Goudsche Courant, donderdag 25 februari 1932

Rpura van Amiiferdaiii WISSELKOERSEN 24 Febr 25 febr Wfiacel Londen 8 63K 863 Berlin 69 02H 68 95 Pariu 9 7614 9 76 Brusael 34 SO 34 51 Zwitserland 4 3B 48 30 Weenen 36 26 35 26 Kopenhagen 47 60 47 60 Stockholm 47 76 47 80 Oslo 46 75 46 sn New York 2 47 2 47 Niet officieel Pmag 7 33 7 33 Madnd 1916 1916 MUau 12 90 1290 fluit IJij de brug naar de Zaajt u het uitlicht leuJit evi liet ri eu gevaariijk omdat de uttliolling tot 1 4 van het wegdek door gaat If KuiniHïn a d IJbsöI pi ni AW Aletei o ibij du noiKteli bevinden ziUi groote nfgibrokktlde gaten in liet wegdek die ge De bodit bij de optila fp aat van Heuvel uian 4jt tt icag m de biuten yde i e ti ü N zou het op pri atêiHen nidieti in bot belang aji de veiügheid vaii bet vcrktLi tiaii de gebreken tögenioel gekomen OU kumieii worden waartoe bet verbeteren aa de kuilen by i e toepen en tiappeu ai eeJ zou kunnen bijdragen 5 i Leenutg Schiedam 1932 Beiangrijb oveHevkend aar wij van dö eiiutenten vernemen moet bi de tot wijz ng xi belangiijko ductJe op de inflcJirijvingen worden t egepast Het raadslid Keuderink Van zun raadslidmaatschap vervallen verUaard lieaei dagen i jmi don ii 11 Ht udt riuK bet eoituiiutvi ttiidoti3 s un nU raudUJJd van IvotlH rrtam ai Kennw gtbiftüiL dut ain Vtdtrludtonap en bijgtvolg aijn r MlMid 1111 ntscbap vervallen mojst worden geaUit op gicrtid vai zrjn arbaul in Kualand iJn diünit tierJon van c ïii vrf nile mogenci heitl ISaaj de Maasbodo venH imt ib de bt er Keuduink i i3teuJi fn mjlirijven van ttur gtdiit wttr au WoUiouxterg ter iiand gesteld woarbg dil otlege o i di i vurwijzing naai art d 1 OouK entewöt li nu beruibt dat liij vaji jn raadöliduiuwitocliiip vervallen m Hen tiMi ituderULk ia tx n lernitjn van tl dagazi t Lgtutaan om vaat deze l eHJiHiSing m tteroep t gaan hij den Ka d VVan du laatste betr t meet de Modit de besjlwaing in onguiistigen iun uitvallen en de beei Keudeiink zijn Neder JancWohap hebben verloren don i deze vxwji ntmena zieb voor goed in Kualamt te vwttgen In de iiibune leaion wij dat de beer K met In Ituëamchen staatsdienst is gQvtreest Als eloctiotecluuscli ingenieur hij t hij Moat de heei lieudemnJt den Raad vwrlaten dan kao hij onmiiddelltjk worden opge vulfd dcor zijn portij uoot Hlwnaitra Meardan en porfloontwHfipfTng wordt ai dusniBt bereikt Wijziging van de KicBwet Spo lig een wetsontwerp te verwachten Op de vmgen van den heer Knottieobelt betrotltnde het tijdstip van Jjidienmg van ten welsontweiji tot wijiiguig van de Kiee wet antwooi It dt heor Kuy de Ueei en bn ucJ n mmtei van btaat miniatoi van Ölnnenlaiidftche ak en Landbouw 1 Uü on lerget kende w ohti met betrekking UK n weiwuntwerp tot wijziging van de KioflH t ate Ln onze vraag bedoeld noi eleciits omtrent éen punt advies na ontvangst sn dit advied dat aeer binnen korli II ag Vprdeii tegemoet gezien zal het j Nvetftontv erp het departement icimnen ver laten Ue indiening er van zaj daarna zoo fipoetliL mogelijk gelijk worden bevorderd 2 in verband n et te bij het ontwerp voor te etelien wijziging van art U5 eenstt lid dei l tesweti etiekktende tot vervroeging von d€fli in die bepaling vastgelegden dag der eandidaalfrtellung erkent de ondergeteökende dal lief wenacheljUk is etai 8poedi e indiening te heioideren waurtoö hij dan ook gaarne zal medewerken Periodieke gegevens werkloozenzorg £ nieuwe circulaire van de rct ring aan de gemeentebesturen De minister van binnenianri iche ziktn ei landbouw heeft in vervolg op 7Tjn achri en van i Februari betreffende penoii ek gegeveius over werkloozenzorg aan dt ge nieentebesturoii een circulaire duPo turkt mtn waaraan vy het volgende ontleenf i Bij bovenveimeld schru en vtrzothl ik uw Lolkg inij maandelijks telken vr oi den ISden dei maand gegeven ovei ue V erkloozenzorg in de voorafgaande m nd te willen doen toekomen Het blukt my evenwel dat ver thili nd gemeentebesturen met in staat z n leu j termyn m acht te nemen Ik heb daarom bealoten in den vervolge de inzendmg op uiterlijk den ZOsten der maand te stellen Mecht £ dient een uitzonderinfl te wo dengemaakt voor de opgave in zake het aantal werkJooïen op den laatsten 7aterdag m de I voorafgaande maand De regeenng ichthet van het groot rte ifewïcht de cyferfi van jhet aantal werkloozen steeds zoo npoe dig mogeluk te kennen Ik moge u daarom verzoeken m j in den vervolge in de eerste week van elk maand op te geven hoeveel geheel en gedeeltelyk werkloozen op den laatsten Zaterdag van de voorafgaande maand als werkzoekenden bö het piaatseiyk orgaan der arbeidsbe middeling atonden ingêfthreven Klank en Beeld De Toorbepeiding ooaK men rtf d weet aal van 6 16 Mei in het U A i gebouw worden gehouden de tenfo n elItng Klank en Heeld die de iritt intti nalionale tentoon stelling van de lectro acdouetwohe m foio afuKhe tech aiek zfil zijn Verbetering van den Igameenen toestand 1 Men lïlaagt in il v m broi che veel over Ie tegenwoojdage s edite liidaii en niet ten onreolite Velen vinden in nnerdere of min dere mate dat le koopkiadit van heit pu blie eterk achteruit Ja gegaan Wat ia hiertegen te doen Natmmlljlt kunkpii WIJ niet lp eén lag de wereld heffvorn en eji ao O zaken wegnemen dw tot dezeernstige iriisiB heblien geleid Maar tooti behoeven WIJ met bij de pakken neer te zitten n maar wachten wachten tot ja tos and len ztcli m i dtei dian vnj hebbtn aangepast tan 1 gewijzigde tijdsonmtandigheden Ml zttch n et flinkheid en doortaltend jeid wtwr n den ztidej behben geholpen ten koste var degenen wier entrgie verslapte en die geen uitvva zagen om icb uil bet moeroii op te heffen Wij kiinmn den loefltand n ijn geheel veibet ren wanmer ieder van rns begint in 7ijn eigen aak mee te helpen aan len ojïbouw fni w er tot l eier verhmidinffen U komen Onze industrie onsw land en tuinbouw onz h nndel onze ftcbeopvaart ie lamgeaia geil o iKlal bet buitenland door allerlei 11 a trtifplen lerk veiboogde invoerreeh ttn ïontirrwenteer