Goudsche Courant, zaterdag 16 april 1932

Onze verantwoordtlljkhedftn Het jfa een zoo vaak en zoo algemeeae gehoorde klacht dat de menschen van oii zen tyd wel rechten vraigei maai gee plichten erkeiuten dat het banaal ino t iichuiKn daaraan noff een woord te w udeii Maar het algemeen uiten van een kluttit heeft nog Met tot gevolg dat taeii zich van de beteekenis en de portie der klacht ten volle bewust is en aich van i e feiten die tot die klacht aanleiding gaven en de oorzaken dier fèitien voldoend rekenschap heeft gegeven Dat liet n heeft bjj deze llttcht daaraan te herinneren blgkt al dadelijk hieruit dat men de houdig dic tot oe klacht aanleiding geeft bizonder aun onzen tyd wyt terwyl het toch een houding van alle tijden iaWanneer in onaen modernen tyd die klacht zooveel meer gerechtvaardigd lykt dan in vroegere eeuwen wanneer duji de menschen van onzen tyd zooveel minder dan tÜe van vroegere tyden eenzydig lechten eiflchen aonder plichten te erkennen dan Itomtl dat wel in hoofd zaak hiervan dat de te feiiwoordige menschheid meer rechten in he publieke leven kan doen gelden dan vroegere generaties dat dus daardoor de algemeei menaohelüke fout om wel reohten te eischen maar niet de daaraan verbanden verplichtingen op zich tt nemen veel meer voor het voetlicht komt Maar de fout i tf schuilt in de menschelljke natuur in het algemeen menschelijkö egoïsme en meer bizonder in het geibrek aan bewuBt leven aan het zich rekenschap geven Wy maken het ons zelven niet duidelyk dat ieder recht ook de verantwoordeiykhieid schept voor de riohtige uitoefening van dat recht en willen ona dat gewoonlijk liever ook maar niet duidelyk maken En zoo gaan we onze verantwoordelykheden aoo gemakkelijk en zoo graag voorbij iHjet ia al mooi wanneer men de volie verant woonlelükiheid voor eigen leven aanvaardt en zioh met achter allerlei omstanidigheden en schuld van anderen tracht te verschuilen Maar ook zoo men die aanvaardt 18 men er gewoonlijk nog verre van af ook voor anderer leven en vooi het alg neen belang de verantwoordelijklieid op zfedi te n ien En toch kan men zich daaraan niet onttrekken tenzy men de Kajnagediachte aanvaardt dat men zyn broedens hoeder naet is dat wil zeggen dat men met het wel en wee van anderen niet heeft uiü te staan Wie de consequenties van die gedachte niet durft aanvaarden kan zich niet onttrekken aan het gevoel daü hy mede verantwoordelijk is voor iet geluk en ongeluk van ziJn naasten en voor het Jbelan van de menachelijke samenleving en van eigen volk in de eerste plaats Die verantwoordelijkheid heeft natuurlyk haar grenzen die ona geweten rnoet trekken Maar dat ze bestaat zullen wy allen moeten erkennen Alleen handelen we er veelal met naar Al zullen we anderen niet opzettelijk leed doen we zullen ons ook gewoonlijk weinig moeite geven om hun leed te besparen om leed voor hen uit den weg te mimen en nog minder om hun geluk te bezorgen wanneer we dat met eenige infcpanning zouden kunnen doeni Maar ook wanneer we dat wel doen dan meenen we zoo graag dat we daarmee iets verdienstèlijks doen in plaats van ons zelven te erkennen dus slechts een natuurlijken plicht te vervullen Wanneer y een menach zien lijden dan zijn we toch zoolang we niet alles gedaan hebben wat in onze macht is om dat lüden weg te nemen of te verzachten voor dat lijden mede verantwoordelijk Maaj daarvan geven we ons maar liefst geen rekenschap Het zou immers oma leven