Goudsche Courant, maandag 11 april 1932

Tricotatres HET LIIIGEIIEilS KLEIWEG 54 Hoe verzorg ik mijn Palmen en andere Kamerplanten Ken antwoord op deze en andere vragen vindt U in de uitpave KAMERPLANTEN Een interessant boekwerkje voor elke bloem eilief hebber Het bevat vele nuttige wenken voor Pslm ii Clivia s GeraniHme Begonia s Azalea s Snijbloemen enz enz U ontvai grt h GRATIS bij aankoop van en carton Plantenvoedsel Nieuw Leven Vefraesende rMullatenl PRIJS PER CARTON 35 CT Anton Coops DROGIST WIJDSTRAAT il Lees lees dat stotterde Sir Oregory die probeerde wch zooveel mogelijk in b houden Zonder id Ie teggen las Perria dm bniet Hij was van Pedro Medina en de eclirijver kwidigde aan dat tilj öir Gregory den volgenden av md om negen uur zou komen bezoeken U hebt mij schandelijk beleedlgd ging de brief voort maar ik wil kwaad met goed veiigelden Ik heti eenigien tijd geleden ge hoord dat vm gehei mgenootsohap besloten heett u te niineeten door uw vloot va vrachtechepen te laten zinken Ik kan u iTMeiJteeien hoo ze dat willeo aanlagen en ovenet ii hoe u dat verhmderen kunt Maarala u mi niet wilt ontvangen zailen uwvijanden zich met ontzien om u volkomen te vernietigen omdat u mij beleedigd hebt Ik hett u een voorstel te do als ik uhelp uK H u mij ook heJpen Ik tioop dat u redelijk zult zijn en teeken Hoogachtend f PEDRO MEDINA JKn wat zeg je daar nu vao vrocy Hom toen zijn eoreUris den brief had ne yrgelegd Ik zou den brief ne eeren 8ir Gregory Wat En de kan loopen mijn achepen te verleecen Dat zal wel een voorwendsel zijn omu te spreken te knjgen Uaar w et je niets van l ie lui van Hpaanscha ge wimegenootschapqï4i zijn totaLleft in ataat als het er om gaat ni geldin handen tè krfjgen of een vijand dwar WAT IEDEREEN WEETI dat wen een volledige installatie voor CAFELIINCIIBOOM f HOTEL MANUFACniHENMAGAZIJN MODEMAGAZUN HOEDKMIIAGAZUN SCHOHMMAGAZUN SIGMEBNMAGAZIJN BtMKETca CHOOOLAISBIEWINKEL WDVKEDS fci füne vlcesdiwami en Zui ik ro KteB JIGERSWINKEL VBCHWNKEL BELICATE98BNMAGAZ1IN HEBREN en DAMESKAPHAIjONS en vele andere vis sanliKd gelMsnl werd door de van oude Meende firma GEBR BOUTER Al onze instalkties worden onder eigen tMddrt ia onze mach meubel en tinimerMnriceii daor bekwame vaklledm vemwdiKd Iste klas en vaMmndli oitvoering ConcurreerendaÉ in prümi Ook speciaal ep t gebied voor levering vasi ictMMrie nikkelen of gechromeerde etdh e o ntaaden Alle kleine en grapte wtflkelbenoodigdheden Slagerü artilteien Vertegenwoordigiiii Nationaal Snelwegere Grootste Impoiteurs in afie Weener zitmentjelen voon ieder bedrüf ALLEEN GEHR BOUIWR is Uw dies Bezoek onze uitgebreide toonkamers en tnagazöMA Overtuig U van ome kwaliteiten en afwvririagen kiei t ALLEEN LANGB BAANOTRAAT No 37 41 te i IÏ pDAM Telef 1 650 130 D M y Hoorn R kftandel NED KROON vanaf ƒ 53U MAGNBET vanaf ƒ ifc BATAVUS vanaf 54 50 H J G vanaf v ƒ 4S Doelestraat 12 Telefoon 2652 Bedriegclijke namoak De alom bekenih BULUIOG hoiWten wwdan hadan i66 n emaakt dot men het versohil dteen door den iraom Iton onderscheidMi H l priisverschil bedraagt slachtiaalMl eenten doch na eentge dogen reeds bemerkt men bat aeorme verschil In kwalHeil iaat U dus gaan o nba k e n d merk oanpraten alsiiihda naliaogsed Waarsckuvidng Ook het echte Wea MHIIna rubberlader kon noeif vervangen worden door de ge wone soorten pbatrubbar