Goudsche Courant, maandag 2 mei 1932

Ho 17877 Bezoekt de Rotterdamsche Diergaarde Hainelwaarlsdag an 2ii n Pinksterdag Entraa SO oant i PRACHTVOLLE COLLECTIE DIEREN Jonge Leeuwen jonge Jaguars jonge Eland Antiloop eniZeldzame tropische siervisschen Plantenserres 30 Ronclrlttan in dan tuin Danamallnva a van drukwerk voorl w bedrijf voor Uw Ver eenigmg voor Uw particulier gebruik het klein ste en het grootste ook het fijnste kleurenwerk ons bedrijf is in staat het te maken fraai van Bedriegelijke namaak D alom b k nd BULLDOG hokken worden heden z66 nagemaakt dat men het ver tchll alleen door den nam kon onderscheiden Hal mm vcnchd bedroogt slechtienltei centen doch na eenige dagen reedi bemerkt men hef enorme verschil m kwaliteit Laat U dui geen onbekend mark aan praten atszi nde netzoosoe i Waarschuwing Ook het echte Wood MIIne rubberieder kon nooit ver vangen worden door e ge wone soorten plaatrubber Het peeft U de grootste besparing IS obsoluut antislipping en minstens 3 3 mooi sterker don leder Let op het ronde stempel n den naomi Wood MilneÏjSr en 0ULLDOG hakken 3i eiken tchoenmaker vrkntgbaar WlUltA Vrlffll tAllllllll I l n laten tJ nljii frooU viu mWIP WI 0 WUmWfl i ntteiiv lIetevmleiiheIdomtrenl ChIorodoiU wmmÊÊÊÊÊimÊmÊÊmÊam Kttaamimmnm audtaHta te bf tul fin Ik gebruik ChlorodMl tl Jaren lang en word 0111 niljn m 1 Ie w Ita tanden ül ik ten tlotU uitalultMul door dauelIJkBoti gebruik yan Uw I loruili ni landuatta heb verkregen raak bwljd OBeictielt 80E Veilaiiüi alleen de ecliteCtilorodont UL dpusU met rood wlt blinwa faranüefllrook tube 3b ctnt en ÜOcentI OveiBl TeikiiJKbaai leuen toeiending tio diu dTvrtentle ontvangt U kosteloos een iroeCtube ran Leo Wenie Dreedes WJkuMMr Amattnlaai Stadhouderskade fui AAN DE SPITS Wc zwijnen i het wopen van den wijze FEUILLETON Baas boven baas S Mysterieuze Gesehiedenis Naar het Engelsch bewerktdoor 3 VAN DER 8LUYS 26 Nattruk verbodan 4Ls Sir Gregory nadeire bijaonderheden wenwhte n bereid wiis de belooning an Iwxdmgend pond sterling te betalen zou d liryvet hem dien awmd om negen uur pwax hten op den hoek van Earl Street J liiiüf wa geteekeiul Een vriend en t tii I rr Jietj episttl w ir in de lade bort i liij ir niet allpcn zeker van dat dit de lil lef was die ir Gregory zoo opgewonden en v e gelokt had immers de chauf leur had hem aan Earl Street afgezet maar ook dat Diok Drum de schrijver was Ntft alleen het parfum verned hem maar ook het handachrift dat Perrw den laatsten jd vaker had gezien Neeai eeai vergieamg wa3 buitengaaloten Maar Dujk moest er wel vast op vertrouwd hebben dat Sir Gregory ii n secretwTa tiea n brief niet zou laten wen andera wm hij wel gepoc hebben ajn ecfirift te veranderen Hij voet immera dat Perria mjn hand kende Of waa het roekelooahedd Wat bedt dit aUamaal te betaeksmoi j Sfc iS Kaf ife a V fe N V TECHNISCH BUREAU EN AANNEMINGbMAATSCHAPPIJ v h J H DE WILDE te GOUDA Jaarlijksche Algemeene Vergadering van AANDEELHOUDERS op DINSDAG 17 MEI a s ndnuddags te 4 uur ten kantore dei Vennootschap alw iai de Agenda tei inzage ligt enAandeeien moeten worden gedeponeerd volgtens de Statuten 22 DE DIRECTIE Het is HET VOORDEELIGST Het is HET EENVOUDIGST Het is HET GEMAKKELIJKST wanneer U in meerdere bladpuadvertentien hebt te plaatsen hetzy hier of welk blad ook in binnen of buitenland dat U de opgaaf daarvan toezendt