ng valu ar epreciati e bemoetijjkmg van tut internationaal beta lingiKveikefr en de vonithiiengaeion van onzen I odem en vim ons induwtue weert en van onzo dicnwlen in den internationalen ruilhandel ga n gehuttlt nicpr wenacht ie maken iJeze mindere htwlnjviirheid beeft allcrwe e geleid f t ontalag van i er oneel loonsvemiindeiing en h vumigms p elkjje hied en wij allen ondiorviolein daarvan de n eeli t gevolgen Hit IB duidelijk dat onder deze omstan i gheden een vert p4ering in dp eerste plaate go ocht dient Ie wondlen in een vemiuning van de werkgelectenheid m on oig n land er wanneer ieder medehelpt elk mar ver mogen om oovyel mogelijk Nederlandeehe produoten t neni n en aan te t evolen zal r n r veel gewonnen ijn Men geiiev t b vienken dot vele kleintjea i en groofo I maken Hoe feJ meer welvaart zou ei m het l nd gehraeht kunnten woi deji wann ei op elk gebied 1 uitenlandscbo fabrikaten die even goed of l eter in het land 7clf gen aakt kun 1 en worden door NederLandscbe zouden woiden v ei vangen Ovei de voorbereiding ontvangen wij thans eenige nndeiv meded lingen Van de zijde vin de ladio mdUstiie ns ei veel helangatelling en de gramofoon bhjft niet achter Vast tant dat dr Uoegen directeui van het lautmu ieum te Berlijn voordrach ten zal houden Gebjft men iveds weet beefi de N Idzerda Radio te Dt n Haaff van P T T toostemming verkregen voor televnaie uitzen oing geduiende de tentoonstelling Met twee groote maati ehappijen in bet buitenland wordt bieiover nog onderhtuideld Voortfl kon vermoedelijk m het RAI gebouw een zuider en en ontvanger Het Inter nat onan Instituut vóor Televisie werkt krachtig mee ln het gebfjuw mrondt len aaal met 700 k eoc zilpiaftf n gebouwd Daar zullen vei fiohiMrndo beken Ie peisoonlijikheden uat binnöi Ln buitenland vo rd ü cht en dCkmonslratiea houlen Fris a en mteraaI lonial onngre vooi me hamsfhe muziek in voorlw rei ding In do zaal wordt een con j teitorgel ran het allermodernite type ge montip id loor de finnn l ekker te Goes er komt een Miiionettenubeatei met gra mo fonnmuziek en een complete geliiidafilmm fallatie Omd il ten wer druk bezoek van het pu bliek wordt veivvaöhf heeft het u t oprend comité besloten do tentoonMelImg op IJina dag Woensdag en Donderdi 10 11 en 12 Mei t i t des middasrs om hnif e n Voor het publiek te openen en de bij de verschil lende afdeeJingen direct betrokken handelaren en mdustneen m te noodi en tol een bezoek liiswhen 9 en 12 uut Onder pere vooi zitteinschap van dr J Ih de V sser mr I J Keymer j C Weflter veld en den bui gemeester van 4m terdam i en eerc eoinit pevoi md I RADiÖN mmro 1 Pn moi voor hed T I Hilveiöum 5ÜQ 7ÜÜ üuiMer o g Helenasbt i bgb un 6 30S x LpraatK H u liy ütx bianoloon ö ia ConterUrel oikcat Adam o 1 v lie reiVirtS l t Uennet li an piano cigtn werk It 1Ü45 Kov i wiflw ld graiiiofoonmu ek Huu n 5 0Ü H J ötemweg l pcxiwegujtuiK 545 Ih Coiumb Th b 45 Knippen n sLolveisiaren 7 jn vt half uaje SOO EvangelisaUe b n b piele geneente den Ha g ds niiiu d u nanting o de Jung tSz mgkooi bode z j one lied directen Hof Jr 9 30 Jheov d 1 1 pian biedeiode viool i va d nlntsL 10 40 Oiamofooniiiuziek Radiomuziek over het hchtnet rii Ik de optierethton verworven voor Oerlijn daar het de weneuh van Robert Slolz is dat de Umehiaioeai bij bet te verwaxahten sue U4M ook in Uerltjn deze operette voor het voeiliütit brengen en haar wellicht ook in iintleie groot bui toni andaohe steden spelen i riti Hirsdi Fnta Hirsch u bpnoemd tot directeur van hctt bchiller theater te Beri jn Uy is vaa ijilan gedurende de wintermaanden met Uia ofwrettegezieUchap hier te lande te blyven ap ien vanionun van en prot ï tvergadenng van den molenaarsboiid Deze vergadering m niet belegd om te pröteetieeien legen 3 pet lo nk4rtiig n aai gaat oi i de volle 100 pet kortmij van Aiet l e tiaain r molen ajaiS Eeuwtn her hebben de tarwdmolenaars met I Ijveren haiden arbeid lOo pc inheemeche terwe genwlen tot kropmeel en voor den buil 611 von len daardoor een eenvoudig n idden tand b Nstaan De inheeniRche tiai we ie den molenaars ontnomen door dö regiee ring voor 100 pet elachte 22i pet tarwo uit allt atreken vnn on land krijgen zij terug Hierdoor gmg reeds 77i pet vei dner ite voor den molenaar verloren en nog zou geen pr Jtfst noorh zijn z oo de Nederlandaohe njeelfabiikanten niet trtfwh en de lest de 22i iwt verdien ite zioh ooik toe te eigenen Daarom proteötef ren molenaars Bij het m werking treidon der Tannowet heeft de npn ter van I indlwuw verklaard dat de 1 hnde en hef vrije bedrijf zoo min mogelijTc ge rbaad m en worden en allee moet iwor den betracht om den handel en de bedrij i vlh 1 de uitvoering van de Tarwewet hun functi te Inten behouden Wat i van dew verklaring teiecht gekomen Niets Na doze inlödinir is een langdurige dis nj 310 gevolcrd An Plerdflm diendn pen motie m waarin wordt gezegd dal ïe larwpvermalende molenoarR vóór dfl invoering dier wet vrijwel hondörd pro cent un Nederland verwerkten en dus een lelangrijk afzetgebied voor cfe j Tiodueten van den Nederlamt vehien landlxniwer vorm den lat i door do huidige pmktiik der met d uitvoering der larwewet Ivelaate instan fie vollediicr drei fn te vyordei gieriiincerd wiH Ie zi tbans getdwongen worden voor 77 pet huitvnlrndache tarwe te verwerken die met in hun product thuiq behoort dip 7ii duurder moeten koopen dtn de groote maal industrie en ter vemverking waarvan zij kostbare nfltallatifn dienen aan te schaffwi 2e hun product thana dermate In kos 1 prij i Ere=itegen dat zi de concurrentie tfyen de siootc maal industrie die fltceda bijkans infisluitend op verwerking van de buitenlandsche tarwe wap inganoiit met kunnen volliouden dat 71 dus jedwongen zijn oon of hun aken vollethg te liquideeren of niet het ollc percentaep Vjta tanve welke tarwe lecbtg teeen zeer boogan pnje m te verkrij pen te verwierken on daardoor dus de wet üv erti eden dal hel befttnur rcedg ettelijke pogingen h ef ondernomen