Goudsche Courant, maandag 9 mei 1932

loten n 2ft ilari erden wtent i an te si el It n Prov Stiteti ZaU Holland De ttrate gewone nttjn vn Prov 8t v I n v in Ziiid Holiiirfl nordt geopend 7 I iini a s In dezo zitting komt o a aan de oidc de vt r ne inEr TAn opo Fld ran ïed aten in it f lsaU vaji Aen heer J H thaper die 1 7 r lan JKcft bt Iankl Dè AcSdemie voor LichameHlke Opvoeding Door de Nederlandscht reeniging tot Inrichting van een Wetonschapj elyk Ct n tfum voor Lichamelyke Opvoedmg werd m 1925 opgericht de Academie voor Licha tnelyke Opvoeding Aanvankelyk v ai de Academie ondferge bracht in lokalen van de Vaieriuskliniek later op de Weesperzyde 32 te Amsterdam waar de theoretische lessen werden gege ven de proctische leasen hadden plaats in zalen en op terreinen op verschillende pun ten der stad De toeloop tot de Academie in de moei lukheden bij het onderv yi ondervonden als gevolg van het heen en weer trekken wsrert oorzaak dat het bestuur moeöt uit zien naar een betert huisvesting voor de Academie Daartoe is door de Nederland scht Vereeniging tot jnrichtmg van ten Wetensthappelyk Centrum voo iitjiame I iyke Opvoeding aangekotJit tiet ciiooige bouw aan de Nicolaas Maeshtriiat no l XJ waiann vroeger gevestigd was de Hagt f doomschool Door verbouwing zyn er eemge verande ringen m aangebracht waarvan de voor naamate is de verbouwing van de reeds be staande gymnastieksaal tot een belangryk grootere en modern ingerichte zaal met kleedkamers douches enr Voor leerlingen die bmcen de stad wonen zyn eenige re creatiekamera ingericht Het geheel ts eenvoudig en sober uitge voerd zonder eenige luxe en met vermy ding van alle niet strikt noodige uitgkven doch thans verheugt zich de Acade me in een gebouw waarin het onderwys veel beter tot zyn recht kan komen i De opleiding is zoodanig dat men na ai loop der studie aan het examen M Ü Li thaJnelyke Oefemng kan deelnemen De leerstof IS echter veel uitgebreider dan voor dit examen vereischt wordt Het onderwys wordt op belangryk bree dere basis gegeven toneinde leeraren en te vormen die wat vooral hun paedago gische kennis betreft doch ook wat betreft J hun algemeene ontwikkehng geheel zyn tpgewassen voor de belangryke taak die deze leeraren en leeraresben meer en meer krygen by de opvoeding van onze jeugd Zaterdairmidda is dit nieuwe gebouw der ereenigmg officieel geopend m tegenwoor digheid van I rins Hendrik en vele andere autoriteiten Volfc en Sehoolbad Geduiende de week van 2 tot en m Me werden n het Volka en SclioolbadTJ bruikt 147 kuipb ulen 261 apioeibadt I 1010 schoolbaden totaal 1418 baden Agenda 9 Mei 814 uur Cafe Het Sehaakbora Ki iweg Ledenvergadering Goudsehe 7wemclub J Mei öü uur Soc de Reunie hoy zaal Alg Verg afd Gouda van de V van Vryz Herv m Zuid Holland Mei fat Janskerk Orgelconcert te mvp door den heer de Man ten bate vaf ÏÏLriBiscomite Zang van Mevr A Dinet Riesz Ir Cuperus viool Mei S uur Gebouw Damel Goud Reddingsbrigade Dames cursus IS Moi 8 uur Soc 4e Reunie Vlg leden vergadering afd Gouda Ver di V jPadvinders Apotheken De apotheek van Mevr de Wed Teeue Gouwe zal vanaf heden tot en met 13 M benevens den daarop volgenden nacht m opend zyn na H uur des avonds des na Ati echter alleen voor reo ten ItlJN geniale opschepper die na een eenvoudig vjeBchersdorp op Europeesch Amerikaansrfi peil gebracht te hebben spoorloos ver dwijnt wanneer hongersnood begint te drei gen Het orgelconcert in de St Janskerk ten bate van het Crisiscomité Men verzoekt oiifi nog te melden dat drprogramma s voor het orgelconcert morgenavond te houden in de St Janskerk ten bate I I t fi 0 1 nif vdknjebfli zijn by de boekhandelaren van Burk de Ven n Ilylsma en verder by Mej Ponsioeil Tiendfweg en Mej Kutpers Gouwe I lerde wandeltocht Met een groep wandelaars van ca 60 per sonen werd gisteren de vierde wandeltocht gthouden naar Hekendorp Om half werd van de Kopschool afgemarcheerd en werd Vla Stol wy kers ui fi en Haastrecht om c a 10 uur by Hekendopp de groep deelnemers overgezet en een korte wyle gerust waar na de terugtocht onder de beste stemming werd aanvaard Om half 12 werd het mt gangspuiit te Gouda weder bereikt De vierde tocht is weder volkomen geslaagd alleen het getal deelnemers gezien de vonge tochten viel een weimg tegen Het vroeger vertrek van een half uur kantoch hiervan de oorzaak met zyn l Men kon ona nog met mededeelen welketocht voor a s Zondag op het programmastaat Men lette m het emd der week opde mededeelmgen m ons blad 1 Tilmrondfetg Nederlandsch Fabrikaat j De vereeniging Nederlandsch Fabrikaat 1 organiseert een rondreis per speciaal daarvoor ingerichte auto met films over de Ne lerlandsche induatrie die zeer belangwekkend genoemd mag worden door de prettige en overzichtelyke wy7e waarop hetmogelyk wordt gwnaakt een mzicht ineemge voorname Nederlandsche bedn venta verkrygen 1 Zaterdag 14 Mei a s zal er te Gouda een voorstelUng worden gegeven op de Markt waarvoor de Middenstaiidscentrale reeds de volle medewerking heeft toegezegd Door middel van deze vereemging zal by zeer vele winkeliers propagandamatanaal van de vereeniging Nederlandsch Fabrikaat worden verspreid Weldra zal men in alle wmkels de bekende wandkaarten zien han gen met de pakkende opschriften terwijl vele winkebers speciale Nederlandsche ar 1 tikelen zullen etaleeren Door de wandkaar ten en strooibiljetten zal men dus gewezen worden op de plicht goederen van N der landaoh fabrikaat te koopen en door de film en de mtstallingen zal men kunnen zien dat die artikeletii ook mderdaad m Neder land gemaakt worden Over het algemeen toch is het jmst de onbekendheid met de