Goudsche Courant, maandag 15 februari 1932

12 Kebr 16 tebr Ottiolm 8S3 656 68 58 721 8 763 STii 34 57 34 60 46 26 48 26 35 26 26 47 00 47 W 47 85 47 80 46 60 46 40 2 471 247 ïïiclc biuncnJan lociiL mduetiiL dit thans i Xs kampt met gobrtók aan voldoende dt kuuuig iJtrtwntel Imar pixKiucUe opvoert tot H I lÜJ ïtai guideii dan blijil nog e n be ott vaii ougeViei Ifi naUioen gulden Ht gtivolg liiervim zai zjjji dat dp prij7t n III dl iixjgt ïuilen gaan lilden liet t ou tingen te erio vitfkedjjk iui iiufiijf cftect te btRiken wao iMi zou jk d ar wr zija want dan zou he een nat ouuu l iting ijn dut tevMi eig n belt Jig Ifi 1 1 k regrering op den lechten weg J i met tontingtntieiing aa daniasconlectie i tg im ze n ed3 lo Ie aien Het ventrckken van mvoerver guiuiuigai i i Jej lei vtin het Cricie in en Litvoer i lutaii d t lt aan belaiighebbeudi n mede iat votr de onder de contingeut eringebefiJu ten viJluiOe lexMtljfoederen welke lot en met IJ JL bi udn 1Ö32 aan de grenP4ta M is ot Ht lLru plaateen waar dt mklannggeschiedt iijn uiiiigekojhui dwdtlijk invoenergunuin gen bij zijn Jltu v au Bezuidenlumt 97 Üön ti hgvertcnjgbaar zjjn Ul inu trvergi uimgai wowJen voor ztKïver ei gowienn zijn welkö doo tius w nt n onjSl im t en exi edittur worden in geklaard niwuilend Aun clezr xpecUteitr uit t ieiict Je btwjjoodigiug n n vlu fg afdoening vvmdeii expedilaurn verzocht oiu op ai4 n lerlijke ltjftt n op te geven hoeveel invoer M iguniiiiij en voor t lke ouicd de l esluiTe i V2illtjidt en liM ron r ouwthiovcu gioepen ij op 13 l cltiuaji A in tMihtind ling had den muer vi nnelUuig an de naaide uilg ijukt JU giitdtua uuani en adreo an ütii g odn fldiirdti van iedere tndiug ai ouü ltjli Aan hen cü zelf mklaien wurUenmvoer ergunnuigen i octitiBtrteks uitgereikt onder xoirwaardt dat dt factuur van ledöit m te toeren partij aan het Orwiii In en Uit voertmfLaH wordt opgowaden Deze factuur ordt vei entld vAii een invoervt r nn ng met d tn ni e it niogelijken Hpoed a iii den aaavragf i u ruggezonden Ue verst hukügde recjiten vaji A ten lion deut van dt Lij dcJi invoer te doclareeieo MBonic luocieri oor de algitte der vergun ringiu zuowci doui exptyhti ui e aia door die jTtclit wtrttk tlie oantragera betaald xijn aan het Vriyfl In en Uitvoeibureau Hetaliiigeïi kunnen oor dit geial uitslui tend geiChkHltn dooi storting niet over aciinj mg op poetgirorektning no 191190 itoodat het atorlingsbt wije bij de aaiuiTi en kan Horrten overgelegd Uitvoer van vleesch m boter Jlc Neth ilandat ie Correspondent ebureau in Uen Haag meldt fcen NetltJlauclscht dUegatie weijte dezer drtgm naai Biuasel ia gegaan hcolt in ovei leg iiH t I n JJelgUche deiegatii den toe sinnd aii de vhesch en botemiarkt op het gebi d van d Öelgisoh Luxemburgscho i corioni Wtho Uiiunio bestudeerd Hel oiKhr oek hc ft aangetoond dat men aiet de moïfeiiiJdield kon buitensluiten dat iiejgii op nn gegev öii ougenhUit genoopt zal zijn bet treffen vun beperken le niaatit+ ilen tun aaiizi€9 van lai mvoei van v xea i UI boter van vreeuidie horkoin t niidci het oQg te zwn lil le i loop van dt gevoerde bOiapreKla j tn J Ltfi men de vensakenng ontvangon dat tr allen gevidii ui billijlie mate rekening za ïittd i ge ouden jiiet diBn nounalcn mtvwJi van vleeech en botei uit Nederland naar d BelgwoJi LuxcnibuigHciie Unie Staatflrasd Dr J Schokking Naai de Msb vern emt zal di J Scliok Hing op 1 Maail alh hd vtm den Knarft van Htate oidin gi inHtalheid De beatrtiding der crlaM £ en voontel van de Nationsle Ver liguig tegen werkioüfllieid aan de Intenutionale Kamer van Koop Ale raagtttukken die in oogenschouw kondfo genomen worden komen ondev meer m aanuierklng a mleroationale regeling van het valuta vpiagstuk I intematdonale re mg der oonlmgcc iing van vAiBcinliende U wlproduct n j c organisatie van den directen ruil tu6 L tim s tf d infernationale regeling van htl vervoei net bepaald verkeer nuddeien j t tiirijveT dnngen ten slottic bij do Int Kaïiier van Koophandel aan om Óq noodJge plannen im r edingen te mdervverpen van j deskundigen voor dit doel bijeen te roe7 en na drti tiand biJ v Heeuwijk we lerom debrandwier werd gealarmeerd btj v Stralenvooi dei eeuigeu n oveigebleven koitvütig d i iioudagsavundo om zea uur eenpiüot dei vlauuu o weiU De verzekciingb taalde den lieer ittajeii ook hieivoordt verztke jingwom uit dtx ii wilde dezeveiatJteiing niet oontinueLrt n Imizelfuen naotit bnuidde te Z waail de autc garage vao den hen Kak uit Vastgesteld wej d dal hter etn ongelukje m net £ pel wus Kr wag etn auto na Het georuiik lu I land geraakt Ol i tv tl t TBaüdeitijd veiapreiddè zadi de niart dat m fl t naburige Belrkel een pajii tioooiBchelveu in blind stonden Latei j 16 nog een hooiberg in Berkei verbraoid bij V d Borg De£e brand waa gauw gebluaoht l titan dagen latei werd wederont een biaiid 01 tdekt Hü in de Katw ijJts he buuit fl I oigebd om half zee Boei iogwaard zat rustig n Ifoetjes le ii elken toen hij eeue I KlflpB ui lie vlammen keek van zijn hooiberg Zegwaard viel vat d n sohiik m onuiaclit buitn K lioten te li ip brandweei uit l ijna kei btuAohte den brand Uj éib Januari jl e avonds om uur klepte ïe brandlOek van iioeiernieer weder out Nu omdab en brtuid wa uitgebroktn i m f en tio I en Jtonntia vun den heer Ber naidue Briukei aan de VltMuing traat Deze i 1 ind wa lank zfj het actief optiedan van de iaxÉdwe i a o€idig gobludtht Kwaftdwitiighewt wordt ook hier vermoed I Dank 7JJ dött fmancieelen tt Jtand van gt noemden heer Unnkena kragen de poiine ei dt burgenitestei de heei H N Middel j buig tn ruiuiw inzitiil in het ontstaan van de versthiUmde bianden ionderüng is het aclirijft Vootwaarts dal dt tieei Van Stralen dtfed zooveel hooi kon Italen bij Bankeii ah hij noodig had vooi dezen winter D l moest nu uoodge Uwoiiefei worden fetopgtrzet zoodat de heei lui blrtcjen zicli genoodzaakt zag lü OCO kg hooi aan tt k K en bij de Wed Belt in het naburige Stonipwijk VVio schetst evenwel de verUa uig vafi eten heu Van Stral l toen een Jag latei dei nmcht de hooiberg bij de W d Belt te stonipwijk en prooi der lammen werd Oi 29 Januari j I verp aatstg het brand giviui ztoh naai