Het geeft U de grootste besparing is absoluut ontlslippiivg en minstens 3 mooi sterker dan leder Let op hatrsnde stempel en den naamt Wood Miliie1 S n BULL006 hakken Bi efken sc wanMofcer vsricri obaar I Voor LIPS Brandkasten en SioAenfibriek 1 V ti ihBw l p RIMD Pk mm Ap VEREENIGING VOCm InUditiacenbladen Tarieven en Voorwaarden en inlichtingen omtrent hel FONDS VOOR LIJKVERBRANDINO op schriftelgke Omvn e Icoiteloos verkrüteaar bij de afd secrelareue jGoui 731 Goud FACULTATIEVE LIJKVERBRANDING 24 HÈT VOORJAAR KOMT VOORZIET U NU VAN EEN NIEUW RUWI Groot prijsverlaging van onze Rijwielen A P G eigen fabrikaat thans compleet ItM BURGERS E N B MAGNEET O Alle met Torpedonaaf draig r enz ISgf 1 jaar garantie REPARATIE EN STALLING PEEK WIJDSTRAAT 3 GOUDA BLAUWE DHUIVEN TAFELPEBEN TAFELAPPELEN SINAASAPPELEN CITROENEN BANANEN TOMATEN AenlMvelend NIEUWE VIJGEN DOOSJES DADELS DOFFE KASTANJES VRUCHTEN IN GLAS VRUCHTEN IN BUK DIVERSE SOORTEN NOTEN BUSGROENTEN merk Sleeteb De Goudsche Fruithandef Plrma Wad A RlMvald LANGE TIEMDEWEO 27 S=r TELEF JJH Plannen ontwerpen gevels met en zondertoeztcht J C FAHRENHORST robitaol Ztndwijlisingtl 2 Wocrdtn Vakkundig gestoffeerd worden Uwe meubelen gerepareerd nieuw bekleed by W VERMIJ Lage fiouwa 10 Tclafoon ISTt 10 2de liuis voorbij de opliaaldienit Groete Afslag Soepkippen panklaar 50 cent per pond B Smits Poelier Spieringstraat 5 Telefoon 2555 Uw dree woor Volvette Goudsche Kaas 30 et p p Gekruide Kaas 30ct p B KUokaasies 70ctp t Groene ZVitsersche Kaas 12 15 et p 8t Roomboter 55ct p p Delft s Roeih 40ct p p Versche ei ren 3ct p st isbti S S van Dantzig P G Teekens GOUWE 55 GOUDA Het soliedste adres in Heeren Modeartikelen Kaashandd in t groot en klein Op verlangen thuisbezorgd GOUDA M G BAX ïx 1 per 1 1 Flesch ƒ 0 50 4 ƒ 0 30 J C Fickweiler LANGE TIENDEWEG 45 I JOH DE MOL BEGRAFENISONDERNEMER D0ELE8TRAAT TELEFOON 2M7 IJSSELLAAN 62 DAMESEN HEERENKLEEDING naar maat Speciale aanbieding Blauw Colbertcostuum met 2 pantalons f58 G J V WERD VftOUWESTEEG 14 GRAJUf ï BDGISSTRAAT 68 Tamizzo Vloeren en kanitafiootsteenen Tegen Zomersproeten nillllll A SAS MOLEt WERF 16 Sppulol Tube 50 céiti Pot 90 cent SPRUTOLZEEP 60 cent PAKKISTEN J C LANGERAAR Gedipl Drogist Burg Martenssingel Tel 2839 s ECIALE AANBIEDING VIJP BOEKEN MET PREMIE van f 14 voor ff 10 Franco door geheel Nederland Dr J HUTGER6 MET MYSTERIE DER VOORTPLANTING Dit vraagstuk schynbaar eenvoudig is zoo ingewiickeld het hangt zoo innig samen met ona fynste zieleleven en met onzeeerste levensvoorwaarden de vraag grüpt zoozeer in op elk gebied dat een oppervlakkige ehandeling nooit in staat zalzün ona de juiste oplossing te verschaffen daarvoor is een volledige behandeling van derkwestie noodig welke in ditstandaardwerk egeveA wordt Gebonjlen in linnen prachtband Prijs ƒ 4 50 Dr F DUMiSTHlBY I DE HYGIENE DER VROUW IN GEZONDE EN ZIEKE DAGEN Het toepassen der voo schriften van de hygiëne waartegen zelffl in beschaafde kringen nog zoo dikwyis wordt gezon gd wordt hier met klem en overtuiging aanbevolen en dat reeds is voldoende om de leziiig van dit boek met genoegen afin tebevden Het werk w voorzien van een uitlegbaar model in kleurendrul van het vrouwelijk lichaam i Trij gebonden ƒ S 75 pr EMILE BOULAN ffiE 1 HANDBOEK VOOR GEHUWDEN Populaire verhandeling over den man en de vrouw met