Goudsche Courant, woensdag 24 februari 1932

Mo 17921 SLOOPWERK Aanbiedingen gevraagd voor het sloopen der perceelenBleekerssmgel hoek Boelekade te Gouda Inlichtingen teverkrijgen Vrijdag tn Maandag as tu ichen 12 en 4 uurop het werk yi Verzuim niet U aan te schaffen De nieuwe Uitgave van de GOUDSCHE VRJIIIGBIIIIK Bijgewerkt tot 1 Oct 1931 Een onmisbare gids voor leasren Gouwenaar Prijs 25 cent Een onpustiga RijfcailagxiUina Twist en tweespalt Een opgewonden stemming in veiband met de komende pi esidentsvei kiezing ThWmann candidaat dei communisten op etngeriei wyze tegemoet gekomen bou kurieii wolden hetay door vernundering van de Uxa rondte ot door m de bochten aithaiis het weg dek aau de buitenzijde van de bocht hoogcr te l gen Wegen m de Krimpenerwaard lol bet bestuur van het tloogheeiuraads hap van de K iimpeifciw uird richtte de hBN Bond uii Bedrylsautoliouders m ederiand atli met klaohjen dal teng o ge van de ligging van het wegdek de veiligh ld in bet verkeer op den weg vau i ekkerkark Knmpf n a d Lek Krimpen d Ussel lil geviar gebracht wordt Ue weg wordt overigene goed onderhouden an de wog 1 voldoende brewl doch de buiten zijde van de IxKliten lijjt te laag zootlat de neiging beeUiat de bianenzyde van de boch ten ot het midden vm den weg te nemen waaidoor loote kanis op botamgen bestaat welke zich ook al voorgedaan hebben Ue landacbt wcixl gevast Ufd op de aan v ezigboid van diepe kuilen en utthotlmgen bi de stoepen em trappen die naar de boerderi tn leiden en te ver m het dyklich sni en het wegdek doorloopen Itetreifende dezen weg woidt onder meer het volgende aangeteekend Opperduit gem 1 ekkerkeik flinke bree€te € weg wordt goed onderhouden ligt zeer vist i pn dei mooiste tertiaire wegen Ueze weg zou 7P 1 goed zijn indien de be niohle uUlioJiingen hij de stoepen en trapj pn 70iiden kunnen worden verwijderd door het aanbrengt n van een trottoirband ot iimurtje Ten Ooeten van het kerkhof als ook ten Westen daarvan zijn eenige boch t n warfiim het wegidek aan de buitenzijde t lang ligt terwijl bij de laatete het uit 7 üht flleciit IS Tot aan den dorj weg door lijj Ib kouituUf jn i nlBii överkit zin en 11 l ui chUnl ial presid ut Hmdenbuig rrijg Lii dKtde candidaat tegwnover zich vin ueii 11111 den oomiiminst ihalmann Zoo8ja m 1 wit zuUem de todild radica le par tjen taUiLideii optrekken oUen zij ech tór ver u igd ia en l e ÜuitBch nationaien I bbLii in elk getviU iiuij lioop op gevestigd dat bij de itmte verkieaing met ter sLoiiJ dö beijLHsing i l vjJileii en dat dus en liüiflWiiuiing zat moeten plaats vinden lu dat ge a uden de UuitsOi naUonalen I un pol ti Jte ensclien teg nover de naü s kuiinau herliaien Vooi den verkiezinge t ijd elf iiioet tussdien de natinaal aoeia üteii ji de UuitaUi nationaien naai vet luidt een soort t odevrede zyn gesloten Hl dl leuit ijjii geibaiiueerd itiet vereenigde kiuchtti don elojd aanbinden tegen den gtuorojü veidinaarechalk Voo rimdeaburg die dooi de organen van Hitler wordt voor t esteld uJe de candidaat der rood zwaate bungerlijke middenpartijen Ülaclioon verrassingen natuurlijk nooil uit fa=i Uu zijn ia wel zoo goed als zakei da Hiiideiiburg die het belang der geheeie natit op liet oog iieoft en aich met wensoht 1 laten degradt eien tot werktuig der pai ijpoiitiek in laatöte metajitie de ovei win ring