Goudsche Courant, woensdag 23 maart 1932

17944 Woansdag 28 Maapt 1932 70 JaarganQ Een te zdmen geleden verdriet een te zamen toedeelde zot verbindt de harten nauwer aan elkaar dan jaren van onafgebroken voor spoed Om haar recht Nmf het Engelsch van E A Rowlands bewerkt doorJ VAN DER SLUY8 Nadruk verboden Milbrooke nam haar banden weer en dezen keer kuste hij ze God zegene je wa hij mmg jij laat me voelen dat er gelukkig nog onbaatzuchtige liefde op de wereld IS Hij ging weg en Lilith traclilLe zich te doordringen van de htea lijke waarheid dat de onkere wolk van verdriet geheel we gedreven was U zou heelemaal gelukkig Mjn gewetflt als had hunnen vergeten dat de man dien se liefhad zioh zoo ongelukkig voelde en tooh kon ze zaoh niet anitarg dan verheugen dat de slag nu al was gevallen en niet later aJa Rachel al zijn roav was geveest Sir John MilbrofAfe had nog een ander oefe af te leggen voordat hi vertroït en fl bi Lord Templeton Hij vond Man eret e man juist op t punt J naar de City te gaan en beide h ren samen In ïtoipJeton s auto heen K te Kflbrook meer noeitw du hij AarUg Babyj j V mooivTwndtJn d nlsuws diago naalcfeulns m t leukgcplooidsn rug In chf hinder It ka linten voor 2 ja r O 50 vtnaf Praohljg Lsican Jahktiija gahaal m iijda gevotrd n gegarneerd m gouden of zjden inker In Blauw ot Bruin voor leeftijd Heel leuk Kletrozenpekje v prima ChevioUm moola kraag en manchet ten enztjden anker Geheel gevoerde broek Voor leef Prime Jtngena flogenja v Gummi Gabardine Loden of goTfflpreanoer doTwoediloffen In div kleuren Voor dfn ItefUjd van M iaar cn venal 11 0 vana lechti ilecMi Stijging per maat i J pfn r p r= = Aivi Modern Jonge hoeren Coiluum van mooi zulvor wollen iioflan geheel m ztjde govoord prima pat vorni ook lf blauw feurig Jongani eortwjm ven de nieuwile Tweed ttoffen cofberi m iljde gevoerd en met prime Engel che plwa four Voorleef TK vlir r Het Meine stijgmg per maat S i hr K liRlIi UXP ECMT ARMHEr CRONJ MCEM l ITi i=tfl fiOVMHË dOVRANT NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NÏEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWÏJK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz Du blad verschijnt dagelijks behalve op Zon enFeestdaèen ADVLRTENTiEPBUS Uit Gouda en omstreken betaoorende tot den beiorgkring i o regels ƒ 1 30 elke regel meer ƒ O 25 Van buiten Gouda ea den beïorgkring 1 6 regels ƒ 1 B5 elke regel meer ƒ 0 30 Advertentifen m het Zaterdagnummer lü beslag op den prys Liefdadigheida advertentlen de heUt van den prijs ABONNEMLNTbPRIJb per kwartaal ƒ 2 25 per week 17 cent met Zondagsblad per kwartaal ƒ 2 90 per week i2 cent overal waar de bezorging per loopeK geschiedt Franco per post per kwartaal 3 16 met Zondagsblad ƒ 3 80 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau MARKT 81 GOUDA bi onee agenten en loopera d n boekhandel en de postkantoren Onze bureaux zgn dagelyks geopend van i 6 uur Administratie en RedacUe TelefInterc 2746 Postrekening 484Q0 INGLZÜNDfcN MEDLDLELINGEN 1 4 regels ƒ 2 26 elke regel meer ƒ 0 50 Op He voorpagina 50 hooger Gewone advertentien en ingezonden mededeelingen by contract tot zeer gereduceerden rus Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte Advertentien kunnen worden mgeaonden door tusschenkomst van Bollede Boek handelaren Advertentiebureux en onze agenten en moeten daagi vóór de plaatsing aaji het Bureau zstn ingekomen teneinde Tan opname verzekerd t ijja Verkearslasson