Goudsche Courant, woensdag 9 maart 1932

HO 17882 In de JCamer an Senaat Jtyn gisteren door de onderscheiden presidenten de herdenkuigsredevoermgen gehouden ter eere van Bnand De presiden t van de Kamer Btüason verklaarde ojm dat het verhes dat het parlement lijdt door den dood van BEiand ontzagljjk is Briand heeft aldun Ituisson tU hs de jaren na de oorlog met aJechta l rankryk doch de geheele wereld toebehoord Zyn naam heeft boven de nationale tegenstellingen gestaan en is voor allea een teeken der iioop geweest Buisson herinnerde aan het vredeswerk van Briand en aan zün woorden die fRi tvdens een der laatste Kamerzittingeni hkeit uitgesproken toen me hem bittere verwaten maakte wegens zün politiek Briand nep toen met stemverheffing mt Moet mon dan sterven om te bewyzen dat men eerlijk ie Vervolgens nam Tardieu nog eenmaal t woord De premier verklaarde dat Briaiid ale hd of chef der regeering op binhen en buitenlandflche politiek nimmer zyn vertrouwen heeft verloren op de goede uitwerking welke een openlyk en eerlijk debat en vrijwillig feifcroffen overeenkomsten geven De president van den Senaat herdacht Briand in hartelijke bewoordingen waarby de vicepresident en Paul Reynaud de minister van Justitie zich nooun de reg e ring aansloot De büzettingsplechttgheid Het program der bijzettingsplechtigheid voor Briand ia thans definitief vastgesteld Keeda Dmisdagavond is het stoffelyk overschot gekist Donderdagmorgen zal het stoffelijk overschot Worden overgebracht naar het ministerie van iBuitenlandsche Zaken waar de doode in de Salie des horloges zal woraen opgebaanl Zaterdagmorgen zal de aartsbisschop van Parijs den overledene zegenen Daarna zal de lykkist voor het miniaterie worden opgesteld Van het mimsterie tot de kamergebouwen zullen tribunes worden opgericht Om twee uur des middags zal ministerpresident Tardieu een herdenkingaredevoormg uitspreken waarna de troepen voor het stoffelijk overschot zullen defileeren VCorioopig zal het stoffelijk omhulsel op een der Paryache b raafplaataen worden bygezet Later zal de teraardebestelling op Cöcherei plaats hebben Op verzoek van Briand s familie en de overledene zelf zal de lykdienst worden houden m de Notre Dame De laatste dagen van Briand oals eerst thans uit den vriendenkring van Briand bekend wordt waren de ge Het goede te zien en het met te doen bewijst g ebrek aan m oed üm haai recht Naar het Engelseh van E A Rowlands bewerkt door J VAN DEE SLUY8 37 Nadruk verboden ielukJug werd John Mübrooke zoo m beslag genomen dioor zijn poging om wat hy Mise Graham e eeïiandelijk optreden noemde te verontaohuldigen dat hij Hat chel a giedrukte stemming niet merkte en ze iiet hem maar over LiJitti praten niet alleen omdat het haar tijd gaf om na te Anken maar omdat ze er waarlijk nog voldoening in vond dat voor Liüdh zelfs op Ötr John s vneodachap aUe kans verkeken was Toen üet ze John MübrocAe over ajn liefde apreken ze Üet hem woorden van jederheid en aanbiddling stamelen Ze wilde die gaven aanvaarden ak zoete bloemen en met denken aan wat komen kon Ze üde geen afstand doen van den droom Van dit uur Maar tenslotte moeat ze de vertoovermg verbrïtett We moeten voor vandaag afscheid nemen zei se maar morgen Ze maaMe n zin niet af en John Mübrooke was vreden met de belofte düe hij uit haar Dorden verstond Toen