Goudsche Courant, vrijdag 12 februari 1932

No 17911 PÉ FABER QEOIPL SPRAAKLERAAR SPRAAKVERBETERING Behandelinf van Spr cabreken Stotlaran Stamelen Lispelen SprMkuur Zatirdif 2 30 3 30 QOUWE S Het is niet noodig deze plaats te reaerveeren om te zeggen dat de croquetten opstËlteh zoo lekker ztjn Pal weet U TOCH WEL 15 Het is HET VOORDEELIGST Het is HET EENVOUDIGST Het is HET GEMAKKEUJKST wanneer U in meerdere bladeiiadTortentiën hebt te plaatsen hetzfl hier of welk blad ook in binnen of buitenland dat U de opgaaf daarvan toezendt aan het ADVERTENTIE BUREAU Markt 31 Gouda Tel 2745 U ggt dan in eens klaar en deplaatsing geschiedt naar wenscJi en tot dezelfde prijzen als door de bladen direct wordt berekend Dit nummer bestaat uit twee bladen Verzorg Uw keel dagelijks Gorgel droog met i TELEFOON 2745 GEVRAAGD Aank Conf cli KnlpaMrs die als loodinig lijn werkzaam geweest en Bakwvanna Machina Sfikstapa WORTELBOER s Confectiebedrijf Nieuwe Binnenweg 310 Rollerdam STOOKT NU ONZE PRIMA ANTHRACIET Wij hebben nog voldoende voorraad PRIJZEN BILLIJK Zit onze prijscourant Joh Dessing Co Kantoor OOSTHAVEN 23 TELEFOON 2404 Verzuim niet U aan te schaffen Oe nieuwe Uitgave van de 60ÜDSCHE VmHliBAilK Bijgewerkt tot 1 Oct 1931 Een ohnnisbare gids voor ieaeren Gouwenaar I Prijs 25 cent 2 2 Verkrijgbaar in eiken Boekhandel en bij de UitgeversA Brinkman Zoon IVIarkt 31 Gouda De nieuwe auiomaat Denlt eens aan Uw jeugd den speeltuin den automaat en het dubbeltje Wat een moment wanneer ge de reep chocolade of het lakje bonbons kreeg I y Hoeveel prettige herinneringen hebt ge niet en hoe tevreden moet ge zijn wanneer het U thans nog betrekkelijk goed gaat Er zijn er echter velen die door de crisis in hun arbeid en in hun inkomsten zijn getroffen Zij zitten overal in de steden maar ook op het platteland Het zijn de stille ormen die niet bij vakbonden zijn aangesloten en ook geen werkeloozen steun ontvangen Wat zijt gij rijk in verhouding tof henl GIRO 186000 CUtH Pox Holland Dezer dogen zult ge von den Postcheque en Girodienst een machtigingsformulier ontvangen Vul het in met een door U zelf te bepalen bedrag Zoodra ge Uw brief in de bus werpt komt de automaat in actie Elke maand tot wederopzegging toe wordt dan hetzelfde bedrag van Uw rekening afgeschreven Ge merkt het zelf haast niet en velen zullen U er dankbaar voor zijnl Hebt ge geen girorekening ga dan naar het Postkantoor en stort een bedrag groot of klein op 186 000 Spreek met U zelf af Morgen vóór 12 uur zal ik het doenl De vijanden van Ow tafelzilver overwonnen Geen aanslag meer geen vlekken nooit poetsen I Het nieuwe Gero metaal is blijvend bestand tegen mosterd azijn en welke ander scherpe stoffen ook Zltm ta is vlekvrij door en door blijft zilverwit en is on vershjtbasr Volledige garantie van de Gerofabriek te Zeist de fabrikanten van het bekende Gerozilvar Tafellepels en vorken vanaf f 7 80 per dozijn Complete Cassettes vanaf f 31 55 Raadpleeg hel geïllustreerde prijs V boekje Zilmeta OO JENOOÖ i Het nieuwe Gero meiaai f GERO ZILMË TA f N V Utrechtsche Hypotheekbank UTWCHT Pandbripven f 61 000 000 Rpsefves f 1 652 263 26 DE BANK stelt beschikbaar S l pandbrleven Sk 99 in stukken van f 1000 f 500 en f 100 met verplichte uitloting van 7 5 per jaar De Directie Mr A J S VAN LIER Mr P R H00HWE6 ALLES WAT GIJ NOODIG HEBT van drukwerk voor Uw bedrijf voor Uw Vereeniging voor Uw particulier gebruik het kleinste en het grootste ook het