Goudsche Courant, woensdag 3 februari 1932

u BiLt Bi UK Uuaauju Cuiomboijc D demsvaait JJeltl DeJfiijJ Ldani fcnkhui ztn LouuüKi 1 l pe jooi s Gravenhage o Oiavtiiditi Haailcuu HaiOeiibcig Hui löittijK llaidmjt eld lieldei ë Hutogtn DoBcli llilvtifïum Hoogezand E appem i i I Kuinpui KerkiudA KuUuiiieilaua Ivioni neme Ktuiningcn U rdam IituwJrdeii Leiden LeKkeikerk Ma iweii Vluasfiluia VlaaaUicUl MedtmMik Vloppel Middel iuiL Nftdi Nn Vennep Nijkbik Nijvei iiiL Ulilcnzaal Uo thuig Oud Böijerlaml Uudi Ukcia lüieuen lvid l tkeik UoUei uui Sfliugen bitUird SludieH lil fentck t Wilaervank Unslwedde lei ApeJ iilbuig In dl oveiige 8 plaateen Iwbben on e be stuuidimbonden lU oveit enateninimg met de opvattingen ux het beatuur van het N a gt weigerd of zich teruggellokken na enige vergaderiugeji van liet uriai coiiiue It tiebben bijgtwoond omdat bli ek dat tie bui erlijke iiKirdtiheid de vakbe wej in luc voWoouden invloed wenaclite t e te kcunau ol omdat luj gebreke van ti n iijks irsiüï leuntigellng lethu luel parti culltne gillLU cii met met veitieidsgclil gew rk u kunnen worUon Het voorjaarsfeest m den Haagschtn dienentuiD in l i tenia Iddii I til dt tieaieenteraad ge ntenid o ei de motie v d BUt waarin dt Kaatl den burgemteatei iiitjno digt g in vcioiidermj te brengen in de voorwaarden waarop tot duivel sUtdrt jadtUiKti vergun iiing aan den djietcntuin i veikcnd o ik op Zondag tot lat dotn houden van en ooijaai ai Bt Jvei deze moUe li ebl en de stemmen gesLaakl 1 Logen di legen fiteinüen du letJUei ijde ei de vrijzinnig demociuttn In d © volgendt vergadering ziU pnieuw wolden gest ind Oe conlingtnteermg an vleesch l en wuztging en aanvulling van de desbetreffende Kunmkluke bealuite Uj Kun 11 u l V lil 30 iuii No ijn wiige wijzifiagtn t n aanvullingen gebratJilin de bekende I e9lui en van ii Januari betietlende den invoer van bmtenlandüohvl M h fc lü van vofrnoenide boaiuit n woidt ele en ala volgt 1 tlo 1 ot vanwegi onzen mimster kun iicii bijzondti vergunningtn wolden vei itiekt mdien en zoolang mouht blijken dit ie uivoer van dt ui dit bealuh ge noem Ie feoedeieii ui i tiiig land geduiende den ui i uatikel 1 genoemden termijn mmdei zou i e iiagen dan dt volyen dat oitikel vooi dat i land Ijepaalde hoevte Jheid 2 Dooi 01 vunjvege Onzen Miniate kun ntii in aiwijkuig van het bepaalde m aiti kei 1 en m hei deitle lul van ailikel bij undere veigunnangeu worden verstiekt a vo 1 den unvoei van de in dU bealuit lifdoeldt o Oedeien die bij het in wcikuig Itetlen van dit beslui leeda ten rechlativek öchen invoei naai Nederuuid zijn verzon dm b mdien ilooi bijzondere oniatiandiglieden dfe nauwkeurige toepa tiniig van het bepaalde in artikel 1 on in het derde lid van arU kei A op overwegende praetisdie ixrzwaren iOti stuiten Dit besluit tretdt hedian m werking Contuigcnteenng en consequenties Toch Deensch vleeach naar ons land Men lictlt nijjigs kunnen lezen dat di Tüulintentttiing van den mvoer van vlteacli I ler te lande ui üeiiemaiken groote ont rfleiiuiunjf heett gewekt Ala uiivlota el luervan worden tliansdoor luniati daai It landei Legenmaatregeleu ge nomen Ueji tornde aan het Handelsblad i tn biiei dio ten kofiieliandelaar u Am eteidu muit Ueneniaiken Iteefti ontvangen vvaaiin ttn gioote alneniei van Nod Indi iiche koliie aan ijn Amsterdamsche relaUt inededtelt dat hij m oveietnsteiiuuimg met liijii Dtinsche vrienden beslot i had vooitaaii koflie uit 1 Indie ajkom tig Ie bojtotten In verband Jiiermede kon be doelde alnemer getu verdeie zaken meer doen met Vuwterdani Het DeenscUo iiimislerie van buitenland flcbe aken maakup bekend dat dit kwartaal gteii uitvoer van vleesch naai Wederland ni er kun plaats hebhen daar het aan De reu arken toegestane contingent teitelijk 1 eds overschreden wm voordat het van kracht werd De landbouwraad had dan ook gfwaai huwd an dien zeilden zin Toch weid op de exrpirtveemark te Horaens waai ovPugene lethts 1 X ttuka vte aangevoerd w UB dooi de expKtrtfimia Hansen vte opfcekotlil Deze liinia verzond nog 5 wa Étonladingtn naar ederlund en verzekert naar Iteriuigoke lidende meldt ook p de vtJgende n arkt te iuUen koopendaar IJ wtgpuf l ijzondere verbindingen an slaat OU zijn m eOernnd vhe ch te bhjVen in V oei en Handelsblad Productbe mi uitvoer van varkens De duectip van den I vndlwuw diel mede lal gedurende dg dagen van 21 27 Jan zijn gtalathl vod b leonbeit iding 6635 varkens vooiaigaaiuh 7 dafien 60TO terwijl werd ufltgevoeid bacon afkon tig van 5921 6621 V arkeni VolgeiiB felegrafiHche ueded eliug vaji liet Di n =che depaitemenl i landbouw wer dtn in Denemaiken m de elEtle periode gt lacht 154 713 160675 uke D tolaie invoer van bacon in Groot Brit tftnnie bdiep ni de v eik an 18 23 Jan lye 7ai w 02a e w t Burgerhout s Machinefabriek en Sche pawerf Laatste perwmeel ontslagen Hureeihoiit Machinefabriek en theeqisweif de den lauteteji tajd ived ai en trf personeel bad onlsla an lu eft naar het Hmdelblid nieJdt 7alerdïi g d laatate ploeg werKlieden gedaan gegeven Het bedrijf hgt thans geheel ftll Er zijn alleen nog 51 man personeel in dienat voor het verrichten van noodeakelijke bezighe den op de Vrtirtlnylberei kunit Een adres van huwartaen De henen di M ÖiJpkoiiiS hinit aria teHattum UI H L bauei arte te Lemeleiveid hebben namens een zeei groot aantal hui ilien in adie geiielit uot de leden V UI di 1 eiste vn Iweide Kamei naai aanleiding van het bij tie blaten Genei aal aanhaugige ontwerp tot wyziging van de wetj de ftitsenijKaeidkunet j De adrebaanteii betoogen dat het ontwerp j l eü lgt ie jKwUiie van de apotiiekera die 111 den loop dei tijden zi 1 is vouwakt vooi ue lOQkomflt te bedtli iiueji en te vei sieiken Uit aj gaan mede ten kost © van de iüep viui tlo apotJieek houden de gentes kundigen dias anten uiliten het onjuiAt dat het ijTOtliekei lielajig rtólitanoei m zijn luj de legeliiig VLiii Ie aitsenijbereidkunst Het uitsluitende uiterlum behoort h 1 te ijii het aJj tme ne belang van de volksgezond beid Ue geneeen iKÉdelen voorzien mg moet zult nclilen naai di belangui dei geniecni