Hacbet wegned boog ie b uir DAME zoekt voor direct liTsiaapkamer Bezoekt Donderdag 10 Maart met pension 10 Bneven met prijsopgave onder No 840 Bur Goudsche Crt Markt 31 na afloop van ds markl om It UUP cl s m tnoramnm de DAME op leeftijd vraagt een Zjtkiiir lit Sliipliiiirtji op netten stand Brieven onder No 842 Bureau Goudjsche Courant Markt 81 Groote Opeobare Veroaderiog in hat Café HET SCHAAKBORD aan dan Kleiweg te GOUDA waarin de landbouwar F E H EBELS Lid van de Tweede Kamer zal spraken over Koml allen 50 De crisis in het Landbouw Tuinbouw en tfeeiioudepsbeilrijf HM la Uw balans Uwe vraag Mijne Heeren T nMAI PECLAMÉ ME DEOEELINO Congres Het eerste Nederlandsche Reclame Congres met onderwerp Reclame en de Crisis t gem kkeliik te beantwoorden Het komt alleen op an of U den moed heeft met de oude ileur te breken 7 heeft het altijd over de zenuwsloopende werkzauti heden op de beun op kantoor en op ren Niettemin meent U uw zenuwen overdag herhaaldelijk nog een extra zweepslag te moeten even Hier een kopje kofhe daar een kopje thee iteedi weer en iteedï meer Waarom gebruikt j geen Koffie Hag Deze heerlijke lantagekoffie ii gegarandeerd coffeïnevrij heeft geen prikkelendeuicwerking op hart en zenuwen en berooftU Tooral niet van een gezonde verkwikkende nachtruit 2m zoo nu weet U het geheim vin miin gezondheid miin kalmte en zelf beneersching wotdt 17 Maart o s te Utrecht gehouden Vraagt inlichtingen aan het secretariaat Genootschap voor Reclame Keizersgracht 2834 Amsterdam Gele tandan bij rockers Ns lang zoeken eindelijk datgene wat ik voor myn tanden noodig heb Nadat ik liet drii maal gebruikt had waren mün tanden helder wit hoewel zij er door het vele rookcn bruin en leelyk hadden uitgezieTi Ik zal geen ander merk meer gebruiken dan Ohlorodont B Horst Berg Verlangt alleen de echte Chlorodont tandpasta met roodwit blauwe garantiestrook tube 35 cent en 60 cent Overal verkrggbaar Krachtig en Onvermoeid zee eren dag weer y gij I jd aan ZenuwachtiKheid Gebrek r eellü Spoedige vermoeid heid Bloedarmoede AlgemceneSlapI SUpdooiheid don heht gij lichaam juist die stoffen phosphorus en geconcentreerd melkeiwit toevoeren die bloed zenuwen en spieren noodig hebben om nieuwekracbtuitopte bouwen StDatogeo it het beate veraterkiogsmiddel Het wekt den eellual op en doel zwakken ea herstellenden in kracht lo jiemen schreef Dr J C van E te L Reeds na een kortstondig gebruik van Sanatogen zultge bemerken dat ge Ü krachtiger voelt het werk ü minder inspant en t gevoel van oververmoeidheid s avond U niet langer bekruipt V ol opgewektheid en energie lederen dag opnieuw Zoo zoudt ge wenschcn dat het was en zoo kan het ook zijn Want Uw vermoeidheid en loomheid dat gebrek aan lust tot werk of ontspanning isslechts een gevolg van het feit dat er te veel van Uw zenuwkracht is gevergd Nieuwe kracht moet worden toegevoerd extra kracht is noodig in lichaam en zenuwen om vermoeidheid te overwinnen om energiek en krachtig te blijven Neem daarom eens enkele weken Sanatogen Daarmede zult ge Uw SANATOCEli Het Zenuwsterkend Votdacl Bij ile Apotheker en Drogisten vanaf 1 pef bu van drukwerk vonrli ALLES WAT GIJ NOODIG HEBT bedriJt vooi UwVer eeniging voor ITn p ticulier gebruik hpfy ste en het gmr t t het fijnste klei rpn ons bedrijf k het te maken fro mtvoering hilliji D R U K K E R IJ priis i vlug jeleverd A BRINKMAN Zn HET BESTE ADRES TELE FOON 2745 BOB SCHOLTE kunt U bij U thuis laten zingendoormiddel van de schitterendeserie Parlophonplaten metde onder orkestbegeleiding door Bob Scholte gezongen nieuwste schlagers i fiai I Goedennacht en welterusten met orkest 1 OBJ J Goedennacht lieveling g 17 87 1 oesie de Roode Lantaarn met orkest Vraagt in den muziekhandel naar deze prachtige platen van PARLOPHON Importeurs I Stad Co Rotterdam Vc oor de zuinige Huisvrouw is het van belang te weten dat slechts het beste derde deel van de fijnste soort haver tot Quaker havermout wordt verwerkt Daarom heeft elke portie Quaker in verhouding tot den lagen prijs een verbazende voedingswaarde l Wo J drukkelijk de verd tafelzilver De inhoud v n Seel blau roodeong neele pokken het eêenwoordije groote Qudter zwaarverzil pak is 5 ons netto 70 Jaapgaiig ig e Maart 1982 mmm mwumr E J V3 E ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN WIPIIWPRKPRK mm vS r E BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORIJRECHT MOERCAPELLE NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN ériz ADVERTENTIEPRIJSt Uit Gonda en omstreken behoorende tot den bexorgkri c i 6 regel ƒ 1 80 elke regel meer 0 26 Van buiten Gouda en den bezorgkring 1 5 regels ƒ 1 65 elke regel meer ƒ 0 30 Advertenties in Zatardagnammer 20 beslag op den ptijs liefdadigheids advertentlën de helft van den prijs INGEZONDEN MËDEDEELINGEN 1 4 regela ƒ 2 20 elke regel mee ƒ 0 60 Op de voorpagina 60 hooger Gewone advertentiën en Ingezonden mededeelingen bfj contract tot zeer gereduceerdea prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte Advertentiën kunnen worden mgezonden door tusschenkomat van aoliede Boekhandelaren Advertentiebureux en onze agenten en moeten daags v6 3r de plaatalag aan het Bureau z jn ingekomen teneinde van epname verzekerd te z jn Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Z on enFeestdagen ABONNEMENTSPEIJS per kwarUal f 2 26 i 17 j j ger kwartaal 2 90 per w J 22 ceS er tU wLTrCor nn rrop ïtw Franco per poat per kwartaal ƒ 3 16 met Zondagrtiad ƒ 3 80 StKBtem b o r a ÏSlS Tltpe rrr bSSrênTe T rè L miTj Z iLSS B Telex H t overliJdM van Briand Herdenking in het parlement Rouwdienst in de Notre Dame Fransche persstemmen Ënsrelsche persstemmen over Briand Waardeerende woorden uit Washington Varkeerslaasan van den A N W B 4e Les Hol niet roekeloos uit schoot of hais wordt betuigd Wyft aanhouden Presidert Hoover verklaart in zlj telegram aan Tardieu dal de eerlyke en vastberaden stryd dien Briand voor den vrede heeft gevoerd den overleden staatsman dierbaar aan het Amerikaansche volk heefi gejraaakt dat daarom met het Fransche volk over het verlies van den groeten staatsman treurt De vroegere staatssecretaris Kellogg verklaart da t Briand in ieder land door millioen m betreund zal worden daar hy d e grootste staatsman i pleitbezorger voor den vrede ia geweeet Zyn dood i een onherstelbmii verlies voor Frankrijk en de wereld neeaheeretx van Bruuid zich de laatste week van zijn hopeloozen toestand bewust en verwachten zij eiken dag het overlyden van den grijzen minister Er was echter een streng voorschrift om naar buiten niets te laten blyken van den emat van den gezondheidstoestand van Bnand aangezien hy tot den laatsten dag zelf de kranten las en men ni