Goudsche Courant, zaterdag 30 januari 1932

wanend nagezien door drieduizend paaroogen Maar dan als de vrygave volgt eindelijk na een pijnlijk wachten komt de groote dag der diggers de wedloop om de claim Geen cent betalen zy voor het recht van graven en bet and Er is noch voor geld noch voor goede woorden recht op een plaats Er is slechts één ding dat besliat lichamelijk uithoudingsvermogen Wie het snelste kan loopen als op een ochtend om 6 uur de hekken van het vdd worde geopend die mag de hoste claim in bezit nemen De laatsten hebben bet nakijkieii Een wedlooy l t veliik Kenya had tot dusverre dit opzienbaAnd schouwspel van éeh wedloop om geluk en diamanten slechta zeer zelden gezien Men IS er langu het Tanganjikaineer allenniii t over te spreken wekefi en maanden lang een leger van duizenden avonturiers tinnen de grenzen te hebben Want eerst bü het aanbreken van het droge jaargdtyde zal iiQt startschot voor den wedloop vallen zullen de sdhatgravera ademloos over het gloeiende zand razen om zich het beste stuk vaQ net omheinde paradijs te verzekereji Opwekkender is daarentegen het vooruitzioli werkelijk ryke diajnantmynen te kennen Den diaman oeker ziet het geld los m de broekzak ek IMj laat het mnar al te graag rollen als het werk in he harde gesteente loonend xou zyn Zorgen worden flechts veroo rzaakt door de geheime binnenkomst van allerlei geboefte dat zich altijd al tot claims aangetrokken heeft S voftid Men be2a t al genoeg Cl inc haifbloeden en Indiërs in Kenya Nu eullen zü zich verdubbelen verdriedubbelen en de eeuwige ergernis met pascontroles uitwijzingen en deportatie staat voor de deur E i andere zorg is bet afzetten van d gevonden steentfp welke reeds thans eenvraagstuk is die door de dJ strictsregeeringreedsv vftak onder h oog moest wordengezien Iq Kaapstad zitten de agenten vaftdè groote Amsjterdamsche diamanthandelaars die tientallen jaren oude cofoiectiesonderhouden met de eigenaars der diamantmiinen Hier moeten die connectieg echternog aangeknoopt worden en dat bü een ontoettend slechte conjunctuur Tot nu toezyn 20 000 K G diamanten met eöi gexaiiienJüke waarde van 100 milhoen karaatgedolven Dat i een rijke budtl En wi koopt op het oogen lik nog steenen D Beers Co deelt mede dat de prys voor ongesiepen diamanten sleciitB 70 van dfin prÜB van 19S0 bedraagt Is btf zolke tfc standen het wachten en de wedloop destrijd en de men henamokkeihandel nogloonend Wy koopen diamant zoéktté O zeker tooh is het nog loonend Alleen heel anders da de 3000 desperado s aan het Taniganjikaraeer heit zich voorstellen De laatste dagen zün er merkwaardige gestalten in het kamjwment verschenen pyp tussthen de smalle lippen een kurkhelm op het hoofd agenten die wonderlyke zaken hebben aan te bied i We are buying diggers zeggen zij Wy koopen diAliantJoekers en siaan als zy gegadigden hebben gevonden het volgende voor De digger zal loopen loopen als anders naar zyn claim Als hi echter het graafrecht heeft zal ty er een jaar lang geen gebruik van maken Hy zal er slechts gaan zitten en erop letten dat geen ander het veld in hpzit neemt H rvoor voor nietsdoen dus wordt 40 tot O pond per maand betaald Een reuzenzaak Langzaam is uitgelekt dat achter de genten de Beer in Kaapstad staat de maatschappü Blue Ground in de Kaapkolonie de AhgloAmerfcan Co het syndicaat Er zullen eenvoudig geen diaman Openbare Vrijwillige Verkooping Notaris G VOS te Waddinxveen za op MAANDAG 1 FEBRUARI 1932 des avonds 7 uur in het café Het Schaakbord aan den Kleiweg te Gouda publiek verkoopen by inzet an afslaig HET PAND waarin beneden en bovenwoning met erf en tuin aan de Crabethstraat no3 40 en 42 te Gouda kad bekend sectie A no 2609 groot 2 01 aren Het benedenhuis schriftelük verhuurd voor 4 jaar a f 90 per kwartaal het bovenhuis mondeling per maand verhuurd voor ƒ 30 Aanvaarding bü de betaling op 15 Maart 1932 Te bezichtigen op den verkoopdag van 