Goudsche Courant, zaterdag 19 maart 1932

Vaillge en Eionomisehe beleMinft von Uw Kas en Spaartfrlden Spaarbank 3 24 GEMEENTE Giro SlorlmiH 2 52 eo OphaaldiensU rente GOUWE 2 OOUDA jj SPORT IN WCOSTRIJOIN VOETBAL I rogramma voor Zondag IQ Maart Internationaal ViiiUMptMi MoIk NotUiliitld iilHi i KVi iiliwcii en HolloHlujii iit M iprii Iitwe iJtill iitóterdolii lloii iluHg Ueti tua f rxwwrtl K N ji Kampioi nachap va Nedi rland M ndmg Ml 3e Umsé k lplieii lljj u l f i UfKli i tarinen 4 S C L tcrroln A S C 36 klasse jl 3e klasse b Sóliiea li l H l Noorden ltolt rdiii de Muesdhon SU S Promotiecompetilie 4e klaaae IKoi HaiiïJ V 08T GSV Uwu ilangllv l a Oilentqs lioti Tdoni a Ij IJ M Solk iilioveii l n olieompetie n m 2e I xliiedaiii HV V è b aftaa 2 Reserve 2e klaaae B V lajir im feï Fortimu 2 Feljenu Itottepdajii I N eptiinuji 2 RFO 8 Mdeeling V Promoliecompetitie ie klaBa4u i fwuwiwdPa F V O Noojj datei t WISKUNDE lasHn aangeboden op leer billijke vooriraarden voor leerlin en H B S en Orainasliun voor omdidaten BOUWKUNDIG 0PZ10HTB8 ena door P S DAUVBLUER 711 10 B MARTENSSINOBL 12 S S van Dantzig UITVERKOOP VAN RESTANTEN Schoenmakerij H v d POOL I JOH DE MOL BEGRAFENISONDERNEMER DOELEITRAAT TELEFOON t 1 I RAAM 107 109 GOUDA A $ AS M0LENWERF16 ken maar op deze wUze ia aan het effect fccon ftfhreuk gedaan en ie toch alles k piijsil Waarlijk cph handige uitvinding die navolging verdiend op alle tentoonstellingen Kr hiuigt natuurlijk van alles wat mooie dmgen nimder mooie maar leclijke hebben wi er niet gezien al zyn er iho we liever nirt op ons lootje souden tiiïV n l e Kunsthandelaren heb l n duivelgoüieii aan deze tentoonstel i en zu beweren nu dat het puhliek op ijfs looptDat ia niet juist Het publiek it omdat he verti ouwen lieeft dat het 1 ordt be dat dat het een stuk kan k i dat denprys waard is dien nien er i geeft Krkomt een ander publiek dan gewoonlijk optentooostellingen komt misschien een minder fiaancieel draagkrachtig publiek n ureen soort dat graag iets goeds wil als hetmaar zeker weet dat het gekochte niet boven de werkelijke waarde wordt verkochtVoor het eerat is hier weer e ns het contact met het publiek verkregen en als mende lessen weet te benutten kan daaruit ietsgoeds voortkomen In België heeft men hetzelfde ysteem gevolgd en ook daar ia heteen aucres geworden dat ten bate van dehchilder s kwam Er zitten natuurlijk weleenige bezwaren in dat systeem maar mbeginsel is het juiat en daaraan moet menvasthouden De schilderkunst ia één dermooiste en beste kunstvormen maar één diehelaas het verat van het publiek afstaat enjuist ia die afatand vergroot door den tusschenhandel die nu uitgeschakeld if HAGENAAJR tot 10 C M en planten ttK veer 6 c Mdiep Eveneens goede inijafcemen levre ons de RanonkeLs De vreelhile op klauwtjes g e ijkende knolletjes piSnten we nu op oed bemesten AKKISTEN Planné ontwéjrpen gevels i e en xondfr toezicht i c faHrenhorst I rohltaol ZiAdwIlksNiil 2 Woorden + t INGBZONDBN Buiten vernntwooidelijkheid der Redactie Ken ovei dekf zwembad voor Gouda Geachte Redactie Ijci een enkele gedachte naar vorpn ringen in Uw geëerd blad betref verslag van de gehouden demon f rede van den teer geiv hten Heer voor de Centrale Reddingsbrigade a i o rïfaat mijn hoogsten dank ide heer merkt o a op dat eri jreoïdt dat slechts 3 