Goudsche Courant, zaterdag 14 mei 1932

Dit nummer bestaat uit twee Maden EERSTE BLAD BfiRICHT De GOUDSCHE COURANT zal Mtumdag Ze Pinksteidag NIET VERSCHIJNEN Westersche wetenschap en Oostersche wijsheid Dezer dagen hoorden wy van een onzer Haagache kennissen eene opmerking gemaakt door zyn huisdokter Kyk eens aldus de dokter ik heb vandaag twintig patiënten bezocht en daarvan zyn zeker tien üf door de crisiszorgen ziek geworden of wel wordt hun herstel door die zorgen belemmerd De éen heeft zyne betrekking Wanneer men dit alles overdenkt dan t fügt men toch wei zeer sterk den indruk l at er aan onze wetenschap die op tech iiisch gebied zooveel wonderen heeft ge ft cht en de mogelykheid schept om allerlei verfynde behoeften te bevredigen waaraan vroeger memand durfde denken toch wei iels hapert Kn dan ia het o i wel dit dat met de wetenschap en de techniek de wys lieid met is toegenomen ja dat er misschien teen tyd is geweest waarin de onwysheid peLiaal op economisch gebied zoo hoogty viert als m onzen tyd Men ziet die onwys Ifid op het terrein van het bestuur onzer openbaie lichamen men ziet ze ook in het leven der parUculieren Alles wat eeuwen lang gegolden heeft als hoogste wysheid IS als dwaasheid door de democratie opzy gezet Ma het gevolg dat de vooruitgang wat hy ons ook mag hebben gebracht heeft i eggenomen de bestaanszekerheid die oude fneer primitieve tyden kenmerkte En hei n m dit verband dat wy even willen stil taan bu een verhaaltje dat onlangs in en l ele bladen heeft gestaan en waarover menigeen wellicht gedachteloos is heen ge loopen maar dat toch allle aandacht van ons westerlmgen erdient Aan J stkust van Sumatra het Is i Hoof er dan kracht staat de kt acht die ie kunnen beheerschen Baas boven baas Een mysterieuze Geschiedenis N aar bet Engel ch bewerktdoor yi J VAN DER 8IUT8 Nadruk verboden J land al Sn t regory grijpt altet wal hij pakken kan krijgen dat is op zijn ma mer m Octopus Wy dat wd eg y Ji het Genootschap vroe n fflH nf waarom hij bij het ondei zpck e ijst met aan de politie hteft gegeven lat wie tenslotte 7i n zaak waai yhjk wu hij bant dat c hpni aouiden e etik n We besloten om hem te ontvoe n en op die manier de hjst in hand i te njgen Maai hij kon die lijst immers niet T geven ei Margret Ma hij dïe met bij zich had vulde k aan Natuurlijk met Het bUeJc mder fajid dat dat met het geval was en nu i Mipten WO hem door hem gevangen te Uden toch te dwingen one te zeggen aar bet stuk zidi bevond Maar hy haeld IJ rtó en kras vol dat hij van die heeJe iiJ t mets afwist Toen er bt Perris die I bet parfum waiirnaiir de aan Sn Ore ry Kericliti brief look ip het idee was P komen dat ik wel eens meei van de zaak on alweden niij om bij hem te komen Goodvear baaden zijn verkrijgbaar bi i J L HULLEMAN GOUDA Kleiweg 20 Tel 2850 Official Ford Dealer RUND KALFS VARKENSVLEESC H KWALITEIT WmillBOIIGT B MEERMALEN BEKROOND Oogarts Huijsman v SWIETENSTRAAT 3 AFWEZIG ZATERDAG U Mei tot WOENSDAG 18 Mei 2 u n m 10 Schoolvereiniging voor Bijzonder Neutraal Onderwijs vooi Goudd en Omstieken Inschrijving VAN NIEUWE LEERLINGEN VOOR ALLE KLASSEN De Lageie School leidt op vooi H B S en Gvmnasium met Cursus voor het Fransch in klasse 5 6 en 7 Aangifte in het Schoolg ebouw Gi oeneweg 27 op Donderdag 19 Mei J2 dei middags van 4 5 uur Het is HET VOORDEELIGST Het is HET EENVOUDIGST Het is HET GEMAKKELIJKST wanneer U in meerdere bladenadvertentien hebt te plaatsen hetzijhier of welk blad ook m binnen ofbuitenland dat U de opgaaf daarvan toezendt aan het ADVERTENTIE BUREAU Markt 31 Gouda TeL 2745 t U z j t dan in eens klaar en deplaatsing geschiedt naar wensch entot dezelfde prezen als doop de bladen direct wordt berekend Uw voorooraeei is inderdaad misplaaut Ik dacht