2 5 uur LEESBIBLIOTHEEK V A Rl A ri S0MrEK iilDSTmT 17 Even vestigen wg Uw aandacht erop aat w j een aeer uit breide rbibÜotheek hebben waaiin de nieuwste werjten z n opgenomen en iedere week wordt aangfevWd met het allenüeuwste Enkele der laatste nieuwe zün Max Brand De Bankroovers Schuldig Giovanni di Camidia i ema8quc Dr Schirokauer De vrouw van gisteren en morgen Alarm Fabricius Venetiaansch Avontuur Komdianten trokken voorbg l anny Hurst De roman van n Ameri kaanpch meisje milioenen Willy CorsaririS talten in n apteget Deï4igden van Laurian Ostaz Chimaera Annie de Hoog Nooy Als ders scheiden 1 Het gedroomde pa radüh Wodehouse Amor in t Kippenhok n Vroolüke romance Melis Stoke Zoutjwaterliefde Patria Jacques Toubuae in de macht eener vrouw real Zuccoli Luciano Manoela reaL De Zondea der Vaderen real Victor Marguerite Demimondaine real j Potapenfco e schipbreuk van het huwelijk LewisohwlBÉÈet I e vergeefsche vlucht Philips WaP zy schuldig iJncoin Jpseph C Kapitein Warner s pleegkinderen Vrouwenhaters De dochter van Kapitein Daan In eer hersteld Verder de nieuwe uitgaven van Seltaer Sydney Hdrler allace Courths Mahler v WermersverWen A M de Jong enz e Bovendien een 250 wü vroolüke Kinder boekeab Ü moet beslist een komen en U blijft b j ons lezen Als ik geweten had hoe germg de resul taten zouiden zijn zou ik nooit toegestaan hebben dat mijn cenige dotc ter naar eeog kostaciiool ging Het was bealist een verki i rde maatregel Hir Joluï werd er opnieuw bewust van hoe aheoluut onmogelük het altijd voor Meg zou blijven om de Jiefde van haar moeder K winnen Tooh wnlde hij de opmerkin g van J ady Uori ington lïiet zonder proteet b ten patittperen Ik geloof met dat ik het met u eensben zei hij Ik vind dat Meg erg veranderdIS Haar geest is wef niet zOf njp als vanv el andere meisjea van haar leeftijd maarze lijkt me toc i er t © zijn vooruit gegaan nu e met vpiie irfde Vriendinnen in aanraking is gekonwn Haar slecht geheugen isgeen onrutitharend verschijnsel Ik ken maapa a intelligente miwbchem die even vergeetachtig xijn als ZIJ Lady Dornngton haalde de M ouders op Het w vriendelijk van J dat je meprobeert te troosten Joh i Maar vergelijkhaar nu eens met dat andere meisje dieMi Uet ejiham en eg dan ferlljk oïniet tiet v te recht heb om ifltetemd te7ijn over haar gecfctelijke traagheid i tet moeit bedwong Johrf MUbiooke zyn verontwaardiging Het wa nutteloos om te trachten dtwe moede aan het veret d te brengen d t ze vnendeJijk tegen haar kind moest zijn en geduld moest hebben en daarom Bweeg hij U wUt dat ik iets voor u doe vroeg lul Lady l omngton knikte toeatenimöid Wordt vervqlj BEEN BUITENLANOSCHEI Mmt zuivere hollandsche koom BOTER bezorgen wü U thuii voor 60 cent pond Tevens fljne KAASSOORTEN 1st oort MeMaaa 60 cent p pond l le soort Sept lisas 55 cent p pund Ute soort jonge kaas 40 cent p pond OLBA 1 1 blik Doperwten middel 1 J in 1 1 bUk SnUboonen I Ml 1 1 Uik Spercieboonen J HERO 1 1 Uik Doperwtei k l I blik Snijboonen K I l blik Spercieboonen I Fide Vleeschwaren leer conairreer nd Beleefd aanbevelend M C BAAS OTHASTEAAT 14 acfcler de Krugerlisn GOUD 4 26 NIEMAND kan rheep dan één bon van 10 et Invifisselen bIJ aankoop van een half pond Haastabak Wli vargosdan un H H Wlnkilitn ook niet m r dan én bon p r half pond Meeren Winkeliers let op Uw zaak Ook voor de cadeaux geldt dezelfde conditie De bon van 10 punten kan men voegen bij de andere puntenbons doch slecht één Fabriek tt Sneek Engros voor Gouda alleen W M JASKE Sint Anthoniastraat 13 15 Talafoon 3102 meerdere te zenden Ie doelloos D DE VRIES Kleiweg 74 A RUIGROK Jr Spoorstraat 27 B THEESING Kiosk Kamemelksloot C V d ENG Gpoeneweg G SLOOTJES Raam En bij de winkeliers BROEKHUIZEN Snoiistraat VELDHUIZEN Heerenstraat CATTEL Heerenstraat LANGERAAR Buryem Martenssingel R VEERMAN Turfmarkt Rookt HAASTABAK om de kwaliteit DE HAAN Kamemelksloot smalle zijde VAN VLIET