fijnste kieurenwerk ons bedrijf is in staat het te maken fraai van uitvoering billijk in prijs en vlug geleverd DRUKKER IJ A BRINKMAN Zn HET BESTE ADRES 70 Jaapoans Zatepdae 13 Februari 1982 anMHE COÜMIVT NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR dOUDA EN OMSTREKEN GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP Ï IEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon en Feestdagen ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda e £ omstreken behoorende tot dan besorckrlng 1 5 regels ƒ 1 30 elke regel meer ƒ 0 25 Van buiten Gouda en den bezorgkrlng 1 6 regels ƒ 1 55 elke regel meer ƒ 0 80 Advertevtion in bet Zat rdagaummer 20 bijslag op den prijs Liefdadighelds adverténtiën de helft van den pr s ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal f2 25 per week 17 cent met Zondagsblad per kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal waar de bezorging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ 3 15 met Zondagsblad ƒ 8 80 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau MARKT 31 GOUDA by onze agenten en loopers den boekhandel en de postkantoren Onze bureaux öin dagelüks geopend van 9 6 uur Administratie en Redactie Telef Interc 2745 Foatrekening 4B400 INGEZONDEN MEDEDEELINGEN 1 4 regels f 2 2a elke regel meer ƒ 0 50 Op de voorpagina 50 booger Gewone advertentlën en ingezonden mededeellngen b contract tot zeer gereduceerden priJs Groote letter en randen worden berekend naar plaatsruimte Advertentlën kunnen worden ingeionden door tusschenkomst van soliede Boekhandelaren Advertentiebureux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen teneinde van opname verzeker te zQn Deze Courant komt in vele duizenden gezinnen Gegarandeerde oplage 6500 ex f 52 f98 f es COSTUMES NAAR MAAT LiJNKAMP s Kleedingmagazijnen M ARKT GOUDA FEBRUARIAANBif ING EERSTE KLAS AFWERKINB BEL OP 20B4 lliililMmt Mifi ii 5tfuto De gemeentelyke WMrdening op de Winkelsliutmg iB nu vafl t esteld zonder datde liaad ia ingegaan a $ het denkbeeld der hoc dvm raadsfractie pm een vaste middagsluiting daann op te nemen Wel heeftde heer Maaskant daarvoor door een nieuwvoorstel een ernstige poging gewaagd maardf Kaad beel t voet btf stak gehouden enhet Raadsibesluit van W Dec j l gehandhaafd Van winkelslmtff ia dus geen sprake ais maar aan do Verplichting tot hetviyge en aan het peyMmeei volgens de Kyköwet die 1 i tea in werking treedt wordt vulduaii Alletin voor ue kappers h de dwftx uit ondering dm Maandagmiditaghluituig geblev en Gouda krygt een nieoire Kleiwegsbrug Dat het dek van d K versleten waa iie t ieder kuwuMtoMtdtotewm dat bi ug zelf niet meer deugt hebben de technici na onderzoek uitgemaakt Het 13 niet zoo eenvoudig geweA voor dfiii Raad om te beshssen welke brug er komen moest een bascutebrug of een ophaalbrug De laatste was goedkooper df bewonderaars van histonach stadsschooii vonden de ophaalbrug ook dineer passend op die plaats de bouwkundigen hebben op tecJimsche practische en aestbetische gronden den bouw eener basculebrug verdedigd ook ai zou die een ƒ 20 i ƒ 25 000 meer moeten koaten Hoewel de Wethouder van Openbare Werken zyn collega van Financien de Raadsvoorzitter en ook de bouwkundige Van Soest zich etelden op het standpunt dat beide bruggen goed waren en voor de bascule brug alleen aestbetische motieven golden waarvoor de gemeente dus 20 è 25 mille meer ra moeten offeren welk bedrag zij niet meenden te mogen voteeren