Goudsche Courant, donderdag 31 maart 1932

z OE VEN STADSNIEUWS GOUDA sT Maart 1932 H t uittreden van den heer Van Staal uit de S D A P De scheuring In de gMtereiiavond onder leiding van eii lieei Kolenbrajidar gehouden vergade3ng van de ö IJ A P welke door c a 300 leden beiEoclit wa hebben 36 leden van de afdeelmg xicii afgeatheiden om zich by de nieuwe paity de Ünafliankelyke Öocialistisclie i orty te voegen üe partij vooriitter de heer J Ouoegees woonde dB vergsdenng bij ïot vocnutte r werd gekoaen de het t A bokker die tevens zal Optreden als voorzittei van de luadlrfractie Geen der andere letlen van de raadslidctie heeft de zyde van I den licei Van iüHaal gekozen zoodat hy gehi fJ geïsoleerd staat Naar verluidt lieett auiii na de vergadeiing een grooter aantal leden by de nieuwe partij gevoegd in iwelker hoofdbeatuar de iK er Van Htaal zitting heeft C emeentelUke Dienst voor Maatschappelijk Hulpbetoon Tol Jeden van liet Hestuur van ten GeU wenteiyken Oienst voor MaateohappeUjk Hulpbetotm zyn heden door den Koad be noeuid ak Iqcteii van den Raad Mevt Kieez mevr v l aut eo de lu p ien Heerkeno en Palet Als mgezeteneu nu l lid van d6ai Raad A de Groot J Agten mevr Vronian Vromen en T Kroon Wegenfi oplieffuig van het Burgerlijk AnniMMtiuur vorlet nde de Raad eervol ont lag aan de i e8tuui sleden mevi J H van Uantzig Melles en de heeren J Boklio en J H V d Boeoh C fe Korte L v d Poi W J de Rotte en D van der Spek Goudsche Industrie en Huishoudschool Do Raad heeft heden benoeiii S tot gedeIpgeenden dcT GenuH nlf m hel beatuur der üoudectie Industrie en Huiftlioudachool du dfiuie nievi Gajirland de Kat en mevr Spek van BiniRmieu Concert De Bazuin Concordia De Ghr Muziekvereeniging De Bazuin herdacht gisterenavond 30 Maart haar 6 jarig bestaan met een uitvoering waan an zy veel werk heeft gemaakt Zooals de Eere Voopzitter P J Kolyn die den avond ultfftekend leidde in zyn openingswoord deed uitikomen staat de vereeniging uit den aard dfer zaak nog in haar kinderschoenen waarom hy om welwillende kritiek verzocht Zeer tarecht en ook zonder dat verzoek zou daar althans onzerzijds rekening mede gehouden zijn Het nóg zoo Jeugdige Hi ja ionlekorp tn door den tyd op miu taal peil kimnen en aU het doorgaat op den ingeslagen weg heUben we wel hoop dat EEN PRIMA ËNGELSCHE FAUTEUIL Een Buoyant OEEN SINGELS Q£EN KOPPELTOimEN GEEN SUJTAGE VAN HET BINNENWERK PRIJZEN vanaf ƒ 65 Fa 1 lit Joq inÉleiriq D thans breed Prov weg langs de Gouwe Hef breede viaduct bij de Spoorbrug IETS OVER MlÖbELEN VAN VERVOER 70 JAAR GELEDEN DB AANLEG VAN DEN SPOORWEG GOUDA ALPHEN DE VOLTOOING NADERT IN 1933 GEREED De tyd is niet ver meer dat de spoorweg Gouda met Waddmxveen Boskoop en Alphen zal verbinden Degenen die nog met zoo lang geleden gemeend hebben dat de Spoorwegen de tydsomstandigheden zouden hebben aangegrepen om van de totstandkoming van deze lyn af te komen hebben het mis gehad De lyn komt er Er wordt hard aan geiwerkt Waimieer men m den trein naar den Haag reist en by de splitsing nabij Moordrecht uit het raam kykt in Noordeiyke richting iet iB i de nieuwe spoorbaan van Gouda naar Alphen als een witte streep dwars door de weilanden getrokk l n kan men deze lyn by helder weer met het oog tot Waddmxveen toe volgeai De zandstortiing van Boskoop uit begonnen nadert nu langzaam maar zeker Gouda en in Mei van dit jaar zullen we de zand trejnen op ons emplacement zien verschynen De uitbreiding van het emplacement Gouda w de laatste phase van het werk en zal in het voorjaar van 1933 voltooid kunnen wonden Daar men in het komende najaar zal aanvangen m het bouwen van de stations goederenioodsen en andere inrichtingen voor de exploitatie van den spoorweg kan met eerage zekerheid gezegd worden dat de nieuwe verbinding Gouda Alphen in den loop van het jaar 1933 in tdióifift al word i genomen I Als men bedenjct dat de eerste glooale iplaiuien voor den aanleg dateeren uit het paar 1908 dan Uijfkt daaruit wel dat men bil de totstandkoming niet over een nacht pn is gegaan I Wlelk midftel van vervoer gebruikt zal Erden IS nog niet vastgesteld Ernstig rdt overwogen motortractïe toe te pas voor het pers9 envervoer Men kent ze Hé iriotorwagens gToote trams gelykend iwelke b v op de lyn Apeldoorn Zwolle loopen Met deze tractie hoopt men een bejhoorlyk verzorgde dienstregeling te kunnen e nerasteilew en teveiiö èrf g if ope w i yan exploitatie te verkrijgen Mede in verband met le keuze van Ueze tractie zal de uitbreiding van het emplarern