van denA NW B org ïoor goeden reflwlor it rltls d baste oomponisten di zanger van hetDuitaciie voUtslned l Maar deze dichter dafscbepper van de Gretchen liguu was in ngen knng ook de proltet van het oipetaèdige Hpreker ging na hoe Uèethe in Ifaliè tot volle ontwikkeling kwapi Kijkc winst hractit het verblijt daar Woor den kunale naar voor den wetenöcwtppelijke en voor don nienMjli In Schiller vond Goethe een vnend dse boewei varf geli d anderen aanleg n et hem innig iBDn saiikjiw eiken SHXKlat t tMjide etnjderi jvoor schoonheid Hkaar aanvulden wat hferUjke winat breobt voor de kunst was de periode van bet eigen klassicmn Nog een opleving ia omen toen Go6 h etniaair achter bleel de periode vau do romantiek m welk I j o a soh ep de mooie verzien uit iausti lï op heeft Goethe teet gehad aan viea Ittterkundnge strooming k Vof rtgokomen uit den tijd on t pt ratu laJisme werd hij uit opetandwheid 8tum und Dranger danraa vo gde zijn klaaau jmp en tenslotte d schoonheid der romaO tek Hoe gmg deze mensch dOor het leven In de eerste plaats om Ie zien uien m leven Daarom laat falj fgk famst op het einde btmd worden mi chting iiad hif voor hen die getuigden neming Het soherpe wfl arnemen vmden wij van Goethe tit de notuui diepe vi e had Die Goethe achtte het vooi fen denkend en erkend nienacb oniiogeiijk zich het niet ijn na den dood te denken Daarin logt de overtujgmg an de on terfelijkl eid We m alias vergankelijk maar achter de vergan kelijkheid hgt do rust von het eeuwige lenilotte Goot he Goddbegnp Hij stond Ijeeliflt afwijzend tej en een leeg athoiijnie dat nietR brengt Voor den godsdftenflt bvl hl eeibied die grenndc aan vroomheid De vroomheid was hem geen doel maat n id del om tot innerlijke rust te ger en Nadat prof Scholte zijn rede flb indigd had droeg Paul Huf gedichton van Goethe voor de directeuren der ondernemmgen van Kreuger de secretarit van den ntrkdont en de leiders en de ambtenaien an de dochtermaatschappijen en de buitenland sche leden vau de ratlen van commis ans sen der groep De pers was eveneent vei ttgenwoordigd Een groot aantal kransen dekte dt haa De plechtigheid werd ingeleid met ei preludium op het orgel en met het zmgen van de Hymiw van Beethoven door een zaïigerea van tlt open waarna de aanwe zigeii een pt alm zongen Na afloop vei I wederom een psalm gezongen en S zangeres het Ijafgo van Handel Ingevolge den wensch tlti nabestaan kn wertUer met gesproken I e konmg met prins Lennart ver oend De koTung van Zweden heeft zijn klein zoon den voormaligeji pnns I ennari en diens echbgenoote ontvatigen en hun ijn am Qotfiha hepdenking te Welmar f aé de BedevTUut naar h t graf van den dichter Een Cloethe medaille Herdenkingen m ons luid GiB eren 22 Manrt waa ho do lOO te ver jaardag van dlpii ateifdag va JohTii WoJf gong on Goethe Te half Ö A begon m de WeinmrHalk te Wein ar die pledhtige her der kloRfidieii t waai aan ob Wrd deelgeitDr en do 1 den njk kansoUtr ir Biunmg Gil 1 11 rijkdiïiunstei van t mnenlandsche zütTn dl Gmenoi Nb koraalgezan van oen k uit l ipzig ondei leiding van prof 01 Karl btraube wer 1 dp groote tier denkmsrsrede untgBHprokui door den voor wttcr van d Goi tihe Gpfleilé hatt prof dr Juliua i etersen De rede waarin prof Petfrsen GoeUie echetete aJ menaoFi en ala werkei en 7ijn beteeklertts zxKwel voor de c uw waann hij leefde ala voor tiet na ge lRClit en voor liet geeflleli tt leven in UuitHcl tand en ver daarbuiten duuiWe an derhaJt