Goudsche Courant, vrijdag 15 april 1932

v Ji aK t ifcMK WMUi T K i M i ir iï M volge vfln hoVBngenOfiiïdp niinflöre opbi tiiWHt we Hr niet nixxlzakalijk wondon en wordt dan door do gevolgen van Iwvengenoemde wet nog niet nwer onnoodige werkfiiooalieid K k in d eze kringen geforceerd Voortdurend nieuwe vooracJirWten voorU dm end verzwai iingen vuditduriend belemmeringen lieti zijn niet de methodee om tot bloei deii samenleving te geraken met ofhieken wend nooit veel goed bereikt Opbouwen zij de JeuKe De Winkelsluitingswet Open brief aan den Minister van AriMid Handel en Nijverheid en de Uden van de Eerste en Tweede Kamer 4 iStaten Genera l De firma C Jan in te Rotterdam heeft z oh met den volgenden Open brief getwend tot den Minister van Arbeid en de leden voU de Eers e en Tweede Kamer Kxcellentfte Hoogedelgeetrenge Dsniee en Heeren Tliaiis nu de winkeluluitingswet op 1 Mea in werking treedt eon wet welke inhoudt de winkelsluiting a avonds ta 8 uur en Zateidaga 10 uur tiorwijl Banketbakkerswiuktds elechts 4 uur des Zondaga magen ge H end zijn oriit de firma C Jamui t geboden ter Uwer kennip te brengen de verantwootdolijkheod vooi de gevolgen welke voligeiifi haar inzicht mt deze iwet voor de sajiienlovng in het bijzonder voor de bij haar bedrijf betrokkenen voortvloeien niet te kunnen aanvaarden maar op de overtiew over te dragen Vanzelfsprekend ie mar dn s clirijven met bedoeld of zelfa maai iedaoht dat het de in werkingtreding van de betreffende wöt zou kunnen voorkomw De samenleving heeft nu eenmaal wijze en onwijze noodige en onn xidige wel doord ehte en ondoordachte voorschriften tot wel verhoven te aanvaarden an na te leven en wel voortdurend meü verzwamng der losten I Onidanks de geargumenteerde bezwaren die zoowel van de zijde der banketbakkfarej er eniging wankeherd in de betreffende artikelen ah van hare zijde zijn aange1 voerd is deze onsoeiaJe wel aangenomen in trijd met de txdangen der z g te be ihermen winkeliers en in strijd met de b langen van het publiek Het ZIJ haar vergund op te merken dat haar mziens d aanneiuing van deze weti eenorzfIdi bepleÈt is met tbeoretiadie buiten de werkeljifchetd s aande ai nmenten anderaijdg gevdg van het dienen van gioepshelangetjQS Deze wfet had volgens haar inzien niet mogen vvor ten aangenomen en ingevoerd I Bij de aanneming der wet wist men dat het tijden waren van ernöijge eiiaiü thaiiB zelfs nog lieviger toegenomen en hoewel men van de regeeiing maalregeleii verwacJften mag die strekken om den teruggang in het bedrijfsleven te weren althans te verminderen gaat er tbartfe een wet in werking treden welke voor eon groot gedeeltie van hel bedrijfsleven eleohts nadeelig kan werken injjJaata van het Ie bevorderen Het werdt Ü bekend gemaakt dat de oni et in de banketbakkerszaken dofi Zondags vaak tot 40 è K pot van deai geheelen omzet beloopt tertvijl dit voor haar bedrijf pi m 2c pet beteekent Een verkoopabèperking zaJ vanzelfsprekend tot debletvermindermg leidöi Onverschillig schouderophalen on gepraat in de ruimte doof oningëwijden en mde kunidigen en daarom onbevoegden zullen volgens haar lümoht geen veiandering kunnen brengen De ledige phase Het publiek zal zieh wel aanpae en en op bepïmlde uren gaan koopen ia III werkelijkheid ƒ iet waar Kt bestaan r deze zaken geen z debieturen defverkoop gaat op en ai houdt velband rtiet het uitgaan der kerken het zieh be feven naar spoitterreinlen tlieat ers trek naar buiten weersomstandigheden aankomet en veitrek van treinen en l Ooten enz Is de deur gesloten dan is het diebiet verlttfen Deze web regelt op een onnatuurlijke en kunstmatige wijze den Zondags ver koop door de e 4 achtereenvolgende uren terug te brengen Strnaiverkoop in kleine genotmiddelen is onbelemmerd vrijgelaten en op alle uren iin den Zondag geoorloofd Wat voor den straatverkoop in het belang voor de belreffwiden en publiek gelukkig uleef geliajidhaafd en noodzakelijk is I het evenecn voor deai winkelier I Het komt haar als een onredht voor dat df winkelier hierin wordt belemmerd I De invoering van deze wet dfcende te kun lu ji voorden gedragen dtior de algemeeme j beJioefte en de aconoiniriehe ometandigheid Hel wa en a toch wel hot meest ongunati 1 ge tijdstip dat zidi laat denken Deze wet was niet gewensdit door den 1 winkelier in de l etreffende artikelen en j V u niet naKlzakeJijk vo ir de z g rustdagen van het i ei 8onepl aangezien deze door I de Aibeid wet 1 dag rust per week gegac i andeerd worfll De linvoening van deze wet spot met de werielijkheid Alom malaise alom inkrimping alomwerkeloosheid Commiasies tot werkvcrruiiiiing diiar tegenover daden als deze welkeleiden totj werk verman dering Hare firma kon t ans in haar fabrieksiicdnjf met fiidialan aan eirea 300Ö personen iLtbeid verschafffiO Door deze wet voorziet zij een vermindering van 10 pet d iet en derhalve de van hoogei band geforceerde mindere arbeidsgelegenheid voor pl m 300 personen Voor de Regeering telt dit getal misschien niet zoo zwaar vooi de belrotfenen dubbel sterk Rind liet liestaan harer firma werd nog nimmer om redenen van tijdelijkie slapte hetzij wcgen s seflBoens en eoonoTOliBche onistandigneden eenig lidi van het personeel ontslagen ieder die