Goudsche Courant, dinsdag 1 maart 1932

Voor de vele bewezen van deelne imnit ontvangen bn het overladen van onzen besten Behuwd en Grootvader den heer G W SCHUT betuiften w onzen hartelyken dank Uit aller naam C W VAN STAPELE Gouda 1 Maart 1932 Het is HET VOORDEELIGST Het is HET EENVOUDIGST Het is HET GEMAKKELUKSl wanneer U in meerdere bladoi advertentien hebt te plaatsen hetzy hier of welk blad ook in bmnen of buitenland dat U de opgaaf daarvan toezendt aan het ADVERTENTIE BUREAU Markt 31 Gouda Tel 2745 U zflt dan m eens klaar en deplaatsing geschiedt naar wensch en tot dezelfde prezen als door de bladen direct wordt berekend Oe lue f ade beter door Om haar recJit Naar het Engelsch van E Aj Rowlandabewerkt doorJ VAN DER SLUYb 31 Nadruk verboden Jaick we masten luer een emde aan maken We moeten bodenben dat er een wpield is iie ona aal beoord plen volgens haar eigen mzicht ep yir John strekte T ijn Handen naar tiaar uil maar ze ontweek hem Zijn liefde scheen een andeir mensch van haar te hebl tn gemaakt Ik zal eeriyik ixigen hem zijn Ja tegen hem wel Ik zal hem alles vertellen over legde ïe by zich zelf Maar het noodlot w sterker dan zij Op dat oogenblik werd er aan de deur P lopt en een bnej bmnen gebracht e verblef kte de bnef was Van Martm M t één blik herkende se het Brfmlt Weel de verechnkklng vaa haar 4o tand Itwam haar halder voor den est e üad John Milbrooke Hef maar naar vrees voor artm was sterker dan haar lielde Neen ze kon niet eerlijk zajn ze moest voortgaan een weg te banen door modder en el Tde tot ze de vrijTieid en nuBscbieni Udht lend bereikte 1o n ze Bweög nam John zajn kans waar 1 naderde haar w eer en tpnJt opoiaaw Verzuim niet U aan te schaffen De nieuwe Uitgave van de GOUDSCH VRUGBIlllK Bijgewerkt tot 1 Oct 1931 Een onmisbare gids voor leaeren Gouwenaar Prijs 25 cent Verkrijgbaar in eiken Boekhandel en bi de Uitgevers A Brinkman Zoon Markt 31 Gouda wermpo d p wormoli ft Fermltan verdrijven zeker en anel spoel made en maajwormen loowel bj volwassenen als bij kinderen Wormpoeders f0 85per doos Worraolie f O 85 per flacon VerknjSb bij Apothen Drogist of oa onlv rtn het bedr door firma JaoobaM rU Wortalboer Postjiro 17039 Oude Pckela u tade Vrouwl Houd nu foch eens op mei hef Icoopen van slechte koffie Koop je soms cadeau kolfje De koffie is njef e drjnken laten wjj ons geld In dezen moeilijken tijd foch beter basteden Dat i s nu weer lekkere koffie Een koffie met zoon smaak 200 n geurMoet Nelle zijn Superieur VAN NELLE S PAKJES KOFFIE SPECIAAL AANBEVOLEN ROODMERK 60 Ct per halfpondspakje P A A R S M E R K 55 Ct per halfpondspakje GROENMERK 40 Ct per halfpondspakje VRAAGT UWEN WINKELIER Gele tanden bijrookers Na lauff zoeken eindeiyk datgene wat ik V lor mijn tanden noodig heb Nadat ik het dn maai gebruikt had waren mun tanden helder wit hoewel zy er door het vele rookcn bruin en leetyk hadden uitgezien Ik zal gten ander merk meer gebruiken dan Chlo rodont B Horst Berg Verlangt alleen de echte Chlorodont tandoasta met rood wit blauwe garantiestrook tube S5 cent en SO cent Overal verkryg baar KUNT U MIJ een afdoend geneesmiddel verschaffen tegen haaruitval en roos op het hoofd Ja dat kunnen wg Oothout s haar groei extract staat daarvoor als uni cum bekend het kost 65 et By alle drogisten verkrijgbaar te 6ouda by Anton Coops Wydstraat 31 Drog Het Groene Kruis