H Gouda een wyziging ondergaan De treinen zullen dan niet aankomen op een ifzonderiUk te maken 2e perron zoohIs ianvankelyk de bedoeling was doch kunnen worden binnengevoerd op het bestaande hoofdpetron In vergelijkiDg inet den huldigen stand vin de middeWii van vervoer v as het nu 70 jaar geleden daarmede maar treurig gesteld En toch maa a3 er tevreden mee De verhalen die we Van vuden van dagen in onze jeugd hebben gehoord over het genoegelijk reizen iji een volle diligem e of in de roef van de t kachiiit waren wel amusant Maar de verwende menschen van dezen tyd die tcÓi auto en vliegmachine nog met snel geCkoeg vinden kunnen zich dat geiwegen ni iwhoorlyk realiseeren In lfi62 verbond de Nederlandsche RhynspoorwegJUaatachappy Gouda al met Rotterdam Utrecht Amsterdam en Arnhem Toen liepwi er nulr Rotterdam al V treinen heen en terug D t kostte toen voor de Ie kl ƒ I IO de 2 W ƒ 0 85 en 3e kl ƒ 0 55 enkele reis retourt waren er blijkbaar niet en buurtverkeerkilarten waren nog niet uitgevonden De trein Gouda den Haag is pas in 11870 gekomen Het is wel merkwaardig dat het atwi stuur van 1865 toen al klaagde over den slechten toestand van het stalionsgeboUiW dat aan de eischen voor het reizigersvervoer niet voldeed Er voer ook een stoomboot tusschen Gouda en Rotterdam eenmaal daags Voor die reis waren 3 tarieven Paviljoen ƒ 1 2Ö Kajuit ƒ 0 60 en Ruim ƒ 0 40 Naar Leiden was er een poaitwagendienetdriemaal per week s morgens 8 uur heeneu s namiddags lialf vier terug Voor ƒ 2 wae men uit en thuis I De schreefstoombootdienat tusschen Rotterdam en AmetéBdam nam ook passagiers van Gouda meè SKoe onderneming bracht de passagiers maar Amsterdam poor ƒ 1 20 in de kajirit Èn ƒ L in het vooronder Verder wareA et Volk en Pakschuiten op Amsterdam op Bodegraven op aGraven hage op Ledden waarmede reizigers in de roef en in het flfim naar hun bestemming werden vervoer Voor het vrachtvervoer waren tal van pt iyichmten op verschillende plaatsen ttyTÜkj wM de doortrekkende ecldppers ihj r il lorf en laadplaaits ihad den Daartoe befiijorden ook de stoombooten die van Mannh m kwamen en Ludwigshaven Bniaeel Anitjwwpen Nymegen en andere plaate i Eei denkbeeld van Jiet verkeer te water geeft het aantal geschutte vaartuigen door de MallegiKtsen de Havensluis In 1862 gingen er 41780 vaartuigen door met een inhoud van 1 7W 201 ton De cijfers van 1930 waï n verkeer door de Mallegatsluis 94969 binnensohejten inhoud 5 846 203 ton en door de HaveniiluiS 2277 vaartuigen inhoud 10Ö 339 ton Een TelegraaflOnitoor bad Gouda in die dagen wel maar een doorloopende dag GOUDA j I vai tgeptelde verordeamg op de winkeirflmtmg geeft B en W aanleiding den E ad voor te stellen m deze verordening enkele wijzigingen van byna uflts itend redactioneellen aaiti aan te brengen De wijzigingen etreflen sluiting van de kappersalon en de sluiting voof de Kerstdagen Bet JaiHdiMikfoads Jtiet hesfwur van Het Janschenfonde ffi pft de leden uitgenoodigd ter a eDteeoe jaarvergaderihg te houden qi Maandag 4 Apnl mz dee avonds te 8 uur ui café Central ingsmg Z get traat Ue agenda vermeldt i m penin door den vorozittBr Veriilag an den secretaris over de vam het begin tot nu gedane werkMamtieden Rapport kaseommieBie Ver Jat penningmeester yenoemmg kB scocimiB8ie lenige voordrachlten geibteld Hei chen vn Dingen iijnde historisehe scheleem mt het d igeli ksch leven o a ook toepaaaedijk op het doel van Het Jansehenkfonds te hoiirten kr r den voorÉtter den Weled liver B Kieiveld Kondvraap VerloUn it der bezoeker wordt een fraai geiUu trce rd i oekwerkje gratis aangeboden Ue zaal en do prijzen der verloting wer den allen srratis aanffebodwi Openbare veriraoptag gdiODdA door Notaris Franken Hedenmorgen had de afsl aata van lo verkot ng van onroerende goederen geliöud n dooT notana Mr Franken To ewezen worden de peroeeien 1 tob en met IV Kooper werd de R K Boerenleen bank wor f 16125 Ue kweekery inet kantoor loodsen enz fian de KidtkT van Oataweg m niet gegund Aasichten tsd iUk KelooMfe TmtoewtriHng in N Haag Naar wy vernemen is de W V Joh Mul tier s L tgeversmaataebag ij blj Hiderhand che inix tmjvmg pachter gewonlen van de uitgiive ansioh ft aarten voor de Kokwtfale ïentoMistellmg te houden tg a Uraveahage ÏCoonI m e lexers zich zuilen herinneren tri de tentoonstel Img een voortzettinig van é Nedetlandiwiie iczending te Parij m f931 De opbouw in het Weetbioekpark tueactien den Haag en Iteheveaingen Is reedB kl vollen gang De offidieele opening t H p iiats