Goudsche Courant, donderdag 21 april 1932

24 Apnl 11 uur tot 12 uur Rem Kerk Bestuuraverkiezing 26 Apnl 8 uur zaal Concordia Westhaven Alg ledenvergadenng van de GoudVer voor Genees Heel en Verloskundige hulp 28 April 11 uur vm zaal Kunstmm Soc Pns Genoegen Groote openbare vergadenng van de Vryheidsbond Centrale Leiden Spr Dr S E B Bierema Apotheken De apotheek van Wevr de Wed A H Teepe Gouwe zal vanaf heden tot en met 22 Apnl benevens den daarop volgenden nacht geopend zyn na 8 uur des avonds des nachts echter alleen voor recepten tien van fluurpius 24 met voor en achtertmn en vrye poolt lan de Kiugeilann Vi badkamei mat ingebouwd bad geyser en vasten wascbtafel ƒ 12 00 pei eek Een Hl IS TE HUUR h f 45 00 per maand Te bcviagen K SPEK Krugeilaan 11 Tel 2877 4 amu Hui i Waar de zaal slechts een beperkt aantal bezoekers kan bevatten wordt men m ovBr weging gegeven de kaarten oorujt te besj reken Gemeentelijke Dienst voor MoatschaDoelriJfHulpbetoon Aanvragen om onderstand kunnen op alle werkdagen worden gedaan aan het bureau vaji den dieobit tusschen 9 10 uur vm Het bu au IS gevestigd m het gebouw der v m Bank van Leening op de Nieuwe Markt ingang ael erzyde iMntongerecht Gouda Verkeersovertreding In de gister gehouden zitting stond te reoht P H 23 jaar monteur w onendc te Rotteidam verdacht aU bestuurder van een vierwiehg motorrytuig op dtn voor het openbaar verkeer openstaanden njweg den Gravenweg te Nieuwerkerk a d iJsael by het passeeren van een mn een pBard bespannen wagen die zooveel mogelijk aan dl land van den weg op het voor verdachte linker weggedeelte stil gtond met zoo veel mogelijk naar rechts is uitgeweken ai thans die wagen met zeer groote snelhtid 18 gepasseerd zonder zich voldoende ver wist te hebben dat daarnaast voldoend ruimte voor zgn ryluig overbleef waardoor zyn motorrytuig met die wagen in aamu ding IS giekomen Verdachte verklaarde dat de weg daar ter plaatse zeer smal is en dat er een zandbak stond Dne in deze zaak gehoorde getuigen vei klaarden dat verdachte zeer snel reed plus niinufl 70 K M Paard en wagen stön den stil en een jongen hield het paard vaat De Kantonrechter veroordeelde gedaagde tot een geldboete van ƒ 16 subs tot een heohtemssraf van 3 dagen Verder werden veroordeeld Wegens rywiel ryden zonder bel H V te JSouda ƒ 150 subs 1 week techts Wegens loopen op den spoorweg H te Gouda benspmg Wegens overtredmg visscherywet ge pleegd by 1ste herhalmg C B te Bodegraven ƒ 5 subd 5 d h met bevel tot uitlevenng van de schakels of 2 x ƒ 8 subs 2 X 2 d h Wegens choolveMium L v G te Gouda schuldig zonder toepassing van straf Wegens geen tydige aangifte doen van geboorte A S te Lange Ruige Weide ƒ 161 SMbs 1 d b Wegens overtreding van de Woningwet J B be Waddinxveen ƒ 1 subs 1 d h Wegens ryden op verboden weg W van der O t Waddinxveen G D V te Am sterdam S H te Ketihel en M Z te Wad d nxveen ieder ƒ 4 subs 1 d h Wegens rtjwiel ryden zonder hcht J van S te Nieuwerkerk ƒ 160 subs 1 d h Wegens nonder vergunning van IJ e op den openbaren weg ventten H van I £ Alphen a d R jn ƒ 1 subs 1 tl h Overtreding art 36 Alg Pol veford Waddinxveen voor 11 uur s avond een privaat ledigen R C S en W V te Waddinxveen ieder ƒ 5 aubs 2 d h Wegens overtreding ongevallenwet C P J B te Gouda ƒ 10 subs 2 d h Wegens te Waddinxveen met motorrytuig te snel ryden T T te Knmpen a d IJsael ƒ 4 subs 1 d h Vrygesproken werdrai Wegens overtreding Motor en RywW reglement C van D te Papekop en H M te Voorthuizen gem Bameveld Auto in de sloot langs de Nieuwe Gouweweg Dinsdagmiddag omstreeks uur is de heer K P wonende alhier mei zyn luxe auto op de Nieuwe Gouwe van den weg gtreden en gedeeltelyk in de sloot terecht gekomen De heer K P kon ongedeerd uit de auto komen De wagen ia later door de kraanwagen van de firma van Zevenhoven en Jong weer op den weg gebracht Auto in d Vlist te water Gisterenmiddag had de heer L uit Gotida het ongeluk in de Vhst met zyn auto te v ater te geraken Deze weg is ook itw smal dat er niet veel noodig is om van weg in de vliet terecht