Goudsche Courant, zaterdag 27 februari 1932

65 ARENA werkkracht OMiltar tettaal vo r 66 mH koelhydnitoflt dia da werkknidhl op p ll houden Hol boval verdor voilon on mtnoralon kortom Hos wal In oon gaiond makend voodael 16 29 Febro ri Het Glantpuflt Itr prflframiM a t DezesrantoSlubiKfi ibM roa dw pn Barlln J H S MlNff Maria Theodora d van J van Weenen en P J GroUeman Pretonaplean 58 ONPBRTROUWD P J Broekhuisen en Th M Esser C Cabout en J C M Wtine D Becker en C G den Edel OVERLEDtEN 25 Febr Jannigje Dek ker wed T Scheer 82 j Agenda 2 tebr 3 uur Zaal Kunstnun Soc Oiu Genoegen Jubileum Feestavond afd Gouda van de ed Ver tot Afseh ven Alcoholhoudende dranken Vlaiit 8 uui aal Kiuwtmin flitvoennjK ndei ojn r tte ten bate van het ürisMComité Maart 8 uur Nieuwe Schouwburg KjvaciLajos met zyn ensemble Zondagsdienst doktoren Vanat Zati rdagmuidag 3 uur tol ndag avond 12 ui veivooge men zjüi by a 7tirJieid van den liuisailis btj do doktonn Dr V d Nagel Cr ibethstriat eii l r Riq I lendeweg Apothekeoi IJe iiK tlieBk van a he 1 A iMe W wtliaven al vanaf heden tol an met 4 UIT DEN OMTREK OLDERKERK a d IJ S I Jubileum Burgemeester Jac van Waninf Judeikerk heeft den burgemeestei den heei Jac van Waiimg gehuldigd m verband II el zijn 40 jarig ambtsjubileum A MorL ene kwamen de gemeeiiteraadfleden het comité uit de burgerij en de ledan van liet biandcollege den jubilaris m ftijn wcnmg cie n een bloemianihof wii heraohlr pep onder iianbieif ing van geschenken liua g liLkuennJien aaiib ieden fi MiddigB kwamen de kinderen dei visr sel olen lieiii etn iuuiglmid e brengen en des uioiide biacht l xcelsior een serenade OveistelpMïiid waren de bewijzen van waaidetiing die da jubUaris ontving eu waaivooi hij hartelijk dank zegde De ecwtavond lioid eon onverwaclit slot toen hot gei acht van den branl te Oouderuk ftier werd verbonken Dodelijk ging 4k buigeni stel uvtt de inotorspuil naar üóud lak ïm de behulpzamo hand I bieden bi liet 1 luKSchmgswerk GOLOLR K Brandatichtingt Hooiberg en gedeelte van een woon huis afgebrai Twee arrfistaliei ü iti et k half elt brik Don lordaaavond b ukI uil in n liooibeig van ten 1 r I Ko y Het vuui nam poedig een giooton 011 vang aan en la ilte ook het woonhuia aaji De bnindspuil van Beikenwoude v het wt tei i laat en later volRden ook lie van Ouderkerk a d IJaael xi vin üou d rak zoodat men tenslotte niet 9 stralen het vuur bestreed Daarop wist men te ver hinderen dat het woonhuis geheel aan de V ammcn ten prooi viel een deel van het huifl ia whter algebiand evenals le hooi l erg De sotiade wordt door veizekeung ge lekt Omtrent de oorzaak van den brand I oataat nog geen zekerheid doöh de om tanligheden deden hel vei moeden van br ndslichting njzen Tn verband daarmede heeft de jjohtie zekere G uit Kiimpen tt d IJfifiel geaneetecrd De man 7 U op trflUSpoH worden geeteld n oar Rotterdam om voor den officaei vïui justitie te worden geleid ALPHEN a d RIJN De onregelmatigheden bij de Alphensche Slftditplaate Werkt de burgemeester het onder zoek tegen Het lid der Tweede Kamer Ie heei Bnwt heeft den ministei van Justitie gevraagd Is het den minister bekend dat van een op 21 November I ge torven rund Van den heer W Vergeer te Alphen a d Rijn welk rund ter gemeenteiyfee noodetaeftt ploate aldaar uitverkocht ia een belang njk quantum vleesch of de opbrengst daar van verduiRteid is dat genoenrde heer Vergeer van deze ver Schouwburg Bioscoop Een reden tot echtscheiding Zeer bekoorlyk epel an l len Deyers i Qïi reden tot echtscheiding is een ver makelyke filmklucht die ons onvnUekeung de Pnvesecretares e en Het Slippei tje in herinnering brengt o geestig en zoo vol actie De handelingen volgen elt aar op met een vaart dat men ze nauweiyki met z n gedachten kan byhouden Muziek spel en regie het is alles even goed We vragen ons slechts af hoe het komt dat Lien Deyers zich met in een even groote sympathie van het pubhek mag verheugen als een Lilian Harvev of een Kenate Muller Zeker ze is misschien minder lieftallig maar voor ons was haar spel nog minder