansche troepen fta een weldoordacht en brutaal uitgevoerd plan geheel Mandsjoerye hebben bezet Japan hee t de den Volkenbond gegeven belofte zyn troepen zoo snel mogelijk terug te rtkken met gehouden De Volkenbond mag zich met meer beperken tot bemiddeling ogi en De toepassmg van artikel 16 van het Volkenbondspttct wordt van dag tot dag dringender Het gaat thans om een taafia van de geheele procedure van den Volkenbond tot vreedzame regeling van Internationale geschillen De Japansche ambaa a eur Sato sprak tegen dat geheel MandsjOBrye door Japansche troepen zou zyn bez t Het Japansche volk is besloten zijn reoHjlBn waarvan het best an vmi Japan afhanÉt te verdedigen Japan ia m het belang zilier eigen veiligheid gedwongen geween de vereischte maatregelen te treffen afji zal ook verder het principe der Open DeW en gelyltberechtiging van buitenlancfcès toepassen Voor het bestudeeren wi nieuwe maatregelen moet heit reBulta § van de enquête commissie worden aCgerwi De urenlange debatteoi l den Volken bondsraad betreffende A ChineeschJa panache conflict konden M verband met de volkomen onoverbrogMn tegenstellingen tuBWhoi de JapaxuMnva Chineesche regeering niet worden gesloten Vandaag zal de byeenkomst wordenvoortgecet De pauselylce nuntius te Madrid heeft aan Havas verklaard dat de materieele schade door het decreet veroorzaakt Scooter is dan men wellicht meent Na geruimen tyd gezwegen te hebben publiceert de oud ministerpresident Poincaré in d Excelsior een artikel waarin hu zich keert teigien het iDiutsche standpunt in de herateUswestie Wanneer men van Dui16che zijde er op wyst dat de herstelbetaImgen berusten op het verdrag van Versailles en dat i verdrag Duitschland met geweld is opgedrongen dan vergeet meii aldus Poincapé dat Frankrgk juistten aanzien van het herstelvraagstuk metde mtvoering van het verdrag van Versailles eischt Het is met lang geleden datPian kryk een belangryk deel van zyn rechten ten gunste van zyn crediteuren heeft atgestaan Het Youngplan heeft voorDuitsolUand belangry ke voordeelen gebradit Ik herinner mg zoo schryft Poincaré indertyd bezoek te hebben ontvangen v Streeemann en aodere Duitsciie staatshedeo Zij maakten echt T met den indrukvan mannen wien men het mes op denkoel zet Dr Stresemann gaf zelfs uitdrukking si a zgn bgaondere tevredenheid doormyn vrouw een bloemenmand te sturen Wiy hebben derhalve in volle onafhankelykheid en na r jp beraad een overeenkomst getroffen waarin de wederzydschebelangen gewaarborgd werden Wanneerdergelylce ovwreenikomsten vodjes papierwordien ho kunnen de staten het dan nogooit over iets eens worden Waj moet erworden uit de betrekkingen tusschen devolkeren en wat vam de beschaving Eenonderteeflceninfl door twee staten lykt mijeven hedlig als twee particulieren Er bestaan niet twoe soorten eerlykbeid deeene die alles toestaat en de andere dievrije manmen verplioht hun gegeven woordte houdioa Oud minister Caillaux is van een andere meening iHy schryft in de Oeuvre in een artikel over het herstel en schuldenvraagstuk dat de wereld niet eerder uit het alop waarin zü geraakt is zal komen dan wanneer de schulden van volk tot volk geheel zijn afgeachaft Zonder die kracht waarmee men zich in Amerika daar tegen keert te onderschatten mag mea hopen dat het Engeland zal gelukken Amerika van deae noodzakelijkheid te overtuigen Om met Bucces te Washington schrapping der schulden te kunnen bepleiten moet men vap Engelsohe zyde zeker er op staan dat Frankryk afziet van het niet beschermde deel der herstelbetalingen Wanneer men I uropa weer omhoog wil helpen mag men zich niet achter verdragen die door den tyd en de gebeurtenissen achterhaald zyn verschansen Het belang van Frankryk wingt tot een formeel wederzydsche concessie waaraan echter compensaties voor de gedane concessies verbonden moeten zyn Deze compensaties zyn gerechtvaardigd omdat Dmtschland zich ten gevolge van zyn voortreffelyk geoutilleerde industrie wamieer het ï n zyn buitetilandBche schulden bevryd is in een gunstiger positie bevindt dan zyn ncurrenten Van de Londensche bladen is het de Times die erop aandringt dat zoo spoedig mogelijk een overeenkomst tot stand komt waardoor de Ouitsche politieke schulden worden venmaaderd tot een peil dat met de economische feiten in overeenstemming is Gebeurt dit niet dian zal men 7oo zegt de Tunes nauwelyks een ineenstorting van de Duitsohe valuta kunnen vermyden Drie rapporten van deskundigen hebben thans zonder eenig voorbehoud spoedige internationale maatregelen geeischt De bankiers hebben alles