aan het ADVJ ENTIE BUREAU Markt ST Gouda Tel 2745 U zyt dan m eens klaar en deplaatsing geschiedt naar wensch entot dezelfde prezen als door de bladen direct wordt berekend Qplep gevatte koude influen7a verstopping trage ontlastinggal slym koortsigheid maagof hoofdpyn geen eetiu t slechte spij vertering enz gebruikt dan dng keer daag eenweinig van de beroemde geneeskrachtige W ortelboer Kruiidan of een è twee Wortetboer s Pillen van Jacobs Man iWortelboer en gij zijt apoedtgweer hersteld Ueeds duizendenhebben er baat door gevonden en zy zullen ook U helpen Gijzult tevreden zyn over de heilzame uitwerking Wortelboer a Kruiden zestig cent per pakjeWortelboer s Pillen zeatig centper doos 3 doozen ƒ 1 70 büApothekers en Drogisten San fflAMT SCO Heerlijk bros en zoet flct per holf pond Verkade Bon Aankondiging De lezers van de Gou lsche Courant kunnen tegen de en BON bekomen d i nieuwen WERELO ATLAS door A DE HOOR niet 28 platen m vele kleuren en zeer uitgebreid alphabetisch plaitsenregistcr Ais men dit regi ter opslaat kan men elke i plaats rivier enz enz vindon Deze atlas IS geheel meuw met de laatste greasindee hng Voor groot en klem school en huil ook n de luchtvurrt te volgen Franco nB postwissel 98 tent of rp Qiro 1242S0 afgehaald 90 cent by den Nederl Verzendboak 1 landel Gasthuismolensteeg 12 m t ver t lengtlie vfiQ de PaleiMtr AtoBtenUoi 23 j 1 ALLES WAT GIJ NOODIG HEBT uitvoering billijk in prijs en vJug geleverd DRUKKER IJ ï A BRINKMAN Zrio HET BESTE ADRES TELEFOON 2745 N V UtrechtscheHypotheekbank UTWCHT Pandbfieven f 61000 000 Heservis f I 526 672 66 DE BANK stelt bewhikbaar 8 pandbrieven d 98 j in stukken van j lOQO ƒ 500 en ƒ 100 met veiTJlichte uitloting v m pei jaar De Directie Ml A J S VAN LIER Mi P R HOORWRf 7I Jaargmg Dinsdag al 1182 fiovDSCHE mum NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP IGOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCH NHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz Dtt blad verschijnt dai elljksbehalve op Zon enPeestdagen ABONNEMt NTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 25 per week 1 cent met Zondagst ed uer kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal wau de bezorging per looper geBchiedt i ranco per post per kwartaal ƒ 3 16 met Zoudagnblad 3 80 Abonnementen worden dagelgks aangenomen aan ona Bureau MARKT 31 GOUDA bu onze agenten en loopers den boekhandel en de postkantorea Onse bureaux zyn dagelijks geopend van d 6 uur Administratie ea Redactie Tele£Interc 2745 Poatrelceaing 48400 ADVEBTENTIEPRUS Uit Gooda en omstmkea behoonnde tot den bewirgkring 1 6 ragels ƒ 180 elke regel meer fQM Vu buiten Gouda d den betorgkringi 1 6 regels l 5 elke regd meer ƒ OJO Adrertfatlën in het Zaterdagnnnuner 20 bifslag op den pi e liefdedigJMlda MlTertMitUn de hdft ran den pr t INGEZONDEN MËDEDEELINGENi 1 4 regels 2J5 elke regel meer 0 50 Op de vooTpagma 50 hooger Gewone advertentien en ingezonden mededeelmi n by contraet tot leer gereduceerden prys Groote letters en randen worden berekend naar plaatamtmte Advertentien kunnen worden ingezonden door tusschenkomat van lollede Boekbandelaren Advertentiebureux en onxe agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan bet Bureau t n ingektMuen ten nde Tan opname venekerd te ifliw Da v plii xiiifl R In Frankrijk Heiriot en de kansen vooi een