Jiebben op 15 Mei as Volgens de bertchten zullen ocA tal toA kunstwe isn uit Indië die in het bedt rijn van H H de Koningin ter oplut csing worcten tentoongesteld De geheele opbouw van d tentoonstellmg staat onder leidmg van den heer Mooyen Transyalia lemat was er niet btj gebrek aan genoegdlaam aantal ambtenaren Toen was de bejoldSging ook anders dan nul 71 jiir iiliiii kult jeiir aandelen als het droogpompen niet doorgaat Maar Galinda is ze een eerlike dochter en van wie volhardt de polderboer Een doehter van RUffdieer van Eemswaard uit een vluchÜgE Verbintenis meteen Italiaanse vóór hy hawde met Gertrud de enige dochter van Jtfymhper VerkolÖn Maar wettelike erkenning ïs niet gans buitengesloten 1 Een opgewonden toneel van huiselik geluk als de verloren gewaande zoon met de afuistaande schoondochter Galinda en de toekomstig schoonzoon Piet binnentreden De avond eindigde in een ryk feei t Enige jaren zyn verlopen Het voormalige Goudameer is een vruchtbare polder Baas Hendrik Zorg en Mevrotm Sara hébben de kwade droogmakingsdampen niet overleefd Op Zorgenhof huist Eenden Piet met Drudje Op de plek van l et s eiland IS een boerdery verrezen hier tronen Bertold en Galinda Daar nadert op Het kanaal een boot en brengt het eenzame paar een langverbeide vader èn nog een raeeder een grootvader een broeder en een zuster Het zijn Mijnheer van f emswaard en moeder Gertrud grootvader Verkoïijn mèt Edward en Idola Afwisselend leven Bertold en Galinda op hun eiland of verblijven in hun Amsterdamsche paleizen waar Benden Piet vaak te gast is Finis Het was t doel hier de nagalm te lMJen klinken van een langvergeten no waarin de roem van het Gouda meer en K de Ooudaërprodukten in romantles kJ B gestoken zidi eenmaal ver over de lanH grenzen verbreidde Dr W ZtmiAM LAKKEN KWASTEN bq TBI DUlen Thans is het adres fl ZANDVOORT Tooriieeo C v DiBen Zonen wi dstraat 25 tel 3361 Ot üMOfttstoFting voor den spoorweg Gouda Alphen eilanden is het jonge paar onvindbaar voor Je vervolgers Zouden de jonge gelieven wellicht de dood hebben gebonden in de golven In zün paleis te Amsterdam zit de bUna tachtigjarige miljeMiair Manheer Verkolen in zoig over het lot van zyn pupil Aangediend wordt een om zijn persoonlïke kwaliteiten geëerd gast Mr Jan Hü komt vertellen dat Galinda leeft al weet hy niet waar ze is De jortge dolkop Bertold heeft zich by hem aangebbden als leerlingscherp rechter Hy wil later van het Beulsprivi lege gelvuikjtiaken en Galinda b Mtjnhee Verkolg Mpatsen Mr Jan heeft liem het ambt onTHplyk willen maken maar hÜ is elfS bereid ïfó volgende week zyn proefstuk af te leggen en in zyn vaderstad Gouda een mens het hoofd af te hakken Ook persoonllk kan Mijnheer Verkoly n van de inmiddels binnenverjsochte ftrtold nieta gedaan krijgen En na beider vertrek bepeinst hij hoofdschuddend Galinda opgeëist van Een echt Hollandse winter op het Goudameer PUIsnelle schMtaenrydere rieden het gewone vervoermiddel der Hollander in de winter tenten op het ijs feesten In een stoelslee voortgeschoven boekhou der Sachtervanst t Gaat recht op Piet s eiland a n Nu alles klaar is zit er een stok in t wiel van de pomp spekulatie Enten Piet doet zijn Privilege van vrye jacht en visvangst gelden Een half miljoentje is zyn ogen het eiland waard Die gewiekste Baas Waterhout Voor die prys acht hy het c n goede bruldsgift aan Bertold en Oaiinda Zo maar verkopen dfiar denkt hy niet aanl Hij wil het aan Bertold afstaan maar dan moet hy Piet Waterhout das nette Drudje en de schone Zorgenhof Piet fluit Achter de dubbele achterwand van de bedstee versch nt Galinda Ze heeft zich al die tjjd op het eiland verstoptl mU schande over myn familie die m in het graf zal storten Wy volgen mijnheer Sachtervanst als huweliks pleitbezorger naar de Stargenhof Driehonderdduizend galden heeft de boekhouder EendenPiet voor zfln eiland geboden en die som wil deze Bertold afstaan mits de voorwaarden die wfj kelmen En wat Is de waarde van de OonAumeer nigte zwyfft ontzet Daar legt Bertold ae beide stukfeen van Mr Jan s koek vast te gen elKaar gednïkt boven oa de zyne Twee oeken hij de oude anede volgend in twéé hakken splijten Met eén hand de bijl zwaaiend slaagt hy onfeilbaar Mr Jafi vap z jn veriiea grootmoedig ie dragen Er schuilt in de zekerheid en de koelbloedigheid van die knaap de aanleg voor beul ao tegt hó Die avoAd bÜ de dans tilt Bertold tiji Ldnda zo hbo i ö t be omstanders er schik in hebben I Agenda 80 Maart 8 16 u Nieuwe Schouwbuig Vertooning van het