wchap Burgeiwacht 1 Byzondere Vrywillige Landstorm PropagandabUeenkomst te I eiden In d siadtegolioorzoal te leiden h efl t i I ei av ond 11 n pro agaiida bijei nkonial plaatfl gehad V üi de Burgeiwailit en dtn Bijz I De ivond werd geopend loor den voorzitlei van de plaiilselijkc andfitoi nieommiesie I eiden ds H Thomas Aan de Koningin werd ton lelegiuii van liuide gezonden w tal p an den loop viui den avond telefo nibch een dankbetuigung hinnenkwajn Aciiteretnvoigena vociden het wooid mr J B Bomans uit Haarlem dr Ph J Idan i urg lul van dPn gein inloraiiul van Wan sénaar en mr G A Boon lid van de tweede Kamer te s Gravenha ïe MuzUtole medewBiking verleenden de Oude Jager band uit Den Haag met een taptoe van de taml oer6 en pljpei van lieti eorpa mari raer te Boti rdw terwijl zoowel vóór aJa nn de pauze d heer A Vogel gedichten voordroeg Die Gulden eti de Frank Een belangrijk proces Men meldt uit Antwerpen aan d Maas I ode Uajii zijn tal van Nederlanders düe in liypotlieoairen of anderön vorm aan België geld hebben geleend In vei band mot de daling van den frank deden vele Nederlan dLi do goud or guld enaclausule in hmi vLiii nkoinsten inlasschen Van veiwc hil lende uden werd uenfe herhuüdelijk het standpunt mgenomen dat dea vvijie van h 1 delen niet wettelijk was Dt Antwerpeehe rechtbank heeft nu een nni i geveld wat zfer l elanigrijk jg in deze aan thginheul welke nede zooveel moei lijltbcO en heett ipgeleverd H t belrett de zaait voor ten Bergen op Zq mschen handejaar die in 1920 aan eenAr twei7 enaai 250Qo frank hypotlwek haid verkend De Nederlander Aortle diartoe 6200 gulden op ten Antwerpsclie liank do tfenmUige waarde van 25 000 frank hij her vei ehrikkeiiik hommelen van den frank werd Tnond8llin overeengekomen d II de Belg met 25 000 frank maar 6260 jtul den almldig was en dti de hypotheokne mer de teiugbetaling van jaar tot jani zou 1 mogen uitstellen indien het koetsverschil i og te groot Mm zijn loen de Nederlander rni zijn hypotheek opvroeg Pielde de Belg hem 25 000 frank te 71 ner I eachikkmg doeh de NiKlerlander weirt erde zulks Dp advocaat van den Belg deed gelden dit de o vepepnkomst van 1920 nietig ia wiji IJ UI strijd iH met het Kon bestuit van 2 tie rechfbnnk ooTdeelde dat de overeen komst niet m stnjd ig met de wet aange 7 en de bt treffende wetsbepalingen geens ziUft dl vnjhetd der oven pnkoniflten zoo be perkt dnt de contracten geen rekening zou den mogen houden met de koopkracht van vreemde munt diat in deie zaaJt uitdrukkelijk l epajild werd jn Mei 1925 dflt de lee ning m guldwig en niel m froncs waa dat dp kweatfte der intere teo niet besproken werd en du ook niet in aanmerking komt dat de verweerder geen recht heeft zwh te beroepen op njn voorbehoud tot verlenging der koniriig aangjozHen er niet van den einddatum werd atgeslen n dat het verlengen van jaar t ït jaar om zioh te vrijwaren tegen n onvfiordeiligen koens vervalhn is door dt atdbiliiatie wet van 1926 dio ein vasten Koei v x r den gulden heeft beii aald dat oo mei de lunmg tot in het oneindige zou kunnen veilengd worden dat do hoop op n in inking van den gulden bier niebs mee te maken hepft aangezien de over n komal enkel legeimvei de waardeverniindip rUig van den frank gesloten werd Op deze gionden vorooidfell de rechtbank dm Belg 1 it Uiugbetaling van de tegen wniide in BelgNclie franken van 6250 gul dm fiaii ien lio g en ko m op den dag der l iiigbelalmg De invoer van bloemen in FrankrUk Havttfl ueldl da vandaag eon tiecuet aalworden uitgevaardigd waarbij bloemen metbi wal din uivoer in Frankrijk betreftwordin gelijjt gpflteld met anijbloemien I EERSTE KAMËK De Uis Kaïiwr h ft gisteravond oh f oidgakeurd e wel op de middelen en de wii iginjr van de Pogliwet waaodoor moge lijk wordt gemaakt gewoon aan c ti ekende eliikkin aan o n volwassen huiagen tot vnn len geaiilrpaif rde uit te reiken Hf 1 II kom n ie Pachtwette n in openbare I cHandeling jïolitie i otht tevei geof na r een dergelijkea lok en kon sicthts consiateeiren dat de handtlaiii in Aiilke tokken koit te voren in Bombay wa geeignaUtid De vnend droeg Bindaiiieu altijd den utok van dën doxie bij zRili tn ocht voortdurend niuii tm derg lijken slok Hij had vrijwel alle hoop om dm mooixitenaai te vinden opgegeven tueii lieni lU de vooisladswijk tie straalihfmdelattr oo n zelfden tok te koop aanbood In zijn opwinding sloeg luj op de i nuui los dit naai later uitkwam geheel onschuldug was Doeh dooa dezen man kon men een anderen handelaar lie dezelfde stiokken ml Jezeltde Iron betiok airresUtren on dwe man tiekende den mooid Ie hebben gepleegd Oe vergiftigingagevatien te Kaalte Omtient hel voorgekomen veigiftigingsgt vd te Raalte kunnen wy nog mededeelen ilal hol leaullaat van hei ondei aoek door het Loitiarfil I attorator um te Iltreoht nttg nul bekend 13 Dl Hekenkamp uit Groningen in peit ui dei VolkBgezonoheid steUte tei pdaatse etn onflerAoik in Op last van den ottioier ion ju litie uilen die lijken dei Iteadt kinderen mat Zutplien woiden overgebraclit alwaar de settle zal plaats vinden ten eintte om tl nt lie dixidsoouaak naiieri gegevens te virknjgen De toestand tier moeder en van het 7jarig me je rei ft geen uden imer tof be orgdlieid Communistische geweldpleging Mishandeling van fen d propagsn dist door een communistische knok ploeg Ih propagandist van den s d Centraleu Irftn I i an Iransporlaibeideivi Midiau ie naai Int s d olkablad meldt giatennid lag aan de Wllhelminakade Ie Rotteidani tuf sehtU lalfdrif en drie uur kx r n lioep ommuniatibthe htothoofden van zijn rij wiel getrokken en dierlijk mishandeld Met ploertendooders mot dt vuist en me j den sch ten werd MlcJiaud gesla ren en getrapt De fiets werd vermeid tisterntiddag mm voor het ss Boj chhjk der Holland A mei ika I ijn gemonsterd wor den en nattat het bestuur van den Lentralei Bond mch ervan overtuigd had dat de II ciialering op de oude V0 Orwuarden isou ge liiejdPii wLrd ver enkomstilg de door de I lieden elf genomen besluiten daartegen Lt n iMvwaar gemaakt Dit bleek editer met naai dpn 7in te ijn van een