er eera mg uukn over tbU Toen het ccfcurfDOver wu dit dtdokter mi alJe ffcTne bevattendc dranken koffie en thee moest verbieden begon ik met Koffie Hag Spoedig ondervond ik de weldadige werking van dezeheertijke coffeinevrije koffie Een gezondeverkwikkende nachtrust keerde terug enik hAkrccg geleidelijk mijn kalmte en clfbeleeriching De oorzaak mijnerpnkkflbaarheid en ncrveusitett wai weggenomen U denkt natuurlijk dat Hag een of ider lurrogaai is Nieti u mmdcr juist dan dit Koffie Hag ii een echte lekkere plantagekof f ie alleen de coffeine ont breekt Probeert U hci gcruji eeni en ook U zuil dan spoedig ondervinden dat 0LC koffie inderdaad meer genot en betere gezondheid verschafL Griep gevatte koude influenza verstopping trage ontlaatinggal slym koortaigheid imagof hoofdpijn geen eetlustslechte spij wertermg enz gebrmkt dan drie keer daags eenweinig van de beroemde geneeskrachtige W ortplboer sKruaden of een è twee Wortelboer s Pillen van Jacoba ManaWortelboer en gij zyt spoedigweer hersteld Reeds duizendenhebben er baat door gfvondenen z zullen ook ü helpen Gijzult tevreden zyn over de h zanie uitwerking W orti lboer sKruiden zestig cent per pak eWortelboer s Pillen zebtig een per dooB 3 doezen ƒ 1 70 bijApothekers en Drogisten 3 ry V 4dvprfi H in ffj RIm Komt Zaterdag Uw nieuwe costuum koopen in niagazi n Nederland Dan liunt ge minder besteden dan ge dacht Wij zijn spotgoedkoop STERKE EN MODERNE HEERENCOSTUUMS 7 £2 9 12 16 S 19 CE KUMT VEEL GELD OVERHOUDG PRIMA UITERST SOLIEDE HEERENCOSTUUMS 22 2 26 £2 29 32 2 Voor hen die het beste verlangen SUPRACOSTUUMS ONOVERTREFBAAR IN KWALITEIT ONGEËVENAARD IN PASVORM 36 39 44 48 ONZE Zeg man nu je zooveel goedkooper gekocht hebt in magazijn Nederland gaan we toch zeker de stad uit hè 7 COLBERTCOSTUUMS MET 2 PANTALONS 25 2 32 2 39 44 I t M flGOZYN MEDEMaMD KQTTENBURG CO Kinderen houden ervan Hoogstraat hoek W Wagenstraat Geef kinderen volop GESPONNEN TARWE met boter en suiker of vruchten of als pap Zi groeien daarvan gezond en sterk op GESPONNEN TARWE is voordeelig het geeft een ontbijt lunch of dessert voor deo pnjs van circa 4 ets CESPONNEN Verzemett de borden M Gaaponnen Tirwe friuiipt uit de zijlun TARWE SHREDDED WHEAT Aanbevelend Wilt U vermageren T D BAK TURFMARKT 16 TELEP 2131 Op welk gede Ite van het lichaam U ook wenscht zonder gymnastiek zonder dife t 7 ncier peiPi = ïi iiddelen in te nemen zonder baden Uitsluitend iiitwendip gi biiii He n uita it IS na den zesden dag zichtbaar Schrijft aan Mme COLENBRANDER Over o ni 41 5t Adam die U gaarr GRATIS zonder eenige verplichting onder stnkte lie iiihdidiiip alle noodige aanwijzingen en prima referenties zal zenden P t 5 ao I798B 7i Jaargang Z tarii ai l4 M i 1938 1 T mmm mum NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE filEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz Ditblad verschijnt Jagelijks behalve op Zon en Feestdagen ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda en omatreken behoorende tot den bexorgkring 1 6 regels ƒ 130 elke regel meer f OM Van buiten Gouda en den bezorglcrihg 1 6 regels 1 6 elke regel meer f OM Advertenti Mn het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prjjs UefdadigheklB adTertentión de jBrt van den pr s ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 26 per week 17 cent met Zondagsblad er kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal waar de bezorging per looper geschiedt t ranco per post per kwartaal ƒ 3 15 met Zondagsblad ƒ 3 SO Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ona Bureau MARKT 31 GOUDA b j onze agenten en loopers den boekhandel en de postkantoren Onze bureaux zjjn dagelijks geopend van 9 6 uur Admimatratie en Redactie Telef Interc 2745 Postrekening 