uui en werd via den West Üuit flclien 7 der door alle aJidere J uttsohe ra diostar na uitgezonden Ue he denkmggrede maaJite op de aanwe Bigen eeji diepen mdruk Beiiaive de beide rijhsnUtuetenfl wareii bijna aJle Uuitscde landen door één of meer vertegenwoordigd pvenaia tal van steden Joeikgem otschappen unn eraiteiten kunsten wetenechappelijke cor ioties alsmedip verscJdlIende cultuurOTganisaUe Op het kerkhof Ie half twaaJr toen het doodsuu van G iJie voor do honderdste maal wperkeer tie begonnen aile klokJcen van hef oude Weimar te luiden en vulde het kerkhof aich met n honderfUcopplïe nieniRte Voortdu deivd amvi rden niPiiwe deloyatiaft met kronien en bloenieai Toen ook de ex groot fertogin van Hakseu Wennai was gearn viord In gezelschap van nj kak an Ret ter dr Uruning en staatflflecretani Hoainey als vprtegenwoordj er van rijkspresident Von Hmdienburg prak prof Peterson enkele berden kiiieawooiYlen waai na de ex groot hertogin de njkakanselier dr Meiaaner en prof t etéreen met eenige vertegenwoordi gers van met Goethe verwante fanwlies m den grnfkeldcr afdaalden om hun bloemen en kranson op de kist n eer te leggen l e OTenge delegatie ler den hun bloemen Vooi df Goetheboftte in de voorhal van het monumpnt eerst de vert renwoordigera der buitenllndflche regeeringen vetrvolgena do nïinifllprs ier verschillende Duitache lan den de vertegeniwoordigeri der vereohillen rijks pn land nflteUingen de njkudag voorzitlei t anl 1 oebe namerw dten rijkadog pen vertcïCTiwoordiger van de fctnd Prank furt alg Goothes geboortestad en tal van andere stedéiijkp vertegenwoordigers pen delegatie van IJuitsche Rehnjvers bestaan de uit Von fUunchhauaen ilienhenm Iho mas Manu Behaffner en Kolbenhever m tendanten van Duiiaohe theaters vertegen woordifferg van de universiteiten van I eipzi r lena Frankfurt en Berlijn en tal van anderen Na de officieeJJe vertegenwoordi pl WB £ het publiek in de gelegenheidbloemen m de hal neer te leggen zoodat iiifu er tenslotle nict i meer 7ag dan ééngrot te b oonienztp Het Ootfth huis te iTunkfoBt n d Mam i Ooelihe m het Goethp huirt heidaiht Nadat het oik st an de opent had geep eld hceftiprof di Al i eH Fehweotzer winnaar a i den GoHhepnjs uitgeloofd do r dt atad Frankfort ed indru kwekkende tnetdenklngisrede gelouden De wet schryft met alleen v ir dat fieta voorzien moet z jn vin een helder zegen gegeven Dit geoirhiedde n aan Jui rbrandenide lantaam maar ook rooden reflector op het achtersuotbord lOat 18 een veiligheid imaatregel anneer immers een auto s avonds op een donkeren weg een figtser inhaalt lou hu dezen met lijdig genoeg opmerken als hu met gewaarschuwd werd door dat roode schijfje vóór hem op den weg dat inpen begint te gloeien wann er het licht van de autolampen op den reflector valt l eza geeft 2elf geen licht maar kan wel het hcht van de auto lantaarns teru kaat ii Dat kan echter alleen goe l gebeuren wanneer de retflector lu den juisten itand geplaatct 1 Staat deze te laag dan gaan de teruggekaatste stralen naar den grond en staat de r fL ctoj t hoog dan gaan ze de lucht in naar de toppen van de boomen maar m geen van loeide gtvallen zal de automobilist htt via irst huwende roode schijfje zien Op de linieer teeken n g ia aangegeven hoe de Htralen wordtn ttruggt kaatst als de reflector te hoog en utt rttht naai ach ter ia gesteld en op het nthter plaatje i t zien hoe de goede itand is zoo dat het roodteruggekaatste licht door den chauffeur