Goudsche Courant, zaterdag 13 februari 1932

70 Jaai ang Maandag 15 FabmiaH l 82 NO I78II Bische Baude en van de Relftrag rbaade eigendom van Ven jongen skikampioen Candler over de Neue Schlesische Baude en de ZackelfalIbaude naar Schrelberhau leiden en meestal eenige kilometers laag z jn De baan van de Reiftrager is gedeel telgk electrisch verlicht zoodat men df tocht naar beneden ook kan vntgen als met in de gezellige Baude niet gemerkt heeft dat de schemering is mgevallen en de mw h teltrke glytocht over een helling van meer dan twintig procent met in verhouding stond tot z in bedrevenheid in het rodelen Op de veiiichte baan is het afg den ooi in het donker he 4t k of misschien juiat dan vooT wannéér er versche sneeuw i gevallen en de baaij en het bosch glinsteren alsof de banketbakker hen pas met suiker had bepoederd Dat is ook de t d voor de fakkeloptochten die op mo9ie wmtaraivon den tot ver over de grens naar Harrachsdarf en Neuwelt gaan een slede met mu yielc voorop gevolgd door andere sleden vol opgeruimdheid uitbundigheid en overmoea De S ht m de bohbami van Schreiber hau vindt haar gelijke met in Europa Het apoor m de bochten is zes Mater hoog en uit rotssteen gebouwd In het hoogere ge deeite ligt naar beproefd voorbeeld een Labyrinth van snel op elkaar volgende kleineie bochten dan komen m het lagere deel zeven moeilyke bochten waarvan dne zgn Haarspeldbochten zgn DaartusBcben ligt op het meest hellende edpelti de beroemde S by den overgang van dp bovenste nau de onderste bocht staat éc bobalee precies voor een bohlengte op vlaktfe baan en dat by snelheden van meer dan 10 KM per uup Op dkgen dat er ge raced wordt f an de toe houwers w dichte menigte langs de baan i hyna zon der oponthoud suizen dank zySk clectn sche lift de snelle zware sleeën voorbij benand met strüdlufltige jongelui en oudert Bportliefhebbersi Fanfare van de nmzlefc en juichende toeroepen volgen heif Bob heil Om het houden van de skiwedstraden ora het kampioenschap van Duitsciiland moge lyk te maken werd een meuwe thans wel de modernste schans de Hinmielögnmdschanze aangelegd Het is geen zgn Mammuïïchanze maar door haar gehee len opzet een zeer mdrukvrekkend werk Daar zij 880 Meter hoog ligt vn oorioefk zij eem prachtig uitzicht over het Höuzengebergte en het HiraehbaiBfer dal De aanloop begint op een 18 Meteri hooge houten stelling Oe uitloop ia 250 Meter lang en maakt dus ook de verste spongen moge dr flHn wA kan ï jtt op d i vreemdduwr maakt todi de Bitiwüékm opvattmg den raeesten indtuk immers deze brengt hen nader tot dfe Japansche ziel De bekoring en uhooihiad van h t J p die landschap worden diep in hem gegnft de schitterende lanen met bloeiende k rsenboomen die naar tempelgebouwen leiden waar oude pnea ters tusschen brandende wierookvaten ge beden prevelen de uiterft kleme huisjes van de boeren met hiïn met bloemen be zaaide daken of visschersscheepjes met ge bolde zeilen die naar de haven stevenen als de avond daalt Op den achtergrond ver heft zich m wazige contenren ie Fuii Yama Japans heilige berg Nadruk verboden mimm mmm NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVEf HUIZEN enz FILMNIBÜWS Hetuchen in het hotel Da oilicieele rolverdeeJiBg vooi de falni M m chen m hfit hotel die door de Metro üoldwyn Alaj er atudio s bekend wordt gemaakt bewijst dat deuEe film au tot nu Un ongctend sterke bezetting zaj knigm Op deze rolverdeelmg komen namen voor aie eik afzonderlijk reede een belangryke plaats hebben mgenomen en nu voor het wrst Bomen ge2Mn werden AooaJe reede eerder bekend gemaakt wecrd z il de r van de daneeares Gruamaki a ver vuld worden door Greta Garbo Ot John Barrvjiiore zal m dieze film optreden al BarMi van Geigen terwijl de roi van Flaeni chen de typiste vervuld zal wofdaa oor JoaJi Crawford Iionel Barrynions ape de rol vd n Krmgeiem d © ten doode op fixre vei kautooi bedieude die den laataten tijd vim zijii leven z oo vel mogelijk genieten v ü Directeur i reysing word vertolkt door Woliace Becy üe tol van den dokl r die alfl invalide uit dlen oorlog terugkwam z door Leïvis Stone vervuld worden en Jean