Goudsche Courant, dinsdag 17 mei 1932

OPENING VAN HET FOTOATELIER MODERN MO 17987 Dinsdag 17 Mal ItSl 7I Jaapganii ANNEX FOTOHAKDEL NAAST HET BLOUSEHUIS Venlius Kano s zyn scheepsbouwkundig juist en hebben het meefat elegant model Viaapft daaiom ptosi o tu of bezichtig inff model a weif Ds Baxstiaat 3AA 7 landan oi Scheltemasti 12 Gouda Zoolang de voorraad srtekt 2 Tuben Colgate Tandpasta waaide 1 40 voor 70 cent MARKT 6 Agent voor Gouda N Noord egraaf kleiweg 12 Telef 3016 Uw vestzak Is dlchfbij Voor degenen die het met zelf aan den h ve voelen li kt het of de crtsis geen slachtoffers maakt maar wanneer ge nagaat dat een paar honderdduizend menschen naar werk verlangt zonder het te kunnen krt gen dan moogt ge Uw behaagli ken stoel en Uw gezellige kamer wel dubbel op pri s stellen Het Nationaal Crisis Comité doet een beroep op U om mee te helpen voor die gedeelten van het land waar de nood met alleen door de pTaatseli ke comité s kan worden gelenigd Als ge rekeninghouder zi t b den Postcheque en Girodienst dan behoeft ge de machtiging die U dezer dagen is toegezonden maar in te vullen om maandeli ks enkefe guldens au omaiisch van Uw rekenmg te doen afschniven od Aan eclift tulenten niet geUovin om tlot ir ook stlnjntalentin ziji is ongeveer lietztlfde als het bestaan van echte eiidsteenen loochenen amdtt er ook val t ie gemaakt worden 11 II 1 1 lU dLtit gekom fii ihiutide jj zM h 1 eg even om Zou ik iiU het nut te vrypostlg is moigen vra en of ik ineti het rytuig thui Ltbiaeht kni wnre en Het is wel maar en kltin eind m lar u kunt nusaehien wil hegiytMJi dat ik vanavond een beetje eiuiwuchtig heil In liui i Jiet nift pret til lil II lil litt loiik r te moeten lof pen Ook deze motive ung gLng er by de goenl hartiiie mevrouw CorgtH grif m Van de igtiilyk if d ii wnaiom Margpret als i U lij t lilt bel bureau had gehaald he ei nul ilUui miju huis wilde lewtpen had e iiitimili k gen liauw verme eden Ik al slaelelijk bet rytuig laten in I amieii ei ly bertithvillig ttrwyl zy op de bel druktei I lïeitt wa erg bly dat z © per rytuig OU rdtn Uiuw eliraolU 7e had ten idee dit lliek haai mu volgen Hy wiHt dat l Mi luuu gewthrevtn had waar zy de I AUolf lijöli kon vinden en de v6mnd r sUlhng lag viK r de hand dat het etuk m Miihaels c iryfbureau op Horn Hall l e will I w i lom 7y Perris knmer was binnenKe ga in iM lut hdit hail aangediaajel throk 7y I i I nntckkking dal de jaloeziten niet iiir diten en dat de gordijnen penge Mho tii wartn Maar dat prak eigenlijk vui jlf dat Mii Jiael dun avond niet m zijn kiiiitr had gewerkt Zy ld ef een oogenblik MiboweegJijk ë mui 7icli afvraaeiKl of Üick miaschien niet buiten op clen loei lag WoKlt vervcOgd Baas boven baas Een Mysterieuze Geschiedenis Naar het Fngelsch btewerkt door J VAN DER SLUYS 35 Nadruk verboden Hij it ft hot O vu li k druk ant Outde Mnrperct teitwijl zy haastig een iindereii kant uitkeek IJ moet niet ver Keten moedei dat hij zijn eigen baas niet M lar Ditk wel En die is xk in twee ffigei niet hiei gewte t Hij zii morifcn wel wn r koniiii op lagen lonk is Hat hoop Ik tenminstt Ik wil hem zrtMi aak bij nio hebben alg t maar kan voormj weel liiui ijet buitenland vertrekt Ma4Lr nummer Wanneer 186 000 Toe geef een paar gulden I ge geen reken nghouder zi t loop dan morgen even naar het Postkantoor en stort op 186 000 het bedrag dot ge I unt missen Stel het niet uit want er ii n er velen die op Uw hulp wachten Sara heeft beloofd mij geztlsehap te houden tot JIJ weer terug bent Sir Gregoiy waa