zooveel moeiUiker en zorgvoUer maken Maar het zou het Qelukkig hij die de zonnestralen leerde opvangen welke altijd nog door den imst en den nevel van het verdriet doordringen Baas boven baas Een Mysterieuz Geschiedenis Naar hst Engdsch böwsrktdoor J VAN DER SLUYB 2 Nadruk vsrboden eef me je arm sprak Sar Gregory U t Perns Ik ben wat sUjf geworden vanhet slapen in de open lucht Zoo iets lijkt me op uw leeftijd ook iieelemaal verkeerd Sir Gregory spraJt Giles aarcafltiech Zoo DekBelsch brutaal Van je om dat te zeggen Gile je sluipt nu niet weg hoor Je ga mee naar de bibliotheek enmaak je excueee Ja Sir Gregory stemde Gileg onder 1 worpen toe Het drietal etaJc het graaveid i ver Sir Gregory leunend op den arm van I erriB Hij had wel eien steuntje noodHg = in knieën knikten j Ook evenals straks aloop weer eendonkere tengere gestalte door het struik i ewftfi naast het terras Halio wie is dat nep Sir Gregory met bevende stem Loop hem na jöles De statige butler liep zoo vlug al hij et met zijn waardigheid kon overeenbren en maar toen hij het struikgewas was lËlroote Houtverkooping Deuiwaaideis VAN DE WERVE en DE BOER te GOUDA zullen op WOENSDAG 20 APRIL 1932 s moiirens 10 uur op het terrein van N v d Sprong aan de Kamemelkaloot te Gouda verkoopen Houtwaren bestaande uit balken delen planken chroten kozijnen deuren enz Laat Nu Uw meubelen repareeicn opnieuw bekleeden of koopt nieuwe Informeert eens naar Meubelmakerti en Stoffeerderij Annex Bedden en Matrassen PRINS HENDRIKSTR AT 92 GOUDA Fabriek Wachtelstraat 2S 30 Weet U het al Heden VERSCHE GARNALEN CROQUBTTEN en KALPSVLBESCH CBOQUETTEN IS cent opste ten TBLBPH 3082 KENNER$ R00KEN onze MODJO s en toch kosten ze maar 4 cent Zict e lage prijzen in onze etalage van SIGAREN EN SIGARETTEN C lainnericflfft KLEIWEG 87 20 Bftiil II S 6 rijiii b iet betere rijwiel UITSLUITEND EIGEN FABRIKAAT A Schouten Zn CONST HUYQENSKADE 150 Eea uitvoerige beschrijving van drie aantrekkelijke Prarnia ObilaatiSn wordt door mij kosteloos en gratis toegezonden op aanvraag C Lafeber Stoofsteeg 10 TELEF 2825 GEIAIKSKANTOOR Volvet Kilo Kaasje 65ct p stuk Prima Holl Roomboter 58 et p ponft Prima Delft s Roem 40ct p pond Alleen bü P Gi Teekens GOUWE 55 GOUDA Kaashandel in t groot en klein SpeuÉr Mwal voor plafonds muren enz 25 ei per pak DROGISTERIJ De WsÉe Haper ir TEL 242 3 MARKT 6 GROOTE VOORRAAD LAGE PRIJZEN J C LANGERAAR Vl Su Drogist Burg Martenssing Tel 2839 Vakkundig gestoffeerd worden Uwe meubelen g opareerd nisuw bekleed bij W VERMIJ Lage Gouwe 10 TI oii S37S 10 2de huis voorbij de ophaaldienit Een Costuum naar maat met prima afwerking en passende coupe voor den prijs van f 4S in Mauw zwart en fantasie allwn te leveren door J VLAG TAILLEUR WESTHAVEN 61 j I i j i r Een heerlijk gezonde Slaap gasft nieuwe werklusjt en energie en verhoogt Uw weerstandsvermogen Verzuimt daarom niets wal een gezonden slaap kan bevorderen Zorgt dus vóór alles voor een goed bedi goede Matrassen en heerlijk zachte wollen dekens Wl vpaa n Uw aandaeht l ATRA sÏN lEDb1Êr VErEN8 LEM ENZ PUBLICA RIJWIELEN vanaf ƒ 33 tot ƒ 75 t Toppunt van Volmaaktheid Betaling vanaf f 1 per week Buitenbanden 79 cent Binnenbanden 37 et Pedalen p p 75 et A Broer 35 Spoorstraat 35 Gouda IETS FIJNS VOOR WEINIG GELD WIE IS DAAR NtüT OP GESTELD Vraagt nu eens SMIT s Uvocaatjes of Macroonljes bti Uw winkelier PRIJS LAAG KWALITEIT HOOG 1 LIDO AANGEBODEN ITROEN SEDAN 4 5 pers als nieuw ESSEX