zangqwl J 9 schoone Slaapster door de Goudsche Padvind sten 31 Maait 8 uur Niauwe Schouwburg Laatste Abonnementsvoorstelli g 31 Maart 7 uur Gebouw tot Heil des Vcika Spreekbeurt Ds J Overduin 31 Maart 8 10 tMir School 7 Tentoonstelttng naaicursus buurtvereeniging D E S April 7 10 uur School 7 Tentooiatellingbuurtvereeniging DJ S April 6 var Kunatndn Receptie OnsVooïdeel 2 April 8 uur Zaal Konrtmin Soc Ons Geaoe ca Uitvoering Tooneelvereenlgii Tlalia 6 April 8 nor G boQw Daniël Cursua Goudsche Beddinvabrigode Dames en Heeren De zorgen van Baas Zorgl Al was ze de dochter van de Stadhouder van Holland met een baitaarde zal Bertold niet trouwen In een brief aan Müiïheer Verkolijn wenst hy een einde gemaakt te nw aan ïijn pleegvaderschap Daar nadertr gelrecht uit Amsterdam gevaren in een antH Jacht diens boekhouder door oud ep jong op Zorgenhof begroet ala Papa Sachtervanst Hü brengt groot lüeaws de Ingenieur der Ad V Voor de ni u irbt modellen Slappe ho ien naar CAREL KROPMAN Mr Zie Etabga Bij Ons lie OpööIsI Prijsverlaging V lA HET GOUDSCHE GARNIZOEN 1S81 1922 Het is al weer ruim tien jaar geleden dat het Goadsohe gamizien werd opgeheven officieel althans want feitelijk was het reeds eenigen tyd vroeger verdwenen Het is voor de lezers van onze courant wellicht interessant het een t n ander in zeer beknopten vorm te weten van de geschiedenis van bet gamizoeïi dat toch Sturende langen tjjd een groote levendigheid ill onae gemeente heeft gebracht Op 18 Januan 1631 arriveerde te Gouda het Depot v i de 14de Afdeeling Infanterie ter sterkte van 63 man om hier garnizoen t houden Deae 14de afdeelmg vormdo na tal van wozigingen en naamftvcraredenngen de voormalige IVde Infanterie brigade welke op 10 Maart 1922 werd opgeheven Op 26 September J839 kivam het reservebataljon van de 14de afdeeling uit Zutphtïn naar Gouda Het had de sterkte van 15 officieren en 237 onderofficieren en minderen Deze reserve bataljons aren noodig om den dienst van de militie te verlichten De volledige afdeelmg bestond behalve uit dit reaervebataljon not uit drie actieve bataljons een depot bei vens een schooU compagnie Het hier gevestigde deput ging op 28 September daaraanvolgende over in het reservebataljon en maakte het garnizoen uit Dit bataljon is daarna steeds te Gouda gttbleven Het heeft door reorganisatie van dfc legeriiKdeeling telkens naamsverandenngen ondergaan ten slotte was het Ilde bataljon van het 15de regiment infanterie By Komnktü k besluit van 11 Februari J922 werd het met ingang van 10 Maart 1922 overgeplaatst naar Delft en met het 15de Regiment ingedeeld by de Ifete InfanterieBrigade Gedurende de jaren van den wereldoorlog van Augustus 1914 tot Januari 1919 iheeft dit bataljon afwisselend gelegen in Oegstgeeak KatwykBinnen Rynsburg Katwyk aan Zee en Beverwyk en wel gekantonneerd ihetzy b de burgery etzjj in alarmfcwartieren In dien tijd werd gekampeerd te Velseroord by fort Velzen e in de legerplaats te Laren Gedutende de afweziglieid van dit bataljon was hier aanvankelgk een bataljon van het 8ste Regiment infanterie uit Arnhem onder commando van d kapitein Winter haWr werd dit vervangen door het depot Militaire Wjelryders oiutor bev I van den kapitein A Dudok irtn Heel Het bataljon van heit Hst was reeds in Gouda toen in October 1914 de in V eie der Belgische vluchtelingen plaats vond Onze soldaten bcwezem bij het verzor n en onderbrengen der vluchtelingen ongeveer 1800 in getal belangryke diensten Velen zullen zich ook nog herinneren dat gedurende eenigen tyd een aan t®l schoolgebouwen voor het f blyf van tot dit bataljon beihoorend manschappen werden ingericht Eersït in Januari 1916 konden deze scholen weer als zoodanig in gebruik worden genomen Van de Militaire Wieiryders herinneren we ona natuurlyk nog het kwieke muziekcorps dat overal waar het zich vertoonde € 31 ihaor luatige wyajea deed hooren groot bucces had I Na het vertrek van de Militaire Wieiryders is g durende korten tyd het oude garnizoen weer tn Gouda gevestigd geweest maar na enkele jaren is het opgeheven Gamiaoensoommandanten sinds 1862 waren De luitenawts kolonel B H Frackers L E Tiesseünck G B Booms I W G PeJtzer C M die Jong van Rodenburgh M B VMi der Dreggen D N de Fremery J M A van Helienberg Hubar G J J Byleveld A W Greve de majoors P J Straatman C O van Kesteren W B van den Bosch de It kolontó M de Sitter de majoor G J D A C Biesz de Itkolonel R A baron Kraayeithoff van de Leur de majoor P W van der Velde de lts kotoneI J H Makkink