48400 INGEZONDEN MEDËDEELINGËN 1 4 regelp l2G elke regel meer ƒ O 0 Op lie voorpagina 60 hooger Gewone advertentien en ingezonden mededeelingen b contract tot zeer gereduceeJrden prija Groote letters en randen worden berekend naar plaataruunte Advertentien kunnen worden ingezonden door tusachenkomst van aoliede Boekhandelaren Advertentiebnnnx en once agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau z n ingekomen teneinde van opname verzekerd te t n Deze Co urant komt in yele duizenden zinnen Gegarandeerde oplage 6500 ex het voorstel van den rerfllent inga en dus extra werk ga verrfShten Tot zoover de inlander Z jne woorden mogen velen van ons Westerlingen vreemd in de ooren kbnken zy bevatten mettemin eene wysheid waaraan wjj by al onze ken ms en al onzen technisdien vooruitgwig een groot tekort hebl en Wy hebben een verkeerd beg P van rijkdom Niet hy is het rykat die de meeste behotften kan bevre digen maar hy die hat kleinste aantal onbevredigd moet laten Wy spreken veel van het omhoog brengen van den levensstandaard Deze bestaat echter niet in het scheppen van behoeften nuiar in de economische onafhankelijkheid n bestaanszekerheid die wy bezitten Zy sÜn de voorwaar den voor een zedelyk leven En in dit opzicht kunnen vele WestWsdie dames en heeren van dezen eenvoudifen inlander nog wel wat leeren etn 25 tal jaren geleden moeaten wegen worden aangelegd en daarvoor moest grmd uit de rivieren worden gehaald Niettegen fataande de Regeering dien arbeid wilde betalen met het tienvoud van wat een inlan der voor zyn arbeid op eigen grond geniet was toch memand genegen zich voor het werk beschikbaar te stellen De resident het het inlaiidsche bestuurshoofd van de betrokken streetó by zich komen en verzocht hem eene pogmg te willen doen teneinde de bevolking te bewegen van gedragslijn te veranderen Het bestuurshoofd deed dit nep eene vergadering van zyne menschen byeen en wees hen er op hoezeer zy zich zouden bevoordeelen indien zy zich voor het gnnddelven beschikbaar stelden Toen hy uitgesproken had nam eene eenvoudige inlander het woord Ik ben maar dom zei hy en ook niet ryk Ik verbouw myn eigen groenten waarmee ik my en myn gezin voed Het huisje waarm ik woon heb ik zelf gebouwd Ik slaap op eene door my zelf gemaakte baleh baleh en als ik zitten wil gebruik ik daarvoor geen stoel maar een zelf vervaardigd matje Ik eet van een pieangblad met myne handen en loop op bloote voeten Geld heb ik zoodoeijde weinig noodig Ln als ik het noodig heb ga ik w t boschproducten verzamelen en die verkoopen Wanneer ik nu ga werken dMi weet ik dat ik een goed dagloon zal verdienen maar dat geld heb ik niet direct noodig Ik zal dan dingen gaan koopen waaraan ik thans geen behoefte heb als bedden stoelen tafels lepels vjrken borden schoenen enz Wanneer ik kom te sterven houden die extra verdiensten op maar ondertusBchen heb ik myn kinderen geleerd op bedden te slapen op stoelen te bitten van borden te eten met lepels en vorken in schoenen te loopen en vele dingen meer hetgeen feite lyk luxe is Willen zy aan die nieuw ge schapen behoeften blyven voldoen dan zul len ook zy behalf de verzorging van hun rystveld ander werk moeten gaan doen De kans dat zy zich daardoor ongelukkig zul 1 len voelen is met uitgesloten Wanneer ik echter zorg dat zy zich die behoeften met scheppen en zy houden hun lystveld waar zy recht op hebben dan zullen zy na mijn dood gewoon kunnen doorleven Eén pisang l blad om van te eten is gauw gekapt een baleh baleh is spoedig gerepareerd een matje om op te slapen vlechten zy zelf het loopen op bloote voeten doet hun geen kwaad Het is daarom voor het toekomstige geluk myner kinderen beter üat ik niet op 1 Wetenschap en ondervinding Modelwasscherij Fa J H VAN