Herdhott zal die rol van kantoorbediende an iiet hotel verttdken Verder ulJffli t reden John ailjan Us chaufpem Kathryn Crawford als teiefonaete terwijl de kleinere rollen vervuld worden door B th Selwvnm Pumeji PraW Rdbert MoWade 1 ennot Fawle iVhrm Madtwbü Murray KmneU en PafaeÜa Ottiano De AoèiMB werden b erktn door Hans Kraely in aaraenwOTfcing met de ohnjfeter VicKy Baimi en den regiawur iydmunj Couküng De decors vooj de hali van het liotel vatir de tiaüdeiting zich in hoofcteaali Mspteit 7yn van dergelijke afmeUngra dat twee gehteie geluidsstudio s er door in beding genomen worden i eii ander t ei iotit aegt Sa Japtumursheb Icn ateidag lijdena eea heviga rfieouwnoni n aauval op de Woeeoenfoiteu gedaan l il oEtenflief duurd tot de morgenuien f V oo zoover uit de Zfintitt bekend gewoi ILU burirl tem hiijkt is Ito auii tl geheel 11 uiukt A Volgenu Ltuneeeche Itrauiht i hebtien de Japauneis muiötens JtXX Jman aan doeden eii gevangenen verloren l aanval begon net m hevig bombardej nt vau ItH Ja pait tciie 6Ch epsgcMhut daarna werden cniigc oompagnieen inïai ene uitgezonden om hel MoiJïOiJi kanaal iet ponten ovei ie steken Aait de andere iijde van het ka nat iMJVuiden ich de L ineosche stelün i en De Lliiui aem ontvini en da Japannei a met een hevig machineg weervuur Éieret laac m dun avond is het agtivt ur 1000 Ja pun Ltie soldaten gelukt etgeen tiouwentif looi htl Ohin eac io lio ikwaitier woidt luegegcveu t kanaal veE e stektn In het diiiinj volgend geveoht 1 iven de Ohmee tn cpn euw in de iiwercl beid Ue laatste aanval dtii Jaipanneia had de vioegemcr genuitn van ndag pia a rnnt ongeveei 16Ü0 mtanterusten Ook aanvil werd door Ie Ohmtezen aigee gen De Japan sojK verliezen zijn Beer gÊÊot Dt mduteiie operatiea v i het Japanecha Itgti lKXK geu de Ohineeai mt het gefcied van Nantu Oni waar iucj hel Lhiueeache üi£triaal levij dt en een tef der nulitaire mtenteiiten zetelt te verC jven icgeJijker lijd wiUen do Ji anneia d Woasiaengloften ht 1 ogeudhed n lU Juni a zith zeU I elpoQ De iatijrtcliT üylitCMKlbladen maken met oidoening melding van de t rsnógh bugel Hchiiverft Q itemming m zake het laijdetip on het erkprograni van de aanstaande lier lelconfurentit bomiuige bia 4 u wij i er in het Injzonder op dat het Am Franachen onderhandelaars Laval em Tardieu gelultt is de voornaamste punten van de Franache opvatting door te dryven Ook J ertinax toont zicli m ttn artikel in üb LcUo de Paiua e ni zin bevredigd on veUlaart dat tranknjk zich gelukkig magathlen den door de Eugelachen vooigeiitelden tekst van een defini aevri x elmg teiie beii erV aiigen door ee i duursame tegeling fcvöuaoo is het gelukt MC abaolulö htoiatonum dat zioli zooS bekend la ook iiiletrekt tot het niet b63oh nui1ede dei tierstelbetalingen uit de overeenkoins te halen aoodat te transche regeering ü 2U J uni te Lausanne haar volle vnj hl ld an handelen l ahoudt i Pt bngelsche ministei van ituiteniwKl boii ii keu bir John Suiifln wordt heden avond of uitethjk morgen op da t erugneie van Geneve naar Londen te Parijs vei waLit In iranaohe kringen hoopt men op ei Mideihoud tuaschen hem en Laval tot regeuuj van de verschillende eounomisohe II oe liiilrtieden die tuaschen i ranknjk en Engeland beetoan en voor een deel betrek king hebben op de nifiuwe tariefmaatrege len Niettegenstaande de beloften aan de con guls hebben d © Japanners een enorme troeiftnmacht aan land gezet met tanks houwit rs wfitti geschut en c walene die al en in de JapariBi e wijk van de intej nationale conAM jun ondergebracht 4 Bticieele verklaring van de Ja pannei Tqn twaalfduizend ina n aan land ezet er zullen ii orgen nog tienduizend volgen t Do commandant van de Japansolie troe pen verklaarde dat hy gekomen wa onl d V rode t regeJen Iiij ia mot voomemtae onmiddellijk tot den aanval over te gaan Hij ho pt eerder de Clun ftaen dloor on ctetJianuel ngen te hewegeu zich terug t trekken Verder verklaien de Japanners dat aan i overzijde van dp Vffliteoengkretk d © Ohi neèzen nog meester z en dat zich daar rog geen Japanaohe troepen bevinden iie n verkenners zijn naar de OTOrzijde pe