Goudsche Courant, zaterdag 30 april 1932

nierk a iixiig evH lioonlon wij on verliaal can itïiuuiiLl dit J lit t r liuit geld iiioubL Uebhou vuil fii zijiier khmleii ou dic nu dien hliiiit l ij dl Nut üptiarljunk iii du queiii zjuj otiuiii UJijkbuai hud Iiij dua wel eld maar lieL liij lit t liöVer op de flpUAivhAiih iiiuaii ditJi tiet te bwteOen v ui de afJoasiug van zijii acluilden Ët d £ al t ii doui du iniddmif Uui4Bvei eiuism L ii lnj don Minister van Justitie ULUigwirua M ii p 8ii lieru prixeduiu jaiel oin het iiiiiuii vui kluntere boUiofc eii niajo men MJt ll daui luui het departeinen I nicL el VMi Allichl uant aiilibteuai eii hubUii in dit opziL hl m u L t kiftgaii dat ij iiitit proinpl l eituild wuildeii kuuncii lioin eteiis tul de lut tforio Irmge betuierrf o wonliulaltTri lieloh i en niatti Jiel oiiuaii ejiaiiie ervan uan di ii lijye vfwlen lo n ij met i tninki n iijden ulla enijtli iloui li trage betaJmg en ij aUiau vnjwol machli li Oi du iilegentiver l ik yjlij ijü du bediu eji if klein om de koBLen van gerwlilc lijku vervolgnig at au te wagen iin ale ze groot ijn diui diei t het gevuui viui tuUliaflem nt dat ten ilotl fn nog gi H lf i taop wordt Oniy wolgevnig iia op dit pi nt gebrekkitr m liet ware to wenfehen flat daaraan eena wat meei aandttciit werd lusteed aandaeliti die nu maar al lu dikwijls naar veel muidcr balangnjko onderwerpen uJtg t HAGENAAR een behoeftig kind zal hierv or 6 weken naar buiten gaan Ditzelfde lid verheugde ona met de in Hiedceliiig dat hel batig salilo der verloting op een vergadering van VolksonderwijH ter behchikking m org zou worden ge teld De ƒ ïb die de penmngmeeater van Volksonderviyt afdroeg worden met groeten danJc aanvaard en zullen zoo nuttig mogelijk worden besteed Ook de Vereeniging Tot steun aan hulp behoevende kinderen verblijdde den P ningmeeater wederom met een bijdrage ook hiervoor brengt ontierget ekeiidc di n dank der vereeniging Was het jaar 1931 voor Zorg v at vergaderingen enz betreft een til jaar er zijn door den Raad be stuiten genomen die de venvyzenlyking van de pinnnrn der reeniging mogeiyk maken De volgende wijzigingen kwamen in liet bestuur Mevrouw L Prince Schim van der Loeff trad om gezondheidsredenen ai 4 nenningineeateresae af doch bleef lid van het Algemeen Bestuur op verzoek bleek de hoer P d Muyhvyk bereid de zorg der financiën Ier vsreeniging op zich te nem tl Door herfciezing door de algemeene vergadering van tie aftredende leden bleef het bestuur overigens ongew zigd De nazorg van de oud leerlingen der B L O t chool biyhgt n dezen tijd groote moeilijkheden m t zich O m werd met succes een oiid l rtótig geplaat t op de stadskweekerij Hi rbtj kan tekens met waardeering g v ug Worden gemaakt van de medewerking van d St Vin eon tiusvereeni ging bu de plaatidujj van een jongen bulten de Blad JammcP é oeg b dit ofschoon hot K val zich aa nvailkelijk leer gunstig liet aanzien niet i et succeti bekroond Wet liet uitspreken viin de hoop dat lf S2 geen Rtil jaar li ar een van groote activiteit moge zgn digde dit 2e jaarve lag In verband tti i de uitzending naar hetiioloniehuis tö wer be slrften dit jaar te uitzending vw vier tot zes kinderen uitte breiden m mmM de vijandan onx r g iondh id In hW b iond r verkoudheden n zooval daardoor ontilana pi n n Uw but waptn II Asplr n Tabl tt n PIRINSS Lit op dm onpjcband Piüs 75 ets in voorraad bU BOEKHANDEL J DE VEN WIJDSTRAAT deze niet te dicht op elkaar utaan er dat moest ftooit het geval zyn want twl slTuik dient zich vry te kunnen ontwikt ten om haar volle whoonJieid te witplooiei Aneiïionwi hebben een humu laag van ve game bladtreji noodig om zoo gofcd mm ly k te groeieh vandaar dat het beter Ig den herfat de bladeren niet weg te harktn doch ze rustig te laten liggen De anemonen breiden zich elk jaar verder uit en lullen een steeda giwotere oppervlakte gaan gie ren wamieerimen maar geregeld de bladf ren laat liggen De dichte schaduw van de struiken in d n zomer i volstrekt niet nadeelig voor Je aniemontn want dew heb ben ziüi dan ui lang in den grond teruggetrokken in den herfst kan men ze oot opnieuw planten en wel zoo dat de wortel