Kleiweg 94 Drog Het Westen Wachtelstraat 12 Drog De Goudsche Gaper Markt 6 Drog Het Blauwe Kruis Burg Martenssmgel 109 Voor engros Pir ma P OOTHOUT Hm Co Den Haag Irving s Cist tamine tabletten znn clol lert es in zakformaat Gebruik na lederen maaltijd twee Cist Iamine tabletMs lederen dag Zi houden Uw lichaam kerngezond en stimuleeiien Uw energie GIST IS LEVEN EN APOTHEKERS Bi hoofdpijn maag mpewandsstoormssen neuralpFËn onwelvoelen zjjn een paar Irvjng s tabletjes voldoende om weer een gezond mensch van U te maken Geen dag zonder GjsI tamme ALLE GOEDE DROGISTEN Flacon van 30 tabletten f O 7 Flacon van iü tabletten f 1 63 Flacon van 120 tabletten f 3 Flacon van 300 tabletten 16 N V ALGEM HOLL HANDEL INDUSTRIE MIJ DENNEWFG 140 = DEN HAAC ===== iÊÊÊÊÊÊmmÊÊÊÊÊÊÊ mÊmamaMamsKj jjaÊÊmmmÊfimmmm SANGUJNOSE GIJ kuniu niAl voopst llttn hoeveel g oed het u doen z l lm nu nu het voorjaar begint eene g ode AN GLINOSFKUUR te doen Httlal u zyn alsóf er nieuw bloed in uup adrien komt en Ie kwade sappen uit uw Ufiaam verwyderd worden Personen met pu sten m het gezicht met uitslag en z ferL i heblien zeker de slechte sappen niet uit hf lichaam verwyderd Hun nieren hun lever hunne mgewindei werken slecht Zulke peisonen hebben zeker niet de Sanguinose kuur gedaan Want de Sangumose reinigt uw bloed zij ersterkt en verrukt het e flacons Sangum se n het voorjaar doen wonderen aan uw gansche gestel De SANGllNOSE kost per flacon f 2 6 f ƒ 11 12 fl ƒ 21 Bij Apothekers en Drogisten Den Haig VAN DAM Co De Riemerstraat ic 4 C Abonneert U op dit blad H Luisvrouwen Attentie Weet U dat de kwaliteit en zuiverheid van het echte Quaker havermout gewaarborgd wordt door 43 nauwkeurige controles Quaker wordt reeds meer dan 50 jaar door ervaren dokters aanbevolen W Alleen echt m de geel blauw roode wngmeele pakken met bon voor zwaar verzilverde gebruiksvoorwerpen De tegenwoordige groole pakken die 5 ons netto bavtttan ztjo voordtcliier HO 17926 70 Jaargang Woensdag 2rilaai4 1932 TOBDSdE COÜRAXT NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWIJK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda en omatreken befaoorende tot den bexorgknng 1 6 regels ƒ 1 30 elke regel mee ƒ O 25 Van bulten Gouda en den bezorgknng 1 6 regels ƒ 1 65 elke regel meer ƒ O 30 Advertentien m i Zaterdagnommar 20 A bijslag op den pr js Uefdadigheids advertenttén de helft van den prljs INGEZONDEN MEDEDEEUNGEN 1 4 regels fZM elke regel mew O Op ae voorpagina 60 hooger Gewone advertentien en ingezonden mededeelingen bij contract tot zeer gerednceenlaa prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte Advertentien kunnen worden ingezonden door tuaschenkomst van soliede Boekhandelaren AdvertentiebuTeux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatahig aan het Bureau zQn Ingekomen teneinde van pname verzekerd te zljn Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon enFee stdagen ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 26 per week 17 cent met Zondagsblad per kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal waar de bezorgmg per looper geschiedt I raiico per post per kwartaal ƒ 315 met ZondagRblad ƒ 3 80 Abomiementen worden dageM ks aangenomen aan on Bureau MARKT 81 GOUDA by onze agenten en loopers den boekhandel en de postkantoren Onze bureaux zijn dagel ka geopend van 9 6 uur Administratie en