t wilde aat hy in de pers zou iczen hoe emsüg zyn toeaUna was tneniengevolge kwam het overtijdenabericht Maandagmiddag geheel onverwachts Toen Briand op 29 Febr j l uit Cocherel naar Parys terug fcwam toostte het hem veel moeite om zijn op de tiweede verdieping gelegen woning van het flatgebouw aan de Avenue Kleber te bereiken Wat hem de laatste dagen het mee t hinderde was het rookverbod ydat hem dopr zyn behandelende geneesheer was voorgeacluneven Maandagmorgen raakte hy echter buiten bewustzijn en slechts even is hij weer tot bewustzijn gekomen Tegen half 11 be on de doodstrya die ongeveer drie uur duurde Framdia persstemmen Vanzelfsprekend wyden de Fransche bladm uitvoerige artikelen aan den overleden s taat8man Bnand Naast uitvoerige levensbeschrijvingen worden de verdiensten van den groeten staatsman voor Frankrijk erkend hoewel de rechtache pera die zyn 9omek veomd in de laatste jaren feitestreed laat uitkomen dat zij deze politiek voor Frankryk niet de berte vond De Echo de Paria schryft dat het Bnand s ideaal is gewee t de man van den vrede en van de Fransch Duitsche overeenstemming te worden U heeft verder dan deze o ereemstemming willen komen en zijn doel was het bereikeai van werkelyke internationale toenadering Zjjn voorstel tot vorming van een Europeesche unie is echter nog niet verder gekomen dan het stadium van het experiment Sedert vele maanden was Briand in het kabinet Laval nog slechts een fagade en weinge dagen voor zijn TOen verjaardag heeft de dood hem verraat In hetzelfde blad schrijft Pertinax een uitvoerig artikel Vele menschen geloofden in het succes van de verschillende gebeurtenissen die Briand s loopbaan vormden en zagen daarin een doelbewuste aaneenschakeling van feiteai Uit persoonlijke waarneming verklaart Pertinax echter tot de conclusie te moeten komesn dat de weg vari den overleden minister van buiten landsche zaken dikwijls onzeker was onduidelijk en begeleid door aarzelende handelingen Wat bijvoorbeeld Locarno betreft had Briand Poincaré na het eerste bekend worden van het voorstel medegedeeld dat deze overeenkomst hem volkomen onaanvaardbaar leek Ook met bet KeHogg pact hadden de gebeurtenissen zich aders ontwikkeld dan Briand a bedoeling wai Briand wenschte een FranschAjnerika iische toenadering en ten aanzien hiervan ibaeft hij zich vergist Sedert 1926 gold al X werk de FranscliDuitsche toenaderii Zijn blik stond echter niet open voor realitedton want steeds Weef hy golooven aan het bestaan van een vredelievend Duitschland Em nl0uw Japansch ultimatum Ëiscfa aan China om de troepen nog 10 K M terug te trekken BejOTgdheid te Wash gton Du JupuudUie opptubuvtUJiebUü h ett het itiiiiden van eu nieuw ulUuiatum aan de Climuesciie autoriteiten bevolen in dit uitiiiiatuni wordt geeisclit dat de Cluneeeche troepen uog üen K M terugtredckon deahalve tot 46 K M afstand van Ba pighai zullen teruggaan Mothten de Clim t i eii dezen axacb niet luwiüigeii dan zuüen de Japansohe troepen upnitiuw de vijandelijkheden openen Het Tsjang Kaï Taiek oppcrbevcÜMbber Het telegraalagenleohap der tiav tA Unie meldt uil ii jangliai dat maarsonaik Tajang Ivai Tejdic benoeuKt ig tot voorzitter van 4 ai üpperaten üorioga en Defenaieraad en tegt Iykürt i tiot chef van alle UhinoeAcha letter vit A en luchtvlootatnjdkracditen Japanache opmarsch