SIFïAATEN oude Gerinaunsciie traditie wos td staik gebleken RcikIs in de oude Indisohe mytliologia vindt men het idee van ten Meiboom die den oveivloed van kracht en de leveusvol iieid voorstelt wedke de aarde in het voor jaar weer vervult in ailu lAdo GermaAn solie landen vindt men soortgelijke ebrui keuv Vooral in Engeland beröst het ftenl ler MuiL oomen op een oude traditie De 1 istoncus btubljg uit den tijd van Koningm piisabetii beaf bxijft zoon feest waarvan het plechtig bioioenhalen van den Mcuboom de hoofdzaak was De gehee Je bevolking Irak naai bet boAcJi en haalde den ouige bakten boom ui die op een wagen oudei veel vKxihjkiieid naar de stad werd gebracht Vooi titn wagen waren vyf paar ossen gespannen die praolitig vereierd waren Ue tioom werd dan op een groot feestterrein opgesteld waarna man daaromheen dansien en volksspelen uttvoerdt en een gioot feustmaol hield tot in iiet baitje dei süud Heeds dïie dagen tevoren verzamelt ziuh op den berg een grootQ menigte goloovigen die aan dA proreesirf wensolie d iel te nemen en op den lersten l inikfiLerdag heelt ouder muziek eoi zang da feestelijke terugkeer der bedavaartgangere ia de stad plaatis watorna de processie uiteen gaat eu aileriei volksspeleo plaalB hebben Eeu der merkwaarttigste proceaaies is zeker wel de spnngprocessie in Editemaoh Luxemburg die op z g Pmkster Dinsdag geliouden iwordt dus daags 3A deo tweeden Pinksterdag docJi zich met kenmerkt door t bepa lde gebuuken die betredcking hebben het feest Men Ziegt dati deze prooeasie reeds vanaf de achtste eeuw na Cü iBtus gehouden wordt en lumi oora ron u ijidt in de ge1 eziug der mwoiieig na e P hevige 8t Vitufl danaepidenue dia daar uveer dan 11 eeuwen geleden tal van aohtoffers maakte Het 18 evenwel ook niet onmogelijk dat het een overblijlsel is van eeo ouder vergeten heulenaclie godadienabf£M4ng daar d eigenaardigheden vaai dieze i M c paio zicli met geheel en nJ laten verklaren PinkstargebNken Tweede PaBch n af Bloten Paschen in de oude tijden warefl zij er reeds dePinkstergebruiken die de jkederdolmg anden Heiligen Otist aansdi uwelijk trachtten voor te steUen Zoo werden iii de Mid eeuwen plukjes brandend vine vui de Merl ig der kerk naar benedien gevca m £ tiweotien h aandachtige gehoor terecht kwa nen en vaak omgevallen tew t gbraicbten iaarna is dit brandendt vlas vetvangen door bloem blaadjes die het zinnebeeld moesten voor etelien der vuiige ongeil Bekend it ook dat v ehiJ duiven werden pgelaten die de verpeiBOiHiJijkiiig vooistelden van den Hei Il gen Qeeel Fcn andere fjiwoonte der middeleeuwen was om gediLieiide de Pinkaterpredikatie een aan een touw bevLaügdg krans met de 4 iiibolLscho dun vanuit bet nudkiea dei zoJdonng naai omlaag t j laten gaan Deze kiajift waa rijitilijk niet loovert jös en stuk jfB hut beetrooid W Jch ondei het neer tliilen tusacbeii de gelouvigen verproidden en die men troditto maohtig te wordien om lil de gebeden boiöken Ie bewaren In een kanton m CV itsarland bracht de kotster der keik ecu kiuts bi de leden dei keik met dien iegeweuacli Moge het geluk Uw hiu binneiitred n en 6Mb onheU veiie van ü blijven De bewoner namen Krui eu wijwater en guiigen hiermede do i alle kamera opdat de Geebt Goda in hun huis zoude komen In Napek viert men met Pinksteren het 7 g Tweede Pasehen ot Bloemen Pasehen een reusachtig Isjige proceeeie s hr dt dan vooit vanaf den berg Virgine Nadat d stoet zieh gevormd heeft buiten Eohtemach schrijden alleq langzaam het stedje in de geestetijken voorop en hier I acliter de zg spnngprocenïia waarbij de duizenderi deelnemers op do maat der nm Brieven uit de HofsIluL MOXXVI De debacle van de Haagache tram i m Ittfbftdë VAiHÉitfflhim nadert snel D jfcyfers over Januari en Februari zyn nu ge