de naburige gemeente I Weiarwijk Daa Anmddtn bij den landbou wei Vieugdenhil een tweetal bergen met liooi en koren a Zcndaff 31 JaBUaxi j l ontstond biajid iii de onniiodellijk omgeving van VreugdenhU Oj de wei f vu de lx eiderij van de wed C Noordam De Ikce renarbeidei van deze botrin kvvan jviitt het arf op toen een fietser het erf verliet met de mededeeJing dat deze juist de bewonoiB Jiad geWekt en meedeelde dat hij de épuit gmg Ik en lot veibazmg van den oiljeidei gi g date witlrijder prociea de ver kppide uchting juil Vooi het actief optrevder vJii de bewoners werd de brajid met ei imei water geljlusoht Van dan wieirij dar js nïetH meer ge Zien Wie was die vviel iijdei vrnagt het Kotterdajnfldie Mad Maandag 1 F4lbruari ontstond alweer een hooibrand Hu te Zegwaard Een hooiberg gevild met hao lén Jcoien hij den landbou wcr J Kneppefe aan den Kogigeve nftchewia iB goheel vei brand Woensdagavond 10 Febmaii wea er we deroin brand nu laj de iioonfi van den land bouwer Kneppers te Bleiswijk Hier werden dita hooibergen een koe en enkele kalkoenen een piooi der vlammen Uit een en andor kan mien begrijpen dat ei onder de bevolking van de dorpen ieg waaid Zoeteniieer Bleiswij e a roote ongerustheid btfitaal m verband met deze btandeo 8mda u veeilieiitftl dagen is een vrijwillig brand weeicorpa gevormd dat op Ite gabeurtenis pen IS oorbereid De gemeente Bteiemjk looft f 500 uit voor dengene die aanwijzingen versohaft om tren de oorzaak der bianden of de even tmeh daders terwijl te Zoetermeei Zeg waard f 500 woidt uitgeloofd voor hetzelfde loei KAOIO NIBUWS Ditnstpltcht Van de 23 ingeschrevenen der lichting 1933 werd aan 7 vrystelhng verleend wegens broederdienst srORT EN WBDSTRUDE N VOETBAL Uitslagen van Zondag 14 FebrusH Ameterdani Nederland Belglè 2 3 K N V B Aid eling IV le klasse Mft sfridit M V V lAXiigH 1 3 Programma voor heden Huizen 5 OO 6 30 Spreker namens dt Gereformeerde Kv ing lisatie onJer S M pera Ds J Versteegt te Nieuw erkerk a d Uuself leider van het werk in de Havens 5 30 30 Qinateluk Uederenuurtje 6 30 7 00 VertJeluurtje voor Jongeren Spreker de heei C K jne te Bu sum Omlerwerp Door h t ijs gezakt 7 00 7 30 Cursui Engelsch voor gevorderden te geven door oen heer J F v d Sloot 7 0 7 45 Polu tieberichten 7 46 8 00 Persberichten vaa het Nod Chr Persbureau 8 OO 10 30 Concert t geven door het Symphonie Orkest der NCE V de HX V olv den heer FntB Schuurman 8 00 9 00 Orkest 9 00 30 Spiekei de heet V Keuning te BaarnOnderwerp De taak van onze Chnstenauteurs 9 0 10 30 Vervolg concert Q Persbenchten van het Per ïbur u VazDias te Amsterdam 10 30 11 0 Gramofoonplatenconcert Hilversum 5 30 7 00 Kovacs 1 ajoi en zyn Orkest 7 00 7 30 Boeken ialfuur Herman Eobbers Het leven dat wij droom den door Maurice Roelants 7 30 8 00 Gramofoonimuziek 8 01 845 Het Omroep Orkest oiv Nico Treep Sohst Andnes Roodenburg viool 8 45 00 Gramof on muziek 9 00 10 00 Omroep Ork st 9 20 9 50 Programma gerelayeerd uit Amenka Columbia Broadvastmg Systeem Hello Europe 1000 1010 Nieuwsberichten van Vaz Dias 10 10 11 00 Omroep Orkest 11 00 12 00 Gramofoonmuziek iBiuten verdntwomdelijkbeid der Uedacu e De kaasverstrekking aan werklotneii Myoheer de Redacteur Verzoeke beleqfd plaatsing van het vol geiulc bij voorbaat Qiijn dank Jmst vernam ik van het adres van de kaaswmkehers aan den Burgemee ter Be halve het verschil in prys voor de gemeente of comité voelt een werklooze er n et veel voor als reclame object gebruikt te worden door de vnnlieUers en overal met z n wekelo hei I te koop te loopeii en afwach ten wat de winkelier aan hem kwyt wU ongeacht of men iets tegen dien winkelier heeft Zie de kwestie te Haarlem Nu geschiedt de uatdeehng geheel belangeloos tn op de minat kwctetnde wyze en dp werk loozen waren verzekerd van een prima stuk kaa £ EEN WKRKLOOZK GEMENGDK BERICHTEN Slachtoffeis van het ns Vier penonen te Haalderen verdronken ötiiaa f ttgen ttcii avond ie II Haatdeien iiK ailc liemniel eii vrei selljk onsjeiuk gibeiird dat attn vu r personen tut leven 1 it seko l Op Ltn klok werd a haataeii gctedeu Op I m gtgeveii o genblik beawi t Jt het ijfi en i ix iBOnen geraalttcai te wat r Met zeer vtii moe te konden z s van lien op het ij tttilen gttrokktn l e andere dme veidron J n Hij iict redden geraakte u jongniensch ml ijiii i n alkomalig ntk Le water en viidionk Unniiadellijk M erd met dreggen begon iiLii tot nu Uie zijn drie tijken getKM gen en veit olnaelU ni ajhet St 1 udewma ge It hl le Uemniel Oc öladitofftra üjii iiiej liJly Htjiucn IJ jaar oud in wonende te Betmiiel en de t oï Ufl eto Wilting uit Haaidei en Ue aJactit uftu vaaren gs Hi van idlen gchuvMl dt jfHï uiiaii uu lJnlegen wiene naam met wt lt vtimeld was bij trti vneud gelogteid te ittiume Dd verrtjagenlieid Hi het dorp ifi groot M treJttiidt liei ongeluk vein men wij Ji ul r net volgende Op de Kolk stenden e en timlal peiaonen 111 11 gioejijt 1 ijLLU plotbalui begaf hel ij3 liet hui puiitik onlaiond Uoor liet af l rokkeleii Jii het ij werden dt le lduige p iiigLH £ il bemoeilijkt Dk gebroedeib N jeiiliu öpiongen m het waXer om liulp le bieden n maakten liet genoegen eenige IKiJWiien to ledden dood op hun bemt Il tc ittn oi k ZIJ met groote moeite mt het tet plaatse ongeveer drie nieljer diepe watei ttojden getrokken loeu eindelijk een lad let tei plaat e werd gebraebt bevoade zieji nog vijf peiaonen te water Een meiaje uil lien nel mg Keyckeu kon hoewel ixtds bewu letoofl op t dix ge woiden gebiaelit Met sucLBj weid kunstmatige itleinlialing Df haar libgepast Wet luk V UI het vleide blacJilpffei weid n i ii uui dreggen gevonden bil Appeltiein O woixit gemeld dat een l jaig iiiel j uit Aiphen jr dat dftar aan het sUiaatwnrijden wa door t Ijs gezakt n en v i dronken Nederland verUest vaa België Een teleurstellende stnid in het Stadion trfin töieurstettende vcedetrijd Dal moet de ooncluaie zyn van allen dne geUiige iijn gpw f l van deze ontmoeting leleumtellend r iel alleen omdat men wel titel diep lil zija hart had gehoopt op 4ti n overwin umg na de fraaie re ultaleii van het Nederl elttal m Oe iaatiste wedstrijden maar teleurstojlend tiovendieQ omdat hut even