op de honderdkunnen zwemmen waardoor de Verdririkingsk anS zeertvergrootaeij het cijfer van sterfgevalle door v rinÉng verhoog woAlt Zebr terecht lAjst spj eker p denoodzaak Ifflier zwemmen leeréki M Maar vwmeer kan men lat erwtn Gopda ik Jjjelf heb me dezeii zomer 1 1 e edfle sport te leercn d f fYi zijn er nu in die 20 zwéfti Daimrubriek Onder redactie van de Dttraclub Goudt Secretarie de la Reiflaan U lokaal dw ub Ma kt 49 I Probleem No S j j Door enorm aucc i ijn wij besloten de prijsverlagilig vjm de Permanelli Wave van ƒ 6 per volltólge bellalulelinj nog gedurende deae maand te handhaven B leefd a lfbevelend M J da Jgnf Dames Kapper L GroeneManl li yida Tel 2 1 I G V BI Ue klasi GoikU 1 HAnsüécht l jroudd 47weiVera 1 Oiyi ipia V Boik Boys liae klaese BeeliwlngsWitrgd k mpioeniOm de laatlte plaate vin de gt eel2e UasBeiOiympia Bortk Boys 2 i 3e kJasse 6Gouda 6 Nieuwerkerk 3 11 uur Mooi dreclit 3 Groenewc f Z 0N 6 Boek Boys 4 Boek Öoya 5 Zwervers 3 FIJN TUINGÉNO ZAND i TUINAARDE aRINTZAND VerkrIIcbBar tegen concurreerende prijt bij A K de Jong Zwart flchüveii 29 36 40 Wit schijvjsn o 16 i6 88 418 44 47 0 i Probliem Nol 818 zwemmen geen gevaar ifj gezondheid Ik bedoel dit de agen in de laatste ottdat het zwemmen werkelijk itspanning is wat de tempi iht en water betreft jan dit schreven is dan ook té probeeren eèn overdekt zwembad hier in Gouda te bekomen winter en zomer guu weder of wat ook altijd gelegenheid tot zwemmen Nooit geen water te koud of oti fi frisch Altijd versch en friach stroomenqj water steeds op gewenschte temperatuur t Dat kan hier niet zeggen de pessimisten £ n waarom zou dat niet kunnen Als m m informaties juist zyn dan ia in A dam het overdekt zwembad door een N V met aandeelenkapitaal gesticht Kan dat hier niet uit parÖcuHer initiatief Niet rendeeren Goed laat er geld tekort komen Maar kost het zwembad aan de ge j meente Gouda nu geen geld En zou dat zelfde bedrag niet als subsidie te bekomen zijn Nu spreek ik nog niet van volksgezondheid werkverschaffing nieuw terrein voor de veemarkt enz Daar valt ook over te spreken Welnu wie gevost er iets voor om dit plannetje door te zetten Misschien de Goudsche Zwemclub of de Maatschappij tot Nut v h Algemeen Ik hoop Mijnheer de Redacteur dat door bovenstaande regelen één en ander eens ter sprake komt Nogmaals dank voor Uwe plaatsruimte Hoogachtend Uw abonné X k w rviaiMmwMa RAAM 92 VOORHANDEN Varadyne onderdedenPerrlxHydra eond met hooge doorslagspanning Ampère en Voltmeters AUe onderdeelen voor Ontvangen Zendapparaten 15 Beleefd aanbevelend KAADSELS VOOR DE JKUGD OploHing van het raadsel van vorige week 1 PoUood 3 Ikuiketletter Wezel eoel De scharfuw Meloen peer bes a4 pel keiB Hortenaia De pnjs viel bij loting ten deel atui IIKNNY VAN VLIKT Raam 286 te Gouda Niekwe raadseU 1 Ue kmd ren peben graag met nuj En kijken daarbij dikwijls bBJ Ik Ijen cii Ncol klom dikkertja ¥ ja nu mijn naaui Een 2 Vervang de slippen door lettere Voor kleine tuinen Bot en knoIg wagsen welke nu geplant worden Onder de bol en knolgewaswn zyn er verschillende welke in het voorjaar geplant moeten worden om gedurende den zomer of in het najaar onzen tuin te sieren en uitstekende snijbloemen te leveren Algemeen bel nd is Gladiolus ten knolgewa waarvan soorten ea vanateiten in tal van Ie endlge kleuren