COACH 4 5 pers ziet er schitterend uit en foopt keurig CITROEN SEDAN 4 5 pers beste wagen PINDA BROKKEN chocolade m pinda s Vi pond CITROEN CABRIOLET 2 pers loopt keurig en ziet er goed uit 23 ets X Xoordegriaf Kleiweg 12 Telefoon 3011 MSCHOCOLADE JA Wnd 25 Agent Citi oën voor Gouda en Omstreken RepaiïitieImichting voor alle mogelijke merken auto s BENZINE OLIE EN BANDEN M ets i 2i BNGELSCHE DROP ets ïoor Tricol en Macco Ondefgoederen SIBBES Hoogstraat 7 1 3 ons Extra itlclanne Ieder die van 16 t m 22 April voor minstens 50 ets exclusief suiker besteedt ontvangt Gevestigd sinds 1881 30 Ean gpoot Tablet ChocOlacfaCadaau Caidaau Chocolaterie LiDO Filialen door geheel Nederland te GOUDA Hoogstpaat 17 N V Utrechtsche Hypotheekbank DENK ER OM VANAF HEDEN VOOR RADIO KN VERLICHTINGSARTIKELEN NAAR M REIJERKERK Lange Tiendeweg 86 UTWCHT Pandbfieven f 61 000 000 Beservas f 1 526 672 66 DE BANK stelt beschikbaar S pandbrleven d 98 j in stukken van ƒ 1000 ƒ 500 en ƒ 100 met vei plichte uitloting van per jaar De Directie Mr A J S VAN UEE Mr F B HOORWEG tiitti i ftin Abonneert U op dit Blad Gaat toüh niet naar elders Voor wat eigen stad U biedt te Y d VEER voor icleeding Want goadlcooper slaagt U niet GOUDSCHE COURANT ZATERDAG 16 APRIL 1932 TWEEDE BLAD ook ri ker maken Dat vergeten we te veel Met ons verantflwordelykheidsgevoei tegenover het volksbelang en het belang der menschheid staat het gewoonlyk nog slechter dan met dat gevoel tegenover onze naasten De beschaafde wereld heeft al ia er den laatstcn tyd reactig zichtbaar zoo m Italië Sovjet Rusland en z algemeen den constitutioneelen regeenngsvorm aanvaard en dat wil zeggen m de meeste landen den democratisch constitutioneelen vorm Deze vorm legt feitelijk de regeermacht in handen van de volksvertegenwoordiging en daarmee van het volk Maar dit beteekent dat ook de veranrtwoordelükheid voor de richtige uitoefening dier regeermacht en voor de nohtige behartiging der nationale belangen op onze schouders is gelegd Trekken we ons daarvan over t algemeen wel veel aan Wanneer men b v sprekende over de plannen voor het BqL gisoh verdrag en de actie daartegen de menachen zoo telkens hoort zeggen uaar ben ik niet van op de hoogte of daar ibemoei ik my met mee dan verwondert mien zich er wel eens over hoe weinigen nog doordrong zyn van bet besef dat ihet recht dat ze in hun stiembiljet uitgedrukt vinden hun ook de verplichting oplegt zich met dergelyke nationale aangelegenheden te bemoeien en zich van dergelijke kwestttes op de hoogte te stellen Men IS er toch maar niet mee af wanneer m zegt 4at zullen anderen wel voor me doen Eu als die anderen het dan verkeerd doen Maar met alleen in heb staatkundige Ie ven ook in het maatschappelijk ziet of erkent men met de mede verantwoordelijkheid voor den goeden gang van zaken En dat heeft geen andere ooraaak dan de algemeen mensohelijke eigenschap om rijn tgAi de velden tot aan LeidMt toe praehtige tul envelden njk Waamohijolijk b I m taar tot ongeveer A Hei van de tiUl en kunnen geoieteo Het verdient aanbeveling om tooelnda zooveel nicgelijk de drukte te vermijKteo op een werkdag en bezoek aan d bfoêmeovaldeu te brengen en slechts bij hooge noodzaak van de hoofdweg i g niik te mAken valt te zien welke complexen woningen in den loop der tijden in onze stad zyn afgebroken omdat de huizen onbewoonbaar waren en men ziet daaruit dat van het oude Scheveningen niet veel meer over is Op