gekunsteld en haar stem is bmtengewoon hef En jmst da t ongekunstelde dat JCe wone m haar spel trok ons zoo aan Johannes Niemann de vliegtuigbouwer echtgenoot die een Scheidingsgrund noo dig heeft speelt zn rol vooi treffelyk Dan is er nog een typist öperlmg de onderda luge het type van een uitgedroogde kantoorklerk Hy kan niet nalaten onder het spreken telkens met z n vingers te hame reïi alsof hy achter een schrijfmachine zit Hy heeft dan ook volgens z n herhaald zeggen al twintig jaar lang getypt De muziek van deze vermakelyke film wordt verzorgd door Dajos Béla met zyn orkest Bloed en Zand is een film bewerkt naar den bekenden roman van den Spaan öcheu schryver Ibanez Het n verhaal van een bercKimden torador Kudolph Valentino he z n wreed beroep uitoefent zoolang het geluk hem dient toegejuicht door gansche scharen maar vergeten zoo gauw hy was gevallen als slachtoffer van zijn beroep Alles byeengenomen weer een zeer goed programma Liefdadi gheidaavond ten bate van het Cnsie Comité Op Dinsdag 1 Maart zal door het kinderkoor van de Ver Door Fendracht Sa mgebratht in de zaal Kunstmin van de Soc One Genoegen worden opgevoerd eenaardige kinderoperetbe in 2 bedryven Schoenmaker Vlyt Daarna zal het operettegezel schap W A B C O ten tooneelebrengen rlflozes m M m pe opbrengstTan dc en avond is bestemd voor het CnsisComité Gouda Vooi m erdeie btjzonderhoden laadploge men de advertentie in dit nummer Bach s Matthaeus Passion De Kon Chr Oratorium Vereenigmg Excelsior directeur Bernard Diamanit zaï in de 7mderkerk te Rotterdam twee bui tengewone uitvoeringen geven van Bich Matthaeua Passion op 7 en 8 Maart a s Medewerkenden zyn lo Vincent Theo dora Versteegh Louis van Tulder en Thom Denys De begeleiding ib van het Residen tl eOrkest Voor meerdere byzonderheden verwyzen w j naar de betreffende advertentie m dit nummer Besmettelijke ziekt fen f tadliuize is in n afgeloopen we k aingilte edaan van twee gevallen van b inotlelijkp ziekte en wel 1 geval van rood vonk n 1 geval van encephalitis lethargioa Het nieuwe Arena programma Aan de Duectie van het Areno Theaiei te Hotterdani is het gelukt vooi het volgend p ognmii a beslag te legden op een weieJd itlractie en wel op den Lngelschen nieeater Ier clowns Boni die naast Crook de voiinaaiiflte vertegen woord igei van dit genre kan worden genoemd Bom de meester van den Ladi Bom het I Uiikalt universeel genie komt 1 Maart I et zijn volledig uit 35 peisonen beetaande ei emble m de Aiena en het irt overbodig nog niter onitient Bom te zegden want do naam Boni ia in dg theater film en Var iiéiéweield maar evenetin bij het theater l ezoekeii te publiek voUlk ende bekend Bt halve deze wereldattiractie zijn nog g fiigag trd Joonitta en Maupi de Vnes de bekendi HollAndsclie voordrachtduettieten lovenrJiien Skribire een grootsch dans tno Al ri Navano de plienomenaJe jongleur de parley Broe in hun ïhets de vroolijke nutrozen aan de trapeze en tenslotte fe 5 Miquelos 4 damefl en 1 hee r die m bet piogramnia hef acrobatiaohe gedeelte op uiUm mende wijz © zullen verzorgen Burgerlyke Stand GEBOREN u l i br Nellie d van H van Eyk en T Kalkman Bockenberg straat S4 Febr Ane z van N A Melker en A Th van Putten P C B th traa 82 Johannes Adnanus z van A P Rabouwen E Verheul Boelekade 189 Johanna Ehsabeth d van M PronV en J W ssbig Westhaven 3 Geertrinda Maria d vanP A Hoefnagel en G J H M Pardoel Boelekade 112 Febr Hendnk z van H van Hattemen N M Hofstede Tumstraat 27 Theodoras Hendnkus z van H H A van Berkei en J M Ë Jaspers Kleiweg 9 AdnanuB z van D Hollander en J A FLast Gouwe 20 Febr Gerrijfje d van P v Wilgenen G Speksniidter 4e Kade 64 Judith AttractlttS I IB SO Zenteg 1 B SO a olI SO Inl bel PlaKt9b aprel tn giuMfl Beschaafd echtpaar k ZOEKT tegen 1 Juni 0N6EM UBELDE KAMERS MET KEUKEN of BENEDEN of BOVENHUIS op goeden stand Br met prijsopg onder No 716 Bur Goudsche Crt Markt 31 10 SPOED Calé Blllard mat Vapgunninfl ter overname AANGEBODEN Zeer biUyke huur Brieven ondar No 708 Bureau Goudsche Courant Markt 81 10 A SAS