concentiatiei egeeung Geruchten ovei een l oolache staatsgreep Valsche gei lichten ovei 1 eoi gamsatie dei UQksiegeeiUig in JÜuitschland ten woi den tot net opiwi socialistiache figuren in aire kabinet Deze plani heltnstrasse rondgaan liviaansch aan Da t xijj schen besproken worden gesteldheid die onrust heete geBchiedeme betee dan een volkomen ni fi j iiii litieke beteekenis en ha H indenbut gverkiezing lot zoover het berich moeite waard vindt ovei met de mededeehng d praatjes te doen he t van nationaalqt meuwe miiidie in de Wil intusschen Boemstigc men ont een geestesbaren Deze t Hiimeife mets g an de poel van de heele lat Wolff de 3einen zy het m slechts met zoogenaamde Kreugermaatschappiien die alle groote namen droegen zooals Financ eele maatschappy voor d Industrie of Uniemaatsciiappy N V etc Bredberg schynt zich aan veraohdllende vergrypen te hebben schuldig gemaak t Volgen het l lad Atlehanda bedraagt de bi utoopbrengst van de vaelgenioemde Kreuger goudmyn Boliden 40 miUioen kro en per jaar 90 pet van alle aandeeien zyn door Kreuger by de Zweedsche Ryksbank beleend By den huldigen omvang van het bedryf ig de productie 6000 KG goud 20 000 K G zilver 7000 K G Anwr en 25 000 KG arsenicum Het verslag van het cffiueele onderzoek van de naar Boliden gezonden regeenngscommissia is nog niet beschikbanr hNUËLAND Opzienbarende tmtdekklng Van groote beteekenis op het gebied van atoomsplitsing Een wetenschappelyke proef van buitengewoon groote nog met te overziene draagwydte IS geslaagd in het onder leiding an den bekenden profeeeor Lord Rutherford Blaaikle Cavendieh Laboratorium te Cambndge Twee jonge ondicrzoekers Dr J D ockkroft en Dr L O Walton de resp 34 en nog geen 30 jaren oud zjju heUKn een ontdekking gedaan op het gebidd van atoomsplitsmg Lord Rutherford een der grootdjte autoriteiten op dit gebied verklaart dat men door een luchtletbge buu nullioenen kleine deeltjes met een snelheid van 10 000 KM per seotmde heeft gedre ven Hierby la het gelukt atom i te ai bt 8 Het iiesultfat na de pioaf u vai Jl tf ngewone waarde voor de verdere beh indeling van het geheele vraagstuk bir 1 eonard Hill een inder vooraanstaand geleerde legt er den nadruk op dat het resultaat veel gemakkel ker 1 dan de leek zich kan voorstellen omdat het voor de eerste maal geluk t ib meer energie te winnen dan te vertiruiken Dr Gockltroft zelf verklaart dat hy en zijn medewerker bij hun proeven tot atoomsplitsmg langa elec tnschen weg zonder gebruikmaking van rudio actieve middelen een spanning tusschen 100 000 en 5O0 000 volt wilden gebruiken Belgltf s Ingewikkelde tc m vleeaeh eantintcntcering Wat Inat België nu vooitasn ntt ons land toeT üoowel de herstenunuig in i rankrylt eerst op S Mei a a plaats heelt beai hound men algemeen in l arijii Herriot ulï de man m het oogenblik yn party dic dei uicaalsocialiErten is het best uit den suryil gekom a en men verwacht dat de e groep nog zooveel winal zal behalen by de her atemnung dat zy zeker over 1 lo a 1 jO zi tela tul kunnen bo ichikktn De soaatisten rekenen op 115 a 120 geviiHnligden Hemot die naar men zich zal herinneren m 11 24 Mimster President was verklaarde op een tot hem gerichte vraag da hij er ntet aan denJct om nogmaals de verantwoorde iyfchpid op zich te nemen voor het vormen van een regeermg 7ooala d e van 1924 Ue Pigaro mterpreteert deze