Kamemelksloot smalle zijde BOON Veerstal G V AS Gouwe b d Gasfaibriek B V LEEUWEN Wilhelminastraat 6 Nivea crème bil ANTON COOPS Drogist Wijdstraat 31 Umw a lp a voor Volvette Goudscbe Kaas 40 c p p Gekruide Kaas 35 60 c p p Kilo Kaasjes 80 c p st Groene Zwitsersche Kaas 12 15 c p st Roomboter 72 c p p DelK s Roem O c p p VeiKhe eieren 4 i 5 c p at is bg P O TBEKBNS GOUWE 55 GOUDA Kaashandel in t groot en klein Bewaar deze advertentie bij bovenstaande adressen kunt U alles inwisselen Goedkoop Goedpassend SLAGERSJASSEN sn KOKSBUIZEN van De Kleine Winst Korta Tiendeweg 22 GOUDA ZORGT IN CRISISTIJD VOOR DE GROOTSTE ZEKERHïip Verzekert U bü RAKKER Co Makelaars in Assurantiën 20 ZEUGE STRAAT 40a TEL 2123 GOUD A Dagelijk che GOEDERENDIENST GOUDA HAARLEM en tuiiehenteletfea plaaticD p p aiuto n p boet BOOGilEIIDrs BOTERKOEKJES SIROOPWAFELS THEEKOEKJES h herfst Jr ¥ h L BOOGAERDT L TIENDEWEG 43 TELEFOON 2593 Hiermede beridhten wy dat yiii vanaf Maamiag a H naast onze motorbootdien ittn welke wü op Dinsdag en Vrijdag BLIJVEN onderhouden daarnevens 2ruUen gaan exploiteeren een autobesteldienst op HAARLEM via Waddinxveen Bo skoop Alphen Sassenheim Lisse Hiliegom BennftbroeJt en Heemstede Op dp navolgende dagen zal onze auto rydeD MAANDAG vertrek voormiddag aur WOENSDAG a DONDBEDAG 9 ZATBKDAG 9 Miir dan 50 000 ASTHIIAPATiENTEN in Nadiriand waarvan misschien slechts 20 4 weet dat inhaleeren in Atmos met Jodiienan en Glycirenan hen onmiddellijk verlichting geeft Vraagt gratis brochure aan CHBMO PHARMACIA H O Nieuwe Uitleg 6 Don Haag en bespreekt deze met Uwen dokter terwijl op DINSDAG en WBIJDAG i uur v m onie boot den dienst zal waarnemen K Aanbevelend FlPina JM 0 SMIT GOUWE 195 Telefoon 2022 ijff Goederen worden op verlangen afgehaald Middag an Avondlassen In Knippen en Naaien PRIVAAT en CLUBLESSEN X p week ƒ 2 per mnd X p week ƒ 3 r mnd Gediplomeerd Coupouse Lid der Vereeni e Modevakscholen Mej W JEU KBINK St Josephatraat 56 Wen na 2 uur 10 Het ZM el alle koks die lange fliesseRdfagei I JOH OE MOL BEGRAFENISONDERNEMER f OBEIESTIIAAT TEIEFOOM 2267 I Zoo o niet alle l anda isten die Buikg ordels Elastieken kousen en Breulïbandefi enz te Gouda verkoopen Koopt die artikelen alleen bij ons en gij ziit ïian een werkeltjk vakkundig adres Wii leveren zoo noodig ook op termynbetalingf Wat op Ie ruimen Ten allen tijde en overal kunt U voor alïe mogelijke dingen t zg klein ot groot dun of dik lang of kort Hoogendoorn ontbieden 15 Adres MOLENWERF 30 Gouda S S van Dantzig N o öoe van J ns f Ifri zenveei van Bohemen Co BANDAGISTEN WITTE KBUIS KORTE TIENDÉWBG 10 STOOKT NU Wales Anthradiet een zeer voordeelige Brandstof Aanbevelend Gebr v Bruinessen Vrouwesteag 25 Tel 2313 Boschweg Lavsrtpaan LEVERTRAAN EMULSIE beter kunt Ke uw kinderen niet even met dit jaargetüde I C Lanaapaai iO Gedipl Drosrist BuiTT Martenssjngel Tel 2839 J Vlag W HAVEN 6 KLEERMAKER VOORJAARSCOSTUUMS nieuwste modellen en pasvorm Tieveranciers n afre Goudsche Ziekenfondsen en Gemeentelijke Instellingen Blokmoutsuiker U tegen den hoest per ens 25 cents by ANTON COOPS Drogi8 Wijdst raat 31 H H AMlorl l rs Vuicaniseeren van Auto buiten en binnenbanden Vluj en billijlc onder garantie lenli indulie VuluilHer Inrlcliliiiii GOuOa kleiweg 3S oht r Radie Electro Techniscli Bureau De Amai ur RAAM 92 VOORHANDEN Varadyne onderdeelenFerrirHydra cond met hooee doorslassmnnfaiK Ampère en Voltmeters Alle onderdeelen voor Ontvangen Zendapparaten 15 Beleefd aaniaevelend D E Maree Hoogstraat 21 BLAUWE DBUIVBJi TAPELPERÏ2 TAFELAPPELEN SINAASAPPELEN CITROENEN BANANEN TOMATEN Unbevelend VOLGENDE WEEK NIEUWE VIJGENDOOSJES DADELSDOFFE KASTANJESVRUCHTEN IN OLAa LAATSTt WEEK van de uitverkoop in KLAVER 4 Denkt U er om en profiteert er no van Manufacturenhandel KLAVER 4 P V d euvel B IHARTENSSINOEL I3t VRUCH TEN IN BUK DIVERSE SOORTEN NOTEN BUSGKOBMTEN merk ateuteb D Gouilsche Fruithandel Firma