MOLENWERF 16 PA KRISTEN PÉ FABER QEDIPL SPRAAKLEERAAR SPRAAKVERBETERINQ Behandallng van Spr gabrelun Stotteren Stamelen Lispelen Spreekuur Zaterdag 2 30 3 30 aouwE e C liaaktreclamef laat Vhooren t iu de verkoop niet goed u il óLaat llw etalages spreken tHdverteert eens enk le weken t3n Vw xaak U t dan nietêUl Stow V niet aan al t gepraat Qnkel moed en durf en t gaat Dessing s Kolen t meest aanbevolen Cliché Alg Clichi Industrie Schrijf nrachines zoo Koed ate nieuw met schrifteliike garantie slechts ƒ 95 Botkhandel J OE VEN WUDSTBAAT 4 GOUÜA den my week en haar bemoedigend op den schouder kloppende stelde ik het Iteve kind gerust en wenschte haar vader lijk goeden nacht By het haardvuur gezeten verviel ik in gepeins het zoo juist voorgevallene versterkte mij m de gevoelens di e ik reeds dadelyk na het lezen van het onder werpelyke bericht koesterde rs dit nu wel juist dat wy bmtenlandsche hulp krachten importeeren en hun bovendien nog een tehuis aanbieden Wy hebben pas een huishoudschool geopend waar vele Goudsche meisjes zich voorbereiden tot all round huisvrouwen Waai moeten zy heen wanneer zlj straks de plaatsen door hare Duitsche zusters bezet vinden Ook ik heb steeds myn vaderlandsche principes getrouw myn personeel bin nenhlands gezocht Is Altgonda niet een Stolksche van geboorte Men zou my kunnen tegenwerpen hoe rymt zich dit niet de aanwezigheid van Oertrud ten Uwen huize Maar dit ts een exceptio neet geval Op een van myne Rheinland sche reizen telken jare toch ga tk daat heen om myne wijnkelders te doen aan vullen ontmoette ik een pronte weduwe met wie ik my allerhartelijkst onderhield haar man was voor eenigen tyd na een 25 jarig drankmisbruik overleden en het was deze wakkere vrouw die my smeekte my het lot van haar eenig kind aan te trekken en in das gute Holland eine Steliung für sie zu suchen Ik heb haar dadelyk aangeboden by mlj als dienstbode in betrekking te komen welk voorstel zy gretig aanvaardde kn zoo kwam Gertrud ten mijnent Tenslotte wil ik wyzen op het met denkbeeldige gevaar dat deze vriendelijke Oretchens de aanleiding zullen zyn tot vermindering der huwelykskansen onzer jonge dochters V Voor prima Rynwyn vervoegp men zich bij de van ouds bekende firma S Bottelaar Spieringstraat alhier ipr op aan wie zich een dergelijke cntiek veroorlooft Naar aanleiding van het gesprokene van den heer Sanders zegt spr met voornemens te s n eenige fractoe buiten de zaken te willen houden Dat zou onverstandig en onbiUtjk zijn Cntiek kan zelfs scherpen Het 18 t dat er wel eens een ï dense zitting 13 geweest vroeger Voor d a aan gelegenheid zou de Raad er bitter weinig awi hebben om inzage te nemen van allerlei bescheiden zonder behoorlek toelichting H rt is de zaak van B en W de zaken behoorluk voor te bereiden en om ze daar na den Raad voor te leggen Wanneer B en W m een byeenkomstniet zouden kunnen inlichten dan zou tekortkoming aan het college worden ver veten éOtlffil Spr verklaart de voorbereiding zoo t willen doen verloopen dat de Raad voUed mgelicht zal worden omtrent de geheele zaak Spr wit daarom niet tenigwyzen de behandeling dezer zaak m een officieuze zitting Het kan van zeer veel belang z n deze aan e i openbare te doen voorafgaan Dnl oogenbUk is gekomen als de mgekomen in lichtingen zyn getoetst en de gedachten hierover z n bepaald De heer Zanen repliceert Ete heer ZANii N eg 13 voor 99 te vreden jfesteld met deze toezegging Ware deze in de vonge zitting gedaan dan io x deze speciale zitting van thans wellicht achterwege zyn gebleven Spr wyst er op dat de motie met klopt met hetgeen door den Voorzittei en Wet houder Muylwyk is gezegd Het is met pr s bedoeling dat de K ad mee onder handelt maar wel acht spr het gewenscht dftt vOor het voor tel gereed is van de mee ning van den Raad nota wordt genomen K pltek van den heer i andeni De heer SANDiEIRS s d is van gelijke meemng Lchter is spr toch van oordeel dafr d iUad ingelicitt had moeten worden omtrent den wenk van Ged Staten Cntiek Van Siaul op Wethouder Muyl w k De heer VAN