voorkomen Voor tuirïx planting in groepen van 10 of meer stuk 5 voor of tuaachwj houtgewassen en vaste planten zyn se seer mooi Ze bloeien betrekkclyk lang en als anübloem op water geplaatst komen alle knoppen open e planten de knoUen nu in goed bewerkte en bemeit grond op een afstand van 10 c M en 5 c M diep en zoo mogelijk in de volle zon Minder bekend is de Kaapsche Hyacinth of GaJtonia candicans een bolg as aarvan de bloemstengel een hoogte kan bereiken van meer dan een meter en waaraan tal van klokvormige witte bloemen komen Ook deze planten we nu en wel op 15 lot 20 t M afatand by een diepte van 10 c M N og nunder bekend is waarschijnlyk Tigrida een bolgewasje dat slechts 30 tot 40 c M hoog wordt € n met vreemd gevormde on mooi gekleurde in het hart geprikkelde bloemen bloeit Dg bloemen bloeien ilPiht é n dag maar elke bol geeft verscheidene bloemen zoodat we van een groepje van deze eigenaardig mooie bolgewasjea lang kunnen genieten We planten ze nu op een zonnig en voedzaam plekje op 8 tot 10 c M afstand en 8 c M diepte Mooi is ook Anemone coronaria waarvan de bloemen 100 geschikt zyn voor het vullen van kleine vaasjes We planten de knolletjes nu op een zonnig plekje en geven ze een afatiuid an TEL 2696 VEST 95 Hadan ontvangan 1 PRACHT TRIPLEX 4 m M root uitzaagwerk PLAATJES xroot M i 411 cJI k 80 eent per stuk JI LmGTUia TRIPLEX 1 en 2 m M dili tegen lagen prija en in elke afmeting KLANKBOBDEN 1 15 ÜO en 25 m M dik alle maten voorradig MOOI EIKEN 4 m M 1 zijdig koopje HOOI ELZEN 3 m H idem koopje Verder alle eoorten ORIONPINE EIKEN ELZEN BERKEN OCUMEE eni Beiiet onze Stand op de Huiavlijttentoon teliing U krijgt een overzicht omtrent kwsUteit enz ETERNIT in rood grija en blauw op elke maat co dikte HOUTGRANIErr voor aanrecht en vloeren ni CELOTEX en INSWO BEABD em Aanbevelend 80 A DB OROOT TIMMER METSELBEDRUF PRINS HENDRIKSTRAAT 64 GOUDA Zwart schijven op Wit achijven op M 26 88 SC 47 49 Oploaaing van Probleem No 81 Wit speelt 42 38 45 40 44 40 47 41 46 41 41 22 49 29 8S U 43 38 48 8 Oplossing van probleem No 816 Wrt speelf 21 16 37 31 U 7 2R 22 7 2 Van een jxMiery nam ik het middekite stuk eg zoodat ik een vrucht overhield Hoe kan dat tp ie kmisjeftiijn komt van boven naai beneden aelezen de naam van een voReJ pannen en kannen altijd eerst met koud water moeten uitspoelen en afwasschen en daarna pas met warm sop Doet men er n I direct heet water by dan bakken de melkresten aan den wand van de melkkan vast Eenige goede wenken Wü men harde eieren in gelyke schyfjes nijden dan doopt men het mes in water Een ander middel is een draadje wit garen te nemen dit tusschen duim en wijsvinger van elke hand te spannen en daarmee het ei in schijfjes te snijden dat gaat heel handig Heeft u er spijt van dat u die ruitjes met glaspapier heeft beplakt Geen noodi U punt dat papier er weer afhalen met een sterke oploaaing van loog Is de boel in een ijzeren pan aangebrand Maak dit dan schoon met een lap met asch Het komt wel eens voor dat bij koud weer uw naaimachine stroef loopt Ga dan niet direct aan het smeren Klap de machine oa en laat de aldus blootgekomen onderdeelen een poosje vlak bü de warme kachel staan Alle gestolde olie wordt dan weer vloeibaar Met een zachten doek afvegen en u verheugt u dat de machine weer zoo praqhtig soepel loopt