Goudsche Courant, dinsdag 19 april 1932

BeuTB van Amaterdam WISSELKOERSEN 18 April W April OHicKol Lmden 936 936 Berlijn sase 88 60 Panja S74 97 Brussel M 0 34 60 Zwitoerland 47 974 48 Weenen 36 26 36 26 KopenJiageo 6126 6126 Stockholm 46 46 60 Oslo 47 4660 New York 246H 24614 Niot offioeed Pria 7 3H 732J Madrid 1916 1836 Milaan 12 70 12 67i i y i Meec 1 K van Groningen 2 32 41 42 P de Waal F Leys 4 16 16 18 Van Gneken 6 10 11 17 24 28 33 G van Zeyl 6 38 J J de Jong 7 26 G Blom 8 J C bilers 9 44 B Rapis 12 13 21 25 30 35 37 3Ö 40 46 A WiUemae 14 J Radix 19 D Brem 20 45 47 J van Groningen 22 M Groemendaal 23 29 36 43 Van Murk 31 J v d Wilhk 34 G Holthuizen 49 W J Nellestyn 50 Agenda 20 Apnl Gebouw Damel L H3 O afnemen examen Apnl 7 UUT Gereformeerde Kerk Turfmarkt Oisgelbesipling doo den hebt bF Visser vaa Hulegom Apnl S uur Nieuwe facbouwburg Amüqementsavond voor werkloezen 21 Apnl 8U uur Stadhuis Raadzaal InstaUlatie Comité van ontvangst A bertSchMeitzer 2d Apnl 8 uur iCafe Central teesta ond T O P 24 AprU 11 imr tot 12 uur Reai Kerk Beïtuuraverkiezuig Apotheken De apotheek van Mevr de Wed A H leepe Gouwe zal vanaf heden tot en met 22 Apnl benevens den daarop volgendennacht geopend zyn na 8 uur des avonds desnaChte echter alleen voor recepten UIT DEN OMTREK WADDlNXVfcfcN Benoeming badmeegter Tot badmeeflter aan de gemeentelyke zweminnchtmg in deze gemeente alhier benoemd de heer A H Kulik te Gouda zulks in de vacaUure ontstaan door bedanken van den zwemmeester Mossiee De Voorofschen polder Dezer dagen vergaderde de mgelauden van den Voorofschen polder mede gelegen in deze gemepte De inkomsten van dien polder bedroegen ƒ 3104 80 terwyl de uitgaven vroegen ƒ 1856 98 Het batig saldo bedroeg ƒ 1247 82 Vastgesteld werd de begrooting van 1932 m ontvangst en uitgaaf vermeldende ƒ 5262 32 De omslag is be paald in 1932 per HA ƒ 10 ulks over 197 07 27 HA Prolongatie 1 Beiinoraraicht De diflcontoverlaging door de Ned Bonk heeft noch oj dö Amaterdajii i he effecten beurs nooh op de wia elniarkt igen in vloed uitgeoefend De rentetaneven op do pen markt zijn zooveel lager zelfs nr beneden bet tot 2i pet verlaagde officneele hüconlo dat da slechta theoretiaohe waar de liccft Be fondsenmarkt wa hedenmor gen flauw onder mVioed van de Makke houding in Walletreet De nofccenngon la en haer algemeen enkele punten I eneden de pnjzen van giatèren als gevolg van eeni ye aankoopen voor Fransdie rekening kon den Kon Olie de slotprijzen van gietei en weer bereiken De handel wds uiteist g nng Van de Ind fondaen waren aoowel Akue ale UnUeverB prijshoudend Ford echter flauw Suikerwttaiden pn rubherfl on lergiugen nagenoeg geen wijziging tm wijl rubjjers Cörder ietp lager golden pvaarten waren aan den inlen kant Ned Sobeepv aart UniB verloren 2 pet Voor Alg Exploratie kwamen oete hooger pnjzen tot stand RADIO TELEGRAFISCH WEERBERICHT 19 AprU Veiwaohting Zwakke tot matige weste lijke tot zuid westehjke wind Zwaar bewolkt tot betrokkeai later waawcliijnlijk legen leta zachter f dig en mWendig ja voor wat nvA al Al de veieenigingen en lusteliingen die het voorrecJit hadden hem ala voorzitter of bestuur der te hebben kooden er zioh op beroepen dat hun vereeniging de biaoodere liefde an 2i hart had waarom hij mch met befd zijn kraoht aan naar gaf Maar aoo konden alle doen Hij gaJ zijn kennis 2ija toewij ding aqn takt Hij gaf immers Xijn hart Hij was de zJel Zoo bleef hij tot het eind Op ziju ziekbed corrigeerde hij nog een diukproef Tot de pen an aijn vaardage hand ontglipte die welsprekende mond geen klanken meer deed hoeren dat tmt lende oog woh aloot Hij wne bezig aan een omvangrijke studie ovei het Onderwijs cBw e€l onderzoek had vereiaoht en dat nu als opus posthumuni moet verschijnen Wan neer we ons zelf vergeten en alleen denken aan hem mogen wij niet moetöi wij dank baar Kijn dat Ood hem lieeft bewaaid voor een lijdensweg due hem tot werkeloosheid zou he l n gedoemd 0e atuwkracht van zijn rijke leven wi z ju gLloo Hoe hebben wij one dikwijl En wüillen wij iets medenemen van den ontslapene laten wij dan gehoor geven aan den oproep die van hem steeds