W a RtotvaM TBLEF 3816 LANOE TIENDEWeO 27 tl J i WERD VROUWESTEEG 14 GRAAF V BLOISSTRAAT 68 Terrazzo Vloeren en Granito Gootsteanen Koopt bij onze Adverteerders Voor UPS Brandkasten en Slotenfabriek is de Agent P RQNy Pz GOUDA i GOUDSCHE COURANT ZAtERDAG 30 JAN 1932 TWEEDE BLAD de havrais op bevrachting te wachten En n er dan soms geen behoeften Neen 4e wereld is niet voorzien Er is gebrek erger dan ooit Maar onze productie is er j niet op ingesteld om zoo goed mogelijk 4n deze menschelüke behoeften te voor zien Ons economisch leven en onze voort brenging zyn slechts gericht op de winst van hen die de vöortbrengiiigsmiddelen bezitten Houdt deze winst op te vloeien of dreigt zü achterwege te blijven dan taakt de productie ook al jammeren er millioenen De conclusie ligt voor de hand vervang het kapitalisme door het socialisme en de zaak is in orde Naar het ons voorkomt heeft de crisis met het productiestelsel weinig te maken De oorzaak ligt op veel eenvoudiger terrein Zg is voor een groot deel hierin gelegen dat bij stijging van de waarde van het geld d i bü daling der prijzen de menschen meeneu hetzelfde geldinkomen te kunnen behouden Dit komt daar de wereldmarktprijzen tot ongeveer de helft van voor een paar jaren zijn gedaald dus hier op neer dat men in goederen het dubbele loon zou ontvangen Dit zou echteü alleen mogelijk n indien in die twee jaren de wereld twee keer zoo rijk was geworden Daar men den arbeid nu eenmaal onmogelijk met mee kan beloonen dan hij voortbrengt blyft de productiemachine stilstaan Wij weten niet of in eene maatschappij zooals de socialisten zich die denken ook gebruik zal worden gemaakt van geld Is dit het geval en staan de menschen er op bij stijging der waarde van het geld hetzelfde geldloon te blijven ontvangen dan zal men in de socialistische maatschappij hetzelfde zien ala wij thans in onze kapitalistische maatschappij zien gebeuren n l dat de productiemachine ook blijft stilstaan Tenzij overheid zooals in Rusland dwingt tot werken tegen het door haar vastgestelde loon optreJckeo t geo dien rijand ia btt nomt gek oman Ma vijf en veertig jaar van zijn bestaan vond Pulülin een nieuwe bewegmg in zyn irnddeo en het is wel jaanmer geweeat dat ineu die luet m goede banen heeft weten te leiden Het gi g in da eerste pJaata om den atnjd der nK damere aciiilciere die Bidi on PöraTri aotitergezet gevoelden door de andere die er den toon aangaven maar ia de tweede plaat wilde men een moer georganiseerd baadelen ten bate van de kunst in het algeiii en Daarvoor wilde men oontacti eken met kunstenaar op ander gebied met luteratorun musici bouwkundigen Het gevuig vun die pieuwe beweging wus een spiatsiiig en Ui oprioliting van den Kunstkring dJe de vier hoofd kunatgroopeu te saiiien bracht Met m het voordeel nocli van tiet oude iMcii van het nieuwe tfenooiwchaj is deze splilaing gowfi 31 en het i wtd zifKi te be Lieureii dat iii dtu veertig jaar gtum resul t ia 1 IA vorKregen van veie malen iierhaaio pogingen uiu tot tuflie to görake l Vooial imancictil stonden beide iiet l zwidt ruicmi tniotaal vooi eaa goed üf l aUt eii tuerdoor dal het cn eigfen gL t ouw bozili jiiet diveise zaiou die men zooveel uiogeüjk ractil tt viirliuren i eu neveu bedriji dus iiuL Jia bruu van intoniaien moet dienat douii 1 1 uai i i ke figuUr met maar men tuou ei ziL h noodgedwongen bij uourgetegd Uaania t iienti men gXs iwttïde bron van mkomau n liei kuustUeffend luüuaayschap dat gL kl lil de la bteugt Di KiiiisUievenae iwifM iiiygun bij tenlownateilmgen en uitvoeïingon komen en doen dus ook dienst ais tLottfWuig Strikt genomen is tegen deze liguui mot KoowMl bezwaar n t men de dH iding met de werkende leden aolierp houd La dat doet men met liidvijtijd IS eas getracht een algem ion verlioiid van ititullectueelen op te ridfiten K fdö waj dit denkbeeld eon omd wcega op weg naar zijn verwezeulijkmg toen een paar grove touti