Goudsche Courant, dinsdag 17 mei 1932

BSH I lil fng l lio loomst iiejM u Contrattüi n Mahsii I tnoinen Over het lot van de vt iige pi lu 6U0 HiMagi r8 eu laden tl i htiiiujinutg IS nt niet mei ziekertieid b keaid Ondt I ie pusaa ieis bevindt lUeJi ook e n aantal St riandem Het liiigelsona au uiij nchip Ka vai i H t tlat n k op de pluals iui dl iiuiip iD geWutwl hei 11 nog gueu pt He lil gcoonueu of bet uverhweiKk u luin IhioiiI Ih e t In velband uieL de vraag hoe ixói UK e lijk woa ttaf tie brand kon uiibrekwi un vnaiii mi hy ntit tjjdJg kon wonieii ge I histtit doel lucfi fin verdiuJite omstaii digiiead vottf die iel vermoeden doet ont Mta gi tlat tuer nprtke is van tin nvUMladlge aji lag Joen het stoonisulDp George I lii lij porl o ay I ebiuan de haven vitiii Mai Stiillu vtiiJitl weid du Rtederïj ei van tie yde tier Parijsetie vèiiigh ittepolitie van ui kt nnis füStt ld thtt tb er te rei van het liRiiiit rhip n lar Japan m coii munislist ht ki ngi 11 tl I Mijtf druk U sprokin is tn dat voor deze rtua ror tere belaiigsleiium dan t vv nlyk 1 i cilontl Dt tvmmnni sUfi zou I 11 viui nut mug yn lui het eJiip n L 1 1 I naad 11 u iitic jo lajHUi aan I I I bad tn lit l rankryk daaidoor Japan t tn Llniui steumle l e kuiuo wees tr tp lil in dose gertprtkkuii ue gcdat tito iiuui I n vv I g oiaiiil liet sihip in liet but kanaal i t zmktii u kioiigtti m hteiuu tt IkI vtrv tl v ui vui eiut iiaiu Jiipaii ie vel I n I j 11 11 1 gtiyktityl htt ue kanoal K t It til tpv lail e vtïrsjiorit n Ho wt I lilt n iiu de gtruilUoii by jta Ii ti i I M illm iilel Vtcigeloof litehl Ie wil II lUlt lilt t lukt vooizoigeiiuuti I egt len enomtn en w i id t on hlrongo Ijt wakitig iiigeMleJti Nug kort vch r liei vei trik wtrd hel ithip giliti dcM r xilii zon kr hit teiiig btwys werd gevondtui voor d j j tl Itiii 1 vau tlt me dedetliiigt 11 tier ix iilit 1 lort t al l waiir het setup H rspronkelijk liT UUI vot r anker zou lig feu werd het qi nil uil tol 2 iiui beptikt iMxlat de IxKii g 1 hilippoit mtt t n vt oi prong vau mi liUvtii tlag hel uezkaiiial pa setrde Gt lurtude het pa sttir n van h t Suezkuji ia gisih tnldo niets dal tcn beveüUgiug zou kuiiiieii zyn van hel gtuitti vormoedtui i t l aiis Midi diie van deze vermoedens dtr Mt i it mt 1 I Jig iinuLkl dal htt onderzotk tlt I jMtlilie mtl vry toole zekeiheid t t de toncludie Iijdt dal het sthlp door een nusliitl gt aaii hig IS veilortn gi i m Iltt biati K l ei UUI tue liut iiiLli ei wellicht boe I tt veigaaii velband It zoeken tusHtiieii ten liiocirdaaii lag op den JajwinstJien miiiisfcei iwesi U nt en de brand op de Goorges l h lipport Huldiging Mr H Smeenge VMSIl RDAM 17 Mei Naar aanltïdmg UI htt t eiie4il tlat Mr II Snm nge in il uil met zijn 80en veijaaidog te MepI 1 do I cl ii V rijhuidslK nd zou worden gt I ui itgd verntiiieii wy dat Mi Siiteengeh tlt gumiecnd te moeten bedanken votirienliuldi viui mt r ulgemtenen aard Mi im i nge al op 25 M ti mei zijn faiili II mtt Ie Amateidam doeh ctderg vertuttven DoorzHien Zornebrand n Stukloopen van Huid en Vo l n PUROL verzacht n ganeest Ë i30 TubtiOil BBApotb 6 DrOflUlt i eura vuil Aaitf4 efU iiu WlbbELKOKK aËN 17 Mei Officmil 9 OU li ft 8syi 5ö aij 58 82i 9 7 j 9 72i 3465 5460 ui 48 2tii 43 y 54 50 35 25 fe 75 49 25 45 5i 45 75 45 55 45 40 2 46 2 46i Nitt oilietietl 20 15 2U il BeursoverzichtDü t it va iiiiutittl i t n ht bben p tltWii terdum ie efft tenlM uis in g tii eiiki I piieht tenige vpraudtiinfc jil i le ilit Deiffaire was zt 11 gering tei wyl de koei vvJtriaWje zcti wemig Ih u ktiiUen Dtt 11 iii vv jn gejlieifl gi n iimn piy lu uiciul vo niaiitlijk aJit t vtil vuu tiet her iltl la V IJi li t na t n f luw opt ninvli i n hiJ fcfj ven bpeciua KonuiklijkiUlio 1 I ititeejtle ttivan n buliaalde et iiktxi vviiu t van 5 jk l Undtvei dit htvlmvdivMftiiti 4 jH i wt rden vu handt ld 1 igeii I Is hotnii r k 11 ilipx liokk u luJiltlykhan Vku en Vee iistitk waitn verwaar IoohI Rubbom t ic kkt n gi t n attentie tltnotviimgen w iitn got 1 piijsiioudeud T r I akken bleven op peil z Hider eenige atfuuetn ItVeii Mijw I ouverandettl H V V pJu i t Jin i il op tlt k wisen vaai ZatertlatiHeil piaiiUii Il Vliinuond elen bleven tien uhtergixn t v iitiHiU als eldeiis wan nit kf t r wi it iiLtn vani gi t ri luteeke ni hooge ko iieii vim Wallstitji I wuidendofir l Amstti laii he beurs Hleetlil aar tltiil vtrgeikin tn De obiigalieuiaiktwaeiilil It n l Hiingtn bleven vrywel ongewrjzigd AOVERTK yTlBN G e 1 1 o u w d J M J VUYLSTEKE Med Docta Ai Is en LARA IN T VELD De Heel en Mevix uw VUYLSTEKE IN T VRLD e en mede namens wedei zudschi familie haiteluk dank vooi de lieian st itHiK l u hun huweluk ondei vonden Rotte m j 932 N Bmnenweg 426 IspeJsje QEVRAAP rBABETHSTRAAT 6 heW en opgeleverd naar stiiatting ID tot 15 iiiiUioen ltron Volgeiis het blu i betreft het hier groote posten aandeele van de Graenges bergmaatschapptj en Brit johe staatsobligaties tot een bedrag van 260 000 of 300 000 pond sterling en het geheele aan deelen kapitaal van de A B Permanen welkt onderneming tn iertHd de meerderheid van d aande€lW e l lweie gioote Zvi pedsche kranten bezat Over de tegen preetuties van Thorstcn Kreuger is mets met zekerheid bekend De Wwindv oerder van Kreuger en Thoil ull m waarschynlyk de geldigheid dezer trim artie bestryden BINNENLAND Spoorwegplannen te Rotterdam Kosten ui totaal 120 millioen It 1 11 S iMi l oU idtini tollen den liutid voui 111 begm ül dt ptx luegplannoii m veileg luaaUiui do e lorl UKl tlieSpooi wt 1 iAi H rdarii gtiiuiaki goed te keu ren Hte gauW wei om de plannen waurvaii dt mi o4ruig UI Uttajii 120 milli en gulden zal kosten ij Jii atlui kn houw vtai t tn nieuw Ui tjtiüli i tii niiurt leiziger ölftlion op litn luiki Miii tvtj tipliWiig Vdii hot got d I n rLi igei vMkeer en den louw van tn poiibiug over de Miiafl Ier hoogte vaii hu loriiijK ider wtlfce liet Zuidor station II k lijn ruu la vub Jiden j Dn S K oi wegi u ouden i en k lome 90 mil lioen gulüui voui hun tekening neinedi un del o btliui hfrl bttKkii 54 niiilitxn guldui Trot A Klwn 25 jaar hoogleeraar I Kil Klciii hi o l I Ik r Lil de hygiene t I k Kijkviuivvu iiUii II IjtixJiiingLii a ipib 1 IS d ii d 1 hti Unkeii waaiop liijvOöf 25 Ju 11 iitl liongl HiiiiU K iiap vuil aardde