heeft de Raad toch de basculebrug aanvaard Dat het deskundig ooideel van den heer Kanen die flJ lid eener arbi tragecommiasie in Rotterdam alle basculebruggen daar ter stede heeft onderzocht by de beslissing den doorslag heeft gegeven raag wel als zeker worden aangenomen H t is onmogeiyk gebleken de agenda in deïe raadszitting geheel af te werken Na het middemachtelyk uur xtjn dan ook alleen de stukken afgedaan die zonder bespreking den hamer Ironden passeeren de rest i blijven liggen tot de volgende zitting Hiertoe behooren ook enkele voorstéten bfbetrekking hebbend op de werkloojfnvoorziening In verband daarmede heeft de socdem raadsfractie een nieuwe raadszitting aangevraagd BUÏTENLAPJD8CH NÏETTWS FRANKRIJK Geweldige goudreeerve der Banque de Fraifee De RoudroBerve van de Bank van Franknjk hi eft ri de afgeloopen week pen hoogte vHiii 72 iiuiliiixd fre bereikt De gouddekkang 1 tnardoor gestegen tot een m Frankiijk nog nooit bereikte h gtp vnn 66J pot Frankrijk slachtoffer der Economisch Crisis Minieter pie i 4ent Laval heeft giaiterm op een eanienkoniist van Franëohe bankiers mdufltneelfn en kooplieden over de Pransche biiiidBli i tiek en de economisebe uiiaia gMpnjken Htj veikla iUe dat Frankrijk auab werkeloofl s geUievea boen de eoo nomisolie cniua merkbaar us geworden De l gebeurteumeea zyn eohte suedier gegaan dan verwtclit werd De cruus tu thaos over geslageii vuil deif landbouw op öa ludustrie öo ook het crtKtitostalBei i aangetaot Veer tien lujudeo hebben aa lalkaar den gouden ütandlaard erlat 3 Da i aDBche valuta u wül oaaangetadt geblevoUi dodi Frankryk ia m ayn buiteiüandachen haudel getiroffen en de werklooaheid bieidl zich in Fraakrijk uit Dti reguermg moest overgaan tot et u üontiugenteermg vaii deaj invoer taoiainde de wanverhouding tusschen in en uitvoer Ut dodn vontwijnea De regeefcing ia tot verdere iiiaatrogelen boroid ea wii ook medewörkeii lot het verkrijgen vani een bel r euoaonusoh tïtelseL ixwral voor JËuxopo acodra ei itanwysingen voot eeu verbetering m den toi iaod zijii uuimige aanwy2 ngea ttoea rerwaebteu dat dexe verbetoiiug ntel lang mem op xich uU laten wachUta lGeM cliit4M tMji de Kamer möw tliwi t angenomeii De Kamw heeft by de behandeling vanhet wetsontwerp inzalce de kiesrechther vorniing een amendement aangenomen waarbijiitin vrouwen het Klasreoht voor de wetrgevende lichamen wordt verleend ITAtIë Herdenking Tan het tienjarig kronlngsfeest van PauB Piui XI Toegejuicht door een jubelende menigte van duazendwi belangfltellenden heeft Faus Fius XI zyn mtocht gehouden in de Smt Pieterskerk om deel te nemen aan dr mis die ter gelegenheid van het kroningsfeeat van den Paus werd gecelebreerd door kardinaal l ocatelli den eersten kardmaal die door Pius XI gecreëerd werd Nadat de Paus in de kapel van den Heiligen Sèbastiaan de heilige paramenten had geplaatst besteeg hy den draagstoel en verscheen de pausely ke stoet door de Capeiie di Piëta in de basiliek Op hetzelfde oogenblik schalden de zilveren bazuinen de hymne van den Vaticaanschen Staat en barstte de menigte in een duizendvoudig ï viva los Na de mis begaf de Paus zicb omgeven door den plecbtigen stoet achter4het cdtfesaie altaar Hier hield de Paus een korte toespraak Omgeven door zyn kardinalen wekte hy de geloovigen van de geheele wereld op om zich te vereenigen met de gebeden die hy tot den Almachtige zou richten met het oog op dg gevaren en moeilykheden waaraan ulle naties