werkzaam ie en werk jiam geweekt is kan zulke getuigen doch het ie te verwa hten dat de door de S geeting geforeeerde permanente arbeidsvermindering haar daartoe zal dwingen Minder debiet rtn deze bedrijven heeft wederom zijn terugsla P nevenbledrijven Iriinsporli van ifroodstoffen emballage carlonnage papierindustrie lan dbouw en suikerindustrie met het noodlottige zelfde gevolg Deze wet zal tevens een belangrijk mindere opbrengst van de suikeraocijns met zich brengen door de suikerwerk en cho olodefahrikanten wordt deze mindere oj hienget op twee milHoen gulden per Jaar berekend De r eerang heeft zich thans in versohil lend opzicht moeten bezuinlgien en möeel zelfa besluiten haar ambtenaren corps in te krimpen ZaJ een nog rwdere inkrimpdng tenge Voor het eerst is in 1981 den prys toegekend aan Sir Brie Drummond secr gene raal van den Volkenbond die het bedrag ervan ter beschikking heeft gesteld van de Int Unie van Volkenbondsvereenigingen gevestigd te Brussel Beurs van Amsterdam WISSELKOERSEN 14 April 15 April Officieel Londen 9 30 Ü 20ï Beriyn 58 65 5 6r Parys 9 74 9 74 14 Brussel 34 60 34 0 Zwitserland 48 02 48 02H Weenen 35 25 36 25 Kopenhagen 51 52 Stockholm 47 60 47 Oslo 47 76 47 26 New Vork 2 46 2 4ft Niet officieel Praag T SUi 7 32 Madrid 18 85 18 86 Milaan 12 66 12 72 Prolongatie 1 Vr dat OEZONDHEID In 4t t s nwoi r g llnuwiloopamj at llM ml itd ho ft iin dnu Iljlooh middil Ur opmkking n ïwfrli Mhlnj DuliMdi kiaian hiarvoor dt originailt KINO P p rmunt Am hu d la natuurproduct wuruit KING PEPERMUNT t b r id lid gui ttigt wwkingloatttchrll van Wi dit énmu hMft ondsrvondtn wjt Jgs tk TWEEDE KAMER De loopende Pachtcontracten De voornaamste amendementen Dr de Viuer herdacht IA gevoelvolle wooiden heeft de Voorzittei lor amei den ontslapene die 25 jaren lid der Kamer is gewest herdacht Hij roemde de i edevoeringen van Dr De Vis ser als meesterstukken van vorm en edel van gehalte en stelde in bet licht hoe ondor de inspiratie van zijn kraohti ge geloof 50Veilui 3Bng heel zijn leven en streven beheerscht werd door het elf ment van verzoenlip en eenheid De kroon ap zijn verzoenend werk heeft hij als Minister van Onderwijs gezet door zijn TjOgerOnderwijs wPt vnn 1 In deazelfden ge fc sprak daarop Minister Donner Met groote dankbaarheid gedenkt de Regeering aldus de Minister wat in dit rijke leven ajin land en volk wen gesolionklan De Kamer iieeft vervolgens do artiikelagewyze behandeling van het welsvoorstel Ebels v d es inzake d loopende pachtovereenkomsten voortgezet Daarbij nam de h jor Khelfl een amendement Beumer a r I over volgene hetwelk de Kantoni eohter den verpachter eii den paejiter bij aangeteekenden brief moet oproepen en een amende mentGoaeliEng r k waardoor den Kantonrechter de bevo heid wordt toegekend andere personen op Ie roepen in verband met de lo treffen regeling Langdurig fSlond de Kamer stil bij een luiiendement Beumer ar strekkende om indien ei geen regeling in der minne tuesfjien partijen voor den Kantonrecihter tot = tand komt de zaak met voor te leggen aan een erisis paohtoommftsBie ondar voorzitterschap vun den Kantonreeliter zooala het wetsvoorstei bepaalde maar aan een Kaniei voor crialispaohtzaken van het Kantomjerécht Teven kwatn hierbij tei spiakp de vraag welke organen of colleges in de sanienstelbing dezer Kamer of commissie gekend zouden moeten worden De hfei Beumer wcnaehte overleg met de oenti ile landbouworganisaties Terwijl de heer Beumer van de aanneming ervan aijn stem voor het wetsvoomte afhankelijk maakte Omdat bet voor hem een prmcipieeJe quaesUi waw dat belanghebbenden met bij de letJitepraak betrokken worden kwam de h er von Rappai d lib juist op juiidische giontien legen het amendement op terwijl de hoei Heemskerk a r op zijn beurt weder de argumentatie Van den heer van Rappatd bestreed Ook Mituater Donner beval hel amendement aan De heer Ebela verklaarde zich bereid de samenstedling der eriaispathlct nusisie in en ain te wijzigen dat laai ïn met den Kantonrechter één pachter en één verpachter zitting hadden en had er ook geen bezwaar tegen dat Gedeputeerde Staten over hun benoeming zouden wolden gehoord Nadat zijn geestverwant de lieer Oud had verklaand dat ook hl het amendement Beumer als een verbeleiing beschouwde ging de heer Ebela nog en stapje verder en verving de crisiepaohtoommissie door de Kamer van crasispachtzaken bij het Kantongerecht Hiermede was dc heer BeumPï echter nog met bevredigd Immers nu de hoer Ebela imperatief had voorgeschreven dat met den Kantonreeliter een verpachter en een pachter aoudwi zitting hebben zonden bij uitstek deakundJigeii die geen pachter of verpachter waren worden geweerd Ten elotte werd zoowel het j ubamendementvan den Bergh als hei amendement Beumer aangenomen Er komt dus een Kamer voor crisispachtzaken tjerwi I op de yamenstelling daarvan niet wordt voorint ielooipen alleen is advie van Gedeputeerde Staten daaromtrent voorgesohreven Uitvoerig is ook gedcbatteeird oviea do vraag of er in de wet eenig richtsnoer behoo d Ie worden neergelegd voor de pachttveilagmg zoo ja welke Hiepop hadden twee ajiiendementen van den hew van den Heuvel ar betrekking Deze wilde dat rekening zou worden gcJiouden met de