voortbrengselen der Nederlandsche nyver held die maakt dat nien uit sleur buiten landsche goederen gebruiken die net zoo goed mt Nederland betrokken kunnen wor eten Toch i i het zeer noodig dat hieraan een einde komt als men bedenkt dat jaarl iks 150000 000 gulden wordt uitgegeven aan werkloosheidsondersteuning millioenen gul dens die door de belastingbetalers moeten 1 wordAi opgebracht Door Nederlandsche goederen te koopen kunt gij helpen de werkloosheid te verminderen en zal men ook eerder tot belastingverlaging kunnen komen Na het groote succes dat de voorstellin gen in het noorden van het land mochten hebben zal ook het resultaat in Gouda wel niet uit kunnen blyven Men zal inzien dat men met alleen het alge meen belang dient door Nederlandsch fabrikaat te koopen maar dat dit zeker ook een welbegrepen igen belang is Verdryft de werkloosheid Steunt de Nederiandache industrie Gotubch Vacantle Ktnderfeflit De Zaterdag ten bat van het Ooudsoh Vaeantie Kinderfeost gehouden vlaggetje verkoop hi ft ƒ 338 81 opcebracht De A N W B Rondrit te paard Vanmorgen ongeveer half twaalf am veerde hier het detachement van het 6e Reg VeldoHillerte mt Leiden bestaande uit 20 nan onder geleide van overste J E Haitsma Muiier kapt J v d Meulen en Res 2e It Ivish Steventon die een rondrit maken van mt Leden via Gouda Utrecht Amster dam Aan de Nieuwe Vaart werd het detache ment dat langs den vernieuwden provincialen weg van Waddinxveen kwam opgewacht door den ruiterconsul van den A N W B den heer A C Coster die met zön wagen voorreerf wn den weg aan te geven naar het Stadhms waar de controle plaats had By het tftadhuis voegde BurgemeesterGaarlandt zich bij den heer Coster waarnahet detachement naar de Stalhoudery Elberveld reed waar door de militaire ruitersen paarden een uur rust word genomen ende paarden door Dr N R Slop gekeurdwentel I Te 1 uur vertrok het detachement vanhier naar Utrecht In etappes van 30 KMwordt zooals genjeld het geheele parcoursafgelegd Gemeenteraad van Gouda Middagilttmg van Maandag 9 Mei 1932 In de hedenmiddag onder voorzitterschap van Burgemeester Goarlandt gehouden openbare vergadering van den Gemeente raad waren alle leden tegenwoordig Ontalag Ambtenaar Burg Stand Op verzoek van den heer A Heerkens is hem eervol ontslag verleend als ambtenaa an den Burg Stand Behalve de aan de orde gestelde stukken zyn ingekomen Van den Bond van techrasche ambtenaren m overöieids en m semi overheidsdienst een adres betreffende de toepassing van artikel 1 3e hd dor Kortingswet Wordt behandeld by punt 2 der agenda Van de HoUandsche Maatschappy van Landbouw afd Gouda een dankbetuiging voor de afgegeven verklaring waarby de oprichting en instandboudmg van landbouw huishoudcursusoen zooals door deze afdee ling wordt beoogd werden noodig vektaard Voor kennisgeving aangenone Van Regenten der beide jasi huizeii een suppletoire begroot ng voor ltf31 n een voor 1932 Goedgekeurd Van Regenten van het Hoffman s gesticht een suppletoire begrootmg en de rektmng over 1931 van het Hoffnan gesticht De suppletoire begroeting goedgekeurd de rekemng in handen uer betrekkelyice raadscommiaaie om advies Adres Alg Ned Bouwarbeidersbond afd Gouda Van den Alg Ned Buuwarbeiders vond afd Gouda een adres betreffende h t In werkverschftffmg uitvoeren vèn he grond werk in de Korte Akkeren verzoekende het raadsbesluit van 31 Maart J932 m te trek ken en het werk als pi öductief mt te v ie ren B en W otellen voor hierop prae advies mt te brengen De heer FOKKERS ad herinnert aan de door hem geopperde bezwaren tegen deze werkverschaffing Spr s fractie ls er toch mede meegegaan na de metiedeeling dat daar loonen van ƒ 22 23 zouden word i betaald Het 13 ftpr nti gebleken dat er loonen worden betaald van ƒ 18 21 wat spr met Van het Drankweer Conute in de gomewi te Gouda een adbaesi tieMuging aan net vorenstaand adres Van het Provinciaal Drviktveer Comitv II Zuid olluhl alsvoren Alle gesteld in handen van B en W om aovies Van Gebra an ï am On mej edeeling dat ztj afzien van den aankoop van een ter rem aan het R gintesseplantsoen Van Regenten van et Hoffr an ge etiol t het voralag ver 1931 Van de Commsst voor e Ho fmans atiehtmg Volksgflarkeukn als voren Van Regen 0 1 van het Vereer igd Wees en Aelemoesenie shu s als voren Van de Comm isie voor S c al Aangel genheden als vorti Van de Commi iie v a lueïicht op de Stadsmuziekschool als voren Alle voor kennisgeving aangenomen Van de afdeelin Goudi van den oentralen Nederlandsch Vmbtenarerbond en 4 andere vereemgingen een adres betreffen de het voorstel tot tij ly f koning op do salanasen en loonen der gemeente ambte naren en werklieden Te bohandelori tj pait i de agenda Van de Goudse ie werkloozen advie eom missie een adres imi dende et n tai ver zoeken betreffen i nrandHoffentoeslag huurtoeslag enz Voor kenrusgeving aangenomen Het voorstel tot benoeming van een ge meente arehlvariH Benoemd wordt Mej MAC van Hat turn te s Gravenhage Het voorstel tot benoeming van een un derwiJwreiB aan de o I sohool 7 Benoemd wordt Mej L M b van Ka i r te Moordrecht Het voorstel tot tijdeiyke korting op de wedden en loonen van de gemeente ambtenaren en werklieden Do heer SANDüJRS sd stelt een motie van orde voor om aan de Kroon te verzoe ken te doep verklaren dat het gemiddeld peil der wedden en loonen te Gouda niet voor verlaging in aanmerking komt zooals n art i derde Hd der kortmgswet w be doeld De behandehng van het voorstel van B LÊKI EEN KOFfIE MET ZOON SMAAK ZOO N GEUR MOET VAN VAN NELLE ZIJN SÜPERIEURI uitbiWe kon eeiuge uren later worden ge bluscht De geheele omgeving is afgezet door gendatmene