tamelijk goed geJiu nienrd ofschoon het hem tot zijn eigen l erbazmg buitengewoon ontsteande dat Perria nog niet teruggekeerd wa Voor het dinei bracht Inj Margeret in het kort op de hoogte van wat hem overkomen wae Ik heb al een onderhoud gehad met apMteur Hmker eindigde Sir Gregory Stypen N V KLEIWEG 33 TELEFOON 2169 Reclame Te koop SIBBFS I hands aanstekers met ons mooie Stadhuis Voor het a hebben wi een j Biilseizoen rroote keuze in 1 25 Vllecn bij L Binnendijk PAI Nn MAB Itels CAJ JS LAI ENS DOI CEN HAI XSCHOENEN MU EN sen lENEN BAI EN ZAK EN ST S KLEIWEG 87 TELEF 2ZSJ Stroo Hoeden Vernis Het geheim der Modisten in velt kleuien veikiiifrbdai glimmend n m it m it en Kfl leui modernfj dt si traat 17 DrtB Il8t Groene Kryis KLEIWEG 91 TELEF 2018 Hoègs TELEF 2421 TELEFfflON 12001 Iff r de Feestdagen Wilf ói j waarde voorUwdeldPl Eend4ZELL£ifecubeffeld 53ASv KI BIW E 2 a H GOUD Siroopw fels BoterspritË TheekoekJBs Boterkoe es Bonbons ÜEALER t een rksn Automobifilflfll 0ltft hier ter etedi iet dooisnieicn aanwezig FP C AL POR Beiitht hileimedc d lAui heeft mgeij GAZELiJk R JWIE LErT Smeerstation vodf alle De eerste Hydraulische Al H P Herfst Jr V h L Boogaerdt L Tiendeweg 43 Tel 2593 Kiachtifi welkend e kanon voor Reorganisatie Oeza week 20 Uitverkodp koptlng op alle BABY MANTELTJES JURKJES P KJES HOEDJES en op alle UDEN en Wij hebben onze I iinia Spoitlihu i i opnimen 6x9 VEKI AA I Tiys lO cent pei stuk J C LANGERAAR Gedipl Diogist Huig Mditenssingel Telef 2S 9 I S 2e I inksteiddff GEOPEND WOLLEN KINDERKOUSEN ALLEEN VAN ZATERDAG 14 tot 21 MEI C A B BANTZINGER Kwaiil efl Lap Prijs Ra in bi ons samen Ken enkele pi oef z ii oveitui cii Slagerij A J SPOOR nsSEIIAAN 21 Heeft U ze al geprobeerd DE 2 NIEUWE EDEL8BAAR MERKEN EDEI 8 BAAR SPLENDID Iithte geuilge 6 et sigaal EDEL 8 BAAK PIKANT pittige 6 tt sigaai J Neemt pi oef é RAAGT I W WINKLI IER KOOPHANDEL TABAK van Firiaa l i m Vreumisgefl Buitengewoon goed vdn qualiteit zelfs onze goedkoope sooiten van 8 en 10 et pei j ons OUDSCHE KRUL 12 MAiniAND O 1 Heerluke sappige ongesausde PRUIMTABAK van 10 l it pei ons Tebak eR SiyareDmigaziiD JE HEIDEI Fi K 1 WijteoN WIJDSTRAAT 43 hoek GROENENDAAL 1 1 e 3 l a i a 0 V a 3 3 a I I 3 C 8 £ n N 1 I Wilt U een foto iaten maken Van U zelf of vrouw en kind Bij 1 OTO LI X op Kleiweg 80 Waar iedereen het schitterend vindt De prijzen zyn vanzelfsprekend oo laag mogelijk gesteld U behoeft bi ons met lang te wachten e zijn gereed als U zich meldt Vraagt U som prys bg een collega U wacht soms lang dat geeft verdriet Zegt U t IS bu Lux goedkooper Dan hoort Ü O dat werk maak ik met Wy kunnen gerust verklaren Wy maken het beate wat bestaat Voor Dahlias Stekplanten bil VERWEIJ Cz F 59 ReeuwIJk Vraagt soort en pnuslijst Wy geven een halve eeuw garantie Uw foto blyft m goeden staat Soms wilt U zelf foto s maken W r materiaal voor noodig is Koopt by LUX die heeft voorhanden t Laagst in prys dat is gewis Wy willen ook nog even zeggen r n daar dient wel op gelet Banketbakkerij IJssalon Het Beertje Met de Pinksterdagen naar de Plassen en dan een KOPPERGRAMOFOON uit de WIJDSTRAAT 7 Tri 2535 20 BOUTBB Vanaf heden wedeiom veiknighaai onze heerluke en welbekende IJssoorten vanaf 15 cent per poitie Zondags den geheelen dag ijs vei krugbaar om mede te nemen ui bekertjes van 5 en 10 cent Ziet onze speciale IJsetalage NIEUWE GOUDSCHE MUZIEKHANDËL 18Ó000 Groote voorraad vanaf ƒ 22 50 LANGE TIENDEWEG 11 C S JOS NEVE Chché Alg Cliché Industrie Adverteert in dit Blad COrRANT INIEUWS EN ADVERTENTIEBiLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWO JDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE N IEUWERKERK OUDERKERjjL QUDEWATER RE EUWIJK SCHOONHOVEN STQLWIJK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz ADVERTENTIEPRIJS I Uit Gouda en omstreken behoorende tot den beaorgkring 1 6 regels ƒ 180 elke regel meer ƒ 0 20 Van buiten Gouda en den bezorgkiingi 1 6 regels ƒ 1 66 elke regel meer ƒ O 30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 beslag op den pr js Liefdadigheids advertentiën de helft van den pr s INGEZONDEN MEDEDEELINGEN 1 4 regelu ƒ 2J 5 elke regel meer ƒ 0 50 Op He voorpagina 60 hooger Gewone advertentien en ingezonden mededeelingen b contract tot zeer geredueeercten prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruiihte Advertentien kunnen orden ingezonden door tusschenkomst van sohede Boekhandelaren Advertentiebureux en onze agenten ra moeten daaga vóór de plaataing aan het Bureau zyn ingekomen teneinde van opname verzekerd te liin Dit blad verschijnt daéelijksbehalve op Zoli enFcesidaèen AÖONNEMLNTSPKUS per kwartaal ƒ 2 26 piif week ï jtent met Zondagsblad ijer kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal wa r de bezorgiit per looper geschiedt Vttinco per post per kwartaal ƒ 3 16 met ZondwgnWad ƒ 3 80lf Abonnementen worden dagelüks aangenomen a n ons Bureavil MARKT 31 GOUDA I y onze agenten en loopers den boekhandel en Üe postkintoftei Onze bureaux zyn dagelyks gqbpend van 9 6 uu Administratie en Redactie lelelInterc 745 Pofitrekenïng 48400 Het UrstolvraflffStiiÉ Hoeveel de Vei St tert iei jaai vei hezen 1 ujs ovei gebracht maar de artflen conatateerden dadelyk dat zyn toestand hopelooswas I en kogel wa by den neus bmnengtdrongen een andere by Jjeii reUiterslaapMen ing nog over tot eeh operatie en eenbloed trinsfusie en de prwnier ond nogeen oogenblik de kracht oft deel U nemenaan dtn kabinetsraad die onvers yiu ronuZU ponde erd gehoudeij Ie half twaalf kwam ev nnel het eindtfn de kabinetszitting w id besloten i atde HOjarige minister van Financien lakahasji als plaatsvervaq gend premier zouoptieden De minister v n Oorlog Araki wfrd ten paleize ontboden om den keizerverslag uit te brengen van het gebeurde t r be gaan De vlammm vierden tchter steeds he iger en toen het whip zich op ongeveer o myl van Kaap Gardafui Itallaansch Vi malilaml bevond oordeelde de kapittm het raadzaam dat de passagiers de boot verlie ttn Hy zond een SOS bericht uit wa irin hy om hulp verzocht Op dit bericht kwamen terstond vier 1 n gelathe schepen ter hulp een Russisch vaartuig en een Japansche boot die dieht tn de nabyheid waren De Engel che sche I pen Mahsurd ei Contractor beide uu t Liverpool bereikten de brandende boot het I ecist De Mahsurd nam 134 personen aan boord en de Contractor 129 Ook anden I schepen hebben schipbreukelingen aan boord genomen terwyl de kapitein van htt verongelukte schip door het Russisehe v lar tuig de Sovjetskaja wertl opgepikt Hoeveel personen van de omstreek 1100 du zich aan boord bevonden by de ramp I om het leven zyn gekomen is met bekend St tert een zeei leerzame TOkemng op d jaarlyk sche betalingen derlanden die by Amenka m het kryt staan bedragen 2 millioen doUai Het jiarlyksch inkomen vin het AmerikaalL whe o k beliep nog i i ti i9 84 milliarfl dollar doch dit bedrag is ten gevolge v n de crisis die de geheele wtreld tert t ruggeloo tot Sb milliard dol lar en zal iiatuurmk met omhoog gian lang de crisis vofli tduurt Met andere woorwn de Vereemgde