evenals vete molenaoTB mdividu el om een juister in ichf bij de let eonn dan wel de regeeringsvertt en vvoordlcrerfi tp wekken doch nl deze pogin IA ziin afge sturt op den onwi der dieslvetipff idt nrtranen en van de groote maal indu itii welke n et tev edlen met de reöds talrijke vooi hjiar uit de Tarwewet reeda voortgevloeide voordeelan klaarblijkelijk het af eteebied ook van de molenaara aan Tich wU trekken Het bcituur krijgt de optjradit zJch te eenden idt de Koningin om haiar tw iclhei komst in dezen nood in e roepen en een beroep te loen op hef re hlegevoo van volk en volksvertegenwoordlinng rm den door de overheid gerefpelden aanslJie op het bestaan der molenaars mede if te weren Na uitvoerige braprekingen is deze motie met algemeene temmen aangenomen GOUDA 25 tebr 1932 Green spreekuur van iiet Cnaia Comité Vrüdagavond zal het Cnais Comite geen spre kuiur houden in verband met andere werkzaamheden Benoeming Tot ambtenaar ter gemeente secretarie te Schoonhoven is benoemd de heer D Onderweegs thans tydelyk ad unct conimies ter i ecretane alhier Uitvoering Invaliditeitswet Betreffende den Raad van Arbeid te Utrecht met mbegnp van den voormaltgen Kaad van Airbeid te Gouda wordt ons het volgende medegedeeld Tot op 1 Fetruan 1 32 werden toegekend 1955 mvaliditeitsrenteti tot een totaal jaarbedrag van ƒ 276384 99 bOdl ouderdoms renten tot een totaal jaarbedrag van ƒ 756118 1069 weduwenrenten tot een totaal jaarbedrag van ƒ 17d 6661 655 weezenrenten tot een totaal jaarbediag van ƒ 10847642 Geneesitundlge behandehng en ot ver pleging werd verleend m 2799 gevallen observatie had plaats hi 39 gevallen Betreffende alle Raden van Arbeid teza men Tot op 1 Februan 1932 Aferden toegekend 34758 invaliditeitsrenten tot een Utaal jaarbedrag van ƒ 5 052 86 68 94043 ouder diMiisrenten to een totaal jaarbedrag van ƒ 14 107 4 8 08 19964 weduwenrenten tot een totaal jaarbedrag van ƒ 3 333 97 62 12976 weezenrenten tot een totaal jaarbearag van ƒ 2 131 262 17 Geneeskundige behandeling en of verpleging werd verleend m 41 15 gevallen observatie had plaats m 1211 gevallen Kovacs Lajoe met zyn ensemble m den Schouwburg De Algemeene Vereemgmg Radio Om roep deelt ons mede dat Kovac laios met zyn ensenvble n den Schouwburg een con cert zal geven op Woensdag i Haart a ft LAND EN TUlNBÜLWf Kievitseieren De medewerker van het Vaderland de heer W Tolsma sohryft in dat blad het voigande Door belanghebbenden by t rapen van kievjlaeieren in i riesland ih een adres aan den inimster van Bmnenlandsche Zaken en Landbouw gezonden waarin zy er op aan dnngen dat de datum tot welken deze eieren en die van andere weide vogels gezocht mogen wowlen gehandhaafd blyft op 28 Apnl By het adres zyn gevoegd 150 lysten met 7307 handteekemneng en een aantal sympathiebetuigingen Adressanten die vaA meemng zyn dat de motieven der voorstanders van beper kmg meereiideels gezocht zwak en onjuisit zyn komen er lieel naïef tegen op dat m de triesche Maatschappy van Landbouw ommige leden vóór verkorting van den raaptyd stemden omdat z j hun belangen geschaad achten door het langdurig ver ttappen van iie gras Wat het komende voorjaar betreft en waarschynlyk ook nog wel ee nof meer volgende vrees ik dat myn oierzoekende iandgenooien gerust kunnen ztiiu Imours het IS al heel onwaarschynlyk dat de minister die een algemeene wyzigmg van de Vogel wet m t uitzicht heeft gesteld en die zich op de ernstige tyds nnErtatkdiglieden beriep om het uitblyven van maaregelen tot betere vogelbescherming te raotiveeren vooraf nog even ten behoeve van den Kievit een afxcmderlyk wetsontwerp zou laten voorberei den gesteld al dat 7 Ex daartoe overigens geneigd zou zyn wat bovendien nog de vraag ia De kieviten zullen hoe ongeweniseht dit len mogen voorkomen wel moeten wachten tot de algemeene herzlening van de Vogelwet aan de ordg komt De leiefunkeii 1 er llenHt miirijft S eit etnige dagen bevatten de dagbla den It iiciilui ovei een gelitU nieuwe mt undmg nl liet oveibreugen van nnjiopiogiauimas uvei de eieclu itejtsoetla Ol die wijze al bet mogelijk zijn gaiyt tidifg veisthiUendt radioprogruiiiuas ovet liet gewone ti litnet uit tt zenden woaat ledei die aan het tleetriaobG ml lii afln oliUii m fitaat is door middel van wü llein appwiaatjes uit Jiet atopcom ajn ladwprogiamnia Ie beliakkcn ln weikeJijklieid in de gedacJite om de lux gei anniini Bntlten vooi het overbrenjfen van telelonie Ie gebruiken ouder dan rte omroep zeil Iteeds in het jaar lyw Jieett lelttunken al er8to hriiia teT wereld g üruik gemaakt van de sterkstroomlewiii gen voor het overbiengeoi van telefonie en wel met goed reeuUaat Joen nu in het jaar Itföi de omroep aii hioiid lag bet voor de tiand ndioprofrani I Ilias over het Jiobtnet te verbreide ln het jaai lltöö werd in Duitschlaad in otidaad een dergelijke innchtmg tot sb tKl gebrucJit welke een tijdl mg door de Ihiit sctie liijkspost geëxploiteerd werd Men gebrujiktü daaibij hot uitgebreide leidingwiiet van Altenburgei Krattweike hetwelk een spannin van 25 000 Volt had Deze radiotentialp was gedurende meer don een jau in t 6dr jf en verzorgde over de hoogspan I ingeleidingen een gioot aantal van kleine ete den en dorpen met het pi t amma van Leipzig Dit weid dooi een kabel en een jieciajen leletunken zender in het kractit elation Kosit i aan het leidinginel toege v rri De geluid fiterkte en ook de zuiver iKid vaji onivangfll mei leletunken ppara I n lieten nMte te wenseften overliet boogNpannrngenet moest echter voor de e Ijoogtrequentoverdiiacht bizondep inge II hl woi den I wz alle scheidingaplaatwnin liet nel moeten hoogfieiiuenif overbrugdwolden IJeze maalregelei vorderen bij eensterk vertakt net zeer igroofp fmancieelami Idelen D moeilijkliotd bij dit aoort TanliLJioeiitraJe ligt voorts doanii dat deuren vvuarop de fabrieken sliLitaan en ln iiH bijionder op A ndB dtis de voor te Iactio ontvangst gewiotitigste tijden gebrutxtwolden om oventu ele repiroiies ain Hetnd