Unoleum en zeil I Linoleum houdt men langen tyd glanzend als men het eerst met gelijke deelen melk en water afwascht het dan inwrijft niet terpentijnspiritus waarin was opgelost is en het daarna uitwrijft met borstels of flanellen lappen Teneinde uw vloerzeil goed te onderhouden moet het dagelijks met een zachten stoffer worden bijgeveegd en daarna uitgewreven met den jseilwrijver waaromheen een molton lap gebonden is Voor de wekelyksche beurt moet men het zeil met koud water dweilen vooral niet te nat en het als het droog is met den zeilwrijver waaromheen de molton lap nawrijven Groote beurt dweil het zeil met koud water of als het vuil is met lauw zeepsop Wrijf het alH het droog ia met een weinig linoleumwas stevig in en wrül het daarna met den zeilwryver denk aan uw molton lap zooUng uit tot geen voetstappen meer te lieu a n als man ar overhaan loopi lo rij een jong viervoetig njdier 20 eed metaal een deel van je voet een ander woord ooi opgegeven wark oen Vaartuig eeii htroomend watertje letó di t je wel op de boterham e uU eten Verbortpen iwomen In de vaeantie praten wij daar f ene weer oVerDe oude tchool moet noodiïakeiijk vergroot worden 2 f p deze kleuie aehnatsen kan hij onmo ijk rijden 2 Deze leien zijn te gfoot iaat Bob er kleinere voor bestellen Mfjn eiTflte i fanulie van je mijn twcedft een deel van en mast mijn leide fen muaieknoot en mijn gehfcl woixi soiiijj door dames gebruikt 4o Een goed seizoen verwacht men voor beige en hare diverse nuanceeringen o a geel beige en mastiek welke men gaarne met bruin combineert Wit wordt bü voorkeur gekozen voor jport en avondkleeding terwijl ook grijs hiervoor veel gebruikt wordt speciaal in combinatie met groene of rose hoedgameenng Koraalrood is zeer gewild evenals een nieuwe roode tint n I lippenrood dat voornamelijk voor coatuums gebruikt wordt Blinkend vaatwerk De trots van de huisvrouw is natuurlijk een propere keuken met blinkend vaatwerk mooie schoone glimmende van binnen en van buiten emaille en andere pannen enz Die blinkende reinheid is natuurlijk niet alleen een lust voor het oog maar ook een absolute noodzakelijkheid voor het smakelyke en met zoo weinig mogelijk moeite bereiden der spyzen Besteedt men aan het vaatwerk niet de noodige aandacht dan is aanbranden en allerlei andere narigheid schering en inslag terwijl bovendien het emaille er van binnen heel leeiyk door wordt Door veel aanbranden en het toepassen van niet altijd de juiste middelen om de boel weer schoon te krijgen worden de pannen van binnen leelijk en slyten snel Mén moet emaille pannen zoo weinig mogelyk met harde voonterpen schoon krabben is de boel aangebrand doe dan in de pan of melkkoker een kan water waarin een flinke eetlepel borax is opgelost Laat dit mengsel en minuut of 10 flink doorkoken Het a ubaksel is dan al ras verdwenen En al is uw emaille vaatwerk door langdurig go uruik enz van binnen grauw geworden zelfs aan den zwartsten binnenkant van een emaille pan behoeft men nog niet te wan hopen Uitkoken met een mengsel van 4 liter water 2 ons chloorkalk en 1 ons potasch is in Btaat wonderen te doen Sommige huisvrouwen hebben veel moeite met het Bchoojy maken van de pan of melkkoker waarin ie de melk bewartn Dat komt omdat k de lo Koophandel Tabak geen cadeaux maar afleen qualiteit Vi aag t onze