uitslaande platen in kleurendruk en 76 illustraties tusschen den tekst Prij gebonden ƒ 3 28 Dr H BATENBURG 4 BOEK VOOR VERIOOPDEN EN JONGGEHUWDEN t Nuttige raadgevingen Ernstige waarschuwingen Belangrijke voorschriften Geneeskundige bemerkingen Practische wenken enz 66e tot 76e duizendtal Opnieuw bewerkt en geill met 19 anatomische afbeeldingen en extra bijlage voor jonge moeders iciaal Ar5 VAREN TC Speciaal GEVAREN Dr J VAN DER VÜURST DE VRIESvoor piekten der Urinewegen en Sexologie te Amsterdam OOR JONGE MANNEN EN HOE DAARAAN TE ONTKOMEN PrlJB ƒ t 25 tBovenstaande vtjf boeken bieden w j a voor den prjjs van ƒ 10 franco in verzegeld pakket betaalbaar in maandelyksche termynen van ƒ 1 of meer naar verkiezing Iedere kooper ontvangt bovendien een premieboek getiteld ELSA EN MARY door D LIMBURGER Ben roman die tot strekking heeft eenig licht te verspreiden op den nog immer zoo duisteren weg van liefde en sexualiteit 180 biz gebonden hl linnen prachtband met omslag in kleui ndruk Spoedige bestelling van deze buitengewone aanbieding is g wenscht De complete serie en premieboek worden direct naontvanjïst van onderstaand bestelbiljet franco toegezonden door N V GEBR GRAAUW s Uitgevers Maatschappij en Boekliandel te Amsterdem SINGER 80 Telefoon 46460 Pp t Giro No 70310 BEStELBIUET Ondergeteekende verzoekt N V GBBRS GRAAUW s Uitg Mg en Boekhandel te Amsterdam Singel 80 franco te zenden DE VUF BOEKEN EN PREMIEBOEK ELSA EN MARY Volgens aanbieding In de GOUDSCHE OOUHANT van 11 April lOSz voor den prü van ƒ 10 franco per post in vorz pakket en wenscht dit bedrag te betalen in maandeiüks termünen van ƒ Woonplaats elöjk S V p duldelójk aanjteven welk bedrag der maand betaald cal worden 7h Jaai ang I79B8 O iMitdag II H Pil 1932 GOlDSdE COIMNT NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREDEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTOEOTT MOORDRECHT MOER NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWIJK WADDINXVEEN ZEVENHUlZbN eo ADVlüllTlilNïlEl RlJa Uit Go da en omMreken bahoorende tot d beaorgkrugj 1 6 regeia ƒ i yu elke regel meex ƒ 0 26 Van buiten Gouda en den bexorgkriag i 6 regeU ƒ i ö eUs regel meer ƒ UJIk Advartantién lu het ZaterOagnumnwr a beslag op den pr i i4e£ iadigheid dvertentMn de iieUt van den pr a tNGl a M i N MEUEUiiUiU NGlilNi 1 1 regels 2 i6 elke regel noMr ƒ 0 60 Op ue voorpagina ü hooger Gewone advertentien en mgezonden mededeeiingen by contrast tot leer gereduceerdea lirys Groote letters en randen worden berekend niaar plaatsruimte Advertentiën kunnen worden ingezonden door tussci inkomst van soliede i khandelaren Advertentiebureoic en onza ag B en en moeten daags vóór da piaataUkg aan het Bureau zjn mgekwnen teneinde van opname verzekerd te ijjn Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon enFeestda en ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 26 per week 17 cent met Zondagsblad r kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cmt overal air de bezoi ging per looper geschiedt Franco per poBt per kwartaal ƒ 3 16 met ZoDdagflblad ƒ 3 80 Abomiementeii worden dagel ks aaagenom aan ons Bureau HARKT 31 GOUDA bü onze agenten en loopers den boekhandel en de postkantoreo Oi bureaux zqn dagelijks geopend van 6 uur Administratie en Bedactie Telef inte 2745 FoBtrekenin g 48400 dat de aanslag niet om