Goudsche Courant, woensdag 4 mei 1932

STADSNIEUWS den Raad gebrMht Ook heUdvfflS htie IS voor den Raad ter viaie geS In verband met een circulaire van Gert Staten zal den Raad een afzonderWk stel bereiken ten aanzien van korting J wedden van den Burgemeester den sL t ris den Ontvanger en de Ambtenaren vu den ® urg Stand daar deze door Ged Staten worden vastgesteld onder goedkeuring C de Kroon Een afzonder ik voorstel betrS tm de korting op de Wedden van den Com missarlB van PoHtie dat door de Kloon wordt vastgesteld en van de wethouders In het aan dit schreven toegevoegde con ceptbesiuit staat behalve de hierboven w noemde korting vermeld dat onder jaar lyksche bezoldiging wordt verstaan het voor een geheel jaar berekende tota be drag der onder welke benaming ook aan de betrekking of betrekkingen verbonden vast inkomen voor zoover met strekkeiule tot vergoeding van onkosten aan het vervullen dier betrekkmg en verbonden Voor het g ot van vrye woning en van vrye kost en inwoning wordt het bedrag gesteld als voor den penaioengrondBlair geldt Kostwinners zyn zy die naar het oordeel van B en W door hun inkomen geheel of byna geheel voorzien in het onderhoud van het gezin waartoe zy behooren Het bedrag der jaarlyksche korting wordt tot een heelen gulden mar beneden afge rond De afdeling fotografie van de Hukvld ttentoonstelUng Het IB gebleken een goed idee van h t tentoonatellin sibestuur te zyn geweest üe orgamsatie van de afdeeling fotografie op te dragen aan de Amateur Fotografenver eeniging Gouda Het resultaat is Een nationale fototentoonstelling die de toets der kntiek kan doorstaan Van de ruim 260 ingezonden fotowerken werden door den jury een 150 tal tol de tentoonstelling toegelaten Overwegingen die tot deze siberke sohiftmg leidden varen lo De beschikbare plaatsruimte 2a wilde men de expositie aan belangrij cheid doen wumen door uittsluitertd goed werk ImV laten en 3o komt het di n laatsten iU al eens voor dat eiffn fototeii oon8telling tt veel van t goede biedt wat een rusüf ra goed bekijken oomogelyk maakt In velband met dit laatste puit wen bovendien voor de foto het nisön tege dtete van de zaal mgeiuimd Ingewyden zal het zyn opgevallen dat alle pnjawmnaars zonder uitzondering lid z jn vaji een of anderen fotoclub Hieruit blykt weer eens overduidelijk hoe nooda kelyk het voor een amateur fotograaf i ich aan te sluiten by een goede verteni ing Plaatagebrek maakt het cms onniogeluli al het mooie wat hier hangt te bespreken We willen flechta hier en daar een greej doen Van het buiten mededinging ngezonden werk valt ons vooral op Berssenbrugge 9 Visvhpoort Hier iö door een terlc per soonjyk beïnvloeden een schittet nd effect bereikt Ook z n 4 9ette met de scherpe hoekige lynen ia bmtengewoon frai Van fechaejmian koroien ons Naar hiüB en Clairveaux hoewel ietwat hRid het meest bekoren W Verwey zond Zn fraaie Nevel en het teere Aan de Diem in Hee goed van stemming is het Amsterdamsche sta isgezicht met de aapjeskoetsier van Bern Eilers Deze foto al zoo langzamerhand ook historische waarde krygen In klasse Senifores valt ons op het werl van den 16 jangen eerste prys winnaar Veerhng Zn 4ithograaf vooral iB een fraai stuk werk heel goed van toon en compositie en prachtig van actiP Zn Lwh teiute lynen munt uit door ongintele opvattmg Inderdaad deze jeugdige lithtbeeldkunstenaar belooft wat voor de toe komst Van geheel ander genre is het werk van Van Aken Hier hebben we te maken met een van de modernste uitingen van de fotografie Niet hot wèt maar het hèe speelt h er da rol Uitsluitend op vl ikvulhng en lynwerkmig wordt gelet Dat ook de jurj voor dit streven waardeering had bewgsl de tweede prys waarmee z Fxoti ifh bekroonde Van Zoetmulder willen we v ermelden het ongineele De Begrafeme Uitatekend van techmek en mooi van opvatting In klasse juniores muntte uit Regfii van Funhoff dat met de eer te pry werd bekroond Hoe voortreffelyk zyn hier de ïvaterdroppels t fen het venster weergegeven Belzak zond een fraaie foto van een iwndenfcop karakter terwijl ook m Levende porcelem opviel Graag hadden we deze laatate foto echter wat pittige i HOEDEN GOtJDA 4 Mei 19S2 Nog geen nieuwe Kleiwegsbi ng Gedeputeerde Staten geven in ovei weging de bestaande bi ug te vel beteren B en W stellen voor den post op de begrooting 1932 te schrappen B en W hebben in een uitvoerig schry ven aan den Raad mededeeling gedaan hoe het thans met de Kleivvegsbrug staat w aarvoor op de begrooting 1932 een bedrag IS gebracht van ƒ 81 2O0 als raming voor aen bouw van © en nieuwe baacule Jbrug mplaatf van de tegenwoordige draaibrug waartoe de Raad op 8 t ebr j besloot Een geldleerang tot dekking van de uit dezen bouw voortvloeiende kosten ts nog niet aangegaan wel bood de heer H Zanen Czn lid van den Raad de gemeente aan de voor dezen bouw benoodigde gelden by wyae van geidleening a pan te zullen verstrekken t gen dezelfde voorwaarden aU waarop de laatst uitgegeven geldleening dezer gemeente is geplaatst n I tegen een rente