uitkometen van vorige jaren en voorte dat de venyinderiuK evenredig zou zijn met de dftliing van de prijzen van de in hoofdzaak geteelde producten Minisier Donner betoogde dat de vermoge nisfoest and met het criaisremiaaierechtnut te maken beeft on dua niet in hetkader van het ontweip Uiuis hoorde Dcbet r Oud bestreed zulke echter Het eindvan t lied was dat de heer van den Heuvel ijn tweedp amendement introk en datzijn eerate amendement werd aangenomen Een amendementvan Bappard lib ombij de rechtbank hooger beroep open testellen van de beschikkTng a verworpeai Hel wetsvoorstel zal ongetwijfeld wordenaangenomen LEKKERE KOFFIE EEN KOFFIE MET ZOO N SMAAK ZOON GEUR MOET VAN VAN NEliu ZIJN SUPERIEURl en ik één was geworden met de bron van alle uysheid en heil Jarenlang bleef ik in dien wonderbaarlijken toestand Ik verliet de school en nam in negen maanden voedsel noch water tot mij Slapen kon ik iiiet En toch werd ik niet zwak maar bleef gezond en energiek Myn ouders dachten dat ik krankzimiig was geworden en haalden er verscheidene doktoren bjj die mij inspuUingen gaven Er kwam echter geen verandering Van tyd tot tijd ging ik Baba Jan opzoeken die mij zeide dat ik naar den grooten geestelijken leider Upsasani Maharaj te Sakori moest gaan Daar studeerde ik zeven jaar en toen vond ik mijn normale bewustzyn terug Shri Meher Baba wees vervolgens letters aan om volgens den discipel van zün zending in het leven te vertellen Die zou 3S jaar duren Zün taak was het menschdom door liefde en dienstbaarheid te vereenigen En ik kan de toekomst zien Engeland zal zyn huidige financieele crisis binnen een jaar te boven komen en even groot al =i voorheen worden BINNENLA ND Onze zuiveluitvoer in Maart Iti Mitiiii lii fft ons land volgens de niannd liitistiek van den m uit en door iL i tiewerkt door het Centrniü Buiean r oi de Slatiatiek 1911 ton boter uitgevoerd ter n aanlc van f 1981000 Dut p iiUhanj wut meer dan un Februnri toen onze Uitvoer van boter tot 853 ton wns ingekrompen Maar in Maart van het vorige jaar wae de uitvoer nog 2889 ton ter waarde n f 4 QQiOpo en in vroegere jaren waren uilvoereii in Mafl it van ongeveer 400 1 ton lK ter t T waarde van pi m 7 mdJiflen gulden zeljdzoamheid Er ging in Maart 957 ton boter naa r Duitsc hland 460 ton naar Frankrijk 291 ton naar Beleie en Luxemburg en 103 ton mar OrootBntannië De ijfere van den mlvoer van i oter jii liet r lo kwaitaa van dit jaar zijn 3834 ton ter waaixfc van f 4 176 000 tegen 6935 ion fei waarde van f 10 065 000 in de eerste drie maanden van 1 31 De uitvoer v an kaas liecft in Maart bediagen 4962 ton tei iwnnrde van f 2 678 000 legon 6348 ion ter waai de van f 4 375 000 KI Maart vnn het vorige joar j Wij verzonden naar Duit ehland 1925 Ion I nnai België en ÏAixemburg 1101 on naar Frankrijk 766 m natir Groot Britannie 653 ton kaas V n de in Maart uitgevoerde kafls wa I833 ton voJvetto 0 udsclie 741 ton Goud HPhe 40 plu j on 1233 on Edamnier 40 plus De kwai iak ijfers zijn 16 302 ton ter I waaade vun f 8 773 000 tegen 18 934 Ion tei M aarde vim f 12 997 000 I De uitvoei iin refinUterde gecondensoer i de volle melk bedroeg in Maart 2179 ton waarvan 727 ton naar Groot Britanniè 407 ion naar Ouba en 30B ton naar Bril M li MaJakka enz ter waarde van f 597 000 te ten 2356 ton tci waarde van f 800 000 in Maart 1931 GeeondeiiiSeerde O iiikerde omlermeik 12 6Ö6 ton waarvan II 708 ton naar GrwtBritannie ter waarde van f 1891 000 teeen 11021 ton tor waarde van f 2 187 000 Geconden iecrde ongppuikerde volle molk 1133 Ion waarvan 422 Ion naar GrootBri lann e en 172 ton naar Britflch Malakka eV7i ter waarde von f 383 000 tegen 1960 ton ter anrfle van f 679 000 Interneering van niet krankzinnigen in een gesticht De overwegingen van den psychiater in het geval te Arnhem Een leemte in de wet De iiiini tei van Binnenlnnd who Zaken en Landbouw hfi ft hciuitwoord de sciiriflelijke vroegen van het lid dei Tweede Kamer den heer Van der Heide aangaande een gfeval van interncprinfr van een persoon m cn krankzianigenpeaticlit Het i waar zoo zegt de nunister dat riilangH foa werkhma mu KnM te Amliean dii at inaiktkoopnian aldaar aijn bromt lidclide te verdienen van de markt is gchaiiht door een roehereJieur naar het polihehtiieau i gebra ht en t en Jotte naar het krankzmti irengestjchf te Venrny laveivoerd H ftaniit hij na eenige dagen is ontalagen oflidal hij naar het oordleel van den dirert iJi van het gestic ht nie t kiankzinnigwas De payddöter die de verklaring van krankzinnigtiefid had cesolireven wer t dO r den vader van den werklooaen jongeman voor het eei t ger iadpli cird op 26 8ept m te van het vorig jaar hij stelde toen een iiitvorrig onderzoek in waarbij hij onk met f en mufiicu langdinig sp Twee dagt n later kwam deze tn dicna zu ler op het sptfekuur van deq pwychiater die deatijds en later herhaaldelijk overleg pleegde met den huisarts en door de familie op de hoogte werd gehaalden Ongeveer medio Januari Engros Fa RENEMAN v d HEIJDEN vlijmscherp zakmes een tweetal Jemugi vaarlijke steken in de hala toe te brwigm Mej L verweerde zich met aJle kraditt waarbij de womteling geruimen tijd duurde De man stopte haar een doek in den omh zoodat zij niiet kon echreeuwen