slel mannen der coii munistie lip Kev Vakven emgmgs Opponitn h V O en zitiietlen die ich door de K V tl h adelen laten optïif en ij hadden voor giateren het parool van da iilgenHcne staking uitgegeven en listen Ml I h lud met bloedende verwondingen aan I ootd PI oogen 7 Mider 1 enige hulp op fltT it achter Hel fllnehtoffei zag kina het gebouwlje van den Volksbond op Ie WiHielminikade tl bet eiken waar men hem van bloed reilUgde waarna het slachtoffer dezer iiommu nisliscïi vakvpio mipingfltaitiek naar zijn woning weid gebracht Van de WilheTminakade is de bende oom nunistei naar het afdieJingsI niitooi van len Cerlralen Bond in de 1 elikaanstrwt gel iokken De atiaatdeur werf ingetraj 1 len holde de fan op en blijiftbaar wHa fytA di3 hodoelimg het Itantoor dat op d tweede vet I epmg ligt binnep te storniion allicht ript met nendJeilijke böiaoelin n loen de aanwejuge bestuurd is en enkele t iviiUig annwe igp leden 7ich echter c d trap ptMtterden en bJijk gaven voor hot gi vvcid van de bieren nieB te zullen wijken trokken ij terug m de buurt van het kan ton gropipjes vormend loen daaiop ook de nmiddels gewasisdiuwde politie kwajii lifcft rlo bende 7ich onder het uiten van verdpre bedreigmgen verspreid HpI beetuur van den Contialen Bond heeft de noodige maitrpgelen tegen herhaling genompn Roofoverval op een postkantoor Revolverschot gelost op een postheainhte te Stadskanaal De daders gevlucht Gister vond t ongeveoi zeven uur vond Ie Stadskanaal in het postkonlooi een bni tale loofoverval plaats üp dnt tijdstip ver clunen tw e fioed foU de personen voor het loket en vroeg een van hen en biljet Vin 100 1 tp willen wisselen Uien do postbeambte 4iet geld bijna had uitgeteld gnrp hl het biljet en het wiasPlgel I en loste mt en levolvei fen schot D t trof echter den beambte gi lukkig met en de kogel diving m het plafon I De twvede persoon drong daar I op door en deur het kantoor binnen Bfl waarnen end directeur die het schot gehoord had kon nog bijtijds de kluisdeui diclit gotaen gncp en toel en gooide diarmede naar oen indringer Beiden nanien hierop de vlucht GEMENGDE BERICHTEN Loonsverlagmg in het baggeibedrijf lil ten vergaihnng van de afdeeiing ölieiiinht van den C ylt altn MoikI van Irant portuiheideia ter bespreking van de gevoer Il ondeihandeluijgen met d weikgevera in h I partieuliei biiggerbedrijf heeft het I ooIdl e tuui lid dn heei R laan verlagiatt ei ra Jit Oorspronkelyk stonden de werkgevers op II II standpunt dat de loonen mei 10 pet 11 f steil worden veilaagd en afgerond op f iB voor inolenl azen machinisten mgba en en k iipiteins voor dekknethtu enhlokeiiB n f 2 en voof bakiachippera op f Za De andere bepaJmgen van het contrattvan 1930 ioiiden worden geliandlioafd len Blotlt wiien de werkgeveie l ereid lis ultei te conc ea sie niet 5 pet veriaguig van de grondiloonen en 10 pcf van de ver g eding VOOI overwerk genoegen te nemen De heuittegeling zal woidon toegepaeli zooalö dtwtr dfn miimster bij Ba gg rbesluit van 16 Decembei 1920 iis vaal esteld behoudens mtzondeiing vooi klem materiaal waarop pen alios ng bij beurt mogelijk is en de werkiiaiiihe iPn Vrijdage voor U uii moe n piiiOftpn tn Maandags erst na i uur uden kunnen aanvangen Voor dergelijkeH vallen il de tijd van vertK k en aanhornat in tverleg met de organisatie worhn gpip eld De instelling van een gescliil ncommiaPMe en nciliaidsgprecdit w rd oer tzegd Na lir elvoeiige discupflie word ten slotte met 91 teilen 30 stemmen beelotin op de veippngekomen vooi waarden het contract Il aanvparden De ftfiheiiiig Hordinxveld hec fl met 46 tegen lü fltemmen evemons besloten trt het afsluiten van en eontraet op baisifi van de gevoepcle besprekingen Opgelegde schej j In Amsterdam Hot HbJ geelt het volgende lijstje van de ip 1 febniari in de AmstendamsWie havens opgelefid zijnde schepen van II stoimv i ail Mij Nederland df Siii kep 6f69 bruto reg ton Ra lja 750 Bah 6694 Biouw 7624 Rotti 7510 Soembi 6800 Roinei 6548 Manoeran 9 61 Koninf in dei Nedeilanden 8205 1 itinfl tiei NedPiInnlPii 9201 lohan de Witt H 565 lan I ipiszoon Loan 11140 Koepit 7562 Rondo 7549 lalabangkn 6649 samen 18 v m 17 sc hepen met totaal 147 44ü 136 300 ton von de llollnndsrlie Stoomboot Mij de kilslioom 1703 Anit telfltroom 1568 Dieihtstiooii 1717 Zaanstroom 1519 Kegp Iroon 3854 SeheJdeetroom 3893 sdiiien 6 7 schepen met 14 245 14 909 ton V UI den Koninklijken Hollandechen 1 lovd de Gelna 13 868 Zeelandm 7995 Oiania 9763 Astellanid 8156 samen 4 3 schepen met 39 784 31787 ton van Ie Kon Nederlandsche StoombootMi df Benmkom 5789 BrPdi 6906 Alinl 6909 Biielle 6908 Odysseufl 1057 t mt wyne 2482 Fr ito 8 8 I utprpp B97 Heiculps 2286 Amsterdam 8670 Mnen 10 15 schepen met 42 732 7 509 ton van de Holland Zuid Afrika I ijn is al 111 d lagersfontpin 5512 ton opgelegd Pla vorpp mnand Van de Nedi Stoomv I ij Oiennn de Laert 5868 v m nihil van W H Berghnys Kolenhandel Mij de WiUy 1242 to V m nihiil Helialve deze Ampterdamöche schepen zijn in de Aiiiateidamsche haven nog opgelegd d Molenwatei HoKerdam 3685 Minne vviter Rotterdam 3775 Maas Rotterdam 2008 Wissfkerk s Graven iage 6738 Giijp keik ravenha e 9592 Waalkerk lavtnhipi 6940 GoÜiic Huil 2646 Ivdiih rn Oio 1880 Iron Baron Oslo 3139 Koriannn fe Anit terdam liggen dus totaal p il V m 65 schepen met samen 302 574 13 5051 ton Het droevie rpcord WBarmee 1951 be loot IS dus niet overscJireden maar de V ibelpnng qa nog kppi minimaal en ij gp dt niet voor alle redenjen De stok als verrader l en straathandelaar te Bombay die wan delslokken te koop bood hield n Fngelsch man er un voof l lotselmg zag men den Brit den handelaar met zijn eigen tok af rOf en en hadden voorbijgangers nc er niet lil gem€ igd de straatkoopman zou er m gebleven xijn Soldaten orresteeixten den tJigelsohmm en loverden hem aan de poli tie ovei loen hieek zich iets haast ongeloofelijks te hebben voorgedaan De Brit had lens een vnend die door een Indiër waa vernword Kr moest een geve ht geleverd zijn want op de plaats van de misdaad lag een zeer bijzondere stok van kers roode kleur van