De acci nsheffing op kaau Critiek dtr loord HoUandiiche handelaar II UI ijja II itj ji viiouüeniig t chuudLU UI dt t uiuigiug V ui KttUfhaiideluiLU iiiN M id lioUuiid oud i vtnjMitlenst hap van lin htit j jiind nia It Alkuia ui Bl pi okin wud het plan aii iIq iriss zuiveltentiaJt om uttijau te hi tfeii op kims ouidaardoot dt u huinLnland i hen pi jjb v uji kiiiui iidiOJg tt bieugi n IX e i eJiii wtid 1 iihsevMkkiid genoemd iiusSLliieiizou 7aHt 1 unuiUottibiiiui zijii De pioduttultu zouden LI zoo weiü Éjej d matgtiiotg wui pioEitet ieii tii ajLU den handelz ludeii veie ooniXKii fe liiötLii worden oi gclegd Uul de piijB vuji de kaas zoo fiterk i i gedaald wj t wijten aan lieL feit datUuilstJilaud g en de lüzen genoeg algeeft ooi htL koojK n van leveni iiiiddeleii m Nedcriaii I Uc weiueiielijkheid weid uitgesproken dut onzL i tgeenng hieite gen iini tifgoleii al Hel n tf tieffen Het wetsontwerp tot hulpverleen ing aan d raelkveehouderlti iJe jj tlieidsiiiad heef evenetiw ten adres aaji den miniistei van Eoanonvisehe atken en Ai boid gei icht naai aanleiuing iui hel wetsontwerp Urt halpverLeemngaao de melk vet houderij Dam in WOJxll ultetn gezet dal dit wet untwerp zeer eriibtlge ge volg u z il hebben vooi de induslne lUi het algenWeii eïi vot i taln ke takken van nij veriïedr 14 i t lAJfaJiïdtairj De Raad gfeeft H in t n itgtUug op mtli idAieoIeu grond Mjag indien uitvoeibaai de De pla ing vin hot zuivehraagstuk ia valgeii den KaïLd in den expoit dei zuivel produ len gelegen en daaioni moet de Re get nil o i alios ham aandaolil op Jat pint vt t I blijven Ik u len Aanvulling wetten op de Inkomsten en vermogensbelaating Scheiding van geldelijke en geheime administratie voorgeschreven Fyntjes toegelicht IiitediLiid Ie een wetöontwtrp tot aan vulling van te wet op de lnkonis tenb6laalirig tn an de wet op de Vermogen abel ae H l 1 Ltu t oo luidt de neinoiie van iceluljling iierhaaleïelijic voor dat per nen dn uil iioofde aa huii stand he roep of dinbt welltlijk t I geheimhoudtiiig erpllii it 7ijn met bctiekking tot bepaaJde zaken van die zaJten op voor derden hegiij pilijke wi 2 melding maken m hun finan cieele adn ini liatie Wordt aan zoo iemand itWi den I l Htingdimst frevraa rd dan v el iiadeit lewenngen dienaaiu aand e te eta ven do r bot veil gen vnn boeken en an feie b thelrfon dan doet de belastingplicJi tigo vtplal 11 btïioep op zjjn itleijjkc verpliihtin 1 t eheiiiihouduig Nil t ihiedt wil 1 waai luM vermengen van gehiini te lifiidei gegevens met andere in Un regel niet net hel oogmiork om n Ithotiilijke fiseale eonliolt rmmogelijk to maken doth du vöimenpeii hieeft toch wel loi evolf dit uil len kning dei bedoelde leitoncn amaiften oiikwanK n die getui cenif flfieggtji van geiuR aan zorg om ilt n leeuf Ie gtVQii wat hom iioakvipt IleL tliaxiB ingediende ontwerp beoogt m het t lan van de thatkiat vMi rijk pio vinci fii genieente heraan im amde te naken e betHnghf bendlen ziiHen 1 et ech I I ni do liaiid hebbtn hun beiot KSIjreheim lil rt d hike ni i e te doen i ibiMigen dooi ie inderd lad üei eiüit jyikpn aigestiheiden in t iin vm finantinl l Ijng ipide aan ItfkeninKfn te ad ii mi trt i ren 7 v zal do I if UH regebng fpn piiTfkd Itevhtte n t tlet jdilitn van geldelijke en igelieime admini tiilit in ftsfenfeloiting mei de be I mndf icpeiing die ong nMi d er n prikkel II tet rngtsfeldon 7in mhoudt Ten iiiidt aan belangheibbenden den tijd 1 pviii hun geldelijke adinin iatratte zoodanig m te nchten dal liet hun toever iiiiHvh gebeini looli zoovpp 1 mogelijk b 1 imid d kunnen blijven hij liet naleven an vv Itelijk verpïiichtuigen j Ua belasImgiml lenaien ook deaén laat ten ih oveiiatii hij de wet gohetmhondmg opi e e d 14 het tijdsfip van in weikmg trettien bepiald op 1 JWei 1934 De IndiHche Tentoonstelling in den Haag Plechtige operiing door i rinnett Jul ana Il beiien doi i een atralende vooijauit M n iug da II Zatoidagoelileiid le gen het oiliLieele opening 4uuj m lul Westbroek jwik in Ümi H ug de titalnttt il ide ver7 i Unt vuil gebouwen n gebouwtjea tcz nen voinjüBde d Indnwhe lenttHin tellini legbU let uanvangt uur kwam daar n glouW u ei iglt auLüiiteiteii temmen ver li s i ivvuiJi di t iB van idle takken van open buiai Itveii Ijumi waren ten aantal ijhUii teip tdii oud miiUistörs oudgouvtrnouifl ge ntia il aii üoyl en Weöt aJh iiij oii = Hor 4 ta 0eJ edileei de gezanten lit t gena entt be Luui veitegenwooadigeiö van liai uel en indu tiit lal vai ledtii van Itrste en Iw tde KaïuLi tn OetiiLtultiaad Ciu t kv ail vooi 12 luuvoerde H K H liin L s Juliana pei auto p liet tenein eii leed icH VOOI dt n ingang van nel paviljue n waai d ti wtrd welkom getneU t dooi et n x mniii i 4 e vjJi mtvangut best iande uit oud nmmatei van Kolomen CharkK J M Weltei alö vooizittcr van liet ientoojietel iing eomil Jlii liofcdi Kiddei van Ko eu thai lniig nu t tei van h Oiaveniiage eji den itt el 1 J Mo j n ailialiek Itidei van de leuiooiisteüing lift dochteilje van dm li m D W ven üiK 1 UI van de lenl ii l liiilu l o l In eil ij i loeiiieii aan foe i allen geiieltn waien hield oud Mi nisli 1 Wellti fle peiiingaiecle daa iiia voeid hfM HXXud Bui geniet ster Jlii Mi Dl Itoi eh Itiddtr vai Ho tfuNiaJ die diuu 01 uui H Jv H l unoea Juliana veizoe Jil dt uptii ig i leLhiigheid te wilkn veiiich ten I luute i Juiiaiia lu iiidf hel n verheu j iide gedoehte tial ondanks de moeilijke tijdMjuiBtandiglieden het plan i geslaagd ejiiie edeiiand eJie aldu ling van de len ilktellint te lajij s Jit ilIi in een zbugiü til alj Liutene betuj sttlliU dank zij ja lgens happen liei ft nioi eyi veiheu LU naai o Oiavenhige ii oveigebiatiit litiuc zullen WIJ zou öpi iK tie 1 iiiititlilt tt lande UI öl 1 it zijn te oteid tin indiuk van Indie te vtikiijgtn dooi wat vvij I lei zien vin de j io te vtizamelingeii vankun t en wttenw bap en dooi de vele gegeveiiö uie al ovtuielitelijke i talen UeldeiL beeldein verhtha fen Dank ij iiet öcJiof ne tt i laii waai de ttliouwen en hoven ijn vtiie a em zoo aantrekkelijk gelietl voimtnd StMt deze tentoeiietelling ei toe bij de ktnfrifr vaJi Indie te veilireiden en te veidiepen en op dtzt wijze den bimd tuö clien Nederland en Indie indien mogelijk nt tt veisteiken Hen deaeii wtuoeli vtiklaai ik de ten toonfaielling