en pohtie Honderden nKnschen zyn m de omsevinjr waai zy be ntht afwachteii over verwanten of bekerw de die z ih onder het puin bevinden De w rkzaanihÊden z ta m den loop van dej middag ondtrbroken aangezien men eer t de omüggende huizen moet stuttCTi tei einde verdere ramp te voorkomen i ter werd gwmeld dat het aantal bedol veni dat cMJrapronkielyk met 35 was aan gegoven thans door de politie op 50 n 60 IS geschat burgemeeiiter Hernot en vooraanstaande plaacselyke persoonlykhedein bevinden zich op de plaata des onheila In verren omtrek I ha terrean afgezet Uit het puin wordt gt 11 geluid waargenomen De politie en gend iimene hebben zeer groote moeit de Ul Uiig te handhaven daar het publiek steidh opmeuw trasht door te bregen om zeli bphulpaa m te zyn b J het zoefcen naar fmnUieiadën of bekenden ALPIII Nad Geval van doodel ke nekkrimp Alhier Wft aioh een geval van nekkramp voorgedaan by het 2 jang dochtertje van de familie M de H in wyk Hoon Het patientje is in het kenhms be Leiden aan de aekt berweken HAASTRECHT iummabloem collecte De op Hemelvaartsdag alhier gehouden fcmmabloem collecte heeft opgebracht ƒ i i er werden met minder dan 14 U bloempjeg verkocht Veesterfte Van den landbouwer h H stierf een rund en van Gebrs de G een kalf welke dieren voor de consumptie ongeschikt werden be vonden en vernietigd Polder Klein Keulevaart De rekening 1931 van den polder Klein Keularvaart sluit m ontvangsten op ƒ 347 1 in i itgaven op ƒ 210 42 batig saldo alwo ƒ 137 52 De begrooting voor 1932 13 vast gesteld m ontvangsten en uitgaven op ƒ WÖ 62 terwijl de omslag per H A werd bepaaid op ƒ 1 5 v j ƒ 2 SCHOONHOVEN Ged Staten van Zuid Holland hebben be slist op het bezwaarschrift van den geneeskundigen inspecteur van de volksgezondheid tegen het besluit van den raad van de gemeente tot salarisverlaging voor de geneeskundigen belast met de armenpractyk alhier 2y hebben besloten het bestreden raadsbesluit te vermetigen STOLWIJK DinaUagavoud lo Mei htwpt voor da Qer Gemeente m het gebouw Tentweg voor t gaan p Lamaui uit Loidan WADDINXVEEN Gemeenteraad Woensdagavond kwam do gen nteraad J vüji Woitlduixvt in m iponl Jire vtrgadering aiuiwji oiidei voorzitteisehup v n burge mt ttei P A Tioo3t Do gtnda bevatte 13 punten N i de veröohillendc mededetliugen bwam f lan de oide de dooiliekkng van de Juli aiiastraut Buifaenieeeter cii Wetliouctera liadden en uitvoerig voorstel hi ontrent ingediend zo dat nii inwmmng an e n eikkole informatie 11 et algemeene 41011111160 bedloten weid overt wikomstig het voorstel Ie handelen de Julianastraat dooi te trek ken liet wK ik publieikelijk aan te liestedcn n de vrijkomende grond te beeteiiirien tot I ouwttnein Dooi de mdiening van dit vo istel en de wmntimng daarvan hebben B en W en d Kiid teveiie ttn object van werkverachal f mg gt cbO j en hetgem uiteraard zeer toe te juielien u Financietle risico s zijn aan dezo don trekking bijna niet verbonden terwijl de tooitrekking zelvg soei zeker o groote aantiekkelijkheitl voor de gemeente is Het niaxiinuni aantal verloven werd op 5 tepaald ni verv erping van een voorstd Krnbhendaiii met 6 tegen 7 ateimnen hetwplk beoogde dit nantal op 7 tebrengen Bewloten word vervolgens tot een ver laging van hot vastieehtlanel voor de leveling van eleetriciteit ttn bate van de bow deiijeil en wel met algemeene stemmen oveuinkoinstig het voorstel van B en W Wedtiom wtid vtrtenkomstig het voor sttl vnn B en H net algemfene stemm sloten tot levtnng van da aleotnciteit Kir de huiizen aan den Bodegraverstraat weg K r de 1 ewoner i ttn uitkomst fx n verzoek van J J lixxet t s o n w jïitfing van de verordening regelende de tijdslappen waarop hoqarfrequentapparatHi tormg mogen verwekken ba d nogal voeten in de narde Htx weJ van deokundige jajde letoogd was dat er apf arAten beslaan wdke storing vrijwel miniem maken eo ttorm giootendeoL aan defecte toestellA zijn fe wijten vond een d el van den Raad het noKÜg het venwek toe te at an h wel B en W geadviaeprd hadden daarop af wjzeml te beachikken Een vo istel Vis tot inwilliging van d it verzoek trd evenwd tcMlt nitl 9 tegen 4 steniinen afgewezen zoodat veitenkomstifr het vjo r ttei van B en W liohloten werd Ovei de voor tellen van het dagelijksch lK tuni m verband met de vereiö Site ver forking van dte r 08t 3teun voor werkloozen werd veel tn lang gepraat Aangenomen werd dat da verwachte uitgaven voor döi eersten tijd tot een bedlTag van 10000 uilJeD gedokt wonden doo iversolinjvmg van een gedeelte van het batig saldo 1930 ad f öBOO naar deo dieOBt 1932 en door dp rijkfiaubaine voor dit doel te verleenen ad f 3300 Het mede aangegeven beammgingsobjeot m het vooratel van B en W n I met over te gaan tot dte uitvoering van het voorgewerk ën de EUDn t t ba t apde Het orerlVden van l j esident l onmer In opdrac it van B M de Koningin Mo der keelt de kamerheer van dienst Jhr dt iejitora een b oek gebracht aion deo Fi m tlien g zaiit ten einde Harer Maje tel ieölnPnuug It betmgen in hen over iijom ttn ijtvoLge van den op tient gopleeg den aanslag an ian PiiealUetit der Fron Acho tepuhltek Het tMffen van wettelijke voorzieningen fégm aanvallen uit de lucht De I Mitótil vaü Kjnxienlaiviöciie MkQü heeft hedqn jnede uit naam van den Mjuist Ur van Uetensto de xnnniLssia g uisUükLC au iwelke ts 0 redrBgen de Hegeerltig va4 advies t0 dien n nahet trejfenwatt wettelijke voorzieningen ter bescherming va9 ik bevojking tegen 4 gcvoJ t n van aanvallen mt do lucijt De totöprnak van den VfuiLstei werd baantwoord dooi dtn voüriCiKter dei LomJiua i sie Ml Dr C J Fredtuks secr gen van hU Ütp van Bmnonlaiid lie Zaken Nederiandsche Retevereeniging 1 In ijn openin awoord uoi de algemeene vergadenng van de Ned Kusvcroenigmg te j Alkmaar dtolde de voirzitler de heer Sabel m le dat de nmng tier ontributie in weti wil van lie verliooging bevrediy end l vei loopon Lit het jaafverttla blijkt dat het aantal leden van 70 000 gedaald is lot 65 756 Het aantal afdoeJmgen tó gelijk gebleven Het kapitaal der vtreemgmg bedroeg op 1 Jan 5 dank zij itn voordttlig aldo grw t tuiiii ƒ 42 000 K het geat j en tot rumi 47 500 Bij de btspreking van het beleid van het hoofübostuur werd gewezen op de dure rei ren nnar Afrika en Amerika die naar de nwHinmiï van de a£d Den HaaK behooren te worden overgelaten aan do itmbureaux Door rulke reizen laakt de loynlw c gedaoli te Ie lis mptr op len nGtiterigiond Ten I tte werd het beleid van het hoofdheitmir iiiPö algem tno ten men goecigi keurd D rd erht iwerd angewezen ate finann c Cd iuia Do aftredende bostuursle den v I I 1 hqrafzen In de vaca Uire J Beni dni Kvlankt had werd gekozen de h er fe üe i eve Den Haag AU plaata vooi de voluende ftlgeme nc vcr idi rjcig vvei l nadat een dozijn afge vaarh 1 ii t iij yj i ndcit plaatfeefl liadd n aan v tpii T ht pi lum angoweswn E a I uivttrigt he pitking wtrd hiti na e V fi I o i li t vtxniteJ oui van 1 Jan 1933 if lï iKiii Il Tukkon in en aifcdeieii vorn II I I L vtn I L de éénewtek nU t n I liul V I 1 ïyi Img r en de andeiL w fk iihin i jfl rA Hn I H l Wllw aiff vafl@tarde tich voor i bet V r 1 m 1 niii i j i n vihi dat r 8£le8tiM9r l lUen ekt k n dtn woidtn De vergaderins v kla ar I iith lej n ontribut t vtilHM King ten hHiov VIII iipt orgaan Ten slotti wrd fi V n I 1 I V n dm vooivitter iinp enoutnHfu n i i il j nitUI okxi H ld i Nvlknmp ÏDeii Hiiag di mi IMKJHc pr or na9 weiwolilr bej ei isdkn tt tigenwodJ tfig w i I lut feiioocfigdirï iiK e te tredtn ii t I commissieWan Ktr na dit nverl g h I v r tel vaji Ie i citfi n it mig w nsfhthjk bliilït Am wr krii hot lioofdbtituur n achtignig om lot dp uit avt te lleeluittn ivenmer blet dat I k iinaneien n hoogere uifigave van 15 OGO tofiialwi T Jle hoo dbeatuu ra voorstel oni taak v n den aecietari Éé dd i vervTillfln door tn gesali rioerd ambtenaar di dt i titel zon knjgid n HecnetafM van bet lurofdbe j Htgur ntqfeiiigetro k n i ngf UeD 4e ver gudermg in nuwhoudeJijke zittSDg had he cyfe7fl niider aantoont spr jBv wrdeei f zou daarmede worden opgeschort totdat de Kroon daarover uitspraak h bben gedaan De VOORZITTER ia van oordeel zooals ook m het voorstel staat dat de Kroon die verklaring niet kèn geven daar in Gouda de loonen en wedden daartoe geen aanletIl lig geveai Dp heer VAN STML os p is van oordeel dat Gouda 09 grond van d wet wel degelvk vrystelling van die bep ng ka krygen Spr zal op het pe 1 der loonen wel nader mgaan De heer SANDE RS sd kan zich met begrypen dat B en W met een poging willen wagen mn het loon voor het Ge meentepersoïtóel te behouden Als B en W het standpunt umemen dat er van de loonen wel afkan zat de R eenng zeker geen ander standpunt innemen Spr begrypt niet dat de andere vertegen woordigers van arbeideragroepeu hun mede werking aan het voorstel van B en W zul len geven om de loonen te verlagen De heer HEERKENS rk zegt dat wel degelyk onderzocht is of aan een verlaging te ontkomen zou zyn Daarvan is geen sprake Wordt daartoe thans niet overgegaan dan zal later met terugwerkende kracht bet besluit van v H m 1 oc 1 1 w den genomen De VOORZITTER merkt nog op dat de procedure waarop de heer Sanders bedoeld niet IS aan te bevelen daar de gemeento Gouda geen succes met eemge pogmg in deze kan behalen daar het loonpeil daar op grond van het werk dat vemeht moet worden dat dit werk is productief werk en geen werkverschaffinig Spr dient een voorstel in van de fractieder SD AP waann gevraagd wordt hetwerk als productief werk uit te voeren ende benoodigde geiden daarvoor uit leeningte vinden De VOORZITTEIR zcMtt dat het voorstel vroemd i aan de orde i den dag wi Et en W daarover prae adnes zullen uitbren gen De heer FOKKElRS ipA maakt hiertegen bezwaa en verzoekt directe behandeUng althans een uitspra van den Raad over den aard van dit wfrk Wethouder KOEMANS rk zou deze aangelegenheid willen behandelen aan t eind der agenda Ovengens wyst apr er op dat by de behandeling van het voorstel wel degelyk is aangegeven dat het werk In werkverschaffing zou worden mtgevoerd B en W gaan hiermede acooord De heer VAN STAAL o sp wü directe behandeling daar de agenda zeer lang is en het voorstel dan in t gedrang komt Spr zegt dat zyn opvattingen de vorige maal geu t nu jmst z m gebleken Het is spr onbegrypelyk hoe wethouder Koemane kan beweren dat dtt geon productief werk zou zyn Spr he t zelf dit voorstel nog voorbereid De werkzaamheden zyn al lang vastgesteld De reden is een andere het is de bank uie de dictatuur mtoefent op het gemeente hen tweede dJereapark m Gelderliindf Dierentuin op den Gr bbeberg a r ootvitrp van den ingenieur W Slui tei uil Ameisfoort 13 p Jen Orebbeberg tui ditnnpaik aangelegd dat ie oinvaaig h cft van 10 Hettare Het terrein js aange hgd bij wijzö van villapark en lueft ver scliillende groote vijvors Op het oogenHik M het paik i eeda bevolkti net liirten reeen m wilde awijnen Hg s en luipaardtn zijn 11 g in ajuimaak en zullen hiimenkoit be vol kt worden In de gro te vijvers vtrblijven ruds peil kanen iaminj OB in allerki oort viopmde watervogel Hot Park ciü 111 luni as ofi iC ef 1 gep n l worden Wanneer de Betuwe bloeit Be oek gisteren met zoo groot Druk bezoek te verwachten met de PinkBteiw Regen en koude de jrrootste vyanden der bloesem hebben zich m