al betialen tel zal tie generaal veldraaiedialk behalve door mterat reohts iiordui bestt en door de oonimunisten docli uaai staat tegenover dat alle repu UikLinacli voelenden in Uuitachtand hun stem zullen mtbnMigen op Hmdanbuiy Ook lit socLaaJ deiiiocralen met uit zonderlng aii du ijiLtst Unkedie elementen dezei paitij zullen ich ais één man aoliter hem chmen daar zij sJeehto éen doet kennen t trlindeien dat Dmlechland in den iJztiLn git p van ten rea tionajii faaoieme gelaakt Vandaar dat ter gelegenheid Van It b toogiii en die het ijzeren front de r ddff n in alle deelen van het Uuitaclie IJk p touw heeft gezet ook de aoeiaal democratieche woordvoerderg ccn lans braken ooi de candidatuur Hindenburg Het hteft do aindacht getiokken dat de groote nnsMp die naar d © socialiatieohe aprekeis luisterden op bizonder gceatdnfüge wijze instem ten met de aanbevelingen hunner leiders De tweede zittingsdag van de Ryksdagï tüng 18 al even njmoeng geweest als de eerste Allereerst sprak de Wurtenburgsche rtaatspresident Bolz lid van het Centrum Hy zeide dat het Centrum genoeg vertrou wen heeft m de bezonnenheid van het parlement om te verwacht n dat de ereenig de opposiüe van rechts en links aan het omde der week met zal overwinnen Voor de I mtsch nationaIe fractie sprak prof V Freitagh Lonnghoven Spr ver klaarde dat hoe vernietigend het huidig Verkrijgbaar in eiken Boekhandel en bij de Uitgevers A Brinkman Zoon Markt 31 Gouda StOCdS Witt6 tftndAn H ti mlI iirniiiiimUlck in e mMol l Hi H 2 2 dat wij reeds meer dan 15 jaien tailiasin hpflft t 1a r Mi nri T Cblofodont gebruiken en dal de nn n ntt r l f f necnan en ank den ïö rti r i ÖUIorodont mondwater gebruiken B vendion wï 0 H W i S l emaaktvan Chlorodonl tandmböSl Abonneert U pp dit Blad Het nieuwe Geromeiaal N V Utrechtsche Hypotheekbank UTWCHT Pandbri ven f DE BANK stelt besch kbaar 5 pandbrieven d 98 o in stukken van f 1000 f 500 en f 100 met verplichte uitloting van per jaarDe Directie Mr A J S VAN LIER Mr P R IIOOHWFG Treek U met aan wat ieder seght Maar doe dat billijck is en reght FEUILLETON Om haar recht NsBr het Engelsch van E A Eowlaii bewerkt doorJ VAN DER SLUYS Nadruk verboden Natuurlijk heb ik myn advocaten der zaak in handen gegeven was de eerste dm nehjke ain die Rachel kon opvangen en fl kl arbhjkelijk c n antwoord wa op een ojmerking van Lord lempleton an advocaten heb je mets ging Lord iJorun ton prikkelbaar verder Ik ben tot s conclusie gekomen dat ik dez zaak feter 7 f tter hand kan nemen dan oveimm aar advocaten i rd lempleton stamde hiermee m Ik vind in ieder geval vervolgde Uor I ngion dat ik dte dinigen veel beter uit de w g kon ruimen ftJs ik het zelf doe h de woorden uit den weg ruimen spiong Kachel s hart op want ze oonclu eude onmiddellijk dat ze verband hielden t ief dat I rd Domngton met openbaar t emaakt wilde zien Hy sth en nu heel dicht by de deur te J want Rachel kon ieder wooitl duide Jk verstaan Hij sprak op vennoeide gennkkeldfl toon i enkele dingen waaraan nooit Pmde arhijnt te komen en deze oude 8 lii terii8 ia r en van Goede God f Het is HET VOORDEELIGST Het is HET EENVOUDIGST Het is HET GEMAKKELUKST f U in meerdere bladenadrertentien hebt te plaatsen heUhmï f 5 blad ook in bmAen ofbuitenland dat U de opgaaf daarvan toezendt aan het ADVERTENTIE BUREAU Markt 31 Gouda