geopend Daaina utid ten londwdJideliDg gemaakt ill ll t vti het toiiiplex eeJi zuiver Intistiliti bf tr welke oi vooial wordt ver oui ziakl dooi de wel bijzondei natuiugetrouwe kleuren welke men ndci leiding van den lieti Moojen op de verachillende lilt t i BaJineteohe afgietstlö heeft weten aan te hiengtJi Men waant zjtli na htJt dooiloojKUi vfin de traaie gespleten poort werkelijk in üen üajineetjclie tempelhof met dt 1 i k versici de ge lot i poort op dien luhlergiond en het meikwaardige ia wel dat het zieh lUt beviiindendg Batakaolie hui met ijn hoog van irt oek igevlochten dak hiei in het eeheH niet detonferl hoewel hot toch niet t iii Balinet cli tempel hof vooral niet iii ei Ie maken hf efl dan 1e Kremlintorens met tig Jordaan Kfvhte afiBlaaiidt komt men uit len 1 ni peiliof p lit I gio le pltin waaraan over t n oppervlakte van Ij H A de verschil U nde btmwen verdeeld liggeji Allereerst 1 p kt dit Oibij onae aündadit het aan de lm kfi hpnd i elcgen Mi iangkabauwK lie idat huis uit de l idangsthe Bovenlanden met zijn sieihjke diep gebogen daklijn uit velschillende gtMleelten 1 ewlannde De wan den bestaani uit fraai gekleuid houtenij werk dat een liiat vooi de o P n is In dit I ndans hui worden weeftwerken en andere orlginetk Indische kun tvtwrwei pen te kofp aangeboden o a ls er ten tand van Boe iitan annex een thetwchenkenj Naast dit adat huis bevindt 7i h het pfl V iljoen vooi de partitnilieie mondingenwaar doi r een 34 firma waai nder vytlbuitenlandtobe geexpose rd wc i It Aangezien de7 inzendingen gfii tertn nog niet geKtHl waien k mtii wij tp leze afdeelingnider leiug Het hoofdgebouw D gdi ele mdyijd van liel plein wordt ingenomen dotu iie moniimentale 96 M l in HOi fdpi bouw bil Tw edt Paviljoen der PanjscJif tentt n lflling rtat op 18 Augustus van het vriige jiuir diii ruini 6 w Ïken na dep ntKKllottiffen biand welke ip 28 Juni N+Pilindü Gloiie lel Fei te Pavld joen V erwoeiitte kon woiden geopend en t en zoowel binnen Je bnitenlandRehe pffiA ten knel van lKwond ring deed op gaan Dit ehitterend iwuwfwerk samengesteld uit Biilineesthe notieven en ovenwer als de t mpelhof in Ie originet Ie kleuien an lootte bak en en grij7e tufatecn ehou ten inajikl met 7i n 1 cht gebogen Menangka bouw M he ïlftklijst ttn vee fraaieren in druk dnn Ie Parij doni de veel junstigeligeing Betr U p WIJ het paviljoen dooi den hoofd mj ang djin kmnen wij in tfe sehitterende hal die iehtpi in Eoud en die hnnn ge kleurd djHtihoui it jrohouden het geiitol weer vei ieid met frame Balmeescbe motte V n Ht ehl tegen vei dt n inging hangt alsjimuiste hilderme een gio te kaart van Inirlie dafsrleeenovfi en wefekJkaart waarop iroot N dei land in venrelijkine met deandere lan len v fs f d Re iitg en HnksJ Oven tie brt t de dnonïaneeri naar de zijileugel ten twyelU i ntferendp wandseWiideringer Een ïavers ReiB van ten Tavafln eben koning m de l4de et uw enT en FtinlidPs Ite aankomet van Cornelia Houtman op Tava m 1596 In dttte hall ftaaf o a dï maciuefte van het Eer te Paviljoen terwijl in de vitrijies voorwerpen worden get xpoFeerd afkomstig uit particuliere verzamelingen In het ach ttisl I I v m de t liall bevlindtn iieh vo iwtip n afkombtig uit de paititulitit Vt ivaiiul ug van H 1 dg Koningin waar nndei ein zelrlzanu kris van den hoeeoeIioenan uit ivooi tn goud an be7el met Jianiauten Dooi lot pend Ixitikt men den aehtervleufei L van liet paviljoen welke geheel gewijd 1 aan de etiuiogrnfa Wat alleretret liet oog treft H het fraaie l ieangei diorama van den Hc ntder Elaml dat i n selutttrende afaluiiing vftn d ae aidfoJing vormt Waaig op den n rhleigi ond iijen zuJi de blauwe vulkanen v an liet Javaan tlie land cliap lenwijl op den vtM ngrond karbouwen d s i nw a11 mploegeu boedaneeüclie vrouwtjt ö in liuti kkuiigt baasjes aan den iijstoogst I ujn koitom naast majoBtueuze iiLet de be koiuig van hel kJeuiruke leven van oJIeii dag Fen doeumonlaie jundseiiap+filni doeh V UI ttii t Oüte kun tziiini heid gttuigeinti Ingericht d or fiet Koloniaal Instituut li ouweiifl deze getutle zaal is een vooi Ik t ld van goeoeoa smaak Ter weeiiBzljdt ii zijn tiooi niidd van kwistig met tloeken l eliajigen £ eliott n een achttal logee ge v oiiiid elk voor zicili bewaikt dooi etii kven grooten Boeddha In cBe loges wapens lotk n en alleijti andeie oUinografiseliy I ij oiideihoden lat verschüleifde kelen v uititn Vrohipel Z io liteft ook t e n oUedn ew jüiiA koelit hiei ondtidak gevondenMheip ontiH tterend met de figuien uU len w ijan golek ivauiop de Weetoreciie bwtliivmg duidelijk eei foei leeJijken m vloed i et ft gehad Ook de beide zijvieugeli aijn lugeritht doyr hel Koloniaal ln tituut en wel de af dteltngen Handeltmu tum bygiene staal bttt tuui ondeiwijfi en wat dies UKti zij Bij zojidei fiaai zijn biei de dioraum a dei vei H billendt culture waarvan vooial de lub bej liijzonder goed getioffen is On t wandeling v ei hel terrem vei vol en 1 komen wij aan tie Westzijde van he plom lUeieeist biJ ten gehee nieuw ge louw 111 het Europei che le aurant dat hiti 111 diieen is gesplitst nl danszital pjtfeitjes en watftll akktuj tn eigenlijk leaiduiHJit t ok dtl la uitwendig gehe 1 op Uiokken uit Balint esche afgietsels en oluit uitstekend aan bij het hotfdgebouw D Uiniaabt ligt de pendoppo hier om kli inalologietiit redenen van een oniwanding votrzieii en ingericht aN tlieatei Xeuslotte nt g liet ladiiSt i Keelauiant dat dooi zijn liaii n louwütijl al evenzeer de aimdaoht II kt d de overige gti ouwen Druk bezoek gedurende de Pinkster d agen Slnd de pening op Zatorda finiddiag j 1 t I en met 2en Pinksterdag htebben 48793 bt talende bezoekers de Indisehe Ttyitoon telling te s Giawenhiiige bezocht Bezoek van H M de Koningin H M de Koningin Moeder bet ft heden ochtend un beKoak el r icht aan de Iiudi the TentoonafeUing GEMENGDE BERICHTEN Ernstige vechtpaitu in een woon wagenkan by Roei mond Op 2tn lmk t4frdag had in het nw t LI iikanip gtlegeji in liet nabuuge bt Ji i ti bij Roei mond een ernfetigo vechtj m I i plaiils 1 weid niet geweiee en revolvers geschoten terwijl men tevens vaji hamers en measen gebnuk maakte De 21 jarige utjos werd do r eei neaelvek in die hiiikkveiisgevaailijk gewond De man m naarhet St Lai rtnl lu n ziekenhuis te Toer