uitguig um Hem tooh te zoeken en te dienen l ien onze ontslapene van zijn priUe jeugd af heeft liefgehad Wij nemen zoo aanstonds afsoheid van ijn gfaf met het oude woiordl De Heer heeft gegeven ontzaglijk iteel m hem De Iwer heeft genomen onnoemelijk veel an iiew maar liet flotaoooord moet zijn en dat wflfl de wMiflOh van onzen beminden en nveigeteltjken broeder De naam das Heelen ZIJ geloofd Na de mei even groote aandacht als in stenimflng gewlgde rede hebben de kindelen der Marthastiditing enkele liederen gedongen Toen het ft de oudate zoon mr J A de Vwer advocaatrgeneraal bij het gerechtshof hartelijk bedankt voor de belanga l Ung aan n onvergetelijke vader bewe zen waarbij spr ziph bijzonder richtte tot den vertegenwoordiger van H M de Kot gin Nadat £ 1 de Visaer Onze Vader had gezegd was de plechtigheid ten einde Dr de ViMer kenlacht in den Radiorand Halde luui zijn werk alg voorzitter Met welwillende medewerking van het gemeentebestuur van Rotterdam dat daar voor en vergaderzaal in het Stadiiuia beschikbaai had gesteld vergaderd © gwteren do Radioraad te Rotterdam onder voorait tierschap van mi B de Gaay Fortman ter lerdenking van den overIe ten vooraittei dl J Th de Visser Dl plaatsvervangende voorzitter zeide in de veronderstelling fat alle tedten zoo enigBzins mogelijk aanwezig zouden zijn bij de teiaardebestellmg van dr De V ieeer gemeend te hebben goed t doen een ver gadenng van den Radioraad te houden met geen andeie dagorde dan herdenking aan den ovei leden voorsJitter Ik licb dif gedaan alfhia mr De Gaay Fortmarv in de gedachte dat het u zou laan aU mij dat gij met mij behoefte zoudt gevoelen in onzen kring den man te her denken iie drie janr lang onze werkzaam heden heeft fieleid In dr De Visser zie ik den maJi wtens levenspraetijk erop genoht was na te streven den leefregel Eert am iegelijk htbt Ie broederschap iief vrx est God eert eai Koning Onfl werit m den Radioraad zullen wij trakfl hervatten Telkens weer zullen we aan dr De Via ier denken die onze eerste voorzUtpi ia geweest die in de njieechien wel moeiliiJcste jaren van dien Radioraad nns j pleid hteft en m ons nfldden heeft weten aan te kweeken en getst van onder iinge waardeering dUe ola blijvende onuit gespiokeii hulde aan zijn nagodachtenia on nimmer moge verlaten Da ina prak mevr B on v d Starp plaat vei vangend voorzitster van de algeniKiit ptogiammacomnii sie Hel Zijn 0TK te verdraagzaamheid zijn op rtchl li ïde tiot den vrede hleok nergens n eer ml dan uit de wijze waarop hij aJtijd acht ooodei lende optrad als voorbeeld voor ons Too ilottö wenschte mr W H M Wei k i U Iptof ve vangend voorzitter van de Uuim Omroep Controle Commisaie een en kil 0 1 te zeggen Het meesli neiedige toliege m 4e radio w wel de R O C O aan dr De Viseer gelukt omdat hij naast ctm sterk man tevens een uitermate aaciitr zinn menech was Invoer van boter beperkt ContmBpent 100 pet voor April Juni Baaisjaren 1928 29 en 30 Invoer over Maart komt in mindering van het Contingent Bij K B no 4 van gusteresi is overwo gen dat het waischehjk is tot tijdelijke beh perking van dten invoer van boter oVer te gaan Mitsdien is behaal 1 dat geaui ende het tijdvak van dne maanden aanvangeïide 1 Apnl j 1 en einddgende 30 Juni a fi de in voer van boter uifc ieder land verboden is vooi zoover deze meer bedraagt dan 100 tt n honderd van d © I eveelheid welke gemiiddt ld pei drLe maandan in de jaren 1928 192S en 1930 uit dat land i ingevoerd Obdei boter wordt verstaan boter m den an van art 1 der Boterwet r Met ingang van heden zal de inVoer van t oter sleUit S zijn toegestaan indien doaibij worlt overgelegd ccn vanwege den minister van ergunningen worden éileohts verstrekt aan hem wiens handelszaak in het Han lelsregister ig ingewhreven en die blijkene deze inschiijving mede het bedrijf van nu porteui van l oter uitoefent en tot een hoe veelheid in totial gelijkstaande aan iten n inste 9t m ten hoogste 100 ten honderd van het gemiddelde der door hem gedurendt het genoemde tijdvak der jaren 1928 1929 in 1930 ingevoelde iioeveellieid i e hoeveelheid botei ingevoerd van 1 Maart af tot helen