g ed 1 E i 2 voor de Üranjomannen bad kunnen zgn Teleurstellend jn de derde pluats oiiida NedorlaiKl de kans had in deztJi we tnjd oui liet honderdste doel l unl lu en België te scoren Want tot nog Ue hati one vert enwooK4igend etltal te en dal der IJelgen 97 doedpunten gescoord zo xlai toen Nederland met 2 1 de leiding had de kans noo woa om de honderd vol te il aken terti r waar m dw periode de OPitMl Iml vai flterker waren Helaa is het 700v r ruet gekomen Ons totaal in thans 99 1 waarrdiijiilijk za nu de honderdste goal UI trf gie U volgende maand wforden gescoord Onrc voorhoede h ft er wel alle riogptijki moeite voor gedaan ettelijke ma Itn lulchte liet pubisek reeds ééns toen de k eine WpIb wi kundig zuiver den ba l p 1 aeendml bwfd plaatste maar onze mid V r kopte preeies m a keepeta honden7 1at WIJ al mei jU de honderttate troaini t lioHven kunnen vieren Het spslverloop l i BI iiiw Witjongen vorscliijnen en dan i men de Heigen op het vijd i ven lattr diiltfOlt van Htel gevolgd do r i yn jon l enfl de einteibaan op Beide voLksliedïTpn vveerkliiken de fotograven snellen toe filir T erfttieur draaien gejuiaht van de 52 too t = rhonwers on het spel kan begin nen De 1 ngelftche aoheidsroc+iter Rous Iaat opi Ooitn van Heel wint dien t we doch veel vf rdeel geeft dit nfie Alp Oapelie aftrapt 7ijn de ploegen als V lsrt opijesteldN ederland Doel Odi k De Hollandiaan achter in Run fPSV en lelieveld V U C midden Paauwe Feijenoord Andriesen CAjax Van Heel Feijenoord voor Wels Unitas V d Broek P S V I affehdaai Xerxcfl Mol K F C v Nellen f D H C If lgie Doel Vonderberghe Darmg Bnieoel oehter Hoydonckx Exeelsmr en Nouwens Racing MöJmes midden Declorcq Antweip Heüen ans Malinois Simona Ant werp voor Van der Eynde Beersiiiot jin l eJt Antwerp Capelle Standard luik Noeth FC Meehelen Ver ijp F C Biugge Het IS pieoien 2 0B aK het leder aan het rollen wordt gebracht De Delgen foroieren een corner welke geen sueces oplevert Zij komen terug en reads spoedig bhjkt dat zij voorlooi ig I et initiatief in handen hebben en tweetat Nederlandscdie aanvallen eilanden op buitenspel Uiteen voorzet van Wetfl wordt Mol een kans geboden docb de K ï C er mi t Ondanks het ctemie van Voorhoof op den Bel iarJhen rechtervleugel lijkt toch du i ei van den aanval het ge voaihjkst te 7i n Vooral de snoHe Versyp brengt herhaaldelijk goed op Kenmaal krijgt luj zelf een kans doch ocuzolfsochtig zet bij viaJt voor doel vooi keepe Odyk wil het leder ipvangen maar atopt liet leder half een loe tormende Belg wil intrappen doch onze moedij k per werpt zich er o r wanrna tenelotle l heveld kan weft tiappfn Holland bepaalt zich nu tot eenlae navallen uit één waarvan I agenda al edn kanj knjgt waarvan Iiij naet we t te pro itepien Het speelbeeld wijst een overww t van de Belgen aan Ondanks de nKwaJijke tenennoniRliandiglieden laat len homogene Belgische ploeg een goed aAnvaJiwpiel zien de aanvallen worden met behulp van de nlddenfinto ütstekemj opgezet alleen voor doe vlot het nieit mi i onze verdediging er ree te dermate in dat zij door verre tr j ppn naar voipn steodn gtevaarUjker inomen fen kan voorkomen Aanvoerder van Heel flpep tt voortreffelijik hlj heeft een t ken vleugel tegen zich dooh de wijitó waarop hl de ïiimvalien onderbre kt on zijn voor hoede voedt P tempeU hem onmiddellijk tot een der befife pellers van het veld Vooral Tieendanl wordt hierbij menige kanfl get v den dooh het kanon is in het geheel nJet pevr rlijk zyn echo aalt ahwhiut De eerste cornei krijgt Holland te nemen na 13 nmuten spelen doth de goed voor doel ge MABKrUKiaCHTEN Veemarkt Rotterdam lü ftbr Ter Veemarkit werden heden umgeveeid 5 paaiden 569 vette ninderen S02 vette kalveren 737 schapen of lammt ren 1431 varkens Prijzen per Kilo Koeien le kw ƒ 03 0 39 2e kW ƒ 030 032H 3e kw ƒ 020 0 24 Vette kalveren le kw ƒ O 60 Ü 6BW Ze kW ƒ 05O 63H 3e kw ƒ 03 04fl ehapen Ic kw f 21 27 f 10 3 per tuk Vaiktna f 014 0 14 13 per stuk De aanvoer van runderen was groot 4e handel redelyk en zelfde prijzen waren makkelijk te handhaven Een prima ex ging tot l cent boven notooring Stieitn nte vxrf oende ter markt voor noteenng Vett kalveren met grooter aanvoer handel slecht en pryzen lager Een enkel prima kalf ging nog tot Ö cent boven noteenng De aanvoer van schapen was groot de han del wat beter n de pryzen waren hooger Varicens met zeer grooten aanvoer Handel lm en pryaen iets lager met verraoedeluk minderen afloop Door den kleinen aanvoer van zouters nog geen noteenng Kaasmarkt Groot Ammers 13 Febr Aan de markt alhier waren aangevoerd 4 partyen met te zamen 126 stuks kazen wegende 882 KG Ptys m rm le ioort ƒ 26 7 idem 2 boort ƒ 2 25 Handel muiig Kaasmarkt Oudewater 15 lebr Aangevoeld 16 j artijen 730 fltnks 3600 K G Prija Goiidsehe kaas le kw m r m f 27 29 2e kw m r m 24 26 diondei r ni geen aanvoer Handel matpg Nuchtere kalverenmarkt Gouda 15 l ebi Aangevoerd 12 uks prijzen i f 7 Handel matig j m ï Vf van Afnfttprdam WISSELKOERSEN Zeven man door het os Twee verdronken In tiet andera zoo rustigg Brabantödli dorpje Erp nabij Vecliel hrcft Zoodagmid dag een droevig ongehüc plaat geh J Oi n diepe Ven gelegen aan den Uijk waren nkele jorgtlui Iwzig de ijfiapotrt ta beoefe iien toiii p olBelinig hun vieugde gestoortl wtrd dtxr een hutpgpi oep Len zevental peisoren die midden op het Ven bij elkaar blonden aklien dooi het s Diieel toegeticlioten hulp kon vijf i erso nen reldeii Doch twt e hunner de za jarige bfikkei i van Haandel en de ZS jange s hildei M van 1 löflhout veidweaien m de d epte waaruit nwon hen eeist na twee uur d gen p kon halen U dioefheid t vei den dood de wi twte ippiie piKh jonfelui tó algeme n B refUJnfBpogingen op het ijs verdronken Zatetüag speelden een ti oepje kmdeien op liet IJS op de gioote vijver bij het gennente huj tö Brunseum Op een gegeven oo blik aakten drie van hen door hel ije Op bet hulpgeroep van de kindeien snelden en tweetal jengena die in de nabijheid itieL het afbreken van een paar goalpolen b zie waren toe en stelden du eet pogingen in het wrrk om de kleinen le radden Iwepi van tfe te water geraakten wmttn oj eigen c egenheid uit het watei te