den duur zal de rest ook wel verdwynen Het is gelijk wi in den aanvang zeiden nuttig en leerzaam telkens weer eens aan het publiek te toonen wat er al beceikt is Inderdaad leert men daar veel en van veel waarover in de kranten wordt geschreven krygt men hier een duidelyke voorstelling Jammer dat er altijd overlading heeracht op dergelijke tentoonstellingen Maar dat kan niet anders omdat nu eenmaal alle categorieën van het publiek iets anders belangrijk vinden en men allen wil bevredigen Allicht interesseert een huismoeder iets anders in den bouw van haar huis dan den architect en den metselaar Maar juist daarom is het wel aardig dat van alles wat fs te zien Leergierig zijn gelukkig de meeste menschen en uit het drukke bezoek blijkt die goede eigenschap gelukkig duidelijk HA ÏENAAR Een nieuw Radiohuls Het monumentale gebouw van de B B C door een bijzonderen correspondent V ij hebben ten bezoek gebracht aan het groote nieuwe 3ixiadcasting House van d B3 C dat gelegen is m het WenUËnd van Londen aan Portland Place en Langham Street £ r gaan geruchten rond dat het oude gebouw aan het Savoy Square waar de B B C acht jaar gehudad lu ft eigenlyk een veel betere accoustiek had doch men is nu bezig met het verbeteren der accoustiek in het meurwe gebouw en sohynt daar veel succes mee te hebben liet Broadcasting House biedt het allernieuwste wat op het gebied van radio en aichitectuur te vinden is Het telt tien verdiepingen en heeft meer dan 400 000 pond sterling gekost De afgeronde vormen van het gebouw doen denken aan een schip deze mdruk wordt nog srsterkt door de omstandigheid dat het gedeeltelijk door water ia omnngd Dit water komt goed to pas want door een 780 M cüepe artesische put heeft men nu dagelijks de beschikking over duizenden hters water ten behoeve van het Broa lcaating House Deze artesische put is iets zeer nieuws en bevindt zich in de buurt van de variété studio die ver onder den beganen grond ligt Erboven ligt dre grootste studio zaal De studio s bevinden zich voor het meerendeel in een centrale toren eigeniyk een verticale cylinder waar de rest van het gebouw omheen is gebouwd Deze bouworde sluiit tot op zekere hoogte reeds de geluiden van buitenaf uit doch bovendien ziJn nog alieriei geluiddempende inrichtingen aangebracht ook om de geiuiden uit de kantoorlokakn niet tot de studio s te laten doordringen iQe centrale toren is dus eigenlyk geen toïen tot b na bovenaan zijn er andere lokaliteiten omheen gebouwd het dak van het Broadcasting House is dan ook vrijwel plat De ii ang maakt een grootsohen indrÖk Men komt binnen by de schroef vmi bet schip en ziet voor zich uit trappen die naar boven zoowel als naar beneden lelden immers er behoort ook een volledige ondergrondsche verdieping tot het gebouw Bovendien bevinden er zich vlak teguiover den ingang twee liften Deze moet men nemen wanneer men iemand van het administratieve personeel wenscht te spreken Het was echter oirae bedoeliii om speciaal den zender en de studio s te zien daarom moesten wy enkele deuren door naar de artistenfoyer vanwaar men weer twee liften bereikt in het achterste gedeelte van het gebourw De voornaamste kantoorlokalen bevinden zich in den afgeronden hoek van het gebouw boven de hal by den ingang Daar liggen de groote vergaderzaal en de kantoorsuite van Sir John Reith den directeurgeneraal van de BvB C Halverwege den centralen toren bevindt zich een kamer van waaruit alle