MARYLAND O 15 et p Vt ons heerlök zacht en geurig SUMATRA Brokken 15 et p Vi ons Fvjne lichte ongesausde PRUIMTABAK D G vanVreumlngen WIJDSTRAAT 20 TEL 3217 Prima Hollandsche Roombotep 55 cent per pond KILO KAASJES VOLVET 75 cent per stuk Kaashandel in t groot en klein P Q Teekens GOUWE 55 GOUDA tengevdgi iJm mfceu I restoringen door overworking rOOB OB HUIfVROUW j Welke kleuren zullen modem zijn Oplo hin on mzmtfen aan de Itedactia van de Goud ohe Courant Maa kt 51 Gouda Een der moeilijkste vragen is gewoonlijk aan welke kleuren de mode de fOorkeur zal geven Belangrijke steunpunten hiervoor I bieden veelal de nieuwe collecties der groote Parijsche zaken Deze collecties zijn de laatste weken successievelijk gereed gekomen en aan belanghebbenden getoond Bij een beschouwing van deze collecties is het opmerkelijk dat men alle mogelyke moeite heeft gedaan om zwart dat de mode der laatste seizoens zoo sterk beheerschte te verdringen en daarvoor marineblauw in de plaats te brengen Gewoonlijk treedt marineblauw zelf aan het begin van ieder voorjaarsseizoen ateeds wat meer op den voorgrond doch ans wil men probeeren om deze kleur ook als toonaangevende tint voor den zomer in te voeren Derhalve ia marine in nagenoeg alle collecties voor j japonnen sterk vertegenwoordigd Daarnaast brengt men nog eenige nieuwe blauwe tinten o a Japis laxuUi blauw dat voorei door Patou onder den naam Patou s nieuwe kleur in den handel wordt gebracht Voorta ia violetMauw In alle collectie aan j tfi Geeo grijs Haar Door het Oosterseh preparaat Jebed Uli kryig ii haren die grijs geworden lijn hun natuurlijken kleur terug Succes vermkerd as Balt A de Jong Gouda OOSTHAVKN J TBL Ó3tt4 Spiervorming JB Jp lahsr b U t voor W n uM prolelin onontbe rll k voor do nlwikkoMng der apUniN n Mndwoofsolt Bovondion boval hol vollon en mineralen Quaker li een volkoman voedtel en bovandlen bl ionderemak IMk zware voohthoudend nd van 6 c ondoppervtkk on skelken zyn grond geteeld 3 Hiehardia en grond Ze krügen een afs1 en komen 5 c M onder de Ie Ook onder de Calla s of soorten welke in den toII worden De eigenlijke naam B olbo maculata met geilekte bladen R pallida on R ElliottianJ zijji daarv zeer geschikt De knollen wflrden omstn ej half April geplant op ewi atand van lerc veHflngëi alott jnol waarvAli vf€i af stanif van ip Alleen lde e ideri gWedf be L M m 10 M diep Ooi een r Jk bemesten gcond te knolletjerf nu plantim opl 10 tot 12 cJM an 8 Jm l at kan 4n den n inter lekking in n grond biyi Mooi Witte tanden y nalaten tl en Tolta tOTredenheitl lont tandpuu t betalgen Ik lont 1 Jaren ling té word m jitte tBBdeiL dl U tan lotts u luitaod doonf aMliJkwh gebnük nn ük Clilo doDt tandpttU heb Te rh ragen ratk b nljd O Relohelt 8oh Terlingt alleet da Mht Ohlorodonttindpaita met roodwit blauweffftranüeetrook tub SB oent en 60 aenktl ii Het ademtooze tempo van het tegenwoordige economitdie teven met ïijn versdierpten concufrentiestrijd zijn gejaagdheid en zijn drukte il de sdiuld van veel nerveuze storingen welke zidi door hoviqe hoofdpijn om en nabij de slapen doen gevoelen In deze zoowel als in andere gevallen ven hoofdpijn werkt Aipirin ongeëvenaard 12 tabletten met een slok water ingenomen en na korten tijd is men weer frtsch kan weer werken zonder da de hoofdzenuwen zkh doen gelden Eenjarige