een zeer zeldzaam hout De REC HTZAKEN VerduBterag van effecten Voor de reohbbank te Arnhem heeft giiteren terecht gestaan de 41 jange G C van Jcr W eenig finnant van de firma H d Broeke en Co commissionair tn effecten te Arnhem die thans m staat van faillissement Hy stond terecht wegens verduistering van effecten In Septemher 1929 was genoemde firma failliet gegaan en daarbu was gebleken dat verdachte verschillende effecten die by het kantoor in bewaring waren gegeven verkocht had en het bedrag ten eigen bate aangewend Zoo had hy van zekeren heer V effecten verduisterd voor een totaal bedrag van ƒ S6OO0 Verdachte bekende volledi r De officier van justitie elschte drie jaar gevangenisstraf zonder aftrek van de preventieve hechtenis Uitspraak over 14 dagen RABIO TELEGRAFISCH WEERlERIfHT 3 Februari Verwachting Zwakke tot matige tadelok toenemende noordel te tot noord westcldkc wiad Meest zwaar bewolkt of betrokken Waar h jnli k enkele regenbuien Welni verandering in tempenttuui diini n insl idun rien iith enoocüaaktmet ingaiig vaai 8 Fobiuaii as cea looufiiLila iU ï VHIK pel mltó voeren I in lil veibund wtHöi wij d volgen te jr lUji iiidti uw uantlatlii brengen uii omaunMiegiipii iiiolivtueii tUl iü ii lil liiuLlLiaaiii en AiiunloicliUii Liudiuugt bij Ui uut tiJbaid pm da i 5 60 Uu wumt Uiajiö gcbraUit up ƒ ö 20 in Hani burg t ii UKiu n bediaagL het loun Jieiieicl u t 1 4 um wi in Wedeiimidstii gtW 4 76 Ih vui weipeii tHca 4 In Lugejaiid u duot d wa rdeveiiiündeliiij viui liet l jiij t K tie geld L alaiUgnjlce itiiuguig 111 Ut looiijtositii i nt iUa i IH eiiiisti e UütKitoeuUind wuaiUi de e UtiJaiKteciie Imvens nüi bpvindeu m u uittr gëii eiVttiing beikAiid Hel gaed ienvËriiieroM F Ko erdiijii £ iL AniiSleiduiii otijdeijgiiig in Ue wwkgcvLr m de haveniK drijven heb bun hun voijriHlellen lol loun vorlag ing zoo laiiK mogchjlt uil steld dotsh elke verbale ung bl tl uil neita veideit AtJiberuilgang valt nog Ut lis ti oonölatteion imdti de piuöla idigiliQden m een looneveilu Liig ijih uii tiiniijd üjk geuord i un11 ar on t ttenmg 0u niet doui oeringdumviui u k itxht trcpkg te i ht t belang dti urDeidtis yell zijn t IJl werkgiveni lubben na langduug üvt i f 1 i niet dt besturen dei orbeidoisorganifla i UeA hét pepoentagö dei verluging ao laag iiiogt i k gentttld n 1 7 pet en deze al met dt hn tLhjke en K alholwk arbeidef onganiAflU in t n collectieve tirbeid ivei etnkoiiirft worden va l gele a Itgt iiovei tivyt loonsverlaging ataal dal d k Bteo VIM r leven toflderlioud voIdJcdb de oIfi cueie iiidax cglem sedert 1924 met ca 13 pel ujh gedaald Wij z ju ü vertmgd dat u het OJiverniijdelijkö vaii den toe te pussen maatieget in de gegevtn Miimtandigheden iult inzien Coatingenleenng Comité van actie In atuisiuJtiug 4an liet dezet Uageii vtr melde beriiiu jvcr de upriühling van ttn mlte vaii attie uiaake de l e8poediging van to paaHiiig van de nutatregelen in de i ri iainvoenvet Continsrenteei inga wet j bedoeld kan nog worden iiu ege ieeld dat ook erUg i wo rdiger d van de led eiindusiiietn einaill indU0tiie zijn to etredeu Hi l oiiut ift ttiana a Iri volgi sarnenge9l ild u o Beuti n Ariiheiu9olie i aflue jienL UI Bondfabiiek v li Arn v d Pot Ainlieai H Itórk Kamper Jvimaiüefabrieken V h H Berk Kampen H M J Blom joiw urnia J A hlonijoufl iiibui In itongers JN V de Ulttsche U ergieterij fir uu Ileekiuff en Bongerö L itt ini Benno UaVKlfijpui Iwent üie lexüel Mij l nsche de irh 1 Cociiius Gla fabrieken I eer dam erdani Jo Mias W V btoonilin nenlahliV J ü Ua tuindhoven J tai wercl rcenigde Noderlandsche lapijlfa brielen Jejieta HUverauui J Hedeman confectltïpbnkant Arnhem W van Leeu wen üafcr Van Leeuwen a VVoliadUBtne Arrh en V en ndaal W v d Lugt NV W d lugt Ionen hmballagiefabriek en Hoiithandel Itotterdam H MannaertB firiïift j Mannaeitft schdenfsbnek Dilborg J N Menico Hartogenaia löxti l abneJi ïipua N J Menko ÈJisohedé K W de Almithr N V Nedeilandsche Katoenspm uenj Hengel Fr Mutaaerta Jr N V Wollematoltenfahriek trans Mutsaera n lilburg C leynenborg N V S oomwev njen vh leynenborg Goirle i 1 v l Plujm firma E Wasaels èi 7a i ederw t rtnlabriek UtI echt Jos de Pont firmn J dl Pont Mjinnaert achoenfa bneltPn Idbuig H 1 rakkt N lextiel induslrlp Mij Aï ldoorn Apeldoorn u J Jiegou N V KriötBl Olas en Aardeweik fabritkon ih Sphuix Ma istiidit mr ai 1 JtegoMt IV icelemfabriek Moea en Stella Uaaatnelit ii J K yaasen N V IJzei fcïeleiij tn Fmiillpfabnpk v li l iepenbrock A Keigerr l Ifl mr B J M van Spaen donok cretariï der Vereeniging van Til burgeeh labrikanien van wollen stollen en der rederatie an Nedeil Schoenfabii kanten 1 Iburg T Spapens NV J C fepapen = Sohoenlnbrieken Waalwijk m M i I su nbergh e NV lextieltabne ken H van l uyenLroak Gou Ie M Suean ae Vnes A Suftan Confertiefabnek iniHtei ofini ïiii l an Ihjol Neder ehoen hou I en fabriek Helmond A M Tilanus firma lan en en I ilanufl Vrieajenveen 1 van Vlissingfii N V 1 van Vlissineen A Co Kalt enfabi leken Helmond N T Welflohen iipin Mntraasenfahriekpn lieventer Sj Woudn N V Ned Industrie en Ei ti Apparfltfnfabriek Nicaf Utrecht l u bovenpenoenid eomité werd een dage ItjkB h bpUnir sainenspsieBd beat ajinde uit de hppien iii P f ö p nberghe Goirlt i Vfior itlei H Berk Kanipen ir t M I rhi 1 t idaiii h flnverc i Hilver suni J Menko Hartogejisw tnschedé n r B r M van Spaendonek Tilburg rnr H A T H Fnin ps pcretnns a On ven naffe Socialisten en het CriBhsconiité Mededeetmgen vut het N V V 11 1 N V Bclinjft aan het Volk UUfl burt aii tut ft en onderzoek in e ttfld oin mi te Toan hm de toeHt niidi m het lajid ten opzuihle van het crisns oomité h Van de 196 beiflt uur bonden welke etn viagen lijBt ont tn en ia thani van 1 4 f n ont voord 1 inntngekonipn Dez 124 anivooi den riebbfin hetiekking op 132 plaatsen om dat PI tnktlp b6stiJurder bondï n 7ijn welkp nieci dan én gpmopnlt omvattten Hiervan zijn er 4 welkt mecdielen d t lei phal e ffef n ri ti pomilfi i = opgenciit Haar kon mm ir dus ook iji en itfing m nemen tn II van dp lÜB overblijvende plaatsen wppd de iipfiiunrtliprabond