Tel 2745 U zut dan in eens klaar en de tot dezelfde prezen als door de bladen direct wordt berekend HIEUW ƒ WERKADES nieuwe be schuitbusjo in IriMche tinte lende kleuren Pri s gevuld met n rol aroote Verkades Beschuit 25 CENT VERKADE De nieuwe aufomaat Denk eens aan Uw leuad d i c z j t t nt T Se t lt otn en UTet L S f Mt gi nik m verhouding taf henT 9en Wat c gf x JL L ngt rtr t te bepalen bedrag Zoodra ge Uw br e n d1 h de automaat in actie Elke maand tot w l P GIRO 186000 Styp n N V Amit Stereo Inr JOS NBVt Clichi Pax Holland Morgen vóór 12 uur 2al ik het dotnl SANGUINOSE vaoraiaiian rf kt ï ed in uwe aderen koml hMeez rhT TrT erwuderd worden Personen met pusten het Zulk lrIoZthh hun lever hunne mgewa den erken lechtre L uw wL5 T V S kuur gedaan Want de Sangu nosevoóriAr H J het Z6K flacons Zes flacons S uiguinose 12 fl f 21 Den Haag voorjaar doen wonderen aan uw gansche gestel De SANÖLINOSE kost perT n ƒ 2 6 f f U Bo Apotliekers eji Drogisten n o VAN DAM Co He Riemerstraat 2c 4 H Luisvrouwen Attentie Weet U dat de kwaliteit en zuiverheid van het echte Quaker havermout gewaarborgd wordt door 43 nauwlieurigecontroles Quaker wordt reeds meerdan 50 jaar door ervaren dokters aanbevolen ♦ Alleen echt in de jee blauw rood n neelepmkkenmet bon voorzwiur verEÜverde gebruiksvoorwerpen D tegenwoordige groote pakken die 5 out netto btvatten zqo voordeeliger 70 Jaapgang Oondepdag 2B Febpuapl 1932 mmm mum NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWIJK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz ADVERTENTIËPKUSi Uit Gouda en on treken behoorende tot den bezorgkring A 6 regels ISOr elke regel meer O 25 van buten Gouda en den bezorgknng 1 5 regels ƒ 1 5 elke regel meer ƒ O 30 Advertentien m het Zaterdagnununer 20 beslag op den pr s Liefdadigheids advertentien de helft van den pr s INGI ZONDEN HLDEDLLLINGEN 1 4 regels ƒ 2 25 elke regel meer ƒ O 50 Op He voorpagma 50 hoogei Gewone advertentien en ingezonden mededeeiingen by contract tot zeer gereduceerdea prus Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte Advertentien kunnen worden mgezonden door tusschenkomat van oliede Boekhandelaren Advertentiebureux en onze agoDten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zyn mgekomen teneinde van opname verzekerd te vin Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon en Feestdagen ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal 2 2fi per week 17 cent met Zontiagsblad r kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal waar de bezargmg per looper geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ 3 16 met Zondagnblad ƒ 8 80 Abonnementen worden dageiyka aangenomen aan ons Bureau MARKT 81 GOUDA by onze agenten en loopers don boekhaitfel en de postkantoren Onse bureaux zijn dagelyks geopend van 6 uur Administratie en HflH HA t i Interc 2745 Poatrekemng 4S400 UMUjiraue en Medactie Telef BUITENLANDSCH NIEUWS ïKANKRUK Toewtaml van Bnand plotselmg verergerd IK tigaro bevLt i n tegen Iw e uurt n dtn iIgelo pcn dit 111 gtcn unkej uuder 1 arijech ochtend llidi viHrkonit dat de geiondheidetoeetajia ün Bi land die ai op Jn buitengoed te Ooctierel bevindt en die reeds m de atge lc opi n weck mniaal onwel ia geworden plotaeling ZA ei verei erd zou zijn In ver band met het lalo uur woe liet niet nioge ijk t n bevestiging