verklaring van den leider der radicaal o lalisten al du3 dat Hernot het vastie voortitmen 11 ei het vroegere kartel weer ie harstellen Pe byaondere correspondent van de uil Lïpread te Daiïtug meldt dat Poien voci nemena is geweest DantBig tt bezetUin Slccnts het op het laat te oogenbl k op treden van iraiikryk zou hebben verhoed cat bondag de Poolsoht vlag te Oant g werd geheachen Het stedelyk bestuiii vreesde dat de Poolsche vloot de haven bin nen wu varen zooala indertijd de troepen Wiina iiin bmnengerukt e dairm de wereld voor een fait accompli zou stelle 1 Dezf alarmeerende berichten wond n met jroote besUetheid door den Hoogten Commissarifl van Dantzig tegengesproken In Dantzig zelf heeft men tot nu toe gee 1 olficeele tegenspraak gepubliceerd Het aiarmeerande bericht m de Daily l xpre s zou z jn oorzaak vinden m het feit dat in chauvmistiflohe Poolsche bladen al niiamien lanp ophitsende artikelen verschy nen vi aann de afsehaff ng van de onafhankelyksrechten van de vrye stad wordt ge ei3cht Vaji Poolsche zyde wyst men er op datgisteren de tiermyn ia afgeloopen die voorloopig was vastgesteld voor het recht vanoponthoud van Poolsche oorlogsschepen inde haven van Dantaig Dat zal wel de nan 11 zyn gpweest voor het ontstaan vnndfcze geheel onjuiste berichten i Het Rykskabinet heeft een begin gemaakt met de beraadslagingen waarby in iiet verloop deaer week eerst de bfgroo tiiigskwesties en de nieuwe noo iverordening bthandeld zullen worden Vormen overging tot het begrooting uebat bracht de Kykskenselier verslag uit over iyn besprekingen te Geneve Dit er slag omvatte alle kwesties die in df besprekingen met de buitenlandiKhe Staats lieden behandeld zyn vooral ius de Ontwapeningsconferentie de herstel ttwestie en het Donauprobleem Volgens dit verslag heeft ijritning te Geneve geen twyfel laten bestaan omtrent het besliste en duidelyke karakter van het standpmit dat Duitachland in deze kwestie inneemt Dit geldt in de eerste plaats de volstrekte eisoh van getykberechtlging inzake d ont wapeiung en geldt verder vooral ook het vasthouden aan de nchtanoeren van de Duitsche schadfivergoedingspolitiek De uiteenzettingen vati Brumng werden m bu zonderheden nog toegelicht door Staateeecretans Von Buelow en MinistenaU direktor graaf Schwenn van Krosigd die de eerate Duitfiche deskundiige is voor de economiAChe en financieele zyde van het DonauproèLeem Met de Kabinetezitting van gisteren zyn slechte de oeraadslagmgen ingeleul die de oplossing brengen moeten van al de belangryke kwesties die m den eerstvolgenden tyd geregeld moeten worden Teekenend voor de zenuwachtige stemming die er op het oogenbbk in Du tBchland heersoht is het volgende bericht van de Bayerische Volkspartel Korrespondenz in de Bayenscher Courier onder den titel Wat gebeuirt er te Berlijn 7 De geruchten vtm een geconcentreerden aanval op de poeitae van het mimsteneIJrumng vermeenderen Het huidige op7ien barende bericht van de Münchener Telegramm Zeituaig dat de generaalö Schleicher en Hammerstein yveng hun best doen om Groener als rgkaraimster van Binnenland ache Zaken en weerbaarheid ten val te brengen stemt overeen met onze volstrekt bc tdouwbare benohten uit Berlyn Het spel an de politieke generaals achter wiehelaa ook weer eens mensohen schynen te staan uit de naaste omgevmg van den r kspresidcnt zooals staateaecretpris