stokken c Mi diep in de humuslaag komen te liggen Re ds in de eerstvolgende Imte zullen de anemonen dan bloeien In kleine tiünen woi dt dikwijls de foul gemaakt dat py de indeeling alle aftnetin gen te klein vorden genomen Het jaat niet aan de indeeling van een grooterpn tuin verkleind over te nemen er moet een nieuwe indeeüng worden ontworiwn Andtra zal men tof de onaangename oitti et king komen dat de noodige werkzuwnlieden in den tuir slechts met moeile verricht kunmen wordeii omdat de paden t smal de perken t Wein zija Bovendien wonttde algemeene indituk dien men van den tuii krijgt op die yze niet bepaald verbetert Gewoonlijk is het kiezen van een dergel jlie indeeliug het gevolg van den wensah een te groot aantal plantten in den tuin onder t © brengen Het worden dan poppentuintj waarin de meni en meer dan levensgrocif schijnen en de planten elkaar verdrinifm Men bereikt h©t tegengestelde van wat men gehoopt had dte tuin schyni kleiner dan hij is en men krygt er minder bloemaii van dan mogelyk zoü zyn by een meer verHtan dige indeeling Wanneer de ruimte diw be perkt is moet nten weten te kiezen Alleen dan maakt men Van den tuin wat ervan te maken is Nóch bloeiende struiken nwh bloemperken vormen op zichzelf de achoonheid van een tuin zij kunnen slecht s schoon zijn binnen het kader van een harmonische indeeling waarby zoowel mot de levensbehoeften tfa de planten ala met de bewegmgsvryheid der menschen rekening i H gehouden Vele beginners kunnen er met goed toe komen na het P antien van een boom den grond eromheen vast te trappen Zjj ip bang de wortels te beschadigen Hun V K zichtiffheid ia eoh er overdreven het ha er geheet van af op welk vyze en tu werk gaat Dooh de aarde moet vastgetrept worden wanti de ipas geplante strtüt ot boom kan slechts I wortel achieieii wanneer de aarde de wortels vaat en diclit omsluit Wanneer de wortels slechts lu sjes in de aarde zitten hebben z i ook licht van de droogte be lyden vooral wanneer er een periode van droog weer komt waarop men bii planten in het voorjaar dient te rekenen By het vasttlrftppen dient de voet echter met den punt naar den stam gericht te nyn terwijl men niet miaar willekeurig er op loi taapt docji den vojet langzaam in den los yen grond drukt Da vaillgheid van hat luchtverkaar Een geeUdlg vooruitgang merkbaar door L D LYMAN Toen wy den bekenden Nederlandschen vliegtuigcon tructeur A H G Fokker eens vroegen hoe het nu eigenlyk stond met de veiligheid van het luchtverkeer Hntw n rdde hij Vliegen ia veel gevaariyker dan thuis in bed blyven liggen maar toch sterven er veel meer menschen in hun bed dan by een vliegongeval Dat is met tegen te spreken maar wy betwyfelen toch of die uitlating ook maar één persoon die niet durft te vliegen over zyn ang st heen zal helpen De luchtvaart is thans een gewoon vervoermiddel geworden doch er zyn vele personen die er eigenlijk niets van afweten Ala een piloot verongelukt by het invliegen van een meuwvliegtuigtype als een militaire vlifjger neervalt bij een gedurfd staaltje van luchtacrobatiek als een sportvlieger net een nog splinternieuw brevet zich niet weet te redilen uit een vrille dan hoort men slechts één commentaar Ze vallen allemaal wat vroeger of wat later dood En dat is toch niet juist Van alle vliegongevallen wordt met de grootste zorg aanteekening gehouden en de cyfera bewijzen dat de veiligheid van het luchtverkeer steeds toeneemt Vooral geldt üt van het onderdeel waar het groote publiek mee te maken heeft ongevallen van verkeersvliegtuigen op geregelde luchtlynen In ons land IS het in dit opzicht wel by zonder goe i gesteld doch een meer overtuigeno bewys wordt geleverd door de Amerikaansehe cijfers immers dit uitgestr kte land is bedekt met een dicht net van luchtlynen die in handen zijn v m een groot aantal maatschappijen w o enkele werel lbekend zyn terwyi vele andere op zeer bescheiden voet i yn ingericht Bovendien zijn er in de Vereenigde Staten enkele zeer gevaarlijke trajecten o a over het Atleghen gebergte dat berucht is als het kerkhof der piloten Ken zware mist onttrekt maar al te dikwyls de aarde aan het oog en de dikte van de