Goudsche Courant, donderdag 10 maart 1932

Getrouwd Mr H P C M DE WITT WIJNEN en Dl M M C K0UM4NS De Heer en Meviouw Mr de Witt Wynen Koumans betuigen mede namens wederz dsche familie hun harteUiken dank vooi de vele bewezen van belangstelling by hun huwelyk ondervonden REUNIE GOUDA TELEF 2027 Vanaf VRIJDAG H t m MAANDAG 14 MAART een pio ramn a van sensationeele avonturen emotie en uitbundige vrooliikheid Harpy Piel DE ZWARTE PIERROT een spannende avonturen ioman Ultfl b p lcl W lpronramma MT Op onstooneel PIERRE LIER New Oiiginal Balancing Act bit Eei ste klaa e Vaiiété Toegang voor eUten leeftijd dCfvLf S 2 K s 6 1 en Zondag s vanaf half 1 dooil vooi stelhng B = Let wel Gewone proven i 1 ü J ï kale illustratie door ons orkest HooU ons Oi phial Bioscoop Orgel = HO 17834 Thaliajheater van Vrijdag tem Woensdag De qeestiqn Kluchtfilm Woensdag 2 uui MATINEE vooi eiken leef tod met FILM EN VARIETE PBOGRAMMA t nr s jy G S B wasch zoo HELDER EN FRISCH ALS DE DAUW Onberispelijke aflevering tegen billijke prijzen Wetenschappelijke bedrijfscontrola onder leiding van Mevr Dr Ir H J DE WIJS pnwident von Hindenburg voor de radio gisteravond de Duitsche mannen en vrouwen toegesproken Toen iiiij even jiuen geleden vooi de eirste iitaal d © vraag werd geslfeld mi voor UiiiMohlandB hoogste ambt ter besohnikking te stellen heb ik too sprak von Hinden burg htt nadrukkelijk veruieden voor dooi partijeij ooiganjweerde vergadenngem het vioord tt voeren en deihaive aleoh1 een inaal per ratho het ig ieeJe Dmtache olk Uiegtwpioken Thans nu mi t ai tweeden 11 alp het presiidentsi fp van hot Duitsche n k woidt aangeboden wlJde lik mij in den ZehiRie wlitieke knngen hebben raijn beiluit niij weer oandKlaat lo atellen andere uitgelegd Ook zun ongerechtigheden zoo 1 njpt fiehiflp befwuiste lougene over mij in omloop UaftTtogen kom ik thans op Il B beweerd dat ik myn candidatuur ïou hebben gekregen lii handen der lm kei zijdp of van een wart rood coalitie Dnt IR onjiiiRt De candidatuur i mij aan geboden imt afle lagen en kringen van Jiet IJuitsptie voJk zoowel door een unroot deei mijner ourle kieeere aie ook dooi hen die 11 1925 hun etemwen aan andere cand i lar ten hebben gegeven It a 4e tot mij iidhte PI zoeken nii weei te camdadeeren küvanien nn miepeii dei i echterzijde Hier lij sloten zich andere paatujen en organi aties aan Ik zelf heb evenwel prst toe itestemd m een candüdatuur nadat ik mij ei van oveituigd had dat m geheel Duitsch iand bieede lagen den wcnsch hebben dal ik verder m functie blijE Candidaat eener partij ot f R paj tijgroep te zijn zou ik heb I pn gewpigerd evenals ik voorwaarden en pipliclitini en van de l and heb gewezen IJocli op de7 n bovenpartijdagen baeis de landidaat van het Duitsche voüt te 7ijn en als 70 Mlanig te staan tegenover lien dit slechts candidiaat eenei partij zijn dat be hoKwtle k indien ik nog eena zou worden kükozen leclite God mijn geweten en liet vn lerland verplicht 7ijn on al gevolniaoli Wie vaii het geheele Duit he volk inijn nmlit leidier kunnen voeren In den veikiezingsstrijd zijn persoonlijke aanvallpn tegen niij Ereridit ovei mijn be htuiii tj i nu toe Wet oordeel over net mij lanp oniedit laat ik evenwel aan ieder tfKonderlijk over In dg Piste i laats wordt mij de ondei Itikenuid van het ïoungplan voorgehou len waardooi