alsmede de hoeveelhend voor gisteren verzonden naar ons land strekt in mmdeimg van de totale in te voe ren iioeveeUieid Kosten Ter bestnjding van kosten aan de uit voering van dit besluit Verbonden vnordt oij de angiflp len invoer een door den niJinister te bepalen bedrag geheven van ten hoogste tw e ten honderd van de bij den invoei te declaieeren waarde De numstei heeft dat l edrag vastgesteld op 1 pet Dit bwluiti treedt vandaag in werWnig Vergunningen Hl mmisteneele beschikking is aangeweïjen de tietr L I F de Greve leider van het Cnsis Invoer Buieau en bij dliens afwezigheid de heer O v Bieseum plaatsvervangend lender om te beaJossen op aan vragen en op vergunningen te onderteekeuen en af te göven 4S9e NED STAATSLOfbRrj 3e klasse Trekking van Dinsdag 1 April Hooge pry zen ƒ 5000 20783 ƒ 2000 16499 ƒ 1500 12829 ƒ 2O0 1728 ƒ 100 0861 30814 20940 Pnjwti TWiJ 45 7 123 236 2S8 395 419 4 1 465 497 542 586 619 65 i 715 7iO 797 882 833 870 989 1045 1061 1141 1219 1 63 12168 1307 1339 1340 1395 1430 1438 1499 1615 1680 1634 1C65 1669 1702 i741 J831 1847 1857 1907 1911 1912 1916 1945 1988 1990 2061 2110 2129 2167 2171 2206 2328 2368 2374 24 2464 2471 2543 lo 3 2563 2589 2801 2833 2842 290 2927 2974 2982 2992 3011 3028 3060 3U 3137 3173 3184 3196 3210 3246 3253 327Ü UI2 3307 8J13 3337 3480 3551 3670 3 15 3722 S723 8727 3747 3770 3775 3 80 3797 380J 3839 3891 3941 4038 4164 4156 416 4169 4184 4 JO0 4360 4373 4394 4418 442fi 44 3 4547 4665 4612 4623 4636 4663 470 4823 4891 4907 4974 6001 5070 6080 5096 123 5341 634 6372 5414 5444 5632 5651 5725 5761 6783 6866 6869 6971 6978 599 1 j999 6090 6160 6210 6266 6275 6416 6470 647o 6498 6526 6662 6577 6590 6o96 6623 6628 6667 6698 6748 6800 6824 6846 6848 6S52 6870 6942 6965 6974 7024 7031 7035 70bi 7092 7120 7168 7185 7229 7252 273 7299 7463 7496 7518 7560 7602 7859 7883 78 6 965 7998 8003 8042 8114 8136 8146 8200 8243 8319 8324 8457 8532 8654 8608 863 8766 87 0 8821 89 2 8981 9068 9122 lo 9168 9217 9254 9374 9377 9378 9396 94S0 0I 9571 9636 9646 9693 9800 9833 9848 9853 9ö65 9880 9910 9999 10092 10121 10143 10166 10247 10251 10265 1O400 10556 10560 10606 10711 10735 10913 10994 10996 11010 11014 11017 11069 11179 11211 11213 11264 11371 11418 11431 11452 11466 11490 1169 i 11904 11957 1203Ö 12053 1225 4 12300 12 42 12368 12560 12622 12662 12805 12907 12983 13012 13014 13102 13136 13154 13182 1320 j 122M 13300 13305 13367 13423 nöOl 1350J 13633 13538 13568 13652 13658 1 1666 13678 1S70 13717 13729 13730 13740 13 7 13830 13877 13910 13963 13978 13994 14007 14112 14192 14193 14230 14281 14364 14364 14407 14417 14427 14429 14435 14504 14654 146ï 9 14597 14644 14712 14714 14720 14740 14795 14905 15032 15047 15070 15080 16116 15126 15210 16276 16289 16366 15394 15395 lo423 16483 15603 15518 15575 15617 lo678 15720 15735 15878 16004 16013 16032 16102 1616 16219 16225 16249 16251 16281 16337 16344 16423 16462 16466 16489 16543 16546 16578 16686 16672 16681 16716 16734 16742 167S2 16834 16865 16939 16951 16960 16978 16991 16992 17088 17331 17340 17507 17520 17576 17686 17599 17633 17662 17666 17 17 17762 17783 17829 17866 17886 17933 17974 1 98Ö 17996 18064 18155 1815 18164 18271 18 99 18312 18509 18585 18650 18651 18664 18733 18737 18748 18808 18822 18833 18863 18950 19020 19043 19097 19207 19230 19256 19261 1 274 19296 19297 19387 19478 19520 196 19575 19618 19Ö48 19669 19670 19675 19734 19778 19805 19852 19869 198S5 19981 19941 20004 20093 20186 20193 20203 20242 21 259 20284 20296 20404 20426 20490 20492 20629 20530 20537 20544 20688 20735 20765 20836 20949 GEMENGDE BERICHTEN Oude dimes mishandeld I Gemaskerde mannen aan het werk I Zondagnacht tegen drie uur zijn twee gen askerde mannen door het indrukken van een ruit aan den aditerkant de woning bm néiigedrongen van de gezuatere Janssen rei p 70 en 79 jaar aan de Feurhstraat te j Suflteren L D kasten en deuren in eeni ge vertrekken werden onderzocht en ioen de dieven naets van hun gading konden vinden zijn zij naar het slaapvertrek gegaan waar de beide zusters zwaar werden n ishandeld De 70 jari e mej Janssen werd m t steenen beweikt on liep