mistbank is zeer verschillend som s worden slechts de laagste gedeelten bedekt maar zy kan ook wel duizend meter dik zyn De eerste waar scliuwing krygt do piloot in den vorm van kleine snel ronddraaiende wolkjes zy komen aawsuizen over het vliegtuig als de adem van een reus die woedend is op de nietige menscheiyke indringers in zijn element Kn dan is het slechts een kwestie van een paar seconden voordat de piloot volkomen vördwaald is Hy moet zyn weg vinden over een zee van melk Zeer ervaren piloten hebben door dit w eer reeds hun leven verloren en het is dan ook niet zonder reden dat op deze luchtlijnen zooveel zorg aan radiobakens waarschuwingsdiensten enz wordt besteed Vroeger moest de piloot echter uitsluitend afgaan op zyn 4dee van richting en evenwicht Zijn gevoel bedroog hem dikwijls genoeg en dan was hij in groot gevaar In het laatste jaar hebben drie maatschappijen luchtlynen over dit gebergte geex p oiteerd op een vaste dagelyksche dienstregeling Meer dan 9t der vliegtuigen kon op tijd vertrekken en wat het voornaamste is op de gevaarlijkste trajecten over de soheripe en afgeronde bergruggen heeft het geheele jaar door geen enkele passagier ook maar de minste verworu ding opgeloopen De cyfers va het goheele land tsonen ook een goeden vooruitgang van de veiligheid aan Wy beginnen met het jaar 1927 omdat eerst toen het Amerikaansehe publiek enthousiast geworden door de transatlantische vlncht van Lindbergh zich aterlc voor het luchtverkeer begon te inberesseeren Gedurende vyf achtereenvolgende jaren 1927 t m 1931 bedroeg het aantal gedoode passagiers op een millioen vliegmylen resp 0 59 0 86 0 28 0 24 en 0 19 Het blyft dus steeds minder dan één De toöiame en het aantal ongelukken in 19i28 is te wyten aan den ongezond snellen groei van de luchtvaart en het ontbreken van de noodige veiligheidsmaatregelen Er werd toen echter beter toezicht gehouden ondeugdelyk uitgeruste maatschappyen werden opgeheven en sindsdien ia dan ook een gestadige verbetering te constatee tOp het oogenblik wordt er nog slechts passagier gedood op ruim 5 millioen vliegmylen of ruim 8 millioen K M De vergeiyking met andere vervoermiddelen is niet goed mogeiyk omdat er van spoorweg en auto ongelukken niet zoo n zorgvuldig bygehouden statistiek bestaat Het publiek voelt zioh nu eenmaal veilig zoolang het op den beganen grond blyft en toont Ti behoefte aan dergeiyke statistieken Doch zoowel van trein en auto als v n vliegtuigen geldt dezelfde regel dat men snel bewegende vervoermiddelen niet zorgeloos kan behandelen zonder dat er ongelukken ontstaan iDie zorgeloosheid behfceft niet altyd de aohuld te zyn van den bestuurder zy kan ook liggen by den constructeur of bU den exploitant Dikwyis worden vliegtuigen afgezonden op een gebied m et ongunstige weersomstandigheden omdat men wil vastlhouden aan de dienstregeling fit zy wordOT te zwaar beladen Otu d ffeheet Unie ii ten aanaien vaii i deM puntert echter verbetering merkbaar terv yl ook telkens nieuwe uitvindingen worden gedaan Tenslotte zijn velen ervan overtuigd dat het thans algemeen gangbare vliegtuigtype nog niet het ware is Vandaar de groote belangstelling voor de autogiro en het introduceeren van vele andere weinig minder revolutionaire vliegtuigt pes Het doel is een kleine landingssnelheid te oombineeren met groote kruisen maxi munisnel heden Dit IS feitelyk het groote struikelblok van de modenie luchtvaart De preataties van de vliegtuigen worden iii elk opzicht beter in de eerste plaats ala gevolg van de verb termgen die voortdurend aan de motoren worden aangebracht Men luulert wat dit betreft echter de grens Bij het tegenwoordige vliegtuigtype staat men eigeniyk reeds voor het geval dat byv een toestel waarby een motor van 300 P K zou passen er een van 600 P K krygt om de kruis en maximum snelheid op te voeren Het gevolg ia echter dat de bestuurbaarheid bij kleinv snelheden aohteruitgaat en het landen de s te gevaarlyker wordt Daarom landen de piloten met de grootp snelheid want dat ia nog beter dan het stuur te verliezen en over den kop te gaan Zy kiezen van twee kwaden het minste Doch de verdere ontwikkeling van