studio s gecontroleerd kunnen worden Jji de ondiergrondache verdieping bevinden zich de groote concertzaal en versoheident studio s benevens repetitielokalen en twee echo kamei s De grooie orkest studio strekt zich aan de Noordzijde uit tot buiten den centralen toren zoodat de ingang van de zaal zich aan de buitenzijde van het geboiw bevindt De grootste moeilijlcheid werd ondervond bij de ventilatie die met name voor den centralen toren en voor de ondergrond sche verdieping noodig waa omdat deze gedeelten van het gebouw niet rechtstreeks in verbindmg staan met de buitenlucht Een dergelijke verbinding zou trouwens alle inrichtingen tot demping van geluiden nutte poosje kwam hl met eerti zuoht bij Laura flinaterde hij Hij vraagt om zijn dochter armé takker jammerde de keukenm 4d eo de betitelmg deed Sar Gregory nu weer in a rechte woede ontsteken Hoa durf je me zoo te noemen Hoepelopi Akelig vrouwnienach waar bemoeienjullie Je mee Hij stond nijddg op hij was weer de oude tyian nu hij besefte dat er een goeds kans was dat de dader u gepakt worden Feme zei hij als mevrouw Oargoe enLaura terugkomen houd ze uit deze kamer En waar is inadomoisellep O Het schoot Perrie nu e ene tebmnen dat de gouvernante wachtte tot 7A geroepen aou worden en axi ter verdereen woord te zeggen rende hij aaar bovenOp de tweede verttieping kwam hij de PranQaise tegen O benti u iaar meneer Perrie begroette ze hem zenuwaciitig Waarcnn komtu nu pas Ik heb n heeJen tijd gewacht Wat iH er O aeg het huj riep zij toen zezijn bleek ontdaan gezioht zag I er ietsgebeurd Pedro P Hebt u het lawaai beneden ndet gehoord vroeg Peirris dia niefc wist hoe hijhaar het vreeeelijke nieuws moest vertellen Jawel maar Sir Gregory maakt zoo vaak spektakel verklaarde madiemoiseile schouderophalend Maar wat Medina ia dood hij is vermoord zei Perns Hij wist gppn widere maraer omhet haar te vertellen dan maar botweg metde deur in huis vallui Wordt vervolgd Een tentoonstelliBg van geheel anderen aard is in de mooie Gotliische zaal gehouden Voor hen die slecht vau gehoor zyn worden vele pogingen gedaan om dit groote g brek te herstellen Tal van instrumenten zyn reeds bedacht dure en ingenieuae maar helaas heeft ook hier het beorog wel eens gewerkt Om deze misdeelde menschen te demonstreeren wat reeds voor goeds voor hen is gewrocht is deze tentot nstetling van alle instrumenten gehouden Moge zü velen ten zegen z n geweest De Nebo Per auto naar da bloeiende bollenvelden Elenige nuttige enken van de H N C De Koninklijke Nederlandsche Automobrnel Club deelt het volgende mede Aangezaen vermoedelijk ongftveer half April de bloeitijd der bolgewaaaen weer zal aanvangen aditen wij het van belang hun die p an hebben een bezoek te bresigen aan te bloeiende bolIenvel ien eenige aanwijzingen te geven oiiitrenb de piaabaen welke man het beete kan beaoeken en tevens t nige weggen aan tg geven langs weike per iuito deze veklen het gemakkaiijkfit te bereiken zijn n de tweed © helft von Apnl waarschijnlijk tot begm Mei zullen het eerst de forsctie hyacinUien in haar schitterende kleu1 enpraotit te bewonderen zijn Een alleraardigst tochtje dat ten volle van depraoht dezei velden gepft te genieten m van Amsterdam of over Haarlem na E Heemflteide vanwaar mesi tot Voorhout toe lange de twnnenwegen een prachtig overzicht knjgt van de HoUandache bloemboUencultuur Van den Haag en Leiden uit kan men den tocht in omgekeerde volgorde maiken