Redactie Telef l atere 2746 Fostrekemng 48400 ploitatie object wordit Ook de Vereenigde Stat i wenachten ten biöioeve van hun economische ontplooiing vr en toegatig tot dit gebl aoodat men eei lang op Japansch Amenkaanachfl onderhandelingen kan re grens woMen gettteld van 6 mülloeD quar tera in één jaar tijd De iiegeermg verwacht nict w o verklaar Xe de nuniater nog dat de broodprlje ten gevolge van de wet duurzaam of oigemeen zal stijgen WliSEKLANU Ecu ongewapend vredesleger Merkwaardig vooratel aan den Vol kenbond van dru Engelschen Üe ecxetuirifi generaal van den Volken bond h eft Maandag en merktwaordi voorsU ontvangen l ne hngelsotien nebben zicli m verband uiut een tn hügeland out8tunö l euegmg met een schryven tot deii secretund genraal gewend waarin zij zich beiead verklaren tpt de vorming van een Vredealegor dat door den V uikenlKMUl In heti Japoinach OhineLftclie conll ci zou moe kamer ilninncn doch vond het kizkl niMt la bed y n haar nian dese ontdekte eeB openstaand i lam en wa iisohuwde de poli tie Terstond werden alle pol tieposten g waarsWiuwd en werd de itvoerlng per r duo bekend gemaakt ken uitgebreid odder zoek werd ingestield m aar U t heden boeft men nog geen spoor van het kind gevoodan VESEENIGDF STATEN Bier tal Amerika Oroot opiien m Washington lEehiard i e gouverneur van den staat Uhode ttf tnnd heeft een wet oadert sekend waarbij het verhandelen van 3 pet bier toegestaan wordt Deze stap van den gouverneur dié in stnjdl i met de federale constitutie heeft m Wu huigtou groot opzien gebaard Hoover tracht he groot aantal faillusementen te doen vermindtrcB President Hoover heeft een speciale bood fidiap gericht tot het Congres waarm hij nandringt op een drastische herzienmg van de fedleraJe wetten m he t bijzonder om te voorltonien dut het aantal laitltesemeoten nog grooteren omvang aanneemt President Hoover wyst erop dat het aantal lallllaeenienten geetegen ia van 23 0 0 in 1921 tot 65 000 m 1931 Hy verklaart dat de iwet alduH moet worden veranderd dat steun kan worden verleend aan eerlijke doch onfortuinlijke schuldenaren om hierdoor een snelia en economische liquidatie mogelijk te maken en raude te voorkomen In verband n et de huidige omstandigheden noemt preetdent Hoover de bestaande wettoa ooTotdoenda BINNENLAND Japan an Paul Boncours woorst0ll0n Ben officieele aanvaarding dooi Japan Zal de toestand in het Veire Üoaten nu verbeter i De Japansche vertegenwoordiger te Ge an een werkelyken wapenstilstand thana tóve Sato heeft gisteravond naar de Bntsthe dtaadlooze dienst meldt officieel mia Paul boncour meegedeeld dat Japan de Maandag ingediende voorstellen aun aardt In den brief aan den voorzitter van den Volkenbondaraad overhandigd wordt gezegd dat Japan de voorwaarden van het pUui ten volte en gaaroe aanvaardt Bedoelde voorateilen houden om m dat oaverwyid een vredesconferentie te Sjanghai zal worden byeengeroepen waaraan lal ft orden deelgenomen door vertegen woordigers van Japan Chma en ander i taten wien veel is gelegen aan rustige en geordentte toestanden te bjanghai basis der onderhandelingen ter vredesconferentie nullen zyn aan den eenen kant de mededee luigen van Japan dat het iet an zins is OIO politieJoen en terntonalen toestand te veranderen noch m genoemde stad zich bizoodere rechten te verzekeren waardoor de belangen der andere staten in het K drag