politieke redenen is gepleegd Zy hadden in October l L en aanklacht ingediend tegen het directorium van de rykabank z g wegens wisselruiterij aan sporing tot bedrog wegens bedrog met bankbiljetten hoogverraad onduidelyke boekhoudang beAadeeting van het vermogen van et Duitsche volk enz Van een proces is echter nietA gekomen N aar allen achyn hei b de aanklagers om uiting te geven aatyl un ontevredenheid en de aandacht op zich te vestigen den aanslag gepleegd Pe daders zouden fanatieke aanhangers zün van de z g vrygeldCheorie en met hun aanslag hebben willen protesteeren tegen de valtttapolitiek van dr Luther De pohtie meent dat nog een derde persoon in het complot was die intui schen zou zyn g vkuaht Dr Max Roosen is in 1873 te Buenos Aires geboren en vandaar iii 1930 vertrokken Nadien had hy geen vaste woonplaats Hy is rechtsgeleerde en econoom en staat onder zyn vrienden bekend ala een goed financieel adviseur Kertacher die het schot loste is econoom medewerker van Roosen Hy woont te Kosbis in Thüringen Beiden hebben een UJd lang tot de nat soc party behoord doch zyn onlangs we gens meenmgsverschülen uit de partij getreden OOSTENRIJK U Weensche Festival Weken Zooala i d iau worden ook dit iMur te W eenen van den 6 19 Juni festival weken gehouden die een reeks van gebeurtenissen z brengen op het gebied van kuns sport eu van gezelschappelijk leven Het hoogte punt wordt gevormd door de feestelykheden by den SOOen verjaardag van Joaef Haydn een cyclus vfüTNfeestfvoorstellingen in de groote opera hetf tiende muziekfeest voor nieuwe mtiziek een internationale wedstrijd voor g JtMyen viool in welks jury de vermaardste iSBiciens uit de geheele wereld vertegenwoordigd zyn Van de gebeurtenisisen in de Weensche sociëteit vallen een groot feest in het slot Schönbrunn een internationaal bridgetoumooi en een reeks van feesten te vermelden Gebeurtenis sen op het gebied van sport zijn de Internationale Wedrensportweek met het Oostenrijksche Derby en de Concours d Elégiince vour automobielen Voor de bezoekers der festival weken worden feestkaarten uitgegeven waa var de houders voor de terugreis of de geJeel i te i ke reis naar een willekeurig Oostenrijksohe grensstation 30 7t prijsreductie genieten en zoover het betreft staatsburgers van die landen die in het verkeer met Oostenrijk het verplichte paspoortvi mm vrijgestWd zijn De feestkaarten geven bovendien recht op tal van andere belangrijke enÉndei d ach Hindenburg herkozen als Rijkspresident Met 19 imllioeit van de 36 milUoen stemmen Dertien miUioen voor Hitler Gioot verlies voor de communisten de ergte plaats de venMndering van de vreeselyke werkloosheid irachten op een oplossing Het groote d el kunnen wij slechts bereiken wanneer wy ons tot een werkelyke volksgemeensehl aaneen sluiten D verantiwoordelykheit die my deed volhouden in den oorlog to t ik het leK r naar De stemmingsdag verlifl lzuatlg Tot noemenswaardige itt dentün is het niet gekomiMi Voor zoover iog propagattda werd gemaakt geschiedde et nog alleen door nat socialisteiki en coi nunisten Zooala dit ook een maaadjreleden het geval was by de eerste preMentöverkiezing bood Berlijn een rustlgen a blik De afgeloopen dagen zljf wel aan verschillende plaatsen aanpla uiten waarop een portret van Hitler prijk in brand gestoken in den nacht van jDonderdag Vrydag moestien