en de geheele menschheid thans waren blootgesteld Ook zou hy bidden voor den algemeenen vrede Hierna sprak de Paus e uge liturgische gebeden uit en gaf tenslotte de menigte zijn Pauselijken zegen Wederom door duizenden toegejuicht begaf de Paus zich weer naar zyn eigen vertrekken in fcet Vaticaan r De ontwapeninRsstrüd te Geneve Radicale Spaansdie vooraltellen hi de fllgemeene debatten van gifetermorgen jiohtte de Spaansche minister van baitenlandflche zakpn de Zulueta te k ntwapeningsvoonetellcn der Spaansche regeerüMï toe Deis voorstellen houden in vermindering Vfin personeel en matenaal bot het minimum dat noodig i om de int nmationaJe volkenbondaverpUchtingen te kuDJien nakomen en voor de be etting van de jpumlzoe EERSTE BIJLD Losse bladen uit het Dagboek oan een Gouwenaar Eerste Raadszitting in 1932 G en opwekkend beeld van den toestand Een revolutionnair geluid Geen t dstip voor aankoopen voor veentarkt uitbrejdinK Kasmiddelen voor de Gemeente Winkelsliiitinfi zonder verplichte middagsluiting Ëen bascute bniK als nieuwe K eiweig sbrug Onafgedane zaken Donderdag II Februari Zij hebben het woimere werk aan mij gedaan en mij getoond de schoonheid LOD VAN DEYSSEL Het IS waarlyk geen opwekkend beeld dat Burgemeester Gaarlandt in zyn jongste rede by de opening der eerste raadszitting in dit jaar van de gemeente Gouda heeft gtjgeven Hoe kon het ook anders iien geiu etne als Gouda goeddeels afhank k van landbouw handel en industrie die meer oa export dan wel op levering in beh binnenland van den economischen crisis gevoelt n De landbouw die zich demonstreert in een de laatste jaren vooral sterk ontwikkeld marktwezen is er ailertreurigst aan toe In de talryke vergaderingen door lan lt ouworganisaties en Nationaal Boeren Crisiscomité hier gehouden is gebleken dat by de boeren de nood heel hoog gestegen is De moeilijkheden aan den export in den weg gelegd ten aanzien van levering en financiering ïijn in die bijeenkomsten tevens duidelijk naar voren gekomen en in de Nieuwjaarsrede door den Voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken deze week gehouden heeft ook een alarmkreet daarover luide geklonken Het treurig beeld omtrent den toestand inde industrie komt wel heel scherp tot uitingin de enorm gestegen cyfers van de werkloosheid Wie de cyfers ziet van de maanden November en December van 1929 1030 en 1931 en daar respectievelijk als laagiceaantal werkloozen vindt aangegeven 95 nn 229 voor 1929 428 en 667 en 981 en U14 en als hoogste 216 en 342 voor 1929 680 en33 voor 1930 en 1078 en 1253 voor 1931 gevoelt onmiddellük hoe ernstig de toestand is Het cijfer van deze week na deingevallen strenge koudedagen slaat in elk opzicht een droevig record het is tot 143 gestegen Er is waarlyk grond voor den somberen toon in s burgemeesters rede de zorgen om in de nooden en behoeften in de gemeente te voorzien stapelen zich op Het leven van allen dag stelt zyn eischen Meer en meer En daarom is dan ook meer dan ooit bezadigdheid en voorzichtig beleid voor het gemeentebestuur geboden Het iwroep op den Raad om daartoe gezamenlyk mfde te werken vond algemeen weerklank behalve by den woordvoerder der sociaolde niocraten die het is genoegzaam bekend noch van bezadigdheid noch van voorzichtig beleid iets weten wil Wie by de voorzieningen die tot leniging van den nood der slachtoffers van de werkloosheid hier zyn getroffen durft spreken van een aanslag die er op het arbeidende