te komen De bestuurder wist zich te redden Met behulp van den kraanwagen an d heer Hulleman is de wagen P het droge gtfbracht en naar Gouda gesleept Auto tegen een boom gebotst Gisteravond omstreeks 11 uur ie aan de Hanepra i naby de Haastrechtsche bnW een luxle auto waann een dame en heer 3 Rotterdam zaten tegen een boom geredoi Door het breken van de voornnt werd de dame aan het gelaat verwond Het voorste gedeelte van de auto werd geheel m elkaaf gednikt Met een kraanwagen van den heei Hiuleman is de auto naar diens werkpl w gesleept Afcoda 21 April 8 uur Nieuwe Schouwburg Amusementsavond voor werkloozen 2 Apnl 8 uur Stadhuis Raadzaal Inatwlatie Comité van ontvangst AIMT Schweitacr j 23 April 8 uur Orié Central FeestavoDQ T O P SPORT EN WEDSTRIJDEN VOETBAL Medische keuring voor voetballers aanstaande Op de komendt algem t ne vergadering van den KNVB is een voorstel te wach ten van de medische commiadie om meda sehe keming voor nieuwe leden verplichtend te stellen ATHLETIEK De Turnkrmg Gouda en omstreken Do Tumkiing Gouda on Onisfreken be Hloit m haar jongste vLrgditlenng d eei zolo wedei ctn atliletiekoompetiloe to igoiiLBfertn die in tegenstelling met het vorir ge jofti thans uit itn 10 kamp zal bestaan Het piogramnia is als volgt opgesteld 28 on 29 Mei lo Comipetitiedög 25 in 26 Juni 2e CompetiUedag 16 en 17 Juli St Competitiödag ooitó zal op Zoterdajr 4 oE 11 Juni ter goiegenheid van het 12i jaiig bestaan van bovengenoemden kring een uit oenng wor den gegeven door alle aangeslotai vereeni gingen Ook Jil Ue examens voor gymnastiek ter verkrij gin V HU diploma s worden op een nog nader vast te stellen datum gehouden vei moedeiyk paiS in Oetobei Ml tfl een neerliJK ijrosse verindpennq per hal pond FR0U FR0UWAFEL8l4c p lpil Veemarkt Gouda 21 Vpiil Aangevoeld m tota 1704 u iB w iarvüii 247 sladhtvarkenH Velite van 0 09 010 p p levend niet 2 pet korting Londensche van f 007 006 p p ev niet 2 pet korting outena van ƒ 0 08 O 09 p p Ipv met 2 pot koi ting 459 mar geie vaikens pnjaen van f 6 12 per stuk 772 iggen pi van f 2 4 p st 7 runderen pr van f ITO 210 p st 231 nuchtere kal vtrui pr van f 2 50 4 50 p at 8 bokken en geiten pr van f 2 4 p t Handel etug Kaasmarkt Gouda 21 Apnl 360 partijen kaas Prijzen Ie kw m r m van f 18 20 2e kw m r m van f 15 17 zwaie f 21 Handel matig 2333 ponden boier Goeboter van f O 45 0 50 p p Woiboter van f 040 045 p p Handel vlug 148700 stuks eieren Kipoieiren vm f 200 2 75 etndeieren van f 200 2 50 per lOO fltuk Handel nuitig Graanmarkt Gouda 21 Apnl Rogge f 5 50 6 00 Gerst ƒ 6 75 7 25 Haver f 7 7 50 Erwten f 8 5 13 50 Bmine boonen f 8 11 per 100 K O Zuid HoUandsche Eierveiling Gouda 21 Apnl Aanvoer l7670o kipeiereii Prijzen 5658 K G 2 20 2 30 58 60KG f 2 3Ü 2 AO 60 62 K G ƒ 2 40 2 60 62 68 KG f 2 60 3 ÜO bruine 54 60 K G ƒ 2 20 3 20 kleine eieren f 2 10 2 20 alles pior 100 stuks Aanvoer 280o eondeieren Prijaen van 2 30 per 100 etuks 1 K8 SUIKER met 1 pond ÖAISY of CUPIDO of 1 Ka SUIKER mot i poml M0CCATINE8 teiameo yoor 50 ct 12 10 rtnc LEKKERE KOFFIE VAN N LLE S PAKJES KOFFIE SKCIAAL AMCVOlAN GROENlfERK 40 O pw hiHpondipikJe BLAUWMERK CIRKELKOFFIE MAGNEETKOFRE FAKKELKOFFIE 35 O PW hil pond p k 33 O p r hilfpondspikje 28 Cl ptr hiKpondspakje 24 O p r hallpondspakja VRAAér UWEN WINKELIER De export TegetijJt ifl voor liet later we ier opnemen van onze iui U BJtporteeronde rol noodzaItGlijk dt a uitvoer thans zoo col mü e ehj c 11 tand te houden Hieibij aal lekeouj 1 Ghoortn te worden gehouden met do om tandigheid dat de maatregelan van andere ogeeringen dtt met wemig nullen ver vva len Dit voor oogen gehouden moet worden tangt nomen dat de exïwU van boter wei ke m dt jaren 1929 1930 en 1931 middehl nge 06i 37000000 KG bedioeg over 1932 hleelitj zal bedragen 18000 000 KG Dén uitvoer van doze hoevptlhewi dan ook wer lelijk mogelijk te maken ia ten der doel f inden der voorgedragen ragelm Uit het te vormen cnsiszuivelfonds zal p allo melk welke onder controiu vei Ak inkomslien waaiart liet crisi Szuivel E tüdé ijn baten