waarbij hij haar dreigde in het Kanaal te zullen werpen Het meisje wist haar aanrander Bet niCA te ontrukken en gooide dit in het Kanaal De worsteling werd langen tijd voortgezet waarbij het individ u poogde niet nader to noemen handelingen met zijn slachtoffer te plegen Eindelijk kwam een fietser langs doch de aanrander hajd dezen piersoon reeds zien aankomen en iiiwl de vlucht genomen Mej L die ongeveer 1 K M van haar huia waa verwijderd kon zoo goed en zoo kwaad ala liet ging haar buis nog bereiken Zij leed zeer veel bloedverlies daar de wonden vlak b j den balaelagader waren to itebradit Aanvankelijk leek haai boestand hopelMa doch later trad een verbetering dn haar toestand m De burgemeester van Tubbergen ww van dfit misdrijf onmiddellijk op de hoogte gesteld en deze begaf zich vergezeld van eenige politiebeambten naar de plaats raa ht t misdrijf waar een aeer nauwkeurig onderzoek werd ingesteld In den namiddag uriVeerde ook liet parket en de rechtercomniissaris uit Almelo om een onderzode dn te stellen Het mss is uit het Kanaal opgeviacht Het onderaoek naar de verblijfplaiits van den dader wordt voortgezet Er zijn eenigp aanwijaingen van personen verkregen on er iwordt in een beipa lde richting gezocht VierhonderdtwinUg gttgadigden Voor de betrekking van briigwachter te Jutphaas Gisteien sloot te Jutfaan de termijn waarbinnen zich soliiMtanten konden opgeven VOOI de helir king van br gw chter in fleze gemeente op en salaris vap f 1000 per jaar Voor dei functie hebben zioh niet nmndcr dan 420 gegadigden aangemeld Wij fic oovcn met te veel te zeggen wanneer wij verklaren dat dit eene siinpele getal 420 meer zegt dan de meer voJledige werklooshei dsstatistiick en of de van de greotate kennis von zaken getuigwiis atle fende redevoeringen van behende economen Driehonderd arbeideri ontslagen BU de N V H van Puljenbroek i Textielfabrieken te Tilburg en Goirle Tengevolge van gebrek aan orders heeft de N V H von l uijenbroeks Textieltebrieken te Tilburg en Goirle zich genoodzaakt gezien om aan een 300 tal barer werkliedlen ontslag te veileenen Dinttdag hebben 200 personen den arbeid niet meer hervat en da fiveragen Volgden gisteren De beide miwe van Scheurleer Onderhandelingen met de gemeente i Omtrent de gevolgen van de déconfiture van hel bankiershuia ödieurleer verneemt hot Vad nog het volgende Zoowel de collectie Scheurleer op het gebied der Egyptiec3ie en Grieksche kunst als de umeke VfWaameliing van muziekinstrumenteai een volledig beeld gevende van de muziekgesohiedenis alle üjden door hebben een were ldvemi aard beid De muziek verzameling was door den overleden dr D F öeheurleer in den lo der jaren uitgebouwd tot een belangrijk mutieum dat een zeeiv groote waarde vertegenwoordigde Het patriciërshuis der Scheurleerg aan de Carnegioiaan was cr herstemd door geworden met in de laatste plaats door de gastvrijheid m bej ïrwillugheid waarmede wijlen dr Scheurleer zjjn bezoekens aijn schatten toonde en op uiterst deskundige wijze v oorliehting gaf Wa dep dood van dr Scheurleer eanlge jarej getedeni iwerd er aan de verzameling niela veranderd Een jaar geleden echter heeft de fiunUifl Scheurleer onderhandelingen aangeknoopt met de gemeente om het muziefcmuaeura aan haar over te doen De gemeente de groote t etee keniB der veraameling erkMinende had hier wel ooren na temeer waar de fampiie Hoheurleer een bepaald © barf bad gesteld waarop de Midenhandetingen gevoerd konden worden en voorts door verschiUenae toeeeggingen d © za ak had vergemakkeiijkt Waar de verzaoieling grootendeela tot het particuliere vermogen der Sdieurleei brhoort en lij door de déconfiture van hun firma persoonlijk zwaar getroffen zijn rtaftt thans allee weer op losse schroeven De basi is door het voorgevallene aan de onderhandelingwi ontnomen Of er nu de zokeo er zoo voorstaan von een aceóord met de gemeente iet komen kan staat nc t buton GEMENGDE BERICHTEN Poging tot moord op een tneisie Brutale orenal onder Tubbergen De dader ontkomen Giiitermorgen heeft in de buurtschap Reutum onder de gemeente Tubbergen een ernstig miadiijf plaats gehad Omstjeeks acht uur fietste de 22 jarige mej M Lan ank wonende aan het Kanaal in die buurtschap naar Almelo om aJdaar eenige in koopen te doen toen van de tegenovergestelde lichting pen ongeveer 50 jajrige man eveneeais per rijmel aan kwam rijdien Bij het paeseeren sloeg de man onverwacht zijn liinkerarm om heti hoofd van het meiaje met het gevolg ÓBi zij van de fieta viel en lang £ de berm van het Kanaal kwam te liggen De onverlaat rong op zijn slaichtoffer toe en miahamdelde haar door haar met een kwam tie mueieUH imt een aut © ten hudzö van den payeliiater oiii nolulderijen Ui verkoopen bij woJkie gelegenlieid leiite 7 ci iivertnigde da t de mentaliteit van den jonL eiiiftn niet veranderd ww Op 1 Maait en op 2 Maart tiud de musi1 iifi tegenover vader en bro r zoo dreggendo cii Ideek liij oo vernlelzuohlig dui deIxsyohJatei na n langdurig onderhoud tioU den vtider en de mister Ingrijpen nood akiiijjk aiditte en op laat tgonoemden daluiii lie vei klarinig schreef en onderteeken le welke zoude moeten cluenen om hem tedoen opnemen in ee i geaticht hetgeen ge liiedde op 4 Maart De