publiceerd en zy wyzen heel ernstig m die richting Korten tyd geleden is het tarief verhoogd van tien op twaalf en een half of per kaart op elf cent Verleden jaar gold in die maanden nog het oude tanef Februari was dit jaar een dag langer dan verleden jaar hetgeen natuurlyk byna vier procent scheelt In dit jaar tyd is den Ka g met rumi twee procent byna drie zelfs in bevolkingsaantal toegenomen Ontwikkelde dit bedryf zich in gelyken tred dan zouden dit Jaar in rebruart 250 duizend passagiers meer vervoerd moeten zyn dan in de over eenkomstige maand van 1931 Het is er maar eventjes 662 minder geweest Terwyl de opbrengst dus normalite 25 mille meer had moeten zyn is die ondanks die verhooging er 10 mille minder Nu kan men wel zeggen dat de invloed der tydsomstandiftheden groot IS en dat daardoor het vervoer ge drukt wordt maar dat is ook niet volledig waar want de achteruitgang is pas begonnen toen het tarief is verhoogd Inderdaad heeft die verhoogmg wel ter dege een ster ken invloed gehad vooral omdat de tarieven van de taxi s zyn verlaagd De taxi 13 op het oogenblik de sterkste concu rrent van de tram en de opzettelyjte Margen tl fp twekl Heb ik u al vftrt ld dat Sn Gni oiy toestcuumng lieeft geijeven t t haar verloving met Theodore zUA dne passen vooiwaarts en twee paseen aohterwaarte gaan Zoo gaan mngeveer aiiderhiall uur voorbyveór de eerst ryeu der doelneniera bij 1b I beeld van djenj Healigen WUlebnird Ua 4 mij komen dat het eigenlijke doal hunner bftileifvaart is en waarbt op dezelfdje wtjxe dti treden beklommen iiioetea voorden du tredeq op 2 treden Wf Na de inspannend dtelnaone aan deze liedevaart komt laterVde gepaate vreiagde tot zijn reelit ui den iprm van de faar markt die tügplijkertijff jjji Eoliteaiaoh plaats vindt Volgeng de üermaanseihe sagen was do berk een heilige boom en wie sugn huis er met mee vei eide zou het geh ple juar geen geluk tn vooi spoed geiueten Het Ghribtendom Hlaa gde er met m het berken feist of Meif tst t € veidrijven en kwam diöioin Jjüt ftn comproiiiis do Meimaand weiyi de Maria niaand en vele oude Maria liederen worden gezongen op oode heiden cbo feestwijzeii Virstandlge vorsten hebben later getiaciit de berkaiversieringen af te schaffen omdat aan da boaeohen groote schade wi id toegebracf door liet omkappen vaji de vele benoodigde jonge lerkeiistamnietje Frederik de Giootevaai digdo dan oi k ni 1749 een scherp verbod daartegen uit en schafte do schadelijke gewoonte van het berkenfeest tegen dwi eersten tegen Pinketeren af dooh zelfs m het voor fi t stdagen zoo weinig voelende Pruisen mocht ijn edict niH baten De fl it JIJ weet waai dat kostbaie stuk zich Idindt en als jij het nuj wüt geven dan woidt hij dadelijk vnjgelaten En zoo niet Matgeiiet stond op Ik geloof geen woord van wat je zegt ei ze bes1it i en ik vertrouw je absoluut met Als ik je de Ujat zou geven zouden jullu M cbael ttoch om de een of andere reden Vermoorden Ik kan met beter doen dan he lyst aan inspecteur Hurker geven ian ai die wel en dat hij hem redt Dat durf je met Dick spiong op enk ik liaai dreigend aan Dat durf ik wel Ik volg de aanwijzing in Michael en met de jouwe Bovendienluj Ie evenmin laf al ik en dat ik met bang en heb jo daarnet kunnen mt iken toen je 11 die bom dreigde Je k ed ieu di beter naar mij te luis teren ali je hem helpen wüt trachtteDick h lai te overreden anders kon ik de politie wel ems wat Wat bedoe je vroeg MarKerel heescè FenVoudig dit Dat de hjst fae wij1 rug willen hebben uit de zak van Medina gehaald t door den man die hemvermoord heeft En die moordenaar uiiVrris Dat IS een infame leugen nep Mar Kei et in felle verontwaardiging Ik heb hem zelf Medina tegen den giond 7ien slaan verklaarde Diek met drei f en h kalnvte Je