wordt gezien Een goede reflectoi is lus voor den fietser een beste vrund want die beschermi hem tegen aanrijding do r een achterop komende auto In plaats van een reflector kan een voorachtige fietser ook on rood lantaamti achtei aati zyn fiets aanbnngen Dat iR Hl donker zeker ook et ii heet roed bv bcherming tigen aanitjdingen 11 r I In li l eltrl k Or d n ilonii ffp r W ierdtj tret iPd moeten iiiu 1000 pcrao nil flftklc if zjjii gewordtn Hn Amorl ki an h Roode Krui leeft reeds t oSnwi Il t l krtn eipleptrs wi lavuisiniddel il iinar I t loiat r h gebied gOfiWillöfen 0 k nil 1 ill U tn epwi gtdirigeiiid m j II lp Ie eil n n en plun leringen te l kom 11 tmg op een lunch die pnna I nnan on dag met yn vader pnns Wilhelm in en eenvoudig restaui mt had genuttigd VEREENIGDL ST VTEN Noodweer teistert de Zuidelijke stattn Tienlallen dooden te betreuren De Itnt e tó gi tGien in dö Veri eiiigdü Ebtai eu mgtZüt iiieL hevigt yctonen en sitt uwfatouueu die pi vete staten taJiijke ongelukken hebben vetXKjraaakt en groote niateiicele diade hebben aangelicht ter wi l vftio j ei soi en om het leven aijn iteko men Vlouü vu lal anta heblwn t ycioaieii die IMUint gingtn met hevige alogregeuB vel jteden geteisteid Te Nortlipoit bijv ajn lil on r Ifi 24 doodt ui tt n hondiSBrdtaJ gewondtn te httaaui en loL ovormaafc Vaji lomp taal ii Itel lei ingefttorte hmzem m liand Het gUieele dorp i v iTwoest Tc Ulunibiflna worden 15 peisonen gedood on 75 gewon I Hier zijn hgnulerdtn geljouwen irgeatoit Ie Galera crden 10 personen tdood en de aangelichte cliade vvordt Ui lil oma tp iiiinsten SOq iiulhoen dollaia Keediat lt i lotte viel n de Noordeiijlte staten tui fjiooto hoevetihrfld gne uw vooial m Chicago t hiladt Iphia 1 iMsburgh en New York De 5tlieepva rt langa e n gedoelto der É aciUckiist wa fel onmogelijk en tal vm schepen rmFhlen feoi goed heenkomen 7 Pken m de havens Ook het luchtverk oi ic al giootcndtt Ifl worden atopge l en vlicgtiug lufl In iiuitten lin dsi door den atort werd oveivallen en en nood anding ti achtte te maken op n eilandje 1 il Ohio imti wei tegen der gi oiid tfPilnikt on veineid D bt ide in itifnden verden gedood Volgens de Oorlo pige heiwliten aJdn hel H N uoeton uiiiii lüO perwftien on liet le en zijn tkonien terwijl talrijke an leic gewon I werden Het leddingisweik wot dt dooi de dwoi regen a i i hetem Kch Goethe medaille Kijkapresident von Hindenburg heeft aan m rr dan vijft E personien de nieuwe ïilve ren me laiUe ontwerp van prof WaJdemar Kaeiuifloh geoohonken en wel aan kunst naars pn Goethe kennere alsmede aan oeni ge mmiatera pder eagen waar het sclierpe de fitudle wwrop hij ajn I stelde hem Ui I i egnji en Na ivetenödiap belangrijker ftte voor do door Tlatanr De medaille welk aan een lint op de tkirnt kan worden gedragen vertoont aan de qprïijde het portret van Goethe niet ijn rffiam Gofthe De ki f rzijde tievat den adelaar en de vermeldln Fuer Kunst und Wispenschaft Het randsohrlfJ luidt GesUftet im Goetliejahr löSg l er HochB praeaident Herdenking hier te lande Voor do AnthroposoptiiflcJie Verpeniffintt t Gravenhnce tieeft gisteravond dr Her hert Hnhn leernnr aan de Watdorf iiehool te Stuttgart m hel volle niik anltie ye apioken over Goeth en Fyropn liet t O k der natuur t n der eterren lag aldri 6pr voor tioethe P en doethe 70U ook all niemand meer daaraan geloofde f ir onftt ifelijkheid bewezen hehtien Er wOfi m Gnptlie n a rk Iran JChe n iii in 7iin leusd