zware wonden I aan iioofd en aaugezicht op De 79 jarlgle juffrouw werden mond en keel dichi eiknepen om te voorkomen dat zij ofei hulp zou toepen Ook zij werd aan iiet hoofd gewond Ten ulotte gelukte het de 70 jarigc naar de vooikamei te vluchten en door haar gegil aan etn open venster de buren te wekken Toen namen de uil rekers de vlucht De toegCMliOten buren hadden aumdd lg de poli ti gewaarschuwd Met l ehulp van politnehonden heeft men het onderzoek geleid dat tflt hfiden nog gten losultaten heeft opgoleveid Wel is op den Rijksweg een sleutel givonden die poste op het slot van eui der binnendeuren Voor zoover bekend wor I n lechte dne antieke voorwerpen ver 11 1 1 Haasbree heeft te vep in kas Men weet we hel ben eatigen tijd geleden bencht dai Maawbree f 1000 te veel in ka h eft souden dat lo nagegaan kunnen worden van wtta dit geld is en hoa nien er aan ia güiomen Gdukkig IS men t t de kemetd geko men lat bet over cJiot van 1197 tot en met 1929 aldua gegroeid u en tijdï ta k waar in ook de dwÓ ibuUetijd Ugt en al zegt dit met alles men weet nu eenmaal dat de distrthutietijd al een ergoeihjkjing kan aan j en erkt worden Doeii thans is wetr ten nieuw element m hel leeds m verren stait aijnde onder ioek gekomenr tin raadslid verkUarde in de jongst veigadenng van dpn gemeente laad dat de yeldwachter van Maaabreo er nitei van wied Die sliep met een bundeltje lankbiljetten van 400o gulden onder zn hoofdlussen Tenslotte was de man t moe en wou zich fliet meer te rusten begeven op aoovtel geM Hij biacht het sommetje naai Blenck vaar de ontvanger het un zn kas deed Daar hebt e nu d geheel gesdiiedöiis de veldwaohtÓr dieponeerde het geld bij den gemeente Mïl anger Docli hoe kwam hij er aan Of hoe kwamen zij eraan die den veldwachter met dezen last bezwaarden Men blijft gji eer cirkel ronddraasen en rtileen dan fenneei de 4000 gulden goed geborgwi zijm aal men gerust zijn Voorloopig Wijven de 4000 gulden over liR flktmnx van Ovenjeel f £ en wilde staking Gisteren 1b een v Ude stok ing uitgebroken m de Oy tjIKleche vevmi w ke eeaige duizenden arbeS ia omvat Hoewel de hooïdhpHturen der dilae aamen werkende mnHarbeideisoi anisaties hadden besloten het oi stel van den njksbemidde laar den hep J B Westerdijk te aanvaar den zijn dö arbeiders toch ui staking gegaan Het voorstel van den rijkabemiddi laar kwam hlprop neer dat cfn voorlo piige loonsverlaging van tien prooent zou worden aanvaai d Dei hoofdiHwturen der oqganifla tJes hebben g Btermiddag met de staker te Vioomslioop ieconfereeid dooli het ig nluet geiukt de arbeiders te bewegen weer aan den arbeid te gaan Ook vandai zal het werk stil liggen Te Utrecht zullen de hoofldbaeturen van de oiganisatfes hedenmiddag nader hun houding bep4en nADIO NIEUWS Programma voor eden Hilversum 6 30 7 10 Omroep Orkest en Giamofoon 710 7 30 Vooidracht door Alexander MoiBsi 8 00 8 30 Resadentie Or ke t en zang 8 30 915 Opvoering van chuldig of Onschuldig 9 16 1015 R ei dentie Oi kost 10 15 10 30 Nieuwaberiditen 10 30 l iOo Kovoce Lajos en zijn Orkest en Gramofo n Huizen 4 25 5 00 Maddenstandsour u9 De moderne Zakenman 5 00 6 00 Uitzendinig voor den Nederlandschen Blm denbond 6 00 710 KEG Kunstensemble 710 7 30 Dr Job ten H erdt ver Bouw van het iieelal 7 46 8 00 Verbondskwar tiertoe 8 00 30 KRO Orkeet 8 30 915 Opvoering van Bietje 9 15 Nieuwsberioh ttn 9 30 IIOO KRO Orkest 1100 12 00 Gramofoon Een Badlofonim g ticht Een init ii tionale organisatie Een Wolff telegraïn uit Berlijn meldt dat de voormalige Atnerikaansche gezant te Stockholm de heer MorWis een nieuwe radio organi3atié op internaUonaJen grondslag gfiöticiit heeft die den naam Radiofoium draa De veröciiiljende landen zullen in ht forum doü conimiaeies vertegenwoordigd wor den die tot aak hebben redenaara aan te ken vr r het houden van radioredevoe ringen in oeèi vreemde taal apeoiaal bestemd voor I paalde landen waar dae taai geapioken wordt Tn de Duitc e commissie henben zittung genomen de RijksradiooomirtiBfian dr EJAener pn F n£tein G Hauptmanw prof Jückh de voormalige staatssecreta ris von Kühimann In tiankrik zijn voorbereidende werk