SVKfiL sd zegt dat de Ljchtcommisaie niet op de hoogte is van de besprekingen met ied Staten Spr zegt dat wanneer de commissie het advies van Wethouder Muylwyk had gevolgd de ge meente ƒ 20 000 zou zyn kwgt geweest Dit JU antwoord op zyn beWeren dat spr het gemeentefcelang zou voorby zien IiKÜean de Arbeiderspers zich buitenlamdsch maitenaal Heeft aan scbaft dat ook hier te lande zou kunnen zijn gemaakt ddii betreurt spr dat Spr is njet tevreden dat B en W aoo lang wachten met hunne mededeehngen Het Sfaat hier om een pnncipieele besbasjng df zelf mlbrMden óf stroom betrek ken van een andere gemeente Spr ziet hienn dat B en W het niet van zich afzetten de nederlaag te hebben geleden tegenover de Commissie Vast staat todi dat het Hollandsch boven het buiten landsch fabrikaat zou zyn verkozen Spr vraagt wanneer de Raad geen mede deeling zou kunnen worden gedaan in openbare of besloten zitting dat dan een expost aan den Saad zou kmmen worden voorge lezen Spr zou wenschen dat Raad nu terstond of binnen e n dag at tien de noo I dige inlidituigcn in besloten zitting zal nntvansen Repliek Wcthtnuler Moylwijk Wethouder MtlYLWIJK a r repliceert met oen Itort woord Het is juist dat 16 Dec bet schreven van Ged Staten is tngc kno n Uaar aan B en W kan niet word n verw t n dat dez d zaak heeft getrai Hier werkt h t gMft meer weerfland neerd Lerst moest het adv les van den huog leeraar mkomen en daarna moest het re 3ultaat worden afgewacht van de aanviagp tot stroomtevermg elders Dat is nu pas binnen maar nog niet nagf gaan Wethouder Muylwyk gaat op de op hem persoonlyk geleverde cntiek met m De m oHe van orde aangetiom De VOORZITTER bren t na sluiting der discussies de motie van orAe m stemming be aangenomen wordt met 12 st voor en 8 tegen de 7 aoc dem en de heei Zanen De Openbare vergadenng wordt daarop te 10 uur gesloten BUITENLANDSCH N IE UWS DUITSCHLAND Vlle moties v wantrouwen verworpen Op 13 Maart verkiezing van den ROkspresident üi iijkoda f 11 tft gioiereii d tioui de ua t onaU aocialisteii oiiiri uiiiitea IJuitsoli niUouttlen en Du tóe lo volkspaitij mged en dt uMtiei un nantrouwtsn legen liM 1 tjkt I abmtt met J89 lejjeii 26 1 = ieiiiinen voiwoi I n i K r deit uiotia oLeiiiüen btlw lve Je uiüit n 1b c ük Ie LaudvoLk en de sooiaiisti ficUe arbeideispaitij Vlit uverig paiüjen liLcmdi n teguii de iiioUee an de UuiLiJti voJkdpartij nanioii lietialve Jt atgev aanlig leii lila wtjciii aiekte verlkuiderd uuien k dr jui t uA en on Kardofl aan Jo ttninuug niet ütd De uitalag uei J doen ig 11 i d ih id an den iijksdag nwt luide liijvakl tuigmgen i egiocl De clatuun vowi U vtrkieiing vun d ii rijkapieaiüfait w i d vei akoiiifltig het icg iiii 3VOf i tel net ilgeni tnc bteiuiiion CüNGli TIES hartbeklemming be nauwdheden angstgevoel prikkelbaarheidder ïenuvren migraine zwaarmoedigheid slapeloosheid kunnen aoor het gebruik vannatuurlyk FranzJosef bitterwater spoe dig overwonnen worden 6 BINNENLAND De 3 pM korting thans over de geheele ItJn Nu de KotterdJiinsclie gemeenteraad aieli verwenigd h elt met liet voorstel van het college van B en W om een koituig van i pet toe Ie paeeen op de loonen en salarissen van lien dic ii gemeentedienal zijn hebben B en W aioIi met een nadei voor ste i töt den Kaad gewend ten aanzien van de solarusen van den burgemeeetier de weWiouders den aecretarie den ontvanger en da amblenaren van den burgerlijken tand Koorts van den hooldeonimissans van politie en het verdere personeel van de po litie len aanzien van de salarieeen der eerat genoemdle personen atellen B en W voor ich tot GedeputePide Staten te wenden met liet verzoek om op liun jaarwedden met ing in van 1 Maart as ten Ujdeiijken at tiek toe Ie passen van pet len aanzien vsn ie jaarwedde van den hoofdeomniiflsa 113 van pojllie weneehen B en W eenzelfde veizoek te r thtpn tot de Kiooai Voortö 11 ent het college dat ten aan ieqi an liet politie pei one W beelotien moet worden dat het besluit van de korting ook jeatht moet woiden vooi dit peisoneel te gelden Uat ten aanzien van dit