psychiater het op zettelijk na een poging t doen om hemi opte sin icn voor een onderhoud omdat hijvreeftde dat hij een ander onderzoek zoudeverijdelen en liet doel van bet bezoek begrijfK nde op al of met geweldaddige wijze ijn interneering zoude tiaehten to voorkomen Aangaande de vraag of naar het oondierl van den mHnwter de wet tod regelmg van j het loat ftoezieht op krankzinnigen ook na e laatste wijzignngen voldoende waarborgt dal gefvn personen in krankzinnigengeatiK i len worden geïnterneerd die niel krankzinnig zijn deeltj de mmister mcile overleg met zijn ambtgenoot van Justitie noodig te achten alvoreji het leauJtaat van zijn overwegingen over het onderhavige geval U kunnen vast itellen Overigenia moge worden opgemerkt dat de Krankziinnigenwet zelf d mogelijkheid veronderateli dat personen die niet krankzinnig zijn in een geatieht word n opgenomen Radio instellingen De tijdetyke vervanging van de functies van dr De Visser Naar wij vernemen zullen de functies van dr 1 Th de Visser die naar men weet voin Bitter wag van den Rudio rafl l van de Radio onifoep ContTOlecomnii wie en de Aliremeene Programmacommi =Bip zoolang met in de vaeature ifl vn r7 ien worden waargenomen door mr B de Gaay Fortiiinn hek prefiudium van de Radio omroep ontroiecoinmisiie door mr W H M Werker en dat van de Algemc ene Programmar eommissie door mevr Boon Vnn der Staxp Loonsverlaging Spoorwegpersoneel Verzet van den Centralen Bond In de afdeelingon van den CentralenBond vfln Spoor Tram A T O Van iend en Looeperaoneel oiTculeert een motiewaarin de aangekondigde loon sverlagingvan het Spoor werper r ono l afgewezen wordten verklaard wordt zicli met allo gepaste middelen tegen de invoering daarvan te zul len verzetten I in de motie woidt vafitgoetelcl dat door de nalatiglieid von c regeering om maatregelen Ie nemen waardoor aan de aneennij van d e Ned Spoonwegen niet de noodi ri i nndacht i besteed flo moedijkheden ten onjpsci te na r het gebied van de arlifdsvoorw u den van het personeel zijn De sedert 1981 ingevoerde verslechteringen ook len akriïien van de bezoldiging van hel jpo vyegpiei oncet drukken nog stgpds ten volle pp di personeel Ondanks de Cd filing van het lindexeijteromtrent de kosten van dagelijksrh leveneonderhoud kunnen alclua de mottie deioonen en yjJariasen van het spoorwegper nee niet te hof g worden geacht te zijnDe ufdieeling Amsterdam heeft gieteravond zoo mekilt zij deze motie aangenomen j Dr De Visser herdarht Voor de A vro microfoon door den heer W Vogt l tei avond mt 8 uui heeft de dii ecteur van de AVRO de he r W Vogt dr De Vuteer in een korte relfe herdacht Mei ontroering zeido Bpr hehl en wij lieden vernomen dat do voorzitter van deai RadioRaad dr J Th de Viseer voor goet Van oiif irv eggeroopen Zijn figuur was voor niifl vaderland en voor spreker te goed en u = nobel dan dat men anders dan met eerliLedip i bewonderine en dankbaarheid aan hem kan denken Do hfei Voet chetste met enkele woorden lie jwrsoon van dr De Vieper en noem Ii van zijn vele maatschappelijke functdes iM liet bijzonder het voorziltei chap van ilen RadioRaad Eety droevige niet te verzaken plieht is I hier af oheid te moeten ricii in n den voorzitter van den RadioRaad AlgenKienProgrammflrCommisftsie en Radio Controle Comnnesie Dr De Vi eer bqpnt ftieii voornamen tact die zijn perBO m I 7O0 gesehikl maakt vooj leidende functies Mij vtifi fen vriend van de A VRO en chat4e haar werk op de juifite waarde t Znj heel moeiliik zijn hem als wwrzifter te vervangen Hoffelijk en voorkoiiiend wa s dr De Via er Hij kende alle eclmilhoeken van het nienBÖhclnk gemoed de menscheljj ke duwheid zag hij ook Maar had mmi zijn vertrouwen dan wa hlj dé gevoelige beflchermei met het proofe meevoelende hart I Spr herinnerde er ten slotte aan dat dr De Vi eer herhaaldelijk voor den raddo om loep gesproken hoefl en twee maal op den laatsten lag des jaars bij het oude in hret nieuwe Laat zijn voorbeeld er toe opwekken te leven en te handelen zooals hij deed bij die i en rechtPfJiapen en reehtvaartBg meinaoh geweest is een menech die altijd li nvoudÏB gebleven is Een strooni van telf rammen en schriftelijke iKtuigmsen van deelneming i gisteten ten huize van dr De Vr tser ontvangen Danroiitder waren brieven van vereehdlende mini tPis en oud mnnieters Ara indag za een rouwdienst worden gftliouden welke geleid zal worden door ds Weller waarna de teraardebeetelling te Rotterdam plant heeft RADIO TELEORAFISCH WEERBRRICBT 16 April Hoogflti slami 773 1 ie AWsko Laatf te stand 752 4 te Brest Verwaehtin Zwakke tot mattBge ooetelijke Int noord ooslelijke wind Meest gedeeltel k bewolkt Weinig of geen neerslag Lichte nachtvoret Overdag iet kouder I OTAOSNIgm GOUDA lö April 1932 Spreekuur wethouder Financiën Ue Wethouder van Finaneiên de heer Mr H P C M de Witt Wynen zal in het vervolg weer spreekuur ht uden des Maandags v m van 9H 10 uur Hinderwet Burgemeester en Wethouaers brengen ter kennis dat z bü besluit van heden de hesHsaing hebben verdaagd op het verzoek vun A van Dyk om verg unning tot het oprichten van een iinrichting voor het mengen en verpakken van boter en margarine en het hebben daarin van 1 electrorfiotor van 5 P K in het perceel ptaataelyk