naar Nankingr Het Cliutueache hoofdJcwartier deelt m ada iiu de Japanaclie troqwn de aanvallen verder voortaetteu Op het traject Sjanghai Nanking hebben zij talnjke plaataen bezet D Olimtitzen laeweren dat de Japanscho uoepen mt Tokio bevel hebben ontvangen NimKing aan te vallen zoowel vau de landüLji van de zeezijde la dien einde zijn onKevcw auüOO man Joipanedie troepen geooncentreerd Zij zouden du eerstvolgende da i Wi den nanvoi op Nonkln openen Soetajau door Japs ische vliegtuigen gebombardeerd Japanaclie vloegtulgen hebben guftieren boven de stad Soelsjau dertig bommen geworpen Vijftien persorvn werden bi het honihardemeut gedood Bezorgdheid te Washington In ofhcicele kringen its Wobhungton wint fio mcening veld dat Jajtan zal trachten da zuivermgaactie rondom Sjanghai zonder koninier om de andere mogendheden en den Volkenbond ten uitvoer te leggen De Japanache excusea dal d © t Sjanghai oange De Duitsche politiek heeft van de politiek van Briand datgWe genome wat zy kon gebruiken voor d voorbereiding van de revanche en de rcrt heeft zy eenvoudig laten vallen Zoo kaa men zeggen dat de houding van Franlcryk m de periode van 1926 tot 1930 het millt ire en diplomatieke herstel van Duitschlan heeft bevorderd De school gaat uit en dan willen de kinderen die den heelen ochtend op de schoolbanken hebben gezeten wel eens de straat op hollen Dat kan heel gevaarlyk xün wanneer dat wild en onordelyk gebeurt Op het linker plaatje gaan de kinderen naar huis langs het veilige trottoir a de orkderwyzer voor de schooldeur waoxschawt xe nog eens om voorzichtig te zyn De anderen op het rechter plaatje hollen met alleen onordeli k zoo maar pardoen de straat op zonder uit te kyken maar zelfs zeer gevaarlijk want ze loopen alU kans om onder een wagen of onder een motorfiets t komen Waarom hollen die kinderen zoo weg Omdat hun met geleerd is hoe gevaaritjk t i En waarom wandelen de anderen op de linker teekening zoo rustig naar huis Omdat xe op school geleerd hebben wat de regels van het verkeer zijn en de onderwyzer hun pas nog gezegd heeft Blijf op het voetpad want daar mag het rijverkeer niet komen en het kan je dua geen kwaad doen Wie niet op het trottoir kan biyveo omdat hij naar den overkant van de stnuit moet om naar huis te gaan moet dat vowzichtig doen en goed uitkijken of de wor vrü is Doe dat met alleen op weg van school naar huis maar doe het alt yd want op den rijweg dreigt steeds gevaar Wie zich gewent om daarop bedacht te zijn qn steeds goed op te letten zal niet licht een ongeluk op straat krygen Leer de verkeersregels en bedenk wel Wie die regels niet betracht Wordt m stukjes thuis gebracht komen vfraterJiingen tijden de w ensillsLaiid£ond rliaudeJingen rof da onderweg waren pn derhalve iiwt nwer konden wOTden P fehouden wordt als ongelooïwaardi beschouwd aangezitui de duur der reis drie dagen ly en d troepen diaadloos hadden kunnen wortkai teruggeroepen Men vermoedt dal Japon door de versterking Van Ihet fiont een noeuwen aanval aan de De Figaro schrijft d t de tyd thans vuorby ia om een buitenlaadsche politiek te veroordeelen lie reeds voor den dood van haar schepper vervalM was Ook de Ami du Peuple spreekt koel en terughoudend over de door Briand gevolgde poUtidc De Imksche pers daarentegen wyst met enthousiasme en waivdeering op het belangrijke