van 5 het te leenen bedrag al te lossen in wterlyk vyf jaar en met lecht van conver ue ha 1 Januan 1934 een en ander onder vender beding dat de gemeente elders in een geldleening tot dek ting van deze bouwkosten met zou kuntien sla De gemeentebegrooting voor het jaai 1932 IS midde en yl door Gedeputeerde Staten nog met goedgekeuixi en ter zake van deze begrooting werd van dit College een schrijven ontvangen gedateerd 1K12 April j 1 vvaaroïi B en W de aandacht van den Raad vestigen Nadat Gedeputeerde Staten in verband met meerdere op de begrooting van den ka pitaaldienst van 1932 voorkomende uitgaven verband houdende met de uitvoering van meuwe werken de aandacht van B en W hebben gevestigd op hun circu aire van 24 26 November 1931 G fe no 6 waarby werd medegedeeld dat d è n slechts kapitaaNmtgaven door hen zouden worden goedgekeurd indien uit de ter gake desbe treffende toelichting met voldoende zeker heid blykt dat de dekkingsmiddelen be schikbaar zyn en dat dan ook wanneer deze met aanwezig zyn in den vorm van e geldleening deze uitgaven dienen te worden afgevoerd achryven Ged Staten aan B en W Wat betreft de uitgaven voor de vervanging van de Kleiwegsbiug ook de7e uitgaven zullen in geen geval op de ge meentebejfTooting kunnen worden toegelaten wanneer geen dekkingsmiddelen beschikbaar zyn De koeten van den bouw van een baseulp brug waartoe de Raad bestoot zyn te ramen op rond ƒ lOOOOO Mocht Uvf gemeente er wederom slagen een 5 percents leening te ui ten dan zal bi een aflossing in 40 Jatfr ƒ 9000 aaij rente en aflossing Ar aehuldigd zyi Weliswaar bespaart i en aan nderhoudakosten van 4e best Ande brug naar raming van den diepst der Gemeentewerk ƒ 3600 do h m tte min zal ax g een aanzienlyk l edrag aan rente en aflossing te weten ƒ 4400 ten Uucte van de gemeente blyven Wy vanden hienn aanleiding h te verzoeken den Raad uit te noodigen den bouw vMi de baoculebrug m nadere over weging te nemen en te onderzoeken of met al aog een oplossing gevonden kan worden in verbetering van de bestaande brug nu toch verwacht mag worden dat het verkeer zal afnemen wanneer het meuwe wegenplan wordt uitgevoerd Hier wordt dus met alleen de vraag ge ateld Öf dekkimgsnuddelen in den vorm van leenmgsgelden voor den bouw van de i euwe IQeiwegsbrug aanwezig zijn waarbij er rekening mede zal moeten worden ge houden dat de aflossing van een eventueel hiervoor aan te game leenmg over 40 jaar zal moeten worden verdeeld maar teve ib het verzoek gedaan tot nadere overweging van de vraag of mede met het oog op het te Verwachten aftwanend verkeer by voU tooiuïg van het ndeuwe wegenplan waarly het groote verkeer z jn weg met meer za zoeken door de stad maar daar omheen met alsnog een oplossing kan worden gevonden in verbetering van de bestaands brug B enr W leggen thans den Raad d e vraas ter beantwoording voor fi en W zyn bereid indien de Raad met het Provinciaal beatuur van meening is dat op het reeds genomen beslwt tot bouw van een meuwe basculebrug moet worden terug gekomen nadere voorstellen tot verbete ring van de bestaande brug te doen Naast het in 19S0 gedane voorstel tot verbetenng is een ander by den dienst van Geoneentowerken aawvezig waarby tevens rekenmg is gehouden met de verbreeding van de trottoirs ter weerszyden van den ryweg op de brug De kosten van het laatste plan beloopen ongeveer ƒ 8000 Waar B en W gebleken i dat de onderbouw van de brug niets te wenschen over laat en voor het meest swaw moderne verTteer met de manete gevaren biedt is wanneer de Raad aan den wenach van Gedeputeerde Staten wil voldoen naar de nioening van B en W zeer zeker eën afdoende oplossii tot veriteteriiïg te bereiIcen Ten slotte merken B en W wat de mo tlveering van Gedeputeerde Staten betreft nog op dat het versohU tuss en het jaarUjks te voteeren onderhoudsbedrag en dat aan rente en aflossing respectievelyk onderhoud aan een nieuwe brug verbonden nog belangrük hooger is te becyferen dan Ge 6 Mei Anna JudiJc d v j 1 de Leeuw en M rompero bpienngatraat oJ ONDIiiRTftOUWÜ 4 Mei M IJsbelstyn en J A M Gooseens G C Iteebeen en O Boot R J J Zaadnoordyk en G J Jansen MG Jansen en M H Bos C J Soheepbo wer en O Cabout GETRlOiUWD 4 Mei F G Kroon en A Hendriks HA Carlier en H Verhoef O Pnne ea M A Len A Schouten en C M Kooreraan A F Steenbergen en D Steenbeek S C van Hooff en M J hchnned OVBRtLEDi N 30 AprU Hendnk Ane Vos 7 d 2 Mei Jaharma vau Dam geh met 1 Vermy 69 j Agenda 4 Mei S uur Gesbouw Damel Goudsthe Red dmgbbngade Cursus voor dames en heeren 5 Mei 2 uur n m Sportterreun van Gouda Gr Florisweg Demonstratie van Politie o Mei 7 3 uur Toeriateiittub Tot ons plezier Fietstocht naar dk bloemenvelden b Mei uur Concordia Weathavcu Jaarl Alg verg van de Ver tot Bebtry ding dei TJBA 4 Mei 8i uur Soc de Reume boven zaal Alg Verg afd Gouda van de Ver van Vr jz Herv in Zuid Holland 10 Mei St Janskerk Orgelconcert te geven door den heer de Man ten bate van het CriBiscomite Zang van Mevr A DinetRiesz Ir Cuperus viool U Moi 8 uur Soc