n Werdtui begaan waai van o a liet gfVulg wao dat de politiek zïch met die auk giiig t eiii9eieii Toen was het natifurJjjk liiid i oodia lil ons land eigens de politiek m kotiiit dan ig en zaak hopeloos verloren want dsJi komt er ouiiuddaUijk verdteldlicid komt er fanatisme m en apat alle lUtn eU i oah ware in een tad als den Haag etn verbaad tuaacheii alle geestelijk werstJa m net vnje bedjijf dringend gewenscht Zij zijn in vele opziolilen de cultuur stuwkracht maar zij worden 3teeds weer veronaoht zaamd juist omdat zij geen organisatie hebben ALs er op gSfcied van nijverhend handel industrie iet gebeurt dan wendt men zioh tot de Kamer van Koo liaudel tot de beroepövere nigingen iftar als ar op geeeiH ijk terrein leta te doen vait dan weet ii en liet zelf wel en woirdt er niet over godaeht de deskundige te rudiplegeai De gemeente stelde zeil een aoboonheiddcoiuxmasie in een oooimiasie réSriSim soUouwburg en uog eeiiige andere coin mnasies Vroeg men over die aameuateliing üüwoa aan de bet rokkeu oirganisatiesf Men da iit et met over l ulohri Htudjo heeft zijn werk gedaan maar als het een goede taak wil vorriohten dan moet tiet nog eeii allies in het werk stellen om ziali op breeder basis te vestigen en niettlftieilnaief één ffinst omvatten doch alle aoorten en traciittai efin algeaneenl centrum te worden van geeateüjk flohppenden urbeid Een orgimosatie daarVac is een dringende eiBoli des tijds Wanneer het de vijftien jaar die het reSt voor aajn hondexdjiing jubUé na besteedrie 6m lit vraagstuk op te lossen zou het aan die kunst mlièit algemeen aan de kunatenaars m h t biaonï der en aan de gemeenschap niet mintter ten goede komen Hét h eft nu veeftig jaar geduurd dit gekibbftl en het eiind is dat belde groepen met groote moeite zich drijvende hmiden maar kracht gaat van guen van beikte uit Concentratie zi Pu n s leuze voor z nhonderdste jaar I HAUKNAAK Dtmmaiitenvondsten In Kenya T lestandca in d dianantgnvenkaraptti Drieduixend avontarieiw wachten Wie niet werkt aal f ld ontvangen door Dr E S FRANK Techniek en gezond verstand Uit bet Tangaiijikagebied in Kenya woiUev opzienbarende vondsten van duunanten gemeld De grootmaat schappijen stellen echter alles in het werk om de exploitatie tegen te gaan Ëen diamantsgraverskamp in Afrika Er zijn diamanten gevonden aan da Kaap in Oeganda in KenyaI Telkens opnieuw mekbden de Afrikaansche bladen met groote letters een soortgelijk bericht En telkens opnieuw heeft zoo n bericht eenzelfde reeulitaat Avonturiers uit alle werelds deelen duiiken op geheinnzinnige wijze dadel k iji de buurt van de vindplaatsen op Niemand weet waar zij vandaan kwamen hoe zy zelfs over de grens gekomen zyn Doch plotselang zijn zy er en de districtsconunissanssen kyken evenals hun ondergeschikten van hoog tot laag hun revolvers na en houden ze steeds geladen bü zioh Een diamantsgraverskamp in Afrika is het meest fanitastische wat men zich denken kan Daar vindit men menschen van elk ras van elke haiiidskleur van elk beroep Daar alaapt de Chinees die op een mistigen nacht heimelü k over de grens gekomen is op den blooitien grond Naast hem slaat de zoon van een rijken boer uit het vruchtbare ku gebied een mooie tent op De Afrikaansche zwerver een Manusje van alles evenals de Amerikaansche farm hand ovOToacht in een voorhistorisch uitziend vei voermiddel dat eens een auto is gewpest Over hen allen brandt de meedoogenlooi gloeieuife alles verzengende reusachtig groot lijVende Afrikaansche zon Allen lijden zü honger en dorst slechts de VoorIndisohe watetrdrogers maken goede zaken Hun kleeren vergaan langzamerhand tot lompen op de donkere pijnlijke huid kleeft een dik pantser bestaande uit k en spek Vrouwen schreeuwen in de niet voor te stellen primitieve speelsalons kletteren de dobbelsteenen De bijtende whisky zonder soda gedronken vloeit klokkend door de uitgedroogde kelen finite de trum leven slechts de