zal trekken deakt de Re cring ziHi de opbrengst van merken wel Kq legen ttn pnjs variabel voor verschil lijnde tijdvaJïken bescliikbaar zuilen wor L n geste d Ei znl met Itradit moet en wor len gewaakt tegui het gevaar dat de prij pzet zou wolden velliaaldi op den leveian ler V an de melk De WmkelslmtingBwet Verbond vun Ned Werkgever mhgt uitstel Het Verhond vdn Noderland cho Weik i even3 liepft zich m verband niet een vioe re correi ond entie opniieuw gewend tot den miuistOT van Arbeid Handel en Nijver eid met het vöaraoek de luvoermg an do WinkeLslui og3wet uit ie tellen In verbaflB met lit verzoek zou nakr i oordeel van t Veibond de mvoarang van het nieuwe Werktijdenbeeluit voor wuikeJ ortoopig oveneeoifl opgeschort moeten worden Het Veibond blijft overigens vam mtening dat de invoering van de Wlnkelslui ungawet m dezen moeilijken tijd belem I terend 7al weiken op de noodzakelijkevcrhigmg van de digljubutiekoBten aonigeN en van de beperking vafi de verkoopmopOlijkheid zioowel tijdelijke als blijvendevermindering van het debiet wordt verwachtlijdelijk omdat het geruunen tijd zal duicn vooidat het publiek zircli eenigermato11J de niouwe reg ling al hebben aange past blijvend omdat een deel van deni een II aal verloren afzet op den duui met meor nl woidi n ingehaal omdat liet pubiook hnnctl hel lenmaa ontwend is aan het 1 oopen vHn lK panIde aitikelen ei met f poedig wter l g zal ovoitaan deae aitttkeIrn op den ouden voet luin te soUaffen vooral nu de tijdaomectandighedtn tri een I perltinc van uitgaven nopen Verlaat de ex keizer Doorn Een ultnoodiging om naar St Thomas te gaan Voor herstel van gezondheid Ie Waehiigtoii on vangen bench I n heeft de gouverneur van de vrotgci il cn olie thanfi Ann nkaansche Virgin linds II edeneidfold dat de HaiMiolskamer n eon particuliere organieatüe van het land 8t llioini hel prootBte van de Uamiengjoep dat cn oppei vHkte httft n 73 K 1 2 met n luwonieitnl van lOOOO waaivaii 7800 m de hoofdetad t 1 nmas den vioppeien keuizer van Dnitscl I nd uitgfnoodtgd tot Jur3t l van zijn go nidheid naar St Thomas ie kouien Dize nitnnodiging zou het gevolg iju van knn nb iichten voli ns welko den ex keizer het We l IndiseJie klimaat door zijn m 1cli he raadgevers warm 7ou iijn aanbivolcm De Anipiikauistlie legz erinirinstiantios weigeieji medcd liogon to veistrekken no lenis de aan den tx köszei gezonden uftnoo iiping Officieus verluidt evenwfi dat de uenkaansthc ie eciing waarschijnlijk on bezwajir zaj maken ingeval de vToe g ro gcTilien den eveneens nu een veiblijt jji d n e K keizer op 8t Tlionww toestem KA ER meijlUle mi EERSTE KA W xiging Departemeu ale mdeehng Het ontirerp z h et aangenomen Dl Ecfto Kamti Miandeldo teimid dag om het vtlsoatwerp toli regeimg der ciöpartementnie indedmg De heoi We terdij k aciit de nieuwo m dfroiing w nig doelniatig Beter ware het eweest iidien etn iikm doelmatige indeeliDg nu te duur is de hei oepeeruig uit tie lelltm Wanneer er geen afzonderlijk de partomenl vooï kn landbouw kan komon een ddxect ureeneraal noodaaJtalijb De heer De ffijselaei verdedigt het Laud punt dat de Kamer verplicht is het ontwerp aan te nemen omdat de Kroon de bevoegd heul heeft tot inatUlmg der departementen Minister Duya simt icii aan bij den heer De GijBeJaer Hij verdedigt verder de voor geeüeide indteling en betoogt dat d dienst van den landbouw ntet te achtiden was De landbouw luÈ ft immer i groot belang bij itn goede ecoiiomisehe voorliehttag Op het ogenblik liee t epr geen belioefte aan een directeur generaal van den landbouw maar spr kan zioh vooretellen dat die l ehoefte kan opkomen Veel zal r lwi van afhan gen of epn gewdhikte persoon te vmden is Het on1 wei7 werd z h et aangenomen De vorgaideimg weid gesloten 459e NED STAATSLOfblOJ 3e Waese Trekking van Donderdag 21 April Hooge pr zen f 1000 9175 ƒ 200 3048 Pnjzen van ƒ 46 206 320 526 548 69 727 849 865 1329 17 1 2161 21S4 2731 2H93 3352 1416 3 € 4 3M3 4135 4837 5011 5074 52 0 5619 5630 6020 6699 7138 7S55 73 6 7510 7617 780i 8311 8341 8692 8850 9111 