niet minddkdan 18 lien eraan gedooven Deze feitevwyzen er wel op dat Hitler in Beriijn JH juist niet de meeste sympathie geniet Wf de bevolking ook al kan hy over het BJfeeste geld beschikken voor de propagu Het provoceerend optreden in 1 nollen en in het oosten van de stad en de buMungen die er hier qr daar het gevolg vw varen mogen een succes heèben bij een dj Van de jeugd gedeelte van de rustige menschen af De aanalag op dr Luther by diens vertrek muur Baoel gepleegd heeft de nationaalsocialistische proiwganda st g geen goed begunstigingen voor uitatapjes beaichtigiiigen concerten enz en De e feestkaart zijn In de nósbureaux verkrijgbaar ITAUK jaar van hard werken by den staf in 1900 kwam Hindenburg weer by den troep Hy werd eerst commandant van de 28ste divisie te KarMiruhe later commandant van het 4de legercorps te Maagdenburg Zyn aandacht wydde hy voomamelyk aajx de verdediging van Oost Pruisen Toen Hindenburg in 1911 64 jaar oud met pensioen ging scheen z jn carrière afgesloten Hy vestigde zich te Hannover en leidde er iiet bedaarde leven van een generaal lin ruste totdat P het alleronverwachte dezen militair in actieven dienst werd gero€ï en toen de eerste tegenalagen ihet keizerlijk leger begonnen te treffen Van het oegin af werd Hinderjburg met een aureool omkranst minder of de overwinning zelf het westtelijk leger had er eerder verschillende behaald dan om de bevr jdiiïg van door den vijand bezette provincies In zware jaren was hy de opperbevdhebber naar wien het bedreigde volk tot het allerlaatst met vertrouwe opzag En toen het bittere einde kwam was hjK dezelfde Hindenburg terwujt ae Oberste Krieg herr naar het veilig neutrale land vluchtte die de geslagen troepen naar hun haardsteden terugbracht Dat scheeil het einde van een groot leven te zyn Maar in 192S leed de jonge Duitsche republiek een aware slag toen de vroegere zadelmaker Kbert het ryk door een onverwtuahte do d tmtwM Duitschland deed opnieuw een beroep op den ouden gener ial thans om zich in burger aan het hoofd van den staat te stellen jHet was een wonderlyke verkiezing Tegen veel tegenstand in werd de oudopperbevel hebber gekozen f En thans heeft inen vag den 64 iarige het laatste offer gevergd Zyn naam Vas de eeniige omr welken een Duitschland iacrisiat d zich scharen kon hlJ bleek bereid tot verlenging van zijn ambtstermijn en het iJuiteche volk heeft den man Hindenburg die wel de iacamatie lykt van het begrip plicht opnieuw aangewezen voor het hoogste ami t der republiek In zün nieuwjaarsrede toen de oud © president de Dujische maimen en vrouwen heeft toegesi ken heeft hy een beroep gedaan op allen om in eensgezindheid de handen Ineen te slaan om wat ïok de toeÜoomst brengen zal wat ook het noodlot beschikt heeft in onwankelbaar i rtroiiwen pal te blijven staan En in zyn verkiezingsrede zeide Handenburg dathy zich opnieuw hadVlaten candidaat stellen voor het presideiittohap uit plicht jegeiw het vaderland Wy staan zoo sprak hij nog midden in den atryd Belangrijke vraagsüfakken in buitenlandacïie en binmenlandsclfe politiek in Gisteravond heeft de radio reeds het bericht gebracht dat Von Hindenburg is herkozen tot Rykspresident van Duit$clüanii Hedenmorgen zyn de officieele cyfera bekoiid geworden Uitgebracht werden in totaal 36 492 694 stammen Hiervan verkreeg Hindenburg er 11 