van hot l eiicait te knj gen dal dan ook met het noodigo voorl e loud aai genomen moet worden ZWilSLKLANU De organisatie van den Vrede De algemeene beschouwmgen te G nLve hebben haar beslag gekregen Henderson verwacht practisehe resultaten liet alot der algemetne beschouwingen te üenève ondervond nog ten onvotrziene ver tr ging doord at men don Laatst n spreJter den t ödele erdo van ranama baray ner ein6 kon vinden fcïen diieot iiigeetekl on derzoek in de overigie veitrekken van het Battnient Lleeloial en m I t 1 otel van den gfdeJegeeidie bk 1 zondet resultaat zoodat Htnacwon zith genoodzaakt ziiig de zitting te schorsen lenaloUe verscheen Goray ecti ter op liet sprei kgestoelte en hieW een mtvoengie rede waarm hy o a n ededeelde dat de vloot van 1 anama bestond mt eetn kruisoi met twte waahtpaaten en de luoht vloot mt drit poet iiegtuigen die tegelijker tyd voor het verrichten van politoedieneten systeem op het gebied van binnen en buitenlandsohe politiek ook gewerkt heeft het in de eerste plaats bestreden moet worden met het oog op zyn buitenlandsche poli tiek Deze vormt een keten an misgrepen en nederlagen In de kwestie der tolunie is allren dr Curtius het bosch in gestuurd hoewel de ryk kanseher voor deze actie op yn nunst gelyke verantwoordelijkheid moet dragen By de Hoo pr actie heett Bruninig by de i ransche sabotage niet alleen geen tegenstand geboden doch 1 rsnkryka isoleeiing zelfs ty zyde gesteld en hier mede Hoover vooj et hoofd gestooten De Memelputsch is een vuistslag in he gezicht van Dmtschland De aanklacht te Genève is volkomen mislukt Het is een geheel ondenkbare toestand Duitschers m het Memelland weerloos mt te leveren aan de heerschappy van vreemden Het meeit dreigende is evenwei de houding ten opzichte van Polen Doch ook een wapenloos Dmtschland zat het zich niet laten welge vallen dat Poolsche benden Dmtschland binnenvallen De eerste eisrh voor een krachtigen tegenstand is de vorming eener nationale regeenng Ook de as veikie zingsatryd geldt het Novembersytïteem Het IS de tragische schuld van Hindenburg dat hii dit systeem heeft gesteund en bereid is het verder te atounen De sociaal democratische afge aardigde dr Budolf Breatscheid constateerde idat de jüilinMntwiners door de nationaal socialisten en hun pers voortdurend beschimpt worden Men spreekt van parlementaire atrmkroovers ena De sociaal democraten hebben zeven jaar geleden de candidatuui van Hmdenburg bestreden al hebben zy hem ook met zoo beschimpt als dö lieden van rechts den eersten rykspiesident Ibert Rinldenbuxg die indertijd door de rechtsche partyen in proza en m poëzie als de redder en bevryder werd begroet Ten slotte sprak Breitscheid de vrees uit dat met deze uitlating de Jood Bche handelsgeest zich van de nationaalsocialisten had meester gemaakt Wat u de candidatuur van het nationale front en speciaal van de nationaal sociahsten be treft Wy verheugen ons over de gelegenheid dat U nu eens de heer Hitler zelf en niet een luitenant van Hitler een neder laag kunnen bezorgen aldus Breitscheid die onder groot rumoer van rechts zij n rede kon voortzetten Ii en overwinning van Hitler by de verkiezingen voor het ryks presidentschap zou de val van de grondwet van Weimar en de dictatuur beteekenen De nationaalsocialisten beloven een ieder m geval van hun overwinmng