de afgeloopen week niet onbetuigd gelaten Zag het er eerst naar mt dat de bloeaemweelde m de Betuwe Zondag op z n grootst zou zyn het is een zittere teleurstelling geworden Jaamner is het voor hen die dezer dagen de Betuwe bezocht Jiebben Zy hebben deze streek allerminst op zyn mooist gezien en zy die voor het eerst de Betuwe deden hebben zeker geen ovenveldigenden indruk medegenomen Deze week wordt de Mei kers op zyn mooist verw cht terwyl dan de appelbloe sem spoedig aaf volgen en wlj hopen nu maar dat ï et weer werkelyk zoo goed medewerkt dat de vreemdeling die indruk van de Betuwe krygt waar deze welvaren de treek recht op heeft Als het blad nu maar niet te st rk ontwikkelt wordt want anders gaat de bloesem schml onder het groen In de V V Uit de nchbng Utrecht ia het nchtste en tevens grootste het Beuswhemsche veer aar men komt via Houten Schalkwyk Van Beusichem rydt men over 7oelmond Buren KerkAvezaath Drumpt naar Tiel Volgt men van Utrecht en = itraatweg tot Doom dan bereikt men via Cothen Wyk by Duiu tede Men kar ook via Bunnik Odyk en Werkhoven naar Wyk by Durstede ry deti A n de overzQde linka het dorp Ryswyk en van daar door De Zeeg over Zoe len en Drumpt naar Tiel Uit de richting Arnhem den straatweg houdende kan men gebfulk maken van het I xkesvoer linka van Oranje Nassau oord vender van het Opheusdensche of Rhenen ache Bl Bii Arnhem over de Schipbrug rijdende kan men tot Opheusden den diJk houden vanwaar m n een prachtig mtzicht heeft op Oosterbeek Heelsuro Doorwerth m Wage nin ehe berg Van Opheusden via Keate ren IJzendooin naar TieL bestuur om productief werk uit te voeren w aanmerking komt m werkverschaffing De bank wil anders t t voorstel Sanders komt m stemming met leenen Daardoor komen de werkloozen en wordt verworpen met alleen stemmen der sociaal democraten vóór De 11 r HI ERKE s 1 k st lt voor eeji amendement op het v n rstel van B en W beoogend de hiiwdui met 4 o meer kin dfren van de r te f 1500 Tmplaats van f 1000 i aftrek te gfvm tiet en spr op bill i khaidsoverwegingen bSAeerl De heer VAN STAAL zegt dat Gouda inplaatft van voor verlaging juiat voor Ver lioogmg m a tnmerking koitit waar de loonen in Gouda op een laag niveau staan Mi vergehjking met een gro t aantal plaatsen waarvan spr een opsomming geeft Spr gaat hierop m den bi eede 111 De verhoo in t gedrang Spr doet een beroep op den Raad om nu dit punt direct te behandelen De heer ZANEN eg heeft in de vorige zitting de heer Fokkers bewogen een proef te nemen Er wordt nu pas 3 weken ge werkt Dat is te kort om de praestaties te beoordeeten r wil nog een 14 dagen af wachten alvorens bot beoordeeling over te gaan Het voorstel van Wethouder Koemans om het voorstel Fokkers es aan het emd van de agenda te behandelen wordt aangeno men met 13 st vóór en 8 tegen Van den Goudschen Bestuurderabond e adhaesiebetuigmg aa het vorengwioemd adres Van den Ned Chr Bouwarbeldentboiid als voren Van de Kerkvoogdy der Ned Hervormde gemeente een afschrift van een schryven geatrnden aan den chef der afd Financien en Belastingen betreffende straatbe asting Voor kennisgeving aangenomen Van S B Gompera en 3 anderen een adres m verband met de winkelsluitingswet 1930 S 400 Van de Nationale commissie tegen he alcoholisme een adres betreffende het aan tal verlovend m de gemeente KORFBAU V C K B Afd in kla e 2B AM SklaMêlfc Zaterdagmiddag speelde de Zwaluwen m otlesdam tegen Raplditao Het gelukte onze etadgenooten ditmaal niat om te win nen Met een 4 1 nederlaag werden zij naar huu gestuurd Nederlandsdte Centrale Reddingsbrigade t afd GotuU 11 Mei 1 n zai de afd Gouda tn rooto leden vpTga der ing houden in het eafe re tauraiu Centraal mgan Zoug raat De agenda vermeldt Opening en mededeelingen Notulen en ingi omen stukken bespreking wemseizoen Examen eischen Materialen fonds Ver ap Ier kaacommassie Rondvraag Na afloop der vergadering een gezdligsamen zijo t STADSNIEUWS I GOUffA 9 Mei If SZ Het noIeeringBwerk m Kort Haarkm De Burgemeester der gemeente Gouda deelt ter voldoeiuijgr aat hei bepaald by artikel 2 der Wet van 13 Mei 1927 S 169 tot opheffing van privaatrecht Ijk bclem meringen mede dat van O tot 2ó Mai 19 2 op de Gemeenle Secretane afdet Iing Aige I meene en Sociale Zaken ter inzage z jn ge j lögd een beschrUving en een gtoadteekenin van een gedeelte van het nolfringswrn v or het stadsdeel Kort Hp mem gelegen ir een terrem aan de KarnemeiKfiiiot ka daptraal bekend in j emeente G uda Sectie A no 6105 eigendom van de Lnen Wtd J van Vliet c s Op vVoensdag 25 Mei 1132 d v m 10 4 uur 7al ten stadhuize ilhier een zittingworden gehouden tvaar bezwaren kunnenworden ingediend en overleg kan ivordengepleegd met de gemeente ten overstaanvan een commiame gevormd mt Gedeputeerde Staten der provincie Zuid Holland enhet Gemeentebestuur omtrent de toepasstng der genoemde wet op een gedeelte vanhet voormelde eigendom 1 Het schuren der riolen t Heden heeft na zeer langen tyd het scharen der riolen weer eens plaats gehad teneinde deze vwi het daarir aaniwezige vuil I te ontlasten dat door de doordroom mg in de grachten in de buitenw ateren wordt g bracht waardoor ook vervuiling der b n rengrachten wordt voorkomen Directi en personeel van den lïeimgirgs dienst gemeentewerken en den Havendienstwaren hiervoor hedenmorgen m de weer waarby medewerking werd verleend doorden technisch ambtenaar van het Hoogheemraadschap Eynland den heer C deKluiver t Dr P D Tialsma t beroepep te s Gr8V nhag F By de Zaterdsjg gehouden stemming van leden der Remon trantach Gereformeerde gemeente m den Haag hebben de leden n de vacature van ds G J Sirks die naar Amsterdam