Uii doe s in een zwijgzaam doch taai goederen gemeensdiap En daarbifiten houdt üch ook op de bomma saris van politie Hier knijpt de wet krampachtig beide oogen toe zoolang heit glechts mogelyk ia Zy draaien zich nauwelij ks om de hullen als ergens in een uitgeholden boschweg het verschrompelde lijk van een vermoorde ligt Let go laa t maar looï en wenkt de in licht khaki gestoken sergeant onverschillig digger een diamantzoeker Het paradlUs met prikkeldraad omgeven Weken maanden mi ichien huizen zy zoo ill een kamp van zulk een ontzettendesamenstelling dat slechts een der grootstediditers het m kunnen schilderen maardichters verdwalen niet in deze buurt in dehel van de gloeiende zon Hoogstens de eenof andere verslaggever van een Amerikaansch persbureau die reede de wind vanalle zeeën n de haren voelde waaien Hetis een hel zulk een kampement van twee or drieduizend avonturiers Maar zü houdenhet uit omdat vóÓr het paradijs ligt mei prikkeltfraAd omzoomd en zonder menschen het iüamantveld Langs de draadomheining patrouilleerden posten Inlandsohe politie vet bloedhonden die opden man gedresseerd zü i Aan den koppel hangt inplaats van den gummistok de ossenizweep ddmendik gevlochten uit nylpaardenhuid of buffelleer Daarnaast de coltrevolver met 8 schoten in bet magazijn Eb woKlt zonder eenig erbarmen gescho ten als een digger tracht het omheinde diamantveld te betreden zoolang het nog niet is vrijgegeven Slesüs de regeerings ertegenfwoo digers mogen naar binnen arg Wy habben naar wü meeneni indertijdreeds melding gemaakt van het verledenzomer te Amsterdam gehouden intematiooaal sociaaleconomisch congres Kopstukken uit alle landen der wereld tot leUd Rusland toe lieten daar hun licht scliijnenmet betrekking tot de economische en sociale problemen die thans de wereld beroeren Van eenstemmigheid was echterallerminst sprake en geen wonder Die eenstemmigheid ontbreekt reeds wanneer men chen uit hetzelfde land ja uit dezelfdeplaats samenkomen Hoe zou men ze danmogen verwachten in samenkomsten vanvertegenwoordigers van verschillende landen en volken elk met z jn eigen van anderen zeer verschillende geestesgesteldheid aUc ook met z n eigen jj waardoor het Ikaar begrepen nog moeiljjkej wordt gemaakt Op dit congres werd echter door eenAmerikaan eene waardevolle opmerking gemaakt K4jk eens zei hy wjg houden heteene internationale congres na het andere wü stichten het eene internationale instituut voor en het andere na ter bestudeeringvan allerlei wereldproblemen Eén instituutontbreekt ons echter nog en dat is een instituut tot het aankweeken van gezond ver stand Brieven uit de Hofstad MCXI Pul ri Studio Er zal wel geen ambt beroep of bedryf zijn of tiet heeft zijn organisatie waimn do booefenaars of uitvoerders van dit ambt beroep of bedrijf zich vereenigd hebbpn ten eindo geïtiiiienlijk het belang der Iddea te bevorderen Natuurlijk iemU het ééne vak 0111 l öii algieiiiieenen term te gebruiken ziöti geinaJtkelijkei voor een deigetijke orgaiiisataö oók bJ oJiüdat da grandslag v a d6 btilangen gaiueeu6 iiap gemakkelijker is aafi W wijzön Moeieiijka w rdt dit laatste waoneer de vaiiiut u on getieeJ zellatandig slaan en itlivittiK el wioi keii gelij k dit bijvoorbeeld lil alio kunatvttkken hot govial is IVtü kuuatsüluldera Uobbtm het zelfde vak maat wat bindt tieu daarin Het eenige m tuin algemtifiuu mau t ctiappelijke po iLiü inuui 111 den r gei voéiun de vakiuausclien UuJiivüOr met Jieel veel l och IS Hè j aai geleden hel uiderkuudig gtaiooLbobap l ulölin ötudio opgericliL Hat heelt veürteden wwek zijö 17e luaU uiij iwaixlacliL ievieid kau iiieii met ze en want eeu vienng ticeft men met Jiet oog op I de tijicteu acliteiw e gelaten l ulotui heeiBT bf ii groüU bükeiuüieid omdat liet liet ceff truiii waa van de Haagsche süliiiders die er alle lid van waix n Voural in zijd goeden tijd was dit etaitruui van beteeJtenne De ooJ l a fi