rakem aan den anderen kant is een grondslag der besprekingen de toezegging van ühina dat het tC v 1 dragen dat de veiligheid e onathanKelykheid der lalemationaie nederzetting geen gevaar loopeiL in hett derde en laatste voorstel Hordt uitdruklielyk gestipuleerd dat het lieritel van den vrede te Sjanghai op geen enicele w jze voormt zal ioopen op een regeUng van het geschil tusschen China en Japan in zijn geheel A oals men ziet stelt men zich slechts een beperkt doel voor oogen en hoopt men fatapsgewyze vooruit te komen Juist dank zy het feit dat met geen enkel woord wordt gerept van de Mandsjoerysche aan gelegenheid noch het geheele comp ex van Japansch Chineesche vraagstukken wordt aangeroerd kunnen beide partyen welucht tot elkaar komen China heeft dan ook on middellyk te kennen gegeven dat het a lea ftil do om den vrede naderby te brengen daar dank zy de Rritsche bemiddeling aan de hand is gedaan dat zoowel de Japan öche als de Otuneesche troepen zuilen te nigtrekken onder het toezicht van de troe pen der onzydige mogendheden bovendien IS voorgesteld dat de Japansche troepen zich weer zuilen inschepen Terwijl de Chi neesche vertegenwoordgier in den VoUen bondsraad zich onmiddellyk mi neefsche voorstellen vereemgi Japansche gedelegeerde zul lyk gedaan hy wenschte eerst punt zyner regeenng te kennen lil elk geval kan met worden chend dat ala uitvloeisel der Iwmiddehng zeer belangryke 2yn gemaakt daar de kans op hel BUITSNLANDSCH NIE UWS ISJËCUO SLOWAKIJE Leo rniixki zeer groot is geworden en bygevolg ook de verwachting is gerechtvaardigd dat de stopzetting van den stryd het begm zal zyn van de opheffing der Japanach C hinee8che tegenstelUngoo Een kuur tn T ijecho Slowakye7 Beveatigd wordt dat Leo Trotzki de vroegere Russische volkscdtaimiBsaris de Tsjecho lowaaksche rtgeenng h it verzocht hem toe te staan voor den duur van dne maanden in Tsjecho Slowakye te ver blyven voor heft doen ifan een suur De correspondent van de Manch Guardian verneemt dat de Tsjecho Slowaaksche re gebruilil Ue urijveis dfiolen geermg ians bereid dit verzoek in te cr nB ge eru U tevens mede dal lokio neemt in elk geval thans een veel gematiger houding aan d m het jongste verleden zelfs heett Japan het noodig geacht te verklaren dat er geen woord waar is van de beweringen als zou Japan van zins zyn geweest neutrale zones te scheppen rondom de voornaamste Ghinee sche steden tn oproep liebben gepubliceenl tot vrywU lige dii dneiiung aaa dU leger Wanneoll andci dwangnudd len behalve moasamooird en onthouding van voedsel niet voldoende zijn om de vijandelijkheden i ai staan té brengen moeten mannen en vrouwen aioh vrijwiilig en ongewapend tusschen de strydende troepen werpen Het V b svcret naat maakt het CHINA In de nabyheid van Gbarbio ia eeco Ohi neesdi kruitmagazyn m de lucht gevlogen Daarbij crden de Climeoaiiie bewakingsm inschap en ongeveer 120 m getal gedood 01 igewonü De oorzaak van de explosie m n met bekend VBRBËNIGDE STATEN Ontzaglijke brand in Pennttgrnte Twee kerken een schoit gebouw n 136 huizen verwoeat In Pennsgrove New Jersey ie een brand Il tgebroken tüe door den heerscüenden kriiichtigen iwmd sne uitbreidcte Twee ker k n het Bchoolgebouw en 135 hulzen wei den door het loeiende vuur verwoest De oorzaak an deze üntzaggeiijke brand iunog willigen op voorwaarde dat Turkye er in toestemt Irotzki