uit te voeren Uaurbij word n alle acimkjtlaais geopend en da leHinsm voor eind e geaard zoodal de radio ontvimgst ava uitvallen moet J oen nu de dmai bij gelegen I efpzigtr tm dei van U K W op 10 K W gebrarfit ward kon in het verzorgingsgebied on de Altai burger I lektn itatswerke het programtnii van lyCipzig net eenvoudttje ontvanirtoaMirt len direct ipgenomen worden Daardoor werd de radio centrale over tiet Ichtnet waaibij de kosten voor de inrieh ting van bet net toch op de een of andere wijze dooi rii aangesloten ene moesten gedraeen worden duurder dan de ontvangst direct van den zendei Het aantal aange♦ lotenen ♦ ging dan ook steeds meer achteruil zoodat de exploitatie tenslotüc niet meer lo nend was lechnisch i dit vraagBl il du reeda fiedert lang door leletunken opgelost üe invoermg van radio centrales over het iloht ne hing illeen daarvan af of de exploitatie I goedkoop genoee vi ie om met de direct radüo fe kunnen ooncurreeren en of men ge noegen wilde nemen met het wöffvallen van de ontvangst gedurende de tiiden dat hrt net gerepareerd wordt Een mcdedeelHif van Philips in verband met verec illpnde bescJiouwingen ir de dagbladen en die penodieiepers f tal vaj vragen welke tot de N V t hilipB Kadio zelf worduii gerucht wijefc dfl 1 hüips Kadio ei rp dat de mogelijkheidvan ladJoontvangs over bet lichtnet dej g netstioomgeluiddistribuüe slechts tieI f ogt te zijn een nieuwe vorm van racfiodifstubutie Dit eysteem waaibij de programmakeuze evenals bij dg andferp reedsbestaande radiocentra les sledhts tot fenKelebeperkt zal moeten blijven zaJ derhalveevenmm ter vervanging van het eigen ontvangtoestel kunnen dienen a l de thansgebniikelijke systemen van radiocentraleszulks hebben kunnen doen ben giootereI TO rflniniiakeuie ftle bij een gewoon on vangtoestal zou bij eiken aangeslotenen eenzootïanig gecompliceerd apparaat noodf maken dat de koster daarvaji mlnstwaovenvv el aouden bedragen als van een cotivangtoeeteld De superlorlbeit van eeJ nöi maal ontwangtoestel bover radiocentraleontvarg t wordt terbnive door de liehlnetradtto in geen enkel opzidhl oaa etaet Jf j TOONEKL Een Bieuw gezelschap onder Cees Laseur Een gezelschap van ongeveer acht kunstetusTB dat Kammerspiel gast eren Den ITaag ak wtrk basi Naar de Telegraaf verneemt zfll Cm Laseur m het volgrend seizoen directeur van een nieuw op t richten Haagsch gezelschap worden en als gevolg van dien de K i Ver Het Nederlandsch Tooneel aan M wUid van Ut Mi oa T rl t ii Het godsdienst onderweg vanwege de afd Gouda van de Ver van Vryi Hervormden Ü8 W de Voogd van der Straaten predikant te HaastrechS aan wien het geven van godsdienstondeiwys vanwege de afd Ciouda van de Ver van Vryz Hervurmden in het vong naj r werd opgedragen deelt hierover het volgende mede in Kerk en Het onderwya wordt door hem gegeven op twee openbare Lagere Scholen n 1 op die in de Prins Heiidrikstraat Hoofd de heer Toienama en op die aan de Nieuw Haven Hoofd de heer Ringeling alsmede op de MULO School van den heer den Hoed aan deu Burg Martenssmgel Op laatstgenoemde school kon het aantal leei lingen toch wel grooter zyn dan het momenteel 18 Latien vryzumig hervormde ouders principieel zyn en waar hun gele genheid wordt geboden om voo r hunne kinderen godsdienstonderwys in vryzinntgen geest te ontvangen ook van die gelegenheid gebruik maken en hunne kinderen daarheen zenden Niet alleen ia een flinke opkomsd voor den catecheet aangenaam doch evengoed voor de leerlingen zelve hen goede opkomst arameert meer Zoo is hec vt or beiden te wenischien dat het clubje leerhngen daar toeneme in aantal Wait het godsdienstonderwys in het gebouw 4e Reume aan de Ooathaven zaal 2 betreft zy medegedeeld dat daar tegenwoordig des Maandftgaavonds dne gods dienstlessen gegeven worden te weten 6 6 45 ure voor jongeren 6 45 7 30 ure voor jongeren 7 30 8 16 ure voor ouderen Voorheen was er voor dg jongeren slechts éen les doch door de flmke opkomst was spliitsing gewenscht d ar het groote aantal dt meer intaeme aleer en het persoonlyk contact die toch gewensdit zyn schade deed De splitsing werd zooveel mogelyk naar den maatstaf van het gevolgde school onderwys voltrokken Er is op deze uren een kern van belangstellende leert iigen die trouw opkomen Maar konden er nog met meerdere komen Waarom komen det Maanldagsavonda geen meerdere leerlingen zich aanimelden waartoe de gelegenheid dan steeds opraistaat Zeker wy weten wel da t de jeugd het met huisvrerk en allerlei andere zaken druk heeft maar mag het godsdienstonderwys door dit flllc i maar in de veridrukking komen Vryznnig Hervormde ouders stuurt toch uwe kinderen naar het godsdienstonderwys vanwege de Vereeiu in gegevenl De Bchryver hoopt e toekomst aan deze uren nog een uur voor aanstaande lid maten toe te voegen lAATSTE BËKICHTEN DRAADLOOZE DIENST Dr Brumng aan het woord BERIIJN 25 Febr Hedeomuklag 12 uur werd de Rijk dag74t ting voor oset Voorzitter Lool e stelt voor de debatten zot ln Ie iicliten dat tn elk geval morgen gfcsteniitt kan woixlen Het woord w vervol f diB aan de aff eVaaidig I eioht van da Beierse lit Volkapajij fae Je rede van die ml sotiaiiat Rottenberg aanvalt Dan 18 bel woord aan dfu RijkskaoMHNM Dl Brumng die onder groote 8 anniDg hetspreekgestoelte beklimt door de ooa piunwten l egroet met de uitroep ti nrlian seller Dp president nep fiem toi de orde Dr Brumng besprak m de eerste plaat de buitenlandsciie politiek Van dag tot dag vejajidert dte eatuatlt Ndeawe geljpurten s+m vinkten plaats die nifiuwe maatregelen ui tike regeerinig afzonderlijk kunnai eiedien Wtj leven m een tijd van nerveute sjvanning als in den oorlog ln economisch opz ebt kan men ri edg z£ en dat in feite n blinde oorlog vei de geheele wereJd is titbiand Ir Luytje in Den Haag aangekon en DhN HAAG 25 l ebruapi Git teren is te ediavenhflge aangekomen Ir Luytje liootd van de af 1 1 indbouweKXïn e aan let Dep van Handel en Nijverheid te Bui imBorif KialiB nen we t i li 