gedaan om een ineenstorting te voorkomen By de verantwoordelijke staatsiUeden heerscht echter een stylloos beid en verwarring Een uitstel van betaHng onjverschilüig of dat zes maanden of zes jaar duurt lost het vraagstuk niet op Duitechland kan slechts dan weer tot betalen in staat worden waaneer het een volledig uitsitel van betaling voor alle herstelschulden en voor er larven tyd krygt Elke voorioopige regediug verhindert den terugkeer van het vertrouwen Zou op het oogei ük echter d ecihts een tosschenop lossing m elyk zyn don zouden alle hetrokkenr rtw g Kïdheden de ondubbelzinnige belofte moeten doen dat zy nog vóór den komenden winter zullen meewerken tot het vinden van een definitieve oplossmg f Naar Re ter verneemt heeft gistermiddag te Parijs een belangrijke conferentie plaats gehad tusschen Laval den Franschen premier den Britsclien ambassadeur minister Flandin en eenige Fransche en Engelsche deskundigen Inlichtingen over het onderwerp van bespreking in deze conferentie wendenniet verstrekt doch het is wel zeker dat zij gewyd was aan een onderzoek van het herstelprobleem waarby de Franache vertegenwooidigers dten Britschen ambaggadeur tot in byaonderheden de zienswijze der Fransche regeering inzake de tegenover Duitschland te volgen gedragslijn hebben kunnen mededeelen Iji het onderhoud moet k volgens de Temps de mogelijkheid zijn onidlerzocht van het houden van een ctmferentie tusschen de regeeringen over het herstelvraagstuk Indien zooaJs veronderaiteld mag worden op dezen Toorloopigen grondslag een accoord wordt bereikt blijft slechts over om plaats en tyd voor een ontmoeting tusschen Laval en MadDonald te bepalen De regeering heeft dien gouverneurs van de Baskische provincies bevel gegeven om de onlusten die in verband met het decreet zouden kunnen ontstaan onverbiddellyk te OFuderdrukken V D meldt nog dat volgena het decreet de Jeziüeten binnen de tien dagen hun orde moeten hebben opgegeven ledere nieuwe vereemging in een of anderen vorm is verboden Sinda Zondag heeft de orde geen beschikkingsrecht meer over haar vermogen en bezittingen De provinciale g ouvemeurs moeten direct nauwkeurige schattmgen doen verrichten van de waarde der roerende en onroerende goederen der Jezuïeten Alle handeleondernemingen met inbegrip van de banken zoomede alle in aanmerking komende particulieren moeten by het ministerie van financiën nauwkeurige gegevens verstrekken over de zich in hun bezit bevindende bezittingen De provincialie gouverneurs moeten direct nauwkeurige schattingen doen verrichten van de waardie der roerende en onroerende goederen óer Jezuïeten Alle handelsondernemingen met inbegrip van de banken zooraede alle in aanmerking komende particulieren moeten bij het miniaterie van financiën nauwkeurige gegevens verstrekken over de zioh in hun bezit bevindende bezittingen der Jezuïeteni Voor de temutvoeriegging van de onteigening wordt een bijzondere commissie gevonnd dia 1oeBt Mn m1 oit vertegniwcm digers der ministerieB BUITENLANDSCH NIEUWS SPANJE De ontbinding der Jezuïetenorde Alle goederen geconfiskeerd Opwinding In Catalonië en de Baskische provincie jHet decreet tot ontbinding van de Jezuïetenorde dat zooals wy gisteren meldden door den president der Spaansche republiek werd onderteekenid houdt o a m dat de leden der orde slechts als particuliere personen in Spanje mogen blijven wonen Zy mogen geen vereemgin gen vormen en het is hun niet veroorloofd werkzaam te zyn als ordebroeder Alle eigendommen van ide Jezuïetenorde wordem gecMifiskeerd De kerken van de orde worden ter beschikking gesteld van de algemeene kerkelijke besturen Naar Reuter meldt heeft de opheffing van de Jezuïetenorde in geheel Catalomë groote opwinding veroorzaakt In Catalonië worden ongeveer 450 ordebroeders door de bepalingen van het decreet getroffeai ENGELAND De muiterij in de gevangenis Scherpe maatregelen getroffen In het mmiaterie van Binnenlandeohe Zaken h eft gisteren en special qx edzitti ng plaats gehad ter beapreküig van de incidenten in de gevangenifl te Dartmoor Er is een niquêtecommflaéie ingesteld welke vandaag haiir werkzaaniiheden zal aanvangen llib tiet onderzoek is tot nu toe reedia komen vafit tie staan dat de muitenj ia voorlïereid en ten deele Tiet gevolg ia van revoiutionn ura propaganda Ii em der belhamels w ven berucht inbreker lie gisteren tegenover de iiutoriteitrai belangrijke bekenteniiSseii allegde omtrent het ontstaan der muiterij Ointrent deze mededeelingen wordt evenwel mets bekend gemaakt Ue vooi bereaduigen inzake de murtenj werden