zaaniheden vfeïrioht Dmsdag begeeft Mor na zich naa Zweden om van daar naar Eneeland te vertrekken De prautisphe werkzaam heiden van het Intornabional EadaoForum zijn in den at geloof en na t reeds aangevangen Dr ScliaKiht heefi te niiddemadit in het En gelsch een redevoering bartemd voor Am riKa uitgesproken STADSNIEUWS GOUDA 19 Apnl 1982 De Nutsspaarbank een oer soliede uisteUing Er sohuDon de laatste dagen geruchten d ronde te doen over de Nutsspaarbank die den indmk zouden kunnen wekken aUof ej aan de soUditeit dier nstclling wat hapert CommiBsanasen en direcUe hebW hienn aanleiding gevonden heden per ad verterrtie m deze courant te verklaren ïat deüe geruchten van eiken grond ontuloofc zyn en dat de Nutsspaarbank ruimsolioowS aan al hare verphchtongen kan voldoen Wu begrypen met hoe het mogelyk ig dat iemand ook maai eenig geloof heenten kan aan beweringen omtrent mindere soli diteit der Nutsspaarbank waar toch ieder m de uitvoerige pubhcatie welk verscheen In de Goudsche Counuit van 31 Maart j 1 precies heeft kunnen lezen hoe het met die mstelhng gesteld is hoe ze in den loop van de 75 jaren dat ze bestaat is uitgegroeid tot een zoodanige krachtige en vertrouw enwekkende spaarbank dat ze aan alle spaarbsnken ten voorbeeld kan orden ge teld Met enkele cyfers ii terstond aan te too nen dat er alle reden tot vo komen vef trouwen in de Nutsspaarbank aanvtzig is De gepubliceerde grafische voorsteilurgen doen zien dat het inleggers tegoed i ot eind 1931 de ƒ 2 800 000 heeft overs hrcden end Maart 1932 dne maanden later is het bedrag van het tegoed der inleggexs al weer gestegen tot ƒ 2 898Sl7 89ya Het IS bekend dat met het tegoed der spaarders door de Nutsspaarbank geen bankzaken worden gedreven de gelden worden op de meest veilige wijze belegd en de bedrufswinst wordt met uitgekeerd maar wordt elk jaar aan de reierv tot ver sterking van de soliditeit der instelling toe gevoegd Die reserve die m 1900 nagenoeg ƒ 100 000 bedroeg was eind 1930 de vier ton genaderd Aileen in de oorlogsjaren en direct daarna 1914 1920 is er e mge inzin king geweest maar sinds 1920 is de reserve van jaar tot jaar sterk gestegen Welke spaarbank kan op een zoodanige reserve wyzen Het is begrypelgk dat het pubhek in dezen tyd van banikmoeilykheden wat nerveus is maar dit behoeft geen reden te wezen tot eemge ongerustheid van wtiken aard ook voor de Nutsspaarbank Oeze staat volkomen aterk en kan elk bedrag wat kan worden opgevraagd ook verschaf fen Bg de Nuftsapaarbank in den Haag waaromtrent ook onguisbe geruchten in omloop waren hebben heden talrylfe inleggers hun geld opgevraagd dat hun zo dp LÈnig voorbehoud terstond Oen volle d uitbetaald en daarmede is ook de ongerustheid ver dweiien PruiB Hendrik verjaart Ter gelegenheid van d verjaardag van Prme Hendnk wapperde heden van aDe openbare gebouwen de vaderlandsche dne kleuT Uitvoering Reglement op de Provinciale wegen Ingevolge het R lement op de pruv n ciale wegen in Zuid Holland va itgestteld by beelmt der Staten d d 2lJuh 1931 No XVI en goedgekeurd by Konmklyk be luit vaT 19 beptember 1931 Nu 50 wordt in vei schillende gevallen geeischt het hebben van een vergimning door of van wege het College van Gedeputeerde Staten te verleenem By besluit van 8 Maarl 1932 No 72 hebben Gedeputeeide Staten van ZuidHolland vastgesteld dat vanvveg hun College vergunning kan worden ver leend door den Hoofd Ingemeur van den Provincialen Waterstaat in Zuid Holland in de volgende gevallen Artikel 14 lid la 1 Het 18 verboden zonder te zyn voor zien van een schnftelyke vergunning verleend door of vanwege Gedeputeerde Staten over een provincialen weg te ryden te doen if te laten ryden a met een voertuig dat zo gebouwd of geladen is dat eenig deel daarvan hooger reikt dan 3 80 M boven den weg of dat met Jnbegnp van de lading breeder is dan 3 M Artikel 19 Het is verboden zonder voorzien te 7 in van een swhnftelyke vergmuiing verleend door of vanwege G deputeerde Staten over een m een provincialen weg ge legen brug te ryden met een voertuig waarvan door eenig vnel een grooter gewichtop de brug wordt overgebracht dan is