en dUfl bij Voorhout beginnen en eveneene langs de binnenwegen noordelijke rijden LtoigevepT ta zeitder tijd zulien ook de narcissen nog bloeien Deze iworden iels meer naar het Zuiden aangetroffen fls eciaal in de omgeving van Sasaenheüni Noofldwijkeihout en Warmond Is hoofdroute zou men van Haarlem uut dus bijVoorbeedd kunnen nemen den weg Heemstede Bennebroek HUlegom Li3ae HaaflenhQim War broek HUlegom Li3ae HaaflenhQim Warmond Noordwijlt Nonrdwijkerhout omdan over station Hillegom Vf elenzang Aerdenihout en Oveiveen weer naar Haarlem terug te ki eren Van Den Haag en Lelden uit kan men hetzij eerst via den grooten weg naar Haarlem rijden en dan terugkeelen langs üverveen Aerdenhout enz of heKiimen bij den achterweg om tenslotte hij Haarlem langs den grooten weg weer naar huie te gaan Het is vooral aan te bevelen om af en toe een van de zijwegen in Ie slfuiii welke naar intiame plekjes leiden en emde rustig van de kleuren weelde te kunnen geniieten L e tulpen besluiten het Hollandftohe liloemenfi fsd der bollenvelden Naar alle waarsdiijiilijkiheid zulien de vroege tulpen do laatste week van Apnl tot ongeveer 10 Mei in bloei staan Om deze te bewonderen loet men goed de streek tusachen Haarlem pn Alkmaar op te zoeken Men kan daartoe vju Haarlem mt over Schoten Santpoort en Velzen of wel over Bloemendaal en Dnehui eii naar Vei en rijden en dan veijder andaar over Beverwijk naar Oaatncum Limnien en Hetlo naar Alkmaat om rondiijdende over Eguiond weer naar Gastiucum terug te keeren en naar het Xuiden af te zaicken Ook de Anna Pauldwnapolder zal ometieeks half Mei een bezoek meer dan waard tjn wanneei de late tulpen welke vim ongeveer 8 Mei 25 Mei zullöi blodten tiaar voorgangsters komen vervangen Behalve de streken ten noorden van Haarlem weei schudde Vooruit scÉwet op Do man mocht ontsnappen Vergeet niet dat Sir Gregory iionderd pond uitlooft Duizend pond nu ik dit ontdekt heb zei Sir Gregory die vermoeid in een stoel neerplofte Bel de politie op dat tieb ik al nog eens gezegd laat een dokter fcomen O wat vreeeelijk dat dat heer moet gebeuren Ket lieele huns was in rep en roer en een half dozijn mannen renden toor het park in de hoop de belooning te verdienen Allee was zoo wonderlijk in zijn iweirk gegaan dat niemand de waarheid vermoedde zelfs de secretaria met düe mieende dat hij de waarheid wist Sir Gregory stond weer op en ging zititen stond wéér op jiep heen en weer bleef bij het venster staan en rwp Duizend p id beloonmg twee duizend drie duizend Peme greep hem hij den arm Stop U iijkt wel niet wijs Laat me met rust Sir Gregory schudde hem van zich af Die man moet gepaktworden Weeg stil u z t te veel fluwterdePerria dringend Val flauw doe tenminsteof u flauw valt Sir Gregory tot voorzichtigheid gemaand viel neer terwijl Perrie de verschwkte vrouwelijke bedlenden toeriep Sir Gregory is flauw gevallen Haal water azijn blijf dan met MO onbenullig staan De keukenmeid en het bmnenmeisjekwsr men verleen maar voren maakten len boord van hun m eeeter los en beaprenkalden zijn gezicht met water Sir Gregory scheen een geboren tooneelspelor na een i Een geheel ander terrein beslaat de Nebotentoonstelling die zic beweegt op het gebied der bouwkunst Zjj gaat n et uit van de architecten en bouwkunstetuiars en biedt dus geen daverend beeld der architectuur in ons land Veeleer beweegt ze zich op praktische toepassing tot in genoe elyke details van woninginrichting Men