kruipen maai de deide a daartoe gttn kans De 19 jaji f J II then uit de poor traat 2 gl ed bij inn pof ng om den jongen uit het wrak te trekken te water en vaidronk jammerlijk Nl iw en half uur dreggen i zijn lijk do È de rtUKentepohtu opgehaald IJen klpintii jongen had men intjisadien uil lilt t ije I unntn halen k vin dpn longm ie naar dd oiidei miiu vervoeiid Reeks geheimzinnige branden Onrust in Zegwaart tn Bleinwijk seplemhpi onl tond od de weif van idtii heu A V traJen ci vvaartischeweg te jDt Ift brrnd m flra dei hooibeiv i Ongeviprfin drj en dtiuith o voordat do Zoetei 1 1 Ze gwaailfebe biandwetVi den biand ge h I had g bhi ht l en ondei ioek do ide pohtit ingesteld levertle ec ii loeultajitD otwink wa onbejcend Op B Oo ober d u v e avonds half negeii t tond wwlerom m de gsffneente Zegwaart IJ tm lier bui cn van 11 tstgenoemden nn Ihouwi i brand Dit j de bekende i br uid geweekt waar de spuit zoek was j De lieer v K euwijk eigenai der tnxii hergtn JeeJde aan de Voorwaart mede dut 7 1 de brand ih aangeslnkcn Dt politie eoJitei rtieende dat lem uid ach teJOfK Pin igartt bad we gew rpen Deheer van See iwijk kon dit ten stelligste ntkenncn pe hver v Reeuwijk Jioorde genicbten dat men de boeren ervan verdatiht j te dé hand te hebhen in bet ontstaan van I e laaiden Zoowe de htir v K uwijk uls de beer van 8trfllcn kvingen van de veraettenng IT aatschappij Montijn te Deo Haag de udt Jceenngen voor bnmdscihaae Wïe phetBt de vert azing van de Zegwaart Bche burger en laudbtwwen toen 5 weken iwNf ti j fckrVertt inging tegen de Weik loo gi ftt rttt I in brief gericht lit den voorflttei voji de Ned Organisatie van de Int Knmir vnn KoopJianael te s üraven I iige De o brief wae geteekend dooi de hec itn mr J W Beijen dr H Colijn profmr O W J Bunn F H Fenten van V leningen ii A Groothoff prof dr nH C J H Geiwseu piof Th I impergplof mi F M Me ere dr l M Wibaultn Dir J Ceintsï Aan het schrijven is het vrigiiide ontleend Htl la ten tieffend vereehijnsel m de ti genvtooidi e crisid aldus vangt de bnef mn rtat hoe we deze uitaluitend internationale oorxakonlueft nj d niettemin tocb bijkana gih 1 nationaal bc treden w rdt en dan met n iddelen die van internalionaai latundpunt bt keken dikwijl de prwi eerdet ver i Kiun dnn verminderen Maalivgelen welke op nitemafionaaJ over ie t of fljjeuweikmg berusten ssiet men tl vrt i lellen uianr weimg verwezenlij lijkl en dan nog meeetal op et n tijdetip dftl btt i ijciioiociatli inoinent voor ten tunslVi uitwerking voorbij is I e hoofdre den hiivaii 1 dat bet besef dal interna III 1 f iimnwerking de ncx ds mef jnper u v ii iigeii Aalf tand ieid ook op econ iri I I 1 icd noo l akelijK is nog niet lii i L I Ij de betrokken krlnicen is loMvtdiongen 1 p invloed van P n aJgemeene v rfJ wvertut uu Hl dezt richting ontbr ekt duntenptvfl pofc hél werk van G nève p hl ji I It ornmdUbaariiesd veroordeel 1 jloili mrui o k op dit aehied de beletke I ïUi j I h h n alief van etn kltine natie tf mt ft 1 khuun kring vooral wanneer dil jvoorlknnt ui een kiachUjïe fvertmging en lift Ifbud wrr H door n groole dee tunditc 1 lic ld op het peIrttMl der feiten met onder 0n bH woideii i iijviirt tl men daarom dat sn d i 1 II to t in tt o l trn goe te zou kunneni itij an wnnn ir eekundigtn die hw vanre 11 iijjE invIcMlen EtaaA te t nien kwar i tu btpaaltlo vraagstukken vwi inter 1 otionali samenwerking op economl h ge bied onder d oqgen zagen en conirete plait nen zouden ontwwpen Brand te Rotterdam In Hftkkert e mnxiekmagazijn Zalerda iiddag is brand onide tt m het pami 28 aan de Diergaardelaan te Kotter dam waaiui de muziekhandel on snaiwi fehnek van de firm Hakkert is gevestigd Da hl and te ontstaan m der werkplaita die athtei den wmkel is geleigen waarschijn lijk door het laten branden van een elec tri eh kachellije waandooi een partij grond toffen vlam heeft gevat leii oogenolik later slopen de vlammen tan le ueliterAijdte naar huiten Da hramd wtei vn spoedig met veel matenaai ter plralfe en heeft het bhif ch inga werk met drie ötralen verritihf D werkpIaaLa en bergruimte zijn geheel uiiigebrand waarbij een groote partij vlooi fli aren is verloien gegaan izekermg dekt de schade Groote brand e Wassenaar Een villa een prooi der vlammen Gistemuddag is de villa van de familie C Cips aan de Rat herstkan 17b te Wassenaar totaal afgebrand De famihe was juist Zaterdag van een bmtenlandsche reis teruggekeerd De oorzaak van den brind is raet met eberheKi vaat te stellen men vermoedt dat de brand ia ontstaan door vonken tut dén schoorsteen waardoor het rieten dak vlam heeft gevat Londen Berlijn Parij h Bi utöel Zwileeriand W Pt nen Koj pn hagen Stockholm tJsJu New iork Niet ffKl ei 7361 736 1846 1946 1280 12Si Beunovenicht J p AmUerdameehe beui hii It heiten een 2 n leleunilellend verloop gehad Aanvan kei IJk nag er oen hooger koei peil maar weWia nam het aanbod de overhand Ue notcmmjen op de locale markt waren m net officaeele verlc er weinig veranderd ter wij de h ndel vnn weflnig bettekenis wan AUe n ni de Amerik fondsen ontwikkelde ch een levendige affaire m staal en koper waarden die ai nnerkeöijie wiaiten bmnen haalden Kon Olie war n na vo te in et hedenmorgen m de nuddaguran wemig ver andcrd Ue AmsnkaanKhe soorten waren vssler ünuevetis bewogen zich omrtisek de hoog te prijiien van alordog I hilip bleven op pat evenals Accometiek Akn trokken wat aan Hubbers waren bij kleine oiiiictten leta vaster Suikerdwaarden kon I den uai handhaven op de vonge pnjieö 1 TabaMien weaiig verawtard Uuitacde obli gatiee waren Terwaarlocad Madjtd Alilunn Uit het drukkersbedrijf De lirma Joh fcneehedé mi Z ien te Hnaii ni heeft omdat het reeds geruimen tij I 1 verschillende afdeelmgen zeer til wa geleiwehjk personeel italagen Het aantal ontrilagenen ia tliane tot ongeve r 200 gt Legen MandeUiiefM Het 8ote Kationa MandolinefeeAt uitgaande van het tijdschrift De Mandoime pidft zai ap en l aaeohd a b te Utrecht weiden getwuden Het Mandolin gezelschap Cordoni Musicali he li ucli met de wga niiatie belaet Nu de uwchnjving fw oten is kan geoongtat erd vordeo dat d b tangst lluig onder de pejera voor dit jaarlijksch concours