gemerkt Gouwe no 102 kadastraal bekend gemeente Gouda Sectie B No 2375 Ih woningen voor Ouden van Dagen aan de Derde Kade en Nooth v Goonitraat Op aleidag 16 Aprü a fl des namiddags Ie lialf vijf zullen Bui geim ester en Wethouik is I jfficiecje wijze de opening doen plaat hebben van de door de Gemeente göbuuwde 35 woningen vooi ouden van lagen aan de Derde Kade en NooÜioven V iii G rstraat Goudsche H B H Vere fniging De tusschentydsche ledenvergadering van de Goudsche H B S Vereeniging die atei dag a s gehouden zou worden gaat niet door Het ligt ia de bedoeling van het bestuur het seizoen te besluiten met een soiree dansante op Zaterdag 30 April of 7 Mei a h Christelijk Deniocratiache iJnie Ill een deze week alhier gehouden ledtn vergadering werd het aideeling bestuui al volgt samengesteld K v d Brug voorzitter A de Wegei secretaris A J Kraayenbrink penmngmeeyter J Sctiuiing tlg adj J Zeelte deputhouder Het Goudsche Vacantie Kinderf eest De data waarop het Goudsrh VacantieKmderfeest zal worden gehouden zijn thuns vastgesteld op S y 10 en 11 Augustus U B üp die dagen zuilen 3t U jongens en meisjes boven de tien jaar van openbare en bijzondere acholen in de buurt van Huizen Kampeeren Behalve op de scholen bestaat er voor de kinderen ook gelegenheid zich eiken Maandagavond van 7 tot 8 uur aan te melden in het gebouw Tot Heil des Volks Peperstraat ö4 waar van a s Maandag al twee leden van het comité zitting zullen houden Tevens kan dan li t sparen door de kinderen zelX geregeld worden Zij die zich als hulpleider ster beschikbaar vvenschen te stellen kunnen zich opgeven bij den heer N H Meulraan Kaltensiikgvl 62 by voorkeur des avonds tu schen 7 en 8 uur De voorbereidingen voor het feest zijn in vullen gang waarby het bijeenbrengen van de benoodigde gelden momenteel het vuoiiiaumste vraaflrstuk is Toestemming is verkregen om op 7 Mei a s een straatcoUecte te houden welke bij voorbaat reedrf in iedere belangstelling wordt aanbevolen Een WiUldeltocht Zooala vorige week reeds gemeld heeft de Propagandacommissie van den Goud schen AthletiekKring voor a s Zondag een wandeltocht georganiseerd waarvan de lei ling berust bij de Gymnastiek en Athletiekvereeniging Vires et Celeritas Deze eerste tiocht is bedoeld als propaganda voor de wandelsporl welke m vele plaatsen van ons land zeer populair is geworden Het is de bedoeling dat speciaal zü die geen enkele tak van sport beoefenen aan deze wandelingen zul en deelnemen Daarom wordt reeds den eersten keer een groote belangstelling verwacht Mochten er ouders zijn die zelf niet deelnemen maar gaarne hun kinderen laten medeloopen dan is het bestuur met genoegen beleid een oogje in het zeil te houden Om negen uur wordt vertrokken van de Kopschool op de Kamemelksloot waarna via Martenssingel en Krugeriaan naar den Goejanverwelledyk tot de Waaiersluia gemarcheerd wordt om dan langs het ichiU derachtige Jaarpad naar Haastrecht te loopen In Haastrecht gaait het by de brug linksaf over den Goejanverwelledyk naar de Willenslaan en vervolgens via Land van Stein Achterwillens en Zwarteweg naar de Kopschool terug Deze propaganda tocht omvat een kostelyke wandeling welke niet te uitgebreid 18 Een ieder die van wandelen houdt is welkom Vertr uwd wordt dat Gouda als een flinke stad met een mooie omgeving ook op het gebied van de wandelsport niet by andere grootte plaatsen in Nederiand zal at hterblyven Het aantal werktoonen Het aantal werkloozen bedroeg op Donderdag H April 1 524 vorige week was dit Ongeluk met doedelijken afloop te Voorschoten Onze stadgenoot de ongeveer 55 jarige nr S was gisteren met paard en wagen te Voorschoten aan het venten met manden en borstelwerk Plotseling sloeg het paard op hol en S kwam onder den wagen terecht De borstkas werd hem ingedrukt Het slachtoffer was byna onmiddeliijk dood Nog een aanrijding Hedenmorgen omstreeks 10 H uur had op de Markt een aanrijding plaats Een luxe auto bestuurd door J P de R uit Rotterdam reed over de Markt en kwam in aanraking met een deur van de auto van P wonende alhier De auto van J P de R werd aan den voorkant ernstig beschadigd Ook de deur van de auto van P werd beKhadigd Verzekering dekt de schade i Profeuor Albert Schweltcer weer in Gouds Professor Albert Schweitzer zal dit jaar wederom een tournee maken door ons land om in verschillende plaatsen orgelconcreten te geven en door lezingen belangstelling en sympathie te wekken voor de medische zending owder de bevolking van Afrika Op verzoek van burgemeester Gaariandt heeft da H Cramer ïich belast met de voorloopige regeling van het bezoek van professor Schweitzer aan Gouda Een aantal ingezetenen is uitgenoodigd jtting te nemen in een organiseerend comité tot de samenatelling waarvan Donderdagavond 21 April om kwart over acht ten stadhuize een byeenkomst wordt gehouden Overtreding Keuringswet Men verzoekt ons te rftelden dat de onder de opgave van vonnissen van het Kantongerecht Gouda d d 13 April j t genoemde J d W hoofd eener slagery alhier niet is Jan de Wit slager Gouwe De laatste gang Woensdagmiddag omstreeks 4 uur is een koe toebehoorende aan den slager van der P op den Fluweelensingel vermoedelyk door oververmoeidheid op straat in elkaar gezakt