ontt veigehiiuht Ook zekere Kraus enSchefferfc Ifiiepen gevaarlijke me etelten p De politie die enkele vecnlei bazen ar iiwtttide hiKi erotte moeite om die gemoeIfion lil het kaïiip wederom te kilmeeren Door een marechauasee doodgeschoten gisterenavond is de ht er J v d WaJ ut Opbik leiwijl hl zonder i tht op de fie B leed do i ttn inarethauesee aangeioe pen Tottn de inim niet onmitidtillijk stï stond ht e ft de iiuujechautwee 2 schoten ge lont the an d WaJ door het hoofd gin gen De man waa op ala g dood IIij was weduwnaar en laat 10 kinderen onverzorgi I f liter De dnrpflbewonerfl 7ijn TPtr onder den jiifhuk vnn het gelieurde Het Café Restauarnt Zomerzoig in Leiden afgebi and In den afgelooj en nacht e het bekende L de estauiant Zomeraoi g aan de Sti tijiiewit tft lelden t t tien grond toe afge i 1 UI 1 Om half vier werd bet vuur ontdekt en ii 3 uui tonden nog eleehts de 7wail Itóitiokte muren tip de laatfi waar men ith pipfen na vond UA na niKldernacht nog i loolijk amuseerde De wmd wae van de I I leiidonde jierceelOT zXMxlat deze ge nthale elfg bijna geen wnteischade kregen Het gehouw hehooitle aan de Nederl ijMKii wegen Huurder was dt hi ei Balenbuig De txjizaak i onbekend alles is veizi kertl De schade woidt op 100 000 geraamd eist billende aulonleiten o ni de bur gi nu stei Ml A van de Sande Bakhuyzen de gtnie nte eecretarifl Mi Di C v Stiijen tn welhoudei Splinter waien op het lerreiin 1 anwL ij De uitvluditjng van Rijntjes Via d residentie naar België uitgeweken Omlrtnt ie ontvhiehCiing laii den btruoh U n Rtjntjes dit indertijd en moordaan lat pleegde op inepeateur Paul m den Huig uit hti RijkskrainKinnigeTigestmht te Wfn nael de 4t de JJwl r mede dat ie vikftl komen te staan dat het plan vooi de ontvluthtmig lang te voien i beraamd De datum van uitvoering werd vastgeet ld bij giltgtnheid van een bezoek van twee j er onen u de Haapsehe onderwereld geen fanulieleden van R eenige weken geleden iJeze twee peisonen wier signalement hekend is woiden door de politie gezocht Een van hen i e i zwar lange man de ander ten kleine slanke Hoe deze pieirsonen m het geatieht te Wt en el d gelegenheid gehad hebben met R overlfW te plegen of een uitgewerkt ont a r Tirir hfj ia t jjVi bij zijn iitvluehtuig iiulp vaii buiteiiat iieudt ge had en buiten het gtBlidit ia opgewiicht door f lki auto bei tuui d dooi een type uit dö Haagscliu aniervereld In de auto be vond ith U vens een atol kleeren een keu ug blauw tolbert t t ir tuum zoodat toen de I nlvlutliling gelukt wae U siqli m de auto laiistoudM voa zijn geHlio itflkke hng k d onidotn oodrp R m de auto hftd plaat gom mep wetd ifx volle vaait in de ruob ng den Haaf tittleii wimi men ittfU drie uur na de ontvluotititig aankwam Daar vond liij bij kameiiaden uit tie peuoee weield ondei dik m etJitti den ntwei en geieden waai nienia id R ken dt en luj duö betrekkelijk veilig woa Of hij zich Uiang nog e Antweipenöcbuil houdt IS het blad niet bekend 1x ibc1i is htt eeluei dat hij zieb met al te long op e n en deztlfde plauile zal oi lioudon Het sjn kt V iiixtlf dat een geraffineerd niisdtdigti al Rijnlje niet onderzijn eigoii man iii Belg verblijl houdt tn van val tilt papu itn iM vot tzit n iöüe NhU St Ar LOfhlilJ 5e klasse liekkuig v lu Dmsdag 17 Mei Hooge pnjzeii ƒ 1000 2944 408a 97 4 15571 I88J9 ƒ 400 2233 8303 1098J 200 895 10093 ƒ iOO 180j 1820 3728 48SJ 7o3 lOU13401 lb844 lb96 17US3 17568 201 2177 3537 Pry zen van ƒ 70212 Zi2 óbd 388 435 4 0 616 697 898 1093 1162 l isg 1656 2060 2348 28 3002 3057 3172 33 2 34üi 3546 3S23 4009 4130 4143 4412 453 4542 4615 4982 5245 5251 rf2tl 5401 5oll 6 15 552 6553 5652 5699 5837 oi 58 6004 0046 608 611j 6116 6188 624ft 647 6 b5 7tl52 7214 7343 381 7610 721 795 3041 8112 8331 83 b616 8842 8845 88 9 cgHa 9040 9242 9448 9553 9692 9 62 9781 18 9 37 9937 10013 10066 1020 10402 1 520 105 10659 10666 106 H lO OS 10726 1079 10810 10938 109 2 11239 11263 11729 U748 1178 11955 1204 12130 12235 12 111 12320 12l 5 12478 12724 13082 13461 H494 13 7 13796 14163 142Ö5 14284 14444 14463 U4 O 14521 14760 14841 15109 15115 15131 15148 15309 154 2 15582 15612 156 6 15 l 849 15851 16053 16133 16168 16407 16412 1645 16554 16570 16862 16925 17159 r217 r389 1 422 17608 17545 17595 1777 181Ü8 1S263 18320 18370 18573 18608 18618 18623 18763 18790 18854 18942 1JÜ79 19084 19182 19301 19444 19496 19587 19662 2fl26l 20 176 20534 20874 ISieten 19 183 209 264 319 327 33 343 346 383 430 457 510 75 61 4 792 848 893 897 990 1035 1048 1123 1223 1284 1318 1338 1399 1400 1458 148S 1498 1502 1532 155 1596 1598 1600 r08 173 900 1906 1986 2059 2140 2142 2238 2250 2259 2273 2292 2293 2406 2430 2444 248h 2570 2599 2604 2710 2775 2919 2966 001 3024 3025 3031 3069 3119 3195 3279 328o 3ol6 3396 3469 358 3620 3632 3641 i69 3699 37 ffi 3820 3895 3915 4000 4059 4064 4084 4101 4108 4131 4218 4230 4296 299 4345 43 1 4391 4437 4444 4456 4495 4521 4527 4540 4553 4648 4674 4603 4742 4784 4872 4990 4998 5066 W7K 511 5143 193 6 27 6452 6649 5668 5694 5 0 5799 830 6840 5844 5851 5942 5947 5949 5951 59 0 5973 6066 6071 6105 6118 6124 6143 6156 6233 6448 6502 6505 661 664 6657 6685 6690 6708 6817 6855 6958 6959 7000 7001 7012 7078 7111 7189 144 7216 7243 tSOl 7338 7349 73o3 7362 7389 7443 7463 7530 7561 7562 7 24 7772 775 7803 7830 946 961 7982 8027 8028 8033 8039 8163 8183 8251 8267 8286 8876 8482 8436 8647 8664 8677 8747 9002 9011 9031 9072 9080 908 9116 9r9 9198 9298 9312 9331 9341 9199 9435 9438 9449 9643 9565 9581 9586 9652 9 16 9719 9828 9843 9856 9861 9865 9898 9903 9926 9940 1O0O6 lOlO 10157 1016 1C169 10193 10219 10245 10272 10290 10318 10332 10338 10S66 10432 10467 1O510 10512 10626 10640 10771 10780 10 86 1086 210944 10950 109 10995 10998 110 8 11139 11166 11241 11293 11300 11382 11438 11461 115 4 11594 11615 11621 11687 11706 11746 1184 11865 11870 11932 11956 11961 11980 12059 12146 12149 12173 12449 12494 12504 12565 12600 12601 12618 12648 12654 12655 12742 12828 12849 12864 12869 12877 13006 13072 1308 813103 13131 13169 13203 13231 13265 13332 13360 13362 133 13376 13380 13424 13465 13637 13Ö47 13552 13629 13656 13696 13826 13832 13903 13934 13946 13971 14017 14046 14169 14191 14219 14232 14296 14310 14320 14365 14376 14445 14489 14564 14610 14629 14643 14648 14662 