de luchtvaart moet thans wachten op een radicale verandeiing in den bouw der vliegtuigen en de plaatsing der motoren jSAAltóNltóUWö GOUUA iü Aprii llt li eret iiixing urg vwir geestelyk miMlvelden te liouda Dö Aigemeeno tfiEadeiuiR van urjf weid luuundag Za April oauer uLwniei chap au üuigemeester Ua riaiidt Ktn den Will buiten Gouda ui ii ian i tig li urge meester t O Koon van 1 kktrkurtt en UI 1 Vermel sclnmlan van Jiei di tiriLt l ek en Ussel Uooi den secretarie werd liet uli rende jawi erjdag uitg ebracht Jaarverslag ltt Sl iMiidigde hoi j iarver lag IVM met liet u tsprtJken van de hoop at in l l feu geacmkt gt bouw voor de uerkinrieliting voor z akziimigen beschikbaar zou komen in dit jaarverslag kaïi met groi te voldoening worden geconstateerd uat iezo hoop werkelykheid ia geworden De Gemeenteraad van Gouda heeft n l in April 31 aangenomen het voorstel van Jiurgenieester en Vetiiouderi de Am bach ts school aan hei f radus aan te koopen met de bedo jling dat daarin gevestigd zullen worden de school voor debielen de inibectllenklasse n i en werkinrichting en weefkamer voor imbeallen een voor de verzorging der mis it Iden uitermate ibelangrijk twsluit waarvoor de Vereeniging Zorg het Gemeentebestuur groote dank verschuldigd is Korr daarna aanvaardde de Raad het hiermede in direct verband taande voorstel aan de school voor B L O een imbecillenafdeeling te verbinden 1 October erd deze Vorstufe der werkmrichüngen geopend en mi reed s is het aantal leerlingen gvuteyen tot 16 een aantal dat recht geeft op Kykssubaidie van twee leerkrachten voor deze afdeeling Do ouders dezer leerlingen zijn zeer dankbaar voor het onderwijs en de verzorging hunner kinderen Lateft Wé hopen dat de tüd niet ver meer i de verzorgers der otidere imbecillen dezelfde reden tot dankbaarheid zullen lieb ten Naartt deze gebeurtenii sen die i oig 200 zeer raken doch waaraaii de veicemguig zelf weinig werkzaam aandeel heeft gtnomeii n oet in dit verslag vermeld wolden het feit dat m JÖ H vier kinderen gedurende 6 weken naar de speciale kolonie cor zwakzinnigen te lCd e zyn uitge omlen op medisch advies van den heer School irts Het resultaat dezer verpleging was uit tekend Ieder die in Kde komt wordt aangeraden f ns een kykje te gaan nemen ni dit waarlijk model koloniehuid De directrice 13 gaarne bereid wanneer ondergeteekende er te voren kerniis van geeft be langstellenden de inlichting te toonen Met dankbaarheid kan hjer gewag wofqea gemaakt van de schenking van f Ö die wij dqpr vriendelijke bemiddeling van een onzer dames leden mochten ontvangen KAADSELS VOOR DÊ JKUtJD Oplossingen van de raadaeli van vorige wfek I iKgel lam hinde hert L Staal Kraai kraag kraam Hand land jurk Koos Mien zak Goede Vrijdag Lood goot noot moot De prys viel by lotmg ten deel aan COKKIK IttU lTIüNiBERG Naaieratraat iS Nieuwe raadsels 1 Myn geheel wordt met 11 letters ge schreven en noemt een bekende vrucht Een 4 8 9 10 U id een andere vrutht 6 11 7 ia voor velen een gezond voedsel 1 10 2 3 is een ander woord voor teeken 6 11 5 9 ia het tegenovergestelde va styf Een 6 8 7 wordt zoowel door den hoer als den tuinman gebruikt 2 Vier letters noemen een viervoetig dier Verandert men zyn staart dan krijgt men water Verandert men nu nog zyn kop lan wor lt het eien tydsveiloop 3 Hoog in de lucht kan ik zweven Soms daal ik plotseling neer Toch ben ik werk lyk geen vogel Heb ik geen enkele veer Ook een insect was ik nimmer Al vlieg ik vaak met veel spoetl 4 Myn eerste is een kleur Myn tweede is een klinker Myn derde is een gebruiksvoorwerp Myn geheel is een plaatsje in Nederiand Nuttii e Wonken V kunt uw keuk nzout mooi drooghouden als u wat rystkorrels in de zoutpot doet Hetzelfde geldt ouk voor het open zoutvaatje daarin zyn een paar korrels voldoende U behoeft niet zoo te schrikken over eenleervlek in een jurk Die vlek gaat op denloop voor zuivere alcohol ongekleurde Eaude Cologne en brandewyn Ia de vlek hardnekkig dan maakt hien een pannetje waterkokend neemt het Van het vuur dooft hetvuur en zet het neschje met alcohol of Eaude Cologne in het pannetje met water teneinde den alcohol t verwarmen waardoorde