opgedaan Bekend t ook Goethe g bewondering ooi Napoleon Hij wend opgevoed door fcuropa om voor huropa to k mnen Tireken De Italiaansche reis heeft I Goethe tot rfe kennifi van zielizelf gebroetit De wereld der antjieken ing voor hem open ei deze gif hem de diepe zf fkennia en een stuk levenditre eeuwigheid ging m hem open In Duitsehland teruggekeerd werkte hij veider met deze gipeatelijlte ontwlfke Imjit ednchtp en hij wilde den men eb er toe brengen de dingen tot zich te iatien spreken BUITENLANDSCH NIEUWS 7WFDEN Kreugers crematie Eknvoudige plechtigheid geen toespraken Gisteren is in het crematorium van itock holm het stoffelijk overschot van ivar Kreuger verascht In overeenstemming met den wenaoh der nabestaanden droeg de plechtigheid een zeer eenvoudig karakter Zy geschiedde m tegenwoordigheid vai de familieleden de persoonlqlte vnenden var den overledene en zijn intieme mede ver kers Onder de aaivvvezigen bevonden zich In de I rinsesse Schouwburg m den Haag orak rot Dr T G Sleeswijk een her denkingerede uit Deze bijeenkrmat werd 1 Igewotnd dom Prins ITenorik en ver chi lend Minwtera en andere hcoïge phatnte personen In de aola van dp univerRiteit te Amster dam heeft prot dr I H Hcholte een her denkinperede gehouden waarbij ook de Diiitsohe gezant Graf von Zeoh tearenwooi rtg was l rof Siholto weea er op hoe de omstan dighed jp gunstig zijn geweest voor de ont wikkeling van he wcleloVen van Goetlic en hoe hij i ffeworden de inspirator voor zeggen kon om de vrouw die hij zoo dwaas had liefpeliad aan den kaaJt te stellen als e n gevaarlijke peiaooniijkheid die men be ter dt pd uit den weg te blijven maar zijn ontdekking van den vorigen avond liet hein geen andere keufl Allen achtig Am Templeton toen Sni John hem in t kort £ ijn ervaringen v n den voiigen avond had verteld Het ia een wonderlijk vrouwmen iih Ik heb haai nooil h tlemaal vertrouwd maar ik had toch nooit geda ht dat ze zoo gevaarlijk zou 7ijn 7e beeft me aardig voof den gek ge houden Ik ben lAaiieuwd wat ze nu naat uitepoken We moetrai op alleg voorbereid zijn Want weet je vooi zoon vrouw bet e kent oen nerlerlaag volkomen waanzin Milbrookp gaf geen antwoord op deze op t erkmg Hij had 7i n plicht gedaan maai hij bad geen zan om zich beug te ho den n et de vraa wat RacJiel voortaan zou doen ot wa ie toekomst ha ir zou breniren H j verlangde alleen hsjir te vergeten llij had Templeton gewaarschuwd omdat hij wist hoe vreoselijk Raobel kon haten en hij niet wtnitfe dat M het slachtoffer zou worden van de woede en de wraakzucht van haar vriendin Toen hij van lempleton afscheid had ge nomen gmg hij naar zajn kantoor met een koortelg verlangen in zijn wenk afleiding te nnden maar hij kon zajn kwellend © ge dachten niet veonE fffi Met een zucht van verlichting tapte hij eindeiiik in den trein waarmee hij zijn reia naar Rusland sou aanvangen In zijn bui neai9 k zat een briefje dat hem op kantoor bvorspd wu t Waa von UtHh HOÜfDSl K XXVIÏ H ipwol hi hoffdfl van vneugdt in het I tflef aii zijn ovei winning wa To eph Maitin toch niet van plan zijn maohi nvei Kachel te verliezen Tot nu toe was hij in naam I aar meester geweefit van nu af aan besloot hij z m het lueisje de het okeniB xi zijn h oerach ippij pas ten voile loeren kennen loen 7j0 ophtond met dp bedoeling naar d villa tPrug to gaan meikte ze dat hel m haar omfiiankelijkheid gedaan vvafi Je gtuit met mij iiio ze Martin vriendelijk maar totJi p n toon die