A L Boonacker de majoor L £ Hinrichs de lt kolonel F J A H Hendriks de majoors H P J M Bakker J Dorre en J A Westhoff en ten slotte dt kapitein F H W de Quartel eff die tegen de kermissen ingebiagt worden en hei was een dwaze en üaórom gef éifil iMslukte poging om die op te heffen zonder eenig equivalent daatnwfftean te bieden Zy fctoirkn hieruit leeren dat hun actie nu niet impaald van de laatste jaren is Aan denlmdaren kant mag men wel zeggen 4at de nieuwere tyd heeft gezorgd voor die aeqmvalenten 1 Werkloozen en malatse iijders mogen weten dat die goete ouwe tyd toen er akijd werk 24 April 1862 Men zegt dat het getal ambisjagers gedurig blj ons toe neemt dat bij het openvallen van het geriAgste postje een stortvloed van sollicitanten komt Zoo hebben zich voor de post van Secretaris der Oemegnte Borculo 172 sollicitanten aangemeld De jaarwedde bedraagt f475 f Voor hen die zich verbeelden dat zij met hun actie tegen de Goudsche krotwoningen iets geheel en al origineels hebben geleverd is het lezen vm een artikel in de Goudsche Courant van 57 July lff62 misschien nog wel leerzaam Ook deze strijd een zéér goede strijd dus reeds 70 jaar geleden ingezet Eindelijk vind ik in de courant van 2 November 1862 een merkwaardig ingezonden stukje afkomstig van een nieth kwaads vermoedend lezer die in beminnelijke onschuld net volgende schrijft Mijnheer de Redacteur I Zelf niet in de gelegenheid zijnde om de zittingen van den Gemeenteraad bij te wonen heb ik met belangstelling bet kort Vehlüg in de Goudsche Courant gelezen maar mijne nieuwsgierigheid werd daardoor slechts m geringe mate Wtoedtgd Ik begrijp dat het n et dóenlfjK is wegens de geNngP êBhtkbare ruimte om het verslag meer uit te breidèft mffff4 0 Wé l d toch in bedenking geven of de verslaggever tevens niet konde vermelden wie vóór of tégen een voorstel spraken of stemden opdat de kiezers die in hetzelfde geval verkeeren als ik en door hunne bijzondere zaken die zittingen met kunnen bijwonen daardoor bij eene verkiezing ten minste eenigen grond voor hunne stem hadden en niet geheel door de oogen van anderen behoefden te zien Daardoor zoudt VEd met vele andere burgers zeer verpligten ÜEd Dienaar T Deze rampzalige meneer T ontketent hier dus in allen ernst het monster dat thans met meer te temmen schijnt Indien hij iets had kunnen voorzien van de tribune praterij en de zelfreclame die thans overal in zwang is zeer zeker ware dit stukje proza h£m in den weiversneden pen gebleven f Geachte Redactie Zoiets nieuws is er onder de z n Steeds is Uwe courant de zuivere onvertroebelde onverhogen spiegel geweest van t Ormdsche wereldje r Moge dit zoo blijven tot in lengte van dagen f Uw vriend en bewonderaar SlfBRAND BOTTELAAR in Wijnen en Gedistilleerd Spienngstraat Alhier miraliteit heeft gunstig geadviseerd om Jrent de droogmaking van het Gouda meer B halve de vyf ontworpene zullen nog tien molens méér de plas leegpompen Voor deze tien heeft Mynheer Verkolyn alle aandelen genomen Baas Zorg kan van één de aandeelen overkrygen è honderdduizend gulden Maar er zit 30 winst in Hij slaat toe Het meer leegpompen lacht Galinda Twee dagen regen Maar het lachen vergaat haar zy en haar huisgenoten vernemen vervolgens dat ze meemoet naar Amsterdam Ze gehoorzaamt maar niet zonder by het afscheid een pittig woonije tot haar pleegvader gezegd te hebi h dat hy haar een geboorte kwalik neemt wa aaiT zy geen schuld heeft Over de rumoerige golven van het Gouda meer spoedt zich het j ht Amsterdamwaarts Maar zie een D E sri oote toevloed van b di a en van allerlei aard voor dit nammer der 70 jarifre Goudsche Couiint heeft het ons onmogelijk sremaakt deze ondanki de vxjl bladen waarin het vei schynt alle thans te kunnen plaati n Voor deze srroote medewerking zijn wg zeer erkentelijk De heden niet geplaatste b dra en zullen eerstdaags in een passend nummer V rsfiW iwn REDACTIE GOUWE 89 goede vorderingen gemaakt zullen worden liet de vooralsnog bescheidro krachten en bescheiden besetting zal gestiafg geoefend nioetem wowien en iedere volgende uitvoering zal v ooruitgang moeten kunnen aanwyzen Maar juiet m t eerste begin heeft de dirigent J P Oskam een Eware taak en het komt o B voor dat hy voor de vereeni ging die nu haar eerste lustrum vierde een geschikt en flink leider is Hem werd als wMMieering voor de tot nu toe bewezen verdiensten een moode met zilver in legde dirigeerstok aaiureboden door den Voorzitter Verschillende nummers w o een maiBch Wien bleiht Wien n