werking ervan o i de teervlek verhoogdwordt I Gezondheid is de grootste ave tevredenheid de beste rijkdom iirift heniieuvvd Ik denk dat het kwam door het hooren van het geluid van andere wezens dan de onze in de ontzettende on eranderlijke stilte De belofte van Hugh wekte mij op en de drie volgende dagen verheugde ik hem door mijn weer opgewekte stemming Op een morgen by het aanbreken van ilen dag toen wy onze kameelen oplaadden vee Hug naar het Westen Eindelijk de vyand Mark Het dient rergens toe om te beproeven te ontkomen i by zal ons inhalen voordat vvij goed en wel op wpg zijn Ik heb er mij al over verbaasd hoe h j ona al dezen tijd heeft ge spaard Ik had veel over zandstormen gelezen on toen wy pa ip reis gingen met de grootste kalmte gesproken over de mogelijkheid T een te ontmoeten Wy troffen de voorbereidselcn die noodig waren om den vjjand af te wachten de arme kameelen beefden vaii het hoofd tot de voeten Wij spreidden het linnen van onze tent over hen en onszelf beschermden ons hoofd goed met mantels en dekens verder ko den wij aW A doen dan afwachten en ons leven toevertrouwen iian hooger hand Wat er volgde was ontzettend het deed mij mync verveling en Wugh zyV fanta ti che droomen vergeten De hevige zanden kiezelgolven de duisternis de angst der kameelen het stikkende gevoel alles droeg er toe by om my te doen verlangen naar die eentonigheid van woestynzand in rjste waarop ik zoo vele dagen had geschimpt Ik denk dat ik at loofd door een scherpen steen moet zyn getroffen want ik kan my de gewaarwording van een hèftigen slag herinneren en daania niets miipx Toen ik weder tot bewustzijn kwam gevoelde ik dat er brandewyn in myn keel druppelde dat er een effen blauwe hemel bovi n my was en ik Hugh s opgeruimde slem hoorde die my vroeg hoe ik mij gevoelde Precies als een ingestorte duin mompelde ik Waarlijk ik meende dat het voor geen menach mogelijk was zooveel zand aan zich te hebben als ik had Het zat overal in mijn mond in mijn oogen in den brandewyn dieti ik dronk achter in myn keel in mijn schoenen onder myn haarwortels Hoe maken de kameelen het vroeg ik Ik vrees slecht Een hunner wefgeit zich te bewegen Ik hoop niet dat zy het ia die melk geeft Ongelukkigerwijs well Dat waa een slecht gevalj want de melk was heeriyk en voedzaam geweest en het water dat in geitenhuiden werd bewaard v a maar zeer onsmakelyk De vraag omtrent terugkeeren op den weg dien wij waren gekomen was dus eindelyk beantwoord wij waren sinds vier en dtrtig dagen onder weg geweest de laatRte poel van stilstaand water dien wy gezien hadden lag dertig dagen achter ons en dat nas ondrinkbaar en zeer zeker hadden wij geen water genoeg voor nog eens vier en de lucht acheen Ruik je het Mark vroeg Hugh eensklapa I Het ruiken Ja dajt was het Nu wiit ikihet myn neusgaten aren zoo lang gewoongeweest aan de lucht van zand en re sdekens en kameelen dat J n vreemden endoordringenden geur idie de lucht vervuldeniet herkende Hy waB zoet toch scherp evenals een reusachtige ruiker lotusbloeinen de gebeeie helde e en koele dampkringvtrag drukkend gewordbn door dezen vr nid n geur I Waar komt hot vandaan vroeg hy Wy wandelden verdpr en beklommen een laag heuveltje aan welks voet wy onze tent hadden vastgemaakt Toen wü den top vin den h uvel hadden bereikt en miz © oogeil als gewooniyk verlangend en westeiykerl horizon hadden fepeild slaakten wy beiden een kreet e keken vooruit terwyi wy onze oogen niet difrfiden gelooven Daar ver in het verschiet duideiyk afg teekend tegen den denkeren nvet gberrert bezaaiden hemel v rhief zich eenige du zenden voeten boven het omringende hooglaid een witte eenz me rots wier top dopr een speelschen inv l der abnaohtige natuur waa uitgehouwen to een volmaakt steen n kop van een jakhals de zwarte wolk 4er sirocco had h n dien morgoi voor ons oog verborgen en zelfs nu vroegen wy dna verbaaad af of on onze opgewonden hersenen onze vermoeide oogeo goNi wre de poet speelde I Wonk TfltTolgd ONS ZATERDAG FEUILLETON De liereiing der Goden uit het Engelach vanBARONES ORCZY 11 De stippen kwamen nader en spoedig herkende ik een vlucht gieren die ongetwyfdd a igetrokken