kan er behangselpapier en keukengereedschappen bewonkeren naast de maquette van het nieuwe gemeentemuseum men kan er alle soorten yzerwaren en steen zien en machinerieën om beton te gieten Iedereen vindt er wel iets van zyn gading of hy moet wel heel erg afzijdig staan van het dageJijksche leven en zyn simpele beslommeringen Het gemeentebestuur van den Haag heeft mooie foto s ingezonden van het uitbreidingsplan en daarnaast vergelykende kiekjes van den ouden bouwtrant tn den nieuwe Vooral waren leerzaam de vogelvlucht foto s die ons een blik geven op de bebouwing der binnenterreinen die achter de huizen rjjen liggen en aan het oog zijn onttrokken Het z g uitbouw systeem waarbij die binnenterreinen voor meer dan de nelft z n volgebouwd komt hier in zijn slechte gevplgen duidelyk voor den dag Natuurlijk wordt ook de uiterlyke bouw van de gevels gedemonstreerd in zyn mooie en leelijke resultaten Niet altijd behoeft men al het nieuwe mooi te vinden en behoeft men blind te zyn voor Je fouten die in de moderne architectuur worden begaan maar dat er enorme vooruitgang is te constateeren dat kan niemand tegenspreken Eenigszins zonderling doet het aan dat het departement van defensie op deze tentoonstelling een groote inzending heeft Het moge uit een oogpunt van bouwkunst misschien interessant zijn kazernes te bewonderen voor het algemeene publiek heeft dit weinig zin en de geest van den tijd is niet zóó dat men veel belangstelling voor het instituut zelf heeft Er viel een maquette te bekijken van de nieuwe kazernes op de Waalsdorper vlakte gelyk die ontworpen zijn Velen zullen dit wel zonde van het mooie terrein vinden dat hierdoor in beslag genomen wordt zoodat niet altyd een even aangenamen indruk wordt achter gelaten bü het bezoek aan deze inzending Brieven it de Hofstad MCXXII Tentoonstellingen Het heeft altyd weer zijn nut het geachte publiek eens de vorderingen en de nieuwigheden op een bepaald gebied ten toon te stellen Vandaar stamt het woord tentoonstelling dat ieder jaar in tallooze variaties wordt uitgevoerd We hebben er hier ter slede doorloopend wel één aan de beurt Nauwelijks ia de crisistentoonatehing ten bate van de schilders opgeruimd of er wordt een tentoonstelling gehouden ter nagedachtenis van één der beste schildeu Willem de Zwart Een tragische figuur was hy in het laatst van zyn leven zeer moeilijke tyden heeft hy doorgemaakt toen zijn geest niet altijd in evenwicht bleef Men mocht wenschen dat zyn groot talent eei en beter waa gewaardeerd tijdens zijn leven dan nu na zijn dood het geval is Maar het is het lot van bijna allen die uitsteken boven anderen dat de mindere goden zich inspannen zonder dat zij het dikwijls ieli weten om dat uitstekende deel te verkleinen en weg te moffelen Willem de Zwart heeft geleden nu wordt 4iij verheerlijkt Het oude tragische liedje genaderd kreeg zijn sportieve geest de overhand op 7ijn deftighaid en begon hij te rennen Ik zag straks ook iemand op dezelfdeplaats wegsluipen fluisterde Horn tegen Perns Waarom probeert u toch telkens uw onschuld vol te houdenP Het ie Ik vertel je dat ik die zedfde gestalte straks ook ii ezien heb Dat moet de moordenaar zijn steunde Sir Gr ory Stil nu Daar e Giles weer De butler kwam aanhollen Ik zag een man door het park rennen Sir Gregory Hij hij ontsnapte me Hij Sufkop die je bent schreeuwde demillionnair em nu wa tijn woede oprecht want hij was overtuigd diat die vluchtelungde