de Reuiue Alg ledenvergadering afd Gouda Ver de Ved Padvinders Zondagsdienst doctoren j Morgen Hemelvaartsdag vervoege menzj h by afwezigiieid van den huisarts by dedoctoren Dr Rups Tiendeweg en Dr deBoer Gouwe Urr DEN OMTREK REEUWIJK Gemeenteraad Üpinbiit roadsvergödiwmg p üuiödag 3 Mei s n m twee uur Aanwe ig alle leden o rzilt i Buigemieeater I l I ucaase Ingekomen ichrijven 1 loedkeuiing van öed htateii houdenIe goedki uring van een ka eldli enini grO t 6 X UI j d Staten waarbij afkeunng idt uitgföpiokui ovüi het geven van IxiiU tv ilugeii aan landden tuinbouwers by liel m dienst nemen of houdtn van peia oeel hryven van het iiiada lid van Idsinga 1 t lil ledteling dot hy 7ich h eft uangesloten by de O S P doch niet wenschte te lelnnkfn vooi het raadalbdniaateahap 1 her SCHOini N a d a p hetreuit het dat de hf 01 vfin Idrfinfu niöt httft be tnnkt daai hy is gekozen p t programma lil U S D A P Spreker beliwyfelt oi dit wi l fatftoenhjk is en verzoekt den Voorzit ttr litt gesprokene nipt meer te beschouwen 111 de S T A P l mit 2 11 iiniiitii mci aigöhii ne ateiiin pn Jii verband net de wljzigilig van dt leg j r nii V ftpaden Pn egen moest wijzi gui van de politiPveroWening plaats ha i ben tpTït het oanwijven van tiet rijwielpad en wandelpad langs de Luoasselaan Met iiJgeni ene stemmen vastgesteld De verordening lot licffing van rechten voor het bevaren van d n Plas Elf hoeven ingetrokwn of i tel van B en W tot intrekking van de vBior leningen op de heffing en invordering van recihten voor t bevaren van de plas FJfhoeven De Voorzittei van Ged Staten verzocht in een schryven waarby nogmaals de adressen V in d velschillende bonden zijn gevoegd en besluit te nemen tot intrekking van de veroideningon buiten werking te aleilen kan met andtre dan by pen Konink lijk goedgekeurd iaadgl efllult Daar de be doelde rechten tocii voor 1932 en 1935 niet geheven uilen worden wordt voorgesteld het by de stukken ter Inzage te l gen en het besluit tot intrekking te nemen Na enkele bteprekingen wordt aldus be wtoten met 1 1 stemmen Tegen stemde de hppr T van Boon OnbtffOMbaarverklaring By voiirkomendü zaken deelde de VOOR7ITTFR mede dat B en W by de Gezond heidflcommissie tot onbewoonbaarverklaring nn ie woningen vroeger bewoond door A Bakker en mej Hogen aangevraagd De hui7Gn itaan nu ledig De Gezondheidscom missie had meflegedeeld dat met pen ver bouwing de huizen wttr bewoonbaar kon den worden gemaakt Na ppnige discussie wordt met algemeene stemmen be loten deze huizen onbewoon baai Ie vei klaren v a CAREL KROPMAN 30 GEMENGDE BERICHTER Acittjarig tneuije vermist Tn De Lier bij Delft werd suida een paar düigeu du 8 jaiigt Annie Boere vermist Oevieiftd werd dat het kind otnvoerd waa Het nioet het laatht op etn emzajnen land weg zijn geaien ietor vond N liet lijkje uit een dioot uabij dl ouderlijke woning uit het witar opgehaald Vader en zoon door een draaiende bb gegrepen BU het inmetselen van een ketel Beiden zwaar gewMid III u tooinw irich Pil irijkinrichlang aan den Beauidenhout m den Haag £ ijn gisteren twee werkliede vader en zoon door een draaiende as gegrepen en zwaar gewond In de p wa olun richt ing w i men herig pn ketel in te nirtselen Een zeveutienjan ge metselaar di oip den kHel aan het weik WU6 iB dooi een draaiende m gegraiien Hij wTrd eenigp kif ren in de londte geslmgerd Eerst nwiit de jnnehluig builen werkm was gpfteld kon de jongeman l evrijd wor den Het bleeR cfat hij aijn reoliterenkel en vermoedflijft © ok ijn linkerejifeel had g broken terwijl bij oort inwendiiït koen ingen had bekomen Dp va Ipi iad en waib hoofdwond en II hersen icliudrling bekon en BINNENLANa G me nteraad v n Dordrecht De Mlarbkorting an 2 i reep 5 ungenomen DoDidiit d ateiiimeii in de vergMtermg wui AWf èfuie nteraad m Dordrecht de on o VuMheriJwet tr edt op 1 JuU in werking Rij Xr £ an 20 pnl SUatsblad No 173 tjb 6 d fat de ViesJieri WPt p Z juJi H Hl werltimj za treden JEiti radio quaestie D ttittmding van hn Mengelberg concert d gteteravond in Par js werd gegeven JQm merkwaardige mededfeting TUI den KJCO Toen gutteravond de Katholieke RadioOmroep gpna lprd wa ti t l et oogenbiik wmi 7ij het tncert vah het L p omroeper an den Katb Radio Om roe verbond an iideae niededoelmg nogeen rpmerkuig Hi iiPwaagdt van de zilveren kooiden die een om roep vereen Iging die liet woord Algemepna in haar naam voert bedoe d werd natuurhjk de AVRO aan wendt om jdeli het monopolie vaji iets te waarbïrgen Uie ziKerpn muren waren dooi Je deiöbetteffende omroep vereeniging bJtjk baar zoo hoog t tndom iiet Am terdaineche Concertgebouw pgetrokken dït dit opoen mogelijkheid ag om de uitzending van hert Parysühfi conrert via Uai TCRO te var wpzenhjken zonder in botsing te komen met de bewuste om roejtvereen iging met de zilveren koorden Oe omroepei van dep Kath Radw Om roep zcti fe het 1 1 te hPtreuren dat door rt dergeltjJie verb n ten is leunende op geld aan Niderlflpd deze mterebsanto l ft iijisehe avond ou moeten worden onthou den