fantasie p motieven van Mendeisaohn o a Hochzeitsmarsch Priestermm scih uit rAthalia eni ti Potpourri over Clir liedeten en nog eemge andere stukjes werden naar beate kunnen geblazen n Dubbel kwartet zang verleende bij n 2tal Rummers medew king de zang klonk niet On verdienstelijk maar eenigszins mat misschien wel door voor zang minder goede accousttek vanaf het to meeK Verder hoorden we n jeuettig pistomüst n solo met piano begeleiding ten beste geven die aardig tem einde werd gebracht De heef Stuurop uit Amersfoort gaf eefiige declamaties ernstige en humoristische met goede voordracht ten beste en oogstte luiden bijval De axaod droeg n feestelyk karakter en verschillende corporaties deden vwi hun belangstelling Uijken De Burgemeester deed zich wegene n hiaselyk feest excuseeren De Cair Zangvereeniging Hosanna en de Commisaie voor Openbare Feesten zonden bloemen en de laatstgenoemde complimenteerde de ö jarige v reeniging bij monde van haar Voorzitter iemeente Secretaris G J J Pot Een anonymus schonk 5 aandeelen van de 3azmn Ds H van Dijken sprak ak Voonitter van de Chr Jteugdcantjrale de heer Meulman namens ZonnestaBal onder aanbieding van n lauwerkrans om aan het vaandel te hechten de heer Kluft namens den Bond van Chr Harmonie en Fatrfarekorpsen in ZuidHolland terwyl ieder muzikant n ineigne aangeboden kreeg De zaal was uitstekend bezet en blykenshet applaus hebben de aanwezigen een genotvollen avond gehad ds 1874 bekende Ie klasse RUND KALFS en VARKENS3LA6 RIJ Fijne Vleeschwaren G J Bérgsma rJi J Schinkel WESTHAVEN 38 TELEF 2201 Alle vleeschsoorten en vleesch waren afgiesla en Vraagt prijscourant PeeeUvond van de Geudsche Padvindsters De opvoering in den Schouwburg van het zangspel rDe Schoone Slat ster door de Goudsche padvindsters mag zeer gei aagd heeten Het ia jammer dat er maar zoo weimgen van hcdvbm genoten De arond cetite zooals gebrulkelyk in raet een lied gezongen door padvindsters en kabouters waarna door de padvindsters de padvindenwet werd geoegd Mevrouw fiedeke ae presidente van de afdeeling heeft vervolgens de avond officieel geopend Zij sprak er haar leedwezen over uit dat niet meerderen waren gekomen omdat de kans dat de padvindsters uit le opbrengst van den avond een boot zullen kunnen aanschaffen wel heel gering zal ijn Maar de presidente geeft den moed icet op en zy vond dat de padvindsters nu maar moesten roeie met e riemm die zü niet hebben Na deze woorden van Mevr Redeke is de vertooning van hek sprookje De Schoone Slaapster voor het tooaeel bewerfit door den heer Strophius aangevangen De schryver heeft by de bewei ing de verschilleaide figuren it het bekende sprookje in eere gehouden maar hy heeft ook Mikele nieuwe figuren t i tooneele gebracht zooaU de wyie en geestige Epicurus major domue ai de twee vrienden van den prins Het zyn Staphost en Duivendak waarmee hy kampeert en die hem alleriei grappige dingen van droomenland vertellen Deze scène viel zeer in den smaak Sr wordt veel gesoagen in dit atuk en het was alles goed n dttUel k al werd er wel wnfl even stalletjes ttachen De costuums war aUeraatdigst en de grimeering was zeer goed Hulde aan den regiaseor die zorgde dat alles zoo goed van dtapel Mep aan Mejuffr van Boamei die de paanobegeleiding voor haar rekening nam ep aan Mej Oorrie Hupkes die de gavotte heeft ir estudeerd C J M Vereeniging DaniH Voor de Ohr Jonge Mannen VerecnigJng Daniël lal op Zaterdag 2 April de heer P J Koign directeur van de Centrale Bond t PUtteland spreten in het gebouw Daniël over Staat en Maatschappö Het Vacantie Kiiidelfetot üö Zondag v r den voetbalwedstrijd Gouda D H C ten bate van het Goudsche VaowUeKinderieest gehouden coUeeie r l nM48op WittkelalBUiscnret G l voorzitter n het college van de T eideegd overleg over de m w rudgrergadering van 0 Febroari Goudsche Goneenteraad Zitting va P M ü w ia 31 Maart VerUariagCk rtm 4m aD AJ ca dw hMT Vaa SUal ii den Raad terstond na de cftening der raadszitting tteeil de heer l okkera de volgende verklap King gelegd naar uüaleidmg van de onU stane poiiUake aitu ie i dft ï iJj F Dooyhei bedaxdten van i heer K R van tAaai als lid der H U A è m hot aanvaarden van b i Jt der ü S P is de funotie an x orst ter ter 8D itasdsiractie aan iiuj tuegeweaeo De beer Van Staat dw gekozen ib de üjet der aD A P ia ala soodaoig veiant HOofding verschukUgd aan de ide Émg Uit IS door zyn uittreden uit de partij DuiteugesloteQ in verband iuermede w bem iit t volgend adiryven geaooden Dhr JL van Staal Uonda