iwrBoneeJ nog een nadere be üaeing noodi ia vindt hieiin zijn oorzaak dat op het tijdstip dat de voordiaelu bij iie n Kaad w rd ingedien 1 de oomniisfiie van oveiieg van dit personeel nog met wa gehoord Dat is eedertdieoi gebeurd Met de oommissie voor de inspec feui B en agemtenzaken is geen volledige vereen t mil mg verkregen de eommifisie vo r lie kleiken en schnjveis het ft zuh daarenlegen bij het voorste neergeJegd Regeling van den uitvoer In n Nota niai aanleidinff vaai het Ver lav d Twe de Kuiier m zake de wijziguiig van de wet van 24 December 1931 houdende toekenmng van dt bevoegdheid tot het tij tehjk trtiffen van maatregelen tot r ng V im den uitvoer van bepaalde goederen i lt de mmrst van Arbeid Ilajidel en Nij verheid p n wijziging vo r van het voorge tel to nieuwe artikel 3 waarbij door de hroon p voordraoht van den minister regelen kunnen worden vaetgeeteld ten aan len van het hepeJen der bedragen welke aan bel nghebl enden zullen wor len jn rekening trpi rarf t Op deze wijze zal het mogelijk j ijn de heffing törelond aan te passen aan de echomnieJende pnjaverecJiiUen iiav verruiming van bevoegdheid zooals door ikele leden werd gewen iit is inmid dele raedfl noodzakelijk gebleken Zij wordt Ihana weder vcK rgesteld Voor woMvH noodig wU de ministor gaar ne herhalen dat de Itegpenng met groote voorzichtigheid van de haar to feBt ne b oegdl sd n zal gebruik maken STADSNIEUWS GOUDA 27 Febr 1932 Herbenoeming De Coop Tumiersvereemging Gouda tn Omstreken GA aUuer leeft tot laar accountant herbenoemd den heer L O Kutten alhier Ned Mij vowr HaOiitel en Industrie Dr Hax de Vries spreekt over De huidige cnsis en planmatige productie In een byeenkorast van het Departement Gouda van de Nederl My voor Handel en Industne sprak de heer dr Max de Vries gisteravond over De huidige cnsia en planmatige productie Hoewel spr met in byzonderheden over het ontstaan en de duur ervan wil spreken 19 het volgens hem zeer begrqpelyk dat men zich by deze risis afvraagt of deze ontstaan is door een of andere fout dan wel of het geheele kapitalistische stelsel verkeerd is en wanneer iit door een ander wordt vervangen dit m de toekomst derge lyke geweldige conjunctuurschommelingen kan voorkomen De groote hoeveelheid pro duoten ia het gevolg van het feit dat de productie individu geschiedt en vanzelf sprekend ia overprMUctie dan heel licht het gevolg waaruit dan een crisis ontstaat die zich met meer door besprekingen laat op lossen Het hgt eveneens voor de hand dat men dus zijn bhkken richt op Rusland waar men een voorbeeld vindt van het plan matige productiestelsel waarmede in ver schillende opzichten goede resultaten wer X n bereikt Spr w st verder op de groote moetlykheden die b j het aanvangen van een productie zich voonloen omdat men moet trachten vast te stalen hoe groot de vra u na een bepaalden t d voor rubber byv tot jaar na de aanleg van de plantage zal zyn in de induStne brengt de meerdere rationalisatie en specialisatie massa pro ductie mee dat men de afname langeren tijd van te voren moet vaststellen dan vroe ger het geval was De afstand tusschen het oogenblik van gebruik en dat waarop men gaat produceeren is grooter geworden dus de basis waarop Qien bouwt meer labiel Echter blyft ook lil een georgamseerd pro ductiestelsel het meeilyk de te produceeren hoeveelheid vast te stelten in tyden als deze vervolgt spr is men licht geneigd tot veranderen en mede door de RussHche re clame is de belangstelling voor dat land het Wereld Socia l fciConomi9ch Congres in Augustus van het vorig jaar te Amsterdam gehouden tot uitdrukking gekomen Sp noemt dan verder de vier soorten van plan matige productie welke zyn Ie Het absoluut sociale type waarby de productie en de consumptie van bovenaf ge regeld worden Een stelsel dat uit econo misch oogpunt ideaal is maar waar uit levens ideaal oogpunt bezien veel tegen is en dat alleen m r kan worden gebruikt wanneer massaproductie voor de groo massa mogelyk is 2e Het gedeéïtelyk staatsaociale typ Dit type IS het in Rusland