ik mij openlijk tegenover het nationale front geplaatst zooi hebben l ondertfekening ie mij waarlijk niet üch scvalleii docii ik heb haar giegeven m do pitmpmE dat ook deze etappe nood ake lijk was om tot Wiae nationale vnjTiewl te I MAANDAG a s BEGINNEN WIJ I bptltii p dtn lijweg is gevaaibjk üat liteft dt vonge leg geleejd Maar ook op ten njwielpid beli xir jp nnet te loopeti ol te spelen uaül tii1cne wegen hebben noasti den nj weg Pii iif nderiijk lietspad dat iiitslui tend vo i dp littseis beataind Autos iiiotoiiijw leien wageUb en karren booten op den iiprcg Umie en dt wandalaai p hel liottoir of voetpad Op iiet let ttlei plaatje spelen liWet kmdeien met iun autoped ooaJö het niet mag en dat ajn natuurlijk i iei n Aimemie wttt y hebben aicli gewaagd op luet liietspad en dat i verlteeid want nu kxuuien de fiot sei daar met rijden ie maai hoe dt vowisl Il tnei vvyst dat ze naai i etrflto j p het voetpad inbet n gftao waar de jongen iiiel zijn hoepel al 1 Piet en aijii 4t II9JP vetooi zaken dus gevaar ten ceiwt ooi Kil zelf want ze geraken onder de f Kis aio die moet ultwyken voor een auto p den wtg h ten tw tyle zyn ze een gevaar VOOI de tietserf die kans loopen op len ryweg door nn a uto lie worden aonge leden pt 1 met Je aittoped of niet je hoepel 1 1 I yj den rywef i niet op het Üetspctd ki s bij vooikijur vooi deze en andere speItn ffii spetUeiitiu of een gedeelte waai gt II veikier 1 4 en kom met de autoped I o Ht m het drukke verkeer ook met op de tiottoirs wint dan hebben de voetganger PI iaat van en dan kon de politie de autoppdis w epns hpelemaal verbieden lt PI I Hiub tn fteuf wel een fietapod M iui gti i voetpad i dan loopt de wan leiiuii het voiliget op den iijweg of op het fittspKl maai dan moei hij de nocKlige luinite laten laii het iij eiktei en moet hij van het fietspad afgaan op de tijduge waai adiuwmg vam in wielrijdei zoon des hemels het teven tpt e hel 7oodat hy er ztlfs over dacht dt verboden stad te ontvluchten Dit was echier niet noodig want de tweede vrouw ruimde reedo het veld nadat haar was medegedeeld dat Elisabeth van een ouden Chinees en dok tei een laapmiddel had gekregen waar van men niet meer ontW fckte EXTRA TURFSINGELTelefoon 2600 GO UDA Prijslijst op aanvraag Dwangarbeiders Stan Laurell Oliver Hardy Toegang boven 18 jaar Adverteert in dit Blad Als kwik daall slijgl de nood De korte periode van koude en vorst heeft weer op markante w ze het bovenstaande gezegde bewezen Het Nat onod en me g e d brandstoffer nWan elT mn L rï n poor gulden maandehiks van Uw postgiro rekening te laten afsch ven ocht nTw = het mo gen ochtend Wat wemig s voor U kan veel z n voor andeTenl Luister goed naar lutgctn amltren preken dan zult gij de vaard van hef wjgen leeren kennen Om haar recht Naar iiet Engelsch van E A Rowlaods bewerkt door J VAN DER SLUY8 Nadruk verboden Is Jack hier met geweest om je het ondeihjke nieuwB te vertellen vi oeg ze L e jongeie vrouw keek haar gast nieuws s eng aan Ik weet van niets loe vertel t me uw Ruth vroeg ze opgewondien Huth vertelde t haar m een paai iwoor en en Margeret raaktt haaflt buiten zich elf van blijdschap ze klapte m de handen a danste door de kamer Dat had ik nooit gedacht Wat hetr IK Wat zalig Ik moet vannudidag naar Kachel Weet je dat za morgen hier konit m een eeuwigen tyd te blyvoa