niel uitRenood d ziinng te nemen In de 97 nu nog nverblij In 84 ptaal en hebben ver tegen woo rdi gfr an de inoderne Vakbeweging in hel er i8 comité plaató genomen n 1 in Aal ten Appingedom Arnhem Assen fieifen Bergen op oom Ueverwijlt Wijk aan Zee J STADSNIEUWS GOUDA 3 Febr 1932 Tijdelijk klerk Gemeente Secretarie Burgemeester en Wethouders van Boskoop hebben tot tydetijk klerk ter Ge meenteSecretarie aldaar benoemd Mejuffrouw P Gaarlandt alhier Werkloosbeidszurg De minister verzoekt inlichtingen over de gemeentelyke uitgavtn Ue minister van Binnenlandseht iakeii en landbouw heelt een circulaire aan alle genicnten gezonden waar n de wensche lykheid wordt uitgesproken dat nu de werk loosheid m ons land zeei omvangryk i geworden en de uitgaven van de overheid eveiiieens belangryk zyn toegenomen de re geerinig regelmatig op de hoogte is en blyit van de uitgaven welke ten behoeve van de werkloozenzorg door de gemeentebesturen ïUn gedaan Maaiidelyka zal gevraagd wordei of dt gemeente steun aa werkfcozen heeft intgekeerd en zoo ja hoeveel m totaal Gelyksoorüge viagen worden geste d met btrekkmg tot uitgaven voor tveikve srhaf fing niet vallende ondei art 29 lid J der Armenwet Ook wordt geviaagd loeveel in de gemeente de besturen der weikloozenkjHBen aan de leden dier kassen hebbtu uit gekeerd tn hoevi el werkloozen by het plaat stlyk orgaan dei arbeidsdnmidde ing waren ingeschreven Ontwikhelingsmiddag voor werkloozen Op initiatiel va htt Depaitement Gouda van lie Maatschappij tot Nut van t Alg iiieeii tn met medewerking van de Comu i MC VOOI de uitdeeLng van toiiumisciit Sotp de afdeeiuiig Gouda van de Ma ts happu van Nyverheid en Handel de boiieteit Ons Genoegen de Kotary Llub Gouda en de Niitsspaarbank is besloten om voor de werkloozen in deze g meonte Ont vikketingamiddagen te geven waai werk luozen van elke richting giatis toegang hebben De eerste middag is vastgesteld op Maan üug 8 1 ebruari a s des namiddags half drie lil den Nieuwen Schouwbuig De keu e ia vooi de eerste maal gevallen op een fi m voorstelhng bestaande uit het volgend programma De weikzaamheiie n aan de nieuw i nte leggen spoorlyn Gouda Alphen a dItyn Deze tilm is opgenomen onder leiding van den heer Ir J L Cuperus teGouda Een tweetal Indische films t v Hystbouw op de droge velden by de Karo Bataksea als hoofdfilm Het leven m de dessaterwyl daarnaast het Bestuur der Sociëteit üns Jenoegen een ontspanmngsfilm la it diaaien Deze middag wordt beschouwd als een proetneming Blykt het dat dergelyke vertooiungen in de smaak vallen dan zat de tommissie die zich uit bovenstaande ver eemgingen heeft gevormd overwegen han plannen verder mt te werken De toegang 13 mtsluitend vooi werkloozen op vertoon van hun stempelkaart De crisis en de strijd der Socialistische Arbeidersbeweging Voor de veertiende werkloozenbyt enkomst die evenals voorheen gehouden wordt Donderdagmiddag d uur in de gioote zaal van Ons Huis zal ditmaal spreken ilf heer R Stenhuls met als onderwerp De Crisis en de atryd dei Sociaiistiache Aibeidersbewegmg De byeenkomst wordt opgeluisteid door lie Jaszbatid onder leiding van den heer C Cabout De extra uitkeering van kleeding schoeisel en beddegoed aan werktotozen Het Corr Bur meldt Zooala bekend is heeft de regeering ter beschikking van het Nationaal CnaisComite gesteld een bedrag van ƒ 7B0 000 voor de verstrekking van extra uitkeering van kleeding schoeisel en beddegoed aan ondersteunde werk loozen Deze gelden mochten tot dusverre uitsluitend worden bestemd voor ondersteunde arbeiders woonachtig in een gemeente waarin een door den Minister van Binnenl Zaken en Landbouw goedgekeurde steunregeling toepassing vindt Naar w vernemen heeft de Minister van Binnenl Zaken en Landbouw thans aan het Nationaal Crisis Comité bencht dat ook arbeiders die tewerkgesteld zyn by een z nerzyds goedgekeurde werkverschaffing voo extrasteun in aanmerking kunnen worden gebracht De geheime zender voor het Kantongerecht Naar wy vernemen zal op Woensdag 10 Februari te half elf voor het Kantonge recht dienen de zaak tegen den eigenaer van de geheime zender aan de IJssellaar I 8 A H Jansen spreekt hedenavond m het Chr Geref Kerkgebouw Ds A H Jansei Leger en Vlootpredikant spreekt hedenavond 8 uur voor de Ohr Geref Jeugdvereemgmg Jonathan in het Chr Geref Kerkgeboiïw Ds Jansen heeft tot onderwerp geko7 n In het teeken der voleindiging Zilveren bestellersjubHe Maandag iherdacht de heer W de Weger alhier deni dag dat hy 25 jaren geleden als besteller by de posteryen m dienstbetrek King trad De jutularis 13 door den directeur van hei postkantoor gecomplin enteerd daarna htb fn de beambten den sympathieken be rtellei gehuldigd de hoofdbeatellers met een kamerplant zyn collega s met een moiie amp Het ambtenarencorps blqef al evenmin achter en gaf hem een leunstoel ten geschenke Collecte Nazorg T RC patiënten Men verzoekt ons opname van het volgende In den stryd tegen de tuberculose wordt de laatste eeuw zoowel van medische als ff andere zflde onverzwakt gewerltt ten el de deoe ztektie te beatryden Sinds 1882 toen de tubercelbaccil door Dokter Jtobert Koch was ontdekt kwam er meer licht m dat probleem Doch helaas ib men er nog niet in geslaagd de sluipmoordenaar uit ona hchaam te veeren Ons landje telt eircu 7WX 0 tbclyder en jaarlijks dalen nog byna 7000 ten grave Heel wat jonge krachten worden in het beste deel van hun leven weggerukt die wellicht by t dige ontdekking en behandeling behouden hadden kun nen bleven Plaats en geldgebrtk zijn dik wyls oorzaak dat velen na een langen lij donaweg bezwyken Hoewel van onze rea eniïg en ook door middel Van het particultr uutiatief groot bedragen worden geVoteerd blyken al deze bedragen te zomen met toereikend om al het leed te lenigen Mag geldgebrek doodsoorzaak zün Onze naastenliefde verbiedt het toch immers Vandaar allereerst de plicht van onze regee ruig benevens van het geheele volk deze zaak op grootere schaal te steunen h r wordt meerdere malen beweerd dat tbc bestrudmg duur is echter wat 13 er duurder dan met menschenlevens