werk dat Briand voor Frankryk en voor den Europeeschen vrede heeft verricht en noemt Briand een der grootste zonen van FranlcriJk C elache pevéitemmen over het verscfaeklen v Briand Ook do Engelsche pers wydt uitvoerige herdenkingsartikelen aai Briand De Times schryft dat Briand deJUjxondere nveq V een idealéi nilnTsw van builenUndache zaken heeft vereenigd met die van een volleerd dipltanaat Zyn groote talenten heeft hy gebruikt ter behartiging van de belangen van zi n land in den zin van mt r lationale verstandhouding De Daily Telegraph merkt op dat Briand steeds de vriendschap met Engeland heeft hoog gefeouden De Momdng Post herimiert aan de suggestieve kracht van Briand s redevoeringen waarmee hü het wantrouwen van zyn vijanden in slaap spralc De Daily Maal verklaart dat Bnand door het Engelsche volk wiens ware vriMid hy geweest is ten diepste betreurt wordt De Daily Herald schryft over Briand als den leider van het tweede Frankrijk die aan den vrede aan de kracht van den Volkenbond en aan de ontwiltkeling van de wereldwelvaart door economische samenwerking heeft geloofd Ook de Daily Express prijat m het bijzonder Briand s werk voor den Volkenbond en betreurt dat deze door zyn vrienden tot een instrument ten behoeve van de Frarsche politiek is gemaakt Een OTiherstelbaar verlies voor Frankrijk en de wereld De stroom van telegrammen waarin deelneming met het overiijden van Briand jWis Swnme Kachel ei gat niet een kltnkend bedrag aan te bieden dat twaardai zou wegen clan aUt andere overwegingen verzocht om telegrafiecti aniv ourd en uh h ze den briel verzonden had luwl Kachel hel gevoel dat ze een groote moeilijlvheiil uil den weg had E ruiuid en ïm bleek goefl gi ieB te hebben ant den volgenden Ji oigfcü kwam et een t legram van Mr Cdidtairs dat Mi8r Hwaune komen kon lljichet ging onmiddellijk naar Mwh fHaf ord t kamer We gaan vandaag van liier op r f e op haai koude harde manier Vandaag herhaalde di dame zenuwn hli Ze had geprobu rd van haar stoel op te etaiin tiven Mihs Uebenham de kamer hmnenkiwani naar haar krachten hadden J anc in ric j t ek gelaten Mijn kau enier zaj uu kotfeiH pakken zei Kaohel üe rei is niet long De veranderimr van lucht xai u goed doen Üe tianpn pronpw Mms SUdford m d Togen Zoolang ie m Londen woond h Kl Z4 immer jltijd r g kant een spooi hji Ulith te ontdekken al wa di kaïig wel heel gering nu e het liui zo oed t nooit na er verliel Mnar er viet met aan te denkm om tioli tegen Mia l ei enhani beslis tov te v txetten Ik zal zf rgen klaar te xijn zei se mei eenvoudige waardigheid Rachel glgmlaohte koud voien om nog eens naar hem te kijken maar met een aohok van angat liet zij zioh in do kueaens terugvallen Ken man was rofteüngs langs Hir John geloopen en had daarop met een vluohtigen blik naar haar gekeken Ze had hem onmiddellijk herkend Het wae Ooiin Wrnohinore die natuurüjk door Martin was uitgestuurd om haar gangen na te gaan HOOFDSTUK XX Toen Rach na de samenkomst met John Mjlbrooke thuis kwam vond ze twee brieven één van Joseph Martin en den ander van Lord ïempleton Haar hart klopte heftig toen ze de trap opliep naar haar eigen hamer en ondeirwijl den bnef van Martin openscheurde Ze wachtte even voor ze hem lae Wat zou er mstaan Zou dit zijn eerste aanvalt zijn Maar de eerste blik op den mhoud stelde haar een wemig gerust