ouUiioetteQ eikaar wLsselden er van gedaoliten leerdeü elkaar waaideeoren enz Vooral outapannjng aooht mem er maar een hectito organisatie die als m gangspunt de gen letai sell appel ijke maatschappelijke positie liad en aU doel de samenwerking om die te Versterken ia het nooit geweest We hebben al eens eerder gewezen op den gemeensohappelijken vijaaid van de NSohildejrB de beroepskunsthandel maar tot een BoUdaxr Het wil ons voorkomen dA deze Amerika den spyker op den kop sloeg Wie aandachtig de verschillende stroomingen die in de maatschappij tegen elkaar botsen en draaikolken dreigen te gaan vormen waarin de menschheid gevaar loopt te gronde t gaan gadeslaat kan zich moeilijk onttrekken aan de gedachte dat het in onzen tyd wel in hooge mate hapert aan gezond verstand ïot zekere hoogte moet men zich daarover verwonderen Is onze tjjd geen getuige van een vooruitgang van het techmsche weten en het technische kunnen waarvan vroegere geslachten niet durfden droomen Wie h voor 20 jaren nog durven denken dat wy avonds in onze huiskamers kunnen zitten luisteren ns r concerten die in ver afgelegen steden worden gegeven Wie had toen durven voorspellen dat men in 1932 in enkele dagen zou kunnen vliegen naar onze Oost En zou het eene zoo ki geworden menschheid haperen aan gezond verstand Toch is dit niet onverklaarbaar Juist door den vooruitgang der techniek is de wereld zoo ingewikkeld geworden en ia de werkzaamheid van het individu zoodanig geconcentreerd geworden op een enkel wieltje van het ingewikkelde raderwerk dat het aantal menschen die de groote Ijjnen nog kmmen zien zeer klein is geworden Hlerbg komt nog dat door de democratie de groote massa den toon aangeeft en de invloed der werkel k knappe menschen daarbij geheel in het niet vemnkt En dit zou waarschünlyk zoo n vaart niet loopen indien zich tusschen de knappe menschen en de massa niet plaatsten de demagogen die uit politieke eerzucht of uit partijbelang de massa in het gevlei trachten te komen Onwillekeurig gaan onze gedachten in deze richting telkens wanneer wy hooren hoe de arbeideraleiders hunne volgelingen opwekken tot verzet tegen loonsverlaging En inzonderheid was dit het geval bij het lezen van de vegende passage uit een verslag der Kerstrede van den heer Albarda Waarom zoo betoogde de leider der S D A P is voor deze millioenen werkloozen geen arbeid e vinden 2ijn er soms geen fabrieken en machines Neen zy zijn in overvJoed aanwezig er staan ongebruikt Zjjn er geen brandslof fen Integendeel er zyn ontzaggelijke voorraden aanwezigl Zijn er geen verkeerswmiddelen Er liggen tallooze schepen in tang naar dWiV dag uitgekeken maar nu is hij gekomen jni a overwnnning ie in zicht HOOFDarUK II Sir John zag Lady Margeret en hattf vriendm n4it picor voordat allen in de eet zaal bijeen waren voor het diner Hij hadbijna een uur met Lady Domngton zittenpraten die hem veel te 7 g m had Hij had ev n geglimlacht toen hij merkte dat hij op K tloy Abbey wM geSiivit erd rfmidat zijn bloedvarwranje hem noodlg ha B ntet omdat zij zoo buitengewoon naar flbnVhad verlangd i Ik heb je gevraagd te komen John legde ze hem op Jiaar gdwone trotsche ftanier mt omdat ik graag een en ander metje wilde beapreketi Voprilk j © vroeg tekomen heb ik erst wet even geaarz0d maar toen fjedaoht ik dat je toch mijnbloedverwant bent en daar ik raad en eenige Imlp noodig héb het laatste zei ze op eentoon alsof het haar groote moeite kostte daoht ik dat ik jou maar mocet laten komen Miasohien kun je wel raden wat cl edoel U matoJtt u ongerust over Meg antwoordde de jongeman sneJ Lady Dorrin ftön fronsde de wenkbrauwen Ik maak me altijd min of meer Mïgprust over Margeret zei ze koel Van af haar getKtorte 18 ze afUjdjeen bron van teleur stelling geweest en ik ben bang dat ze dat haar heele leven zal blijven ik had gaho i t dat de school haar oed aou doen maar se Is in tui miMt al t vooAilt gagaao met kunt