aeer gioot 18 Ruim 3o gezcl9chai en hebben ingestiuevpn He concoure zal gehoudeo vvoiden iQ de zolen van het UetKUW voor Kunsten n Weien GhapfUsi ten zestal juryleden zijn inniiddelsR uflgenood d In de eere afdeding zullen drie vereenigingen on aen Wa ellng wiaselbekor kampen Een ZondaggvlieMr Hö moest naar t ëUl maar I Van het vhe vLJi ScJupfiol ue Zondagmorgen m iiiwoiiei uit fiet Gooi met ttn I I tnder vliegtuig de PH AIA vertjokkeji Hij I had de vorige weeJt zijn brevet g iaald en na de vele vhiüiten die hij boven Schipliol I had gein akt wilde hij het thans eens verdrr opzoektn Hij vroeg en veikreeg local iiui ing nil iitPl njn vhef Uiig een tochtjete make n l oven de plaala zijner inwoningDt PHAiA tilIte en de vlieger die al6piflfiag er ijn ueter nieei am vertrok inOostelijke iidilms Hij ws echter Zondagmiddag r iel meir op Schiphol teruggekeerdHe spreekt vanzielf dat men zich ernstigongeniel begon te maken totdat eindelijkvia een faniiUehd liet bericht werd ontvangen dat de uniateur vli ei een goedgeslaagde noodlandint had gamaaki in Bel ie ft aar hij n h bevoad kon hij aan zijn fa n ilie liet jn en want heit was m het Jianeebt ged dte van België Fn mt de modedtdingen vin de bewoners kon hij I met l eRrijpen Hoe de Zondajavliegei zoo ver uit da koere it geraakt begrijpt men op bdiiphol nt met Het wa mooi weer hoewel er Pfnige nevel stond Men liteft liem geaemd mair per tretn teru te keereai Een paniekje by Carré De brandweer onder commandant Gordtin kon inrukken In het gellouw Caii é in Amst4jrddni geraakte gateravond tijdens de voorstelling van een dame die m de lo es zftt een liaar kam inbrand doordat dit voorwerp in aan ia lii £ kwam met e n brandende sigaret 1 I ont t md een klem paniekje doo i de in he gelKniw dienstdoende brandwacht die i ln s wa toegQ3ohoten wi t het vuur vrij wel dad lijk Ie blusschen InmrddeLg was echter de brandweer van de hoofdwacht Aciiteigiaclit dooreen polilae a nt gewaar schnwd dat in tiet gebooiw brand wifi uilge broken mp het gevolg dat onder leiding vnn den commandant der brandweer den hee C Oordijn 7r met niet minder dan tien voertuigen werd uitgerukt Uit mate rnal kon zooate begrijpelijk is dadelijk na aarkonwt weei inrukken Uiteraard Jtok de gro te bedrijvigheid van de brandweer vooi he gebouw veel belangstelling van de zijde van het publiek Roosendaal in rep en roer Omdat een vader roovertje apeelde per tdefoon Heti gel eiirde n RooHendaal aldus het Di gbl d an N Binbant Op het telefoonkantooi weikten staag de telefonwten On ofgebrokeu gloeiden de nunmierlampj en afgelroktn gloeiden de nummeilampjen en Vraagde aanJuiting Weer gloeide een lampje weer luisterde een telefanust v maar wat wadïit Politie inbrekore IJe jufhouw bedacttit zich één seconde en belde toen ijhnga de pojitie op om den nood kr et hef kon toch nitets andera zijn doo te geven Wat hiervan het gevolg was ligt VOOI de h nd De agenten zotten een foimidcbete apiint in naar nee het adres is bij ak In minder dan geen tijd waren Ze ei echter buiten adfani Ken rnj aan de bel dan een oogenblik waarin alleen het zwaar Jiiji en der mannen hoorbaar wad en vfrvoigens een eenigezSns verlegen maar m het geluel niet geschrokken mevrmiwtje Liitei kwam meneer ei izelf ook bJj een Ipttjp verschoten maai overigens men zou zeggen dat de telefoniete zich toch m het dflres moest vergiet hebben ï einige woorden weiden geifnaeeld dan was hetwe e en stil en toen klonken plotseling lach salvo s Wat was er aan de hand Het was allemaal heel eenvoudig Memer stoeide met de k moeren boven mevrouw beneden n ptn der niooit te spelletjee was om vut de lunstelefoon van boven naai benaden t e telefoneei n Wie kent dife spelletje met Jantje boven wil 17 pond vleesch bij den lagei bestellen en Karoltje beneden zegt dat de pnja 3000 gulden as Jantje wil roo verlje spelen en inbreker zijn Pa moet dMi erg vens hrikken en onmid teUijk de p61itie opbellen Pa belde en natuurlijk naar Ka leltje bfnoden niaaï Kareltje wa in en astraale bui en luistietxle niet N erger hij zette de telefoon ovei op de stad Op hef telefoonkantoor gloeide het Ijohtje aait en de juffrouw nep Ja Die stem moet wiel ven vnandelijk ge wtest Tijn als van ma wilnt papa bemerkte in het vuur van zijn spei de vreemde intonatie mot op Naar het voorschrift van Tantje iiep hij dus Inbreker politaei en smeet toen den haak weer op de telefoon Op het oogenHik dat Jantje met duistere blikken zijn vader aan zijn proppenschieter w ld rijireïi kwam toen do politie in het gewpei Toen yrae papa werkelijk geeohrok ken maar wil moi alg kinderen sp en dan hebben de ouaeiAcULar bevelen op te v lgen Het was jamnSr van onzen Koo endaalschen ronian maar humorusUach was bet en zoo vatten alte partijen het ten slotte ep Vandaar de laoh m plaate van de vermoede revoiveraaivo s LAND EN TL NBOUW Productie en uitvoer van varkens De directie van den landbouw deelt mede A p gedurende de dagen van 4 tot 10 Februari zt n geslacht voor bsconbereiding 9746 vazkenR voorafgaande 7 dager 6796 terwyl werd uitgevoerd bacon afkomstig van 6680 0818 varkena Volgens telegrafische medsêfcetingh van het Deeneche departement van Landbouw werden in Denemarken in dezelfde penode geslacht 129 724 184 443 stuks en ultge voerd 159Jï6e 158 IM I De totale invoer van bacon In Groot Brit tanme beliep ia de weelc van 1 tot 6 Februari 360 242 268606 ewte GOUDA 15 I ebr 1932 lemeenteraad Agenda voor de apoedeischende vergade ring van den Raad der gemeente Gouda op heden Maandag 15 ebruan des namiddags 7W uur Aan de arde Het voorstel tot het aangaan van een geldleening groot ƒ I 250 000 met de Incassobank en de Ned Ind Handelsbank Het voorstel tot vaststelhng van verordemngen betreffende den gemeentely ken Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Merkloosheidsverzekenng Het voorstel tot het verleenen van extraateun aan werkloozen n Het voorstel om afwyzend te beschikken op het verzoek van den Goudschen Bestuur dersbond betreffende de opneming van de bouwvakarbeiders in de cnsis ateunregeling Het voorstel betreffende de af en overschrijvingen op de begrooting dienst 1931 aanvulling van den post Onvoorziene