een sterk en bevnjd Dmtschland Het is nog de vraag welk doel van het Dmtsche volk achter den heer Goebbels staat Of gelooft Goebbela tot een betere verhouding met Franknjk te bomen wanneer hy dit land een schurk achtige n buur noemt BlJ de atemnnng over het oommumstische voorstel om de heratelfbetaUngen te strofen hebben de nationaal socialisten zicK van stt mnung onthouden Men kan zeggfn dat de natio naai socialisten weliswaar hun erkiezmgsbebften niet zyn nagekomen doch dat zulks stnkt vertrouwelyk is geschied Het rumoer dat reeds zeer hevig v h werd nog versterkt door Pt gelach dat by deze woorden van Breitscheid bij de linkschen mtbrak By de redevoenng Van Dr Weber Staatsparty moest de s ttmg worden geschorst Dr Weber spr k van politieke moorddaden en verklaiard op een interruptie van nationaal socialis iscbe yde dat hy het betreurde dat e 16 jange Hitl r jongen vermoord werd doch merkte daarby op dat een zestienjarig jongnn nsch niet aan den politieken Btigd moet deelnemen De nationaat sociahfitistihe afgevaardigde Rosenberg besprak de bmtenland che poli tiek Hy legde er daarby den nadruk op dat het fiasco der Ryksregeenng iii de Menielkwestie eveneens het gevolg is van hetfalen der buitenfandsche pohtiek On iei htt ipersoneel van he Duitsche gezantschap te jKowno bevonden zich 80 il 40 pet vrpemdelingen waaronder ook Lithaueis geroefrechts hoort Spreker wendde zich vervolgens tegen Polen well mimsttr vanInjatenlan che zaken oienlyk verklaardheeft dat daar een geh él normaal ont duitschingsproces plBatal eeft j elke veinnnderii van deizie stnjd middel en aangezien de nstionalo veuligheid daardoor m gevaar OU wordi n gebracht Met een korf woord verkiairde Heiider son hierop de algemeene beachouwing voor geel ton In totaal hebben zij drie weken ettuum en hebben 50 gedelegeerden het standpunt hunnei regeenngen uittCTigezet BINNENLANb Weg Capelle a d Ussel Rotterdam l i HBN BomI van Bedujfaautoliou deis in Nedeilnnd bracht bij het bestuur an den polder Xialingen verBchJlende klachltn vei betreftende den weg van Oa pelle a d JJ sol ovei het Kralingache Veei naar Kotterdani Ue kiieJiten luidjen dat de voor een 2 tal jaien geleden aangebrachte keibestrating te veM ton rondte heeft taiwijl voorta bij het Kiaiijrgsohe Vccr een gcberpe bocht is gelegen wftjiibij het wegdek in de builiemzijcle mi Ie bocht tie laag ligt Het ellde euvel beatten aUd bocbten in ekere i ate vooral t ij het Caté loepad ia de liKïuig van het wagdek in de Tweht gevnarlyk De B B W zou het met het oog op de vei U beid van het verk er op den weg op pnje stellen indien aan de genoemde bezwaren elf 19 zeei smal e wt fiool Sebuwacht heeft vele booli ten en afgebroltkeldo dijkkanten Bij de schOi l te Sc huwacht ie etn scherpe bocht j elegen wiarvan de buit nïijde veel te 1 at l gl tei wijl de aanwe jghoil van veel los gr nd gevaarliik i Bij de eendenkooi Il l I oerdenj Lekzioht hebben de daar gelegen Iwchten hetzelfde euvel Ie Kriniipen aan de i k worden bochten aanirtl gd by het hu s vnn riem heer 1 Muller en van af de Üosterstraat tot het wofHilmiij van A v d Heul waarvan de t iitenzijdi te laag ligt Daarna vo ie traatwu waarvan Jiei wt dek te rond is zoodat bij geringe glad leid bet rk4 er gevaarlijk wordt Ue boo tl di dnjfiiei uaifahriek Hoefit ligt te laag t ij len W ingang van de