gebrutkaa wSar het je eagen zaken betreft Sta me toe diat ik me verontschuldig voor mijn do J ter nüm Debenham Oh Lady Doinngton dat is met nood ig Meg weet wel dat ik veeil te blij banals ik lete voor haar kan doen Maar nude veigiseing oi ehelderd en u mijnplotseLinftj komst begnjpt raylady wüt umij wel toestaan dadelijk weer te vertrekken ik Maar Lady Dorrii tan nani e i genadige houding aan Ik wit er met van hooren dat je nu jp de mo6 to hebt genomen hier te komen dadelijk weer weggaat Het is mij een genoegen om je oip Radley te verwelkomenen fAeg is natuurlijk blij om jo hier te hebben daar ben ik zeker van hoewel ze eenvreemde manier heeft om dat te toonen Me breng je vriendin naar haar kamer Zeheeft een lange nt achter de rug m eenhuurrijtuig van het station af en ze zal welmoe zijn Lady Margeret bleef een oogenblik naar fiaohel stfireii Ze zag er n altijd verlegen an verschrikt uit Had m werkelijk een telegram gestuurd zonder Wat zij het zich herinnerde Haiar getieugen speelde hflar wel t ens parten dat wae feit maar aU Ij Bfichel verzocht had om te komen dan tocJi te gek ala zü er niets meer van wist Ze herinnerde zich wel dat ze s morgens een paar telegranumen had verzonden vQor haar vader maar was het mogelijk datzij er zelf een voor Kaohel bad toegevoegd ai dat ze nu vergeten wa Ze drukte de hand legfin het voorhoofd m iobn HUknwk kMk tuur aB Mic iM to B ƒ ze met haar vriendin de kamer verliet Dankt u werkeJiJfc d ïiet jnogeüjk is dat ze het heoft vergetai p vro hij aanLady DomngtoD En dö gra vin antwoorddp met een van Verontwaapc ing en nïmaohting tnllendestem Mijn beste John ik heb het telegram met mijn eigen oogen giaüen Natuurlijk heeft Ze het ve eten ZoOiets gebeurtlederen dag Ze is of sohandelijk onadenkend of gek ik kan niet uitmffken wat het Meeies is zei de moeder liafdalooB IntuAschen had Lady Mai eret haarvrienfdin meegenomen naar een geaeUige logeetrkamej t Lieve Kachel zei ze op meekendetoon je moet pri beGren met te vergeverP t Iez x heerlijk je bij me te hebbert zelfs nuIk je komst schijn te hebben vei eten Jeweet niet hoe blij ik ben dat je hier bent Raohel gaf het meiaje eoi kus Lieve kleine Meg zei ze liefkoozend t Spijt mij zoo dat je je van streek maakt maar dat ta hftuecJi overbodig We zullen eamen een h erljjke tijd hebben De twee meiejee zaten een poosje ta pra ten en de pijnlijke gespMiiien uitdrukking verdween langaamerhand van LadyMargeret s gezicht Na eenigen tijd liet ze haar vriendin alleen en toen de denir zich achter haar gesloten was ging Mias Debenham naar het raam met een raadselaohtiwen glimlach 0a haar lippen n een tnomfanlelijke blik in haar praohtig © oogen Mot een trotsche beweging wierp za het hoofd achterover Dat heb ik nrtjes Uaargeepeeld I Eindalijk In m vfe t r a huUl Wat lub ik Wie aan den weg timmert heeft bekijks Menig toeschouwer voelt zich schepper van hetgeen hij waarneemt FEU g LETON Om haar reckt Blaar het Engeasoli van E A Rowlanids herwerkt door J VAN DEK SLÜYS 5 Nadruk verbodMi Ik verondeiBtel dat jij met je gewone onbeschrijfelijke lordiïghei4 en onnadenkendheid glad hebt vei ten dat je iselfmiss Debenham hebt geinviteerd om vandaag hier te konwai Lieve iAe kijk alsjeblieft tiiet od ongelukkig zei mws Debenham met een rustige welluid de stem ik weet heel goed dathet je bedoeling was om vriendelijk te zijnen toen ik vanmorgen je telegram kre ben Ik dodelijk hierheen ge omen omdat ik hang wa dat je me dringend nooidig had Margö Bt keek haar vrflendm met v rechrikte oogen aan Telegram Kachel stamelde ze met b Lw grijpend maar haar moeder vi l haar onftVBpIJrfiiidig in de rede T i ïa telegram doe alajebliefl niet zoo onnooKcJ je hebt een tele fraiml gestuurd waann je mi B Debenham vroep om vandaag hier te komen en mot grootte moeiteheeft ze wdi vnj weten te maken Je moet werkelijk eeos feeren een beetse rokening t houden met aodvnm ta J dan J TwrtUMl 0