Goudsche Courant, zaterdag 20 februari 1932

o 17818 WISKUNDE lesMn asDgtbodui op iMr Uimke Toor waarden toop berlingen H B S n Gymnaajo m Too r candidaten BOUWKUN DIG OPZIGBTEB eni door P S DAUVILLIER 1 W R MAKTENSSINGEL 12 LaatU ook Uw Schoenreparaties maken in de Schowiniakeru van H v d POOL RAAM 107 109 NIET Moet U toch eens probeeren MAANDAG 22 FEBRUARI in de St JANSKERK GROOTE OPENBARE BIJEENKOMST UITGAANDE VAN HET HOOFDBESTUUR DER EVANG MAATSCHAPPIJ SPREKERS de WelEerw Heer Ds H D0R6EL0 N H Pred te Naaiden Lid van het Hoofdbestuui ONDERWERP mm zolleo de ProleslaoleD latter voed de WelEerw Heer Ds A G H v HOOGENHUIJZE N H Pred te Amsterdam Voorz v h Hoofdhetituni ONDERWERP Be poieve laak m M ProMaoliie Volgens benchten uit Parys is Tardieu erin geslaagd het TOlffende kabinet te vormen Tardieu miraster president en buiten iftndsche zaken ReiTiaud vicepresident ea justitie Matkeu himienlandsche zaken Flandui financiën Güustan onderwas Guermer openbare werken RoUin handel Chauveau landbouw De Ghappedelaine koloniën L val arbeid Ohampetier d Ribèa pensioenen bevrydr gebieden BlaiBot openbare gezondheid Pietn atlonale erdedigin Het nieuwe kabinet Tardieu zal Dmsdajf piopgen zijn eersten ministprraad houden er zich nog den zelfden middag aan de beide Huizen voorstellen In de knngen der Kamermeerderheid heerscht e t zeer tevreden stemming ter wul de Imkerzyde haar ontevredenheid eti teleuistelling dmdelyk te kennen gaeft In Lmksche kringen wordt naar voren gebracht dat de oplossing Tardieu de slechtst denkbare zou z n Het feit dat senator Mahieu hinnenlandsche zakf n krijgt ich nit hieraan wauug af te doen Het jueuw kabinet bestaat uH 18 m iLsters en 8 onder staatssecretariasen Albert Mahieu ia m 1864 geboren en is ingenieur Suids lfl21 heeft hg zitting in den senaat Tot nu toe was hy departementflchef van het nuniaterie voor openbare werken en tydens den oorlog heeft hy de leidmg gehad over de afdeeling strategische wegeiL Claude Chauveau die minister van land bouw IS geworden werd in 1861 geboren Hu oefent de dokterspractyk mt en werd in 1910 senator Hy maakt deel uit van de repubhkeinsche unie Chauveau is voorzitter der commissie voor volksgezondheid en Boaale verzekering Tardieu verklaarde dat de nieuwe delpga tie voor de ontwapeningsconferentie T y decreet zal worden benoemd en in wezen niet van de oude zal verschillen Ook Paul Soncour zal er toebeihooren Sondag IS de atryd te Sjanghai wederom m alle hevigheid ontbrand In den nacht op I Zondag hebben de Chaneezen Kiangwan de deatel van het Noorden van Sjanghai her i ovepd De Japanners hebben slechts de ÊOhaan en eerage strat rische pimten be houden Kian rwan werd Zondag den geheelen dag door met waar geschut gebombardeerd De Chmeezen hebben evenwel hun stellingen gehouden Pg Japanners melden dat het bombarde AANVANG 8 15 UUR Zorg voor de Schoonmaak dal Jn I w k ukn tRÏNlTO GOOTSTFI N M T NRFCHI 1 Vraag v r volledige plaatsing een pn aan b Joh C van Wna Ptf n 20 BLEbKEHSSIM I I 13 GOUIM TrL J27 Grootheid van ziet vindt men vooral o J de stillen de eenvoudigen menschen iet weimg aanspraken die het meest aard zijn voor anderen en het gelukf Jgst