te moeten betalen Is het met gelukkig wanneer zij die getroffen zyn door heit lot na verloop van tyd weer terug te kunnen worden gegeven Lchte zal het voor verschillende maar van tydelyke aard zyn want medisch itaat vast dat niet alleen kan worden volstaan met het toepassen van een gewone sanatonumkuui doeh de soaaal maatschappe lyke zyde een zeer belangrijke factor wordt geacht Dikwyla gebeurt het dat de piiuen de sanatoriumkuur achter den rug hebben de weer geheel of gedeeltelijk maatschappelyk geschikt 13 gemaakt en met de beate voornemens bezield bjttere ontgooeheling wacht De een wordt in zyn oude beroep met uieei teruggenomen de ander moet naai zyn nunder goede woning waar I eht luoht ontbreekt terug Len derde wordt ge adviaeerd om na te kuren of een andei beroep te kiezen renslotte blyven er een groot aantal over by wie de arbeidsge schiktheid met meei terug zal komen Er dreigt meuwe ellende voor hen doelloo lüopen zy rond dikwyls geheel overgelaten aan hun lot Alle moeite en kosten besteed gaan verloren aangewezen op Burgerlyk Armbestuur en Kerkgenootsehap want andeis blyft er niets over Mogen wy dulden dat al deze aan den ondergang piysgegeven worden terwyl zy evengoed als wy reeht hebben op het teven Is het met een plicht van ons allen ihen die hulp behoeven te helpen opdat vele vaders en moeders aan hunne gezinnen en kinderen aan hun ouders kunnen worden teruggegeven De Vereent ging tot bevordering der belangen van r B C patienten in Nederland die in 19 i op gericht met het doel de belangen van al üeze menschen te behartigen zonder onderstheid van godsdienst en politieke richting doet dan door deze een beroep op Uw of fervaardxgheid Door het Gemeentebestuur Ij toestemming verleend tot het houden van een collecte op 6 tebruari as en wy hopen dat ieder naaj draagkracht zal steunen waardoor iwy m de gelegenheid zullen worden gesteld naaat de vele gevallen die door onh reeds geholpen zyn ook aan alle andere aanvragen om hulp te voldoen Wy weten dat dikwyls een aanval op Uw beurs ge schiedt doch vergeet naet dat de steun aan T B C patiënten de geheele gemeensehap ten goede zal komen Geeft wait Gy kimt misken en Gy hebt een daad van naastenliefde verricht Tot Heil des Volks Men verzoekt ons mede te deelen dat Ds J Overduyn a s Donderdagavond te half atht in het gebouw fot Heil des Volks zal spreken Burgerlqke Stand G£BORJEN 0 Jan Johanna Christina d van D de Vries en F M Langenberg J Phihpbweg 9 31 Jan Joihannes tranciscus z van P Mannaert en M C M Hegger fapieringstraat 19 Klara Clazina Mana d van J V Nederhoff en K C Boot Kattensin gel 18 Susanna Maria d van C Kuys en M W Th van Leeuwen Walvisstraat 14 1 Febr Bastiaantje Maria d van S van der Veen en B van der Hoeven Goej dyk 7 Jan Jacobus z van W P Stoppelenbuig en J C D van Veen Boomg btraat 3 GETROUWD 3e Febr D de Jong en K Anker C van den Heuvel en M J Vergeer OVERIvEDEN 30 Jan Jaantje Schouten wed W Vermeulen 72 j Fèbr Mana Houithoff wed C Lugthart 78 j Febr Francois Stroeve 77 j Isaac Stodel 77 3 Agead 3 Febr 8 uur gebouw Darnel Cursus TH B O onder leadmg van Dr Montague 8 Febr 7 uur Stadhuis Raadzaal Gemeenteraad 17 Febr 8 uur gebouw Daniel CMrsus F H B O onder leading van Dr v Elk 19 Febr 8 uur Rem Kerk Prop Kunat avond voor den Ned Blindenbond 24 Febr 8 uur gebouw Daniel Cursus 1 H B O alleen voor dames Apo eken De apotheek van den heer F A Dee Westhaven zal vanaf heden tot en met 5 Februarr benevens den daarop volgenden nacht gesloten zyn na 8 uur des avonds des na chts ech ter alleen voor recepten UIT DEN OMTREK HAASTRECHT Gymnastiekuitvoenng Zaterdagavond had onder groote belang stelling de jaarlijksehe uitvoering der gymnfistiekvereenigjng Olympia in het eportgelfouw Uoncorditt plaat Deze belangstel Iing IS steedg zieer groftt omdat vele ouders dan de verriehHngen hunner kinderen waarvan by voorbaat thuis met veal ophef gewag wordt gen aalit komen gadeslaan In zyn opiemo srede wekte de diracteur kin i leu 111 de gelegenheid te telléu de zoo aocNüge licliaamsoeleningen te doen volgen waartoe in Concordia zoo n uitEtekende gelet enheid woidt gebodeui Voort mtte api ijn voldoenang over de goede eidlng van den hetr Jac Verniey V on de oefeningen konden is by de meisjes net nu est bekoren de rhytnusohe oeteiiingen terwijl blj Üe heeren uitblinkers waiPi m paaid brug en ringenwerken De afwtrkmg van het gelieeie programma duuide lot bijna twaalf uur lielgcen 01 Mtt wat viel van de aandaoht der toestliou wem vraagt zoodat wellicht len k eine be I erkiiig gewenscht zou zijn De Steinsche brug Zooala men wt 11 woid i smd enkeUi jaiLU iKgingen in bet werk gesteld de lul vei de Meinsehe brug aihiier op te heffen Diaiatui zyn ee liter veiaoluilende nioedyk lie ien vti bonden De brug i nl eigendom van len oIder Slem welke een jaariijk scliL bljdia e van de gemeente HaaetrecJit en Bieuwyk ntvangt en voorts concessie to toiliLÜing heeft wellte contessie vau jaar i Ji jiuar verlengd is Door hel steeds diukkn wordend verkeer voitleil de brug ffi r vt J aan onderhoud terwyl geen der hieivoor genoemde lichamen er op gebiand IS de brug over te nemen tenay haar een t ro He alkoopsom wordt gebodien 0111 dw kusten van ondeihoud en bcHliemng te l eatrydcn De er daigen zijn vanwi e de pri vincio Zuid Holland aan de biug vei iüiil Itndi opmetingeu verricht awodiat verwacht mag worden dat tUans van de zyd dei liovincie meuwe voorstellen zullen worden geda in om tol ipbefflng van de tol p getaken Ongeval De Knecht van den koleniiandelaar Mul dit U B had h i ongeluk met 7yn voet onder de rydende wagen te geraken waar dooi ill licJtaantsdeel ernstig bezeerd werd zooiiat Ie loktei tiet noodig uord ulde dat 11 nnigen tijd rust neemt STOLWIJK Burgerlijke Stand QEBORÜN Corneha d van VV Hame hnk en D N Paans Bastiaan Willem z van G de Vries en A G van den As em Ooinehs z vu J Dekker en A Oskam GEHUWD G van den Bor 28 ma N Kooiwyk 23j J J de V reugt 24 j met Ih O btekelenburg 21 j OVERLLDiEN K van Dam GO j eeht genoot van A C van Dam L van der Hee 55 j echtgenoot van M Bol T