onden doch dit is moeilijk in overeen en de oil gevmg bezetten öJnjUnde van dezeLicede basis i it dien aanviil la onderneonen tegtai dt CiiinMozen waai j te in het Ja I uifiiJie deel der mteriUbtWMle aederseititiuiig gelande troepen aan de verovermg van japei zullen deelnemen In opdracht der Japoneche regeermg heeft de Japaiwoüe zaakgelastigde te Sjanghai vbikiaard dat d © J toiisdie regeermg wei gWt ondeiltandelingen van welken aard ook te bjangliai te v oeren met de vertegenwooi digeas dei LliineeacJie autoriteiten inzake de fogeiing der Japaaedie LfiineestJie ge chili eo indien d © Ciuneesotie regeenng zich met dt Ja an6die wil veifitaian moet zij zich wenden tot het Japansohe minMteiie van Puitenlandsctm £ aken en r direct haai oorstólleii indienen Vaiueilsprekend kunom de Japanacliu liiilitaire opeiatiea te Hjangihai op t cwgen blik nieb worden gestaakt Aangezuen de Uiineesche legeeimg geeo tijd heeft gevon den mdi met Japan te verstaao moeten de opeiatieh haar loop nemen f lapaneühe boni bar demeatevliegtuigen heb hen de Chintiïsdie stellingen rondom Tbjji pei opnieuw gebombaideerd uDe Ohineeeohe spllurweg naar Nanking werd vermeld j en granaat van een Lhineesche luchtïlfweibat terij i iri de transche con Mie ontploft w jiiliij 18 porsontn zwaar werden sewond Ijinii bedankte hem haitelijk en ging tcön naar haar eigen kamer waai ze met een groote teedörheid aan dezeii vriendelij kun man bleef zitteai denken Langzamer hand en als vanaelf was ze van ham gaan houden Ze kon zich nauwelijka meei den dag hennneren Wdlat ze met van John Mil thooke gehouden had Maar het leed van haar ongeweten on beantwof nte liefde had b n k it zoo hemg gedrukt als op t oogenblik nu een onfeil baarjretinct haar zei dat n andqre Vrouw een M te an sijn hart innam De Slnkoïidligulg van hot aanstaande hu rtlOlijk va i Ijond Templeton en Lady Mar geret Stirlipg wekte heed waA enaatie en John Mübropke was door het nieuws hevig g flchokt Hij koeeterde voor Margererii met langer de gevoejens die eens zijn hnrt had den O SÊt aenoeg van hem om te begrijpen dat h iW de geschikte man vi a voor zot n oncSiyen meisje ale Margeret Ladq MargSM deelda hem de bhjdebOQK schap in hoo eigBn persoon mede f Wij zijn er erg mee inigeaiomon het i pfn uitstekend huweüj k achreei ze Sir Tohn kon met van zich verkrijgen om terug te fldhryven Hij besloot l ady Mar geret op te zoeken en te traahten ï an het meisje zelf te weten te koniöuu ol doze ver bmtenia haai eigen ke yza waa Hi verlang de ocA Ifoohel I e4 iiuizn weer te zien Van wi B hij frlat dat ze op BacU r wai want I ze had hem vandaar A ge reven en mee gedeeld dat ze er voor onbepafliden tijd llccf Toen hij nftar Jladley reiede waren zijn gedachten H DSTUie VIII Het had Ijlitfl Graham veel vwdriet ge daan dat Mi5 Milbroofco zich jkk tegen haat plan van onafhankelijkheid had ver zet He meifije wa eerzuchtig zij hield van haar kunst en verlangde er voor te werjien En don was er nog de noodzakelijk held om dfe vooi tdurende heripnenng aan lohn Milbrooke en haar gevoelena voor hem mt haar gedachten te verbannen en dit zou haar nooit mogebjk zijn als ze bij zijn zoeter bleef wonai Omqtn eks Vaj JMe Jotin Mü brooke naar Radtey Abbey vertrok nam Lihth afscheid van RuUi MUbrooke e waa an plan ten minste voorloopig haar m il Irek te nlemen ih een eenvoudig pension waai Ze met haar moe ter eenige maanden had gewoowt Ze kreeg er een kteine kamer op de bovenste verdi ing en haar eerste werk yt te trachten een plano te knjgen U at b anhter zooale ze spoedig merkte met zoo gemakkelijk Maar ze vertaide van liaar nioeiUjkh jen niets aan Miss Mübrooke en deze die geldgebr alleen maar van hooren zeggen kende had er geen idee van hiet welke bezwaren hi Jong vrlendia w or v I Een groot wodstrtjdtarrein voor wintersport Schreiberhau de ptaate waar de aki wedstillden om het kampioeiucbap van DiutMhlahd 1932 plaats vinden De modcmate Bprugschane Van 12 15 Februari zullen te Schrei bezhuj in het Benzengebergte skiwedstrijden gehouden worden waarby het zal gaan om h t kampioen schap van Duitschland en het Duit scha militaire