is vertrokken uit het tvreetal bestaande mt dr P D Tjalsma te Leiden en ds W J Wegerif te Utrecht beroet uitgebracht op dr P D Tjalsma te leiden voordien predikant by de Rem Gemeente alhier Openbare Leeszaal In de maand April werd de Openbare Leeszaal bezocht door 754 personen Uit geleend werden aan leden 4258 boeken Uit de jeugdinbliotheek werden 820 banden uitgeleend De Speeltuin Het Oosten De Speeltuin van de Vareeniging Het Oosten in de vroegere manége aan den Fliiweel isinige wordt volgende week Zaterdagmiddag 3 uur geopend Pa Verheul zal spreken voor de werkloozM A WoertsdB hudd g 3 uur m Het Blsuwe Kruis A zftl voor de Chrutteiyke werkloozen alfi 9t reker optreden d i F W G Verheul Op CMKOUrs I Naar wü vernemen zal het Jeugdkoor van Excelsior 2en Pinkster g in den Haag deelnemen aan éfin concours en uitkomen m de 1ste afdeeling Het koor zingt onder leiding van Gerijrd Leenders van Amster dam Examen fand rt Geslaagd voor het examen tandarts de heer G J Baerents oud leerling der K B S alhier Adspirant bouwkundig opzichter I Zaterdag slaagde voor het examen voor adspirant bouwkundig opzichter de heer A Hensen leerling van de heertm P J Koerts en A Piersma Openbare Letazadil en BibliotheekEIck wat Wils Uit de Bibliotheek De Openbare Leeszaal is verrykt met de volgende boeken Amtzemus P en G Amtzemus Op be zoek by mensch en dier kampeerrei en door de Vereemj de Staten 1931 G ïll Verlangend naar ongerepte natuur ondernamen sohrs met pnmitieve middelen vier anaal een tocht dwars door de Ehrenburg I Het leven der autos uil hei Russisch vert 1930 In een veelkleurig panorama levend van actuahteit doet schr een scherpen aanval op de maatschappy en geeft een w rme verdediging van d misbruikten mensch met de auto als technisch product niarhts nudde len doodsengel tot middelpunt Fabncios J Komedianiten trok ten voorbij 1931 De wisselende lotsbestemmingen in de jpiigd en in het kortstondig huwelyk eener nog zeer jonge vrouw die anno 1720 als kind door een reizende tooneelspelerstroep in een oud Itabaansch bisschopstadje werd achtergelaten forste deel eener trilogie Puehs G Wy achter de tralies Henn nenngen van No 2911 m de gevangenis ge BChreven mt het puitsCh vert met een in leiding van Dr P Bierens de Haan 31 Prof Fudia die fwegens een politiek misdrijf jaar in eèn Beiersche gevangenis opgesloten is geweest geeft m dit boek een wrang relaas van Iwen en iyden m deze inrichting en een diepgaande pp chologische bEschryvjig van ï n mede gevangenen Als geheel m het boek een fel protest tegen het slelecl Hamsuï K ps van K Pedersen August mt het NooiBch vert 1931 August een imdsch beeld van den ge wichtigen modernen mensch is een t pe mt Hamsun s vongen ronum Zwenrers een 10 de bebegelmg van de trottoirs kon de geheele insteniming van den Kaad verwer ven f 1100 wordt hiermede bespaard Dit was niet he geval met het voorstal i om in pTaatfl van f lOOO aooale op de be grooving is uitgetrokken slechts 325 te besteiiiiK n voor olioolEe tjeft © n ool reifjes fcen deel van de Jtaad meende aat bet kiiid nu niet op de eerste plaaU bezumiging latiitoffei moe t worden De hoer van lange gaf tal van anderer punten aan waarop beiimntgd zou kunnen wouJen o a subsidie s aan ImrgerwaOht en viijwiltigen landstorm preoontiageltten rWdRledMi enz Velen kond en aiftli hier mede ver exiigen maar liet resultaat van alfe wa dat mert 8 tegen 5 temmen ver worpen werd het voorstel van B en W om do po t rtchoolf wtjefl tot f 325 te begren len Het verzoek van den heer P W de Beun ie Gouda tot bouwvergunning van een fa I riek lan de Gouwo weid afgewezen De Baad meende dat mem m de vorige ver gadonng den heer de Beun roeds meer San s noeft ter wiile was geweest len slotte kwam aan de orde een voorstel van i deputeerde Staten tot het toepaaeen vftii n tijdelijke korting op de wedden van tien hur emeoster dan eeeretanei den ontvanger en de ambtenaren van den bur eerlijken stand Met op één na algemotine stemmen bosloot de Raad Gedeputeerde staten te advi j ren voor de gemeente Waddmxveen deze kortme met toe te passen Nü K mg klemgoed afgedaan te hebben warf leze vergndenng te ongeveer halt elE ifg lo pen Gevonden voetbal By den Burgemeester is gedeponeerd een voetbal gevonden in een weide aan den Bodegraafschen straatweg m deze gemeente De eigenaar kan zich melden by den Rurgemeester des morgens tusschen 10 en 12 uur ten raadhuize Burgerltike Stand G BOREO f Gysbertus Franciscus z van B W F Lilhtenberg en M Dyns Anneke d van A van Vuuren en J 7wanen burg Leöïdert Hendrik Jan z van A de Mik en N Hoogendoorn OVERLEDEN Neeltje Rip 82 j wed van D Verwoerd ONDERTROUWD H M C Oinabrug 9 j en M van Egk 30 j MARKTBEHICHTBN Veemarkt Rotterdam 9 Ui Vangevoerd 543 vette runderen 407 vette kalveren lö2 schapen of lamme ren 1507 varkens I ijzeii Kimdeien Iq kw 60 70 2e kw 4 55 3i kw 36 46 Kalveren Ie kw 11 120 2e kw 72 92 3e kw 56 70 Sdiapen Ie kw 44 54 2p kiw 35 0 3e kw 26 33 ark n Ie kw 2 22 2e kw 16 19 3e Vv 15 16 export 20 24 allt per K G Aanvoer runderen redeiyk willige han del prijzen hooge r Voor een beste koe werd 6 oent boven ïioteering betaald Ossen ge ringe aanvoer er werden hoi ere pryaen betaald dan vorige week Aanvoer vette kalveren slecht handel slapper pry zen ge makkeltjk gohandtiaafd Een pnma kalf 2V cent boven noteenng Schapen en lammeren minder aanvoer geen handel pryzen iets lager Aanvoer varkens met zoo slecht han del 8lap prijzen aanmerkelyk hooger Kaasmarkt Groot Ammera 7 M 1 atiiika 10122 K O Pnjs m 1 m Ie srt f 15 17 n I ri 2e rt fl2 14 Handel inatjg Koaamojkt Oudewaler 9 Mei Vai evoerl 72 partijen 3240 eluks 162C