volk is gepieegd die miskent den toestand dat hier daan S wat mogelyk is Dat geluid komt voort itit een revolutionnairen geesl iiie geen verbetering kan brengen maar wel vernietiging kan verooi zaken met het gevolg vermeerdering van de ellende Hetgeen in de Nieuwjaarst ede van den burgemeester omtrent het marktwezen is ezegd kwam uitstekend van paa by dp behandeling van het voorstel tot aankoop van de perceelenBellaart aan de Varkenmarkt met de bedoeling deze bestemmen ti l uitbreiding van de Veemarkt Dat de gemeente zich den eigendom dezer Perceelen wil veraekeren is gegeven h t reit dat daardoor met de andere reeds in eigendom aan d gemeente behoorende per n va geh el wordt verkregen ver klaarbaar Maar dat op dit oogenbÜK als argumeiil daarvoor moet f lden de uitbreiding van de Veemarkt is ons met duv deltjk geworden Het is volkomen juist dat men met weet hoe de toekomst zich zal ontwikkelen maar dat er eenige kans zou bestaan dat binnen afzienbaren tjjd een markt uitbreiding daar noodig zal zyn dat mag men hopen maar met eenigen grond aan te MUei is J et niet £ r U wgetmiSleid over 1931 in vergelyking met 193Ü een toename van den aanvoer van magere varkens slachtvarkens en biggen aan do Veemarkt te constateeren maar de t dsomstandlgheden zyn zoodanig gewyzigd dat ook de heer Van Wjjnen die zeer zeker gaarne wil medewerken aan al hetgeen voor de ontwikkeling der markt kan strekken die een der meest bevoegden is om daarover te oordeelen toch buitenmate sceptisch wa over de ctanvoeren in de komende perioden Wanneer dat nu zoo is dan moet men in ernst niet in tyden waarin het geld zoo buitengemeen moeilyk te krygen is aan uitbreiding der veemarkt denken Het verwondert ons dan ook niet dat ue meerderheid van den Kaad dezen aankoop heeft afgewezen Dat de heer Maaskant de gelegt nhei i aangreep om de huidige zweminrichting tot nieuw marktterrein te maken oni daardoor een geheel meuwe zweminrichting aau den IJssel te kunnen kmgen heeft de Raad blykbaar niet serieus opgevat Niet dat het met wenschelyk zou zyn dat er een meuw en grooter zwembad hiér zou komen daarover zal 1 niet veel verschil van meening bestaan maar de samenkoppehng vi n dit denkbeeld zoo pardoes aan de marklvergrooting was wel heel mal t Zou dan dü vraag wezen of er van de zweminrichting wel iets behoorlyks terecht zou zjjn ekumen t Was in elk geval geheel onvoorbereid en daaraan kon dan ook niet worden gedacht Dat het met zoo vlot gaat voor de gemeente om aan geld te komen een euvel V aaraan andere gemeenten in veel sterker mate lijden dan Gouda is wel gebleken u t het voorstel van B en W tot verhooging der kasgeldleemnig voor het Ie kwartaal van ton op 1 millioen De Wethouder van Financiën heeft zich de mogelijkheid willen scheppen door effecten in onderpand te geven bij de Ned Bank te kunnen aankloppen om zeker te zyn ovei voldoende kasmiddelen te kunnen beschikken Het is merkwaardig dat bij de behaiideLng van dit voorstel de beeren Verkerk en van Staal hun verwondering hebben geuit dat de gemeente aaa de Ned Bank effecten m onderpand zou moeten geven wat zy als een gest van wantrouwen en onsoHditeit beschouwen Alsof er gee i Bantwet was aan welker bepalingen de Net Bank zich heeft te houden die voorschryft dat de Ned Bank onderpand moet eischen Het deed ook vreemd aan dat een amendement door den heer Verkerk ingediend en den heer Van Staal gesteund beoogend het effectenbezit der Gemeerite