Meisner strekt wat zqn doel betreft nog veel verder dan de vai van Groeoier over wiens SA poli tick men ontevreden is Met een veiwyzing naar den uitslag van de verkiezingen n Pruisen eischt men in de genoemde knngen j oen herziening van de rykuregeermg van het hoofd tot de voeten Generaal Schleicher zelf is de candidaat voor het rykakan lierschap van dit oamanlla gedoe Aliens tot dusver verregaande besprekmgen met Hitler Roehm enz dienstbaar gemaakt moe Da mvoer werd m aiwachtmg van de conaenten regelmg vanaf Dinsdag j l stop gezet doelt we vernemen dat dece week op bij zondeie vergunningen nog rund eoi varken vleesoh is toegeiaUïn zonder dat het in mmdering komt van het eerste contln gent aldus de V e en VleeeciihandM NIEUWS BUIXENLANDSC DUNEMAB IN GroiHe uiteli ng De aungekoiiHtigdo uitwttiiig der ari ei ders tn ie Dbensohe sludBiuizen is gi tet dvonct een teit gewordenS e pogingen van de regeermg om het flheidsrechterl ke voorstel door de werkgiBra te doen aan n jnen heeft geen reaSaat opgdcverd Men verwaobt van deze wiuitmg 7 er nadeelige gevolgtn voor doifinanc eelen toestand dea land aaugMKt thans een der b langrykste bedryven vJB den uitvoer stil Ugt en naar schatting daStyk een mtl oen kroüien aan buiteiüandscjie betalingsmiddelen voor Denemarken vAoren gaat oor het geval Nader wordt gemeld Jn TOnTOl l tl teraadslaagd over de uitsluiting by de Deensohe exportsl achtereen De president der nationale bank wounde de beraadslagingen by Over het resultaat O r beraadslagingen is nog mets bekend ge worden doch men verwacht verdere beperkingen van den Deenschen invoer om de valuta te beschermen De Deeneche vleeschproducenten hebben cok den eisoh gesteld dat vrye noteermgen voor den wisaelkoeraen zulle worden vastgesteld en zy met genoodzaakt zullen yn hun buitenlandsohe betaling middrlen vooral de Ehgelache ponden tegen een gedwongen koers by de nationale bank in te leveren zwëdbn Kneuger en Toll De Zwitgersche vertegenwoordiger van Kreuger gearreeteerd V D verneemt uit Stockhalm Bredberg de Zwitsersche vertegenfwoordiger van Ivar Kreuger is na gedurende verscheidene da gen te ayn verhoord door de cnnuneele politie van Stockholm gearresteerd Volgens een dagbladbencht is gebleken dat hij de leiding had over niet mmder dan vijf der Voor ntndivLe beteekent defte nvtnnelijVe chikking met veel wyl de 170 mndersn die begin dezer weeik in quarantaine stoiiden aan onze grenzen straJts nog 10 dagen in Beteie in quarantine moeten staan en teist dan gerekend worden ole ta worden ingevoerd waarby dan 7eker certificaat noodig iB Belgif voerde geaiiddeld per jaar In tusachen 1026 1930 9000 ifm vleeéctx en ves en die iiivow steeg in 18Ï1 tot 25 000 tOD Thans heelt de Belgiaohe regeering toegelaten den geaniddedden mvoer van 1930 Ons tand kre daai van toegeweaeo rutm 29 pet Eoodat we per jaar kunnai invoeren 6 6 mil K Q rundvee en rundvleeaci terwijl we va 1930 exporteerden 7 nuUlioMi KG en m 1931 7 6 nxillioeo K G Bij 1031 ia duH het verschil 1 millioen K G Voop den eereten termijn Mei Juni en Tuti kan one land invoeren 1625 000 K G rundv ö en vleoech Aan varkeua en var kenavlefseh kregen we to €iwesen 96 pet van den geheelen toegelaten invoer wat Eebnekent 11 mtllioeu K G per jaar terwijl we gemiddeld over 193o en 19S1 InvoerdeD 15 nuUioen K G per jaar Vooi het kMiietuie kwartaal kon uit aa