aangegeven op een by die brug vanwege Gedeputeerde Staten geplaatst bord Het vonge lid is met van toepassingop a voertuigen ten behoeve van s Ryk dienst gebezigd ingeval van staat van oorlog of staat van beleg en byaldien door de Kroon wordt verklaard dat een toestand aanwezig is als bedoeld b artikel l onder Ie en 2e der wet van 23 Mei 1899 Staatsblad No 12 b voertuicren door openbare Besturen gebezigd ten dienste der brandweer c voertiuagen waarmede matenalen tot herstel van dyken vervoerd worden ingeval van of by gevaar voor watersnood In do genoesnde gevallen Ml de aanvrage om vergunning door belanghebbenden derhalve redïtatreeks tot voormelden HoofdIngenieur gericht moeten worden Gotidsche Ver voor G n 8 Heel en Verloskundige hulp De Goudsche Vereenigiiig voor Gen eB HeeJ en Verlc kundige hulp houdt op Dinsdag 26 April te 8 uur in het gebouw Concordia een algemeene ledenvergadering Aan de orde la nit om bestuursverkie ling wegen periodiek aftreden van de hee rtffl C J van der Want en H J Bofaier De aftredende heeren zyn heriaeabiar Maatschappelqk Hulpbetoon als gemeenteluke dienst geïnstalleerd In tegenwoordigheid van het voltai igL college van Burgemeester en Wethouders heeft Burgemeester Gaarlandt gisteren avond m een byeenkomst ten stadhuiie den Gemeenteluken Dienst voor Maatschappelijk Hulpbetoon die mt de reorgamsatie van het Burgeriyk Armbestuur is voortgekomen g instaileerd j Zooals men weet zyn de leden van de n 1 dienst welke ressorteert onder den wetheu der voor sociale aMigelegenheden den heer C H iKoemans door den Gemeenteraad be noemd Daar nog met voorzien ia in de he nofflmng van directeur van dezen dienst is de dagel ksche leiding daarvan voorloopuf I opgedragen aan den referendaris ter secre tane den heer C J van As j Voor dezen dienst zal door B en W een armbeaoeker worden benoemd die dan ook I de tunctie w lke zoovele jaren op zoo mt nemende wyze door den heer J Heppener 13 vervuld die te ook thans nog waarneemt zal overnemen Het bureau van Maatschappelyk Hulpbetoon is gevestigd aan de aehterzyde vwi j h t gebouw aan de Nieuwe Markt waann de Arbeidsbeurs ia gevestigd Aanbesteding Het omferhoud der d ktn m de Krimpenerwaard Hule Huoigen nethen un hotel jtfe Zalm Dijkgiaaf en Hooghetniraden van de Krwi pencrwaJird aanhosteod he onderhoud Van de dijken en wegen in de Krimpeaerwftard o I bestek no 1 het gewoon onderhoud dei dijl n bostaaudt m het inakenvan iieenglooiingi n het aanhaJ j van beloopen ftlaniede het maken van 770 Meterlengte dijkverhooging onder Oudeikerk a d IJ isel in 5 perc werd mgesclireven door I Süigter te Annnemtof voor f IMS W Ooms Jr te Ammerst voor f S1I6i btigtei te Animeratol voor ƒ 104M Bestek 2 het leveren van 4150 M3 on dtrhoud iinl volgen monster voortiandeo hij den fabriek Landmetei te Stolwijker sluis op de veradiillcnde daartoe beBtenwla bergplaalisen in de KnmpenerwoArd in 11 perc Ingastlireven werd door 1 ere 1 A Versloot Bodegraven 194 dezelfde 194 hehv v N euwpoort Gouda f ZW T dj Woardl te Ouderketi a d IJssel f 190 dezelfde ƒ 196 A Spek nijdei Ouderkerk a d IJ sel f 2 16 H R M k Ouderkerk a diJasel f 197 derelfde f 19 T de Waardl Ouderkerk a d IJssel f 1 B5 D Versloot Bod raven ƒ 247 A Speksnijdtr Ouderkerk a d IJssel ƒ 227 Bentek 3 het gawoon onderhoud het effenui Ti begrinden van dijk dtTumen het nndei houden en begrinden van de binnen egui in het HoogheemraatNctiap m 15 pu den Inifeschrcven werd door Ttu 1 Joh de Voa Ammeist l 1486 2 Gehr A en C Hoc enboe ren I kei kerk f 1568 3 F Bioeip Kmmpen o d I k f 740 4 r Gouw ni Krinifïen i d IJssel 800 C Goudnaan Krimpen a dIJssel 14 J en L de Pie Krimpen a d Ifmel f 9 7 H egers Vhat f 1675 e M V d Heuvel Stolwijk f 13759 A Kouwtniioven Berwaï i bacht f aoao H V d Heuvel Stolwyk f 876 I Loeve Berkenwoude f UOO K Marka Berkenwoude f 714 debr Prins I kerkerk f 820 J Bergei lekkeikerk f UM M Markus Berkenwoudie 103 Ue eerste wandeltocht Aan de eerite wandeltocht door Vires et Celentas georganiseerd is Zondag door 60 wandblaara deelgenomen Gewandeld werd vanaf de Centrale Kopschool aan de ICamemelksloot naar iHaaatrecht en terug