1473 14769 14853 14886 14896 149 9 15013 15038 15127 1516 = 15172 1S239 15356 16369 15404 15421 164S 16511 16679 15717 16739 16748 15756 lo 0 15799 16840 16844 15917 15932 15941 15959 16968 15976 15995 16178 16222 16383 16419 16443 16460 16642 16745 16747 16852 16882 16886 16912 16936 16993 17O08 17071 17195 17297 17326 17336 17350 17365 17436 17479 17660 17644 17719 17731 17734 17741 17782 178Ö6 17905 17906 17914 17934 17986 18051 18063 18067 18099 18104 18151 18182 1 198 18295 18803 18429 18473 18564 18715 18767 18899 18098 19030 19086 19172 19190 19200 19264 19281 19341 19374 19468 19469 19508 19706 19715 19786 19826 19848 19686 19909 19952 1 984 19986 20000 20007 20017 20030 i 20059 20086 20139 20217 20230 20234 20253 I 20268 20292 20322 20332 20336 20357 20418 20442 2 447 20479 20674 20618 20633 20646 I 20672 20714 20767 20766 20827 20831 20873 I 20888 20891 J hïADSNIE UWb GOUDA 17 Mei 193 De Ëmmabloemcollecte op 21 Mei Men schryft ona Het is wiker te pryzen dat de slnjd tegen de tuberculose belangstelhng heeft g von d a in vete knngen en de plaatselykt ver eeiiigin n tot hestryding dier vt Iks iekte moeten dto ook erkennen dat de hulp van die zyde onmisbaar is geworden veel gei delyke steun wordt dan ook van het Ne derlandstihe volk gevraagd en het moet g zegd worden die steun wordt t ok gnf ge geven Welk verschU be stdat er nu tuaschen de Elmmabloemcollecte en de collectes welke door anderen worden gehouden De gelden gecollecteerd door die öndere ver etiugingen komen slechts te goede aan bepaalde categorieën van per nen tenvij de f mmabloemcoUecte ten bat van allea onverschillig van wtlke godsdienstige of pülitieJte riehtuig men ook zy De I mmabloemcolecte is in de eerste plaats oor dekking van verpleging kosten In 19il be taalde de Goudsche Vereemgmg aèii kos ten van verplegmg opname ui anatt ria ruim ƒ 62O0 en dit jaar weid reeds mtge geven rumi ƒ 32O0 en tellen wy pas half Mei Ieder kan begrypen dat 1 32 hooge eischen aan de Vereemgmg zal ste leti Tui bevvyze dat niemanl zich mag ont trekken aan den pheht om a a 7atertt g zich te tooien met het Cmmabloempip tfiont ttn duidelykste tle e opgave vansanatoria waar op dit oogenbhk patiëntenvan genoemde vereemgmg opgenomen zm en waaiin ieder onzer geestverwanten vanzich kan saen ZtMinestraal HeilendoomZonnegloren Berg en B ch Kalaramd HUversum s sanatorium Hoogblarilcum So phiastichting St Joseph ÉgnKmd en tl iiinog kinderen te Lgmond Het Emmabloemeomit veiwacht tt urum dat nu ieder kan weten welke belangen hier voor Gouda b mwoiier op het spe taan niemand zal weigieren de l mmabken ft koopen Ja waarlyk de Lmmablt emcolIecte 1 inderdaad de eenige eolleete du m haar geheel ten bate ia van alle inwoners van louda van alle tuberculose lytiers cfl van allo bedrfigtie kinderen van Gouda Het zilveren ambtsjubileum van Ds Verheul In ons bericht betreffende het zilveren ambtsjubileum van Dh Verheul in ons num nier van Zaterdag stond aN datum vermpkl 20 Mei Dit was met jui t de tlatum is 26 Mei Bijeenkomst van Chr werkloozen Voor de Chr werkloozen zal dt heei A Kuizinga hoofd der Johannes Calvijn school a s Woensdagmiddag 3 uur in het Blauwe Kruis s preken over Nederland en Indie Dienzelfden dag wordt om half acht in Daniel door den Chr Besturenbond voor de Prot Christelyke werkloozen een ont spaiuimgsavond georganiseerd De heer Ane Po t mt Scheveningen zal aK decla n ator optreden tenvyl de heer en mevr Jansen en de heer H Vlag muzikale mede werking verleenen Tot deze byeenkomst hebben alle Ohr werkloozen met hun vrtiu wen toegang Het Ned Sperwersverbond Op 16 en 1 Jum a i houdt het Netler landsche Sperwersverbond te dezer stede zyn jaartyksch ongrea Geslaagd Voor h t examen van Rflkemng Couraiit Boekhouder van het Instituut MercunuR te Aimsterdam Un geslaagd de het ren A A Cech en F J Cech leerlingen van den heer P J A Bylo Een tiiest beeld van handel en industrie in Gouda en omgeving in 1931 Jaarverslag Kamer van Kuoiihandel en Fabrieken in het verslag over 1931 van de Kamer v ui Koophandel en l abneken voor Gouda er OniijCieken wordt het gebniikelyke ove ziehit gegeven van den gang van zaken de voornaamste bedrijven in dit district De aardewerkindustrie maakte geen ut zondering op den ongunstigen toestand Door vrywel stopstaan van den export H dg werkgelegenheid zeer sterk verkleind teiwyl bovendien groot nadeel werd onder V enden van de buitenlandsche concurrentie Voor de boomkweekery is 1931 met ongun stig geweest Ver van gunstig it echter d toekomst Ten opzichte van de beschuit koek en suikerwerkfabrieken wordt opgemerkt dat de piyfaafbrokkehng veel verdei ging d8 de dalmg der grondstoffen wettigde Dot verflchiUemie omstandigheden werd de handel gedupeerd In het bouwbedryf wa ren de gevolgen der cnsis duchtig merk baar Met uitzondenng van enkele gioote firma konden de meeate aainemerb geen werken bekomen Van bezuiniging en het n et meer veri trekken van bouwcrödiet n en hypotheken werden groote moeilykheden ondervonden De dakpannen en vloertegelindustne heeft in buitengewoon hooge mate van de malaise te lyden gtshaid Voor het drukkerybedryf gold de groote concun entie en hoewel werkloosheid uca weinig of met voordeed begon de depre sie ook op de typografie haar schaduw te v erpen Een optimistisch geluid wórdt ver nomen tan de eierveiling die zioh rnxm verheugen m een toenemenden bloei een gevolg van de steeds grooter wordende aan voeren De mededeelingen uit de g iilvennduatne zyn daarentegen weer U mineur gesteld De betrekkelyke bloei van eenige jaren terug ib geheel verdwenen Ook voor de graan en veevoederh ndel en de huiden en vellenbranohe deed zich de criBW scherp gevoelen Evenaoo wa 1931 vo r den kaaahandel verre van rooskleurig De pryzen daalden geregeld waardoor de productie niet meer loonend s De exjrort mkrvond steeds m r belemmeringen o a van deviezen bepalingen contmgenttjenng tn hel loslaten van Jen gouden standaard I Lngeland Ook het loodwitbedryf heeft de gevolgen van de tydsomstandigheden ondervonden Dt machmefabneken maakten een slechte eerste en een betere tweede helft van het j tar mede In de meubelfabrieken wah de gang van het zakenleven zeer oiiguixstig Dt middenstind heeft hoewel gettiftzm kan worden gestoken van alleszins wmst