land worden ingevoerd 2 888 000 KG aan varkens en varkensvleesch De mMihjUteid voor d regeling ia au dat B l ie levend vee en vleeech onder ééntotaal kwantum in K G etelt Daarbij heeftBelgié bepaald dat tegenover 2 K G levendwordt gesteld 1 K G levend tegenover 3 4 K i geslacht Onze Regeering dient nu ongewp r naar het gemiddelde van 1930 en1S31 het toegelaten kwantum Kilo s te ver deeien over levenden en gedachten exportHier zijn geen gewiohfen bekend van hetgeëxporteerde vee men zal dus moetenschatten en voortaan zal het wc bij uitvoeryekei worden gewogen BINNENLAND De heer Schaper verlaat ook de KamerTrekt zich tn ug Uit de politiek De lieer J H A Schaper zal niet alleai uftieden als ii f du Piovincialo Staten vaii uid Holland w ju van liij mné 1926 ge deputterde w maar l ovt ndien naar de Vooruit sthnjft als hd der Tweede Ka mör Het 18 uitslmUnii om gezondheid rede nen dat 4e i er Schaper Ich terugtrekt uit de pobtfek Wil men zooveel mdgelijk ntuka expor t ren dan ie het zaak meer jongvee en mmder oudere koeien voor export te bestemmen ale er n 1 in België debiet voor is ooala men ziet de regeling ia niet bepaald eenvoudig maar op het vleeec ex poi bureau hi eft men reed geleerd lastige kwestipg op te Iceeen r tiet aan ona land t o ewezen kwan tuipmug men zeker tevreden zyn We niee lu I lat de Invoer uit Denemarken die al vrijwillig wae beperkt van 1360 runderen tol 850 atuke per week i teruggebracihti Evenals zulks bij de Franeche R eerlng hel geval wM heeft ook de Belgische te kei nen ge ven dat de bestaande handelarehtie zooveel mogelijk mtact moeten blij r ik je bij mevrouw Drum ontmoette had ik dat parfun nog nooit geroken Dat verhaal dat die fleiich in je koffer gebrok i ia v iA ten leugen lerlercen kon zien dat liet pak dat je aanhad spikj iJinternieuw viBB Fn na dien avmid heb je er iwel voor gezorgd gtiiï pak meer aan te trekken dat naar dat parfum rook Ik veronderstel dat Je iin ere coetuume gien dienst doen iJa tierkenningeteeken voor je mede leden Van liet genootschap Je denkt dat de leden dkander her kenn 4i aan den reuk van dat parfum fuet Wat heb je nog meer Ie aaggen Ditk blieef n i tieedH bealiuteloOB blj hle deur staan Ik heb niet 4 meer te zeiggen antnoord de hij Niet Dan zal ik je laten arresteeren Waarom Ik heb niet op mijiï geweten Jawel Hiet El Nuestro genootschapliteft je f edmgen Stp Gregory Horn in en al tg lokken Jlj weet waar hij op hel ogenblik 18 Ik weet met Vertel dat aan de pohtie Fn Perns dtak zijn hand uit om op den belknop op7ijn achnjfbureau te drukken Ho wacht even aehr ouwdt DiA Hij zweeg weer even en er kwam etn boo aardige glimlaf op ijn gezicht Ik zal je aMe vertellen zei hij toen Peine trok zijn hand terug an drai bel knop en wenkte Drum voor ijn schrijf lureau te gaan zitten Dat w verstandig van je meritte hijkoel op Wwit Tttmdfd Üuk liet viir iliiikt zijn aigaret ml zijn inger glijden en werd doodsbleek Wat eh Wilt bedoel je fltotterdf liij Precies wat ik zeg Je wilt aeker wel aoh viiendoJijk zijn om niijn vraag t be ant wortpdi n nittwaar Natuurhjk Drum ha zich spoedig hereteid en raapte onder net spreken zij i sigaret op AIh je riiij alleen maar wilt ver IcIU n Hoe je ei bij komt om mij ooiets te Möü leiris zit li f Het eenigo wat hij van de aak begrtep was dat Duk de bij mderheden vaii den moord cp Medina kendt en moeite deed