Spaarbank niet in dat onderpand op te nemen waarmedp de W ethouder van Financiën voor dit geval toezegging deed door den heer Van Staal werd ingetrokken zonder dat de heer Verkerk daarbij werd betrokken De vermoeienissen van het carnaval te boven zijnde begaf ik mij deze week weer eens ter raadszitting Ooedkeurend knikkend heb ik de nieuwjaarsrede van onzen burgemeester aangehoord inderdaad het jaar 1032 zet somber in en ware het niet dat onze stad wordt geregeerd door zulk een selecte schaar van schrandere en doortastende mannen ik wanhoopte aan hare toekomst Wederom echtei mocht ik mij langdurig laven aan den snetvlietenden stroom van welsprekendheid die onatgebroken vloetd Lj wüze monden onzer vroede ifaderef in het bijzonder interesseerde ik mij voor het voorstel betreffende den boitw eener nieuwe Kleiwegsbrug een voorstel zoo bij uitstek urgent voor onze expansieve gemeente De bestaande brug toch bevindt zich in een eerbiedwaardigen nochtans zeer aflandschen staat en mag nauwelijks een sieraad heeten Als eerste spreker voerde de Heer Zanen het woord en betoogde dat hier geen andete dan een z g bascule is weegschaal brug moest worden gebouwd dat vordert het belang der gemeente P g Fokkers sloot zich hierbij aan hopende dat het deskundig oordeel van den Heer Zanen eenig gewicht in de schaal zou leggen Hulde aan p g Fokkers voor de in dit verband zoo treffend juiste beeldspraak De Heer Verkerk echter sprak in deze materie Uti verlossende woord hij toch wees er op dat de vroegere ophaalbruggen van hout zijn nagemaakt van ijzei Hoe juist is deze opmerking en hoc schrander gevonden Vervolgens ont wikkelde deze woordvoerder de idee van de ijle hamei Het was mij onmiddellijk duidelijk waarop de Heer Verkerk doelde Het zoet vloeiend woordeke hamei immers beduidt staketsel oftewel afslmtboom Ik wensch hier openlijk mijn bewondering uit te spreken voor dit ingenieiizp plan Een nieuwe brug dus waarvan de kosten worden bestreden uit de tolgelden die filer voortaan geheven zullen worden De voordeeten zijn velerlei en in hei oog springend niet langer zullen de bewoners van de Bloemendaal afgunstig behoeven te zijn op die van de Krimpenerwaard ook zij mogen m den vervolge han penningske offeren en bijdragen tot Wederom zijn onze prijzen belangrijk verlaagd Xns ETALAGE Onze oVerheerUjlu en Manke semarloneerde Haring en Rolmops thans 6 ni P G SCHARLEMAN Jr La0Ée Tiendeweg 75 Telef 3202 SARDINES TMiaf U cent per blik ZALM Mnaf M cent p r hÜk £ GBBAKKSN lOKICINO Ml VoBt Bekktef V i I m in het binnenland vo irbs vermmdenng der vloten tot het voor de bevherrainR der kueten m eéngtcn noodïaiitelijk mmin um volledifre afsrhflffuig van de mihtaire luchtvaart en intcmationalieeerlng van df handölstuchtvaart afschaffing van alle rtspiens dio de H nferentie tot aanvalswapenj vcrklwart intemaüooftle oMitrole op den wapettlwnrtd en de wapenfabncage af chftf mtf vao oorlt sschepen boven de IC 000 ton ftfe affing van chpepsgeschut boven het kaliber v an 303 m M pn van Riiderzeebooit n hoven de 1000 tMi atemede erbod van het met kanonnen uitrusten an vraotitsohepen MlnlBter De Zulueta t onde zich uiterst ptwMniihti ch wnt de afflchafting dor aanvalawapene t etrof J e ervaring had geleerd dat de oorlogvoerende mogendheden slechtst op humane wyw ooHog willen voeden in de gebieden waar 11 hun opecratieB niet hloldrai De Spaans e minister weigerde i te gaan op de kwwtie TUI het verband tuuc on volUg