9580 96 4 9673 10023 10122 10173 10212 10232 10330 10691 10U8 10878 10930 11270 11487 11506 12153 13566 12568 12649 12712 U392 l3 7 i 13988 14098 14139 14155 11168 1448S 14 91 14826 15171 15192 15572 15673 lo769 lo934 16031 16277 16378 164o6 1647 1 l jo49 16836 17333 18078 18139 18491 18931 19022 1917 19251 19267 192 1 19472 1963 10460 20768 20826 20904 GEMENGDE BERICHTEN De electnsche fietg Enkele byzonderheden omtrent het nieuwe rijn iel dat iii Mei a ij in d handel komt s Nachts laden Geruischloos voorwaarts Omtient de elecüificlie iieis de nieuwste vinaing van I hilijw verteld de diictti vdJi de N V Simplex MacliniP en Rijwiel fabriek tt Am teraaui één van de v ijf genoemde fabrikanten van het nieuwe nj wiel de volgende bitzonderheden aan de bladen De oleetri ehe fiets zal rijden op aocu en motor da accus van Varta de inotoien van Eni te UtiOfht volg eaog t en doi i Ilulip ontworpen systtcm waiitBij ten enellieid vnn 22 KM bereikt en op de geladen accu 80 K M afgelegd kan woiden Men kan thuis bijvoorbeeld s natht de accu bijladen nieti behulp van een bij radionienschen wejbi kenden gelijkricJiter Do kveiing van don gtlijkuchtGi h Lij den pnja van iet iijwiel inbegrepen en dozo zal nuniniaal f 230 bedraden Dit ig dus tl éei dan de rijwichn met iiichten motor koe tui De eltctrischo fi te krij haar a cou laag tusgthen trappens en vooiwiel gcmon U rd deu niotoi even l eneden het zadel De voortbeweging geschiedt dou ketting rverbiengiiig op het achterwiel Men be d ut den niotoi dooi middel van draaibare Jiandvatttn vin het stuur er zijn geen var snellinigen Het bij2 ndeie raji hoti electnsche njwiel za de gemischloDze gang ijn als door dtn wind voortbewogen of dooi en onaLcht baai küoid getrokken zullen de fietseis langi3 de wegen gaan Vermoedelijk zullen de eleetrwehe fietsen m Mei a s nil dien handel komen wielen fianie ed zijn vin ajwciale constructie Op electiiethe fiets is éen geheel een govoon rijwiel kan met eleitneich worden gemaakt In hoeVcrre de nieuwp karr tjee QTi cn behoifle zullen voorzien an hoc ZIJ m de piactijk 7uilen voldoen zal de iiiabtc otkoniit moeten Iceren Het overtiiigende bewijs Op den Horigen Rijndijk te Leiden stond ein auto an den hetr v d K uit Zoeter woude De aandaebt van een 17 jarigen jongen S V d Z weid gaande gemaakt met zoozeei door de mooie auto ais wel tloir tn mooi gekleurd rond plasje dad zicii onder de auto bevond In de etad waar dagelijks vele dieirueche proeven worden genomen valt het naet te verwondereji dat de jongen nieuwi eng was naai de olieiniflche bestanddeelen van het mooi gekleurde plasje aldus solirijft n CM il m de N R Ct Bentaot het vocht uit watei nldue de cbenyieus in ape diajj m het niet l randbaar zou het benzine zijn dan ware tr en aftrdig vuurljo to nialtCT Deze twijfel behoefde wet lang te duren De jongen wierp on brandende lucifer m den plap Er outatond pen fliinate vlani die ovei sloeg p de benzinetank van de auto met het gevolg dat deze binnon zeer korten tijd 111 vuur on vlam stond Toil n le brandweer met de groot motor spuit fci plaatfle kwam bleken en t plasje èn fle aii o dooi het vuur vei7woIgen 1 zijn Weer een ongeluk met het I eve ide projectiel Bij Gleich te Zaandam In de giatetavond f Zaandam gegeven oor telling van hot tirrue GleicJi hjeeftzieh weei mei etn der twee nienscheiijke kogels em incident voorgedaan N idat degt en die utt het raket geschoten waj op het vaJnet terech gekomer was bleef hij bewusteloos liggen Toegesnelde artisten brachten bem naai de kieedkainei waar nien er aa eeni gon tijd jn slaagde hein bij te bi engen Du onrznk van dut ongeval woi dt loegeethre V n aan liet veikeerd terecht komen in het net wnardooi hem de lui ittHM voel werd af gesneden Het geval bi acht groote ontstel teni ondtM de toeschouwera tewrog Geluk kig lueft het vooi den betrokkene gten na dedit gevolgen gehad RADIO TELEGRAFISCH WEERBERICHT 21 April Hongsto tand 764 4 te Helsingfors I oag te Htand 4e 8 te ghielde Veiwaeiitjng Matigo tot zwakke zSmlelijkc t fl zuid wefiteiijke wind