kampio uchap rr fend z n in de eerste ptaatii voor deii iii ow Ung de afmeting i van de beroemde wintersportplaats m het hartje van he B aa Bgebergte Schreiberhau Hoewel het aUehtB 8000 inwoners telt beslaat het een apponWhte dierv doende zou zgn om een groote stad op te bouwen Men verdeelt het ia Nlederschreiberhan Mitt lschreiberhau en laat not least Oberschreiberhau Reeda in den trein die als een slang langs de bergii Ungeii voortkronkelt kan men zien op welke mtgdbreide schaal de slaaport hier wordt beoefend Overal traint men neestal onder het deskundige en mee doogffiOloos kritische toezicht van een g e dreumessen die zelf hun sportuitrustin met behulp van eenige dingen in elkaar hebben gekntttaeld De wmtergast die uit gerust is met keunge skischoenen en fiki a met veelvuldig gepatenteerde bevestiging veroorlooft zich gaarne een geestigheid die getuigt van absolute deskundigheid op spoHgebied ten koste vmi deze Intwtanan netjes met hun duigen ma slaat bijna achterover van z n aki 6 als hiji ziet w t deze viJfen esjarige kereltjes met zulk een uitrusting presteeretl Geen helling ia te il geen fcostllpad te smal voor deze kleine bet mannetijes en overal bouwea ze f spnnfiechansMi hooger dan za zelf z n Geen wonder dat ze leeren skiloopen en dat m de wedstc n der grooten de akiloopers en spnngars mt hetReuzeiigeberg te gevreesde mededingers zyn Soeó rtiSmerM ia jfen go9é oaeRai voor Ó9Ug9Srui£ r md LEVEREN VOOGDEN ZAKENMAW VOOR DEN PARTICULIER VOOR VERJfENiqiNGEN lEN Wij wachten gaarne Uwe opdrachten d e wij vlug en correct zulletAavoeren tot de laagst mogelijke prijzen V 1 Onze persen moeten draaien Bel ons op No 2745 onze vertegenwoordiger komt U arne bezoeken DRUKKERIJ f A BRINKMAN ZOON Het middelpunt van het sportleven m dit oord met z n polwriag van vrooiyke sport i bednjvigheid is de Kidaigsplatz HiPi ia het begmpunt voor de Homerschlittpn tochten naar het gebeiyte Hier beginner eveneens de taling en f keltuchten waar voor men bijna geen paarden gano g meet machtig kan worden Veel belangst llihg i er voor het rodelen op de hecriijke en lange atuuriöke banen die van de Alte ScWe GOUOA MARKT 3t n Ifi ndÉA telUlllll Het fs ml umi onaam D tf kunnen medof1r 1 n WyW laimoll dm r o l iumt dan 16 Jaren tnndpaata tÊKÊÊÊmta ÊÊÊmmmÊaam Cbtatmoixt gebruikGB en dat des ons nooit heeft taleuiVMtdd Wü h bbWI steeds witte ümden en pon aangenamen smaak in den noad B6d omdat irlj oofe ilBdf lang Ohiorvdont mondwater gebruiken Bovendien prrtl rtnnr nnie gehultfamilie iTlnon cnfcmllr gemaakt van Chlorodont tandenSorstcls w t O OfaadobK Vr VerUngtaUMO deWita Chlorodont tanflpnata met rood wit MMWWipUWrtMtróofc tBb tfQBnt an 60 gent Overal Tcikrllghnar Tej en toezending van éÊÊf ad v wW Hli stTWatVIrattüotMMO proeftuliwrHi Lao Werke Dreaden BljJiintoor Ii5l£rdain 8tadh jdw3lid 8S S ¥ tyk Interessant en ook modem is de Conu mandobrug voor de leidmg van de springwedstryden z is Wak bii de Sprungtisch opgericht dwars over de springbaan en geeft door middel van groote borden df nummers der sprmgers en de grootte der bereikte sprongra aan Van kamprechters en persvertegenwoordigers staan westel k van de schans een 10 Meter hooge waar nemmgstoren ter beschikkmg Van hieruit kan ook een luidaprekennstallatie worden bediend De trbunes kunnen 2000 toeschou wers bevatten verder zyn er 15000 staan plaatsen aan weerszyden van de b n Er 18 dw8 plaat genoeg voor de geweldige Bcharra van bezoekers die gedeeltelijk m extra treinen met alleen uit Silezie en de omliggende gebieden maar o uit hel na burige TsjechoSlowakye zullen toestroo men om al de gnjote Keien van de wit e sport op de meuwe schans te zieh springen Het 13 te hopen dat Petris dfi bedt van alle broeders van het gilde der ski loopers zal veriiooren Lieber Petrus mem Ijass ea bitte schnei n De bioscoop in Japan VerfUtnde legendes KerstaiMo ca ew en zwaard voerders RHUntiek dool Dr J H MANSION tfr Tokio Japan is een modem land het heeft al de mtvinAngVEL van ó Wèstersche bescha vmg en helaas ook de moderne oorlogatot rustmg waarvan heit jammer genoeg een al te ruim gebruik maakt