moordenaar was Maak de staljongena wakker laat zehet park afzoeken Tien p md voor denman die dien brutalen rekel pakt En verdraaid Giles het is donker in mijn kamer wat beteakent dat Giles liep verschrikt de terraetracfco op Senor Medina is zeSter weggegaan Sir Gregory Misschien heb ik hem wel nagnzeten Je bent niet wija kerel waarom zou Medina wegloopen en den nog wel op diemanier Draai het licht san Volmaakt onbewust van wat liij te zien 2011 krijgen tastte Giles naar den sciiakelaar en het licht flitste aan Op het zeilde oogenblik staet de butler een verschriktien kreet uit en de twee mannen the met opzet op het terras weren achtergebleven kwamen haastig naar de openslaandie tuindeur Wat diommela ia er aan do handp Voor huismoeders was er veel dat hun aandacht en belangstelUng zal hebben De nieuwste uitvindingen ojjujceuken gebied ziJn er en men staat verbaasd over de vorderingen der techniek op dit gebied De meest vernuftige instrumenten zijn uitgedacht en het moet een lust zy n daarmee te werken De kookkunst ia een techniek geworden en men ziet hier weer eens hoe een wetenschappelijke bestudeering van een dergelyk bij uitstek praktisch beroep onmiddellyk leidt tot groote verbeteringen Wy herinneren ons nog best de opkomdt der eerste huishoudscholen in ons land vv aartegenover de ouderwetsche huismoeders een afwijzende houding aannamen Dat was nu zoo n uitsluitend praktisch vak dat je het alleen by je moeder in de keuken kon leeren Al die theorie was onzin enz Maar de ervaring heeft wel anders geleerd Sedert de theorie bestudeerd is heeft men pas ontdekt hoe stumperig de prakijk was Thans gaan beide hand aan hand en de resultaten van die samenwerking zyn fraai en komen ten goede aan de hygiene en de gezondneid Dit is trouwens het gansche doel van deze tentoonstelling de bevordering der hygiëne in het huiselijk leven In de eerste plaats moet de vjoning daaraan meehelpen Er zyn op deze expositie nog tal van foto s van afgebroken krotwoningen Het is goed dat deze foto s voor het nageslacht bewaard blyven Er is ook een plattegrond waarop vroeg Sir Gregory barsch FEUILLETON Kijk kijk riep Gilea die trilde op ijn beenen Hij Is Medina Hett was Perria die sprak en de kamer inliep Dg arme kerrel aa vermoprd Ziie maar daar Kigt de bijl met bloedvlekken erop De steenen byl zei Gilea dae zoo witwas als een doek o wat moeten wij doen In de eorete plaats de bedienden roe pen nep Sir Gregory die Pema bhk opving en begreep dat het nu tijd was omhandelend Ie treden Laten ze meti z nallen het park doorboeken Die man dieop den ioop gegaan is moet het gedaanhebben Bel de politie op Sir Gregory die er nu gemat ontdaan kon uitzien aonder argwaan te wekken drukte op den ivoren belknop naast den Jiaard Op het luide bellen verscheen Augustus een van de huisknechto eai kort daarop kwanien ook de andere t ediend£ai op hot rumoer aanloopeo De kamer wae spoedig gevuld met mannelijk en vrouwelijk pearsoneel en met bleeke angstige gezichten keken ze allen naar het roerlooKe lichaam op het diikke tapyt Hir Gregory die tot zijn groote opluiohüing merkte dat tot fei ver allee prachtig Bep gaf op wjn gewonen oommandotoon allerlei orders Augustus Giles JameB roep de taljOTigenfi en zoek den moordenaar hij verbeigt zioh in het park Dat i zoo kermde Gilce ik heb hem gezien Stel Je met zoo aan als een oude juffrouw manl nep Peans fierwijl hij denzanuwachtigen butler bij den arm heen en