werden door den dooden kameel dien wy aan den weg hadden tuten ligg ti terwijl tegelijkertyd door de beklemmende stilte in het rond myn ooren het iombcrp geluid hoorden van een troep hs i na dip In de wildernis sehreemvden Toen ik mij j mwendde zag ik dat Hugh achter mij stond ook hy had de zich met ttoodaus Wil Je nog vijf dagen met my meegaan Mark ik beloof je dat i indien wij dan Kfeen verder spoor zullen hebben gevonden dat My op den goeden weg zijn met j mee terug zal gaan naar Wad v Hoifa M ij kunnen nog een beetje zuiniger zijn met onzen voorraad n dien nog eenig dagen laï ger laten duren dan wy van plan wareu geweest Hoe vreemd het ook was met de sombere nadering der rovfvogeli scheen myn 5est xxxxxxxxKXx Beroemd Nwlerlandsch acteur thans gestorven X X X X X X X Nederlandsoho haven plaats X X X X X X Een onzer meest be roemde admiraals van vroeger X X X X Een stad die vroeger Christiania heette xxxxxxxx Een stad in Nederiand waar de bekende ontbytkoek vandaan komt XXX XX Een Nederl stad waar kaarsen gebak en aardewerk vandaan komt xxxxxxxxx Een bynaam van een onzer beroemdste adnuraala xxxxxx Een beroemd Neder landsch dichter Oplossingen inzenden aan de Redactie van de Goudsche Courant Markt 81 Gouda I Prof Dr Alhert Schweitaer Z n voorkeur voor Holland Toen Zaterdagavond prof dr Albert Schweitzer di binnenkort ook naar Gouda komt zijn lezin over Goethe aU Menach und n s DenSoer 1 den Stadt chou vburg in Arnhejn be iidigd had begaf bü h naar het huis van ds Vorat r waar ih i tydeiw zijn verblyf aldaar gaatvryheid genoot Ken medewerker van de Nieuwe Arnhemnchp Courant zocht den PjofesBor daar op u heeft een kort gesprek met hem gevoerd in iyi3 zoo vertelde prof Scliwei er op een vraag ving ik myn erk in lam bartné aan Lambarene ligt in Equetoriaal Afrika Wy zijn er heel primitief begoimen ht el bescheiden Thans zyn aan t ziekephuia twee Hollamdsche artsen verbonden Van der KIst en Ponema beide ook bekwame chirurgen want dat is daar een nood akflyklieid Zoo gemiddeld liggen er een IM zieken by on s Naast deze twee doktoren word ik dan ivog geassisteerd door een ti tal Europeesche verplegers Do ziekten die het meest voorkomen zynmalaria lepra diasentrie slaapziekte endan natuurlyk een overstelpend aantal chirurgische gevallen JCn de kosten infonneerde men voorzichtig hoe worden die gedekt Een enkele maal een gift van eenvriend antwoordde Sohweitzer maar hetmeeste moet ik zelf verdienen met mij concerten en lezingen en myn boeken Hoe lan bent u reeds in Europa en t jwanneer denkt u hier te blyven I Kilide Januari ben ik gekomen Ik bereis achtereenvolgens Holland Engelandet Schotland Aan het einde van dit jaarhoop ik weer naar Lambarene terug te keeren Ik ben graag in Holland vervolgdeprof Schweitzer omdat er hier zulkemooie orgels zijn De HoUandsche orgelszyn de mooiste die ik ken Ik kom nu nogo a in Utrecht Amsterdam Rotterdam Den Haag Haarlem Gouda Leiden Zutphen Devenjter Groningen Leeuwarden ZwoHe en Naarden Steeds maar weer ccmcerten en lezingen Daartusachendoor werk I ik aan mijn Culturphyloaophie Prof Schweitzer wilde hierover echter j niets verder It laten Evenals Chamberlain ben ik van meening dat men nooit spreken moet over iets w t nog niet geheel volbracht it Reclame heb ik niet noodig die verlang ik niet Schweitzer nam een broodje Ja verontschuldigde hy zich vóór een lezing of concert eet ik nooit dat ia een van myn vaste stelregels Ik h b gemerkt dat ik mij dan beter kan concentreeren V begrijpt missohien wel dat ik nu honger heb Prof Schweitzer vertelde nu nog een en ander over de volken temidden waarvan hy in Lambarene leeft Vroeger waren dit vepschillende volksstammen maar deze z jn 0 8 tengevolge van den slavenhandel gedecimeerd Nu vat men hen samen onder de verzamelnaam Pantuvolken Ook leeft er een betrekkelyk groot aantal Europeanen Het voornaamste middel van bestaan is het vellen van hout Vieel hout ordt daar vandaan naar JRiotterdam vervoerd om tot triplex te worden verwerkt Over eendge maanden vertrekt de groote geleerde musicus maar bovenal mensch prof dr Albert Schweitzor weer naar I m barene naar Equatoriaal Afrika