Het dier Is op een vrachtwagen geleden en verder overgebracht naar haar bestemming het slachthuis aan de Kamemelksloot Een aanrijding Op de Oosthaven hoek Minderbroedersteeg had gistermorgen omstreeks 9 uur een aanryding plaats tusschdn de vracht auto bestuurd door C v d G te Lekkerkerk en de 6 wielige transportauto van Fr de B wonende alhier met het gevolg dat de beide auto s werden beschadigd Verzekering dekt de schade Agenda Ifi April Bloempjesdag voor het Sanatoriumfonds van het Nederl Verbond van Ziekenkassen 20 April Gebouw Daniël E H B O afnemen examen UIT PEN OMTREK BOSKOOP Bouw Rem Kerk Aan den heer J H Mohr aannemer aU hier is opgedragen den bouw van een nleu we Eem Kerk Het gebouw is ontworpen door den heer KI v Nes C Bz architect alhier WOERDEN Stationschef aan één der beenen gewond Gisteren had de dienstdoende chef aan het station te Woerden de heer J S de Rietstatte het ongeluk terwyt hy dienst deed op het perron in aanraking te komen met een treeplank van een rangeerenden trein waardoor h j een blussure aan een der beenen opliep Dr van Dishoeck verleende de eerste hulp terwyl daarna opname in het algemeen ziekenhuis plaats had Momen teel is de toestand redelijk RBCHTZAÏOSN Rotterdamsche Rechtbank Zwaar lichamelMk letsel door schuld De 48 jai ige koopman A G v V uit Stolwijkersluoa heeft zioh to verantwoorden gebed lei zake dat hij in den avood van don en Sept met zijn met paard beftpannen wagen onder de gemeente Vlist zeer onvoorzidUig en onachtzaam heeft ge loden door nliot geheel aan de reohteraijde van den weg te rijden tengevolge waarvan een botsing ts ontstaan met den motiorrijder H Hot endoorn die uit tegenovergesteüdle ncliUng kwam tengevolge waarvan HoogeiKloom was gevallen en het reeiiterbeen op versL iieidene plaatsen bad gebroken Verdachte ontkende roefcelooe te heSben gereden Hij had gemeeinid dat hem een fietser tegemoiït waa gereden en voor een het er was er ruimte genoeg geweeet Uit bet getuigenverhoor bleek dat verdachte gten al te beete reputatie ais rijder lu i ft De acJioenmaker W ScJireudei die verdachte dien avond eveneens wo teigen jekomen bad het tienmmste maar veiliger gevonden at Ie tappen en aan den kant van den weg te wflichten tot verdachte zou ijn voor bij gereden De motorrijder verklaard na aanvankelijk naar luik te zijn uitgeweken om den fietser Sohreuder in te lialen dadelijk daarop weer natr het reeb ter weggedeelte te Jiebben gestuurd Toen hem bleek dat verdacilite iet van zins was naar rechte uit te wijken was gtetuige n kort voor het paard den weg overgestoken Hij sdiijnt daaibij in aanraking fe zijn gekomen met het lemoen Getuige i eenige dagen in het ztekenimnB te Utrecht verpleegd en geruimen tijd tliuis behandeld Hij ia nog niet sehffl hersteld Het O M waargenomen door mr H A 1 Reunier weeë er óp dat deze weg 2 50 M breM iü en verdaohte s wagen 1 50 M zoodat er we voldoende ruimte was om den motomjdler door te at i Het O M achti bewezen dat het ongeval te wijten is aan verdachte schuld Het is hier een ergêilijk geval van grove schuld dat bijna het opzet nadert Het O M e scht 5 maanden gevangenisetraf De verdediger jhr mr V Th Six aohtte de vraag of hiier schuld is aan de zijde van verdaohle dubieus Verdachte kan door de vri emde manoeuvre van Hoogandoorn die zoo kort voor den wagen naar iinks overetiak in de war geraakt zyn Pleiter concludeerde tot vrijspraak en vraagt subsidiair een voorwaardelijke straf In een zaak van A E J 41 jaar te ScJioonhoven die in hooger beroep heeft leiechtgestoan van een vonnis van den kantonrechter te Schoonhoven waarbij hij was ontslagen van reclilavervotging ter zake van een overtreditng van de Motor en Rijwielwet van welk vonnlg de ambtenaar van het O M in appèl was gegaan heeft het O M geéiacht vernietiging van het voniuie en vrijspraak van verdachte In een zaak van C v d S 29 jaar koopman te De Büdt appellant von een vonuiB vuil duai kantonieohter te Gouda waarbij hij wegens overtreding van het Moloi en Hijwielreglement hij had gereden in een auto zonder licjit was veroordeeld lot 3 l oete sub 1 dag heoliteniB heeft het ü M geeischt bevestiging van het vonii ö loLh meli vermindering van de straf U t 1 boete sul 1 dag heohtertis RADIO NIEUWS Programma voor heden Hiilversum 6 60 Lezing 7 00 V A R A orkest en Gramofoonplaien S OO V P R O Mej Ds F W Rappold Gelykenisaen uit het Nieuwe Testament 8 30 Concerk y OO Prof Dr J Undeboom Beginselvel klaring van het Vryz Protestantisme 9 30 Vervolg concert 10 00 Vr jz Godsd Persbureau 10 05 Vaz Dias 10 15 H Faber Zomerkampen van de Vi z Chr Jeugdcentrale 10 45 Gramofoonplaten 11 00 12 00 V A R A Gramofoonplaten Huizen 5 80 Gramofoonplaten i ÜO Causerie over knutselwerkjes 6 30 Tuinbouwpraatje 7 00 Herdenkingsrede voor t 2Ü jarig bestaan der Ver van Marechaus seeonderofficieren door W Robyn 7 45 M W K Gerisch Harai en Thüringen Ö OO Dr H J Lovink Landbouwcrisis 8 40 Amsterdamsch a capella koor Bel Canto Ca 10 00 Vaz Diasf 10 4i 11 30 Gramofoonplaten ONZE KOLONIËN Domier Wall vliegboot verongelukt Het toestel verkeerd geland en in brand gevlogen Vier doedenr Een Dornier Marine vUegboot die voor het houden van een nachtoefening van het marine vliegkamp M rokreinbangan