9 692 Hitler 13 417 4 0 en Thalmann de commuiuat 3 706 388 Hindenburg verkreeg 708 912 stemmen meer dan op 13 Maart Hitler 2 078 175 atemmen meer dan bij de eerste stemming l Ialmann heeft 12 10 miUioer stemmen vtrloren Gestemd hebben 83 procent der kiezera legen 86 procent by de eerste sttemming Hindenburg is dus gekozen HU heeft ditmaal de absolute meerderiieid behaald teiwyt voor deze temming reeds een relatieve meerderheid voldoende was om zijn verkiezing te verzekeren De stemmen van de Duitsch nat die dt vorige maal op Dösterberg werden uitgebracht zyn zooala uit het stemmencyfer op te malren is grootendeels overgegaan op Hitler In kringrai die de regeering na ataan wordt verklaard dat het reaailtaat der verkiezingen volkomen beantwoord aan de erwadïtingen voor zoover het Hindenburg betreft Met bizondere voldoening wordt op gaweaon 4at liËndfioburg de aba$lute meepderheid verworven heeft Daarentegen wordt de teleurstelling over het aucc van iHitler nauwelijks verborgen Toch verheugd men zich er over dat het Duiteche volk ESindenburg is trouw gebleven ♦ Paul Ludwig Hans Anton von Beneckendorff und Hdfidlenburg gesproten uit een Brandenburgsch oud adellyk geslacht werd 2 Oktober te Posen geboren Zyn jeugd was die van een officierskind in kleine garnizoenen in Pinne en Glogaif Het sprak vanzelf dat hjj zooals zyn voorvaderen een militaire loopibaan zou volgen Na te zijn opgeleid op de kadetbeijschool te Wahlstatt werd Hindenburg op 18 jarigen letóftyd als 2de luitenant by het leger ingelyfd Een ar maanden later onderging hy den vuurdoop by Königgratz in den oorlog tegen Oostenrijk ihü werd er licht gewond Ook in den Pransch Dudtscihen oorlog streed hij Mee Na den vrede was het weer gamizoenadienst zofnder veel fantasie Maar in 1883 vier jaar na zyn huwelyk met Gectrud von Sperling waaruit ee dochters en e zoon souden worden geboren ging de toen 36 jarige verder studeeren aan de militaire academie hy wilde staf officier worden hij slaagde en er volgden zevftntaen ItaUaanMhe vootatellen iuak omwapnuiig Vernirtigkng van aU ïware aanval wapen De ItaUaansche regeering heeft de door Grandi ter ontwapeningsconferentie inga diende voorstellen inzake ontwapening in een meuw memorandum aan het presidium van de onitwapeningwwi erentae samengevat Lr wordt nadruk op gelegd dat de ontwapening alle officieele oorlogwniddelon moet wivatten 1 In het memorandum wordt voorgeesteld alle soorten zware artillerie tanks en pantserauto s te verwoesten en tegelykertyd Ie linieschepen duikbooten vliegtQiginoederschepen militaire luchtalrhepen Q ibommenwerpera te vernielen Onder zware artillerie worden verstaan alle soort n bewegelijk geschut boven 100 m M en ouder liniescltepen de scheptm met een waterv rplaataing boven 10 000 ton oi met stukken geschut van een kaliber boven 208 m M Ook dfl affuiten en de munitie dtr zware artillerie moeten onbruikbaar worden gemaakt en de mumtie der kustvuurmoden moet worden beperkt Bovendien wordt vooi esteld het gebruik van oheimsche wapenen van iedere soort vooral van gif en traAngassen van welken aard ook ibenevena vVn piwiédé s die een gelÜke uitwerking h ben als deze gassen te verbie den Vooy de burra ce luchtvaart word oj de nqmËniHIlllKrav gewe en van 1 volledig openbaarheid 2 een technische en een ijestuurscontrole en 3 de verplichting