na verloop van deze dne maanden weder op te Uemen Dit laatste slaat echter met vaat £ r IS nog een anderft moeilykheid het feit nl dat doordat d SovjeUregeerttg 1 rotaki h Russisch staatsburgerschap heeft ontttom t zyn pfspoort ongeldig is geworden Uy zal etn z Nausen paspoort moeten aanvragen l Volkenbond tenzy de TurksChe regefling hem een voor loopig Turksch paspooi verleent voor de reis naar Tajecho Slow Kkye Trotoki heelt den w i ch te kennen gegeven te FrencJanske ftplice o fte Piesta ny te veriilda 1 tjpüfr op wyzen dat hy aan rheumatiek lydt ENGELANa Tarwewet mgediend Geen Uqvende of algemeene verhoogmg van den broodprlis verwacht Ue üritacne minister van landbouw JSir John jiJiioir heeft by het Lagerhuis de tarwewet ingediend waarvan het doel is de tarweverbouwers m het Verwenigd K onink njk een verzekerde markt en een hoogeren prija voor binneiüandeohe tarwe gieachikt om vermaLeo te worden t © verschaffen zonder subsidie van de sctiatkist en zonder dt mtbreidmg van het verbouwen van tar We an to nioedigöi tot land dè t er ongeschikt voor IS Spiekende over éea standaardprijs zetde bilmour dat het de bedoeling wad dat ledeTG msjeeolireven tarweverbouwer m tiet koninkrijk het recht zou krijgen om san het eind vaai elk oogstjaar een z g dificiency payment te ontvangen zijndie het veraohU berekend naar de gecontroleerde verkoopen der verbouwers tufisclien den vastgestelden gemiddelden pnjs dtr tarWe en den stand oardprijB van tian sliiUing per cwt 60 8 kg nicerkoiiiende op 45 al ailmg per quar ter van 504 Ib hi de wet komt de bepating VOO dal de toestand orer drie jaar opnipuw aJ worden nage iaan Vo5r de uitbetaling van deficiency payment zal een Mr Dr R T Meca t Te Gravenhngo is overleden mr dr U T Met die zoowel in Nederland als in Keft rl indRCji Jndie versctuUendA vooraan fltaandt functies heeft bekleed Dr Ui is ving zijn earnère aan op hcA departcmmt van Koloniën doch ging roeda ai oedi g over naar den indischen beatuur dienfit In Indie ww liij ernigen tijd werk zaun bij de reolifwrlijtoe maohl maar na korten tijd vestigde hij zloh als advocaat en prwureur te Batavia Daar nam hif ala w o d mg peHluren een rpfks van jaren een voorlanfitaande plaatB m tijdens zyn Indl a he jaren h eti dr Mppb zich nog op Veler Jei gf lied verdienstelijk gemaakt Hy wns onder n f r hoofdredacteur van het Nieuwe Kata iaaRoh Handelsblad en goruimen tjjd waarnemend president an de Javasche Kink St ds mktr namen de bankierewerk 7aamlied n zijn tyd in beslag zoodat hij mi pen e jaren njn positie als advocaat pnjsfil GprepatrifeoTj Het zoontje van Kuriiel UndlMTg ontvoerd üiateiB ond tu wchen 7 en 8 uur ii het ioontje van Amerika s nu pat populaire viie gen tr kolonel Uiarlew I indberg mt zijn slaapkamer in landberg s villa te Hopewell m den stuit New Yetisey ontvoerd De jon ge Ohulea AuguwtUfl Jr die 19 maanden out ift httft zijn alaapkamer op de eerste verdieping van het huis ie hall aüit had mevr Landberg l m tax bed gebracht Toon ZIJ 2 uur later loevatlig even op de eerste etage moest z jn ging z j nog even de Onaeriusschen vraagt men zich af wat Japan ertoe heeft bewog i eindelyk van koers te veranderen en thans een schap pelyker standpunt m te nemen Verschillende factoren hebben vermoedelyk een rol gespeeld ten eerste hebben de Japansche expedities naar Sjanghai geweldige som men verslonden