van Bemmel 8 m P Both 7 m ItERKNIEÜWfa De Spsansche Jezuïeten m ons land Een hartel ke ontvangst te Valkenburg iKijjjOthteiKl werd te Valkenburg ui de It K kelk nie dejjedeeld dat met den trein uit Bij aankomst van den tiein werden voordo 11 rgelalein raampjes van een dkhiese coupé de venuoeidie geziohten derveibinuen patera zichlbaar Zij harden eenunondei broken trenniieia van ruim veeitoguui aohlei den rug De Kur harinanit S eclde etn welkomstmaiscli Het gejuiicli zwelde aan t t ten l etoogmg van ongejten de geestdrift Patron aatsjongens Bnelden tue en nanien de koffers dpr paters u ont vangst De eeréte die uitsteeg was de rector der verbannen Jeauieten pater Mundo die ze ven en twintig jaien lang in het Jeauieten klooslei te Valkenburg heeft gewoond au geweirkt Ihane keerde liij uit Barcelona telug tüA bamieling Met gtootó hartelykheid begioetlen lieiii de op het perion aanwe ige gti fetelijkeo loen verlieten opk de an d re pateis den trein Vooi den naam van Jezus Ohnetua zi Ie pastooL Hei mans ig vervolging over l gekomen en zyt gij uit uw lan 1 verdreven Weesl ervan verzekerd dat l luer een twetde vaderland wacjit Wy protests eren met kraclit tegen de maatregelen dooi uw gouveineinent tegen U genomen 1 istooi Hermans vervolgde nu aijn toespraak in het Nederlandlscb esi ruihtte zicli tot dt veryomelde Valkttnburgaciie katholieken Hij sjKtorde hen aan deoen geloofshel den ue bjüinggtliap zooveel mogelijk te vei lichten dooi sympathie en hulpvaardDgheid Palei Mundo te ontroerd byna om te öpreken bracht in het l uit ch dank voor deze onverwatihle en zoo trooetvolie ontV ingst Hij zou alle aanwezigen wUlen om armen als broeders in Chnstua Zeker liep jMiter Mundo mt haer zullen wy een rieuw vaderland vinden k en vaderland dat on sjtf dierbare Spanje met z l doen vergeteiW aoeh dal ons de bittere balling oliap drafe elykei zai maken Wy hebböi de aatflte weken veel geleden en alle ver Irien Wy hebben geweend by he afsolwid van ens iiuid en met on 5 weenden de kin deren uit onze onderwys matellingen wier I pvoediug ons ontnomen werd Doch bt welkom geeft moed voor ide toekomst Moge de zegen van den Goeden God II allen vergezellen Nieuwe toejuiühtingen braken na dit dank woord los Onderwyl reden de wachtende auto s door particulieren bereidwillig be schikbaar gesteld voor Onder luod hoerageroep der menigte stegen de pater m om naar hun nieuw IjelmiB te Aalbeek te ver l lekken MARKTBERICHTEN Kaasmarkt Woerden 3 Febr Aangevoerd 82 partijen Prijs Ie srt m rm ƒ 28 32 2e art m rm ƒ 26 27 zwaaidere m T m f f 24 28 HukM matig 5e kliBse Trekking van Woensdag J tebr Hoo4i e prezen ƒ 50 000 13414 t 1000 14628 15379 1 192 400 1192 13506 ƒ 200 907 6699 liVn 18011 19628 I 100 1781 2773 i234 3603 6179 6106 006 10390 10746 13672 i yzen van ƒ 70 104 189 246 363 587 883 965 984 1042 1176 1187 1196 1201 1264 1328 1427 1688 1701 1823 2026 2190 2271 2314 23o4 2396 2416 2540 2611 2630 2689 2771 2796 2ill7 2B41 2942 297o 2996 3040 3066 3213 3406 3613 3699 3749 3816 3939 4042 4065 4194 4747 4772 4774 4793 4868 4876 4J3 i 6134 6214 6467 6566 6672 6019 6U91 6239 6279 6310 6410 6431 6658 6718 6796 6940 6976 6979 7009 7198 7206 7233 723ii 72 8 7297 7327 7413 7556 7581 io98 7600 7i31 7766 7762 7791 7894 7978 8236 83bf 8417 8710 876 1 8762 8 78 891 S923 8979 9032 9172 9216 9390 9639 9674 9S52 9872 10061 103O6 10400 10469 10501 10621 10693 11172 11223 11262 11274 11364 11429 11609 11666 11747 11763 11922 12042 12096 12116 12144 1221 12290 12298 12327 12i4U 12346 12426 12470 12665 12742 12781 12798 12806 12821 13103 13139 13323 13369 13482 11628 13599 13697 13788 13916 13930 U993 14048 1414 14362 144M 14525 14681 14823 14991 1j016 16066 lM 7VlS351 15481 16486 16487 10508 15578 16686 15611 15630 Io640 lo697 16881 16996 16011 16096 16273 16625 16674 16607 16647 16694 16754 16764 16470 167 9 16794 17046 17092 17156 17228 17371 17462 17764 17860 17976 17999 18061 18264 18318 1S452 1S4S3 1 669 1 573 18630 18 21 1 35 1 863 18932 19141 19346 19614 19638 196a9 19679 19719 19747 19796 20001 20031 20056 20123 20127 2O160 20166 20218 20272 20384 20414 20457 20494 20686 2O670 20680 20762 201109 Nieten 18 24 77 10 11 3 ITB 18 166 180 247 266 304 403 466 488 610 642 606 625 i43 672 690 696 703 749 765 788 802 816 825 868 896 964 977 1005 1092 1121 1136 1148 1168 1182 1205 1208 1222 1229 1277 1302 1326 1343 1137 1379 1422 1423 1486 1628 1608 1664 1660 1684 1731 1753 17o6 1759 li90 179Bi 1804 1811 1863 1877 1886 1893 1962 1992 2000 2 ll26 2062 2068 2088 2103 2125 2131 214 i 2149 2198 2221 2248 228 1 2288 2303 2443 2463 2609 2538 2662 25 6 2680 2682 2608 2660 2711 27 2 2911 2956 2978 2980 3016 3017 3021 3236 3243 3265 3277 3104 3318 3343 3369 3407 3492 3493 3676 3586 3588 3680 3704 3733 37o6 3788 3812 3861 3870 3924 3956 3971 3977 3901 3994 399J 4061 4096 4180 4 6 4250 4266 427D 4312 4337 4402 4403 4405 4428 4478 4618 4608 4629 4680 4690 469 4719 4751 4784 4796 48S1 4849 4873 4936 4962 4989 6002 600 5030 6046 6124 5180 j226 5312 o328 5331 o343 5366 o3 8 64 17 5479 6600 5616 6667 5717 573J 5763 6806 5839 6918 5930 5 48 5966 6968 6985 6031 6056 6061 6076 6089 6110 6140 6213 6227 6229 6248 6368 6374 638 6389 6412 6+38 6450 6497 6617 6636 6660 6680 6682 6687 6605 6716 6719 6766 6804 6846 6849 6867 6884 693J 6944 6B84 6994 7028 7091 7095 098 7146 7168 7169 7183 7260 7284 7331 7334 7338 7401 7476 7499 7525 7586 7663 7661 7668 7733 7f44 7828 7845 7846 7867 7866 7934 7999 8016 8072 8084 8113 8119 8174 8177 8180 8194 8252 8267 8306 8ol9 8366 8430 8468 8488 8605 8684 8641 8669 8681 8618 866j 8i91 8829 8840 8864 8866 8873 8921 8922 8949 8962 8894 9041 9066 J102 919o 919 9228 9239 9247 9269 9388 9437 9634 9655 9617 9623 9662 9697 9707 9711 9723 9728 9731 9770 9772 9789 9800 9883 9932 9944 9951 10030 10040 10042 1O047 10067 10100 10123 10140 10161 10193 10216 10235 10280 10297 10319 10384 10394 10411 10474 10481 10631 10563 10638 10643 10774 10848 10871 10873 10892 10S9S 10920 10970 10968 11003 11025 11042 11103 11138 11164 11191 U231 11237 11249 11262 11289 11292 11334 1 366 