om daar te volbrengen wat hij zijn plicht en roeping acht Vi or Stadsnieuws zie venier Tweede Blad Voor kleine tuinen DE TUIN IN BLOEÏ Het ia een prijzenswaardige eerzucht zou vroeg mogelijk de lente ook in den tuin intocht te doen houden Niemand zal kunnen beweren dat hij geen plaatsje over had voor die weinig veelelschende lenteboden al anemonen of sneeuwklokjes crocussen of narcissen Onze primula s zyn zoo bescheiden dat zij wel in eiken tuin geplant kunnen worden zonder dat men iets bijf onders aan den grond behoeft te doen Men kan ze langs den rand van een perk pjajïten of tusscben de struiken wanneer dertig dagen Nu moeten wij zeker Vooruit beste jongen zeide ik en hoe eerder wy dot vruchtbare en verre land bereiken hoe liever het my zal z jn Wij legden nog vijftien mijlen westwaarts af en toen de nacht naderde was het mij of ik nooit een heerlyker en krachtgevender lucht ingeademd had dan nu door de plooien van onze tent tot on kwam De maan verrees en keek kalm op de onveranderlijke rust onder haar en jk kon crdfcnka den vrede en de stilte van den nacht niet slapen maar woelde onr Mtlg op ml n kleed afgewisseld door korte perioden van sluimering Eensklaps wekte m iet en deed mU luisterend geheel wakker recht over eind komen miBschden de kreet der gieren of etn hyena die onder bagtinsUging van den nacht nader durfde komen Hugh was opgesprongen ik volgde hem buiten de tent met een onverklaarbaar gevoel van iets vreemds in de lucht rondom my De droge verlaten wildernis zag er byna poëtisch uit zooals ze daar lag badende in het maanlicht De sterren schenen heldeï en geheamzinnig in het Zuiden konden wy de toppen van een lange heuvelreeka zien schemerachtig zich afteekenend tegen het diepe indigo van het uitspansel en voor ons de groote en onmeteH ke uitgefttrelrtheid met baar geheimen haar effen beid en vrede welken wy zoo goad hadden leeren kennen En toch kon ik niet zeggen wat het was dat zoo vreenwl en onverklaarbsar In H0t Is maar aan aard Pliar l ap het renpaard dat efi OO pond oi bracht door GEORGE 0 CT AREN Uit Oalifomië is het bericht ontvangen dut daar het woiide paard Khar IJip dat i ijn eigenaar 60 1 00 Fond Steriimg opbracht aan koliek is gesloiven Phar l ap is maar een paard en töcli wan het een niillionnairl Kn een spotter voegdö eraan toe Fhar l ap wa een miihonnair en heeft tóch zyn gt ki eerlyk verdieiidl Oti DOO Kngelsche ponden dat is ongeveer volgens den tegeniwoordigeii Koers 17 duizend gulden heeft Phar Lap in de weinige jaren van zyn merkwaardig leven upgeloopea en zyn eigenaar die hi in ergens vry goedkoop kocht daanneite tot een der meest benijdenswaardige e l enydle renkoningen gemiuikt Het was een faard van het edelste icnbloed dat werken en overwinnen kan onder de meest moeilyke oniiUuidigheden Bovendien was het leven van dit edele dier ook avoiituurlyk gentteg om het hier weer t geven Toen l iiar Lap nog jong was werd hij zou ongeveer beschouwd hetgeen men onder de mensohen een slechte schooljongen noemt Hg wan hoogbeeiug scheen dooi nyii pas ieven tegenstand ongeschikt voor runpuard te zyn en weigerde beslist itb m zadel te laten opleggen Zyn eigenaar was wanhopig en werd zoo voedend dat hy den jongen hengst tol karrepaard degradeerde Maai ook dit biejp mets Phar l ap bleet wat hij was bokkig eigenzin 111 g en lui Daarom werd het dier verkocht ItJO l ond in dien tyd nog ongevtk r J I20 gulden een aardig bommetje voor een paard luidde hel hoog st bod van den neer D J Uavi i een Australische boer en ita bezitter De vroegere eigenaar grynsde Veel geld voor die bokl V w de zaak v a s iHtkloaken l iiar Lap ging van zyn geboorteland Nieuw Üeeland naar Australië kre ig een eige trainer en een eigen jockey en zes maanden later was l har Lap het gesprek van den dag van alle reu liefhebbers m Sydney en Melbourne De driejarige overwint overwint gereiield Men heeft ui Australië nog nooit zoolet meegemaakt Vyftig rennen loopt het d er mede daar van wint het ze en dertig aln onbestreden ongeslagen favoriet Zoodat tenslotte rennen wa irin hy starten zal n et meer vol te krygen zijn en wedden lajipen tegen Phar l p niet meer