Pit gaven Het voorstel betreffende de toegekende iuboidien over 1932 Het vooistel tot weigering eener vergun ning voor het l omven van woonhuizen door ien heer A Hermenet aan den Achte wilienscheweg Het voorstel tot het verleenen van mede werking exartikel 72 Lager Onderwyswet 1920 voor de innchting van twee lokalen van de Prinses JuUanaschooI Het vooistel tot verhuur van gemeente woningen aan de Nieuwehaven en Vrouwe veatesteeg Vyzigmg begrooting dienst 1931 en verder voorkomende zaken Geldleening ƒ 1 250 000 B en W schryven aan den Raad ooals Uw Raad bekend is heeft de gemeente den laatsten tyd verschillende kapitaalsuitgaven uit vlottende middelen be taald Vooi financiering van deze uitgaven werden dan van tyd tot tyd ka tgeldleeningen afgesloten het maximum daarvoor op te nemen bedrag werd m Uw laatste vtr gadeimg tot ƒ 1250 000 verhoogd Thans bestaat de mogelykheid deze vlottende schuld ovor vyf jaren te conpolideeren door het uitgeven van een V c obligatieleening voor welke mtgifte do gemeente een overeenkomst kan afsluiten met de Incatvsobank NV en de Nederlandsch Indische Handelsbank N V t Amsterdam Ten einde op deze wijze voor geruimen tyd m de kaabeho ten der gemeente te kunnen voorzien stellen wy l voor het in concept hierby gevoegd besluit vast te stellen De commissie van bystand in het beneer dei Gemeente finanaen zal voor Uw befhssing omtrent deze aangelegenheid worden gehoord De leemng zal worden uitgegeven in obhgaüen aan tooikder De rente wordt voldaan op halfjaartyksche coupcms Dq aflossing zal k pan plaats hebben m haar geheel op 1 Maart 19T7 uit den kapi taaldienst met dien verstande dat de ge meente vanaf 1 Jan 1934 bevoegd is tot geheele of gedeeltelyke vervroegde aflos smg over te gaan Op den kapitaaldienst der gemeente moet jaarlyks op de geraeentebegrooting een bedrag worden gereserveerd gelyk aan de jaarlyksche waardevermindering der objecten waarvoor wordt geleend Het bedrag der rente wordt jaarlyks op den gewonen dienst der begrooüng gebracht De leening wordt uitgeschreven tegen een door B en W nader te bepalen dag en koers Wanneer de inschnjvmgen het mt te geven bedrag overtreffen zal de toewyzmg der obijgaüen systematiech geschieden De opbrengst der geldleening zal strek ken tot dekking van buitengewone uitgaven en wel op den kapitaaldiensit ƒ 100 OOG op hoofdstuk V Volksihuiavesting ƒ 300 000 op hoofdstuk VI Openbare Werken ƒ 200 000 op hoofdstuk VII Eigendommen Met voor den openbaren dienst bestemd ƒ 245 000 op hoofdstuk XJII par 1 Electnciteitsbedryf ƒ 250 000 op hoofdstuk XUl par 2 Grondbedryf en f 165 000 op dit lelfde hoofdstuk par 3 Gasbedryf Dit voorstel komt hedenavond in den Baad aan de oi e De officleele opening van de Goudsche Industiie en Hiushoud sdiool Zaterdagmiddag heeft in tegenwoordigheid varf een groot aantal genoodigden de officieeJe opemng plai te gehad van ie Goudsche Industriean Hmshoud fhotJi welke gevestigd wordt aa i de Ooithaven in het huis te voren door Burp emeegter Gaarlandt bewoond De voorzitter der vereeniging de oudvethouder W Sanders nep te half vier de aanwezigen het welkom toe Allereerst nchtte pr zich daarby totMejuffrouw Miohaels inspectnce van hetHuishoudoaderwus die namens den Mimster van Onderwijs aanwezig was voortstot BurgenKester en Mevr Gaarlandt en deandere autonteiten die by deze officieele openmg tegenwoordig war j Spr was zeer verheugd dat het veie werk lat aan deze officieele opemng m vooraf fftgaan tot zoo n goed resultaat heeft ge leid De beer Sanders hermneifde eraan dat het initiatief tot het stichten van deze school IS uitgegaan van Burgemeester Gaarlandt die verschillende Goudsche inge zftenen heeft mtgenoodigd tot een byeenkomst te tynen huize om de mogelijkheid van pricbting van een dergofijke echool te bespreken In de e byeenkomat waarby ook legen v ooraig wa Mej Miohaete werd tot oprichting van een vereenaging besloten P 2 den steun van Mej Michaels o tft de vereeraging reeds spoedig goede wlt t o weten te bsrcikra in 1080 toch konden reeds cursussen in naaien en koken worden gehouden Dit waa maar een begin Men was reeds zeer verheugd dat de Goneeuteraad het besluit nam om de school noodig te verklaren en terstond een tweetal lokalen beechikboar stelde Aanvankelyk werd met 80 leerlmgen begonnen Dit as een goed begm Toch het het bestuur geen moment voorbygaan om by de Jtégeering aan te kloppen om subsi die te vragen opdat een eigen gebouw zou kunnen worden ingericht By de inspectie van het Nyverhelds onderwys vond men groote medewerking waardoor men thaps een goed mgenchte school heeft verkregen Spr dankte m het byzonder nog den Burgemeester die toen men niet kon slagen met een goed pand voor deze schooi zyn igen huis aanbood dat door zyn jndeeling a o byzonder geschikt bleek te zyn Spr wwa er op dat ook Mejuffrouw Michaels en de Ryksbouwkundige dit pand uatnemend vonden Byzon dere hulde bracht de heer Sanders aan den architect D Stuurman die de kamer heeft verbouwd tot zeer practische schoollokalen er een innchting van heeft weten te maken waarover het bestuur vol lof is Er zyn thans reeds 96 leerlingen inge schreven Voorts deelde de voorzitter mede dat het bestuur een leenmg heeft gesloten by het Pensioenfonds van Ned Ind ambtenaren ter fmancienng van de school Aan de school zyn verbonden 3 leeraressen Mtjuffr f ent leerares m de naaldvakken en voorts Mejuffr de Nes en Mejuffr Streef die met volle ambitie zich zullen geven voor hun taak by de voorbe reidende werkzaamheden hebben zy zich reeds beyverd om alles goed m te nchten De Iwer Sanders bracht ten slotte huldt aan den volyvengen secret anspeiming meester den heer Gideonse en aan de dame bestuurleden Mejuffrouw Michaels de inspectnce van het Imiuatneen Hmahoudonderwys huldigde het bestuur om zyn doorzettingaveimo gen om het cloel te bereiken en besloot met de beste wenschen voor de school mt te spreken Burgemeebier Gaarlandt die daarop am het woord kwam noemde Mejuffrouw Michaels d opvolgster van Mevr LelymanBos de grootste ruggesteun voor de totstandkoming van deze nuttige schooi Gouda was een van de tv ee gemeepten van deaelfe grootte ongeveer in ons