mii daar geld it te slaan Nu I errifl zoowel het parfum alt het liriTl ln rktnde en bovendien wiet dat Ditk kamer woonde in Weet End m de buuil van Earl Street was het hem al spoedig duidelijk wat hem te oen etond Hij waoKtte tot bet donker was en tuurde Ihck die wet Inj zijn moeder zou zijn een kort dringend bwefje om nog dien zelfden üvond cp Hom Hall te konieai Hij vertelde uiovrouw Cargoe en Laura daf Hurker de nieenmg waa t negedaan dali Sir Ciregoiv een bezoek aan een van ziju vi lenden braoht en binnen enkele dagen wel w fr thuia zou komen De dames iwaren hierdoor fin Ixetje gerustgesteld en be loten Arden s uitnoodiging om dien avond naar den thouwburii gaan tooh mam iian te nemen Nauwelijks waren zi uitgegaan of Dick er cheen Hij drukte Pern hartelijk de hond stak een aigaret op en lieH zich b hagelijk in een fauteuil vidlen En Perris begon hij luchtig wat ieer aan de hand kerel Ik wdde je eens onder vier oogen preken antwoordde Perns bedaard Zoo Ga je gang hoor Waarmee kanik je van dienst zijn Waarom heb je 8ir Gregory op denhoek van Eorl Street opgewacht en waaiheb je hem heengebracht vroeg Perns die besloten had om maar mM de deur inhuu te TsUm liMJt aat halen Al je soms van plan bent riii dnirop drwii to gaan dan a ik w En hij tond op en liep ntsr de deur ifl je deze deui lUitgaat waarschuwde 1 tiri s dan 7al ik j onmiddellijk laten ar leatttren op grond van het feit dat je de hand hebt geba l 111 de verdwijning van 8ir dregoiv Horn lliTim bleef iKBluiteloo bij dedeurataAH T vra fen Sir Gregory ia plotseling Verdwenenf 11 ziKiat j i e rijpt willen mevrouw Nenjufiouwf Hom raag weten wiat ep met hamgi lx urd Ls Hoe kan ik dat weten rOmdat JIJ hem opgewaolit hebt Hoe kom je daarlnj vroag DrumnitawHgien r maai tegobjkertijd voorzicii tig Perrirt haalde den twwueten brief ta voor jicliijn Dat ifl j uw sclinft je woont op kofiiem UI dt buurt van Earl Strett en deze hrief mikt na ir het parfum da t jij ge liru kt prak hij tot Dusk Dat parfum schijnt groi ten indruk opje te hebben tfemaakt merkte Diok spottend op Zal ik je eens wal aeggen m ieer Riohard Drum verklaarde Perria kaJm maar nadtukkelijk Je bMit een groote diurk Margeret lieeft mij verteW Margeret is altijd Bibillijk tegenovermij viel Diok hem geprikkeld in de rede Vu iemand die vervolschingenDruni eprong woedend op Dat IS jaien geleden gebeurd en ikxia met in waarom je oude ko en uit de Ale jo dat U ed don zou jt moeders hirt breken aei hij norsoli Daar zorg jij 7eH wel voor wae het fliiijiiende antwooixl Fn het zou hee wat beter z jn dat jij nu aditer alot en grendel werd gezet dan dat daarnite gewacht wordt tot je een nieuwe miadood hebt begaan Ik bega geoir misdaden Zoo En die oetopufl op dezen brief dan meneer Drum Ik t 0gnjp heusch met wat je sdoeltstotterde Duk doodsbleek Pardon dat doe je wet Ga zitten envertel nuj preeiee bo het kcHiit dat jij Bdbent van het EU Nue ro genootecSiap Drum bleef l erria een oogenblik tijf van chrik aanstaren Hoe eh hoe weet i dat totterda fii Dat doet er niet toe Of wou jij soma ontkennen dat die oottopue het ibleem i van het El Nuestro genootschap en dat ji daar lid van bent Denk jij soms dat liet parfum daariets mee te maken heeft vToeg Drumzenuwadi tig om het antwoord op Pemavraag te ontwijken Js dat denk ik mderd ad ze Parria acbeip terwijl hij den ander atrak aankeek