GedieeJitelijk bewolkt Aanvankelijk iiOff nkel regen Lwen Uverdag iet zMthtW TWEEDE KAMER Het wetsvoorstel Ëbelu aangenomen De motie KnoUenbelt ingetrokken Dr Coliin contra Ds Kersten De Iweede Kamer bracht gisteren het debat over de motie Knottenbelt en over die van den hter Hiemstra ten einde nadat de heer ii bels vxl het genoegen had mogen smaken dat gn wetsvoorstel inzake de loopende pachtovereenkombien met genoeg aigemeene stemmen werd aange nomen lAUeen de eemg aanwezige communist Winkoop stemde tegen Daarop volgde een interesainte rede van dr Colyn over beide moties De leider de i nti revolutionnoiren gat ronduit te kennen dat eigenlyk ieder de moüe Knottenoeit zou kunnen onderschrijven ter wi Ie van hel welzyn van ons volk vJen moet loonsveila ging althans voor bepaalde bedryven aan vaarden als een nudde doch niet als het middel Zy zal met te vermyden zyn De rfgeenng kan tanga indirecten weg invloed op de toonen uitoelenen zy kan er wet toe overgaan in de overheidsbedryven de lounen meer m overeenstemiiwng te brengen met het aJgeoneene loonpeil doch zy Kan weimg rechtstreekse hen invloed uitoelenen op de hooge loonen m de bouwnyvert eid i ei saldo 18 het de macht dtr economi ehe teiten die aUeen betoUssend is Voor het overige leverde dr Colyn telle rritiek op ds Ker iten m het bijzonder op dieub voorstelling van zaken ula zou de sociale vtrzekenng den landbouw ten ver dervt voeren Dit is aldus de heer Colyn pune demagogie Len qualificatie die de voorzitter in dit verband wel wat ai te kras achtte maar die wat haar zin betielt toch door den spreker werd gehandhaafd Mimater Verachuui schetste m zyn be anitwoordingsrede den ernst van de cnsLS die wy aÜLn behooren e kennen Alen kan aMus 2 Ëx niet betei do n dan het volk de waarheid te doen weten Verlaging an productiekosten en van vele toonen is noodzakelyk doch zy oehoort in onderling overleg tot stand te komen De commissieJCan heeft met in een sfeer van voldoende onderüng vertrouwen kunnen wenken en zu is daardoor gestrand doch de Itegeering is bereid te allen tyde de rol van eerlyk bemiddelaar op zich te neanen In z n repliek erkende de heer Knotten belt dat het toel van zyn motie feitelyk is bereikt weshalve hy deze mtrok Tot mstemmmg van den heer Hiemstra die de zyne handfhaafde öTAÜbNlEUWS GOUDlA 21 Apnl 1932 ei goedingttn ingevolge de L O wet Gereformeerde school voor 1 o Crezien de aanvrage van het bedtuur der Vfcreeiugmg tot stichting en instandhouding viji vrye iohole op Gereformeerden grond filag om de gei eentelykie vergoeding bedoeld in art liW der L O wet 1920 over het jaar 1930 van de jaarwedden hunnei beventaliige onderwyzcrs oei zyn school voor gewoon laifer onderwys aan de Kei zerstraat 69 stellen B en W den Raad voor die aanvrage in te willigen en de ver goeding te bepalen op ƒ 1520 16 Vergoeding aan de byzondere scholen Ingevolge art 103 vierde nd der L O rtet 1920 kan na de vaststelling der genieenterekemng 1 8 door Oed Staten d vergoedmg der byzondere scholen over dat jaar worden bepaald OvereenkomJïtig de gemiddelde kos er per leerlmg by het openbaar onderwys iwordt die vergoeding gesteld op ƒ 16 27 per lieerling voor het gewoon lager oiideiwys en op ƒ 19 82 per leerhng voor het uitge breid la er onderwys mclueief ƒ O 50 ad niuautratiekosten Deze vergoeding bgteekent voor deGroen van I rinstererschool ƒ 4128 51 Da Costaachool ƒ 3794 7S Gereformeerde schoot vlo 3 lJ3 i v ulo ƒ 128 8 1 kwartaal Pniffies Julianaachooi voor 1 o ƒ 42oU 54 Prmses Juhanaschool ƒ 1451 S2 RK School i pienn straat 16 37 i0 24RK School fapienngbtraat lö ƒ 30ü6 90 E K School Peperstraat la ƒ 32Ü9 26 It K School Westhaven 24 ƒ 3892 60 R K isohooi Lethmaetsti 4a ƒ 309130 RK School voor u 1 o ƒ 1144 61 Totaal ƒ 30 122 92 Van dit bedrag is door ele luervoren gie noemde schoolbesturen in voorfachot genoten ƒ 18 11 09 aan schoolgeld is ontvangen ƒ dd82 a6 er is nog uit te betalen aan deze sthooUH sturen ƒ 1 3 646 92 tenvyl door een dnetal schoolbesturen moet worden terug betaald te samen ƒ 325 95 De byzondere