zomerbloemen j Onder de éénjAnge zomèrbloemen zyn érverflchill eiide welke voor tuinversiering eiials anybloemen zeer gemakkelyk te kwee ken zyn en geen hooge eischen stellenlVeraciiülknde soorten kaa men direct iqden vollen grond zaaien andere soortenworden gewoonlijk eerst onder glas geaaaid een of tweemaal verspfend en diiarJia möt kluit uitgelaat Wie een bak heeftican daarin nu verschillende soorten zaaien Het IS wenschelyk om door het aaivbrengen van een lang ruige paardenmeat droogblad oi ander broeimateriaal eenige boatmwarmite te verwekken Over het broeimateriaal komt een laag fyne bladaarde ot humusryke tuinaarde iter dikt van circa2i cMt waarin we zaaien In deze bukzaaien we nu o a astera aomemoUerer Anthirhinura of Iceuwonbekjea Mimulua Nemesia Nicotiana of sertabak Phlox Drununondi Portulaca Scabiosa Tagete of Afrikaantje Tropaeolum of O I kers en Zinnia Het zaad wordt slechts evenmet aarde bedekt waarna we den grond besproeien met een fyne broeigieter en debak dicht leggen We houden de bak gesloten en bij zonnig weer brengen weschermmateriaal over het glas om sterkuitdrogen van den bovengrond te voorkomen Wanneer de bovengrond droog is wat aan de kiem wel te zien ib sproeienwe weer e i weinig overigens gieten wemet daar anders de grond te veel dichtdlaat en het zaad blootgespoeld wordt Dejonge plantjes worden onder glas verapeend Soorten als Ageratum I obeliaerinua Penstemon Petunia en Verbenakunnen we met eenige zorg in een bak ookwel kweeken We zaaien dan in een zaaipan of bloempot welke we va den bak ingraven en met een ruit afdekken Daardeze zaden heel fyn zyn mogen ze maare en met f jne aarde bedekt worden enzullen by onnauwkeurige verzorging ookspoedig mislukken Van deze soorten worden de jonge plantjes eerst nog in kitjesof pannen verspeend en daarna m eenkleine bloempt t geplaatst waarna ze om srtreeks half Juni naar d i vollen grond worden overgebracht Gemakkelijker incultuur zyn die soorten welke direct inden volten grond worden gezaaid als Balsaminen CaleiKiula Clarba Crysanthe mum cannatum CalUopais Centaurea IDelphinium Ajacis Esohscholtzia Gode tia Gaillardia Helianthus Iberis Papaver Nigella Reseda en Alyssum Voor hetzaaien van deze soorten is het nu nog te roög De grootat bibUotheek Ier wereld Farys Bibliothéque Nationale 3 500 000 Washington U S A L of Congie s 2 918 256 New York Public Library 2 635 506 Londen British MusCTim labary 2 S00 OOO Cambridge Harvard University L 2 101 600 VGravenhage Koninklijke Bibl 200 000 BerlUn Preussische Staats Bibhothek 1 760 00O München Bayerisches Bibliothek 1 8S0 000 Brussel Koninklijke B 700 000 Rome Biblioteca Apostolica Vaticana 600 000 I Voor Baddon on Kapokmatpooaon m q op ereld l L y DmPriisH ihitl43 jp elke i IJS 71 dl Bevuilen van Bedden en Natraaaen wordt naar wen ch morgetu gekaald en s avondn i U liabeaorgd liitiriiMr l Ll M Fr kiii te GOUDA I zal op DONDERDAGEN 24 en 31 MAART 1932 telkens des voormiddiigs 10 uur in het Hotel DE ZALM ul kar b INZET en AFSLAG pu bliek verkoopen a DE KWEEKERIJ met KANTOOR LOODSEN en diiarachter gelegen KASSEN aan den RIDDER VAN CATSWEG te GOUDA eigendom van den heer 1 G W NABEH ter grootte van ongeveer 6 HECTAREN b Ds BOUWMANSWONING aan den VOORWILLENSCHEWEC nummer 14 te GOUDA met AAN mil YHiDEIUIID j IIOORIGHEDEN en diverse