door geheime teekenen van oei lot cej doorgegeven en besproken tijdens do gemeenftfihappelijke werkzaamheden en de lustuien der gevangenen Dg mtuters waren voorts voornemens den gouverneur der gevangenig te dooden Deze kon zich evenwel tydig m een cel begeven tilt de onlusten voorbij waren Eenige gevangenen bedreigden nog gisteren de bewakers Overigens is evenwel dë met hersteld De bewaking op alle balangnjke pun aan httar hanjd vastklemde maakl e een zwaIJ en zenuwachtlgen indruk aleof de schorre aohreeuwende atenimen Van de straatventers het een beetje bang maakten Nu en dan nioeet de vrouw blijven staan en uitrusten alsof haar voeten weigewten haar verder te dragen Maar ze vervolgde haar weg tot ze een klennen lagen vnnkel van tweedehands kleeren en oud huisraad had bereflJïti Boven de deur waarvan de naam Lewis Maetere stond A b men door het raam in de winkel van bmnen k ek kon mm zien dat het hui heel diep waa en achterin een soort kantoor waar een heele reeks armelijk gekleede meneohen in en uit ging Allerlei aftandache voorwerpen wereien verkocht door een vuU uitziandeu man m hejndsmouwen met een ongeschoren knn en dloordnngende oogen maar elke bewoner van deze volkrijke buurt wfiHt dat de zaken die hier gedreven werden zich niet bepaalden tot den verkoop van tweedehancboh goederen De vrouw met hiet kmd aan de hand deed de deur open en gmg den winkel binnen De bediende keek haar strak aan Ik zeg je dat hij je niet wil zien aei hij Weet je dat nu nog niet Je deed beter om w te gaan Aandens zal ik hem zelf hier halen dan z l je wel verdwijnen Het kand dW half verborgen stond in de sohaduw van die deur trok angstig aan fe hand van de vrouw en hegcm te huïJen Ue vrouw letle er niet op en zei met leto dredgenda in haar stem Je kunt me niet beletten binnen te gaan i 9in fc ik hier vanmiddag gaweest ben Daarop keek hy naar het ktjnd en toen zijn oogen die van het kmd ontmoeten froiiede bij de wenkbrauwen Kom op de proppen met wat je te zeggen hebt zei hij ruw tk heb geen tijd Ik kom om eld te lepnen Ik heb geboord dat je aan de heele buurt geld leent Wat heb je voor ondiirpand Dacht jeniis ohien dat ik zoo maar geld leen Zeschudde het hoofd Ik heb geen onderpand zei ze dof Neen heb je niets by je Heb je geendiamanten of oud kant Kun je geen andere zekerheid steJlen Heb je geen ehiqeu die borg voor je wil blyven Jij was altijdnog al tuk op diiqeu vrienden nietwaarLucie De vrouw negeerde zijn spottende woorden ZIJ keek ht m met haar moede droevige oogen strak aan Ik heb niets zed ze met schorre stem abeoluut niets geen geld geen vrienden 4 ik sterf bijna van hong De man haalde onverachillig zijn schouders op Dat praatje hoor ik zoo dikwijls Ala je van honger sterft zul je zien dat massa smensohen met je m het zelfde eehuitje varen en het beste wat je kunt doen is zoosnel mogelijk naar het werkhuis gaan Ei kwam opeens een glans van hartstocht in de oogen en wat kleur op het geaicht van de vrouw voor een enkel oogenbük was zij met alleen jong maar ook mooi Oh I zuchtte ze a ben ik diep weggezakt daartoe ben ik nog met gekomen Ikkom hier met om bij je te bedelen Je Ie itaan alle metDScheo geld je salt ook aan mij heb ik alloa over deze uitdragerewmkel gehoord en aJe anderen hier kunnen komen kan ik het ook Mij goed ga je gang dan maar en aJahij Je afflnauwt kim ik het met helpen zende m an noraoh De vrouw ging naar de deur van het kantoor Het kJeme meisje volgde haar nog teeds mefi een ajxaistige mtdirukking op het geziditje Ze soh en met onder dan een jaar o zeven Haar moeder wachtte even tot de laatste beaoekeps die er voor haar waren gewepfit te laten w gaan en stapte vastbesloten de kamer binnen Het wae een kleme kale ruimte met een tafel eea stoel en een limp Een man zat by de tafel sorteerde epn masaa koper en zilvergeld m kenrigt stajieltjee en aloot bet weg in een met yzer beslagen geldkiet Maak voort zei hij ruw met opkijkend t Ie bijna sluitingstijd De vrouwbleef tegen de deur leunen Wat ik te zeggen heb zal eenige lajdkosten Joseph Martm antwoordde ze hemmet een zwakke onvaste stem De m iD schrok op aleof hy met een mes gestoken wa en zijn bleek onaangenaam gKicht werd vuurrood Jij bracht hij er met moeite uit Dusjy bent de vrouw die de heele dag moeiteheeft gedaan om me te spreken te krijgen Ik vraag me af wat je van me wilt wat eenvoorname troteche dame als Lueie Clarke verlangt van een man oU ik Hij het zijn bhk spottend over haaa versleten kleeren glijden en die bleef met eensoort voldoenang op haar hag bleek en gegroefd gezioht nuvten