Ooettrstraat i tfnuevoliTL Via tne vei akking van den dijk tn groi te kuil oiitii aan Bi de fabriek Klip is de weg te rond p speien levert hier gevaar op dt straatw g s over liet aJgeaiiem in minder goeden lait Bi den oprit van liet pi Nieuwerkerk Itlvk iland kunnen lange ut e den diiai 1 opilijk nemen de bocht mo t runner gemaakt worden Na den straatiweg volgt de eruidweg dio in niindei goeden staat is als die in Jpper Tydens de mteenzettiagen van Rosen berg kwwn het pm w ÉBt aien ijJïï Sl Allereerst eischte een lid der hnkêrTyïïè per interruptie een tolk aangezien het Baltische dialect van Rosenberg met te verstaan is Hierop antwoordde RostnbTg Lkunt toch naar Galicie gaan om Jiddisch tespreken Er volgden hierop steeds meeiinterrupties waarby Rosenberg den com munist Heuck het woord ude toeriep Rosenberg bood een anderen communisteenige oorvygen aan Communisten en nationaal socialisten drongen dreigend oprondom de sprekerstnbune President 1 oe be wees Rosenberg er op dat het woord Jude een onparlementaire uitdiukking iiDoor bovendien een mede lid oorvygen aante bieden heeft Rosenberg aldus Loebezich dermat te buiten gegaan dat hy hemhet woord moet ontnemen I Het kaïbaai duurde ï eenige minuter voort zoodat de president de zitting ten t eede male schorste 1 Na een onderbreking van meer dan ander half uur werd de Rgksdagzitting heropend en kon de afgevaardigde Rosenberg zijn redevoering vervolgen De zitting wordt dan verdaagd t t Don derdagmiddag 12 uur eigen woorden dat hi geruïneerd was en ala ie al teniiffe sympaitlitó bij hem mocht vtkker ou e daai niet v il aan heb h n Hl zd atïo vaat in Marliin s klauwen lal tl metg te ninnen wfla dooi een ver IxiiLd met hem Daarop o erwoc ze haar k insen bij Tem pk ton en hier i Ra hel voomitzichten Ce stond op en begon pn we r te loopen hoe m i oveidiacht om zich toit Ten d n lioo nu r et liani Natuurlijk ou zt nu t do I openbaren nmTi ze zou om t n Mingsteltme te w kken br pp hel he dat Templleton ttxtn werkelijke ympathie voelde voOr ryn Wioonva der en h t feit dat ï ixi Dorimgton zelf t ekendt lat hy geheel en al mislukt was wne Fn J o dun naar Martin kon gnan net all n i et ficwii tki en di an lei i pleton tezit wai n maar hein ef ook van bf cihiddi en kon dat hij h r al leze jar n had bedrogen zou ze in wtaat Ayn om n en voor altijtt haflr une beg e rde vryhei i op te eipchen pi te verknjg m Toen Ladv Templeton bij haar Jinklopte pn vroeg of zp mccgirn tin luitofodit m ken verontBchiildigïle z 7wh zoo innemend iJs ze kon Wordt vervolgd Wat zijn wy een gekken Templeton en wat ben ik een gek geweest van het ixjgun af Wat dmvel Imd ik me m t © lallen met die Lucie Clarke El kwam een mlftt voor Rachel e oogen en eer koude nüing ging door haar leden Zij was niet als de rast ging de stem Wij belgaan allemaal wel eena foutenantwoordde Templeton Maar vertelt u meneer Dorringbon U egt d A u 1 die jarengeld hebt gegeven voor het onderhoud ende opvoeding van het kind van düe vrooifw Rachel klemde haar handien zoo etijf In elkaar dat haar nagels in het vleeech dron pen Wat hoorde ze daar Wat was dat voor een schurkenstreek van Martin Uaar om had hy haar nooit letsgezegd ik heb driehonderd pond per jaar b etaft ld antwoordde Lord JDorrington nu alongeveer twaalf jaar Het la een geweldighedrag als je bedenkt dat