op het oogenblik m toepassing gebracht Toch kennen de Ja paimera nog niet de sprekende film en zyn hun fiimopvattdngen geheel anders dan bij ons Hej meereodeel van de Wesi rsche films behaJÏQelt het moderne leven en de moderne gedaehts De Japanners daarentegen trachten de Idealen en tradities van vroeger in eere te houden en behandelen dt reden en gewooTtte hunner voorouders van 200 of 3d0 jaar gebeden De Japanners h ben nauwelyks zin vodi humor of tenmmi met oot den humor zooalö wy die kefltten Niet alleen zyn hun gOTicht8B Bren weftug bewegeluk maar zy begrypen zelfs nM wat er voor grappig kan zyn in die klej e dwaze gebeurtemqsen die ons Westerlmgwi aan het lachen kunn brengen KUNT U MIJ K een alTdoond geneeflmlddel verschaffen igaa haaruitval pn roos op het m Ju dat kunnen wQ Qotbont ta haar groei extract staat daarvoor aL uni cum bekend het kost S5 et aUa drogirtdft vericrt te Gouda b Anton Coops WiJtmnfat SÏ Dïog Het Groene Kruis Kleiwegr 94 Drog Het Westen WachtelsIhMt 12 Drog De Goudsehe Gaper Markt 6 Drog Het Blauwe Knus Burg MuttanAaingel 10 Vo6r engros 9trmt F OOTHOUT Hul ft Co D n WaniMei men em Japanaehe bioacoop bimwntceedt moet men altereawt zyn schoenen uittrekkra alvorens plaata te nemen onder de toeschouwers op de breede met pluche bekleede balcons De zaal is gevuld met mannen en vrouwen die met eikaar praten en mei kindeien die lekkers snoepen precies als by ons De Japannera zyn m staat geweldige emoties te ondergaan en kunnen zelfn tot in het dolle uitbundig zyn De voorstelling begmt met een actualiteiten film gevolgd door twee ernstige films omdat de Japanners er nog met in zyn geklaagd een komische rolprent sameai te stellen die hun by zonderen vorm vap humor uitbeeldt Het decor stelt byna steeds een prachtigen turn voor een prinselyk slot af een vjsachersdorpje aan de kust Bizar gekleede rmters en wapenlieden paradeeren over een eerehof vreemd groot schynend in hun schitterende kleeren Hun gezichten zyn sterk gegrimeerd op middel eeuwsche wyze hun haren zyn op een merkwaardige wyze gekmpt en z dragen sabels met twee handgrepen Deze kr gsUeden leiden een wild bmisend leven zy voeren duels met elkaar zyn op ndderlyke wijze verliefd of reizen naar verre eilanden De duels Vmden dikwyls plaats op het strand aan de zee De goudenregens en de pruimenbloesems bieden met hun fonkelen de kleuren een heflyken achtergrond voor hefdesscènea De jonge meisjes zyn altyd zedig teder en dwepend h n bef des zyn eerbiedwaardig n van een buitengewone kracht Men ziet nog woeste gevechten tusschen gladiatoren op een vierkante open vlakte m een pynboomenbosch Zy zyn daar met hun veertigen strydend tegen veertig anderen tot de verraders allen met gekloofde schedels op het grasveld neerliggen Groote zeeslagen worden met zooveel werk ykheidszin voorgesteld dat da toe schouwer het ged g ler der bronzen kanomnen meent t ooSa of de trilhng der duizenden gespannen boogsnaren het suizen der pylen door de lucht en het gekletter der pUlen tegen den scheepsromp Dat alles is buitengewoon aangrypend ei moedig Onwillekeurig denkt men hierby aan de achiedems van Robin Hood doeh voor deNapanners is dit alles onverdunjg werkelvkheid De toeschouwers leven geh en al met de gevechten op het doek mede en niet zelden ontstaan er in de bioscoop zaal onderlinge gevechten Doch hoe meesleepend en Ji stoebtel9k Pttmnltan verdriivea zsker en flftl po l iB d eBiDaa4WotaiAii oowe bi trolwAsseuea als bb kindersa Wormpovdeca fO 85per dooi Wonnohe f O 8S per fl a Veckrtijb bi Apothen Drogist of of öntr Ttn hstv bedr döot flraïk Jaaob M ria Wort Ibd r PoiitficQ 17039 Qude P kel X Dit b s0 verschijnt dagelijks behalve op Zon en Feestdagen AfiONNEMENTSPRUS per kwartaal ƒ 2 25 per week 1 cent met Zondagsblad per kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal waar de bezorging per iooper geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ 3 16 met Zondagablad ƒ 3 80 Abonnementen worden dagelyks aangenomen aan ons Bureau MARKT 31 GOUDA by onze agenten en loopers den boekhandel en le postkantoren Once bureaux zyn dagel ks geopend van 1 