neutrale fichool Daar voor de scholen der schoolvereeni ging v oor byzonder neutrial onderwys voor Gouda n omstreken met le bepaling der vergoeding krachtens art 101 I O over 3928 tevena een periode van dne jaren is lafgesioten behoort voor deze scholen tevens tü worden overgegaan tot de z g driejaarlijksche afrekening overeenkomstig hd achtftte lid van art 101 Voor de school voor g 1 o bedraagt de vergoeding over het genoemde driejarig tydvak ƒ 72UI 35 Daarna heeft het schoot be tuur genorten ƒ 955 60 of ƒ 23d7 25 te veel Voor de f cliool vo r u 1 o bedragen de vergoedingen + esp ƒ 3334 24 ƒ 4€Ü2 80 en ƒ 1358 56 in totaal moet dit schoolbestuur dus terugbetalen ƒ 3715 81 Een r cogmtiifquaestie opgelost Ia zyn vergadering van 17 November 1930 b jloot de Raad om tegen den heer W Slont m ersteïj aanleg en zoo noodig m HOEDEN VAU CAREL KROPMAN § xUn pal bakand oor Bftlop èn Goodkoop cassatie een proces te voeren tene nde be taling eener recognitie te verkrygen Na uitvoerige kadastrale recherche die het bestaan van het reCht der gemeente des te duidelyker aan het licht deed kolden iwerd de firma De West Indische Bananenhandel W Slont waar het pand ten laste waarvan de onderhavige recognitie ver schuld gd IS was ingebracht op 12 Maart j 1 te dezer zake gedagvaard Zonder dat het evenwet tot behandehng der zaak voor J de ArrondiBsemenitsrechtbank te Rotterdam gekomen is heeft genoemde firma de ach trratallige termynen betaald B en W hebben tegen deze verhuur geen bezwaar en stellen den Raad voor daartoe op de gebruikelyke voorwaarden te beslui ten De werkloosheid en de ondersteuning van gezinnen Burgemee ter en Wethouders verzoeken ons het volgende onder de aandacht te brengen Het komt de laatste tyden voor dat zich gezinnen in deze gemeente vestigen waarvoor onmiddettyk of korten tyd daarna onderbteuning wordt gevraagd Het in zulkp gevallen ingestetd onderzoek wyst meer malen uit dat het gezin zich te Gouda vestigde omdat alhier werkgelegenheid zou zyn voor het hoofd of eenige leden van het gezin Meestal komen deigelyke op goed geluk of op onjuiste informaties hierheen getrokken gazinmen bedrogen uit Evenwel 1 ï gebtekeni dat het sommige gezinnen is gelukt voor meisjes of jeugdige jongens ter plaatse in fabrieken werkplaatsen of bedryven een betretdong te bekomen Dit heeft weer grooter gevaar voor herhaling van het bovenomschreven verschynsel ten gevolge Over ihet algemeen duren deze tewerkstellingen slechts korten tyd De ge meente c q hare instellmgen van weldadig held komen tengevolge daarvan binnen zeer korten tyd voor de phcht te staan om over eenkomstig de bepalmgen der Armenwet tot onderstandsverstrekking over te gaan By het reeds ongekraid groot bedrag daf de gemeentekas voor steunverleening en onderstamisverstrekkinig tengevolge van de economische cnsas te dragen krygt komen deze gesignaleerde gevallen ex rn lasten veroorzaken Afgezien van de moreele gevolgen voor de teleurgestelde gezinnen komt ons het bovenaangevoerde veiHchynsel voor de gemeaite en hare instellingen van weldadigheid om fmancieele redenen van zooveel belang voor dat wy meenen de aandacht van alle werkgevers in deze gemeente daarop t moeten vestigen en een ernstig beroep f moeten doen op hun burgerz n om m het algemeen belang en met minder m het fi nancieel belang der gemeente zich er van te onthouden werkkrachten van buiten de gemeente of die zich kort geleden te Gou a vestigden in dienst te nemen Len eventueel tekort aan werkkrachten dat uit die bevolking deaer gemeente me kan worden aangevuld deele men aan de gemeentelyke arbeidsbeurs mede opdat deze pogingen zal kunnen aanwenden om de vacante plaats vervuld te krygen zonder de nadeebge gevolgen van de bovenbedoelde aanneming van personeel De tweede wandeltocht Vires et Celentas orgamseert Zondag a s wederom een wandelmg Vertrokken wordt klokslag 9 uur van de Jiopschool via Karnemelksloot Bleekerssingel Kattenslngel Waohtelstraat Onder de Boompjes Moordr T endeweg Kanaaldyk naar Waddinxveen en langs Kerkweg Brug Bloemendaal