wflflrdoir na land lu de oogen van het Fianwehe volk wel zou verschijnen als maller daji mal De K R O het het oor deel o er deze ging van zaken gaarne over afln liiistei ri l Jedeilond fii zou vooi znh in fo ittekoniat ovpnwegen dat tegen dfigeiijkt con Mjuentiee kon woiden ge daan Infusachen kon de K R O mededeelen dat hij dtanietlemtn in slaat ou zijn om dezen avoïid aan de Imsteraarrf de num luere te bieden die door het Mengelberg oiehest III l rij werden ten irehoore ge bracht Die 1 ummere kwamen daarna inderdaad via Hitizen doji Door de Paiij ïphe R vdio werd Ivet Mengelberg concert uitgezonden Die uitzending zckei door den K R O opgovnngen en v ei volgens door hei uitzen hng u 11 door gegeveai bij on to lajide Deza maatregel past dp K R O blijkl ani lop nu hij geen gplwtenheid hnd om door II iddpl van un Puren lijn de uitzending int l arijs legehecht tot ttand te biensen lïp I D hppft zirh Kl8tern ond dadelijk t t Ipu KRO te HiKeisum pewend net liet xprzoek om inliclitiugeri doch deze kmdPh nfel n orden verfltiekt Wij hel lien niui even eni lof de A R O p Hilvprs iim cpncht met eznelfde ver ek dfljii dl pjdo men oni mede dal de A V Jf O ich inderdaaJ het alléén uityen fin Il ht UI de iiuixiek van hol Conoeil ttniHv I Il tl ift gewaaiborgd jooals In zfijv I oridcrt zaken iemand idi een niWwitonI lOfhl xer ekfrl De VVRO b ntt dl mil ipkuitzfodiiig ten lK hoeve fln liaai 111 I laai duur i het wonder laf IJ il It uitzendrecht dan ofk vot r zicJi ilt n pi iht V 11 aji jprc ijde veinam hef blad ui dit h Jid noir dat n Februari v n dit jaardni II I nnct ilpdioiiworchext werd uitöP vo id ff Mk van maeek onder leidingt n fl 1 van lei Bi t welke uilvoenng deIv I o iItii vooi hare tui leraars zou I 1 M l n Dil gaf de WHO I nnf tmj nni gehsef eigener bewe I 11 KR O t doen weten dit ie I lilm i af tanrF wUde doen lil I I PHtl uif pndingerecht van f hmm MilvfLiintten mtydat de 1 Ir I I gelegenheid verkreeg III Iftiuuek via zijn j tudio uif Du aanbod van do AVRO J ï tb Rad o Omioep evenwei a J ferugbet in 2045 posten lU 4lUiU i zoodat hun tegoed ultimo April bedroeg ƒ 2 657 57911 In den loop der maand Apnl zUn 73 meu we boekjes afgegeven 12 oude boekjes op meuw in gebrmk ge telu en 245 iwekjes geheel afbetaald zwodat aan het einde det maand Apnl 10351 boekjes m omloop wa Schadevergoeding van ƒ 70 000 De gemeente Breda veroordeeld De Hooge Raad heeft uitspraak gedaa uzake een proces van de heeren H W Paes te Nymegen en de N V vh H J Nevleinorst te Gouda tegen de gemeente Ureda waarby de gemeente Breda werd viroordeeld tot betahng van een bedrag van ongeveer ƒ 70 000 Het werk betrof de uitvoering van de Invtsn in den Belcrumpoldei te Breda in begin 1924 Er ontstond een geschil tus ichen aannemers en gemeente echter de Uemeente weigerde tot arbitrage mede te werken In hoogste instantie werd zy gedwongen een arbitei te beiweratn Daarna weigerde de gemetnte de schadeloosstel liiig zooai i deze dooi dm arbiter werd bepaald te betalen waarom weer pen nieuw iroces werd begronnen hetwelk nu alle in stiinties heeft doorgeloopen met het gevolg dab nu de gemeente door den Hoogen Raad werd veroordeeld de door de arbitragetomniHsie toegewezen schadeloosstejling te betalen Ala advocaat in deze zaak trad op mr Dbnket te Amsterdam Medische sportkeuring Op initiatief van den Goudschen Athletiek Knng zal op Woensdag 11 Mei te 8 uur in de bovenzaal van Het Schaakbord te Gouda een vergadering worden belegd om te trachten tot oprichting te komen van een Bureau voor Metüsche Sportkeuring A oor deze byeenkomst zyn de versthillende Bondsbesturen uitgenoodigd Het vvoonl zal worden gevoerd door den heer J M Hardeman De Khoolapoptdag wordt gehouden op 28 Mei Naar wy vernemen 7al de schootaportdag ook dit jaar worden gehouden en wel op 28 Mei op het Olympia terrein Schouwburg Bioscoop Voorstellingen op Hemelvaartsdag De SchouwburgBioscoop zal morgen op Hemelvaart dag in den Schouwburg dne voorstellingen geven van de spannende Ufafilm Het geheim van den derden nacht een spannende mysteiieuze misdadigers film uiet Gerda Maurus Han Brausenwet ter Hermarm Vallentin en Otto Walburg Deze spannende film zal alleen op Hemelvaartsdag worden vertoond Voor meerdere byzonderheden raadplegp men de betreffende advertentie In dit nummer Een aanrtldlng Gistereraiamiddag had een aanryding plaats op de Kleiwegsbrug tusschen twee luxe auto a bestuurd door J W te Hilver smn en Th B te Gouda Ferstgenoemde auto werd eenigi7in beschadigd welke ftchade met door verzeke ring wordt gedekt Juliana avond van den Bijz Vrijw Landstorm afdeeling Gouda isterenavond heeft de afdieling Gouda iui den Bijz Vnjwilligen Landatonn op ffo tehjke wijze den verjaaida herdaolit H K H Prinses Juliana en daaraan fpveng verlonden een prapaganda voor het fuut van den B V L In de zaal Concordia aajï de Westl aven njocht de voorzitter der afd Gouda d hfer G J j Pot een groote schare belungitell enden wel 40Ö 500 onder wie vole dames begroeten In het bijzonder richtte de