voor zichzelf FEUILLETON Om haar recht Naar htt Sngelach van E A Rowlaade bewerkt door J VAN DEK SLUYÖ 3 Nadruk verboden Waarom had ze met voorzien dat üolin natuurlijk zou probeeren zijn slag te slaan Kon er note gevaarlijker zyn voor ImarzeU en voor haar plannen Ale John MiLbrooke haar dit met toeval li ha t verteld wat zou er daan van aUee ijn terecht gekamon Toen Miibrooke naar haar keei vond piJ dat er een sehadu oVer haar aohoon osad Jag Je aet er vermoeid uit zm hij met be jMigBleiiwifi teetterrheid Je Ihebt zooveel 8 dann Je moest maar dadejijk naar bed gaan taohel schudde het hooM Ik ben niet moe ik ben vreeaelijk ge whTotokea ik wilde dat ik ronduit met je on spreken t Waarom ken je dab nlert el iuc htt Ik maak me sioo ongaruBt over wat je r rteld hebt zei ze gegaagd voor één eer dë waaiïjeod spreken Londl lea dettm 8 en gvnaUMOijk mm t xl nn I A N W B Toeristenbond voor Nederland Tentoonstelling van Bondsuitgaven en Bondsartikelen en Lezing met Lantaarnprojecties 16 op Donderdag 25 Febr a s te Gouda des avonds te 8 uur In het gebouw REUNIE Toegang Vn O Binnenweg 85 R dam Tel 50586 Oe Amateur RAAM 92 VOORHANDEN Varadyne onderdeelen Femx Hydra cond met hooRe doorslag spanninff Ampère en Voltmeters Alle onderdeelen voor Ontvane en Zendapparaten IS Beleefd aanbevelend Extra aanbiadinfl Du QUEEN ANNE THEEMEUBEL met gebogen deur geslepen glas van binnen met pluche bekleed kost op vertoon van deze advertentie slechts = f fa ao = Franco huis MOET U VERHUIZEN Vraagt dan eerst onze prijsopgave dit verplicht HH AMlorl l p Vulcaniseeren van Auto builen en binnenbanden Vlug en biilijk onder garantie Imit Siüdulie Vülcantarliiricliliiig ILEIWKG 38 oht r U tot met Wel zult U dan tot de conclusie komen dat wij goedkoop zijn Prompte b dlenina Volle garanH Talrijke Referantiën GOUDA ihiime Brandvrije Bergplaatsen TOEGANG VRU L N POLDERVAART PRIMA HONINGKOEK 35 cent per atnk ZUIVERE NATUÜRHONING 15 cl p ons BOERHAAVE SCHE BORSTBONBONS legen hoeet en verkoudheid 15 cl p onn SIROOPWAPELS 5 cent per luk flEBR KAMPHUIZEN BLAUWE DBurvïav TAFELPEREN TAFLLAPPELEN fINAASAPPELEN CITROENEN aANANEN TOMATEN Aanbevelend Telf 2534 Turfmarkt 1 Gouda Tslf 2534 I s I UITV S S van Dantzig NIEUWE VIJGEN DOOSJES DADELS DOFFE KASTANJES VRUCHTEN IN GLAS VRUCHTEN IN BLIK DIVERSE SOORTEN NOTEN BUSGROENTEN merk SleuleU UITVERKOOP VAN RESTANTEN De Goudsche Fruithandel Wad A Rlatvald Firma TELEF 3316 LANGE TIENDEWEO 27 DOOR EEN VERGISSINIJ HEBBEN SOMMIGE GEZINNEN TE GOUDA GEEN BON ONTVANGEN VAN HAAS Tabak daarom drukken wij hieronder één BON af deze heeft een waarde van 10 cent inwisselbaar bij onderstaande winkeliers bij aankoop van 1 half pond tabak vanaf 50 et per half pond HAAS TABAK In diverse pplfzen rooken om de kwaliteit BON waarde 10 oent Inwisselbaar bij aankoop van een half pand tabak geldig tot Z7 Februari Bons Inwisselbaar bij onderstaande adressen G v AS Gouwe b d Gasfabriek BROEKHUIZEN Sno straat 21 VEIDHUIZEN Heerenstraat 4 CATTEL Heerenstraat P f f Martenssm el R VEERMAN Turfmarkt BOON Veerstal I VERWEIJ Lage Gou ve t o Bew la school PPOfit ri van deze BON JE JASKE St Anthoniestraat 13 15 D DE VKIES Kleiweg 74 A RUIGROK