6 uur Administratie en Redactie Telef Interc 2745 Postrekening 48400 üm h rsleibstalins n Men zal te Lausanne een duurzame lejfeüng tieffen Het Fransche aliuidpunt he t ffezegevjerd De Zondag aan het veire fiont Efen Vtnid op leven en dood Officieel meldt Wolfi uit Be Iijn dat de rege rmgen £ Ui Helgfe IrankPijk Uuiteoh land llalie Japan en Engeland overteogc kointn aijJi de ovenge betrokken r eerin geil aan te bevelen de vergadering van de 1 1 i Ui onfeientie m Juni U houden Het zal de taak van ée c mfer n ie zyn overtenetemiumg te bereiken tiver een duur Z8II e regelui viui dt in het te Bizel vast g tcldn lapport van dool ft dettKundigen igewoipen kwesties en ovef de methode m It andeie eoononiische en tmAocieeDe iT H ilijfcheden op te lossen welke de hUutege werelicnfiUi oiJengen l cveiige ioenide legeenngen zjjn tot dit hi hiit gekomen inde v rwa tmg dalhier lotr ont panning iri den mteraationaleai I estonü zal jfomen Hentei iiMrfdt elJzelfde uU Ixaiden un weslmgs0ihlp zijde vemeanit iiet Wüllfhureau dat de Umtsche i ege nng tmai doelu cle bijeen roeping van tb contélentit vaji Lausanne met deze ovöietiikom t ietft lerwkl üp grond van het rappor vun de deskundigen com nnaeie te Üailai had 2aj euhtei gewenscht dait de conterenlöL n 1 1 wprd bijtengeioepen en niet eerat in dtn loop van Juni l e pfigingen m die noh tint mi de Jingeteche regtenng heeft de Uuit clie i6gee ring van begin at aan teti 7 iite gewajirdeerd e £ gesteund In epn hoofdartikel waaie uwt de hm dnsclie lime geen al te gnwrt e bebcekenia te hiaten aan de ranaüli iingelsche over tifitdnuning jHet accoord heeft elechte betrekkm op de p eenroeping van de Confe rentte I x t btteekent geem overeenstemming in wk de verdere l iansche en JingeJfit li her ötelpiJitiek Jitniaal moet f en definitieve ea luuizatïre oploesntg gevondlen worden Ue grijnzen voot een ctergelijKe oploaaing ijn 1 fk tnd iedereen wett dat Uuitaehlanti ooi geiuinien tijd m het ÖV l g en her hlelhttalingen kan doen He blijït due de tia wflumti lluiteehlanri indien ooit Ie I etaJingen kan hervatten en tiot weJk be drug H erbij molet mem er rekening meo hciiden dat de Uuitsohe welvaart tot een bqjaalde grens moet worden fiersteldl om bet land in staat fc atedien betalmgen te verrichten hen herstel van het Uuiteche bedryfoleven is slechts mogelyk wanneer de beialihgen zoodanig verlaagd worden dat ifuitöchtaad ze kan opbrengen Het is die vraag of An exifca tn dergelijke opJoseing guüstig zoa beoordeelen Een hajve oplos mg m den vorm van een ooraproml ver lengt elechts d © gevaarlijke economiacihe 1 teiniiung te brengen met de bericiitón wel ko door de J ipanners worden beveetugd dat de Japannens 37 man ajin doodlen en gewon den het ben veiloren in hun geveobten erei die van maand tet maand het eene land eraetiger bedreigt Door een deiinitieve tn aakelijke regeling konden de Europee Oeef weinigen uw stem maar leen aan allen t oor Neem elk berisping aan behoudt u t oordeel toer Om haar reciit Naar het Engelscli van E A Rowlands bewerkt door J VAN DER 8LUTS 8 i Nadruk verboden Ik heb mijn besluit genomen en Ik ben 200 sterk als een paard t Spijt me alleendat Itnih het zich aoo aantreft Het is eenmooie mailer van me dm hear ai fiaar goedhem terug te betalen Maar je ziet er heelemaal niet goed uit i hl broederLjk Je ziet bleek Het nreisjo logenstrafte deze bewenngdoor plotseHng hevig te blozen l Natum Jijk bèn ik bezorgd otfefmijnsucces en mijn toekomflt en dan maak ikme ook ongerust over mijn oude taate Ikwas aoo bhj haar te ontmoettao Jac t zezag erzoo lief mt aoo vTiendehjk ea zoozwak Ik kan de gedachte niet verdragen at ZIJ ep haarrfouden dag nog haar broodnoet verdienen En natuurlijk wd jo nu ook vAor haar aan werken hè measje vroeg Sir Johii Milvooke Wel ik zal je halpai j6 Iwute te km LU Ze kan met van dtey aardbodem verdwenen zijn Ik wed dat eerder ont wt waar ze uito Ügt dan iii AOVËBTENTIEPBUS Uit Gouda en omstreken behoorende tot den beaorgkrmc i 6 reikis ƒ 130 elke regel meer ƒ ü ö Van buiten Gouda en den bezorgkruig 1 5 regela ƒ 1 ó elke regel meer füHi Advertentien m het