beoaalde nog vast te stellen verhoudingeni u sterk niet essewtieel te veran gediuuL FRANKBUK larrouw Hanau weer achter slot BUrrENLA NDSCH NIEUWS Beschuldigd van documentendiefsta DUITSCHLAND Een aan lag op Dt Luther De rijksbankpresident wigedeerd Op het Potsdamer Bahnhof in Berlijn is ZaterdafT vond eeti revolveraanslag gepleegd op den president van de Duitsche ryksbanik dr Luther die op het punt s nd met de Duitsche delegatie naar Bazel te ertrekkea Een kogel doorboorde een m¥uw Lutihèr werd niet gekwetst De dader is een zekere Werner KertEoher 34 jaar oud hij was vergezeld van zyn vriend Dr Roosen Zy jtynr naar het hoofdbureau van politie overgebracht Op het perron bleef het gebeurde bijna oTiopgemerkt zoodat geen oploop ontstond en het verkeer niet w rd gestoord De daders By het veiihoor der daders is gebleken Min sterpr ident Taidieu heeft giaterntidoag met den Parysohen hoofdcommissaris van poütie een onderhoud gehad over de arrestatie van Mme Hanau s Avonds had hy nog een conferentie met Chiappe waarbü ook de minister van justitie Reynaud tegenwoordig was n eenlge gewezen ambtenaren van de departranenten van justitie en financiën De conferentifl duurde een uur Er werd besproken hoe het niogelyk was dat iemand aan het document kon komen dat in het Journal des Forges was gepubliceerd en dat gelegen h d in het bureau van den minister van financiën op zijn departement Madame Hanau wordt behalve van diefstal of medeplichtigheid ook van heling beschuldigd Zy is opgeedoten in de St Lazaregevanrgenis De politie heeft huisioekingen g aan in den Maar die liot j bleek jjdel met do gezondheid kwam ook het knode humeur weer terug Hij zal noüuf verstandig worden zeiTerne bedrukt tegen Mangaret en ik ben bung dat er op don duur nog meer nangheidl komt door zijn krankziniw je drift Het trt jammer van den man want hij heeftontegenzeggelijk goede eigenaehappen Herinner je je dat hij juffrouw Oleason uithaar huisje wilde zetteaiP i Jii omdat ze twoc weken huur achter was Wu ze mag nog een maand blijventot hBiar nuiii werk heeft Lsschlen ginghij op natfenkendai toon voort lieeft zajnziekte toch wel iets bij hem verzacht Heeft hij het nog over Hwior Me ma gehad Een paar maal Hij wil aan den oudenMedina in Jiarcelona schnjven hoe brutaalzijn zoon i t igetreden 8ir Gregory voerde zijn voornemen uit om aan 1en vader van Medina te flchnjven Zijn secretaris trachtte hem te beWegen de zaak verder te laten rusten maar de mitlionnair tcaid er op dat Miguel Medirth zou wetpo ttoe 7 i n n zieh misdragen Uad Uenzeiftien avond kwaaii het geaprek wéér op dm Spanjaard Perrifl joonde de biblioUieekbeJ langdung gaan en haastte zich naar de kamer van zijn werkgever i o i hij hmnenawam zag hjj dat öir Gregory weer purperrood was hij meet een brief dien hij m de hand had grtiod dwars door het vertrek Het epiatel viel vlak voor d voeten van den secretaru neer vim juffrouw Hom kwam vragen Ah Dat daclit ik wel Haar oogen belionnen te fonkelen haar bleek gezicht vertrok van woede en zij ademde zwaar Wat een leugenaar om mij m Barcelona te vertellen dat hij mij aanbad en dathij my eeuwig trouw zou blijven Kent u Medma uit Barcelona vro Perria wiens belangstelling iwas gewekt Zeker ik heb mijn Pedro in Barcelona ontmoet Kr zijn m tke tad een masaaleden f n het Üelieiino üenooteohap tatoveral de