Sta tin Verheten jaai yks 28 milliard dollar Dt hiappins ei schuMfn VanneCT den V reenigden atpn af en t oeftcn enk wirdt geffe ei dat het voor deitrcld an m grootste bpl mg zou njv uBljine r z i ettde zoudtttjlbefllultLn de be liTLgiiK waarvof de PJuij ptt si he staten m het jkryt slfoih tt scnrappon dt het a tt voorl iftied kor n r Neen s meji weet kdnt iichl by c nrl I de b c nde senatoi Borah tegeji het feld dat Amerika af al zien van inni ng eh Borah is efr strydlus re oo h fjvoor zijn afwysiende hou iting tf i op ht an de achri piitg dei ichuUilfen steeiOs derelfde motieven ian voor Telkeng opnituw geeft hy te k n ren dat Aml nka met toe cl ittplyk kai eyn zoolang de tegenwoordige toestnniien m aropa w mien bestendigd dat wil zt g gen zoolang jfc Europa op ecdnomsch en financieel gftbied een oorlogst oPHtand heerscht zoolang op het stuk der ontwapening geen vordenngen worden gemaakt zoolang Luropa m d eerste piaati het vraagstuk der herstelbetalingen niet zelf heeft gt regeld Toch hotirt men af en toe in Amerika opvattingen verkondigen die lynrecht te gen de inzichten van liorah ingaan Zoo wol den bijvoorbeeld thans m de Nation een te New York verschyntn d orgaan de motieven die Borah voortdurend aan voert wLcrlegd Onder meer stelt de Nation de vraag ut het Borah onbekend is dat dt econo mische oorlog voomamelyk bestaat m het oprichten van voortdurend hooger douane muren en dat de Vereemgde Staten vooral verantuoordelyk zyn voor dit systeem lat tenslotte ook de vervulling der inter nationale betalingsverplichtingen onmoge lijk maakt Verder wordt de vraag gesteld of Borah niet veet dat de legerbegrootmg der Vereemgde Staten dit jaar met minder dan 21 millioen dolar bedraagt en zoo ioendi grooter is dan die van elke andere mogendheid Senator Borah zoo betoogt het bldxl verder wil Europa pas de sehul den k vyt whelden wanneer het eerst in i ak en asch zit boete heeft gedaan en een enge m witto kleeren is geworden Het echter wenschelyk dat Borah de zaak ook eens van den Europeefachen ge zichtshoek uit bekykt Borah wil het vraagbtuk der schulden pas ter hand nemen wanneer de Europeeaohe crediteuren van Duitschland hefeben afgezien van de herbtel betalingen Met precies betzelfde recht kunnen ieze crediteuren verlangen dat J pas tot deze toegLcflykheid bereid zyn wanneer zy be vryd worden van hun oorlogsschulden aan Amenka Het New Yorksche biad maakt daarna Vrijdagmwkiag om 12 uur is het geheele verkeer te Ne Vork een minuut lang itop gezet aU teeken van deelneming in het tragi ohe lot dat het echtpaar Lindbergh getroffen heeft DUITSCHLAND Drie Ryksdagteden de gevangenis in De nazi h Heines Stegemann en Weitïel wegens miehandeimg lot J maanden veroordeeld Straswer vrijgesproken zoelang zy erop bleven staan dat jaailyks Ook werd een sterke troepenmacht aking om het paleis opigeiteid I In den loop van den av4nd is een aan i tal gewapende mannen ook htt huis van Araki binnengedrongen en bedreigde de b dienden De mannen trokken ethttr weer af toeii zy constateerden dat A raki afwezig was Ongeveer terzeifdertyd werden boaiaan V slagen gepleegd op verscheidene punt n van de stad De bedryvers die m snelle autos door Tokio raasden wierptn bommen naar verscheiden belangryke gebouwen o a de bureaux van de Sevo kaï de regeerende part j waarvan Inoekai de I leider was de Bank van J aii de Mitsjoe bisji Bank en de woningen van Inoekai den hofmaarschalk admiraal Seizwki den Grootzegelbewaarder graaf Makmo en den inim ter van Buitenlandsehe Zaken Joajisa