terwyl de militaire succes sen der Japanners die op een onverwacht fel Chmeesoh verzet stmtten met in over eenstemming waren met de enorme bedra gen die de mihtaire actie vergde Boven dien heeft Japans optreden een zeer ern atige ontstemming m Ameiika gewekt dat geiyk o a hleeik uit den bnef van btimson den mituster van buiitenlandsche zaken aan senator Üorah er desnoods met tegen op zou zien zyn vloot uit te breiden smds Japan op swo duideljijke wyze ia str d met het negenmogendhedenverdrag heelt gehandeld i ovendien heett Japan eveneens hoe langer hoe meer zyn sympathie verspeeld by de andere staten der wereld lokio heett blykbaar met zonder recht v reden gevreesdi dat m de buitengewone VolkenbonjOsvergadering ter behandeling van hft Ohineesch Japansche geschil waarvan de datum op 3 Maatit werd bepaald de hou ding van Japan unamem zou worden veroordeeld wanneer het m zyn halsstarrige houding zou volhardeiL Er is dan ook reeds sprake van t de gewyzjgde toestand in het Verre Oosten wellicht zal leiden tot uit stel van de zittingen der bmtengewone As semblee Japan zou dit natuurlyk meit on gaarne zien en ook Engeland doet thans zyn best oni een dergelyk besluit te for ceeren Mochten de zittingei echter toch plaats Jiebben dan is de positie van Japan in elk geval minder onmogelijk geworden Wanneer maar eenmaal het eerste doel ij bereikt terugkeer tot normale toestan den in Sjanghai en omgeving is het met uitgesloten dat ook de Mandsjoeryche kwestie wordt geregeld Vooral Amerika hecht aan laatstgenoemde aangelegenheid zeer groot belang het zal stellig onder geen enkele omstai d heui gedoogen dat Mandsjoerye uitsluitend een Japansch ex IS leven Mijl Hy btiwoonde twee van de kleinste ka mcr en I efde nog byna net zoo bekrom pen ai vroeger m den tijd dat acJiel op school waw geweest hod hy het huMraad 1 whilderijen en de marmeren t eeklen wtarm i de grofte linkere ongehruiRt k un I werden volgee ipt bijeen gebracht en hij hul PT nooit aan gedacht zyn bftslnan te vernnderen Maar na Kachel ter igkomst kwam er een wrimdfirng in zijn geest Kaohel ehooiïlheid had die verandftring teweeg gel rneht 1 eiken werd hy gekweld tioor de gedach U aan die ohofnheid Jaren eeleden had hij haar moeder lef gehnd maar Lucy was noait in fltaal freweest zulke hettijce gevo len bi hem op te wekken aj Kachel Kn juiRt op den dag dat Sir John Rachel geluk kiE had gemaakt met de bekentenis van 7tjn liefde had de oude geldscnieter hel Ixehirt eenomen om het meisje over wie hij zieh h er en mee ter oe d voiw het leven aan zi te binden Het belio rd tot Martin s strategie m 7 n verschillende hnndlamrcTti eikaar telaten hesp den en van Oolin WinPhmonihad hij gehoord van Kachel n hezoek aandiene woning m haar tnevnilige ontmoetingR et Milhrook in die volksTyuurt Ik weet dat re roede vnendtn zijn dit merkte ik al op Kadley Ahbev zei liij tegerf Martin Ik geloof dat Mifw Uebenham met dezen man knn doen wat zf wii lelfs tmrawen Martin br wat Maar de k rden hadden indruk gemaakt Laiit ons ervoor waken I St gaat verworden tot telei an iyn liefde en Kachel kon hem met Iwij7en Maar hoewel ze aan haar zwak iieid toegaf verloor ze toCti de voorzichtig held gven oogeaibFlk uit het oog Ze weiger de zioh te bmdeA of hem toe te staan zich aan haai te binden door een publiek enga gement f Je moet niet vergeten zea ze dat jij