Graaf Flonsweg Zwarteweg naar de Kop school terug LadelicMmg en verduistermg te Waddiuxvean Gistermiddag is de 18 jarige werkman K de J uit Gouda werkzaam by de f rma P Glasbeek te Wkddmxveen op heeterdaad betrapt by het lichten van de toonbanklade in den winkel van luxe en huishoudelykc artikelen van genoemde firma De man heeft tegenover de poUtie bekend en ook dat hy zidi hieraan reeds meermalen had schuldig gemaakt Hy bekende dat hy nog een medeplichtige had en wel den 34 jarige B drai D uit Gouda eveneens werkzaam by de firma Glasbeek Eet tweetal moei 2ioh verscheidene goederen o a een stofzui ger raklantaanifl stopcontacten enz hebben toegeëigend Veraïhillende van deze goederen zyn by een huiszoeking teruggevonden De waarde van de gestolen goederen be draagt ongeveer ƒ 300 VolkswiderwiiB film te Gouda Het plaatselyk comité an actie tegen het weteontwerp Terpstra bet t op Donderdag 28 Apnl e k s avonds te 8 uur een protestvergadenng teigen het ingediende wetsontverp Terpatra De heer Theo Thyssen uit Amsterdam za spreken daama draait de Volksonderwys film waarna Mej Snoep nog even zal spreken over de inachryving voor de O L S te Gouda r AATSTE BERICHTEN DRAADLOOZE DIENST MacDonaW en Tardieu te Geneve GENEVE 21 Aprd Max Donald on Tar Kheu zijn hedenmorgen met dienzalfden trein te Geneve aangekomen Te Qenève zietm de aanleiding tot het ploöselinge veirtrek n ar Geneve van Tardieu die gisteren nog Uet mededeelen dat hij deze weeik nog niet kon komen m een gistenen gevoerd telefoongesprek tU8s 3iien Taidieu en Paul Be n cour waann Boneour verslag ifltbracht van het Elnigeteche voorstel gisteren door S l John Simon gedaan tot afoohaffing dergroo te aanvalswapenen Tardieu zou voomemena zijn laoh tegen het Engelachp voorstel te verzetten en ge amenb kö bediandeling te eiachon van de ng6lacJio voorstellen tot vorming van een Intel nationale abrydmaclit Mr Mac Garrah de directeur van de Bank voor Int Betalingen te Bazel m Den Haag DEN HAAG 31 Aptiü Met de Reiiigold heden te s Gravenhage aangekomen do hepi Mac Garrak piesident van de bank voor Int Betalingen te Bazel De heer Mac Garraii is vengezeld vaji zijn echtgenoote en heeft zijn intrek geno men in Hotel de In le Hij heeft het vooi nemen hier te blijven tot Maandag en dan wr 1 naai Btwel terug te k peren De iiLer Mac Garrah had den wffliaoli te ktniien j fgovcn deze dagen on de mee t volrttitfkte niflt door te brengen Hjj heeft enigp dogen vacantie genoman en wil deze V acantiedagen gebruiken om de bollenvol den te zien en eenige andere gedeelten van ona land te l ezoeken Heden is luj per auto naii Aniflterdom vertrokken om deze stad te bezi tjgen De Winkelsluitingswet Inwerkinfrtreding 1 Mei Naar het Ned Corr Bureau te Den Haag van de meest bevoegde zyde verneemt blyft de inwerkingtreding van de Winkelsluitingswet bepaald op 1 Mei a s De uitbetalingen aan de Nutsspaarbank in Oen Haag Twee millioen uitbetaald MARKTBERICHTEN DEN HAAG 21 Apnl De Nulflspaarbank tö s Gravenhage heeft gisteren ruim 2 mi lujen uitbetaald aan 35140 spaarders m h hun geld teuig verlangden Onder hen waren er 6 dio hun iMwkje mtiokken Daarenitegen werd gisteren neds 38 500 ingelegd Bij de iwstfipaarbank en haai bijkantoren 8 voor wat Den Haag betreft byna f21500C ingple d den dag te vorai f 215 000 Zooiah men w tt in het bedrog dat moastal per dog worlt ingelogKl 40 tot 50 duizend guit den TachAgduizend gulden verduisterd Door een procuratiehouder DEN HAAG 21 Apnl Aan het hoofdbu4 leiu van politie heeft zich in den Haag gistermiddag om 2 uui aangemeld de 46i jarige J v d L te s Gravenhage wonende IHOCuratiehouder die verklaarde ten nadtelo van zijn werkgever den houthandelaaij Dekker m een tijdsverloop van 6 jaar eenl bedrag van tachtig duizend gulden verduisterd e hebben De procuratiehouder die gehuwd is waa neda tal van jaren in daenet der hrraa ADVBRTENTIEN Voor de vele bewu en van deelne ming ondervonden bu de ziekte en overladen van onze geliefde Zuster Behuwdzuister en Tante betui en wii onzen harteibken dank Uit