Mijnbeer U aid Uouda vul de b D A P vanoekl L naar aanleiduig van het ttedaoken ais lid van tia parUj Uw ixtmaatecbap van den Ueiiieenteraiui en van de l rov stalen ter besctiaéikmg te ateUeo van de atdeeling naarvaa U afgevaardigde xyt Oit veraoek gesetiiedt na besfuvking met het t H tioögachteod A tüKJUiHS Voorsilter De byt enk Must der O S P i eft besloten dat de Kaaids en tMiatenleden hunne ptaaitsen zuUen blijven beaatfen Dit lieleekeat Onze fr ctte Kal hieruit ijte consequentie trekKen Ken pout iek te wtander gokken op normale wyze wilien iwij erkenVoD Iemand diu hier ut aoodst uumdaatt Anikeii wy met erkennen Ihi deae verklatvg moge l blijken dat net door den Jneer vjo Staai gesprokene m dezen Kaad voortwn luei uieir voor de vvraatwoorcbiig ooaer ft actie u i e hefr VAN STAAL s d rkent de juistheiid dat Juj ia ul èden uiL de S U A r t pr staat echter als vertegünwoüiicügef der uitgereden pwtijgeuootffli tjn van lie n die nog zullen uittreden Spr noemt het ooorniXmiqué v an de H D A P over de bj enkouist van gisteren onjuwt Kr zyn niet 40 leden uHgetnxlen bpffl li als vertegenwoordigei van de S D A 1 naar het eongr gegaan met de opdrautit woJi te n hot parUjbeetuur te verklaren lil üe a S Zondagochtend bijCHukomet zal blijken dat het iedeutai van 40 tot aal onjubdt ts fi i 4 L het me nootfag dat er verandeI ing komt in de aldeeluimmUiek Ue politiek welke hiei ig gevoerd w voor epr aanleiding geweeet deze te vt itmrdeeleu en daarom m spr uitgetreden De i arty net zieti tot volkomen machtel o heid gedoemd en spr kan hier met met succ werkenHet Volk heeft vanmon gen gew d met op Ie zien l gen revolutionatea politiek In de pra tyk wordt ze echter met toegepast wegens gebrek aan laiding vÉb boven aï Hpr ite uit de verfctamig iran den heer i okk n Mgrepen dat V eUiin aU eeh 4 er oloerde in den Kaad S legt dat men zijn gang ntoet gaan üpr M de door hem hier Deze mededeelingtai worden voor kennwgeViDg aangenomen MARKTBERICHIrBN Veemarkt Gonda 31 Maart Aangevoerd in totaal 2084 stuks waarvan 6 achtvarkena Vette ƒ 0 11 0 12 Londenache ƒ 0 0 0 10 Zouters ƒ O IO 0 10 alles per pond levend met 2 korting 4Ö5 magere varkens ƒ S 14 772 biggen ƒ lt 5 il runderen ƒ ISO210 472 nuchtere kalveren ƒ 2 50 4 60 1 graskali 1 schaap 6 bokken en geiten f 1 i alles per tfitA Hesutel atoc Kaasmarkt QomU 31 Maart Aangevoerd 215 partijen kaas Prijzm Ie kW m r in ƒ 22 24 2e kW m r m ƒ 19 21 Handel matig BOTER Aangevoeld 2048 ponden boter Goeboter ƒ 0 46 0 60 Weiboter ƒ 0 40 0 46 aUes per pond Handel vlug BIEMEN Aangevoerd 109 760 stuka Kipeieren ƒ 2 00 2 50 Eenctóei n f 176 2 25 alles per 100 stuks Handel matig Ck i peratieve Zaid HoUandKhe Eierveiling 31 Maart Aanvoer 142 700 kH eieren Prijzen 56 58 K G ƒ 1 9 2 00 Sfr eo KjG f 2 00 2 10 60 K G ƒ 2 10 2 20 62 6 KjO 2 20 2 90 Bruine 56 8 KjG ƒ 2 00 3 00 Klein eieren ƒ 1 701 90 alles per 100 stuks Aanvoer 900 Eendeieren Prqzen ƒ 1 90 2 Ö0 per lOO afcidai Graanmarkt Gmia 31 Maart Aogga f S 6 Oant f 6 76 7 50 Haver f 7 7 50 Erwten O aft 13 26 Bruine bwmen f 8 li per 100 K Q UITDENOHTftKK h HAASTRECHT mep4m we aanvankabik dat de Paa hda epi zonder auto mgelakk i TgM y waren gedaan men WM dat hfer in de laatste ittWir niet gewend thans vernemen we nog dat Maandagavond en luxe uto van den h ter h ut Waddlmxve i dóór een anderb auto is aangereden en van den dijk geraakt l e verloor vMi den heer F werd daatrbi liohti door giaeechervcn gcfwond en door ee toevallig paMe rende geneeabeer verbonden De auto van den heer F kreeg vrij belangnjke mateneele actiade De bostuivder Van de andere auto was doorgereden en heeft waaraohilnUik t et igeluk metigemerkt De politie meanthem chter op t apoor tê t Mevrouw BECKWG Gouwe 71 vraatrt we n9 huwelgk der teganwootdiite met begin Hei flinke Dieustbode Zich aani te melden a avonds na Tuur l 10 VKRHVISD Familie C W VAW Wfffc LE van Bleekerssingel 15 naar flilversom Tmnpenbemnwcg 49 10 Teiefoon 1932 URi Sdunesjis 10 stuks 25 cent Ci edkoo n Md In JE IIWUIE tHPEI MARKT TKU 8428 Algemaene Vergadering van Aandealhouders van d NV Machinefabriek de Hollandscha IJasel v h de JONGH A Co te OUDE WATER op VRUDAG 15 APRIL 1932 s morgens 11 uur ten kantore der Vennootschap te Oudewater De punten van behandeling liggen ten kantore der Vennootschap voor aandeelhouders ter inzage Houders van aandeelen aan toonder worclan er aan herinnerd dat zü ingevolge Art 31 der Statuten alleen ter vergadering kunnen verschunen indien zij mmstens 5 daigen vóór den datum