Jr Spoorstraat 27 B THEESING Kiosk Karnemelksloot Gvd ENG Groenowoft G SLOOTJES Raam DE HAAN Karnemelksloot smalle z de Rookt HAAS TABAK om do kwalitoif Telefoon 3102 VAN VLIET Karnemelksloot smalle zi de Maandag 22 Fabéuai 1832 70 Jaargaag t NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD yOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP COUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon en Feestdagen ABONNEMENTSPSIJB per kwartaal ƒ 2 26 per week 17 cent met Zondagsblad per kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal waar de bezorging iSz looper geschiedt Franco per post per kwartaal f 316 met Zondagsblad ƒ 3 80 Abonnementen worden dagel ks aangenomen aan ons Bur u MARKT 31 GOUDA bg onze agenten en loopers den boekhandel en de postkantoren taSr2Ï To Se kX r Admnustrat en Kedaetle Telef ADVËRTJSNTIËPRUS Uit Gouda en omstreken behoorenda tot den bezorgkimg i ö regeU ƒ 1 iO elke regel meer ƒ O 26 Van buiten Gouda en den bezorgknog 1 6 regels ƒ 165 elke regel meer ƒ 0 0 Advertentien in het Zaterdagnummer 2Q bjjslag op den pr s Liefdadigiieida advertentien de helft van den pr ja UiGtMytiDlua MhDIuDhLUUGhti 1 4 regeU ƒ 2 25 elke regel meer ƒ 0 50 Op ae voorpagina 50 hoogex Gewone advertentien en ingezonden mededeeUngen by contract tot zeer gereduceerdea prya Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte Advertentien kunnen worden mgezondea door tusschenkomst van sohede Boekhandelaren Advertentlebureux en oiue agenten en moeten d ftgs vóór de plaatsing aan het Bureau zjijn ingekomen tenemde van opname verzekerd te a a E n nisuwa Rsgseping in Frankrijk Tu dieu w i minister president Felle stnjd u het Oosten Een stornUoop op Kiangwan Zware verhezen aari beide z den Het antwoord van Japan op de laatste nota van dVi Volkenbond DUrrSOBLAND De Goethe heidenkiiiK De Pruisische Academie der Kunsten die Goethe in 1789 tot haar I erelid had benoemd zal den dichter op 18 Maart plech Ug Iwrdenken Thomas Mann zal oij dezr gelegenheid het woord voeren Den volgen den dag zal m het gebouw der Academie een groote tentoonstelling worden geopend gewyd aan Goethe en zyn wereld De kern van deze tentoonstelling zal bestaan lUt de vermaarde Goethe verzamelitig van Prof Dr Kippenberg uit Leipzig da eigenaar van den Insel Verlag Ontelbare manuscnpten boeken documenten en medailles zuilen in de mooie zalen van de Academie op den Pariser Platz kunnen wolden bewonderd In de grootste zaal zal men slechts hennnenngen vinden aan het vt rbiyf van Goethe te V eiraar en an zyn overlyden ui deze sitad li en verdere zaal wordt gereserveerd voor Jfauat Verder zalen gullen zyn gewyd aan Goethe s Fa nulie en vaderstad De jonge Goethe Werther Tooneel en Muziek Goethe en da Natuurwetenschappen enz In een klein zaal zullen de silhouetten worden Ook te Dresden zal dit jaar ef n Goet he Tentoonstelimg worden gehouden an tl gedurende de maanden Juni en Juli in het gebouw van den mhaischeu Kunstver n BIMi AWn Zwafe vonmissen voor v f spoorweg beambten Eerst ithans komt een ernstig spoorwegongeluk aui het licht dat 14 i ebnian in de bmurt van het station Toske op de lyn Moskou Lamngrad heeft plaats gehftd