Om 9 uur vertrokken arnveerde men om kwart voor elf weer in Gouda Een vrye Evangelische kring Naar men ons mededeelt is de vere ni gmg Jeruel omgezet m een vrije Evaiwehsche knng Orgelconcert in de Geref Kerk De heer S P Visser orgamst te Hilleftom geeft morgen Woensdagavond te half afht een orgelbespelmg in de eref KerK aan de THuf markt De toegang tot deze orgel bes ïJeUng is vrij Rem Geref Gemeente BeBtuarsverkietiKK Heö Bestuur der Rem Geref Gemeen alhier zal Zondag a s m het kerkgeboiw na afloop van den dienet van 11 tot uur zitting houden voor de verkiMing v a een bestuurahd m de plaats van den he r C W van Stapele die naar Hilversum vertrokken Candidaten zyn de heeren M A J o tenoever iDr H Vixaeiwxe Dr K ZJmme niann De leden wordwi veraocht om 12 anr tegenwoordig te zjn by het openen der stembus en den uitslag der verkieïing vtTnwnen ook m het oog op e n e tueele heratemnung Wedvlucht de Zwaluw De poetduiveaivereeniiging De Zwaluw hield Zondag een wedvlucJit mt Roosendaal afstand fi KM hoe 9 uur aankomat eer duif 94962 laatete duif 105522 uur I uitslag is al volgt Ëditfa Helen Ü et alles per bos van 10 stuks Diversen Lat yrus 6 10 Viburnum opulus 15 Tulpen 6 15 M ss Botema 80 Mr Patyn 120 ViUe de Lyon 130 Fdin burg 100 Siebolti 110 Nellyat Moen 9ti Cerasus Hlsakura 100 160 Gerbera 80 Anemonen n S6 Deutzia 5 10 Zem tra 35 40 et per stuk Rhododendron 5 10 et per tak Azalea mollis 1 3 et per tak i AATöTE BERICHTEN DRAADLOOZfi DIENST De valiezen in de Ver Staten tengevolge vui de Kreuger affair NEW YOiRK 19 Apnl De verliezen die in de Ver Staten door de Kreuger affaire zyn geleden worden geachat op in totaal ongeveer 225 nullioen dollar Verandering m de douanetarieven n Engeland voor staal en i zer LONDLN 19 Aprü De douanebeambten iiebben van den kanselier van de scdiatkiet instruictues gekregen om zich gereed te hou den voor wijzigingen m de douanetarieven lil politieke kringen verwaoht men dat nog m den loop van vandaag nieuwe t aiiefebepalmgen zullen worden gepubliceerd naarschijnhjk bestaande uit een bescher n mg van 33i pet op staal en yaer U t het buitenland zyn talnjke vartegen woordigera van induatrueele en comtnerci telg onderneiiungeui in Engeland aangekomen die tot taak hebben aoo spoedig mo gelijk hun finiia s m de gelegenheid te atel len maatregelen m verband hüermede te nemen De valsche van Gogh s De kunsthandelaar Otto Walker veroordeeld BP RLIJN 19 Apnl De kunsthandeiaai Ütto Walker die te Berlijn terecht stond wegens het vervnlschen van schilderijen van den Nedeilandsüien schLldec Vuioent van Gogh welke ervalaohingen hij in den han del bracht ia heden veroordeeld tot 1 jaai evang nastraf H t IJBBportqialeis in Den Haag Een tiahaan en een wielerbaan DKN HAAG 19 April Naar wij vernemenIs ondei dagteekeninig van 16 April dte Ministeiieele goedkeuiung verkr en op dsstatuten van de N V IJsaportpaleiB gevestigd te s Gravenhage MAKKTBËRICUTËN Veemarkt Rotterdam 19 Apnl Ter veemarkt werden heden aangevoerd 171 paarden 2344 magere runderen 820 vette runderen 335 vette kalveren 1812 nucht kalveren 108 achapen of lammeren 5 varkena 129 biggen 13 bokken of gaten Pryzen per h Kilo Koeien Ie kw ƒ 0 34 036 2e kw ƒ 027 30 3e kw ƒ 0 lb 020 Ossen Ie kw ƒ 031 033 2e kw ƒ 0 20 029 3e kw ƒ 016 0 20 Stieren Ie kw ƒ 024 026 2e kw ƒ 020 0 22H 8e kw ƒ 0 16 0 17 Vette kalveren Ie kw ƒ fl O 65 2e kw ƒ 0 37Vl 0 42 4 ƒ 0 25 0 iten 4 er atuk van mager vee Melkkoe ƒ 140 240 Kalf koeien ƒ 136 230 Pbikyn ƒ 50 100 Graskalveren ƒ 70 820 Va zen ƒ 120 175 Werkpaarden ƒ 150 Slaohtpaarden ƒ 100 17ü Hitten ƒ eo iao Pok micht kalveren ƒ 8 12 Slatht nucht kalveren ƒ 1 75 4 00 Biggen ƒ 1 60 400 Biggen per week ƒ O 30 Op de vette markt was wederom een flinke aanvoer van koeien en ossen De handel was aleoht en de pryzen gelyk aan die an gisteren Een prima spoehng koe werd nog 3 cent boven noteenng verhandeld Stieren zeer groote aanvoer zeer luie handel De pryzen van de eerste soort veel lagei Ovengena onveranderd Aanvoer vette kalveren tamel k ruim met lete williger handel ofschoon het in de pryzen met tot uitang kwam Voor een pnma katf werd nog 2 