Clarke maar eeneenvoudig meisje was foch vond ik hetgoedkoop want het heeft schandaal voorKomen maar deze laatste eisch li kt mijongerijmd en cmbesdhaamid Trillend over het ge ieele lichaam leunde Rachel lecen de deur Het scheen haar bijna onsreloofiijk dat ze hier eindelijk ov r haar moeder hoorde spreken door den man aelf die haar tis gronde had geridht Ze had een vermoeiende dag achter de rug Ze wde aan aüe kanten door moeilijk heden opgeven en de druk op haar zenu wen wag oo sterk dat ze bijna niet in staat was fcn ftap te doen voor een oogen l lik kwam tn soocrt geestelijke veislapping ovei h 1 u 7c gaf cr en oogenblik aan toe en 7onk m gebukt © houding op den giond Maar airect was ze haar zenuwen weer de baas n ze bor zich dichter naar de deur on zoo veel moelijk op te vangen ijord üorrington wa nog söpcds aan het woord Neem aei hij ik weet mets van dian enschen die my brandischatten maar zehooren ongetwijfeld tot i ucy a familiio Hoehet ook zi Te schijnen alle details in hetgeval tp kennen en ze hebben nooit opgehoiufón te dreigen en m © te dwingen ditgeld voor bet mesje tie sturen Er wftfl een oogenblik stilte waarin ïla ohel alleen bet klopi en van haar eigen hart hoorde loen zei Tx rd Templeton Hebt u nooit geprobeerd zelf dit meisje te zien te krygen Neen Waarom zou ik antwoorddeUomngton scherp t Ts niet prettig heTinnerd e wordien aan en onaangename ge achiedeni Fn dan ik haat scinee en natuurlijk weet dit meiiaje de gefichieden s vanhet onrecht dat ik haar moeder heb aangedaan van het chijnhuweliik en de reet Raohel sloot de oogen Za was ei zioh bewust van hoe dubbel schandelijk het on recht wan dat haar waa aangedaan Een oogenblik was zo de draad van het gesprek kwijtgeraakt en Hooi tb weer goed luisterdte hoorde ze Templeton preken I at la juist wftt u verkeerd hebt gedaan U had alles zelf moetoi onderzoekenU kunt aan dlazen eisoh natuurlijk met tonder groote moeite voldoen Ik ben niet n staat hel op welke ma ner dan ook te betalen ei de oude man wrnliopm Ik ben iJin het eind van mijn ge d p mijn wooi van i lempleton het eetd dat ik Meg gaf toen ze je vrouw werd waB hel Umtste dat ik kon losmaken Wuii hel geld gebleken s mag de hemel weten lady Dorringtion ge ft te P 1 m criti fterde leii plelon maai Uornngton wilde tfcn kwaad van 7ijn Vrouw hooren Maicia biaiM en groot fortuin mee n Ut i Goddank feitelijk onaangetast gebleven Maar zelf ben ik ipn geruïneerd I an lempleton Mi ith en is dit pcin nu uwe voor jeP Rachel hoorde Templeton antwooid met n I want op dat o enblik naderden voet=fapi en = Ze stond moeilyk op en diped of ze pen boek zocht toen lempleton s dienam de kamer binnenkwam Voorloopig had ze genoew pehoord en 7e slentferde langzaam nair haer kajiiei wierp zach n en stoet voor deu haard en prob rde haar door n woelende cedachten te I ordcmai en voor zicti zelf i en gedrag ilijn vast te stellen I Zou Ze alleg troteeeren en Martin aan het verstpnd brengen dat ze wist van zijn ver hnndelmgien met Domngton Dit wT s hanr eprs fco ged whte maar Rji hel l an del de zelden naar jen ingeving en i z ov©iwoog dat dat ruzie zou beteekenen en 7fi w 4i pr niet zeker van of re daartegen fpgewnssen ffas Toen bedacht ze dat het icn 11 oedige tap 7 u zyn om zich aan D rnngt n bekend te maken maar ook daar zag ze van af want ze wist uit zijn