gtvtiii zakendoen toth met in die groott m itt ikn terugslag ondervomlen van de hteisenende d pressie als de groothandel ei induötne Sleeht waö ook de toestand in de netten papiei pi iteel pypen steen touw verf vernis en lakfabrieken De wasaehe ryen en bleekeiyen konden tevreden zyn tie zeepbranche daalden de pryzen In het handelsregistei v aren op het end aa het jaai 4066 vorig jaar 8902 zaken eu 9 eooperaties ingeschreven Het aantal wyzigingen bedroeg 7 9 605 en het aantal opheffuigen 49 85 br werden 1382 1152 inlichtingen verstrekt 1214 0215 certif eaten van o irspromg 229 384 gele giiL eeide stukken m 28 bijzondere ver klaruigen afgegeven Aan subsidies werd ƒ 1052 20 verstrekt De rekemng en verantwoording sluit p een t taal van ƒ 288 339 84 met etn batig snldo van ƒ 215 67 Het verslag bevat voorti een uitvoerig overzicht van de vemchte werk iaaiiiheden terwyl er een aantal 8taté tle ken van hamlel en industrie aan s toege v egd Met de Pinksterdagen naar buiten Het prachtige weer der beide Pinksteida geu heeft de jtedirbewoneis m groote gi tule naar buiten doen trekker De buiten gelegenheden hebben daarvan in byzondere mate geprofiteerd Reeuwyk heeft ook een belangujk bezoek gehad Elfhoeven maar ook de andere ge legeabetlen voor sport en ontspanning aan de Plassen hadden een giooten toehiop Het aantal wandelaars en fiet era op de wegen naai e rondom dee Plassen was heel groot Het kampeeren op de eilanden m en de landtongen aan de Piassen neemt sterk toe ir waren er heel wat tenten opgvslagen Ook du padvinders hadden er een kamp m gericht De Plassen boden met tie talryke booten tiie met heit heerlyke zeilweer over het wa ter selieeiden een vroolyken aanblik De Zweminnehting van Flfhoeven w is ook druk bezocht De jaarvergadering der Xederlandsrh Luthersche Jongeling bond Op 14 15 en 16 Mei j 1 is hier ter stede dt jaai vergadering gehouden van den Ne tlerlandsehen Lutherschen Jongelmgsbond Hierop volgde een feestavond op 14 Mei aangeboden door de Goudsche afdeeling van den Bond m het Restaurant a d Veemarkt Den volgenden dag waren allen wedeit m vereenigd in de Luthersche kerk ilvvaar Ds Simon voorging en vervolgens na den maaltyd by de gastheeren tot het bywonen an de vergaderingen te weten etn verga dering van het Bondsbestuur met de leden en een van het bestuur met de afgevaar tligden Op 16 Mei werd te 10 uur s morgens in de Luth kerk een referaat gthouden dt oi Db Manger van l el dat handelde over het onderwerp Het God zoeken m de mo denie literatuur Vervolgens werd een foto gemaakt van de bondsleden voor het stadhui waarna de beroemde Goudsche glazen be ithtigl werden Om 1 uur vereeiugden aj en zith aan het bondsdmer in het Veemarkt Restaurant vvaar wederom een zeer geslaagde foto ge maakt werd De beide foto s zyn binnen erkele dagen te zien by Foto fatudio Tot healmt van de dagen werd nog een xcuraie gemaakt naar de Reeuwyksche pla ssen waarna de leden voldaan over de I n I i 1 d Kiiirt I iütlit die tK zeei begunstigd werden door het prachtige zo merweer huiswaarts keerden Zy zullen nog lang met vreugde aan Gouda terugdenken De dagen werden ge opend met een optocht waarby het Bonds bestuur met de ontvangstcommissits op het stadhuis door den Burgemeester ontvangen werd Kind te water geraakt Door kordaat optreden van M de Waal gelukkig gered Sstemiiddag geraakte een dnejang kind een bewoner van de P C Hooftstraat n een wiel aldaar te water Het kind zou zeker verdronken zyn ware het niet dat de toevalhg met vroirw en kind daar pa sseeren Ie M de Waal geen oogemblik geaarzeld had tMn gekleed te water te springen en ht f P het droge te brengen De redder van het kindje die zich zonder Altend te maken yhngs naar huis spoedde somt alle hulde toe voor zym kloeke daad Door dit ongeval is er de aandacht op gevestigd dat het wel wenschelyk zou ljn wn daar ter plaatse wellicht b j een der Wüners een dreg ter beschikking te heb oen om in geval van nood hulp te kunnen imam Het Goudsche H B S kamp i Evenals vonge jaren zal door een aantal leerlingen van de Goudsche HBS weder een H S kamp worden betrokken onder leiding V8n Dr W Zuydsm Het kamp zal dit jaar waarsch nlyk in Remouthamps ten iieerhjk oord in de Bel i i che Aidennen worden oi r lagtm Agenda 23 Mei 1 u Soc Obs denoegenBndge Drive voor de n en hunnedames A othelDe aix ÜMtk van de Weijei Oou wt zal viuiaf Wlen ttit ii lUet 2U Mei bent vtiin den diwiriip volgenden nax ht geopend 7ijn na 8 uur des avonds des natitita tellier alleen voor reoepten Uil ÜÜ M OfllAKÜ il iijbaiuusjriwuuuifa m lt U Mm tel van Onderwys Kun Il II tn Wtütenseliappon i bericlil ontvau gtn Itt aiui d gemeente voor den tijil lil iwtt jaieai viijstellmg w verlemd van It V iplieiitmg van het htbben viui etn i viiuitiiiLHklt kaal U r hel btstuui vaai de Ver in Y ïi bo altiiei i ttn verzoek gericht luiii tkn Riiad om ttn subsidie Uit de geinttntt ka Dl Riiad besloot in verband lu iiiiidt til subsiilit te vtrieeoeu van f 3U Dujii UI deze genttiiim geeoi enkele w ii keiler bttütnend peisoneel heeft iieefl lat tiiiLtjiiebeöluui htiloten den MmiAter mj Itlling Ie viigen van dt veiplichle KijK vv iikel luitingswet HAAfaTBLCHl Gymnastiek Dt nuutui kv tn tniging Olynipia il t iLi organiaetit tn atliletiekvvttisti ijd p 19 Jum ac terwijl op 9 Juli as n wl jiruittiida za woitieu gthoutieii Gemeenterand Ut j miH t iile aai is bijefiigeloejNyi tegtii w j iui JO Mei a a vo un 10 uui It i be uiltliii van 1 het sehiyven voii üed it Lttii mzal 1 dt VLitagmg met 3 jKt dtfi juLivvt 1 Itii van I uigemet l ar Eieeietmia iilv iii ei eu iiJiibltiiaai vundeii Buigtily I tn iiiand 2 tioidtning etguiiniii i ihl 3 Voivideumg veilofsieelit 4 Vdio jti Keiktiait d A R kieöveitejiiging tl V K I lid fiiK lit t4 1 afsehafluit tiet kei li 1 11 V lellen v h I dit adit Uiaiu l tu Iti Ö liLHi hikbaai il jlliiig eeilitM llokatd in tit af l Gouda het Holl Mij van Land I lUW VOOI etn uisus L H b Ü 6 Vooi otel 2 3 lel kostón te dl igen vooi het ver voii viidi en k d naai dt iit hool voor B I O Ui Gouda 7 Aauvullmg atemuegt 111 8 Beuotiiung lid iunbeatuui van Ro zendaal waaivooi woidtn vtK ige diagtii Ie heetin A de Giaaf en H A van Bern I el 9 ooidt l naai gelang van behoeft p het teiidim van het uitbieiduigeplanwatealeiilingbuiztn