perceelen WEIen HOOILAND eigendom van den heer A BORST ter grootte van 9 12 37 H A alles te veilen in perceelen combinaties en massa De sub A en B vermelde onroerendo goederen zijn gedeeltelijk ge MARKT 2 GOUDA I legen in het goedgekeurde uitljrei I dlngsplan der gemeente GOITDA Aanvaarding d sub B vermelde g bouwen op 1 Augustus 1932 en il I het overige bij de betaling 1 Betaling van het sub A vennelde ZEEMLEER 0 VERLAAGD SCHOONMAAKARTIKELEN I uiterlijk 2 Mei a s en van het sub B vermelde uiterlijk 17 Mei a s Bezichtiging volgens plaatselijk gebruik I Breeder bij notities PASCHEN Nougat eieren Qevuld met elagroom De Amateur Chocolade eieren Gevulde eitjes H P Herfst Jr v h L Boogaardt L Tiendeweg 43 Tel 2593 DANKBETUIGING Mat daza betuigen wij onzen hartelijkend k aan allen voor hun zeer gewaardeerde belangstelling bij de heropeningonzer zaak BERTELS ZEUGESTRAAT 44 GOUDA 1907 1932 BIJ GELEGENHEID VAN HET 25JAAK BESTAAN DER ZAAK Ontvangt iedere kooper een nummer hetwelk kans geeft op de smakelijke prijzen uit onze feest etalage A BRUYNEL KLBIWBQ BOSCHWBO r ALBERT HEIJN MAAKT U I HET LEVEN GOEDKOOPER 1 I Iste kwaliteit WITTE SUIKER per pond IS et I I ROOMBOTER 53 I I VOLVETTE GOUDSCHE KAAS 38 I LEIDSCHEKAAS 23 I GELDERSCHE WORST 33 I MARGARINE 16 I PUDDING 5 pakjes 25 I BAK en BRAADVET per pond 20 I ECHTE JAVARUST 16 rf I VERMICELU M I H 4VERM0UT I SCHIJFJES APPELEN 29 IHUISHOUDZEEP 8 stukken voor 25 ZEEPPOEDER pak voor 25 ZACHTEZEEP per pond 7 ALBERT HEIJN OOUDA Markt SI i R 178 SSrtSte lS rdeeUCTte kraicU lersbednir In Nederland J I STUKJES APPELEN 33 HUIS TE KOOP WEGENS OPHEFFING rSNALE UITVERKOOP A oontant VMDklITZIG iuillllLST WIJDSTRAAT 2 GÖUDA L O Ruften Oouda IRABETHSTRAAT 48 TELEFOON M02 ACCOUNTANT EN BELASTINGADVISEUR Belastfaigadviezen bij voorkeur Maandagsavonds 8 10 uur OPGAVEN CONTINGE NTEERING KON NED JAARBEURS INTERNATIONAAL UTRECHT 15 t m 24 MAART 1932 OPENING DERDE JAARBEURSGEBOUW HET GEREGELD BEZOEKEN DER NEDBRLANDSCHK JAARBEURZEN IS EEN ONAFWIJSBARE EISCH VOOR lEDEREN ZAKENMAN DIE VOLKOMEN OP DE HOOGTE VAN ZIJN VAK EN ZIJN TIJD WIL BLIJVEN WA JASPERS DAMES EN HEERENKLFEDING NA R MAAT OOSTHAVEN 66 GOUDA TELEFOON 2706 MOET U VERHUIZEN Vraagt dan eerst onse prijsopgave dit verplicht U tot niets Wel zult U dan tot de conclusie komen dat wij goedkoop zijn Prompto badianing Volla garantie TalHJha Raferanliën Ruima BpandwHJa Bargplaataan L N POLDERVAART Telf 2634 Turfmarkt 1 Qouda Ta 2534 BLAUWE DEUIVBN TAFEIPBRBN TAFELAPPBLEK SINAASAFPBLBN OTHOKNEH HANANEN TOMATEN Aanbevelend NIEUWE VUGEN DOOSJES DADELS DOFFE KABTANJB8 VBÜCHTE IN 6LAS VRUCHTEN IN BUK DIVEILSE SOORTEN NOTilN BUSGROENTKN merk Sleutel De Goudsche Fruithandel Pipma W l A RIMvald TELEF ni LANOE TIENDEWEO 27 = Schoonmaak Alvorens U een STOFZUIGER aanschaft vraagt rsl inlichtmjen bii Electro Techiiscli lliirsay D E MA il E E OOUDA HOOGSTRAAT 21 j Diverse Stofuigers vanaf f 49 DESOEWENSCHT ZEER GEMAKKbUJKE BETALINO Paaschaanblaclina I jSCHOBNENi KINDBR RIEHSCHOENEN zwuri en bruin prima tO tel 24 ƒ IM 2S tol 2S ƒ U 2B B 30 f 1 75 BRUINK KAI FS BIF MSCHOENEN m halt 29 lot 12 f 1 95 3S tol lii t 2 25 BRUINE DAMESSCHOFJfEN ƒ 2 50 BEIGE DAMESSCHOENEN f 1 S0 MH8BENSr H0KNEN vMtaf f 2 1 Bii ons rindl l Graele keiine piTma kwaliteit AanheirciCTid M ü van Oils markt Oouda