K G Prijs Goudsehe kaaa Iesit m tn ƒ 17 18 2e art m rm 15 16 xinder r ni g en aanvoer Handel mntig Hpiirfl van Amsterdam WISSELKOERSEN 6 Mei 9 Mei Officieel Londen 905 90S Berlijn 68 67i 68 SO Pari 9 72J 9 731 Bruaael 34 624 34 67 7wuseil8nl 48 22 48 27i Weenen 36 26 36 26 Kopenhagen 49 SO 48 76 Slockhnln 46 75 46 60 Oalo 46 46 SO Nw York 2 461 246H NieU licieel Praag 730 730 Madiy 19 60 19 70 Mlau 12 72J 12 724 Inlonjalie 1 BninuTtrzIdit Ue Franaolie verkiezingen hebben ten verwinning vaai Imka gebracht hetgeen op oe Imfltepilaiiisehe beur de hoop wekt At m de nt politieke verhoudingen leu lerbelering zal aanbreken Meu verwadit dat een nu er eoneiliajite Jiouding van Frankrijk inzake de aoliuÈdbetaUngen ce i goeden indruk zou maken In Kon üiie ing het aeer kalm tioe deae tvtmm enkele prooenl n hoolgiir te liggen van de Amerikaanaehe aooiten waren Shell Inion vMt UVA konden hun rijzing voortzetten zoodat de koera waderom cp hoogei niveau kwani Ook de andere sui erwaarden trokken aan Phihpa kwamen bovm 70 n verband niet dividend eruoh n Akug werden hooger genoteerd even Ij I nilever Accoustiek daalden beneden 2 Pt Rubbem trokken wat meer atteoüe en loeer Tabakken kalm en pnjahoudand AIb Exploraties haalden het Zatffl dag geleden verlies weer In Ned Staataobligatie onden zicli geuiakkeluk handhaven KADIO TELESBAnSCH WBGRBERI 3IT Mei Hoogrtè stand 7M O te La Ceruna Laagste staiul 748 3 te Memel Verwachtu Matige tot zwakke wind Jj zmdeluke nchtingen Betrokken roei te op regen vooral in het noord oosten Uter opklarend en Ma sMlitcr SPORT IN WIDSTRMDIN VOETBAL Uit l en vu Zondag 8 Mei Auiftterdam Nederland Ierland 0 2 Afdeeling I Promotieampelttle 9e UaiM andvonit Zan Ivoortr Watergraafsmeer 1 0 Bottertlam St Hooger Sohevenigeav 6 2 Nijmegen Quiik Ensch Boys 2 3 Aldeetolg IV Heerlen Juliana Helmond 3 2 Valkenewaard de Valk Middelburg O J Sneek Sm ejt Noordster 3 0 Q Y B Ie klaaie Gouda 4 Moercapelle 1 2 1 3e klasBe B Gouda Boek Bovs 5 6 1 Moordrecht 3 G S V 6 0 0 Gouda Goudar WcBt Friaia 1 3 Orendcht Het magere programma dat ne resteer de heeft xn éen opziolit nog een aardig slottafer el opgeleverd waarvan eeai goed kiui tuk wordt gemaakt Het resultaat vun Zandvoort Watargraafs tietr waarbij AlpJien al i belanghebbend I beschouwer fungeerde a een 1 0 zege voor den tweeden klosser geworden Zand voort au Alirtien etoaa nu dua gelijk aoodat een lyeelissmgHwedstrijd zal uitmaken wie zicli het komende aeiaoen tweede klaseer zal mogen noemen Alphen ataat er gunatig voor Zelfvertrouwen u nu een voornaam liiig en we vertrouwen dat de oud G V B leden er in mogen slagen hun streven beloond te zien De iMjkerwedetnjdeö zullen voor de Gou wenaira wel verdei ongemerkt voortgang inden Gouda s bweede klasser ia door Lnk liuizen s eeiste klassei gewipt Viermaal werden de tegenstajidera oveiwonnan maar Luisteren was de t enparty sterker Nu nog Je definitieve bealisHing voor ülympia en we kunnen de kampioen chapI en ena nader ovei wegen Etade van de bekerMrie De W Frisianen vlugger Het verschil tus schen beide ploegen was in iioofdiyiak het tempo dat te i beste werd gegeven In de ee ete helft keek West Priaia tiet een iKotje aan doch na rust toonden d bezoekers wel over voldoende capacttei ten te bescjukken om het spel van eiken tweodon klaaser te weetstaan De Gouwenaara hadd ai m hun ploeg oj de plaatsen van Vog en Waltaue rasp IJa ieUtein en Vunieer opgenomen Schouten fltond op dö plaat van Nuvebtein terwijl Kersbergen inviel voor Sterk De aanval vooral Spee heeft verBchü lemle malen vo i een angstig moment Voor V I Zei geytrsrd maar het schieten waa nog niet je dit Overigens was deze keopef er ten van uit tl t gKXMie liout gesneden Vermeer waa de iiiiiflte van let vijftal maar er ir tijd genoeg om zicli Le heren aanpassen In de lifdfluua die ncli te veel tot verdedigen I opaalde was Oroeneiwoud tegen de SQ le itmvalion niet ipgewaésen en liep ar lo vaak achteraan Kersbergen bad t legen de vhyrge aetieve Hnksdie wing niet gemak kitijk rnaar wist toch nog veel legen te liouden De Tong wecrBlond zijn mannetje I Twijl L pflnng goede met kwa4e moinen t n afwisselde Bij do Fnkhuizers wag het samenspel en ond rJing veiband goed verzorgd De keeper f n atliterhoede hadden een goeden kyk op het pel van Maaren was den rochlsback wei ens te vlug af maar Veelal tewinde deze 7 h trapva t Do nuddenlinie werkte rustig en Hteunde den aanval voortreffelijk De vo ihowie genoot veel van de snelle vteu s oIb bet bmnentiio hield echter voor het doel het spel te kort waardoor schietkan ien veiloreq gingen Aflji vonkel IJ k was Gouda een likje in da meerderheid en kond i de rood witten hun aandaoht tot den aanval bepalen Een bui tienapel doel punt van Vermeer werd geannu leenl doth men hield de beste kanaan I eflaj g genoot eenmaal bijstand van den jMial toen 7immy W Frialas midvoor van een fout van de Jong profiteerde Bij een anellen aanval der rood witten loste Speo een fraai Bohot dat doei trof en Qoutïa leidde 1 0 Na rust begon Gouda enthousiaet maar lang7riimerhand dlong W Frisia loti terug trekken De aanvallen volgden elkaar snel p Soliouten redtic al eens een groot ge vaai doch hoewel Spee een fraaie ren waaruit hij keurig scoorde door buitenspel van 7ijn nevennpelem onbenut zag kon Gouda ziieli niet loswerken De bezoekers zorgden toen in weinige oogenbhkken voor de bo Il 8lng Pereboom leidde op den vleu gel een aanval zijn voorzet werd door den lechtsbuiten m een goal omgezet 1 1 Even later kwam Zimmy voor l t doej n wederom moest Leeflang visschen 1 2 en kortt hierna benötte Stellmg een aangegeven baJ van links