liegt hygde Maigeret Maar een b klemmende ang t bekroop haar dat haar liner ditmaal de waarheid ge i ken had HOOFDSTUK XVI De Uiat Onnii lellijk na haai thuiskomst nam Mdrgern Perrie brief uit haar ihrflttafel w int na baar gesprek met Dick l Eeep zij lat die brief alleen veilig was wanneer zij hem bij iicb hield Haar broer was met met haar met naar huis gegajin en had zijn moeder een bood Mihap geatuuid dat bij dien avond niet bij hiar kon komen Margeret vermoadde dat Dick op een plan broedde om moh Tan de JijHt m ester te maken Toen ZIJ dtsi brief en den sleutel veilig 1 1 hadr ja wn geborgen had zetite zij ziohop dï n ranfl van baar bed en dacht nao e Dick s beschuldiging tegen Micltael Bij nadere beschouvting nu ztj over de terste ontötelteiiis heen waa geloofde zij er gi I n woord van Michael waa er toth h elemaal niet de man naar om idmand te veimotrden diie vriendelijke kalme zacJit 11 oedige Michael Het was natuurl jM en krijgsliat van Dick geweest om de Mwdfn king van lobself af te schuiven g clat at een oc enbhk onder den indruk vwfc die laffe b6 iohudiging was geweeett Nadat 7ij alle sporen van tranen weggewasëehen ha i gmg zij eeil liedje neunend de trap af ze wilde volstrekt niet dat haar nioeaer iou gaan denken dat er iets met n orde waa Wat ben je vroolijk vandaag begroettemevrouw Drum d haar slaapje uit hadhaar dochter Ik ben zoo bhj voor Laura antwoordde FEUILLETON r kn Ja d it wtet ik al Zij zal een aiaixligen Iniidstlmt iiH krijgen denk ik Was jy in uir zoo petukkig Margeret Ik ia nut minder gefiikkig zijn dan I aiii i als ik nwt Michael getrouwd ben Dat lio p ik kind Maar cld heeft hy uideré met O maar u 7 ult eens ïien hoeveel hij verdient al ijn lonian ninai eenmaal uitgegeven IS Goed maai liij moet dat boek eerat lop afmaken en dan mot t bij nc zien of hy er na uitgevtr voor kan vinden Het 18 al af en hij h t ft er ook ai eon uitwver vooi vtrtelde Margeret terwijl zij n trknielde naast den divan waarop tiaai moeder big Ik heb er u niet v gezegd omdat Michael met wilde hebben dat u het wii t voordat alles heelemaal in kanmn en kruiken was Ik heb hem geholpen met het nazien van de drukproeven Ik ben over tuigd dat hij een leueochtig suecee met zijn boek aal hebben en dat hi er genoeg geld mee zaj verdienen om te kunnen trouwen Maar mevrouw Drum die wc i gegriefd voelde dut zJj buiten dit alles gehouden was scliiideK omreloovig het hoofd Ik VOOI my geloof met dat en sciiryver tegenwoordig v tl verdient Maar wij 7ullen he beite hopen Margeret Tuasohen laakies waarom i Michaël al in een paar dagen met hier gew e it OlH n sohofl Uil t bUinen dat bij mi ft liiui d Njijst iüd eii diiaiom heb ik hem vcigetmaid rmj te heipen bij pen pc mg om in Gr oiy te t evnjden Daai ging hijgiif op m en ioo konden we hem vasthouden in on kwartier Ik vw r nii vond dat iir Grogory die bhjkfcaar kn i mets omIrent die lijst kon vertelhn wel gaan konMaai vorsoheiden leden van het GenooliHcbap diieliten ei ondei over die vreesdendat als hit Giegoiy vrij iwas de politie op7ijn aaiiwij tngen de boerderij in Essex zoukuiincn vinden Dtuiiom hebben s hemaciiteivolgd nadat ik hem naai buit n hadgebiaclit ik had ook nog een persoon lijke reden om zijn inviijheidstelling ie wenschen iiiaur dat doet nu met ter zake voegdf Diok er iiaaetig by En gmg hij vontt als die Ifi het nift poed niet hem vroeg Mar g ret eesmooid Zij fond overigeua vemteld ovei de kalmte waarmee hjiar broer zijn swhuikenstrekein opbiecJitie rvtdj Wordt vei Nfirti hij bef ft alleen wat hoofdtpijn Wi heblien I erris aangeboden om hem 7yn rijiu ld to geven onder voorwaarde dat hi on de lijHt iOu geven maar Inj had die niet 1 ij icli en liij wilde ook niet zeggen iwoax we di konden vinden Maar het blykt nu