cent boven noteenng besteedt Op de magere markt was de aanvoer van melk en kalfkoeien groot Handel over het algemeen groot en vaste pryzen Jong vee tlamelyk ruime aanvoer Stille handel onveranderde pryzen Aanvoer nuchtere kalveren flmk Zeer kalme handel en weer lage noteenng Paarden en z redelyke aanvoer flauwe handel Weimg verandering in Se pryzen Aanvoer biggen groot Zeer weinig handel lagere pryzen Kaasmarkt Bodegraven 19 pnl Aamgevoerd 196 partyen Goudsche kaas waaronder 190 met ryks merk totaal 8173 stuks wegende 73 557 Mï Prijs m rm Ie soort ƒ 19 2lH 2e soort f 16 18 Handel flauw Boskoopeche veiling 18 Apnl Rozen Golden Opheha 30 62 Columbia 20 40 Butterfly 35 59 Mae Keiler 42 61 Wilh Kordes 40 62 Potin 25 40 RosalaBdia 30 61 Pauls Scarlet Phoebe 3 60 Plorex 35 66 Glona mundi 70120 Lady Sylvia 50 Briarcliff 36 58 Het ligt m de bedoebing spoedig met den bouw t beginnen Daarna zal de ijsbaan ten spoedigste gereed gemaakt worden Deze zal 40 bij 90 M worden In het gebouw zal ook een wielerbaan komen Do ijïbflan wordt zoo ingerictit dat het gebouw teventj zal kunnen worden benut voor an dere doeleinden het houden van groote vergaderingen tentoonsteUingen wedstnj den en andere feeatelijkhedfen Over bet terrein waarop het gebouw zal vernjzen zijn leeds Vergevorderde ondei handelingen gaande De verjaardag van Pruis Hendrik Op de gebiuikelijke wijze is heden de verjaardag van Z K H Pnns Hendrik m de Residentie gevierd Een run op de Nutsspaarbank te Den Haag De bank betaalde alle bedragen uit londer eemge re tnetie DEN HAAG 19 Apnl Hedenmo gen gingen er geruchton dat de Nutsspaarbank in moeilyldieden zou verkeeren Groote bedragen werden opgee scht ter V yl de inlagen sterk achteruit hepen Dt otngeruatheid nam toe en hedenmiddag ont stond er een ware run op de bank In lange ryen stonden de menschen aan de loketten om hun geld op te vragen De politie zorgde voor een geregeld vei loop De bank betaalde alle gevraagde bedra gen direct uit zonder eemge restrirtie t iii der zelfs voor groote bedragen de opzeg gingstermyn in acht te nemen welke er oor staat Sundfl Vrydag is ƒ 838 OOO meer uit betaald dan ingelegd Volgens verklarmgen van het bestuur be staat er geen enkele reden tot ongerustheSl en kan de bank aan alle betalingen voldoen Heden overleed tot onze diepe droefheid na een koi te ongesteld held onze mnig geliefde Vrouw Moeder Zuster en Behuwdzuster niiljii dl Wigir m Jmm m den leeft d van 33 jaar Uit aller naam J DF WECER Gouda 18 April 1932 Nieuwe Markt 17 De teraardabestclliiig zal plaats h ben aj Vnjdag te 12 uur TE HUUR Heerenhuizen met voor en achtcitmn en vi e poort aan de ÏCnigeiUan Vooiiien vanOBdlcainei met ingebouwd bad geyser en vasten waschtsfel Huurcujs ƒ 12 00 per week 24 Een HUIS TE HUUR ii ƒ 45 00 per maand Te beviagen K SPEK Krugeilaan 11 Tel 2877 ORGELBESPELING m de Geref Kerk aan de Turfmarkt nslmri 4 1 anist TOEGANG VRIJ a s WOENSDAG 20 APRIL AANVANG 7 30 PKEOES Org S P Visser Hille on 80 in verband met de minder gunstige berichten die omtrent de Nutsspaapbank in omloop worden gebracht brengt het Bestuur aan belanghebbenden ter kennis dat deze geruchten van eiken grond ontbloot zijn De NUTSSPAARBANK l an aan al hare verplichtingen ruimschoots voldoen j De Commis ianssen A GOE0EWAAGEN X SXÊENSMA A JO vTkLFv Cz H J L KAMSTEEG M A küRTENOLVPR I VAN KRANENBURG J G HUPKES i f CAM SPRUYT Dl D W IJSSEL DE SCHEPPER G J J POT J HADDERUS OOSTINGH Ml H P C M DE WITT WIJNEN De Diiecteui P C DE BALBIAN Abonneert U op dit Blad ilai 3b Il I ï I INORMI HOEVeiLHIDEN uHtluWsml prima kwi Mton branaan wil In vsrfcoop toasn PRUZIN walw saus tham SENSATIONBEL UIAO meoM hMtanl DAMESKOUSEN SZUDE rf niiyscosse fa n tw ra kw IM M dabb l walvtr KMMKCZUDE WASCHZUDE KUNSTZUDE GEPLATEERD Buitangewoon to 68 WASCHnBEMBERG iZUOt MrHI MlKl mat Htit nkWMra 98 58 4 SERIES HEERENSOKKEN sraiv mc toosst K D ECOSSE dr tMt MACCO RL VECOSSt 48 68 95 DAHES SCHOENEN UJXE BAND M VETER BRUIN tOXCAlF GROOTE KEUZE LUXE NIEUW MOOa PUKffS SCHOENTJES I WANOEISCHOENEN J JOS SÜS iMl xl ta mM I A S tffw S ji Sl p U i XV 90 395 I 395 I 49s I 5 ZKT mOE ETAMSESI