a De bommen richtten w4nig schade aan De opvolger van W pTnoorden Minister President De Japansche mmister van Justitie buzu k heeft de functie van leider der Soe ukiparty aangenomen Verwacht wordt dat hy ook tot minister president zal w orden benoemd De 18 personen die in verband met den aanslag werden gearresteerd zullen ioor den krygsraad worden bereoht Naai offi cieel wordt medegedeeld zyn de geai res teerden niet met verantwoordelyke posten bekleede leden van leger en vloot die nut veel aanhangers hebben FRANKRIJK Gioote Fiansche mailboot in vlammen De mailboot George Philipar in de Golf van A dtn m volle vlam Opvarenden op S O S sem van boord gehaald Het aantal slachtoffers onbekend Aan boord va het Fransche stoomschip tieorgeb Philly ai een nieuw schip van de MesaagenP Maritimes is in de Gpll van Aden brand uitgebroken De kapitein vertrouwde dat zyn manschappen het vuur wel in bedwang zouden kunnen houden en stoomde met volle kraoht naar Aden wiai hy de 600 passagiers aan land wilde laten O millioen dollar joorlogsschuden worden betaald en daardooi verhinderen dat ei een einde 6an de wereldcrisis komt Inmiddels is het zeer de viaag of de Amerikaan sche staatslieden de woorden van de Nation ter harte zullen nemen De toe tahd is op het oogenblik zoo dat Ame rika den eerstien beslissrnden ftap van Luropa en Luropa dezen stap van Amerika verwacht Heit gevolg hiervan is echtei dat er heelemaal niets gebeurt en de Goniiaan t chp knoop met wordt doorgehakt Te vree zen is dat de wensch van de Nation voorloopig met in vervulling zal gaan en dat Amerika tegenover zyn Luropeesthe crediteuren met kort en bondig zal verkliren Wy schrappen onze oorlogsschulden doch slechte op deze oorwaarde dat gy de schulden an Duitschl ind eveneens schrapt De nationaal sociatistischt Hyk sdagkd n Heines Stegemann Weitzel en ibtra ser die Donderdag wegons mishandeling an den journalist Klotz m het Ryksdaggeiiouw wa ren gearresteerd hebben gisteren voor den snelrechter te Beriyn terethtgeataan De offiaer van Juatitie betoogde in yn r quisitoir dat het optreden der Ryk dag Uden die een weerloozen man op aiglMig wyze hadden overvallen zware straf verdiende VEREENIGDE STATBN Oceaanvlieger in zee gevallen Met verschillende wonden opgepikt Reuter telegram uit I onden meldt dat d Amenkaansche vlieger l eo Reichers die trachtte een solovlucht te maken van NewYork naar Parys naby de kust van Ierland met zyn vliegtuig in zee gevallen is De stoomboot President Roosevelt kwam te hulp De vlieger bleek zyn neu been gebroken en verschillende andere won den opgelüopen te hebben De dood van het kindje I mdbergh Voordat Vrydag de kist met het stoffelyk overschot van het kindje Lindbergh w rd gesloten en de begrafenis werd tofgestaan heeft kolonel Lindbergh afscheul van zyn zoontje genomenHy bekeek zorgvuldig de tandjes en voetjes om vast te stellen dal zy de speciale kenmerken van zyn kindje bezaten voor hy het overschot als dat van zyn kind verklaarde te herkennen l md bergh hield zich tot het laatste toe flink Het leek eohter of hy zou bezwymen toen het kistje dichtgemaakt werd Naar men verzekert zoekt een bjot van dl kustwacht tusschen Boston en Kaap May naar een geheimzinnig vaartuig waarop zich de moordenaars van het kindje ouden moeten bevinden De millionair Curtiss heeft aan de politit de namen en een beschryving gegeven van de zoogenaamde ontvoerders met wie hy over een los geld onderhandelde toen het lykje van het kind gevonden werd Deze zouden zich aan boord van d it