te leggen Bouw verguiuungen Aan C Hoüjgeiidooiu m veiguiuiint vei itend t l den verlK nw van liet peit et O No 55 tn aan 11 Molenaju tot het bouwtyi Vim e n woonhuis te Stolwykersluis Rooilynverordenüig Geduiende een maand is Ier eocretafie te viaiB gelegd ttn ontwiip iaad besjuit tot ist telluig van tem loialijnveroi dealing 1 Ie teiieineii gelegen lange den provinlak II weg Goutta HaaslieeJitr Oudewatei Ützt vt t latlirifteii zijn noodzakelijk gewor kn ten t jiüe te vooikomen tlat ttiaus bouwd zou wordep op terremein welke bin nen afzienbaien lijd vooi de vooigenomen wtgveibeteiing gebruikt moeten woi den Gemeenteraad Vlist De t metJiteiuiid V aii V list 18 bijeenge lütpeii tüj en Wuenidag 18 Meii a vm II Liur ter va UteUing van veioidaningen V ngiuiniiigB en vtrlofereelit verortlenmglegelende de i isohen van banoeinbaarhleiden rlei veldwaehtero regel ng jaarweddtii liurgtmtt ster seoijBtariri en INGBZONDKN Bulten verantwoordelykheld der Redactie De Kleiwegsbrug M de R Hebl ö een kleine luiinte voor een teiii u t de huigeiy Lezen we inplaata van Gemeente Gouda Onderneming Zuj4 of zo De Direktie komt het taie ogenblik nietten vot r8tel de Ikug te vernieuwen Hij H slecht I Rtptiraties Met vernieu wang enige duizenden per jaar te besparen Een hogere hand grypt in en verbitidt de i ei nieuw ing Alsof er uiete vtxirafgegaan K komt nu de Duektit de brug n best Uo paien evenzooveel duizen len alH we de brug niet vernieu wen En gemoede wie i of zijn doe deskundigen Wat drijft hen Al de wind uit een uidtre hoek gaal iwaaieii verklaien ze dan i ast 11 len even vrolik wttr dat de brug lot 16 De deskundigheid faalt Waai Is 11 161 de leiding Dr W ZTJYDAM RADIO TELEGRAFISCB WEERBERICHT 17 Mei Hoog te stand 771 7 te Haparand Laagste stand 756 9 te Seychstjord Vfrwaehting Matige Z W tot luidelyke wind eeU ltelijk bewolkt weinig of geen regen warmer RADIONIEUWS Programma voor heden Hilversum Kmderuur mevr Ai t v Dijk vottravond Guoti Will Day viering m m h Hofsla Jtugtl orke it o 1 v filly lalboom Sinatft Adn vaJi Tv st wijig 5 30 l a nsmU7ieK The PaJernK Minstrels o I v fvan Jüolet uitz Palermo tjeheveningen 6 00 Hongoar+cji ensemble o 1 v Bela Ruha 6 30 J Pelgfcr Jr Cnsi i en belasting 7 00 Mevr mr C Bakker van Bosse 18 Mei Volkenbondadag 7 16 Hil mar Breke tenor begel KeberL Veen 7 30 Engeleth voor gevorderden Fred Pry 800 OmroefMwkwt o 1 v Nioo Troep m m v Hilmar Bieke tenor 6 30 Dolorss Duvine I ld o hoorepel m mom v Nico de Joi liet Bron tinina Morel Marie Holtrop Jan C de Vomo 9 16 1016 Omroeiporke o I V Nioo Trt p 1000 Persberiohten VajB Dia 1100 Uiu taba et J a Gsite A dam donAinuziek lack and Mit heil s Tnternationali o 1 v Jaap de Viuee Huizen 426 546 Gramofoon 6 00 6 00 KRO Kunstensenfcble o I v Piet tusteniHUwei 7 00 Kap Jos Poels 8a eramentsdag en Hacramentt reoeeaie BüO KRO orkeet o 1 v Marinu van 1 Woud Willeili HerkenratJi banton 9 30 V z Dias UüO Gramofoon 008T INDH £ en aardschol teisterde het eiland Celebes Honderden huizen mgeatort Bruggen oatiet en straten gescheurd i ven menechen gedood Ix n Anetartelegram mel ft dat de l st d iitit Vfenado p liet t dajid Celebes Zatei latavoml güteJHtei l it dooi eeji aardscJiok Uondeiden iiuizen zyn itngeetort Jionder kn ptisonen werden gewond vvaarontitr 19 Z I ernstig D aaid thok hield een mmuuL aan De gi ootste vi ileaen zyn geledtai in Ka kift iLwaai taJiijktj aartlsdieuren verour nKt weiden Ruuii vijfhoiideij wcMiiugen ijii laar vtrnitld terwiji tatJitig wonmgen wtiiltn mtzet even poiaoueii vvei dein da u gedood aelil zwaai gLwond en 120 liclit gewond De Pro testanl seh J kelk weid ernstig bt thadjgd I veuaK de KathoLiflkt te Toiuaiion Dl bevolking ui die stretk ig d ep onderlen mdiuk lotii gedraagt zieii ztti kalm Li w in hit algemeen gteil sprake van panitk iltjehts dt bovolking vau de naby geItigtii uegoiy Kuweng is govluclit hoeweltH vyf woningen ayn vernieldltu zyn zotvtel mogelyk overget iiK i dl i aaanggi hau te Kakas dien tfc enstelhiib mtt de msfiiool welke gelieel m mgeetoitl Iioetstalioi werd be Jiadigd terwijlhtt lalKiiUoiiuni p diverse phiatöen is gerttlieurd Ook hel eleetncdteitanei van de Nwtort liitDuw ho Oae My weid eiastig beschadigd ftl tn niidderuatht wa de eeliade henjteld De telegraalkabej naar Maskassei is gosltx i 1 dt teltgi imuien woideu daarom pti u lit veizondieu Do sl KJlk lilt tt zicii ovei lu t geheele noHdelijke dit 1 van den boveuami van Celtics uilgt itkt hetgiLLii bhjkt uit de Itritliteii uit jorontalo waai de stjiade ven ns mir aanzieniyk waa Dts aardbeving luuide daat ruim drie minuten Ruim hondeid unlandeclie woningen waaioiidtei voi eheldene groote gebouwen zyn lis kaaiteiihuizen logestoit De eeiste beiiolitun muukten melding vudi liet feit dat de ooi zuak van de aaidbevmg gelegen zou zijn in etn uUboisliiig vanden V ulkaan Hoopt etun docfh dr laser van hel Kon Met Obseivat iiim te Batavlia uht vvtrkzuaiuheid van de botfpoetau abao lilut uitgealoten Indiefji deuSoejKietaii vrark ziatn zou zyn geweest efl aldu de aard btving liad vtiooi zaakt dan zou Menado zyn wtggtviuigd Dt storingen op de a niograaf van het KoiunkJjjk Meteorologisch Instituut waien zt o grtwt dat een nadere uatftbepaJmg van de beving onniogelyk is De inlandstlie kamjwnghuizeu welke niet iiistoilten staan stiitef Tot dusver ub vfot eötelü dat due pejoouen weirdea gedood ttrwyl enkelen zwaai gtjwand werden De bevmg begon zwak en nam daaiHa toe zoo dat mien ovei aI gelegenheid tot vluohten had Fi ontsloiid een paniekateinnung vooial UI de aal van de sociëteit waar ttn fimcyfaii vc oi het Cbiueeaohe Roode Kiuis weid gehouden De zaal waa stamp vol £ r ontstond kortsluittmg en lederean zoeht in de duii tein s ten goed hieenkonien waarbij verseheidene peisonen kneuzingen tn wonden bekwamen SPORT IN WKDSTRIJDBN VOETBAL Uitslagen van Amdag 15 Mei KNVB V fjidani Uitslagen van Maandag 16 Mei p mdh jveji i P V Ajax 1 4 C ule iihurg Vrieiidenst haai Olympia 3 2 Afdeeling III Promotiecompetitie 2e klasBe In thtt1e fn th Boys Z A C 2 1 Afdtelmg IV Pimaotiecompetitie 2e Muse Volkf now aard De Valk Helmond 0 1 Middelburg Midtlelbuig Juliana 5 2 K Ajax FeyeuKJid ÏJisthede PSV V I ndaii mpioenseliiip vmi Nederland 7 5 1 1 11 38 10 7 4 2 6 2 5 10 22 U 7 