1 jytjea n lai oi s IMK gekomen om m r de Neder autoiiteilen het vraagstuk der mbbierres tuctie nader onder rte omeen te 7ien Dade lijk na zijn aankomst m Den Haag h tl Il luvljes zieb naar het UeiMvi teinwit van Koioiien betreven waar de besprekingen tn ehen hem en Dr v d Waals hOofd dor 4p afd eiing van bet Dep 7ijn aangevnn gen GEMENGDE BERTrirrrw Doodelyke aanryding Een hulpbesteller der postenjen door vrachtauto aangereden en gedood Op de Willen d wijgerlaan m dtn Haag s gisleiiiK igei omstreeks kwint voor vijf lp 20jfrige C h hulpbeeteller der jKwle njeii VI inendo in I Marken chettrojat looi un viaclilauto aingeieden De jonge Il aii 11 k Kii vliedt I breuk en waie in vvendigt kneuzingen tt hebben bekomen Ut Gin kundige Dienst veivoeide hem naai het Itoode Krui ziekenhui waar bij IJ nanhomst i ewls aan de verwondingen was ovei leden olg na oogfgeliiigen bad d die par nj wiel ued de van lechtskomende vracht nuto bt tuuid dooi uit Kotterdam getn voorrnn veretnd Fen ondiiïioek wordt dooi de polite in SmokkeUrania tm den grens NalerluHler doodgeschoten Oafernond bn ft te Fo terholt en smok t pldTBine pJBflt gehad De heei S uit Pos teihojl die vi f pomf me J bij zjoh had piesfcid met zijrt verloofde de grens Hij werd aangehouden door een Duitsche doftme bcomble loen de man ectitei tegen het lievel vm den douanier m doorliep nel tte de lat te zijn gteweer op hem en trof den man doo Ielijk Het meisje werd met geraakt en I leef ongedoerd Uever Oifnees tBan Fgropeaa Een zonderling uit Bonn Heinnch Basse die sinds eemge yagen in Prjxen woonde en daar in kapotte kleeren liep en den bedelaar speelde heeft ntet minder dnn IH nrfllioen lire nagelaten Hij heeft ze vermaakt aan het Chineesche volk ter bestriding ran de Europeanen Prolongatie 1 Beursoverzicht De Amsterdamsche effectenbeurs wa 4 iets lieter Bepaalde oorzakep waren hi ïvoor met aan te geven In Tabakken vormde zich een hoekje Ind fondsen waren kalm Uhilevers trokken iets aan Philipi en Ned Scheepvaart UnJe waren weinig veianderd Akus kwamen beneden de pi zen van gisteren Suikerwaarden bleven op peal H VjA schommelden om de pryzeu van gisteren De minder courante soorten konden zich handhaven Tabakken en rubbers bewogen zich op den achtergrond Scheepvaarten vaaren veronachtzaamd Mynwaarden werden op de pryzpn van gisteren afgedaan RADIO TËLkGUAttSCH WEbURKlUCUT februari Verwaai tang Maiti lat r alaemerde ühtelyJïi tot noordehjke wii d Liehl tot half btvwJkt TQog vrmi lAObte v nst dee w J e 58 68 K G ƒ 300 aZ 2 50 2 70 aUes per 100 stuks l y ideiwwi SHOO Pnjaen f 3 10 3 ji muenijd geaieeo ging 1 ti otvwim Amtos w wflRi © vïwpt de t ritz Hffsoh kreeg niet aUeen voor Ne I nachts overdag temperatuur om het vnei irland da rechtaii maar heeft bov ndleii punt darlaod da recht a maAr heeft bovandlen Punt De nood in den landbouw efi de strijd der molenaars esduizend boeren protesteeren Vergadering te Zwolle Oiüteren ie te Zwolle de groote proteetvergpxiermg gehouden van de Ovenjaseiö e I andbouwinflaiBcliappij Rei ds uren voor den aanvang dei bijeenkomst troikkein uit alle deelen der provincie de OverijselBche iKieren met ai tobuB6en wagens en fietfion I aai de hoofdstad Uit het oosten werden de bezoekeift met extra tieinai en ti ams aangevoerd hen voortdurende stroom Iwwoog zioli na 11 de groote ttenl die door de firma Wer iiei op Ie Turfmarkt i = opgericht legen elf uur was de gixwte tent die 6000 zitptaataen heeft niet alUen tot den nok evuld dooli honderdrai moeeten zich met 1 si unplautB tevreden stellen loen ruim 11 uur de voorzitter der Ol M dt beer G W Stroink burgemeeflter va Steenwiikerwold bet openingflwoord pnif Ucek dit door da Fhiltps luldaprekera tot Ijl de verste hoeken duidelijk te volgen D epreker weefl op het even gewichtige jJa merktt aardig van dit oogenblik m het j bestaar del OLM nu duizenden boeren alleen al uit Ovenjsel gflvolg gaven aan den oproep m t getuigen van den no xl der 1 edTijven en hun boptaan Een boer ii mow Itjk in beweging te bi ngon en daarom noet het ook heel ernstig zijn voor bij tot iets overgaat In normale tifdan ig hij wars van overleidfit emoeinsf maar zonder hulp lei reg er ng en Van hetj Nederlandsehe volk kin bil het thanfl met stellen De bdoeling K een ern ttgip en waardusfe demon et ratio Het woord was daarop aan den Ir Tyni wtfl flecietans van den Overijselöche Mij vin landlKjuw die in zijn betoog aandrong j ip stflat tteun aan de door len nood in moeilijk eden gemakte landbouw doop over nammir van b aalde hypotheken door een net Rijk crediet g sleund e hypotheekh nk Ros hennende maatregelen alleen zijn met genoeg Toe te juichen i het dat de reETperin den invoer van nindvleo k h gecontJngenteerd heeft om te voorkomen dat WIJ overstroomd worden met D ensdli vleesch Doch nu moeten ook ïe prodnetein van zui vel vaTkenHVleeech en eieren gesl und wor d n Met de mo ijkheid de Veehouderij m Hen meeet uitgebpeiden zin des woordfi op ofn loonend peil te brengen fltaat en valt de Wederlandlachp landbouw Nadit nog enkele prekera het woord hnilden gevoerd werd een motie m dien greet nnngenomen De Tarwewet en de molenaar Prot BtT rgsderlng te Rotterdam Ondel vooniittersdhap vaji len heer C RoeeeJmar uit Wieringerwaard lueft gisteren te Kotterdam een dmk boz ohte pio te itvergitdenng plaats geh ui van den Algeirefnen Nederlandflchen Molenaarsbond te Efen de uitvoering van Ie Tarvtewet De heer Rees man h ette m zijn openin woord o a tfe vertegenw xirdigers van de Vita teiveuf nieelfabr kantten welkom Hij wv fs ei oip At door de werking van de larwowet de m Öïn rs zoodanig m de ver drukking komen dat ze niet meer aan hun verpJich fangen kunnen voldoen Het woord vviaH vervolgeng aan den secre tarifi pennungnweeter den heer ScihijVer die een ledevoering voorlas waarian we het voligende ontlfenen elf i het necflt leniperamentvolle Ixwidalid fii even verrset hebben gesif aan hij het Bijna alle bronnen van nkometen zijn gestegen