toegepaste waar by de verschillende grootbedryven zooveel mogelyk m handen van den staat zyn maar de afname in beperkte mate is vrijgelaten 3e Het vrmattlige zakentype waarbij vry willlg liefst wf tevMten overleg wordt gepleegd Len sïelsèl dus dat men in de cartelen trustvormingen terugvindt 4e Het sociaal progressieve type j o m ook de werktyden wil regelen Spr behandelt verder meer uitgebreid de planmatige productie van bovenaf waar by hy wyst op de achterlyke toestanden inRusland de lage loonen en het uitgestrekiland die verbetering gemakkelyker makenterwyi bovendien de moderne machinesdaarby ten dienste staan Volgens Russische economen zyn voor het stelsel dat zoowel individueele als cultureele concessieseischt noodzakelijk dat de verkeersmiddelen de financienngs instituten en de sleutelbedryven aan den staat komen Bovendien moet volgens dezen de werkende klassede dictatuur uitoefenen totdat het standenverschil is verdwenen de klassen zyn afgeschaft evenals het onderling onderscheiden het verschil tusschen stad en land Sprnoemt het Russische 5 jaren plan een grootemoderne onderneming die bewondering t dwingt en die op mtvoergebied reeds veel heeft bereikt Toch is ook dit Planwirtschaft stelsel evenmin onfeilbaar en a het in dezelfde omstandigheden kwam als diewelke voor de andere landen nofxilottig werden zou het ook kunnen falen daar hetevenmin de afname van alle producten vooruit kan vaststellen Het eenige wat kan he pen IS een actieve conjunciuurspolitiekals bedoeld in het wetsontwerp dat de totstandkoming van èen economische raad in houdt De heer J G ttupkes dankte den heer dr de Vries voor zyn zeer interessante lezing die met groote aandacht door de aanwezigen werd gevolgd ThalU Theater Donkere stegen van New York Velen zullen zi h nog Jackie Cooper her II neren in zijn eerste succes n 1 in Hka py wiai fle longen opviel door zijn groot en natuurlijk talent als filmapeler Don keie ftle en van Neiw ïork is zijn tweede film en ook hiei is zijni spel weer natuur lijk en aangiijpend soms terwijl het boven dien nog eenvoudiger we zouden bijna rhnjven rijper ie gevipopden Het verhaal is l € pfwchiedenii van eon misdadiger die dooi de belofte en jongetje van een over ieden vriend p te voeden zioh bekeert De politie 16 echter niet spoedig van die ommekter overtuigd en zoo gebeurt het dat voor het happy end komt Jimmy na een sensa H m Ie vechtjiartij zwaar pewond miar gerehabiliteerd in een hospitaal terecht komt Behalve de seneaUe zit m de film ook m flinke hoeveelheid aentmient en dit laatste maakt haar tol iets bijzonders zoodat ZIJ I et zeker by het publliek uilatekend iA doen Riehard Dut ale pleegvader heeft ontroerende oogenblikken en is een voor treffehjk t enspel van Jackie Het voorprogramma bevat het Hollandacli en buitenlandst i 0umaal een alleraardig ste ttekenfilm en pen zeer komieohe twee octer De Zondagerulter fiuBtermg Jia ii ï f poUtie op 1 Uecembei 1931 die van dit geival prooes I erbasl heeft opgemaakt doch dat een gerfiohtelijk onderzoek to heden achtetTwage I ia gebleven dat het vermoeden bestaat dat door dai burgemeeflter ter plaatje een gerechtelijk opderaoek wordt tagengewerJit jfi de minister bereid naar het geslgnaleeiide geval een onderzoek te doen in tellen ji ïioo noodag recht to laten geschieden RADIONIEUWS Zondag 28 Februari Hilversum 615 I ichaamaoefeningen g 30 FöjM Uinto curaus 8 56 VoetbaJmededeelintfeii 9 00 Tunibouw iial f uurtje 930 VAlï Oikeat 1000 Voordracht di or Ifartien Beverelius 10 Concert Vervolg 1100 Toc praak door G J Zwertbrook 11 30 O incert Vervolg AVRO 12 00 2 00 VRO kamerorkeet en Giomofoon 2 00 2 30 loonei ihalfuur 2 30 4 00 Conoertgel ouw Orkest en Cello 4 00 4 30 Film en Filnikuwït 4 3O 500 Sportuitslagen en Qranofoon VARA 500 Kinderuurtje VP B O 600 Dr H Wolf over Aithus Scluiitjler 6 45 Kerkdieaist uit den Ned l rot BMid t Weefp Spreker Ds A de Kat Angelin A RO 800 816 Nieuwe en Sporther ehten 815 9 00 Omroep Orkest en Viool 000 920 I ladjBfl aan den Vleugel gBO 9 30 W Vogt over Wv oi een