Zaterdagnummer Q A byslag op den prijs Luefdadigheids adverteutMn de heUt van den pni lMGl ZUMDl J4 Mï D£DhJ LiNGËI4 1 4 regeU ƒ 2Ji5 elke regel meer J Op ae voorpagina 50 hooger Gewone advertentHU en ingezonden mededeelingen by contract tot xe r gereduceardea prys Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte Advertentien kunnen worden mgezonden door tuaschenkonut van soltede Boekhandelaren AdvertenUebureux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsingaan het Bureau zyn ingekomen teneinde van opname verzekerd te ajp IJszee naar Alaska aan welke expeditie Nobile s geza oerder deelnam Twee jur later in 1928 ondernam hy zelf met de inmiddels gebouwde Italta de Poolexpeditie die op de bekende noodlottige wyze ui afgeloopeik VKRfifiNlODE STATBN Hneeuwstormen koude in Amenl Hevxge sneeuwsturtten hebben in St Paul de wegen gehlokkee Vele vei hK QK m Minnesota en D ta waren Vrydag verbroken Het tremverkeer had zeer veel vertraging I e temperatuur daalde tot vgftien graden vorst lilt Chicago komt iiet bericht dat een hevige koudegolf Vrydag woedde in het IVliddeib Westen na een record hooge temperaUiur en onmeer als in het midden zomw Tengevolge van de sneeuwstorraen zyn dne per nen gedood en vele anderen gewond hr ta belangryke schade aancerlcht Oe storm yas zeer hevig In Chicago bereikte fie wind een aneiheid van 65 mijt Men verwacht nog strenger vorst BINNENLAND BUrrSJiLA NDSCH NIEUWS DUITSCHLANI Voor Hindenburg Kutm 2 4 mdlioen handieekenugeir Omstreeks ZZHOOOO personen hebben tïiaiw gaccikt iid p do lijsten mzako Hm denburgs candidaatsteltmg De ryksdagfrocüe der Duitache Volks party heeft een motie aangenomen waarin zij zich voor de herkiezmg van Hmdenburg verklaart Men venwacht dat welhcht eerst Dmsdag een besUssing zal woi den genomen omtrent JMe candidaatstelling De ryksminister van bumenl zaken fieeftlü Maart als verkiezingsdatum voorgesteld iRUSLAND Hevige Btorm boven de Zi rte Zee Negen vuscherabooten vermist De contingenteenng van teztielgoederen Voor dameaconfectte niet noodig Naai aatiLeiding viin het oouuiiunu ua door de Vcncuigmg vuii TilbuigBclie Fa brikanten vm wOUen stoffen verspreid lieeft t 4 i corr van het Vaderlasul inert dm htti C H Vogekang t Haarlem eeu on derhouu gehad over diene mtlaiUng volgens welke do binnenlfcidache fabrikanten hun prijiKn zullen gaan veitnuoge ala gevolg van de de eiiatiiigtat erliig van damei cMifeoÜe Dt bei ngliebbéiidö fabrikanten aaëS m deze Uitlating liu Wging om het groote jmbhefc tegen do contmgtsiteetriiïg te zetten ttii mtitiiode van beetnjtÜng die niet reet 1 is tenzij men mderdoaa met feiten kar j Qtouneii dat de contingent t ring dooi de binneailand che fabrikanten mu worden miabruikt voor prijaopdnjvm Do il 1 Vygelzang va lai rdo iich bereid ter plaatst w at dit noodig zal zijn alle mUch tiiwreii te geven die zouden ku inen leiden tot he patigng der g rondheii van zijn uitlating Meji zal mija standpunt beter begrijpen aldub du liter Vogelzang aifi ik zeg iJmX de daraeseonrectie induatrie in liet geheel niet noodliidtnd m en dal contmgenteenng geen noodzake lykheid II Deze i betttkenen een ondergang van pon lantal goede en gevestiirdt aken ver lift vtin werkgel renheid vot r een talrijk peihon el en een uniform naken der intus sdien veet luiirder gewor leg kl eding In ona land wordt voor 31 nutilioen gulden da 1 esoonfectie ingevoeKf terwijl de eigen m duslrie oor ongöveer 10 millioen fabriceert fm Midei tn bedin in stftat zou tijn de fal lK age met met r dan 10 pet te verhoo fetii Vla wa het gumtigste geval aannemen Volgens een bencht uit Sebastopol woedt aldaar sinds enkele dagen een hevige storm J e scheepvaartverbindingen tuiscben Se bastepol en de andei e havens zyn onderbiokei De Russische radiostations ontvan gen voortdurend b O S seinen Eemge oorlogsschepen zijn iitgevaren ter assistentie van de bedreigde schepen Negen visschers booten welke Sebastopol reeds 0 dezer hebben verlaten worden vermist Nobile m Ruaaischen dienst Een contract voor vier laar Naar Wolff ons uit Berlyn meldt heeft gejieraal Nobile met toestemming van Mus solmi