afgeolnlen worden Phar Lap moest echter loopen Want al fukdier voor trekpaarden waa hij niet gebcbikt en slechts voor de renbaan had hy nut Na lang aarzelen trok zyn eigenaar met hem op tournee door de ereenigde uitaten waar hy het allereerst m California startte Drukkende warme geJieel gewijzigde klimaatsfactoren ander hooi ander watei broeierige stallen ieder ander paard had onder deze omstandigheden slecht g loopen laat staan gewonnen Maar Phar Lap aan wiens overwinning geen mensch geloofde won de grootste Amerikaansehe wedren de Agua Caliente spelendenvys hoewel hy zyn jockey W ElÜoL die Wu ivilogram woog te dragen had 15000 toeschouwers brulden en gilden huil keelen stuk van enthousiasme over deze overw mung 50 000 dollar bracht deze edren zyn meester op Phar Lap was slechts een paard en löch een ster gehaat en gevierd Men heeft meerdere malen getracht hem te vergiftigen een motorryder deed een revolverliansiag op hem zijn stallieden werden overladen met geschenken opdat zy de bakvisch van den rensport een beetje minder goed zouden bewaken Het paard had een eigen trainer een eigen jockey W Elliot twee eigen staljongens een eigen aalonwugen voor spoorvervoer een dierenart s die op reis meegiïig enzoovoorts Phar Lap werd htechts weinig getraind daar het dier de eerzucht in de beenen had Zonder hulp startte het wonderpaard spande van den beginne af Mn zijn beste krachten m en liep alles TwPby wat hem in den weg kwam Slechts één tegenstander versloeg hy Il P eigenaar niet tegenover Phar Lap ge wM werd deze weigerde halsstarrig Dat iTfls Hu beau het heste renpaard ter we W dat het tot een U drag van i 5 000 ï tmd Sterling aan pryzen heeft g bracht Volgens de berichten is Fhar Lap ge tor vtn tCTigevoIge van een koliok Waarsihyn üKer is echter dat de vervi ende maa van J renpaard de vele dopingmJdt elen niet eit kunnen verdragen die het in den loop 8 t ds inkreeg om zyn vorm te ver wtereft of te handicapen Maar dat is van er belang Van wèrkelyk belang is het Wt dat by dieren deaelfde regd schynt te Widen als by de menachen Men kan een linke auccesvoUe kerel worden ook als jjlöl zooals Phar Lap een öle hte leer um op Bchool waal Ti yiWr a ËM XnnCDALi Nieu Het groote MATRAY Ballet van Scala Berlijn AlTarai Broi E U7 ROMD Talnea Daha A WilJY DÉgiY SCHICHTI S Marlonette Revue 4 CARTELLAS Habel Interessant WeraMnlMn OdM ntainMiMtau jLflpp DAGELIJK5 Z0NDAGS 2 uui ENTRbE prijzen Electrische Rijwielen levoren wü noj niet m MW wol ITBLICA UMWIEI EN reeds v in l ƒ 3 i Betaling desgewenscht vanaf 1 1 per week En u weet het voor ONDEKDEELEN en speciaal BANDEN zun wij toch nog alttid vooixleeligei A BROER as SPOOMSTRAAT 38 Hebt ge onze etalage al gezien Z l evat een lieur van artikelen in GOUD ZILVER en IHIRWERKEN ► rioges voor 6 Dames en Meeren J A HINKE Zoowel vooi Dames en Heeren die zich bij uitstek leencn voor GESCHENKARTIKELEN MARKT 70 Trouw Ringen ALBERT HEIJN maakt u HET LEVEN GOEDKOOPER SPECIALE AANBIEDING KAAS OMDAT WIJ ZELF FABRICEEREN 2 pond Volvette GOUDSCHE KAAS M et 4 pond jonge LEIDSCHE KAAS 50 et BDAMMER KAAS 20 + per stuk 56 et EDAMMÉR KAAS 40 + per stuk S9 et ROOMBOTER onder rijkscontrole p pond r et BISCUIT per pond 25 et blik inhoud 3 pond 67 et I RIJSVERLAÜINÜ Ie KWALITEIT BISCUITS Gera Bis niit 9 Vi pond 24 Cafe noir 24 Albert 24 Algeria 24 Brass Kermis 19 Oval Marie 19 Demi Lune 19 Petit Beurre 19 Zandkoekjes 21 Sprits populair p pond 34 ZAANSCHE MOLEN per 2 OPNIEUW GROOTE PRIJSVERLAGING VAN ALBERT HEIJN s THEE De Theo van 3 1 cent per ons verlaagd op 25 et 34 10 38 35 41 40 ALBERT HEIJN s VERPAKTE THEE is dus thans verkrijgbaar in de prqzen 17 20 25 30 35 en 40 cent per ons BOVENDIEN ontvangt iedere kooper ter kennismaking met de voortreffelijke kwaliteit onzer Thee melanges van ZATERDAG 30 APRIL tot en met VRIJDAG 6 MEI a s bil aankoop van EEN HALF POND THEE a t 2i 75 87ii of 1 00 per V i Pond EEN lo POND ECHTE OUDERWETSCHE I RUIDSU1KER S CADEAU I ALBERT HEIJN GOUDA MARKT 51 MAGAZIJN VAN Papffumeplettn ToHet Artlkelen Balt A de Jong OOSTHAVEN 29 J ELECTRISCHE HAARKAM ƒ 2 25 üammeii en borstels id 3 95 ELECTR HAARBORSTELS 9 ER ASM IC TANDZCEP