geschikt oogeiil irk 9 3fr 10 20 Omraep Orkeat on Oran f vil 10 20 10 45 Amsterdam Amere o irt V t AVRO sohet van Nono 10451 00 Kova t Lajos en zijn Orkest en Ürnn ofoon HuLzen NORV S 30 9 30 Mongöiwij ding KRO 9 30 1015 Morgenconoert 10 Ifr 11 45 Uitzendmg van de Hoogmis uit da I niodnekerk van den H Antoniua A bt Ie Kotterdam 1145 12 00 f O lel over Waai ni U r Stille Omgang in AiiMterdani 1300145 KRO = iextet 146 2 30 Literair uiirlji 2 30 5 30 De Neurenberger Pop Ko 111 die Oi era 5 30 3 46 fjromofoon 3 45 4 30 KRO Orkest 4 30 5 00 Ziekenhalf lur NCRV 500 Kerkdienst uit de Geref Kerk Üo l rkerk te Deventer Vooi anger Dr P Prins na den Dlenat tot 7 4S Zang van het hvangeliezangkoor KRO 7 46 810 Prof Dr C van Oosterhouf over De Kfithotiek DeugdisnIeOT 810 815 Voet huiuitsl igen 8 15 10 40 KRO 8aIon Or kest pi 11 900 NieuwHbenchlen 1040 IlOO Fpilooff flooi het Klein Koor KAADSELS VOOR DE JEUGD oplossingen van de raadsels van vonge week Blauw klauw flauw Jan zat boven m de maat t Schippertje zei Opgepast Hou je toch heel stevig vaat Als je valt dan is t een lastl Veiuwe Klokhuis i Leerdam 6 Baal kaal zaal maal baal vaal Oa pti a ri l b lotü t ten deel aan NELLY VAN VUET Groenendaal J2 Nieuwe raadsel 1 liadderraadsel X lo bovenste sport een kleur X 2o sport een boom X 3o een broodje X 4o een onaangename lach X 5o een graansoort X 60 een veel voorkomend insect X lo een groot roofdier De woorden bestaan alle uit 5 letters en de middelste letters vormen van boven naar beneden gelezen den naam van een groente 2 Hoewel ik steeds thuis ben ga ik dikwyls uit Hoe kan daf i Welke vrouw wordt het meeste gelikt en gestompt 4 Myn geheet wordt met 9 letters ge schreven en noemt een heester 2 2 5 16 voor velen een traktatie 1 2 4 6 IS een ander woord voor lof eer faam fii 3 8 9 s een zure vloeistof 7 2 3 4 9 z n mooie bloemen Len 5 8 9 is een onderaardsche gang 1 Kruisraadsel Op de beide knnsjeslynen komt de naamvan een edelsteen te staan X X X X X X X X X X X X X lo ri een medeklmker 2o iets wat tusschen bergen ligt 3o een meubelstuk dat in de meeste kamers gevonden wordt io t gevraagde woord 5o een jongenanaam 60 een lichaamsdeel van een dier lo een medeklinker € Verborgen edelsteenen Laat Opa asperges nemen h lunidt er jooveel van Wat dragen Tine Koot en Lena Hansma ntgdunne kousen H Ml dat Caro bona het theeservies omver wierp Ja Tante Rita met historische feiten ben ik slecht op de hoogte Oplossingen inzenden aan de redactie van de Goudsche Courant Maikt 81 RADIO TELEGRAFISCH WBEABBRK T 27 Februari Verwachting Zwakken tot matigen noordelijken tot oo8t iijken wind helder tot licht wolkt droog weer lelfde temperatuur Vnitor vooruitiiehtan wwinijt venuwte PREDIKBEURTEN Zondag 28 FefM nan i OUDA Hem Kerk lOH u vm 1 8 H Cramer Kleine Kerk Peperstraat 4 Maart Ö u Ds H ttinga uit Streefkerk godsdienst oefemnig in de tnesche taal irtref Kerk lurfmarkt 10 o vm en ö u n m Ds J P C ten Brmk Geref Gemeente Turfmarkt 10 u v m en 6 u nm Leesdienstea d Maart 7H u nm Da W i Lainain van Leiden Chr Geref Gemeente Gouwe 139 10 n V m en 6 u n m Da Croes Vtr Calv Nieuwe Zaal Turfmarkt 14fi 10 u vjn en 6 4 u n m Ds W Bieshaar te Den Haag Gebouw Tot Heil des Volks lü u vm Ds Overdmn 3 Maart 7 i u I s Ovenhun ÜLRKENWOUDf Nod Herv Kerk 10 u v m Ds ten Brug gencate BOSKOOP Ned Herv Kerk 10 u vm Ds A W M Ode van Koudekerk 6 u n m De heer Dekker van Oudshoorn Remonstr Kerk 10 u v m Ds W N Nooten Gebouw Salvatori ZV2 u n m De heer de Jonge afscheidsrede GOUDERAK Ned Herv Kerk 9H u vm De beer Bouwhuis g o te Lunteren i i n m Ds de Voogd v d Straaten 6 u iLm De heer Bouwhuis HAASTRECHT Ned Herv Kerk 10 u v m Ds de Voogd V d Straaten Geref Kerk 9H u vm en öVa u nm Ds Ërdman MOORDRFCHT Ned Herv Kerk 10 u v m Ds B Nieuwburg STOLWUK Ned Herv Kerk 10 u v m Da B J Kanis Evangellsatiegebouw 9U u v m en QM u n m Ds Apeldoorn uit Leiden Geref Kerk Leesdiensten WADDINXVEEN Ned Herv Kerk 9Hu vm en6u nm Ds P de Looze OUDERKERK a d USSEL Ned Herv Kerk H u v m De heer Ver maas van Rotterdam 6H u nm Ds