14 11 4 10 16 2 6 ZWEMMEN By It 11 aanvang van de wiiterpolo otmi petitie organisieert de Goudsche wemlK nd telken jare i en waterpolo toumooi dat dit jaar p 11 funi as t 3 Alphen zal worden giohouden Do Ooudiwhe awemdnb nttmt boei aan met 3 ztventiUlen deel Vooits sthrtef de G Z O met 2 zeventallen lil vocii i ea waterpoltKlüg welke de Utrechtsdii Zwemclub p Zontlag 6 Juni asm de weminnehtiug Kiomine Ryn orgaaiJ e ert MARKTBERICHTEN Veemarkt KottMilsm 17 Moi Aangevoeld 182 paarden 1295 ma re lundertn lOüo vette lundiere 580 vette kalveren UU iiutjiitere kalveren 206 tluipen of lamneren 1677 varkens 39 big gen 92 bokken of geiten Pryzen Koeien Ie kjw 35 36 2e kw 28 37 3e kW 17J 22 Ossen Ie kw 33 35 2e kW 27 30 3e kw I7è20 Stieren Ie kw 2S 27 2u kw 20 23i 3e kw 1 I7i KaJ veren Ie kw 524 71 2a kw 40 45 3o kw 22130 Sehapen 10 15 per stuk uigiam meren 14 16 Export 1 kw 10 2e kw U 5e kw 9 Melkkoeien 140 240 Kallko l e 136 240 Stieren te 300 Finken 46 90 V4arzen 100 ii r w tWM wi r BW 5 i T Ks w nf mja Mm 160 I aarden IfiO 870 Siat itiMtarden DO 150 Uilleii 60 110 De aaiivt er van koeien tn ossen op tie vetlt inaikt was groot handei aanvankelyk vlug taler flauwer pnjzen ongeveer gelyk Len priuui ajioelin koe ging 2 cent boveai ntt truig Veile kajvei ti flinke aanvoer timiilijk vlotte handel iets liotjgire not ering n miktl Kalf 2 tenl boven noteering tp til niagoit markt w ts de aaiivoei van cliaixn tn kalveren letielyk Dt luui lel wa gedi ukl oude pn m werden met mot He I edongeii De aanvoer vau jotig Vtw fwa iitel grrM t eveaieens viij sleolite handel met gixifukti pryztMi Nut litere fok en latlitkalverin nuiHlti uAnvt ei leUv vlug gort handel Werk en sladitpairden hit len til VI idtvis slecht aangevoerd weinig Vlaag sleelite handel Biggen onbeduwlonde aiiUVt tl Hemig hoiidi I jage pnjsen Btliapen en tanimtei en wer matige aanvoer Ude handt I viyv ej tie zelfde prijzen Aanvoei varkens ruim Jiiuidel stroef pnjzen kon den niet gelianeUiaAfd blyven outers weinig aanvoer weinig himtlel zelfde prijzion KaMmarkt Groot Ammen 14 Mei Aangevoerd 31 partyen 1046 ttuks 7315 KG l rys ni rm Ie srI 16 17 m rm 2o sil ƒ 15 14 Handt 1 luatig lUaniurltt Oadewater 17 Mti sinks 7660 K G Prija Ooutletbe kaas Ie M rt 111 1 m 16 18 2e soort n r iii 14 15 zonder i iii gten aanvoer Handel matig Kaïmmarkt Bodegraven 17 Mti Hcriie kaas waarondei 21 tn r in totaal 7754 tuks 79686 KG 1 lys in rm Ie rt 17 20 2e rt f 14 16 Handel iiuitig DKAADLOOZË DlKNbï BoBch en heidebrand onder V ught TiÊn H A boHch en heide m vlammen opgegaan iiiteniioigtii IS tn zwuie lieKlebiand uitgebroken ui de uitgestrekte bossdien u legen onder dt gemet nle Vught Du 1 liet giu ven van Zfc brandslLHttea t in htl vuui te stuiten en het hiei en laai aansteken van tegenvuur is men er ten lotle na vyf uui ingespaiiueu ui beid in gfwliiagd het uui tegen de honden Ünge tti 10 U heide grond en boseli is in vlammen opgegoan Dezc giond behooit voomomelijk aan te genit tn woi 1 votu Miilili ie df tieindeu gebtnugd He t iJi de nabijheid gelegen hotel De Hut tn fiet op eenigen afstand verwyder dt badplaatsje De IJzeren Man Uepen gt en gevaai Burgeineesttsr Loef hetft na afl op van de blu idolinigtiweikziaanUiedeu ih een korte toespraak aUeu dia meeg iol I e n iebl en in tten stujd tegen het vuur edaukt i en hieel byzonder npoorwegongeval 1 ouden Beihju i ary 111 uw el Zw Uriel V iitn K piiiha stoelthtJn Ok Ntw Yoik aan de Kussmch PoolBche grens WARSCHAU 17 Mei Kajdanow heeft ttn niet alleda gaeJi aipoorwegongeValidaat gebod Een locomotief waarofi ziUi niejuand bevond en tUe van de tiovjet Russi iCilie grens kiwani leed op ten gt ederen tiein en vernielde eenige wagons Löuige spool wegbeapibten werden gewond Uit een ingesteld ondeiztiek bleek dat de locomotief op het Rusaoise Jie grensstation werdl beste gen tttH i een spoorwegarbeider düe vouu agenten van de Gepeo die hean op liet spoor waren wildio vlutahten Hy broelit dt locomotief m beweging en reed Polen bm nen Even vooi Kajdanoff spmng luj ei af 111 vluchtte het bosoh ui De looonitiof reed t iibeiiiand vertlti en veitxwzaakte het boV ng noemde ongeluk De ontruimmg van Shanghai door Japan SHANGHAI 17 Mei Vyfhoodeid mau speciale Chineeeoho jxtlitio heeft Maan dag het Z W deel van Öhangluu van de Japanneis ovtigt nomen De Japanners gaven ook drie stalioiia aan de Chuieeaeii I ver De ontruinung vaai het laildelyk ged t Ite van HhaiigluU voidirt overtonkoni lij tlö daaivtxu vastgestelde bt t alinig JDe scheepsramp in de Golf van Aden I IRIJb 17 Mei Dinsdagochtend waren 1 I anjs nog lee IUs weinig beneliten Mit vangen vaji Ie st hepen die aicb p het S O 8 l erieht naar de Georges Phlilipport heblien gespoed Volgens ttfi offi leus It egraiui uit Ad n heeft het Ruasieche stoomschip Hovjet Kaja 400 pasjji ieis en leden der bemfiuming van h ord tnomen en zial het la geredden Maandag te vdt n aan laud zetWn Een teDegram uit Rome nieldb dat het ItBdiaansc4ie ministerie van Miu ine eeai ttle irani beeft ontvangen volgen hetwelk 765 pvaienden van het braiitieiitle solinp zyn gered Of en hoo g ioot het a intal acht offers IS kan op het ot genbIik miet vrorden vastgesteld daar de passagieisUj t nog niet tt Marseille ia tmtvsaigen Dö bemanning bes and uit ong vt t r 5 X koppen en het aantal p ta a vlcrs wordt op 600 geschat zotfdat in totaa tm dien 11 2 lü fierfoneoi aan boord waren Men maakt uit de radiobemilten van de Engelsche schepen die te hulp gesneld zyn op dat I yna allen gered zijn Het Engelsche b s Kniser I Hmd vertond het volgende radio henclil De geheele bemanning en aUe paaHagiers gaaii naiai Vden Volgend tmt Ruv siftohe stotHnsdiip Sovjet K ija is h hPan dl nde c hip gelteel verlaten De iHiderRangr van den nieuwen Franschen mailstooniei Georj es Philippart een conmuoJstische aanslaiK PARIJM 17 Mei Tot Duvt hi midt Jag 12 mir waren noeh te Marseille noch te J arijs d reete heritihtan tmtvan tn van de achepen due deeigenonieai heblien aan hi it red dingswerk in verband niet den brai id aan botird van het totjmnchip Georges PhiUpjiort van de Messageries Marilimee Volgens de laatste lieriehten we Ike Ih di Rtedery zyn ontvangieni yn 654 pnsM glers en leden der besnaniutK door b iet RussiBche atoomschup Sovjet Swja Nef t ï de