Ze aal van er uit trouwen Wat zal ze eeo mooie hriud zyni Oh t ig eenvoudig wonderlijk loen kwam Lord lempleton binnen en ifcn liij het nieuvivs hoordie was hij even lerhaa d en in zekeren zm even aangeaiaam aetroffen alg ijn vrouw al lutte hij zyn hjdsohap niet zoo uitbundig Karhei trouwen met John Milbrooke Dan nwfd hy zich met ongerust tg maken dat p fsehuwehjke geschledeni van Lucy ilarke en haar betrekking tot zijn sohooo 39 GIRO 186 000 Stypen N V Am t Stereo Inr J05 NEVE Clicli Van U r Co KUNT U MIJ een afdoend geneesmiddel verschaffen tegen haaruitval en roos op het hoofd Ja dat kunnen w Oothout s haargroei extract staat daarvoor als urn cum bekend het koat S5 et Bü alle drogisten verkrügba r te Gouda bii Anton Coops Wüdstraat 31 Drog Het Groene Kruis Kleiweg 94 Drog Het Westen Wachtelstraat 12 Drog De Goudsche Gaper Markt 6 Drog Het Blauwe Kruis Burg Martenasingel 109 Voor engroa Fir ma P OOTHOUT Hm Co Den Haag MAtNDAQ 21 MAART trekt de Staatsloti Koopt daarom Uw Witte Stad Obl gatij bii het van ouds bekendi adrea Vio Vio I I en Vi loten l Wed L Blssch TURFMARKT 12 Bekendmaking Vrijdag a s openen wij enze geheel verbouwde zaalc Tevens besloten wij al onze goederen zoodanig in prijs te verlagen dat wij een ieder tarten hiertegen te concurreeren SPOTPRIJZEN Ziet thans onze Etalages en gij zult versteld staan van deze abnormaal lage prijzen Let vooral op ée uiterst voordeelige aanbieding on er Vitrages Hiervan kunt gij met de aanstaande schoonmaak profiteeren Voorts vragen WIJ uwe bijzondere aandacht voor onze afdeeling Kousen en Sokken Wij hebben enorme keuze in Wollen Zijden Macco en Katoen SPOTPRIJZEN BERTELS GOUDA SCHOUWBURG BIOSCOOP Vanaf Vryda 11 Maart het graote amusante filmwerk DE ONBEKENDE VADER EIN TANGO FUR DICH waarin de haofdrollen gespeeld worden door de bekende ariisten FEE MALTEN en WILLY FORST De onbekende vader Het meisje van het Pensionaat De heldhaftige Conferencier De strenge Directrice Zijn de hoofdpersonen in dit schitterend filmwerk De veelzijdige artist Willy Forst bekend uit de film Das Lied ist aus in een buitengewone rol ZEUGESTRAAT 44 Prima vspsorscl bllppoarammii TOEGANG BOVEN 14 JAAR GRATIS FIETSENSTALLING ledereen moet dit pracht programma zien Zondag weder de gewone voorstellingen aanvang 3 30 u 6 u 8 30 Fepmilj a ff wropnipo cl p vopinoll verdriiven zeker en mei spoel made en ma 4wormen ioo M jl iijaata ihb kiidarea Wormpoeders f08Sper doos Wormohe f O 85 per Oacco Verknijb bii Apothen Drojisl of na ontv van het bedr door Arme JacobaMtria Wortelboer Postjiro 17039 Oude Pekela Abonneert U op dit Blad 70 Jaapi Vrifdag II Maai t I832 fioiiMHË mum NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWIJK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz ADVLRTENTIbPKIJS Uit Gouda en omstreken behoorende tot den besorgkring 1 5 regels ƒ 130 elke regel mee ƒ 0 25 Van buiten Gouda en den bexorgkring 1 5 regels ƒ 1 55 elke regel meer ƒ 0 30 Advertentiën m het Zaterdagnummer 20 tiyslag op den prys Ldefdadighëids advertentiën de helft van den pr s INGËZONPbN HEDËDËËUNGEN 1 4 regels ƒ 2 26 elke regel meer ƒ 0 60 Op Op voorpagina 50 hooger Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen by contract tot zeer gereduceerden irys Groote lettere en randen worden berekend naar plaatsruimte Advertentiën kunnen