en wel door een Zaïterdag te Lemngrad ge voerd proces By dit ongeluk werden zes personen gedood en derben gewond De rechtbank veroordeelde den dienstdoenden stationschef tot acht jaar een anderen be ambte itot zes jaar een hoofdconducteur tot dne jaar en twee wisselwachters elk tot twee jaar evangenosstraf 0 ÏRANKBIJS I nuiach verkeersvhegtuig neergestort In de nabyheid van Avallon is een ï ransch verkeersvliegtuig neergestort De bestuurder en de eenage passagier werden zoo emstag gewond dat z j spoedig nadat zy in het ziekenhms waren opgenomen o erleden Het toestel xs geheel vermeld De dochter van ex koning Alfwiso zal in het huwel k treden 1 koiunt Alfuneo dio verleden jaar zijn l e lemning weifetrde tict liet huwelijk van 7ijn oudste dochtei infante Beatrice met I BHr neef pnn Alvaro van Bourbon Oi Icins heeft than njn toet tennmng gegeven ffet Imw lijk zot volgens D op 15 TuU Ois tt J ontamebleau worden gesloten waardelgk door de ManBsjoerysche repu bliek worden erkend In officieele knngen te Washington vord verklaard dat de Amenkaansche regeenng met 2 deelniemen aan dd Volkeuuondisver gadermg over het conflict in het Vf rre Oosten Het ataaisdepartement heeft desbe tres fende offiueele verklaring nog met ge publiceerd daar n n wach oj een offi cieele uatnoodiging van Geneve Het zenden van een idet officieel waar nemer is waarschynlyk dffze zal echter nie deelnemen aan de zittuijpTi van cea Vii kenbond Hedenmorgen is het Japanscho anti oord op de dringende vermanii van den Vol kenbond ija Genève ingekomen Japan kan zoo zegt het niet begrypen waarvoor de nota uitslmtend lan Japar lö gencht De Volkenbond neelnt aan dal Japan de aanvaller is terwyl het in werkelykheid slechts verdedigmgsmaatregelen heeft 8 nomen De Chmeezen verlangen een reedzami regelmg doch tegelykeriyd a ten zy de Japanners aan Wanneer men thana m Japan n t terug trekken van zyn troepen eis ht komt at op het zelfde neer alsof nan iet gflven van zyn rechten verlangd Wlanneer Japan door het zenden an troepen naar Sjanghai hel Volkanbondsstatuut heeft geschondsa jdan heohen er Thibesart alweet een aanzienlyke hoeveelheid cocaïne in beelag genomen Twintig inwoners der stieek die by dezen sluikhan del betrokken zyn werden Zaterdag gear resteerd ment een goede uit erking heeft gehad zoodat de vooruatzicftbpn op een Jappnsche doorbraak verbet fc n Zondag hebben de Japanners troepen geconcentreerd uit de omgeving van Woesoeng ht werd een legergroep gevormd welke bevel heeft de limea by Kaangwan en fasang te doorbre ken Leii tweede groep is ten uiden van Kaangwan overgegaan tot den aanval op Tsjen Joe waar het hoofdkwartier van den Chineeschen opperbevelhebber is gevestigd i r werden geen vorderingen gemaakt iioe wel gebruik werd gemaakt van tanka Het IS deu Japanners gelukt de Woesoengkreek over te steken In den nacht op londag zyn de Chmeezen daar ter plaatse tot tegenaanvallen overgegaan welke vol gens Japansche mededeeiingen geen sul ces hadden De Japanners hebben öndag de aanvallen by Woeaoeng gestaakt en be paalden zich er toe door oorlogsschepen en vUegtmgen de Woesoengforten en de Chmeesche stellingen te bombardeeren Van officieele