in aanzienlyk man bent en ik een arm me eje k kan je met zoo maar toestaan e aan niij te binden Er zijn zoo n boel rebenen waar je nog eena rustig over aJies n oei nadenken en mot m ten optelling rnoet handelen Ik zie geen redenen ei John Milbrook oprecht Ik heb vanaf den dag van onze eerste ontmoeting van je gehouden Ik iwen je ais nujn vrouw Ik ben een vnj man en hf oet niemand om raad te wagen Een zucht van ongeduld kwam over Kachel 6 lippen Ze moest hem op een afstand houden totdat de zaken wat minder gecompli eeerd voor haar waran geworden en ze wist Jiem met haar sun esjieve manieren zoo om den vinger te winden dat hij tedWotte er m beniBtte om dé aankondigmg van hun engagepient nog eenigen tyd mt te stellen Joen hy wae was liep Hachel terug naar den haard er wa een bloe van gediik op haar gezicht en een ongewoofi zadit en teeder licht m h aar oogeÊ Maar ze werd tot de werkelijkhrad terug geroe n door den bnef dl i ze m de hand hield Haar meester schreef kort maar gedecodeerd Is mlj ter oore gekomen imdde tïttt Milbrooke Ik verwacht dat je allen invloed die Je op dezen man hebt zult aanwenden ttn Rachel e hand beefde en ze bet den brief op den grond vallen Ieder stap lie ze vof rwaarta deed scheen door twee stappen achterwaarts te worden gevolgd nog geen uur geledMi had ze het licht zien da en en nu besefte ze dat ze inderdaad npg heel ver van haar doel af was e ging zitten en staande m het vuur hüar handen m elkaar geklemd Na fen poosje verminderde haar opwinding Ze raapte den brief op las hem nog eens met de grootste aandacht mi ze zag duidelyk hoe ze moest handelen Ze zou probeeren Martlp zand in de oogen ta strooien en op die manier haar positie tegenover Milbrooke kunnen handhaven Kachel weigerde er zelfs ook ma r san te denken om te trachten ISir John van eljn plan af te brengen In de eerste plaats om dat SB wist dat hoe groot h ar maoht oTer tt jiïAit iOJS zou hebben om hem dit voornemen dat Mn zoo aan het hart lag te doen opgeven ei tetn twerde omdat ze zijn achter docht me wilde wekken door zoo n zoivderlimre en ongemotiveerde verandering van houding Het was immers juist dit plan geweeat d t hen zoo tot elkaar hnd gebracht en om geen half uur geleden hadjden ze samen prachtmate Juchlka tLelen opgeix u wd over fm onzelfzuchtig leven gewijd aan lie niisdeelden die hulp noefCl hadden Ze stond op en gint zlttien om Martin hnef te beantwoorden Ik 701 doen wat ik kan gchroed za traar ik ben er niet zeker van dat ift sue 06 zal hebben Als ik niet slaag moet ii maor doen wat u het beste hjkt e was wel diep gezonken maar toch n niet oo diep dat ae zou doen wat dm bnef van haar verlangde lerwyl Kachel znt t droomen oy r een toekomst waarin ze vnj en liefde tai üel deseeluk haar deni zou zyn aisaf ze een gewoon meisje was was de man du haar in zijn klauwen had bezyr en geheel ander lot vo r haar te bepalen briefje dat je een fUiiation bébi nMt John fl Milbrooke ook was w niet gflooeg invloed Wondt T rw g4 Joseph Martm had zich een weelderig huis ingericht een peJeis vol kunstschatten n aar hy had niet het minste gevoel voor de innerlyke waarde van zyn bezittingen Hy zag e n goede geidbeiegElng m de w hil € lienjen het beeddhouwwerk en het goud en zilver en de prachtige meubels en toen hy die dmgen ui het groote Jiuia had gebrécht dacht bij er nooit meer aan en geen b hJigcn In