der vergadering hunne aandeelen ten kantore der Vennootschap hebben gedeponeerd DE COMMISSARISSEN KKGHIZ I KaBtoBgereckt Üfilda Uitaprakmi v de at aritttng d d 30 Maart Veroordeeld werden Wegen overtrading V lee chJteuiitnfkweti U L te Gouda schuldig zonder toepaaaing van tral J v d M te liowl t iaa A K E V L te tlouda f k aubi 2 d h WegeM art U M en Ji leglcnient ryiteo op vertxxlen weg f L A te Oouda f 1 euha 1 d h A B te Haartrecht f 4 aubs 1 d h M K te Waddmxveen f 4 ttbd 1 d h Wtigens overuedmg art 2 M en U K rootcrrytuig aonder toezicfck laten Maan terwijl de motor luet m rust m C Z te Uouda 4 sut 1 d h Wegens overu arfc Ai AJg Hol Verord Uouda motorrytuig op den openbaren weg sonder toezioht laten otaau W van Ö te Krimpen aan den IJaeei aoUukUg aoi ler toep van atral deaeifde overtreduig ba Waddmxveen U t Ouderkerk aan den IJwei f 1 sube 1 d h Wegens te Uouda op dcm ot enbaxen weg met v n voetbal epeiioi A W te Uouda l ervsping Ji £ te Uouda acbuldig aondei toep van straf Wegen te Wafldinzveen met motorrytuig te ene ryden art lOlf Alg l ol Verord W vr tm J H H te Amaterd u f aube 2 d h Wegens school WogeoB rywiöl zonder licht art 68 il en K K A L te WadOrnxveeu A U U subs ld tl A ï te Waddmxveea f 3 subs 1 d h A C te Berkenwoude f 3 sub 1 d h Wegt na overtr art 444 W van S wetteJyk aJft getuige opgeroepen wederrectitelyk wegblyv C A van V te BIe wijk f 4 Albe 1 d h W 5cn i Te Uoufla ongekeurd vleesoli in Wegens te Gouda waren van ondeugdelijke eai ienetelimg vfa koopen f J U te Kotterdam lU sut Z d h Wegene luotorrijtuig njden zooder geldig njbewys A J U van I te s Uravenhar ge 3 oube 1 d h Wexens overtr art 87 Alg Pol Verord Uouda buitei de openbare twaterplaat an datgene verrichten waarvoor die innchtiu gen bestemd aijn C K te Gouda f aeube 1 d h Spenrder Kondwaterverf voor plafonds muren eax REEFT NIET AF ALLE KLEUREN 25 et per pak Hriii Je kMt taper Wegei overtr art 5B M K U ryuiel zonder bel H H te Oraveahage f 2 sub 1 d h Wegene t Waddmxveen een bewaarljJaat 4 van licht ontvlambare atoUea hebhen Komler vergunning van B en W K O ie Waddrtixveen f 15 ube 3 d h Wegens te Ki euwyk grootere hoeveelheden dan in art 61 van de IW Verod der gemeente Rt uwijk hedoeW va it4 lo bare etoffen bewaren m tnnohtingen tob welker opnc tmg geen verguimmg krachl di de faepalmgeD van de Hinderwet Meekregen b A U da J te Boekoop f 26 sntM 5 d h MARKT 6 TEL 242S Beun van AnuterdaiiL Onze Prijzen Ittn er bag en de sorteering is groot GLAS PORCELEIN KUNSTAARDEWERK ZBEMLEER en SPONZEN Hollander Broekhuizen Veerstal KyiemeUoJoot WISSELKOERSEN 30 Maart 31 Maart OfficieeL Londen 9 25 0 H Berlyn £ 8 93 58 91 Panjs 9 76è 9 74 Brussel 34 55 34 60 Zwitserland 48 034 48 Weenen 36 25 36 25 Kopenhagen 40 75 SI 76 Oslo 49 25 48 75 New York 247i 2 47H Niet fioeel Praag 7 36 7 56 A J opstalten TELEPH J 2 SpeeiatMI ia PIJNE VLEESCBWARRN ZUIVELPRODl CTEN en DELICATESSEN Heden apeciaal aanbevokn THURINGER BLOEDWOR ST IS et per onii lie apeeialiteil ijn de bekoate FUNE KALFSVLEESCII CROQUETTE IS eb per itik to Madnd 18 75 1B 10 Müaan 12 90 12 B7i Prolongatie 1 I LATSTË BERICHTEN DRAADLOOZE DIENS De eontingenteeriiig vui den inv van sHioencn met drie maanden verleng UEN HAAG 31 Maan Kaar wij veirov men zal de ataala ourant op hadenavOQd ofm hOD besluit bevallen waarbij de eODlingenU t rtng va den invoer van eohoenai welke op 1 Apnl zon tïeeindtgd zijn voor den tijd van 6 maAnden woitlb verleng op leselfde haaia ala in de afgekiopen dm iiiaaoden geiden heeft AOVKRTramEN Ie tialileil Mnit ielie per 1 1 Flesch ƒ 0 50 Vt SOM J C FIckweMer LANGE HENDEWEG 45 TEL 2591 Mtjn harteHjken iank aan allen die voor nui den 2Ssten Maart tot een onvergetelüken dag hebben gemaakt en in het bijzonder aan de Directie van de Kon Stearine Kaarsenfabriek voor de milde jfift raü geschonken C M VAN WILLIGEN 10 Jiatt firma £ l JSuy rinR nioemenmagatifn en Kweekeri KLEI wmi BH Invullen Ireote DshHa s reuzen bloemen per stuk tot m f t SO Snü DaliUa s voor kleine vazen en tuin per stuk tot v jF Oaj Dahlia s voor perkbeiHanting enkel bkMmig laag p st ƒ 0£0 10 pracht Dahlia s decoratief en cactus naar bestelle s keu7e gemengd in de mooiste kleuren t ƒ 2 36 10 Oudere soorten ƒ 1 50 10 Geranhims f 2 50 10 Naam en adres duidelijk vermelden 8 v p NAAM STRAAT EN NUMMER WOONPLAATS Zie onze 5 pakjes Bloennaad Groote voorraad coUeetle naar keuze pracht Oyvki s Kamerptanten f 0 25 in bloei Bassen aarde f 0 10 per 10 stuks 40 cent GRASZAAD VOOR GAZON 26 K L3 50