voorzitter een welkomstwtwrd tot de autoriteiten de oud minister van oorl Excellentie J J C van Dyk de pa toor aalmoezenier H Elberssen burgemeester Caarlandt kapitein Boulogne en de beelnursleden van de Gewestelijke LandstonncflmmiHsie die riïede tegenwoordig waien De heer Pot leidde den feestavond met n enkel woord in waarin hy het 4oel van feie byeenkomst uiteenzette de RADIONIEUWS Programma voor heden Ilil €i 11 111 5 30 Tiio W Diukker en t iam to n 5 30 RVU Schaakcursufi door ir Max Fuwe 7 00 Dr H B Wiardi Reek 11 an Sosiiitiriatie en odalisnie 7 00 V A Il A orkest 8 00 Wakker en Tropenduit 816 V RA oigel 8 45 Een aaniheid men i idio luimoie kL van h Sclnller bew M BetinfanlpDekker 9 15 Onthouders Radio Coilut 9 30 VAR orkeet 1015 Nieuwe Ovprlioiiiden blijspel van L A Kolf Hpiina n A RA tooneel 10 30 Conceit VARA oikeHt 11 00 Vaz Diafi 11 16 1200 Grainofoon Huizen 6 00 oor d landbouwers 6 45 Cauflcrie floor X Stapelkamp 7 00 Causeite dooi S Dijkstra 7 45 ed Chi Peiabureau 8 00 Peentavond lor gelegenlieid van het 50 j rig bestaan van den Handeis én Kantoor be hejidinbond Mercunua Vanuit de groot 7aal van de RotU idamsehe Diergaarde 1 100 Üuderuuitje 10 30 Vaj Dian 10 4011 30 Gramofoon 459e pJED STAAT U RtJ 4e Klawe Trekkmg van Woensdag 4 Apnl Hoog prglen ƒ 1000 8426 11332 ƒ 400 644 ƒ 100 2517 Prijzen van f i5 850 955 1040 1135 18 2 2083 2288 2291 2342 30r 3063 3296 351H 3607 3864 3931 4478 493 4952 5034 5102 5468 5529 5604 Ö151 6278 6358 6498 6617 6770 6940 6W5 7372 7609 7890 7892 7949 8067 8167 8498 8580 9112 9Ö 4 31 10498 10683 UOOl 11037 11459 11611 11780 11834 12148 12221 1284o 13067 13274 13363 13530 14064 14218 14438 14473 14915 15224 15616 15626 15830 16445 16491 16632 16797 16954 17243 17348 17495 17701 18168 18196 18330 18495 18 27 18531 18960 19107 19465 19794 19946 20035 20362 203fl9 20463 20897 20898 MARKTBERlCHfËN Veemarkt Gouda 4 Mei Kaasmarkt Gouda 4 Iei 265 partijen kaafl l njzeii Ie kw 111 1 hl vui f 17 20 2e kw m rm tn 11 16 Hflnd tiaag 174a iHJiidfn boter fioehoter van f 0 45 0 50 p II Woihot r van f 04O 045 p p Handel vlug 147750 Inks eieren Kipeieren vaji f 2 2 50 i oi 100 ftlukfi Fendeieien van 1752 25 pLi 100 tuk Hindi I matig Coöperatieve Zuid Hollandsche Fierveihng 4 Mti A ingevoerd 189300 kipeieren riij en 5658 K 190 2 00 66 60 KG ƒ 2 10 220 60 62 KG 2 20 2 30 02 64 K G 2 aO 2 50 1 luine 60 65 K G 2 1U 100 alles per 100 stuks anv jei 3000 ndeieren Prijzen f 190 2 30 ppi llQ tufcs Graanmarkt Gouda 4 Mil D 1 iijiiiujidi 1 WK door de i i oiidore iriiiktdie van te weinig beteekeni om m iioii iint te gi ven Coöp Groentenveiling voor Goiiduen Omatreken 4 Mei Spiiiayie f 1 2 3 50 Po teleUi f 14 24 pfi 100 K G Rabarber 2 20 3 00 Peen f 10 17 Radijs f 100 1 flO Se derie f 1 00 1 90 p r 100 bos Bloemkool f 11 18 I kn la Ie sooi t f 2 90 60 2e soort O 40 ri sb III a JOtAO per 100 tuks inijlMKnien 1 03 per mefieii pimo I jj q Kawmarkt Woerden 4 Mei Aangevoerd 215 partijeai Pnj zen Ie kw UI rm f 18 2 3e kw m r ra f 4 17 pw ï K G Handö traa T AATSTE BERTrHTEN DRAADLOOZK DIENST De Michellne auto in Roiendaal aangekomm R008EÏ DAAL 4 Mal Hedenmorgen oi iivierde in ons land de bekende Miciielme auto op rails Op het atation te Roosendaal het eerste Nederlandsche station waai de wagen aankwam bevonden zich zeer veel belangstellenden Om ruim 10 uur kwam de wagen met i n kalme vaart en volkomen geruiechloos het station binnengereden en loptp op de middelste lyn tuascihen heti pirste en het tweede perron Allereerst wer den eenige douaneformaliteiten vervuldl wonina de vertpgimwoordigprs dei Miche line fabrieken namens de directie der Ne l Spoorwegen dot r Ir Kaper wei den begroet De waipn maakt den mdtruk van een gewone auto Hy loftpt p met lucht gevuJde handen met on i i anning van 6 atmosfeer De motor wordt met gewone benzine ge4 dreven Hy kan ten snelheid behalen van 120 K M per aur VeraehiDendo remproeven die op het stfttiomemipitaeement te Roo sendaal werden genomen verïiefien schltte rend Dp wagen vertrcA te 10 So uur in de richtinv Breda minizv nur Utrecht gezien Van Mevr van t Hoen v Buyten troffen we e i fraaie avondopname van Gouda aan t Stokvischwater van Klapw k was goed terwyl z n 3ozen iets zachter had gekund Van den Goudsohen amateur H W Kamphu iaen hing tenslotte een heel goed Portret terwyl ook z n avondopname goed waa Beknmingen KJaase Seraores Ie prys C C Veerling Jr Autóterdam 2e pr Th v Aken Amsterdam 3e pr H a Weisz j msterdam 4e pr H Meiset Hengelo 5e pr D W d Weel Amsterdam 6e pr Aug Gregoire j Voorburg Diploma voor byzonder vendien teluk werk veaTmerronG W BiMiolt Amsterdunl A V Bnakel Leenlam J H Dijkbout Wnenter A Gjwenö Jr Den Haag C J Smeele Den ïïaag B Swanenburg Gouda Steef Zoe tniulder Schiedam J Klasse Juniores Ie pr a Walter Funhoff RottemJam 2e pr F C Kl iwök IW d m 8a pr Mevr N A v b 1 Hoen viering jMi PrJnaesee wrjaardag en aankweeking nn het beftrip van saamhoorigheid en vor jerlandshefde tot nteun van het voreten 18 tot meerdere welvaar