11367 11377 11380 11428 11469 11496 1149 11636 11603 11622 11675 11711 11716 11738 11763 11767 11778 11861 11876 11910 1193 1 11986 laon 12057 12074 12094 12134 E166 12178 12193 12207 12231 12379 123812630 12657 12670 12676 12682 12592 1266 12660 12672 12691 12706 1273Ü 12746 12757 12796 12840 18846 12869 12862 12941 1 020 13025 13088 13122 18138 13160 13167 13181 13188 13189 13194 13202 1J206 132x9 13292 1S302 13324 13879 13384 13432 13442 13448 13017 13682 1S699 13709 13763 l 846 13841 13908 139S6 14967 13976 13988 14006 11023 14080 140S2 14088 14093 14104 11145 14217 14232 14286 14302 14309 14866 14414 14423 14434 14448 14474 14538 14546 14571 14679 14686 14702 14738 14736 14746 14817 11838 14863 14867 14858 14866 11896 14896 14900 14957 14965 14979 14993 1499 15008 15039 16O70 15097 15149 15189 15206 15212 ir26j 15274 16308 16320 16366 15406 16431 15472 15479 16663 16664 15609 16632 16638 15667 16724 16906 16938 16961 15990 16004 16020 16024 16026 16049 16053 16060 16108 16110 16127 16138 16144 I6I08 16160 16280 lo30o 16321 16322 16349 16387 16420 16433 16638 lf676 16692 16621 16668 16676 16702 167Ï4 16738 16842 16860 16912 16944 17068 17069 17089 17096 17138 17198 17195 17305 17312 17323 17327 17380 17409 17604 17616 r538 17a68 17603 17614 17631 17704 17752 17774 1 779 17802 17815 17826 17860 17863 17869 17904 17961 17998 18005 1S013 18068 18070 18117 18128 18166 18197 18206 1S240 18260 18301 18304 18831 18366 1S392 18403 1S424 18428 18489 1S610 18626 18650 18561 18669 18576 18631 18643 18661 18686 18698 18709 18726 18746 18762 18768 18771 18793 18806 18818 18849 18896 18922 18959 18993 19016 19106 19152 19168 19246 19297 19866 1J379 19410 19418 19486 19498 19546 19602 19642 19667 19701 19776 19814 19818 19821 19822 19827 19861 19874 19881 199 26 19963 19994 20012 20068 20106 20199 20209 20224 20220 20308 20312 20383 20403 20408 20421 20448 20488 20663 20680 20689 20644 20706 2071S 20786 20888 20892 20906 20909 20911 20926 20944 aosae RADIO NIKCWS J a S Proiramm toot ll ln Hilversum 6 Toespraak voor bet Onthouder radiocomité 6 16 Vervolg concert 630 Radlo Volkauraverslteit 7 00 AntioorlogBgediohten m m v het orkest 7 30 Gem Arbeideni Zangkoor Morgenrood duasum 7 46 Orkest o 1 v H de Groot 8 15 Koorcontert vervolg 8 30 Ontwapent door b timmerman Groot VolkBtooneel 10 00 Concert virvolgl 10 30 Toespraak van dr P M Wibaut 10 46 Vervolg concert 1100 Persberic iten 11 15 12 00 Koemeenach orkest Codolban uit Restaurant De Kroon Amsterdam Huizen 6 00 I ndbouwbalfuurtje 7 00 Concert en lezing 7 46 Persberichten 8 16 De Haarlemsche Orkestvereeniging o 1 v l Schuurman 9 16 Het Nieuwe lestament 9 46 Concert vervolg Daarna persberichten en vervolg ni tot 11 30 gramofoon LAATSTE BERICHTEN DRAADLOOZË DIENST De trUd bl Sianghai bJANGjHiAJ 3 Febr Hedenmorgen om 11 16 pi tyd waren de gevechten te Sjang hai weer m vollen gang Verscheidene granaten vielen iti de Internationale nederzetting luen hevige aardbeving op Cuba 2000 mtswchen um het leven gekomen Üe Zuidkust en het westen van Cuba i geteisterd door een hevige aardbeving vooral de stad isantiago d C a is ernstig getroffen en tairyke gebouwen ayn er vernield Het aautal dooden zou zeer groot zyn do h kan op het pogenblik nog niet worden geschat Latere inrichten melden dat niet nunder dan iWO menschen om het even zyn gekomen De stad Samtiago de Cuba ia voor het iErootste deel verwoesft Het Permuiente Hof van tntem tionale Justitie Het Permanente Hof van Internationale Ji stitie zal Dinsdag 9 Februan om 4 uur n m een openbare zitting houden waarin het advies van het Hof zal worden voorge lezen in de zaak betreffende de behandeling van de Poolsche onderdanen en andere personen van Poulschen oorsprong of taal in Danzig H M de Koningin terug m den Haag H M de Koningin is heden voormiddag omstreeks kwart voor twaalf per auto vai bat Loo in den Haag teruggekeerd Dieratal op het StoalMpoorstation te Den HAag Rnim ƒ 2000 gestolen DEN HAAO 8 Febr Tn het bureau van de Staatsspoor alhier Is in den nacht van Zondag op Maandag door éen insluiper die met de situatie op de hoogte moet z n geweest de inhoud van de brandkast in het ptaatskaartenbureau gestolen Het ontvreemdde bedrag is ƒ 2135 22 zoodat de inbreker wel een goeden slag blykt te heb ben geslagen Tevens wordt een geldkiatje vermist waann e n deel van het genoemde l dr g was geborgen De stationschef herft Afaandagochtend dadelijk aangifte van dezen diefstal gedaan doch in het belang van het onderzoek werd de publicatie tot heden ochtend achterwege graten Het vermoeden bestaat dat een arbeider der Staatsspoor die thans voortvluchtig Is het misdryf heeft gepleegd De politie is inmiddels op zoek naar den voortvluchtigen arbeider Beurg van Anuterdam WISSELKOERSEN 8 60Ü 8 69t j 68 90 58 82 Mi 971 977 34 63 34 62 48 46 48 43 35 26 35 25 47 60 47 50 48 25 48 25 47 47 2 68 2 48 Niet officieel 736 7 86 19 30 19 58 12 46 12 68 2 Febr 3 Pebr Officieel Londen Berlyn Parvja Brussel Zwitserland Weenen Kopenhagen Stockhojm Oslo NewYork Praag Madrid Milaan Prolongaitie 214 Beursoverzicht Het gedrukte slot in Walatreet had op de ochtendbeurs een einde gemaakt aan de vaste tendenz der laatste dagen en de toonaangevende fondsen verkeerden dan ook meerendeels in reactie By de opening van de officieele beurs was de stemming wat beter vooralm Kon Olie die voor Iransche rekening uit de markt werd genomen Dp noteering kon ten opzichte van gisteren eemgszms verbeteren Unielevers bleven op peil evenals Philips Aku s waren iets hooger Accoustiek reageerden Hchtelyk Rubbers bleven op den achtergrond eh gaven slechts onbeteekenende variaties te aanschouwen Suikerwaarden eerder iets aangeboden en zagen zich iets van hUn koers ontgaan Mynwaarden hadden een zeer stil ver loop op nagenoeg ongewyzigde pryzen Scheepvaartaandeelen die gisteren eenigazms weifelend waren waren iets Dawealeenmg en Voungleemng bleven op peil ADVERTENTIEN DAMF vraagt Zito eo Slaapbflier met volledig pension van Maandag tot Zaterdag Brieven onder no SM Bttreau Goudsche Courant Markit SI