by Soerabaja was opgestegen is by een landingsoefening verkeerd gedaald en met den neus schuin in zee terecht gekomen Het toestel vloog in brand Patrouilleerende sloepen snelden aanstonds ter assistentie doch slaagden er slechts in een der inzittenden den majoor konstabel C W Christiani op te pikken De ongelukkige was met levensgevaarlyke brandwonden overdekt zoodat zjjn overlyden ieder oogenbtik kan worden verwacht Geen der andere leden van de bemanning zyn tot dusver teruggevonden Het vliegtuig was inmiddels gezonken De bemanning bestond uit de volgende personen Bestuurder de sergeant vliegtuigmaker V J Leder Internationaal en Marinevliegbrevet voorts de zoo juist genoemde ma joorkonstabel Christiani de sergeantvUeg tuigmaker L Jetten en de inlandsche korporaal Pangadahim Verdere byzonderheden ontbreken nog Gevreesd wordt dat alle inzittenden zijn omgekomen ÏAATSTE BERICHTEN DRAADLOOZE DIENST Geen gdd van Kopland voor de Donauiriaten De eon van de Daily Mail weet te melden dat Engeland definitief besloten zou hebben om m de besloten zittiing van den Volkenbonctsraad die vandaag wordt geliouden mede te deelen dat het nilet bereid IS den Donau stalen hulp te verleenen zoo lang deze staten met duidelijk hebben getoond zicJi zelf te wülen helpen Dit besluit komt neer op een afwijzing van het pJan van Tordieu Dezelfde oorr weel te meldlen dat Amerika geen cent van de oorlogseohulden zal kwijtschelden zoolang Europa voort gaat van den Volkenbond on superstaat te makeai Een deviezen smokkelaffaire ontdekt De verdachten gearresteerd DUSSELDORFF 15 ApWd Het bureau van deviezencontrole te Dusseldorff is er in gtslajigd fen belangrijk deviezensuiker affaire te ontdekken Elen groot aantal Uuitsche effecten van groote waarde o a aandeeliftn van tie I O Forben onduatfje van de Rijksbank en RijksspoorwegoUUgalies len bedrage von verscheidene niiUloeuen rijkamaik zijn in den laateten tij l uit bet buitenland naar Dulitacliland gesmokkejd en met gebruikmaking van strooiiiiinnen uitgegeven en verzUverd bij kleine banken iii het Rijnland De baten hiervan zijn op ongeoorloofde wijze naar het buitenland ge aan De vroegere procuratiieJiouder van een iiank m Dusseldorff die naar Nederland was geweest maai in Duaseldtorff terugkeerde kon reeds worden gearresteerd evenals zijn jliHKimannen Een telegram van rouwbeklag van H M de Koningin H VI de KonJingin heeft een i ereoonlijk lelegrajii gezonden aan de nabtest iandy i van wijlen Dr J Th de Visser De Watelerprijs voor 1932 toegekend aan de Vereeniging voor Volkenbond en Vrede De Camegieatichting heeft den Watelerprys voor 1932 ten bedrage van ƒ 20 000 toegekend aafi de Vereeniging voor Volkenbond en Vrede op grond van de verdienste dezer vereeniging op het gebied van verspreiding van kennis omtrent den vrede en de bevordering van betere injichten in de vraagstukkap betreffende de organisatie der Statengemeenachap De Watelerprys is ingesteld door den heer J G Wateier in leven directeur der Oranje Naasau Hypotheekbank te sGra venhage die by zijn overladen zijn vermogen heeft vermaakt aan de Camegiestichting onder beding dat uit het resumé jaarlyksch een vredesprijs zou worden toegekend aan dengene die op eenigerlei wijze de zaak van den vrede het besie zou hebben igediend of die zou hebben bijgedragen tot het vinden van middelen ter bestriding van den oorlog De toekenning geschiedt beurtelings aan een Nederlander en aan een buitenlander Beuraovfrtklit Nadat op de voorafgaaiMie dagen ds koersbeweging in Wallstreet slechts weinig invloed op het verloop der Amsterdamsche beurs had uitgeoefend drukte de vaste houding die gisteren op de New Yorksche fondsenmarkt heeft tjaestaan heden duide Ijjk haar stempet op de Amsterdamsche beurs De noteeringen liepen algemeen enkele punten naar boven doch de affaire was zeer kalm In Kon Olie was het bijna uitsluitend de beroepêhandel die aankoopen deed Alg Exploratie waren gevraagd hetgeen een verbetering van pl m 5 i tot gevolg had Van de Ind fondsen was vooral Philips vast Unileveri kftnden zich niet ten volle handhaven Aku s liepen na vasten inzet weer teiHig Suikerwaarden profiteerden van de vaste stemming op dé suikermarkt Rubbers liepen meerendeels enkele punten op Voor Scheepvaarten kwamen hoogere noteeringen tot stand Tabakken buiten de tentie Amerik fondsen plaaiatan zich allen hoo Rer Bij ieder weer op eiken weg voor eiken wagen is OaOMM ÊSSML het aangewezen merk Goodyear baodea xl a verkrijgbaar btji J L HULLEMAN GOUDA Kleiweg 20 TeL 2850 OffioUl Ford Dealer Een vlug bereide pap Doe GESPONNEN TARWE in een pannetje met zout en voldoende water om den bodem te bedekken Men koke al roerende tot het dik ii eu voege dan melk of room toe Probeert GESPONNEN TARWE ongekookt met boter en kaas of fruit en U heeft een ontbijt lunch of dessert voor den prijs van slechts enkele centen CESPONNEN ÜP TARWE SHREDDED WHEAT LIDO PINDA BBOKKEN 23 et chocolade m pinda s y pond IJSCHOCOLADE Vi pond Ctl 25 25 engeIaSohe drop cta 3 ons Extra Reclame Ieder die van 16 t m 22 April voor minstens JO ets exclusief suiker besteedt ontvangt E n gpoot Tablat ChocOlad Cad u Cadaau Chooolateple LIDO Filialen door geheel Nederland te GOUDA Hoogstr 17