van ons volk 0 Bjjz Vrijw Landatonn benchikt thans 61 75 000 man dia bereid en paiaait zyn om elke revolutionaire poging af te slaan de hanrthavmg van rust en orde en vnji Iw tl tJ gezag te verzekeren Op vonretel vran den voorzitter w r4 iWIl egram van gejukweneeli gezonden f nses Juliana waarna met enthousiasme oor nlle aanwezigen staande het Wilhelmna d gezongen Da ten Bnnk die den avond met kon t lwonen had in een kernachtig achnjven si n aympatiiie voor d n K V U doen J t I I h T O 1 l ï ld Df dp i s uM pn i neeit den Inndp te nopttn doen el in een zéér eisei aardig licht rhtfei r jn de nïli Vic KRO HerPTOnd gemeend hm deputeerde Staten aangeven Het gewoae onderhoud van de herstelde bru f zal toch zeker belangryk beneden een bedrag van ƒ 3600 per jaar blyven Wat de ovenge door Gedeputeerde Staten ten opzichte van den kapitaaldienst 1932 gemaakte opmerkingen betreft meenen B en W dat het gewenacht is daar zy er nog niet m geslaagd zyn voor déze objecten middeh een Idleemng de rióofti ge dekkmgsrmddelen te vinden deZe pöifljen tydelyk van de begrooting 1932 af te voeren Zoodra het g ukt zal zyn hiervoor een geldleening te slmten zullen den Raad opnieW voordrachten bereiken tot het brengen van deze uitgaven op den dienst 1982 B en W geven dit den Raad m overweging omdat zy het met gewenscht achten dat ten gievolge van het een en ander de goedkeuring der gemeentebegrooting 1932 nog langer wordt vertraagd De afvoering van deze posten van de begrooting 1932 wordt thans door B en W V oorgesteld Aanbeveling gemeentea rchivans Ter benoeming van e n archivaris voor deze gemeente hebben B en vV de vo gen de voordracht opgemaakt Mejuffrouw M A C M van Hattum werkzaam aan het Kommklyk Htii a i hiefte aGravenhage en het archief van hetMeisjeshuis te Delft Mr T J Beyerman volon iir aan etarchief der gemeente Amitcrdam Het ligt m de bedoe mg de oen lemmg m de eerstvolgende vergadering aan de orde te stellen Gouda s Financien Een tekoit becufeid van 2 a 2 ton Velschillende dekkingsvooisteilen te wachten EJen V40 deze J o koitiug op wedden en loonen van gemeente dmbtenaien en weiklieden In een uitvoerig schryven aan den Raad vestigen B en W er de aandacht op dat by de wet van 18 Maart 1932 iS bepaald dat in elk der jaren 19d2 33 1933 34 en 1934 35 op de Ryksuitkeering uit het Ge meentefonds atyi tedere gemeente te doen een vermindering zal worden toegepast van 3 van het bedrag der door of vanwege de gemeentebesturen vastgestelde wedden en loonen over 1931 van het in vasten dienst der gemeente zynde personeel welke ver mindering achterwege blyft indien o a de wedden en loonen van haar personeel met gemiddeld drie of meer procent verlaagd worden in verhouding tot die over het jaai 1931 De vermindering blyft ook achterwege indien door de Kroon wordt verklaard dat het gemiddeld peil der wedden en loonen niet voor verlaging in aanmerking komt en overigens de gemeente aan de voorwaar den van de hiervoren genoemde wet van 18 Maart voldoet Het bedrag der vermindering van d R ik8UltkeerIng zal bedragen ongeveeï ƒ 21000 per Jaar B en W zyn van ooideel dat geen ver klaring van de Kroon kan worden verwacht dat de wedden en loonen niet voor vermindering m aanmerking komen en het budget der gemeente laat met toe dat de gemeente een inkomst van ƒ 21 000 derft De toestand IS zoo dat de gemeente die ƒ 21 000 met kan missen met alleen maar de nood zakelykheid dwingt naar meerdere middelen om te zien tot dekking van de steeds in schrikbarende mate toenemende kosten van armenzorg en werkloozenateun B en W be twyfelen of op den duur aan alle deze behoeften wel mt de gewone middelen der gemeente het hoofd kan worden geboden De uitgaven van het Burgerlyk Armbe stuur thans Maatsohappelyk Hulpbetoon bedroegen over het Ie kwartaal 1932 rond ƒ 88 000 terwyl over datzelfde tydvak aan werkloozensteun is uitgekeerd ƒ 49 500 Op de begrooting 1932 is voor deze beide posten voor een vol jaar geraamd resp ƒ 151000 en ƒ 55 000 terwyl in den post Onvoorzien nog voor deze uitgaven IS gerekend op ƒ 50 000 Rekening houdend met de ryksbydragen m de werkloozensteun becyferen B en W thans over deze uitgaafposten over geheel 1932 een totaal tekort van globaal ƒ 200 000 k ƒ 250 000 Dit bedrag zal in den loop van 1932 moeten worden gevonden door een zoo zuinig mogelyk efficient beheer inkrimping der personeelsuitgaven beschikking over reserves enz waardoor verschillende voorstellen tot dekking aan den Raad zullen moeten worden gedaan Een der noodig e maatregelen is de hier voren genoemde korting op de wedden en loonen van het vaste gemeentepersoneel B en W achten het gemotiveerd dat voor het gemeentepersoneel een ongeveer gelyke korting wordt toegepast als voor het Rykspersoneel en wel deze Ie van hen die ongehuwd zyn en nimmer gehuwd zijn geweest geen kostwinner zijnde vyf ten honderd der jaarlyksche bezoldiging 2e van hen die gehuwd zyn of gehuwd zyn geweest benevens van hen die kostwinner zyn 2H ten honderd van de eerste ƒ 1000 en V y f