Japansche zyde woidt medegedeeld dat de Japansche regeering er ntet aan denkt baar diplomatieke betrek kingen met Chma af te breken De Japan sche mmiBter van oorlog heeft m een ka iMnetszittiög van vandaag verklaard dat de aanval te Sjanghai zeer guaa verloo pen wuifï japèiiSche troepen IRSgiT letÊf oogenbhk Sjanghai defimtief te bezetten De opperbevelhebber van de Chineeschs troepen voor Sjanghai Tsai heeft ver klaard dat het Ohineesche 19e leger slechts gevaarlyk is voor die Japansche troepen die Ohma bmnenrukken Wat de communis tische aantasting van het 19e leger betreft moest vastgesteld worden dat deze froepen sedert twee jaar de commumsten m de pro vincie iüangai met succes hebben bestreden Het leger dat onder de bevelen der na tionale regeenng staat ontvangt rege ma tig proviand wapens munati en versterkingen van haar De Japansche bewering over commoimstische invloeden moet kkar bl kelyk dienen om het 19e legei van de naüoimle regeenng te vervreemden In pohtieke knngen te Moskou wordt verklaard dat een aansluiting van Mongo liL by de Mandsjoerysche republiek een verdere achtei uitgang van den totstand m het Verre Oosten zou beteekenen Het spreekt van zelf dat de Russische legee nng haar onzydigheid zal blyven handha ven Zy hoopt dat de politiek van den Mandsjoeryschen staat geen schade zal toebrengen aan de Bussische belangen Fen erkenning de jure komt op het oogerbhk met Hl aiinmerking Alle oude overeenkom sten tU3schen China en Rusland over de OostGhineesche spoorbaan moeten onvoor DÜITSCHLAND De Duitache lucht oot De Echo de t aris kondigt on huUingen aan Xn zyn Zaterdag editie behandelt de hcho de Pans het te Leipzig gehoudenpïoces tegen den uitgever van Jssietzki enden aUiryver mn het artikel oVer de Duitdche luchtvaart Het blad bewee 1 thansginhet bezit te zyn van de officieele en geheime processtukken Hieruit u duicelyk blyken dat Diutsohtand zelf bekent de be palmgen van het Verdrag van Naar men zich herinnert zyn I reiser en Von Oseietzki op 23 Novemher 1931 ver oordeeld wegens etn vergryp tegen de wetsbepaling betreffende het verraden an militaire geheamen Dit pixiceb had met ge sloten defiren plaats gedaan Onder aa huii c e omstandig e i i kan Japan hetgeen het ht rft gedain onmoRe lyk als een sch nd iigr van de Cht i i n onafhankelykheid u van de Chine suie on schendbaarheid beschj iwen De Volkenbond 3taat geheel buiten het negen mogendheden vtr lag en heeft daar mets mee te maken De Volkeniiond miakt de ornnpieele fout China als een oed geordende staat i e behandelen mplaats van als een chao tisch land zonder veianl oord iyac regtermg BUITEyLAJJDSCH NIEUWS BELGle De opvolger van Jef Denyn Ten gevolge van het onrtslag van den reeds zeer bejaarden Mechelschen beiaardier en ikreoteur der Beiaardschool aldaar Jef Denyn hoeft de gemeenteraad van Meche len In ün jongste vergadenng Staf Nee 5 tot stadabeiaardier benoemd De heer Nees een leerluig van Denyn is leeraar aan de Beiaardschool en aan het Lemmen instituut en dangent van de koorzangvereeniging Edgar Tinel m dezelfde stad De cocaïnehandel m Iiaxeniburg De Belgische recherche heeft in de BelgischiLuxemburgsche grensstreek te