worden mgezonden door tuaschenkomst van sohede Boek handelaren Advertentiebureux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau z n ingekomen teneinde van opname verzekerd te zyn Dit blad verschijnt dagelijks be halve op Zon enFeestdaêen ABONNEMLNTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 25 per week 1 cent iet Zondagsblad per kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal waar de bezorging per looper jjeachiedt Franco per poit per kwartaal ƒ 3 15 met Zondagsblad ƒ 3 80 Abonnementen worden dage jks aangenomen aan ons Bureau MARKT 31 GOUDA üy onze agenten en loopers d n boekhandel en de postkantoren n I z indageH ks geopend van 9 6 uur Administratie en Redactie Telef Interc 2745 Postrekening 48400 Een radiorada van von Hindenburfl Candidaat van het Vrfk Weerlegging van peisoonlyke aanvallen jionda Aai zooals men weet in Duito ii tand de veikieaing van den Rijkspresideiit plaats vinden In verband hiermede heeft Verkeerslassen van den A N W B 6e L 8 Loop of speel niet op het rijwielpad ger voratelyke vermogens Intusschen beantwoordde de Chineeache republiek allerminsit aan wat ideahsten als boen Yat Sen er zich van hadden voorgesteld Yoean hji Kaï was niet tevreden met zyn ambt van president tiq vnlde keizer worden en stortte daarom het land in bur geroorlogen en chaotische toestanden die ook na zyn dood in 1916 bleven voortduien Het was in China veel erger dan byv in Furopa tydens den dertigjarigen oorlog En al dien tyd v as de jonge Poe Yi geen dag zyn leven zekti In 1917 toen het i heel erg met China gesteld was herimieHl men zich plotseling dat hy daar nog alti 1 In de verboden stad zal Oude mandarynei die in hun hart het oude hof tiouw waren gebleven verbonden zich met Mamtsjoegeneraals die nog vlechten droegen en zij stelden zich onder leiding van den staats man filüboof Kang oe Wei om Poe i voor de tweede maal op den troon te plaatsen Hy heette nu weer Soean Toeng en zal zich over die plotselinge verandenng in zyn levén wel verbaasd hebben Lang duur de het overigens met na een week werd hy er nogmaals toe gedwongen afstand te doen van den troon en weer een week later was het hof naar alle windstreken ver spreid door de rpgimenltn der republikein SC he generaals Weer werd er opperbest voor den exkeizer gezorgd op papier Weer heette Soean Toeng naar zyn moeder Poe i veer mocht hiiin de veiboden stad blijven wo nen Hy kreeg zeer ouderev taeh leiem a die hem Chmeesohi schriftteektens leerden en oude sagen vertelden Doch de jongen was te intelligent om 7ich met rookjes tevreden te laten stellen hy ist zich spoedig andere ernstiger lectuur te er schaffen In 1922 toen hij 17 jaar oud was brak hy met de oudp traditie door ryn vlecht af te snijden en trad hy ohIpi grootsch ceremonieel in het huwehik met Poewo bjiasi een mooi jong M nd j p I leisje wier ouders erin geslangc waien uit de digemeene ineenstorting een aan zienlyk vermogen te ledden Reeds Een nieuwe Aziatische heerscher geraken mi ik geloof juist te hebben gohandeiicl Het Kijnland He vnj J e buiten luiHlsUiü toiiiende autoriteiten zijn vet diweof n Het ïoungplan niet ijn voprwfl ar en la dooi dt teitelijke ontwikkeling read acliterhaaJd Ik geloof met diat wij bij alle luoeilijidieden van den buiteniandflchen politiekeji UKstjind tUans zoo vei aouden iijn gew at