naar welk ciiot tevergeefs greep 1 3 Het verband geraakte er bij de rood witten eenigezms uit Spee bleef zich weliswaar roeren maar wist de kansen niet Je benutten Eenmaal schoot hij van dichtbij in V d Zei e handen De stnjd werd verder tot het einde voornamelijk op het mjddenterrein mtgevochten In de vijfde roode is Gouda dus geenou veld De verrichtte preslatiee geven vol doende aan dat dit gervol is geschied Nederitfid leriaiid 9 2 Het Nederlandsche voetbaleiftai heeft gisteren in het Stadtion te Amsterdam mei 2 0 van de ploeg van den ïerschen Vrijetaot verloren De Iepen die m elke speelhelft een doelpunt scoorden hebl en door uitstekend teamwerk en goede tedmiak de over winning weten te behalen over de Neder voelballers welke met B Paauwe in de plaats van den gewonden J Paauwe den stnjd tegen de pro s aanbanden De lersche middenvoor Moore aooorde beide doelpunten Het eerste na 19 min spelen uif een pass van zijn recbtsiialf O Reilly en het tweede even na de hervatting door een fraai dlagonaotochot aJg be almt van een udU doorbraak gïng bad ar al eerder moeten komen U dena pr bestuur u daar at ovw gaiq oken de beliandeling is loen wel itOgssUdd maar liet afgesteld Mei de wedden der ambtoI areu IS het fH eoiea al met de looueu der werklieden t i bt rijpt niet hoe de tieoren Ht erkena tai de zijnen met on poging t t verlaging ki iimNi meewerken Ook iuer van geeft H euu psouuiung on te doen blijken dut Gouda 3 weddcB van de ver H3iiiUend eutegurten van ambtenaren ttt iVe Uiai te behouren AU Oouda al itog bostuit de bOslawide x iiipoliUak Bia uUicum Ut handiiaven d ui ii er gï en q rak van dat de Kogeeimg aanGouda dio uitkeeriiig m oaCboudao bpr wvan ooTdeei dal meu van KsgeeCiugawega da tiund wU werken de ioonraol m Het parlipullere bedrijf Daartegeo ptoesten delueren Hterkeua ca HdX veiWlte uiplaatfl van de Ko mische vakyereeiugingspolitiek tö volgen zooals die steeds wordtgedeiiiOQstreerd Ejpr wij t er op dai dib Manapjkft voor stel met ui de oommiasie van flftancittï ia gewetat hoewel dit voorstol toch zaker ver band houdt mot d UoulKieele pasitiö dei gomt ei te Spr verooidcell do looupoiiuek doe S D A 1 111 Kottetdam en verwijl de K K leden tul deze Htr len looüftfalageu oanapraiijk £ ijn Maar het wordt gedragen eloor Het Kot m olie kapiioiiame tipr lajt de Ji K leden lioti tegend oj te beweren pr heeft vui aen wetliouder van finan nen iiieti vernomen deze laat het over aan den ex wetlioueler of oau den burgemet or 1 1 dojw zaak over de fmanoJeele poaiUe der gemeente te aprekeu ispr er Uolacli op hetgeen door da j tl tiuttte UI den Lande is gedaan al heeft dut geld gekusl pt noemt liet zinden van werklo en naar de werk ver achalling het kweeken van vu vijfdoa s aod De Ö D iwluiek 1 g fwtfsl om do loonen te bevorieren maar de U K Ktuui deze drukken Dut iiioiteai de looiiisciio orbeKlerg weten bpr zet zjjn betoog t en de R K raadsveriegeuwtwrdlgers emdei tallljke interrupII es voort De zitting duurt voort DHAADLOO K 1 U NSÏ UpwUKÜng u Sovjet Rwlawl ovor eca verklaring vaa Tanlieu MÜöKOL 9 Moi ten verklajmg van deu tianeiien nimlatta piesideiit TSJidieu dat Ctorgoelof ten bolsjowwt aou zijn lueit m IK litieke knngen te Moskou groot opzien gt board en opwinding veroonwikt De bovjet cegeering beschouwt de verklaiiug als een stap om do betrekkingen tus rttiien bovjet Kudlond en Frankrijk te benud ten De Öóvjet Tegeering zal haar am I a ksjdeut te 1 arijs Uowgalewski c idraaht geven bij Itórt transoiio miuisteno van bui tenl indfiulie £ aken niedo te Jceiou dat Uor goelof en lid tenei botsjewuill9Ciu orga iitiuitie i geweest A dat éi vetkiarmg vau iardieu uit de luoht ia gBgr Mn Df v4f LogeBdhedMUMtcreiitle uitgesteld GE ËVË 9 Mei Naar verluidt ia hwlen oelileaid bekend geworden dat de vijf mo gendhedien oonferentie te Lausanne dofim lief la uitgesleld Men vorwachl nj t dal de vyf iiiogendiietiten voor d i aanvang der heretelconferentie nog besprakingan met et kaai zullen kunnen voeren aangeg lan Mao IJmiald wegena aijn oogoperatne niet voor metiio Juni naar Uenèye kan komen m ook de Iranaclie Kamerverkiezingen een ge lutl nieuwe itualie hebben geschapen Verdagmg van de Volkmbowl tot 18 Met In verband stet de teraardebeslelluiR van Albert Thomas en de btfiettintf van President Dotimer Gfc Nfc E 9 Mei De olkenbondsraa kwant hedenmorgen I ijeen ontter voorzitter aehan van den vertejtoiwoordiger van Guatemala MatOH De vergadering waa gehemi en l etsJoten werd de bosprekmgen te ver lagen tot Woensdag 16 Mei as Dit besluit wei 1 genomen in verband met de teroardebe telhnif van Albert Thomas Psinlevé candidaat voor het Presidentschap I RIJÖ 9 Mei Officieel wordt medegedit ld lat Fainlevé tegenover d candidaluur van den voorzitter van den l ranachen Senaat Ijebnm voor de links ie groepan m ÏTankrijk zich bereid heeft verklaard z Tv tandidaat le laten stellen voor het prertidentHc+iap De besetting ran het stoffelijk oTcrschot van President Doamer PARIJS 9 Mei Op verzoek van mevrouw Domn r zal het offedijk ovewohot van president Doumer niet in het Pantheon maar in het familiegraf op 4 en d r Parij ch begraafplaalsen worden biji eaet Sneeuw in het Reaxengebergte BFRI UN 9 Mei In het Reuzengebeigte H hedennacht veH sneeuw gevallen Er hgt op enkeje hooge gedeelt i 8 centimeter fneeuw lijzoDdere aaBHiD alleeB im week eo én ii kü STOOMEN als nieuw van ten Haertncostuum ff 3 50 i 2 costuums ttgelijk dize wsek slechts zes gulclen 1 1 IBi t Verder HEEKENCOSTUUM ONTVLEKKEN EN PEUSEN f ÏM ALLEEN PERSEN Iv AFLEVERING VOOR PINKSTEREN mits voor a 8 DoaderdaK aan de fabriek ioonerijei irierij llirelikiii U MM