schip bevin den Het openbaar ministerie m het gr laf schap Hunberton waann het kindje om hal IS geibracht heeft den gouverneur verzocht zyn toestemming te verleenen dat de grand jury onverwyld een vervolging instelt tegen zikere personen wier naam aan het O M bekend is cn 1 Hy eischte tegen Heines en fateg niann vvegeiia het toebrengen van Iichamelyk let sel ieder vier tegen Weitzel twee maanden ge angeni straf tegen Strasser wegens be Itediging 100 mark boete De rechtbank bevoordeelde da dnt eerst genoemden vvegens het toebrengen van liehamelyk letsel en beieediging ieder tot drie maanden gevangemsstraf itrasser werd vrygesprolwn Slachtoffers der Alpenaport M f a toeristen m Beieren omgekomen BUITENLANDSCH NIEUWS JAPAN De 76 jarige premier van lapan Inoekai vermooid Bomaanslagen te Tokio Regee nngBgebouw door troepen bewaakt Maandagavond hebben een ain al jonge mannen m Tokio een aanslag gepleegd op uen b jarigen premier Isoejosji Inoekai die eemge uren later aan zyn verwondingen IS bezweken Omtrent den aanslag wordt nadt r gemeld Udt de moordenaars het huis van den premier binnendrongen ben weetal greep Iiioekai beet twee anderen vuurden op den ouden man 4ia door twee kogeU m het hoofd werd getroffen Len bezoeker van den premier die by deze overrompeling te enwoordig was werd gewond De daders die gekleed waren in offciersumform verlieten na den moordaanslag het huis van Inoekai en reden naar het hooi 1 bureau van politie waar 7y zich zelf aan gaven De moordenaars bleken leden tp zyn van den Bond van Jonge Officieren van Leger en Vloot Inoekai werd terstond naar een zieken Tydens de Pinksterdagen zyn in do Beier sche Alpen verscheiden personen verongt tukt In het geheel zyn zeven toeristen om het leven ekomenjjTipWarunder een jongen nn tien jaar Dne personen werden ernstig gewonuL Groote brand bU Krupp Hedenochtend vroeg is een der fabrieken van de firma Krupp jn de Trohnhau r strasse te Essen een groote brand uitge broken die om 8 uur hedenmorgen nog niet was geblusoht De mateneele schade is lje langryk er zouden geen persoonlyke onge lukken hebben plaats gehivd ZWEDEN De ineenstorting van t Kreugerconcem Een groot proces tegen Ivar n broer Dagena Nymeter van Zaterdag maakt op opzienbarende wyze melding van het benthü dat m verband met de ineenstorting van het Kreugerconcern een groot proces tfgen den consul generaal Iborsttn Krtu ger den broer van den luciferskoning zal plaats hebben Het blad schrytt oa dat uit het onderzoek gebleken zou zyn dat tuschen den consul generaal Thorsten Kr u ger en Ivar Kreuger vele transacties van zeer grooten omvang hebben plaats gehad In fmancieeLe knngen is sinds eenigen tyd gebleken dat de Uansacttts gedurende de laatste ïes maanden voor den djod van Ivar Kreuger zyn broer groote bedragen ijii iiiede l t lingen Hij is van pJan om 11 igtn nut behulp van Hkn te probet itn die riiysteripuze boerdeiij te ontdekken Waarschijnlijk hebben zy Perris in dezelfde hiimoi opgesloten ula waarin ik geaehen heb Miint d tt was ten sourt gavangenifi Maar dv sehuiken uilen hun ho fd kwartiei wel in allerijl verpltuitst hebben iiiindo Margeiet Zy zuilen er rekeniing riit louden dat u II politie ingi licht liebf Am het niet virstandigei zyn hU Hurker Sa Gregoiy werd lood van drift Hy hield ei met van ak ten inder hem onge 1 aagd 1 iiad gaf Ik zat niuar myn eigen inzioliten te werk gaan juffiouw Drum witwoorade hy koel en dJjirbij ik wensdi persoonlyk by h t onderzoek tegenwoordig te zijn en daar ben ik vaniivoivl nog met