W Deur van Schoonhoven W itgeboow Lageweg 9 u vm en 6 u nm De heer de Redelijkheid NIEUWERKERK a d IJSSEL Ned Herv Kerk 9 u v m en 6 u n m Ds Dippel REEUWIJK Ned Herv Kerk 914 u vm anSMsu nm Da Steenbeek ADVERTENTIEN Heden overleed tot onze oiepe droefheid onze lieve Vrouw Moeder Dochter Zuster Behuwdzuster en Nicht Masoa TeoDa laria Treels m der Kleijo m den leeftyd van 49 jaar Uit aller naam TRt 1 Ls Gouda 27 Febr 32 Stemltade 4 De teraardeiiestelhng zal plaats hebben as Dinsdag te 1 uur Zu die iets te vorderen hebben van of verschuldigd zyn aan de nalaten schap van den Heer HENDRIK DEGOEY overleden in het Bestedehn genhuis te Gouda op 5 Februari j I worden verzocht daarvan spoedigstopgaaf te doen aan notaris J VAN KRANENBURG te Gouda 11 Eefl flinke Dienstboile GEVRAAGD zelfstandig kunnende werken en koken Sneven onder No 710 Bureau Goudsche Courant Markt 31 10 Mevr VAN WIJNEN Fluweelensingel 70a VRAAGT voor DIRECT een flink Meisje voor halve dagen 10 Aanmelden s Avonds 7 8 uur In stil gezin kan een net persoon als Commensaal worden geplaatst Vr e slaapkamer Bneven onder No 716 Bureau Goudsdie Courant Markt 31 10 TE HUUR 6R0OT PAKHUIS aan de Raam no 294 3 vcrd hoog en GROOT PAKHUIS aan de Houtenstraat no 4 samen eengeheel vormend met groote brcede deuren om auto of ander voertuig door te laten 1 Te bevraaen RAAM 13fi Gouda VOLVETTE EAAS 48 ct per pond VERSCHE EIEREN 3 t en 4 cent per stak Kilo Kaasjes Edammer Kaasjes Leidsche Kaaa ZoetemelkBche Komtjne kaaa Aanbevelend A J OpBteltcn 15 TELEPH S082 DAME zoekt Gem Kamer s met pension op goeden stand Br met prijsopgave onder No 707 Bur Goudsche Crt Markt 31 10 Burgerwoonhuis Koopl Mi floze iiïerlBBÉrs H H Rook rs Zoekt gti Iets op het gebied van Rookers benoodigdheden bezie dan eena de Etslage van L Binnendijk KLEIWEG 87 Wat met geëtaleerd vraagt men binnen RUIMF SOBTf I BING LAGF PRIJZEN goed onderhouden als nieuwTE KOOPStaande en aldaar te bevragen ZOUTMANSPLEIN 27 8 Huizen te iiuur GRAAF V BLOISSTRAAT 90 en 9 i ƒ 5 50 per week no 61 ƒ 6 25 per week 3 Te bevrage n aldaar Heerenparaplüie t en belooning tei ugbezoigen 10 JOUBERSTRAAT 20 0 Hleerenhuis te huur modern ingencht met flinken tuin Te bevrssen OOUWE 11 JO Kon Chr Oratorium Vereen EXCEL IOR Diretteur BERNARD DIAMANT BUITBNGBWONB UITVOBRINOKN op MAANDAG 7 m DINS1 4G 8 MAART 1132 av T uur precie m d 7UIDIEEKERK Glash Rdam ing Uash en Jufferstr Emde 10 I S van BACH a MATTHAEUS PASSION Medewerking JO VINCrNT TH VERSlIlXiH h v TUI DFR Til DFXIJS N HUISMAN AD POTH J J POOLMAN J STOTIJN J H BBSSBLAARJr Li FIIPSL Jongenükoor o 1 v PIET T HART Begeleiding HET RESIDENTIE ORKEST Dmgent BERNARD DIAMANT Pleyel aavecymbel van de firma Duwaer Naesgena Amaterdaa Kaarten Maandag ƒ 1 60 Din idag ƒ 2 50 en ƒ 2 Bel inbegr en Plaatsbespr dringend aanbevolen Ttkstb met Holl tekst ƒ O 30 dagel bij den B ek handel VAN BlURK Kleiweg 39 ♦ L O Rulten Gouda TRABETHSTRAAT 48 TELEFOON 2202 ACCOUNTANT EN BELASTINGADVISEUR Belastingadviezen bg voorkeur Maandagsavonds 8 10 uur OPGAVEN CONTINGENTEERINO Uw vesizak Is dichfbij Voor degenen die het niet zelf aan den lijve voelen lijkthet of de crisis geen slachtoffers maakt maar wanneer ge nagoot dat een paar honderdduizend menschen naar werk ver langt zonder het te kunnen krijgen dan moogt ge Uw behaagh ken stoel en Uw gezellige kamer wel dubbel op pri s stellen 186 000 OIRO Stypen N V Amst Stereo Inr JOS NEVE Het Nahonaal Crisis Comité doet een beroep op U om mee te helpen voor die gedeelten van het land waar de nood niet alleen door de pTaatseli ke comité s kan worden gelenigd Als ge rekeninghouder zi t bi den Postcheque en Girodienst dan behoeft ge de machtiging die U dezer dagen is toegezonden maar m te vullen om maandelijks enkele guldens automatisch van Uw rekening te doen afschrijven op nummert 18Ó 0OO Toe geef een paar gulden I Wonneer ge geen rekeninghouder zijt loop dan morgen even noar het Postkantoor en stort op 186 000 het bedrag dat ge kunt missen Stel het niet uit want er zijn er velen die op Uw hulp wachten