g en tegenspraak toeliet Hoeveel het h lar ook kMte j hod be siolon om deze tnnn I n ehofrrnmen wint dut vvim de nide wpg om datpent waarop 70 nu al haar nrwip had ip ve tiird kon beleiken Daarom snne z gewillig met hom moe naar beneden en stapte in de auto die al stond to wai teii Ze haamde Jch toen ze merkte hoc vapt do man erop orekend had dat zijn toieleïr zou lukken Zoo was het ook mderidaad uewpe tt Hij had n zijn hu orders gf orpven dat aJlp kamera geopend pchoong maakt en verlicht moesten worden tn Viat de dienetboden In de hall moeeten bijeen xijn om Raohel te verwelkomen met d tan d vrouw des Ik flolmjf e fark om je te vpiltll n If k ho p dnl n nriren om dezo tijd mijn liev I into Milh on ik bij elkoai u I n zijn Toen ik van morgen weg waa kroeg ik ecu hriefie van 1 adv Templeton die mij p do metst onverwaohte manier de inlich tingen gal die k noodig had Ik wil je even iaton we en dat ik in dit opziuoht gelukkig en üvpi een paar dagen zul je moor hooien Ik wilde je nog vortalllan dat ik Rutlihel gevraagd of ik met Kerstmis bij haar ag komen Te woot dus dat jo mot wordtitrgeten en dat or minatena twx f meniohen ijn die ajin jo denken on je van harffehet beste foeviensoben In deze paar woortton wa met dat den nan bet eebe m verrfd van die toegewijdelieMe waamite aren eeFtohrevion entoch scheen zijn intuïtie hem te zeayen datr n pevoel die7 er inn louter trenegenheiden Rvnipnthliie lüith ertoe hadden gebrachthem dit biiefje te tuien Daarom harl ijhet zorgvuldg ila len hef bezit opïceborgen De betoovermg van Richel s vreemd aan tireikkelijlke schotmhieid waa nofe niet m zijn hart gefitorven er toen de trein hem nel van Londen wepXoerde voelde hij am zware lieklemming totn zijn giada bten tegen zijn wil zich njet haar toekomst lK 2ig hielden en hij z ch afvroeg wat haar lot zou zijn maar hoewel hij ha r Iveld nog niet uit zijn geest en hart kon nikkwi was tooh de macht due liem aan haar gelKmden had geheel gebroken Hij waa tenslotte een praeWftch man en hl wiflt nu dat bii aan eon groot gerflAr ontwapt VM hmaeR vfrachuldiigde f r Hij vertelde liaar nitl ii jjn ooib l 1 iin en iii dt verwaehWuL d Lt wanncei e niotfl v eimt Oïldp in dk plecht tatlgo nt angHl tn van hel flohilt rond verhehte liuifi vol kiHl tfl batten a volkonen bi duu d on iveitii mierd ïmi ziin en doanoor Ie Ie wiDig 1 im aim zijn v rlangen tf IdHii Hi piouieerdt op hiir Ijdelheid I 11 mr zin V I Iuko Do 1 nn r het grocte huis waar Inj tof nu I t irnizali I ad arol ofd m mi lilcoii kan itje wne enuw voüiiuhl Aren vtin liedtii hal ii woord iroöprokcn Iwlialve één k or en dnt waa tot n Martin eeii kran tinjongeti luid lii l Inut to uk uw had hoo ren loepin en lin voomvei leunde en ui tro ponnen liiitltrT Daai p had hij wch t f Kiicénl gtfwend Hoor t lal zt i hij I ijna nideniJooh Dontiilru 1 dotfd Nli kunnen we hem geen kwaï 1 mi r lUtn Kuchel Hef int i ie huneide Iktirniüton duod Dal I kende dat yi haar macht over Ici iploton Kwijt wn uuiai l d wn tooli niet baar oir le credi ciilo Domn toji vvai io iiwlglit id i fegtUin en hol c I BUM van htt verWftpi zou met hem l e inven woi Uu In lil moinoni an tenurblik wensihU Ua I 1 w i lat luj du 01 ang K ItHifsn had n FernnHun daii ion ze inpJoAte an van ivoiid ver tooten en vornoht te zijn Uk i don man die boven lies lief hfl l n jrelnkki o vrouw zijn trewoost tovrod tlfa met ei i oen voudii teluii tu oi n benohoiden plants m de wereld Wordt vervol iird