judien ik indertijd dui iaad ma te ontüevtLPjienen zou liebben opgevolgd Len leidei verwijt dat in de agitatie togen nuj een rol petH uu dat ik de nooü veioixleiilogen lieb omïerteeikeiid Ik weet wel dat ik looi de uitvaardiging ei van iiet JJuitsUie volk zwaie lasten Jieb opgelegd en nuj ten eenate aan persoon lijkt ntiek lieb blootgesteld Oeen der cntica kan 1111 ten iiunfite liet motief van aeer warme vadeUandüiiefde en ateiken wil voor UuitödiiandB vrijheid alfl basis van mijn willen mieeggen on zelfö zij die net luwut bun stem verlieffMi m den etnjd tegen het g syati em zullen moeten toofeeven dat ik bij deze moeilijkheden bealieeingen vnj van ied ien band uit eigen peiftoonlijke tiantwoüi oiijkheid heb gehandeld Wij i taan nog midden in den atiijd De betOifi singeii op Jiet veld den buitenlandsdie poli liek staaji nog voor ons üeiangrijJie taiten m liet binnenland m he bijzonder het lenigen det vreeeelijke weikioosheid waciti ten een opJoaeisg Het gKote doel kunnen wij echter sleclits beieiken indien wij ons tot een ware voiksgtmet Hfrcl ap aaneensluiten Ifc kan met geloov B dat DtritacMand In binnenlandscJit tttiftton 1 in burgeroorlt zul verzui ken waai het er om gaat in ide iworsteling 0111 de vrijheid en de waarde der Duitsche naHie tezamen te staan Ik hennnei aan den gce van 1914 en aan den geest van het fiunt wellce naar den man viaagt en met naai den stand of de partij Zooate eenö in den ooilog de nood van het vadpiiand al hel scheidend opiiiel en de mussas de volks om het even of zij tot de arijeidei a klat lut landvolk of de bouigeoiei © Imv Jiooiden op dezelfdg i ijze niet toegeveiidhpid hun plicht hebben gedaan ao geef ik de hofp niet op dal Duutachland zioh znJ lanetnsluiten tot ten lïieaiwe enlieid m de gfedjn lite aan het vatderlaud Wio iiiij niet wil Wiezen late het 70 t he sloot on Hmdlenburg De veaantwooiïteJijlïheKi wnaidooi ik hel u den oorlc kon uiUiouden tot dat il het iegei in de vaderland had teruggeleid de veinniwooiKfeUiklieid tlio nnj nJs liijkspiesident alle beslissende besluiten af dwong deze verantwoordelijkheid vooi II ijn geweten dwingt nuj ook tlians vol te houden en liet IJuitaehe volk m trouw U dsenen Hieivooi iiiijn laatste krachten te geven daaivoor heb ik opnieuw mij ter be chik kmg gesteld Dat is zm en doei mijner can didaljuur Na de iiertevoermg van den Hijkspresident werd het Duitschlandlied gespeeld De romantische levenageschiedeniH van Poe Yi doojc ANWB TOCItliTeN OMD VOOR NEOrt Dr H WESIMRMANN GARNALEN CROQUETTEN 15 cent per stuk A J OPSTELTEN Telephoon 3082 De ex keizer van China heeft iU president de leiding op zien genomen van het beetuur der nieuwe Mandsjoeryfchc republiek Toen In 1905 Pruis Ti oen een lid van Ohina a keizerlyk geslacht een zoontje kreeg kon menuuid denken dat dit ki id nog eens op den troon van den rooden dr tak OU zitten Maar de oude Kieizenn Isoe öji bad het zoo bepttald m haar testamtnt e moeder van het ïand 8 nl haar hefs e vriendin en haar wil bleek 7eljs na haar dood nog wet te zijn Mwidaryen en go neraala trachtten het te verhinderen doth in 19ü8 besfbeeg het fci d den tnon ondf i den naam Soean Toeng met zijn vadei ais legeiit oo groeide hy öp als de laatste telg van het ontaard geilacht dci Mandsjoes in de paleizen van Peking s verboden stad voortdurend bewaakt dooi