land die geen industneschool had en toen Gouda kw am om hulp te vragen werd deze dan ook gaarne verleend De BurgemeesteE herinnerde eraan dat in G uda reeds een landbouwhmshoudcursus was waarvan de heer Siewertsen de groote atuw is en hy stelde het zeer op prys d t men h eft willen medewerken om ook deze cursus m de school onder te brengen Het verheugde spr zeer dat lïien thans in Gou da waar zooveel wordt gedaan voor het uïduatneonderwys voor jongens thans ook het onderwys voor meisjes ter hand heeft genomen Dit is een uitnemend volksbelang want een goede economische voorlichting is voor de toekomstige huisvrouw het meest nood akeiyke De But gemeester dankte allen die medewerking hebben verleend en in het byzon der den heer Sanders en by sprak de hoop uit dat men er spoedig toe zal kunnen overgaan offl van deze school een dagschool te makeiu Spr dankte ten slotte nog den Minister voor zyn goede gezmdheid tegenover Gouda den dar generaal van het Dep van Onder wys den heer H rfstede en den heer Meeter van het Departement van Onderwys voor hunne medewerking Nog voerden het wtwrd de heer H Valckemer de Gr ve eere voorzitter van de afd Gouda van de Holl Maatschappy van Landbouw die wees op het uitnemende werk door den heer Siewertsen verricht ten bate van het Landbouw Huishoudonderwys vervolgens door den heei Siewertsen die dankte voor de gastvryheld aan de cursusten voor het landbouwhuishoudonderwys steeds verleend en ten alotte sprak de heer Muylwyk namens het bestuur van de Ny verheidsschool voor Jongens Nadat thee was rondgediend wenlen de aanwezigen m de gelegenheid gesteld de school te bezichtigen ilfet groote gezelschap dat zich tydens de redevoenngen bevond In bet tot ontvang kamer ingerichte leslokaal van de naaldvakken had daarna gelegenheid dit en vervolgens de twee andere achooUokalen te be zichtigen Het eene is mgencht voor de lessen in wascübehandehng het andere voor de leasen in koken Dit kooklokaal trgk wel de meeste aandacht Hier toch heeft elke leerling zyn aparte kast niet benoodigdhe den op lange tafels staan voor elke leerling twee gascomforen verder zyn m dat lokaal mooie gasovens en gasfommzen benevens practische afwaachgelegenheden De lokaliteiten boven in het huis z n nog niet in gebruik genomen Moge deze nieuwe nuttige instellmg ten volle aan zyn doel beantwoorden Goudache GymnasUstenvereeniging Utile Dulei De Gouttedie Gymnasiastenvereemgtng Utile Duld houdt een groote feestav ond op Zaterdag 20 P ruari as des avonds 8 uur ini de zaal Kunstmm van de S Ons kmoegw Opgevoerd zal worden De kostbare Sproke van Mane van Zeggelen De avond wordt besloten met een bal Filmavond Ked Chr Rcisver eniging iifd Gouda De afd Gouda van de Ned Chr Raisvereeniging 9t4 Goada organiseert een DuitBche filmavond op Dinsdag 23 B ruari in de zaal Concordia aan de Westhaven De heer M K M Gensch zal een voor dracht met lichtbeeWen houden over den Harx vertoond zullen verder worden Urhtibeelden van Thünngeo en andere mooie piekjes uit I uit chlRDd De heer J L Fejjten uit Utrecht zal de avond met declamatie opluisteren De IJMport Bcb korte vreugde Strenge hoeren regeeren met lang Dat is zoo het gewone spreekwoord wanneer de vorst ineena zoo streng inv Ut ala vonge week het geval was In enkele dagen lag het ijs m het water en konden de Uefhebbers van de yssport zich aan hun wintervermaak wyden De baan van den ZJI IJ aan den Hoogeii Schielandechen Zeedyk was jammer genoeg wet in conditie om de leden te ontvangen daar de kaden die door den jongsten vloed ernstig hadden geleden moesten worden hersteld Die leden hel n echter gelegen held gokregen om van de ysbaan te Stolw ykerslma gebnnk te maken Daarvan is druk geprofiteerd En ook is er Zaterdag gereden op de vaarten le van de omliggende gemeenten naar Gouda leiden Het was Zondag prachtig zonmg weer maar de vorst was verdwenen met het gevolg dat het ys langzamerhand tot brei werd Desniette ataande was het op de Uabaan te Stolwökersluia zeer druk en het aantal belangstellenden dat naar de schaataenr ders kwam kyken was zeer groot Met het mvallen van den avond was de yspret gedaan Het regentje van gisteravond en heden heeft het a totaal onbruik baar gemaakt de schaatsen kunnen weer worden ingevet tot wi mot T Gerrit Undwehr f Op 90 jangen leeftyd is m de Wükverpleging hier ter stede de oud eoncierge van het Kaadhuis G Landwefar die tevens lange jaren bevolkingsagent i gewient overigen Voor z n dienstbetrekking ten Raadhoize was hy aan het politiekorps hier tei stede verbonden De conaerge Lawiwehr was een vriendelyk mai hy was een der oude getrouwen die toen hy reeds genumeh tyd gepensionneerd was weer onmiddellyk bereid bleek zyn vroegeren dienst op het Itaadhuis waar te nemen toen wegens langdunge ziekte van den toenmahgen functionaris een beroep op hem werd gedaan De begrafems zal rtaats hebben op de Algemeene Begraafplaats a s Woensdag te 2 uur Volks en SchMlbad jpduitndL le wiek van S tot en net 13 Pehruari weidon m het völkfr en sclioolbad g II 1 ikt 160 kuiphaden 286 8pi oeib len en 1C6 oliool baden totaal 1613 baden Ë i godiidi istoefMimg i de Friesche taal Men deelt ons mede dat begm Maart m de Kleine Kerk Pepenstra t ien godidienst o lening n de tnesche taal zal woidlrai i fcl ou ieii waarin hoopt voor te gaan De Helliogs Ned Heiv pred te Streefkerk Vyfde aborniemeirtsvoorstelling Het Centraal Tooneel ilet Centiaal looiuia éa D bluizer en I OU 1 de Uree zal op DOoderdag 25 b ebi m dtón J ieuvBwi Bdbo wburg opvoereii i lokslag ld Gtn srooHjjk cocktail ui 3 lediijven uit tet Lngelsch van Malthy an Wjnne m de vertaling van üonatant van Ktrtkhoven De e eooktail wordt volgene het program mi gumixt door Mary Dreafeelhuys Joh Kaait louw de Biee Lily Bouwmeester l tor ia Bociie l hiliiHK a C iapelle Guufi üri pIJn Mulder Mien van Kerckhoven en Jolian Kemmelta Agenda Pcbi 8Ï4 uur Café Central GoudscheWinkeliersvereemging Lezing over hetEconomisch Instituut l ebr 7i uur in xmcoKha le Jaarvergadeaiijg van de Wed Jjir Vrouwenbond FeLi 8i uur Nieuwe Scftouwburg VierdeNutaavond Hart vel Ukwartet 20 Febr 8 uur Zaa Kunstmm Groote feestavond van Utile Duld V 22 Febr 8 