ten honderd van het meerdere der jaarlyksche bezoldiging Deze korting zal de totaal uitgaven der gemeente de gesubsidieerde instellingen die uok worden uitgenoodigd deze korting toe te passen medegerekend vermmderen met ƒ 35 000 per jaar voor 1932 31 Dec rond ƒ 25 000 De pensioengrondslag van het persone wordt niet aangetast ook het premtepij pensioen blyft hiermede gehandhaafd B en W hebben de Commissie voor Geofffanispprd Overleg over deze voorstellen gehoord overeenstenmninig is niet bereikt Het standpunt der Commissie dat B en W met kunnen aanvaarden is ter l enms van I fin fill Uil iémé Goudi 4e pr J W Eèlzak Amsterdam I blijken Van de wethouders was de heer 5e pr Jac Ridderama Arnhem Eervolle vermelding verwierven A AI gra Leerdam P Roelewyn Rotterdam Mevr H E Kramers Eckhardt Den Haag KJaese Beginners Ie pr ja C Sleeuwitn Rotterdam Nutsspaarbank Overzicht over de maand April i Gedurende de maand April yn lïJgelAd en terugbetaald de navolgende bedragen IrJeg m 8902 posten ƒ i 6 577 08 Bygeothreven rente x ojö 12 Muylwyk tegenwoordig later kwam ook wethouder Donkei nog De andere wothou dors waren vpihmderd Nadat de Chr Muziekvereeniging De Bazum ondei leiding van haren directeur de heei I I Oskam een maiBch van Hohrammei Vienne i este Vienne en ver volgens Tancrede van Boasini had doen 177 692 so 418 831 58 Meer terugbet dan ingelegd ƒ 241 23t 78 Aan het einde der maand Maart was ten name der Inleggers ingeschreven S98 817 89V ren kiwaiii oud minister Van Dijk aan wooid Zijne Lxeellentie noemde het een geduk kige edaohte den verjaardag van Pimaes Juliana te verbmden oah en propagandaavond vooi den Byz Vnjw landstorm Dit feit herinnert ons aan die historie waar in Voietenhma en volk ateeda zijn saamgeweven de historie die spreekt van oïfera pji lijden maar ook van verbTyden en trouw tot in den dood Is er wel één volk zoo vroeg spr met een zoo rUk historie als die van Nederland De band tusschen Vorstenhuis Ml volk vanuit historische tijd hee t r oik nog beteekenia thans ja thaJi temeer m dezen tyd van vepvarring nationaal un internationaal op g iBte y k en stoffelijk gcI led Allerwe gpii is er on diepe onsw er 1 geesteiyke en stoffel ke nood Op een cfeel daaivan wil pr de aandacht vestigen n I het streven tot omverwerping van het Lwctlig gezag met als gevolg een toestand van anarchie ot wel hei vestigen van een levolutionair gezag De revolutionnaire strooming wordt steads driester afweer daan an pn beveiliging tot handhaving van het wettig gczig ie geboden Aan die strooiiiing in 1918 die heet te zijn een beweging n naiini der den oeratie maar die in wezeai valscho democratie dankt de Bij i w landytorni zijn ontstaan De goede vfltóerlonders hebben elkaar daarin gevon verschil van iiohtüig en Aopvatting ook rek r 7ot nader de beteeJtenis van den B V I uiteen wijh op de toestanden m Rusland ondei het oommunistiBch bewind BI voegt daaraan toe dat het revolution nalr kaïakter van de S Ü A P en de nieuwe uit deze partij getieden groep het moge in nuaneeermg verecliillen in wezen van den zelfden 0 rspiong is Het Paoschoongrea van do S D A r en de uUlatingen van de wooidvoerdeia van beide partyen door spr aangthoaid toonen dit aan Daarom kan de B V L noet verdwynen maar moet h i krachtig blijven Het voorstel Albarda tut wijziging van de Dienstplichtwet en de reservewot be ioeW om de B V L te doen verdwijnen heeft in do Kamer g en sdiyn van kans Do B V I bUjft De keurig pgezette rede werd met groote aandacht gevolgd en do oud minister kreeg n hartelyk applaus Jtt uitvoeiing van Largo van Handel iloH De Bazuin met medewerkmg van UI dubbel kwartet en vervolgens deMarsoh Nectoi van Mullei wa en goed gekozen jvergang tot de lede van Pastooi aalmoe oiner Fiberssen Pastoor Elberssen uitte zyn blydschap bij deze viering van den verjaardag van Prinses Juliana zoovele landstormers met hunne dames byeen te zien Ook spr gewaagde van de revolutionnaire stroomingen die de BVL willen weg hebben Dat kan alleen dan wanneer de rcvolutioimaire heeren verklaren willen de revolutae denkbeelden af te zweren Maar daarvoor gevoelen zy mets In dat op7icht zyn alle sociabaten voor spr gelyk aan de communisteai En daarom moet voor de handhaving van het wettig gezag de Blyz Vryw Landstorm krachtig blyven De B L 13 een nationaal instituut dat yn leden heeft saamgebracht m verknochtheid aan ons Vorstenhuis Aan hen is de taak te handhaven orde en g zag indien deze mochten worden verstoord Er z jn onder de roode kapitahatrai die de BVL ook dankbaar zyn dat wanneer het moet zy b hen beschemung kunnen zoeken Zy weten evengoed dat zy by revolutie alles te verlie n hebben Spr verhaalt ook van de toestcUidcTi zooals die werkelyk in Rusland zyn onder het Bolsjewisbsch bewind De tegenstellingen zijn daar het grurwzaamst De mislukking ten tweedenmale van het 5 jarenplan toont aan dat het alles schyn is Het is alleen een land vam belofte welke beloften nooit tot werkel jkheid worden of kuimen worden Spr wekte de aanwezigen op