terwijl op de InöWn over do geheele hnio en beiangnjke besparing is beieikt Het vocid elw saldo der rekening over 1Q31 Itediaiat 42070 61 tegen een verlies van f 32523 86 over 1930 Voorgesteld wordu van I het voord lig saldo f 10315 50 te bestemmen tol af chni ing van den mven aris tot op I 1 Hel restant woidt toegevoegd aan bet kijHtaal dier Vereeniging dat daarna f 372 17 20 hf raagt I Dt man die Ta ra ra boom e ay schreef I Henry Sayers overleden lleniy ayem de schrijver van Het fa n eiiae la ia ifl boom de iy dat pen veertig jaai g leden door Lottie Oolline in En geland en De Nederlanders met hun bizonderen zm voor het actueele hebhen lararrarboom de a dadelijk n verband gobraohl met bet J eger des Ue Js d at ln ïie jareti zijn entree in ns Mnd maakte en voa ken men overal hoeren vaiy I ai r juboom de ay k Öa7 met geen diender mee Wel met een Heitooldaat uif naar den hemel t t D Ur TBr van het beroep Leeuwentemmer tijdens een voorstel ling zwaar gewond Gi rterenavond is m een vanete theater te Stettin een leeuwentemmer die daar met zyn dieren optrad door twee dier roof dieren aangevallen en zóó zwaar gewond dat hy direct naar een ziekenhuis moest worden vervoerd De pohtie die den tem mer bevrijdde moest daartoe én der leeuwen doodschieten Het deksel ging niet open maar stevig dicht Een gefopte bakker Een broodbakker uit de Dokkumer ou den had een list bedacht om een diefstal op het spoor te Jcomen Steed als hij avonds met paard en wagen was thuis g ekomen en het paard op stal had gebracht en zelf even in huis was gewnpt om een kommetje koffie te drmken kwamen mt het donker eemge jongens op de broodkar af die onbeheerd aan den weg stond en waarin zu steeds iets van hun gading vonden i IMt begon den bakker te verdrieten en hij verzon eea Hst Op zekeren avond nadat hy het paardhad uitgespannen ging hij in de broodkarliggen met kloppend hart de dingen diefcomen zouden afwachtend vertelt de TelEindelijk vernam h voetstappen Nu zouhet deksel dadelyk worden geopend en debakker zou weten wie de snoodaards waren die hem z n koek en bolletjes haddenontatolen Doeh hem werd een teleuratellmghepeid Ktplaatt van het deksel te op nenmaakten de onbekenden het deksel vast engingen op de kar zitten Anderen namen detaalt van het paard over en daar ging hetheen de streek op Intu schen loeide deopgesloten bakker als een vervaarlijk dierdoch hïermee bereikte hy mets Hij kon niets beters doen dan maar berusten I Eindelyk weid halt gehouden De onbe kenden sloegen op de vlucht na lnt zij he deksel hadden losgemaakt Toen de hakker weer vnj kon ademen was er van de bende niets meer te ri n Grl p Te Venio is het St Thomascollege Han delsschool gesloten wegens het heerschen van de gnep onder de leeraren en de leer De Nederiandsche Reisvereeniging ut I9S Naar het Hoofdb taur der Ned Rasver eenigine one mededeelt stemmen de resul tatan der Vereeni imr oror 1923 tot tevredenhetid De omzet der gCBelachapBreiizen bWroeg f 1780 000 te en f IflOOOCOiB 1S30 STADSNIEUWS Het blad heeft zich naar aanleiding van dit bericht gev end tot den heer 1 aseur met liet verzoek eemge nadere mlichüngen daaromtrent te verstrekken Defiiutiel aldus de heer Laseur kan ik u nog slechts weinig mededeelen Alleen kan ik u zeggen dat ei oiKterhaiuielmgen gaande zm met het Bestuur van het Lxcelsior Theater aan de iSeestraat te t en Haag ovei de toespeling door een door mij te vormen gezelschap Gaat gU een groot be t gezelsehap vormen 3et cachet van t bewuste intieme tlieater dat hoogatwaarachynlyk m ver band meit deze plannen gerestaureerd zal worden kan u wat dat betreft reeds een mdicaüe geven Het wordt geen groot ge zelschap met een kleine groep vaa om gtieeks acht kunstenaars hoop ik het repertoire dat m ii Kammorspiele noemt te gaan geven Uitsluitend tie Den Haag Den Haag wordt hoogstwaarschynlyk basis van ons werk Ik ben met Amsterdam en met versoheidene steden in de provincie 11 onderhandelmg doch nog geen enkel feit valt daarvan mee te deelen Kunt g ons reeds personen namen van kunstenaars uit uw groep zeggen k ben bezig een ensemble te vormen uit jonge menschen die op het oogenblik de s mpathie van het publiek hebben en waarvan ik in de toekomst groote verwach tingen heb Maar wieT Het noemen van bepaalde namen is niomenteel rmsschien gevaarlyk Ge weet hoe de zaken op tooneelgehied te Amster dam er wat het volgend seizoen betreft voor staan bk mag met onvoorzichtig s n iHoe zal uw groep heeten et kind zal te zyner tud wel een nuamkrygen ln ik hoop dat het een goede naam zal worden een reputatie binnen jkorten tyd Wanneer gaat gg in zee k hoop vóór 1 Maart mijn contracten gereed en geteekend te hebben Plannen van Speenhoff Dii heer Speenhoff en zyii echtgenoote labben groote plannen Zy willen evenals 25 jaar geleden een tournee gaan maken met hun Klein Tooneel vvaarby het ep r toire zal bestaan uit 32 eenacters van Speennoff aldus meldt de Tel Het tegenwoordige geslacht heeft deze fttukjes lummer aansohouwd zoo vertelde Speenhoff aan het Amsterdamsche blad en daardoor rypte by my het plan Cor van der Lugt voor te stellen in Rotterdam weei eens kiem tooneel voorstelbngen te geven en daarby o m De Voet Kiekeboe en Cultuur te vertoonen Ikzelf zal dan met ni n vrouw een reeks liedjes mlasschen en wel hetzelfde repertoire dat vooi 25 jaren zulk een groot aucces had o m De iender vBn het Calandmonument De Meisjes van den Bergschen Ras Het kind van de zonde e a Met Cor van der Lugt ben ik nog met tot overeenstemming gekomen maar onaf hankelyk va deze onderhandehngen heb ik het plwi ln Maart met de voorstellingen van het Klein Tooneel een aanvang te ma ken Reeds heb ik daarvooi verschillende artisten geëngageerd De premiere gaat m de 2e week van Maart te Breda Dan berei zen WIJ Brabant en Zeeland en vervolgens komen wy in de hoofdsteden LUCHTVAART Het ongeluk van Coupland en Hami lon De Engelsche bladen brengen thans na dere berichten van het vliegerpaar ddi op weg