aller naam H V BALEN Gouda Apnl 1982 Nieuwe Haven 164 SchoMwbHPg Bioscoop Gouda Van VRIJDAG 22 APRIL af brengen wü OPERABAL 13 i en Sonoifilm der Ufa waann de hoofdrollen woiden vei vuld dooi THEODOOR LOOS en LIL DAGOVER Opeiabal 13 is een met spanning geladen apionnage affaire tegen een achteigi ond van diep menschel jke tiagedie Opeiabal 13 houdt U van den eeisten tot den laatsten meter in haai gi eep vast 1 itRebieid vooiprogiamma Gratis fietsenatalling Geen toegang voor personen beneden 18 jaar THALIA THEATER Vertoont van VRIJAG t e m WOENSDAG het geweldig sensationeele filmwei k der Radio Pictures CIMARRON DE GROOTEIAVONTURIER Een grootsche avonturenroman met in de hoofdiol de beioemde Amenkaansche karakteispelei RICHARD DIX die U wederom eenige uren in aparaanjc houdt door z n verbluffende moed Ons uitstekend veraorgd voorprogramma biedt U JOURNAALS TEEKENFILM en een dolkomische 2 actei Russlsoh omm n TOEGANG BOVEN 14 JAAR Beurg van Anuterdank TE HUUR WISSELKOERSEN Heerenhuizen ao Apnl 21 Apnl OlficöeelLonden 9 31 9 flOi Berlijn 68 61 68 62i Panja 9 73J 9 74 BruBsel 34 S7i 34 60 Zwntaerland 4fl47 971 Weenen 3625 36 25 Kopenhagen 61 61 Stockholm 46 75 4610 Osio 45 46 75 NewYorii 246J 2 46Ï NietrofhcieelPraag 7 32 7 32 Madnd 18 30 19 30 Milaan 12 70 12 70 Prolongatie 1 BeunoTenicht NICE ZANDKOEKJES BITTERKOEKJES B0TERBIESJE8 CAFËNOIR IJSBONBONS TOFFEE GEBfl AMANOEIEN 20c p pd CHOC K ATTETONGEN 20 c p pd WEE8PERM0PPEN 2lc p ipd AMANOELBROOO 25c p ipd UKÏURBOONEN 25c p ISc p Jpd IBc p Sons 18c p Ipd I9c p jpd 20c p 3ona 20c p 3on 20c p 3on8 Hoewel de taudeoa in Walistreet gisteren iele gunstiger wee dan do vorige dogen bestond er een zeer flauwe steniining in Kon Olie De prijsdaling van dit fondft wan van deprinittrenden anvloed op de aand dtn markt Reeds hedenmorgen kwamen de koersen anmerkeiijk lager te li en De aankondiging van het diacon tovert aging an do Engetsche bank luid een tijdelijk lie ratel tengevolge doch na de tipening van de Panjadi © boura nam het aanlKkl nADIO NIËUWS Programma voor heden foo cJbulIi dSAI BISCUITS h voorSOota H il V ei sum 5 00 Radio Kinderkooi zang o 1 V Jacob Hamel 5 W Aandluiting nieti Gtand Hotel Central te Den Hpiag Willj Ilondbeek en iyn oikeet 6 Oo Aan sluiting met Tha Houee of Lonk te Den Haag Het Ensemble Lusinonde 6 30 port I taitje door H Hollander 7 00 Zangvooi dracht dooi Cornelia von Oeun 7 30 En gelflohe Iph voor beginners dooi Pred Fry 21 le les 8 00 lijdtoin en OmroopOikest o I V Nico Treep Danf nuiai k voni de oudere generatie 8 30 Wouter Ixiob op korte Ijchgolfjes 8 50 AcoOrdoonmu7Uik door The thicc Hawkoouita 9 35 Omrocpoi keat 10 00 NiPuweborichten van het Persbureau Vaz Dias 1016 Han Beuker en Woutei Deniji piano ayncopationis 10 35 Omroeporkest 1100 AaniiUnting van Par Icriiio Den Haag Danamiiziek 12 00 Tijdsein sluiting n grooi Pindd ldblel VDoi alecKts lOcis toot U geen onbekend merk oonpralen als zi nde net zoo floed Bedriegelijke namaak De bekende BULLDOG hakken worden heden zóó nagemaakt dat hetverschil alleen door de naam te onderscheiden IS Met prijsverschil bedraagt slechts enkele centen doch na eenige dagen reeds bemerkt men het enorme verschil Inkwaliteit Waarschuwing Ook het echte Wood Miln rubberieder kan nooit vervangen worden door de gewone soorten ptaotrubber Het geeft U de grootste besparing is absoluut anti slippmg en minstens 3 3 mooi sterker dan het beste leder Let voorol op het ronde stempet en den naamt Huizon 5 00 H J Sun 00 Een c9 tu6TOkje 5 45 Vioolreoitfll door SLCgfne l Bahler Truua RIev ert9 piano niuzjek van Haydn Mozart BeethoWn Bach 6 45Cui Bua knippen en stofv eflajtoen 7 00 Fnei di propagandawoord door ff Santema 7 30 Politieberichten 7 45 Het Nted Chr Pers bureau 8 00 Tijdsein eA de Chr Mannen zangvereen Adama van Scüieltema o 1 v Theo van Putphen 9 00 Ouidetruurtje L K J van Haaealt De Zraidag 9 30 Ver volg concert 10 00 Perebureau Vaa Diafi 10 46 Gramofoonmuaek De best © rubber ooif gemaakt M od Nilne u en bulldog hakken IH MmtehommAmrmirilgbaar B HHMBHI