Wanhoopsdaden Te Üeimckendorf Rosenthal heeft de ïb jange hotelhouder Wischke met zyn eemge jaren jongere vrouw en hun beide kmdeien van 9 en 10 jaar den dood door gasverstik king gezocht De Berlynsche houthandcla ir Wolf heeft een poging gedaan zich tezanifn met z n vrouw met vergif van het lt e i te beroo ven De man is dood muar üi vrou l in emstigen toestand naar et ziekenhui overgebracht In beide gevallen heeftwiaai si bHppt lyh e nood de ongeluk ugen gedrVren De processen tegen Bat deker De Brusselsche correspondent van de N B Crt meldt aan zyn b ad dat na Dinant nu ook he college van B en Mi der stao Aerschot heeft besloten de uitgever firma Baedeker te Leipzig een pro s aan te doen naar aanleiding van de vo ir de stad Aerschot en hare bevolkmg bele uigend geachte woorden welke n d ong ie editie van de reisgids voor België i n l u emburg voorkomen inzake de gruv el jkL geb urte mssen van 19 Augustus 1 14 D 0 lepu teerde Staten an Brabant htnben het be sluit van het stadsbestuuir van AtrsLhot goedgekeurd en zullen evne no by den iri mster van justlie aandringer oi het vi rhieden van den verkoop in België van voornoemden reisgids V r If ci3 ht Aer schot van de irna Baelekti al Sf hade vergoeding een bedrag van 500 O francs ik heb geen madht meer ofver Wmch irore zei hij biusch We hebben ruzie gehajd en ik heb hem ontslagen Hij kan gevaarlijk zijn zei Ractiel kortaf Ik ben n et zoo bang voor hem als jij Hij zaJ wei zoo verstandy zijn om niet te probiiten my dware te zitten U Koet hen weer te pakken krygen Alg u hen met langer iioodig hebt moet u liem toch bej itten kwaad te doen Ais j j hem wiit iiaiition len moet e hem zelf maar betrfUen n luw Ie Martin Jk zal ten hoe ik hem behandelen neet als u uilvmdt waar hy uithangt Ik doditi dat 11 111 IJ lvierm e oudt helpen went het is immens iw belang om Templelon klein te knjgen Martin lachte fcchor Ik heb nog tem i over een en ander nagedacht en ik gelwuf mei dat ik zoo hang behoef to zijn voor wa t Tomple on kandoen was zijn antwoord maar Rachel wiöt lat hy ioog Zo wJst ook d vt dö oude sluwe vos zijn uiterste bes zou doen om den m dink wei te nemen die hy by hun laatste ondtrlKiid bij haar had opgewekt Nati urlijk deed Rachel of zo hem op zijn woord gieloofde Or fier deze omstandigheden zei ze noef jk me natuurlijk met ongerust te maken en als Wmclimore stommiteit het deze irai mogelyk maakt u last te beaxw gen ifi het niet meer voor myn venuitwo rdmg Ze deed tuuu bontmantel duülit terwijl rjie zoo haastig zei Mortm ruw ja moet daar blijven en dioen wat ik verlang of andere Hij hiithl p tn Rachel begreep de lie dreiging die m zijn onuitgesproken woor den laig ie Wmdimore te vmden zen ae dan k innen we de zaken vt ortzetten tioewel k vi el vot rzichtiger te werk zal moeien gniin nu lempletou de oogen zijn oiMingef aan lerwyl ze d t zei tond ze op om tl gaan maar t ien ze op t punt was de kinier te verlat n nep Mortm haar teniii Kr ts noe let ondorp dat je voor me nnoot loen zei tiij Ik hel rocht om iets temg te knjpen van al het pteld dal jy me hebt gekost en t js nu tijd dat ik daaniiee l gm Ze bleef zwygend staan terwijl Martin verder sprak en keek