naar Australië ui Apulia tegen e btrg gevlogen is Vier uur a nuddags waren zy uit Rome vertrokken Juist toen de duisten is was ingevallen kwamen zy in een sneeuwstorm terecht Zy vlogen te laag en raakten mét den zykant van het toestel een heu vel waardoor het onderstel brak en do schroef beachadigd werd De mannen hebben den nacht dnnrgebradit in de cabine s Morgens zagen zy Mn hut maar die bleek leeg te zyn Dior te schreeuwen hebben zy de aandacht we ten te trekken van een boer die hen n ee 8 iomen heeft naar huis De sneeuwstorm was zoo zwaar dat de mannen met weg konden Later z n zij m een kar naar Rwo gebracht 5 r V V da ca tobr Aangevoeld in totaal 1698 ii kH waarvan 218 ÉlIf chtvaitkons Vette van f o 0 12J p i pond levend met 2 pet OH f ff Londensche van f 008 0 10 p p nitt 2 pet korting Zoutem van j 0 10 012 p p ley g 2 p korting 472 nagere Vaikens pnjzen van li per stuk 4 54 tiggen pi van ƒ 2 60 p st 7 underen pi van 200 275 p at 529 uchlere kalveren pr van ƒ 2 50 5 50 p 10 schapen geen not 8 bokken en geiten pr van f 2 5 p st Handel stug oi r Kawmarkt Gouda tö Behr UI partijen kaas Prijzen Ie vnn 2 32 26 kW m rm vanj 2fr2fi Handel matig I30o ponden boter Goeboter vaai O 60 P P Weiboter van f 055 060 p p Handel matig P m i Kipeieren 2 7 5 30 m ® e n f 300 350 p 10 Out Mnndel Ttatig APV rfc Goud 7 tÏ 5 50 5 75 Gerat f 6 5013 u 75 Erwten 960 50 Bmme bo aien 9 12 per 100 K G £ i renT ilinK PriL cl Aanvoer 102 300 klpeicren fjT f Z 270 2 90 IW 60 62 KG SOt M A RKTBBRICHTEN Bond van Marktkoopüeden Door Eendracht Sterk De Bond van Marktkoopheden Door I ndrfcht Sterk heeft zich tot den Raad dezer gemeente gewend met het verzoek o er te gaan tot het instellen van een algemeene warenmarlct op Zaterdagavond In de toelichting wordt gezegd dat de warenmarkt dig des Donderdags gehouden woniit alléén in de moi enuren gehouden kan worden als zeer onvoldoende moet worden besdiouwd Juist deze uren zyn vooral voor de arlieidende bevolking van dien aard dat van een bezoek aan de markt geen spralce kan zyn 58 60KG 3 00 10 62 68 In verreweg de meeste gemeenten m onh land worden dan ook op Zaterdag markten gehouden En waar deze markten met worden gehouden gaat men veelal op verzoek der middenstandsorganisaties tot het opnditen van een Zaterdagavondmarkt over Een markt op Zaterdagavond ztó de vooral voor onne gemeente zoo noodige attractie geven Vrfen welke thans op Za tePdag de gemeente Gouda verlaten en in de omlig nde gemeenten Den Haag Rot iterdam en Utrecht hun mkoopen gaan doan zull n neh mear aangetrokken ger len om m d © gemeente wive te bleven wat ook voor den plaatselyken middenstand winkeliers cafetiouders ed van groote beteekems zal zjjn Niet alleen dat het oprichten van een Zaterdftgavondmarkt dus ui het belang van dt arbeidende bevolking en den middenstand zal zyn doch tevens rullen ook de te Gouda wonende marktkoopüeden de gelegenheid krifg n ofi Zaterdag iets te verdienen wat V ooral in deze econonusrhe crisis voor de e menschen als noodzakelyk moet worden be schouwd Ook anderen zooals kramenverhuurder expediteurs enz zullen voordeel van deze markt heèben Aangedrongen wordt op een spoedige beshssing Vertooning van de Verkade film Voor de leden van de Ned Ver van Huisvrouwen afd Gouda zal op Vryd tg 4 Maart dea nuddags te half dni m dt iaal Kunstmin van de Soc Ond iieuotgen woPden vertoond een film van dt Verkadefabneken te Zaandam Verkooping De heer K van der Toiren is kooper geworden voor den prys van ƒ 6 400 van de boerdery villa stallen en bergplaatsen staande aan het Noordeinde voorheen toe behoorende aan den heer J van Dort Kroon HfOLWUK Rüwiel ontvreemd Bg de poUtie ts aangifte gedaan door P K van het vermissen van een heerenrywiel hetwelk onbeheerd had gestaan by de melk salon vaa den heer v d B KECHTZA KN Agenda 26 hehr 8 uur boe 4e Reume ANWB Toeriatenbond voor Nederland met lantaamplaatjes tebr tt uur INleuwe JScbouwburg Vyfde M oimeiiienrtsvooratelling Het Centraalloon e Febr 8 uui Soc de Reunie Kamei 1Ned My v Nyverheid en Handel DepGouda Lezing te houden door Dr Maxde Vriea uit Amsterdam 26 feoi bl uur Cafe Central acliterzaal Declamatie avond van de afd tiouda van d My tot bevordering dei Wondkunat 26 PebT T uur Stadhuis Raadzaal Ge meenteraad 2 Febr 7 uur Zaal Kunstmin Soc Ons Genoegen JubileumI ee tavond afd Gouda van de Ned Ver tot Afsth van Alcoholhoudende dranken Apotlieken l e apoth tk van de listoA Weyer Gouwe zhI vanaf lie len tot en met 19 F6l nian b n vens deii daarop volgenden oacht ga cnd ijn na tj uui döS dvonds des naolit B edilei alleen voor recepten i De mitrouwe boekhouder te Woerden Verduistering van f 800 De 17 jarige boekhoucter aan de gasfabliek te Woeiden gedetuieend étoud gist itn VOOI de UtreehLsdlie aiiondiöStMitaiU reotitbaiLk terejht wegens veiduiet iring van f 580Ü len nade lc van d gemt eutj ei doictite u vele jaien m dienat van de genw tntL Woerden t ew st aJb boeknoudei Dq laat te acht jaren bijft hij teikaos kleuiu badrugou uit de kas dei bedrijven gehaald Wanneer ei controle ui t ziühti vwae liert ezing verdrtictito de booking acliterwugie Lerst later boekte hij teze bedraigen in 1927 toen het tUtort getttgtsn was tot f 3000 httlt hij litt vollo I edrag aaiigeauiveixt door dit geld tjtt 1 len lo i hij e tei vooi de noodaakelijkheJd kwani tot aflossing pletjg de hy opniieuw verctuisteringen tot dat liet opgeloöpen wa tot een Bom van f 5800 Verdachte iegdiu un vollettige bekautems ai Uij Ie ontdekking litüft liij oen pogmg gedaan iicti van het leven te berooven De diiecteoir van de leamiiseho beidrij ven de heet Dioogdlijk al getuige gehoord leelü mede dat liij in verdadik een groot vertrouwen had Ue controlterande ambte naar wa nut mii etui mair aan net oüllege viui U en W ondergeediikt De verdediger nu Honiöing uit Woei den ln de instructie van don boakliouder ataat dafc bij vorujitwooiidelyk s onder den directeur UIT DEN OMTREK BOSKOOP De Ned Herv Gfmeente Nu dr