hoogvv aardigheidabekleeders vv i rvt n en kelen vreesden voor zyn leven erwyl an aeren niets bever zoudtji z ien dan dat ii t aan een einde Icwam In zijn pnlle jeugd werd hu omnngd door aHe praal van het hof en helaas ook door v e ariogante en gewetenlooze menschen Ukhamelyi stork was hij niet zou yn geesfflbwchtig genoeg blyken om aan die invloeden te ontkomen Overbodige vraag Keeds in 1912 tro t faoen Yat Sen de Cantonsche vruheidshtld de regeering aan zich Ook dat duurde nu t lang want hy werd verdrongen door gene raal Yoean Sji Kaï die een op Europeescbf wyzc georgamseerd leger bezat vvaarvooi geheel China sidderde Hy vestigde zich te Peking en regeerde van daarmt het land met yzeren hand Het keizertje Soea i Toeng noemde zich weer Poe Yi hy mo ht een der palewen van de verboden stad blijven bewonen en kreeg pen kleine hjfgardf Men beloofde hem een jaargeld van onp veer 5 milhoen gulden en het recht om ook verder de ntueele vereenng der vooroudei by de historische tempeh en graven te ver nchten een funetae van den keiler die in d oogen der Chineezen nog belangryker is dan de e gcnlyke bestuursmacht Dat klon heei rfiooi doch Yoean Sji Kaï dacht ei evenmin aan om die beloften te vervullen als zyn latere repubhkemsche regeermpen Pee Y had nauwelijks genoeg om von t leven öi rfe vroeger zoo machtige MandsjO die steeds een bijzondere po itie iii Chim hadden ingenomen en te Peking de z g 1 artarenstad bewoonden leefden nu ni Ip vreeselykSte armoede en zyn op het oog n blik reeds ondergegaan m de missi ciPi onbekende koelie s slechts enke en hebben nog de resten overgehouden van bun vroe lievouft Lufin ti zat vOortoopig n teta on I j dtin af tt wafhten hot df dinRen ich iOud i ontwikkelen T o II Ruth lei ugit td naai Kensington wiite M in ten stemming ooals ze nog nooit m liaar leven had gevoeld 1 laai want I ouwen teigen Raohel Deben weid ttii kwelïmg pn het onnl tJl c triangel kwam m iioar op om leta te loen on zich te stellen tusscherr haar bioei en de misschien levenslange wanhoop n ellende lie liy t emoot ging Ze liet haai plan om nog tens naar Li lith te gaan varen Hoe kon gaan nu dezf nieuwe actiteniochl haar heele geest veigiflJgde Ze wilde pwi paai uren ille n ijn iiii te overdenken hoe zo verdei nfc p handelen e dacht aan de ntogelijkhewl hit Margeret zioti v eer zou hebben vergist maai hoe bly ae ook gewet st zou zyri al dat zou hebben kunnen geloot en haar gezond verstand ai haar iat + met hel gpVal kon zijn Ze I eefde aLs dacht aaai het gesprek tussehen haar en Sir Jonh dat haar wacht te want dat e hem de waarheid zon mt lp dfplen stond voor haar vast 7t had gisteren het duideHjke b wy van Rachels macht ver hem gekrecen en zo wis dat hy haar njn eigen Hatei evui barseh zou b andelen als hy het Lilith Graham gedaan had Maar dat nvoest ze iiskeeren bpflii te Rutii voor John s bestwil WopAt vervolgd ik begnep pfist niet hoe Kuth aan dit poi tiet kwuni Maai nvtuurlijk heefi Kaehel het aan Jack gegeven Wat ben ik toch w i dom iei het argeloo e kind vroolijk Miai Ruth Milbiooke efu mets HootüsTUK xxr t Kostte Mi A Milbiook een liaast bo venimnachehjke inepannmg om rustig aan de lunth te blyven zitten en Lady Temiple1 n vioolijk gebabbel klonk haai als van verre iii tte ooren e wist nu met bekienmiHide zekerheid fat h tai broer yn hait gegeven