toe in staat Moieen 7h1 d i olitie de lieele stietk to hen Pileea en Hoinford afzoeken Margeret Hchudde het I tw fd Ik vncia dat de vogels dan gevlogen ullin yn Enfin als Michaei mojir in vei Ugheid ifi anavoiid of morgenavond staat hy wt er in levende hjve voor je noua trachtte Sir Giegoiy wienö drift alweer ireaakt wa haar joviaal geru f te iitellen en ging hy op zachter tCM n voort dan zid ik heJii finanoiid ooruit helpon zoodat hy fpoedig 7ai kunnen rouwen Tk ben hem wel wat verplicht na het gevaar Int hy geloopen heeft om my te hPVrijden Ik denk niet lat Micjhaet eW van u zal willein aannemen antwoorddi Morgere een beetje verlt fen Wat hy gedaan heeft waa zijn phcht U kent zijn opvatitignen O lUs Perrtó ei muil w i tó wonit i k wel weci viewlyk Denk jt dat Peins teniKknmt viopg I viiia oiHBöi ust Al len jongenHiielitige gioatlit kittg n I matige uitdrukkuig Vioif n ga ik met di putilae itnee naai 1 trteu zei liij om het stoffelijk oveisc iot vfui iiiyu iiuto p te halem en te pnjbi eren die licxrrlenj t ontdekken Perria v rdt daar waju thynlyk gev uit en gehouden bir Gregür wils intuoscJitn naai de libliotheik iteitaan om nog een pimi dingen lil or Ie 1 iiuiken voor hy naai be l ging MtVMiuft Caigoo en Margeiet lieven een Hn rtje in do kanuei van eeistigenoenide na jiiaten over Lama aanstaand liuwelyk Het was byna tien uur m Maiger wil de 11 et laat n mi huw gaan Maar etret II oenL zy nog die heide enveJoppoq uit dehdc van Ml iliueU hnjflmreau halen Meviouw Cargoe zei zo een weimj luuzeleiid ik zou graag even m de werk kamir van Michael gaan kykcn of dam iiiiri cHiieii Uil brief vo r iny ligt Ik heb er nitt ei ider aaii v edüeht andei had ik vimodi lend wtl gt keken M uu het lykt mt heel goed mogelijk dal hy mij n hiief heeft geM hreven voor hy lie gev wirlijke xpeditie iK on Do list gelukte volkomen oiik mevrcMuw Carpoe kon uth deze mejgehjkhe d heil goeel voorstellen Natuurlijk kind zei m hartelyk ga jegaim Jt weet eten weg ik botjp dat je maar et ii Itiuf vindt Ik blyf hier w l f P j wachten Jlargeret itond op ging de kamer uit PEIIILLETON Il JU Hl 1 n groote wtyfkop 7Ci de niiUionnair Man liy zal het geld aan icmen Ik houd er ntel van verphchtingen t h hhen waarvan ik nie niet eekwelen litb Manr lattn wy daai maar niet verder vei iatien Dat zeil ik wel met hem m O de inaktn Wc mocwten nn maar iuin iTfni sB n Aan h dinei behnndelde hij Margeret gehcd ala i c ii uaM Taura en Theodore balden het tt druk niet elkandu om ic h met ipniand anders te benioeieiv en ineviouw argoe die verrukt was dat Theoctore Ar den dien zy ïxw gnag mooht lijden bin iieiikort 7yn barlewen ch vervukt zou zien l ad alleen aandacht voor het jonge paai Iiie Wv at niet aan tafel en Maiceret en Htr Gregorv hadden dus volop gelegenheid tot een vertrouwehjk gesprok Inplaats van zich aoi alrt urewooiiilyk na den eten in de bibliolbtek terug te trekken hUef de luer des huizee by de anderen ui den saion by vr eg Margeret om piano te speUm en daarna aan Laura en Theodore om samen wal mu iek te maken Hy was het wordt tijd om c te kleeden Margeiet Hy if er Iwtl wat op vo miit egajui Minde den moord op Medina verklaarde I aura teiren Theoelore maar zoo aardig ala V mavoiwJ heb ik hem nog noioit e ien Ma hy nog i ns len serie onaangenaam heden kiygl drx r ti nvakeu wordt hy nog n volmaaküieid in persoon Maar ik moet telkuis aan dien armen Perns leuken ging het iiiPifije beehukt v rt Ik Itoop maar nat hem niets eten overkomt Margeret Ku f er vanavond echt ver Wetig mt vcmd j