uur St Janskerk Openbare vergadering Ëvang My UIT DEN OMTREK HAASTRECHT Auto ongelukken Vrydagavond reed Mevr J K alhier met haar Bto In de nchting Haastrecht waarby zy een andere auto achterop reed welke zy wilde passeeren terwyl van de andere zyde eveneens een auto naderde De ai stand om tuaschen beide wagens door te ryden bleek te kort te ziJn zoodat Mevi K de naderende auto aanreed en deze van den dyk geraakte De bestuurder liep daarby een bloedende wonde op welke door Dr Hakkenberg voorlooplg verbonden werd waarna hy naar zyn woonplaats in den Haag vervoerd werd wajU in het iiekenhui de wond nader werd gthecht De bescha digde auto weid later weer op den weg ge bracht Zaterdagmorgen reden op liet Marktveld een tweetal autos tegen elkaar welke aanryding met matei eele schade afliep De tiimnerman die zijn r iwiel ter plaatse tegen een boom had geplaatst vond zyn karretje geheel vernield terug Ambtejubileum Burgemeester In ons verslag betreffende de herdenlt ng van hot ambtejubileum van den Burgemeester verzuimden wy te VMTuelden dat bet fraaie zilveren presenteerblad werd ver vaardigd door de Fa Hooykaas te Sohoonhovwï terwyi het was vergezeld van een album bevaittende de handtekeningen der schenkiefa welk album op artistieke wyze was verzorgd door den heer Scholten lecraar aan de ambachtsteeken chooI alhier C emeentersad VUst De Baad der gemeente Vlist is in vergaderu byeengemp tegen Woen dag 17 Februan a s vWirnuddags half elf ter behandeling oa van een venoek van J P van bpengen en C SpekBnxf 1er om tegemo konung m de korten van vervoer van sdtooUdnderen en de benoeming van een bd der comnuaaie tot wering van school plaatste hal kan worden weggewerkt Odijk rdorsdiept een voorzet op fraaie wijze dooh evei later gnjpj liij bij aen xeltde geval er g Bd naast i e Belgen weten ocJiter met van het feit dat hel Hollandsche doel n et bewaaJtt wordt te profitperoi want hun schot gaat naast Z X vtrioupt het eerste half uur van den wedütrijd België speedt in die periode beter dan HoUond zoewel tactisoh als techniscfi i hun sjuel stejker het la oen homogeen elf tal d t eohter met van do kansen weet t proflteeren Ovengens blijkt dat de voor Ikoed i net tegen de respectieve verdedigingen njn opgewassen Van der Broek biedt niet een lumbal Lagendaal een kans dOth deze faalt met zijn adiot wederom Het rolUrtjo kan van der Berghe gemakketijk houden Bdgië nsemt de leiding Helle nans zit stevig aiJiter aan ijn vourhoitle aan Hy gteft het leder goed door aan i elle ui tuu rush traoht deze da HoUandAehe verdediging te posseerwi dooh Lelieveld weet hem dit ta bele ten Ntettem n Ulandt d bai bij hl i dan 32 minuten gaipeet i België I lijfl sterker Af en toe lijkt hel wel of et met g noog enthousiasiim bij de Oranje1 en dut is HoHaad maakt geiyk Het baart dan ook eanlge verwondering dat Holland vijf mmuliai later kans ilrt golijk te maken D tweede helft Dt NefhrlanOtrrt komen er nu beter intl t veld zijn 7ij nu zeker niet de minderendoil hel Apelpoil is toeh met hoog Vanll til prachtig door aan den kleinen VVcLa die in nv agnifick sctiot afzendt datjuist even te lioog blijkt te Hjn Aan denandoren kant chiet vsn den Kynde In hetZLjnet Ien vnje trap wegeng al te torsUiflpet van een Belg wordt door I a andaalgenomen do h diens wtiot gaat vla eenBel i ch liNiaaiiisthPl ovei De loeg wtanaeorner levert mets op l3 onze ac iterho leVOOI buitenspel appelleert krijgt N tb eenkans doch deze kan hy niet benutten VanNelle weet echter het tweede doelpunt temaken 2 Holland leidt België maakt gelyk en winti Als biJ een gevaarlijken aanval van de Belgen Odijk hij een schot van HeJleuians te ver uit ijn doel komt w Versijp er eerder bij n knalt het leder in het doel 2 2 Er dan noj zeven minuttn te pelen J n in zinking bij de Hollander volgt Kan aan val door van don Eynde op den ünkervleu gel geit ld is ons tenslotte noodlottig Wa iiiln I end oouibmatiespei en doorzettwi krijgt Oapelie eem gemakkelijke kans die liij henut in voor de derde niftöl ia he Hoi liindflihp doei doorboord 2 3 Hel spel 19 verloitn De rtwtterende mi nuien is het pel h atmkijken niet waard eii aN scheidsrechter Kous einde fluit heeft lelgie gewonnen ï AATSTE BERICHTEN DRAABLOOZË DIENST Tersardebestellhig van het toffeiyk overschot van Dr J A Beyerman AMVTFRDAM 15 Febr Hedijlniiddag ts op f Nieuwe Oosterbegraoifplaitö ter aardt btstdd het Stoffelijk ovtrAohot van Dr J A Beyerman eni predmkant van do Keni Gemeente Plhier en nestor der Remonstrunt che Broodem chap Ondei de aeer vWen dae gekomen waren melkten wij o a op de h ei i l rof v Ba Vel liooglteraai m de theologie aan de Atn sterdamsohe Universitó t Mr A J van B oen voorz vanAe tommisHte tot de zaken van dp ReiiKi li BroodonMhap Notfaïta Bultman veit iepwaardigea van de Kein Ueir nte te Uimmngen Ds Bshr najCKiw de QiiRtaaF A olfv re ni 1ng L J V Wijk en Ihr Quarles van UffoH namens het hmhlleptuui van het Nad Bijbelge rootfthap Mr ichuiler t t l eumüm en vele anderen De voorjaarskermia In d n Dierentuin Dl N HAAG 15 l ebr De gemeenteraad U ft hedenmkldag met 20 tegen 13 stem men vt rworpen de inotie van dwi heer v d Bilt oarby de burgemeester werd uitge 1 oodigd g t r verandering te li ngen in de vftiwinnian wiironder m taa e janen ver gunninc i verb end aan het Kon £ ool Bot cnootfchop tfjt het doen honden van pen vO rjaarskermis Iti le jongst gehouden raartovergad ring staakten de slemmen nvei deze motie RADIO TTLFGRACTSCR KFimFRICHT Ifi Februari Hoogste stand 780 O te Malinghe l Laagste stand 747 9 te Ing6 Verwachting Zwakke tot matige wind uit noordeiyke nohtmgen Tydeiyk opklarend Weimg of geen neerslag Tempera tuur om het vrieM it tot hthte vorst des nachts Overdag ijpte dooi Geeft nu reeds om te stoomen Kleedjes Handwerken Theemutsen Fijne Lin£e ries enz enz kortom alle artikelen welkt U nu gemakkelijk kunt missen er kan nu nóg meer zorg aan worden besteed en zijn deze artikelen klaar als de schoon S maak begint in het voorjaar is de Stoomerij en Ververij toch zoo overladen met werk d t bst alle aanbeveling verdient nü reeds zooveel mogelijk te laten behandelen en Ververij OE PELIKAAN GOUDA Telefoon 3066