had aan in MOUW die mets nippi o niindPT dan in avontürierster was Riioliel had hun de etrste maal p n dwaalspooi weten k brengen dooi dat ze alle wisten hoe slecht Margeret Templeton s geheugrai was ii aai Ruth Milbrooke vias vertuigd dat leg s herinnermg haai s en party had gespeeld toen ze het portret van Miiluctnt Stafford had herkend als dat van Rachel Debenhain tante Kuih met eertyk liefhebbend hart kook tt van verontwaai digng toai ze daolit aan de eènp van den vongen dag en ze reflli KPrde if h hop wip d Tjihth was behan deld e zag 0io bleek en ie was zoo gedrukt dat haar kleine gastvrouw t merkte en toen 7y an tyd tot tijrf naar haar keek voelde Templeton zich met op zyn gemaik want hij had dadelijk ten verandering m Ruth opgemerkt toen zyn vrouw het portiel htvd npgtiHapI Hy wa overtuigd dal ir iets met lu den haak was eo hy werd m die m ning nog I iwly lenipWon maakte uh hezoigd ovei liaai Kachel zal erg teieuigestei 7C maai je aiet weikelyk vebleik riclit Kuth Ik loof ook veretandtger ia dat je direct naaiVlibacliien heb e kou gevat Ja Ik denk dal ik kou heb gevat be aauidt Kuth kalm en ik ga liever naarhuis Haar maniei van doen bracht Lord Tem lie on buittMigewoon m verwarring en by p oiHlPi stelde dat het Imwelyk van haar bioei on Rachel vooi Rntb een bittere te Ipurstelling was Het i rste moment diat Lord Templeton vnii dit pnifai ement liad uiehoord had hij htl ah 1 1 nipptvt wenschelyke beechouwd dat I on gel puren maai terwyl hy Hutli gadeslope kwam de a edachte by liem op dat het heel natuurhjk ou zyn als Sir Johns faimlie probeertTe het gehoim van Miss Debenham s afkomst te ontsluieren liefde kon nnsftcHien de 04 gen van den man V erblinden maar andere oogen zouden cherpei zyn vooial die van Ruth Boven til n moest Templeton 7ioh zelf bekennen dit ei weikelyk i ets vreemds iwas aan Rn chels verhaal over haar tante Vc gen het p pn Dnmngton hem had verteld kon Turv Tlüikp niimogehjk n liloeflverwiuite heb ben m een zoo goede 0i8itiP als die waarin volgeoi Rachel s verklaring haar tante zich vadei bekend ou wordMi FEUILLETON Dat ifl goed nieuws zei hy opgewekt ledeiepïi kt l Mitbrookee goede eigenschappen en hij knjgt een mooie bekoorlijke viouw Itutli Vlilbroo ke wa zwijgzaam t Am haar veihougd hebben de dingen te kun I en zien zooals de an teren ze zagen ma ie kon zi h ondanks den besten wjJ niet gelukkig voelen ovei Jacks kouM Ik ga vannuddag een bezoesk aan MissUebenham brengen zaï ze We liennen elkaai nog nipt Ga je mee Meg GraH intwoordde Ladv Templetonnthouaiast e nam Uuth s klepren af en maakte het ham gast gezellig W it ppn leuke oudeitwetsehe mofPreeie ale onze grootnioeUens droegen i e np haai kinderlijke manjoi e s ak hnni kleine handen in de njioote mof en toen tó die er weer uithaalde viel het portret van Miss Stafford dan grontd Mee buktp om het op te rapen en bekeek het aandachtig Hé Buth nep ze uit Je höbt menodit verteld dat je die lieve nüde tantevan Rachel kende Wat leuk Miss Mübrooke stondi ca oogenblük onbeweeglijk fn er kwam zoon zonderlinge mlidrukking op haai gezicht dat Templeton onmiddellijk begreep dat ei lete byz Miders lan de hand moest zyn Wat zeg je Meg vroeg fii en beetjeknorng Dit i iiet portret von Raiohel s tante I ze met lief t Ir natuurlijï lang geleden gemaakt j kunt haar no gocri b koiaeQ