een verdrag voor vier jaar gesloten met de Russische luchtvaart overheid No bile is te Moakou geweest en vertoeft thans op zyn terugreis naar Rome te Berlyn In Apnl zoo heeft hy te Berlyn meegedeeld zal hy zich te itfoskou vestigen Hy heeft de verplichting op zich genomen de en zomer deel te nemen aan de Poolexpeditie iiaar Nodrdland het vroegere Nicolaas 11iand welke op heyoogenblik door het in fatituut voor Pool lerzoek te Leningrad wordt voorbereid Nobile thans een man van 4b jaar ii ingemeur en een bekwaam constructeur va luchtschepen Voor den oorlog was hy inspecteur by de Itahaansche spoorwegen doch kwam m 1B15 wegens zyn toen reeds gepubliceerde constructieplannen op lucht vaartgebied m dienst van het ministerie van oorlog Hy ontwierp een luc tschip type O dat vooral voor kustverkenmng dienst deed en vond een valscherm uit voor de schuitjes van kabelballons Zyn boek Fondamenti teoreticospenmentah di Aviazone wekte tn de knngen der deskundigen opzien Vervolgens ontwierp hy de plannen voor twee luchtschepen voor fc an t he n anne d e in den veldtochl M arokko goede diensten hebben bewezenTK bou de een drietal luchtschepen voor de Spaansche marine waarvan èr een dooi de Japaij sche manne aangekocht is en ten No 1 later als Norge werd afgestaan aan Amundsen en Ellsworth voor hun expeditie van Spits bergen over de Noordpool en de onbekende fctelen had Maar al wus zijn zuater onbekend met de prol lemen waar o Mmenschui zencter geld kunnen komen tejPuin met John Mdbropk was dat niet heCpeval Hij had zich dooi dt eigaiiarease an het pension waar Liüth was gaan wonen op de hoogte laten houden van de omstimdighedlan van Mie jiiaiiaim tr hij was ei al spoedig achtórgekomtn de schoen wrong Bij John MUbrooko werd pen gedadii lijna altijd onmiddellijk tt n daad En z6o gebeurde bet dat epn iMddng toen Liliiüf var haafl zangle t nigkwam en moeei somber de emalifi ap naar luLar lumertje opklom ZIJ jiJef alleen kwam te taan IciTPnover 1 et instrument waaniaar ze zoovurig verlangde en diat ze zoo dringendnoodig had maar otijis het bewijs vond dathaar vrienden vastbesloten waren ha rmet LD de sUek U laten Daarop Las zo Sir J hn 3 briefje het vriendelijkste briefje datmeb 2J ch kon vcorsteUeh en waaruit d t eI pnheid en de Man sbeJling voji eenbroer s rak en LiUths granen stroomdenrijkelijk toen ze he opvouwde en zbi vut dig wegtotg Zo sohn ef oir John een paar woorden terug n aar in den brief a ai zijn siiiet r pTX eefde ze allee uit te ie en wat haar op tiet hart lag Ruth MiIhroHJte het m haar antwoord duidelijk loerken dat ze zi h een l êetje verzoend iiacl met lilitha strevtn naar on afhankelijkltcsd Ik heb John laten boloven chwcf ze j zoo ukwijlfl nlc elgk op te zoeken ea a weet ntttuurüjk dat id Je nuwUlkhajJin 1 ebt je hem dadMdijk moet schrijven ik krtpg varu orgen eer brief van hem Hij ut zoeftls je wppt op Radley MFarci DorrU Ion soliijnt de kioon te zistten 16 s1e Mifndeling un haai kuid dcwr haar laten Ijouwen nit t eer man dio tweemaal utK oud Is als ZIJ Jack i er veiaihrikkehjk verMitwaardigd over en ik bfjwxA ontzet ttJid bang it dit huwedijk fp t got d zal afloopen iiitW In elk geval aoo emdigde de brieft e komt n et Keretmm bij OUH hè Maar LiUtJi dacht r met aan aan dez © uitnoodiging gt hooi l geven en zti hoopte dat 8i Jchn ntK it den tijd zou vinden ori h ar te komen beztf ken m iqjier geva niet voor ze ei waf Iwtei tegen ► eBtand zou zijn om hem te ont iioeten MfMir intu iien veigat nUith ook haar oude Uinte nket Ze w s v ak naar bot J if van haar mo er gewieat en i ita Mi r had z gehoopt etat Mdlioent Stekotd 9i m ftthien o iJt sou zijn maar dhtRwas jppen kele maal het ïjeval gewet t In Ijilith maakte Z ch g ongeruet Aan laar vage hoop dat Mms Dehenham mTft wie Sir John op Radley had kennis gemaakt mi srhien tlezelfdc zou zijn al de dame bij wie haar lantc oonde was definitne f een einde gemaakt door een brief van John M$k bïooke waann hij Lilith mfedeelde dat hij M M Debenham bad gevniapd of ze een oiïde tlamt Mite malford kendo pwi dat fjsci Debenham itnarop onüieiinend had geantwoord WDxtt verroigtf