bastaaade orde wil omverwerpen HèP Waf Wilt u mij verteJlen datMedma Ik vertel niebd Wacht maar En degouvernante liep naar de deur Ik zal mijnl odro 3DhTi v n Van zijn antwoord zalniijn besluit afhangen Wacht u maar En liet een v etbet okenend hoofdknikkeaiglipte ze de kamer uit Met zijn handen achter op den rug gevoTiuven Ii de secretaris na te denken over wat de gouvernante geze had Hij besloot maar kalm al te wachten tot mademoiaelle Cibor met de waarheid voor den dug zou komen en inmvddeU oogen en ooren goed open te houden De volgende dagen heerechte er op Hom Hall oen hemelsohe rust Sir Gregory anttiiwóhMi had eth sterk geetel en beterd snel Toen hij weer dn de bibliotheek terug kwam zag hij niet zoo rood als gewoonlijk en zijn kleine oogjes tonden ook oog niet zoo heider ala anders het geval wae Perria had een stille hoop dait het voorgevallen een las voor ajn meester gowee li sou zijn en hij ódti voorta n wat kalmei ou hou An moet de steenen waarmee men gegooid wordt zorgvuldig bijeenvergaderen t Is het begin van een standbeeld FEUILLETON 3aas boven baas Een HjBterieuze Gcschiedenia NaaS het Engelach bewerkt j vXn der BLUYB Nadruk verbodoï Dan zal ik gaan verklaarde Mediija wi hep meti groote atappten naar de deur Toen draaide hij zich om maar mijn tijd om met Sm Gregory af te rekenen komt wei emdigde hij dreógend Dat hegrijp i k antwoordde Perria met iiehten spot wilde dieren vechten altijd tot het bittere fiindé HOOFDSTUK IV Een waarschuwing Sir Gregory s onverwaahte ongeateddheid werd door de leden van het gezin met gemengde gevoelene opgenohien In zekeren zm voelden zij zich opgelucht dat er de eerst volgende dagen geen huietyran zou Zijn om ongenoegen en kabaal te veioorïflken maar aan den anderen kant waren w toöh ook wel onder den indruk van het gebeurde vooral omdat Sir Gregory de laatste dagen zoo vpumdelijk en tmgewe t wae geweest De dokter werd in allerijl gehaald Sir Gregory kwwn betrekkeflijk 4 oediv weer tot bewustzijn maar hij was half verauft en Bliep dadelijk weer zwa r Ln We mogen ons gelukkig rekenen dat Sir Gregory ons geupaard is gebleven zei de oude dokter maar aJa Sir Gregory joch nóet beter beiieeröchen kan lin t vervolg sta ik er met woor lin dat een tweede aanval niet noodilotiS zal worden Er kwam een verpleegster om deo pataént te verzorgen len Perria keerde weer naar zi n werkkamer terug Daar zat de gouver naaie in angstige spanning op hem te wa it©n Haar anial gezicht waa n hlee ker dan ander en haar gpoote donkere oogen hadden een gejaagde uitdrukking ZöJ dia arme Sir Gregory sterven t meneer Perns Och zegt u alstaibüeft van niet vroeg ze met een triUend © etem en Ze klemde de handen zenuwachtig meen N en neen het komt weer in orde mademoiselle stelde Perr s haar gerust Met een paar dagen m bed liggen 7 1 hetleed wed weer geleden zijn O wAt beo ik daar hlij om Ik zouhet een vreeselijke gedachte gevonden hel ben als Pedro zijn dood op zijn gewetenhad Pedro herhaalde Perrie verbaasd enhij keek haar sdierp aan En toien begrijpend ging hij voort O neen zoo erg wflB het niiet mademoiBelle Maar waarom noemt a Senor Medina Pedro De vrouw strekte haar armen uit Ik hcmti van hem o ik houd sooveol van hem te 1 Wordt vervolgd Ik ben bang dal hij n e van u houdt mademoiselle Bir Gr ory maakte dch juist zoo kwaad omdat Bmor Medina d hand