ze zag dat er een wapewrtiilBtand sou zijn Martu scrfireef maar een paar woorden maar e waren dimdelijk genoeg om Kachel te doen begrijpen dat hij evenmin als zij een breuk wenschte Toen dit tot haar doorgedrongen waa wierp ze den brief m het vuur nadat ae er eerst een cheque voor eensge honderden ponden uit de enveloppe genomen had Wat een dtwaas ben ik toch daoht ze Nu heb ik me zelf den heelen dag gemarteld terwijl hij t al dien tijd io geweeet die bang waa Wel van dien angst aal ik zoo goed mogelijk gebruik malcen Ik xiïL het laatate oogcubUk van bam proCite ren Lie van MillK ent Stafford regelen Nu ae gL en onmiddellijk gevaai had e vreezen van Martin voelde ze haar energie weer gespannen om zich te beveiligen tegen alles wal Sir John i achterdopcht zou kunnen opwijken e wae Uliith jraham voorloopur te stiiii af geweest maar ale Jolm Milbrooke op tie en ot iindei e manier achter de waarhekt zou komen zou het met haar liefide geluk gedaan zjjn Nu ze haar intrek zou nemen m Templeton s huls inoeat ze een mKUtel bedenken om M illicent Htafford voOTLirith b o en verborgen t e iiouden Dat was niet gemakkelijk f kon natuurlijk de oude dame geld geven en haar verder aan haar lol overlaten maar het noodlot mi Mib Staffoid zeker op het pad vun hiuw nichtje brenpen Neen 7e mocht haar mfl4 ht over Mia i Stafford niet verliezen Kachel iiep onruattg hee ti en u cer cp haar kamer terwijl e trachtte dit pm i em op e iosBen Ze had zoo ab rfunt ge n Kachel overdacht de moigelijlthrtd om dlo Mrs UardtaiTg voor hflar dtoel te gebnukea en tenaloite besloot ze dat ifo wagen m was altjjd een gunateiinge v i Mrs JarRtairs geweest De ingeving van het oorenbUk volgend schreef ze aan de directrice dat ze voor een oude bloedverwante e i iteaellig tehuis zocht n ze vroejr Mrs C rfftain of z een kamer Jma vmden vo r FEUILLETON Ze deed haar mante mt en knielde i emzend op het haardkieedje Ze had Lond Templeton i brief nog ongeopend in haar hand Hoewel z biij was met deze wapenstilstand ontv uisde Ze zioh niet dat ze op liet ergste voorbereid moest blijven Het feit d at Uolin Wmofamore haar dezen niaddag was gevojgri bewees wel dat Martm haar geheim kende en wist dat se Milbrooke liefhad en haar vrouwelijke intuïtie waarschuwde haar dat dit voor Martin een hard gelag was De toekomst wag nog donker en vol gevaren tenzij ze op de een of andere manier spoedig de stukJten die m Templettm a beTal wai en en waar Martin zoo bang voor waa in handen kon knjgen Wordt vervolgd Toen herinnerde Rachel zich opeens den brief dien ze nog in de hand hield Een glimlach van triomf kwam op haar gezi rht to rt ze hem gelezen had Deze bJïef b wets haar dat e haar rol volmaakt had gekweld Natuurlijk zou ze de mvitatie onmiddellijk annnemen Wanneer ze eenmaal in Tem i pleton s huis was geïnstalleerd zou e Martim Hider de duim kunnen houden Ze sou he4 zelÏB wasren haar verloving met Wr John Milbrooke publiek te maken Kn hoe meer ze over deze verandenng In haar leven nadacht hoe gelukkiger die haar voorkwam Ze hunkerde er naar om bevnjd te ijd van de noodzakelijkheid zich tot Martm te wenden om geld en als JBe maar eenmaal haar vaete tehuis had zou ze nooit meer om een oent hoeven te vragen Het gefd dat Martin haar vanavond had geawiden zou voorloopag genoeg njn Za moest nn in d cent i aate dl kwaa