onder alle rmstandigbeden zich te nchten naar het Oud Wilbebnua Myn sciald ende betrouwen Zyt ghy o Godt myn Heer Een dankbaar applaus beloonde ook dezen spreker Vervolgens werden nog de interessante Indisdie Legerfilm vertoond en ook de film van den Unddag te Reeuwyk waarop vele bekenden voorhomen waarna De Bazum zich wederom deed hooren Nadat Burgameiester Gaarlandt en de beer Dercksen oog een kort woord hadden gesproken dankte de voorzitter allen die tot het welslagen van den avond hadden medegewerkt in t bözonder ook Mr van Mechelen die zooveel zorgen aan de voorbereiding van den avond heeft gewijd Te kwart voor twaalf werd de bijeenkomst gesloten Burgerlijfce Stand GEBOKEW 20 Apnl Jacob z van C I Rietveld en A de Jkmg P W Reitzstr 2 I Klazina Adriaioa d van M IJavestyn I en S Schouten Woudhtraat 87 80 April Martina d van R den Haag en C de Wit Wmterdök 28 Johanna Ka rojme d van a W Godeke en W van der J Starre Gouwe 11 Petronella Cathanna d van L D Broekman eö P G de Jong St Josephstraat 48 Hendrika d van I feVtél en A R van Leeuwen Da Costa kade 16 Mei Arie z van D van der Starre enJ M Burghoorn Bod straatweg 3 Mei G 8bertus Petrus Hendrlkus zvan Th Koohneee en J P van Schaik PC Bothitrut 106 fjpiir snn AniHierdani Ren leening groot ƒ 29 OOO WISSELKOERSBN 3 Mei am um 9731 34 671 47 071 36 26 49 36 4 4J75 346 Niet oHieiieol 7 30 7 30 19 80 19 60 12 TO 12 731 4 Mei Oiricleel 906 S8 11 972 34 60 4 96 36 25 49 60 4SA1 46 246J I ouden Berlijn Puil Wttüien KojMin luij eii Sf noktjoini Oflio Nnw Y irk I niilff Madrid VI liaan ProloiiRatie 1 llo loten wi ul n It tning te aluilan groot 23000 by di UvenaverzekerJng Maat w happy Victoim te Anwterdain tegen den koers van 99 pet ad 6i pet af te los sen in 10 jaAT lie Waltrleidipg De hevt HkSR vraagt hoe hot staa m l dp waterleiding waarop de VOOR ITTFR pmerkt dat by pii onderhoud lie ft gehad 1 11 Lt den Inspev teui van het Bureau l t j Watervoorziening en zal deze overleg plegen met Ged Staten De h ir SCHOUTEN stelt voor légei te heffen op dt zomerverblijven in deze geliipente Ue gemeente profiteett er niet van H en W xulhn dit in onderzoek nemon De vergadering weixi doanto gesloten PRËDHCBEURTEN jWVERTENTIEN Donderdag o Mei Henielvau t l K GOUBA Lutherache Kerk 10 u v m Ds J J Simon Qeref Kerk Turfmarkt 10 u v m Da J P afiEN C ten Bnnk Ver CalvUu Nieuwe zaal Turtroarkt 142 10 u vm Ds K iBartlema te Zeist BOSKOOP Ned Herv Kerk 10 u vm De heej P Lykleona go te Waddinxveen HAASTREQHT Geref Kerk u vjn Os Erdman MOOBDBECHT Ned Herv Kerk 10 u vm Da D R Kalkman OU RKBRK a d USSBL Ned Herv Kerk 9H u vm De heer de Kedeigkbeid NIBVWaiKJiJiK a d IJSSEL Ned Herv Kerk 9k u v m Ds Dippel REEUWIJK Ne i Herv Kerk u v m D Verwed Andere opgaven niet ontvangen STRUOJR SPORT KN WCPSTRIJPIN VOETBAL KNVB Kampioenschap van Nederland Voor de Tuinen Tuingrind Grindzand Zand Grosna Carboiinaum prima an andara Taarproductan A K DE JONG I muhoveii i S bnöoiiedê ViiHterdani Ajajt beijeiioord Af deel mj I PromaliecompetlUe 2 Maue llnarleiM Ilumluii UW Afdeolmg H Pn moUecomp tltle 2e klaiM Ilaailem H C DHC Promotiecompetitie 3e Ua ouda Oivinpia B M 1 Promotiecompetitie reserve 3 klasse 1 li etihl HuuuloB 2 E b 2 Aldieliiig IV Pronotiwompetilie reserve 2e klasse Mill li iMB Mi l leII ur f cio Valk G V a Promotiecompetitie 3e klasse VEST 95 TEL 2696 VloncapHIt a ONA S Overige vvpdatnjdeii uitgesteld RADIO TBLEfiKAFlSCH WEERBERICHT 4 M Hoogste stand 780 3 te Heydisfjord Pr j8verla iHg SPORTFILM 6 opnamen 6x9 voor VIJFTIG CENT J C LANGERAAR G dipl Droicist Borg Martenssingel Tel 2839 Laagste stand 7536 te Dantzijg Verwachtmg Meest matige ui Ti et wasr ten en het oosten zwokk etot matige ijbord westelijke tot noordelijke wind Zwaar be wolkt tot betrokken met tijdelijke opkloiing Waarschijnlijk regen of hagelbuien iptrt koudei TE HUUR GEVRAAGD op goeden stand een ruim Winkelhuis liefst met woning daai boven Aanbiedingen met opgave van lig ging en huuipius ondei No 1760 Bui eau Goudache Couiant Maikt 31 KAHTOORBEDIENDEN STEMT HEDEN Woensdag 8 UUR AF OP STATION HUIZEN BOLFLENGTE 1875 Mtr UITZENDINU JU ILEUM VERGADER1NG v d NAT HOND v HANDEL S en KANT BED MEHCURIUS vanuit R0nERD M Herdenkingsrede JAC BAKKER Vooiz Mercurlus Feestrede Prof C W DE VRIEb Voorz Curatorium Schouwbupg Bioscoop Gouda DONDERDAG S MEI HEMELVAARTSDAG vertoonen wvj de spannende U F A Film Het geheim van den derden nacht een spannende mysteueuze misd idigei stilm met GERDA MAURUS HANS BRAUSENWETTER HERMANN VALLENTIN en OTTO WALBURG dit sensationeel film eik vol humor en tempo zal het gebrek van den ddg zm LET 0P 1 ALLEEN DUS OP HEMELVAARTSDAG DRIE VOORSTELLINGEN AANVANG i30 6 UUR en l 30 TOEGANG BOVEN 18 JAAR Van VRIJDAG 6 tot en met MAANDAt 9 MEI brengen wu een prachtig fümwerk HAAR GROOTSTE OFFER een filmweik van de United Artists met de gevierdeAmeiikaan he actrice NORMA TALMADpE in de hoofdrol een zeldzame film van LleMe en opoffering vanjalouzie en verachting i TOEGANG BOVEN 18 JAAR GRATIS FIETSENSTALUNG