P Glas vertrokken is als pietli kant van de Ned Herv gemeente te Bos koop en de geheele kerkeraad Lmfessioneel gereformeerd is en dus in deze prcdikents vacature een rechtzmnjg predikant zal wordien beroepen heeft dr J P Cannegie ter Ned Herv predikant te Oudshoorn aan den Ryn zich bereid verklaard te Boskoop ce komen cabechiseeren Da afdeeling Boskoop van de ereeni ging van Vryz Hervormden heeft voorts besloten voorloopig eens per maand kerk tft houden in de Remonstrflntsche kerk te Boskoop daartoe aangevr gd Later zal nog getracht worden om de twee weken een godsdienstoefening te lupiden Het IS dus nu te BosMOop wel een geheel andere toestand dan ift ée jarer tusschen 1912 1916 Toen was de vi yzmmge Hjj heeft voor t ecnst domine B Tmnstra orthodox geworden en nomen toen y nn o aia Getuige Als ik nalatig wag gewet st wu il ook stiafbaai xtjn Maar ik ben niet nalatig geweest Wanneer k den boekhouaer voet vooi voel h oest volgen zou ei van iiiijn eigenlijke werk nietü komen De boek houdei ifi aansprakelijk Getuige verklaart ten blotte dat als ver datUte beliooilijk geeonUroleerd was hy de verduibleringen nooit bad kunnen jxlegeu Requisitoir De officier van Justitie jhr De Greeva neikt op djit verdaolite een volledige bt kcnteniis lieett afgelegd Hel i wei geble ken dat wanneer er een beliooilijkie controle was gevvt al de aak met z over zou zijn gekoii en Uit het rapport v an ds Couvée w gebleken dat vendachte wel boven zijn staiil luetde maai ge i geld verbraste Het geld ia geleidelijk in ztjn ge in opgegaun Toen Aijn eetste vrouw was gastoiven heeft hij met viienden nogal geli vertfeid ii cafés Spreker ischt een gevangeuissiral vun één jaai met aftrok der preventieve hechtieniA Mr Hemsriing stelt vooral in bet hchthoe vei achle die 23 jaar de gemeente heeftgediend tot zijii hondeUngen is gekomen uit de kae ge nomen toen zijn eerste vrouw ernstig ziek waa en na de begrafenw Noch de dueoteur noch de oontoxuleur hield de hand aan de Instructie Dat is een grove schuld waar vofjir zi aanspiakelijk zijn I leitei hoopt dat de rechtbank bij de bepaling van de fltraf daarmee rekening zal iioudtn Een andeie Gmötandigheid die voor verdachte pielt la zijn voiledigie bekantenne Heotei dringt aan op ten gedteeJtelijke voorwaai dehjke straf en een gedeelteUjk onvoorwaar deiijke stirat en de laatste te laten samen vullen met hel voorloopig arreet van drie mi anden Uibapraak ovei 14 dagen KERKNIEUWST Os J Wartena Het Prov kerkbestuur van Zuid Holland I heeft m zyn gisteren ehoitden veigadering I aim den ne tor der öcheveningseh He sprak ds Tuinstra des Zondagsavonds voor zyn rechtzimuge geestverwanten in de Re monstrantsche kerk daartoe afgestaan door wylen dr Roessingh den lateren hoog leeraar Thans zyn de vryzinnigen met een dergetyk verzoek moeten aankomen by het bestuur van de Kemonatrantsche gemeente te Boskoop Tekort aan plaatsruimte Sedert het vertrek van dr Glas en het feit dat beide evangelisaties thans gebruik maken van het kerkgebouw der Ned Herv Gemeente komt thans een zeei moeilyke kwestie naar voVen en wel dat het kerk gebouw den grwoten stroom niet kan bergen Reeds twee Zondagten vooral in de mor gengodsdienstoefening moeten er men schen teruggaan wegens gebrek aan zit plaatsen Zitplaatsen zyn niet peer te koop of te anten ds J Wartena op yn verhuur zoodat vrywel Vast staat dat het j zoek wegens voortdurende ongesteldheid eervol emeritaat verleend en ïulk j met ingang van 1 Mei a 8 Ds Wartena lieeft num 38 dienstjaren en aanvaanlde yn ambt 26 Nov 1893 te Vleuten vinwaar hy in 1S97 naar Niemv Vennep vertrok Sedert 28 April 1901 dient hy de gemeente an ScheveniJigen KUNST kerkgebouw te klem is Xoodat in de naaste toekomst maatregelen moeten worden ge troffen GOUDLRAK T H O R De jaarlyksche mtvoering van de Gvm nastiek en Athletiekvereemging T H O R zal ditmaal gegeven worden op Donderdag 3 Maart 1932 m de zaal van Ooms Een wereldpremière bf Fntz Hirsch Robert Stolz komt zelf g jn nieuwsteoperette Wetm die kleinen Vellchent bhihen mstudeeren Ook voor Berlijn optie rechlen I verworven De nieuwste operette van Kobert Stolx Wenm die kleinen Veik hen bluchen zal bi de ïrilz Hursch Opeiette te Den Haag in den Princesse Schouwburg haar wereldw j première beleven Robert 8tolz komt aèlf de operet fe inetu 1 rteeren en zal lfe eerste tien voorsteUingeti I an den Haag Amttterdam Kotterdiam en j Utrecht persoonlijk dingeeren De première md kort na Paachen plaa e Het ganscSie ensemble der hntz Hirscti Opereflte zal er in optreden De operette Wenn die kleine Veilohen luhen waarvan het scenario geschreven door Hruno Hardt Warden die omliekend werd door Ich hab mem Herz Heidelberg verloren tpe Ai op eenndeiHjes kostschool en voorte bi de Sooner studenten Het voor en het naspel liJn geplaatst in den tegen woord igen tijd het tuechenspel spcetlt zich omatfeelte 1900 at Het IS dus tesn costuunmtuk dat é speciale attractie l eaat dat een deel van het publiek nog aan zijn eigen vroeger uiterlijk herinnerd wordt en aanschouwt hoe het zelf mdertyd gekleed ging Het programma bevat een tiental gym nastieknummers tevens het militaire kiuchtspel m 3 bedryven De Big van het IdSste en na afloop bal Aanvang 7 uur s avonds HAASTRECHT Openbare verkooplng Uitslag van de ten overstaan an den Notans J Koeman alhier gehouden vei koopmg van eemge perceelen in de kom van het dorp Perceel 1 tumgrond ingezet op f o O 2 bouwterrein ƒ 12O0 3 bouwmans woning ƒ 5000 4 boomgaard ƒ 4600 6 boomgaard ƒ 1400 6 schuur ƒ 3000 7 pakhms ƒ 290 WADDINXVEEN De gevaariyke stroom Een zoontje van den heer Van D kwam met zijn rechterhand m aanraking met de atectnsdie geleiding van een stofzuiger Op z geschreeuw schoten de huisgenooten toe die den stroom mtschakelden Het bleek dat het Innd ernstige brandwonden had opgeloopen Inroeping van dokters hulp was dan ook noodzakelijk Benoeming De landbouwer L A van de Burg is benoemd tot bedryfsleider in den Wieringer mewpolda