hem koel aan Ik gLloof niet dat ik u legryp aei e uit de hoogte Martn lachte ruw Citt ntten en prolieer er over na te lonken zei hy spottfnd en toen veranderde iji toon optrnH tiy werd gebiedend en 1 rath All jc iKt niet begnjpt zat ik je I aan jo verstand brengen Ie zult voor my rroeten werken en alles doen wat ik vei lang Ia dit duidehjk genoeK KLchel ping Wïer nigtop 7iUen haar blon ke gwioht wflfi bUekcr dan gewoonlijk clioap we moeten alles doen wat we H00RD8TUK XII Zoo vioeg het maar eenigszine mogelijk was verliet Kachel den voigencten ochtend lenipletons huis om een ondlerfioud te hebben met Joseph Martin a l Mi een aardig excuug bedacht om weg te komen ze verlangde zoo naar haar tante zei ze en mtferdaad waa het Kachel s bedoelinfcf om eerst naar de oudie dame toe te paan en haar ernstiir onder liet oog te brengen dat diecretie en voorzichtigiieid me 1 lan oot geboden wareai 6e rud naar het nieuwe hui dat Martfn voor haar Jiad mgencht MuUcent Stifford aat bij derf haard te handwerken en Rachel fronade gepnkkeld de Wenkbrauwen ttoen ze de zenuwachtige uitdrukking zag die bij haar komst op het gezicht van de oude dame versoheen Tn haar verbeelding zag ze onmiddellijk den blik van vreugde die Liüth verwei komd zou hebben Fn er kwsm een wilde jaloezie in Rachels hart 7e praatte qpeohartig met Miae Stafford er cïoor haar nerveuze stemmmg wm haar manier van spreken zoo wreed en waren haar woorden zoo bittor dat t leek aJeof Ijiith s tante er onder ineenkromp loen eing Kacfiel weer nawr haar auto en reed van de kleine il die ton noorden Van Rdgent s i ork lag naar dat sombere kantoor in die City waar ze wist Martin te rullen vanden i kwam een gemeene uitdrukking op zyn gezioht toen ze tiwn tiat dcMA van b nt komat iD ecl8 lidB kunnen om haar te beschermen Die man d nk je dat je kunit uitvinden waer hy ia Ala ze Winchnore maar te spreken kon krijgen dacht £ e dan aou ze hem wei kun nen inliniide ren en tot zwijgen brengeft Hoe durfde hij het wegen haar plannen te dooTkni sen Waarom had ze met Joseph Martin geen maatregelen besroken om een flater als deze onmogelijk te maJienP Sir John daeht dat haar motie en gevolg was van haar ongemstheid over Meg Hy probeerde zicjh het adres op dten brief te herinneren maar hij had dit m de haast over het hoofd gezien en dat zei hij haar Doet er niet toe zei Rachel een iijdje stilzwijgen We moeten wachten Misschien öohnjft hij nog eens of komt hij zelf Als hij in nood zit zaj hy dat zeker doen dat zal myn kan zijn Ik zil aües doen on myn lieve Meg te beechermen tegen den man dien ze miasoMen eens gemeend hetft lief te hebben Arm kind Ik kan na tftiuriijk op Je hulp rekenen Nu en altijd zei MiJbrookia uit de gronidi van aijn hart Haar woorden vervulden hem met groote angst voor Meg s toekomet Hy herinnerde zich Templeton s gezicht en hy huiverde toen hij naar huis hep Toen hy weer aan Rachel dacht wa dat net een getvoel van groote teeiderheKf Wat goed en trouw was ze toch en wat een lief hebbend hort had te toch WorAt vervolgd hn m haar weeilderlge kamer liep Rachel 9ieen en weer als een gekerkerdea tijger Wat moest ze doen Hoe moeet Ze hian d l n met WinqbmonF