Goudsche Courant, dinsdag 17 mei 1932

o 17888 Sohoolvireiniging voor Bijzonder Neutraal Onderwijs rooi Gouda en Omstreken Inschrijving VAN NIEUWE LEERLINGEN VOOR ALLE KLASSEN fie Lagere Schoo leidt op vooi H B S en Gymnasium mit Cui sus vooi het Franseh in klasse 5 6 en 7 Aanjnfte in het Schoolgebouw Groeneweg 27 op Dondeidag 19 M i 32 des middags van 4 5 uur ZILMETA BELANGRIJK IN PRIJS VERLAAGD Het is HET VOORDEELIGST Het is HET EENVOUDIGST Het is HET GEMAKKELIJKST wanneer U in meerdere bladenadvertentien hebt te plaatsen hetz ihier of welk blad ook in binnen olbuitenland dat U de opgaaf daarvan toezendt aan het ADVERTENTIE BUREAU Marltt 31 Gouda Tel 2745 U zvjt dan in eens klaar en deplaatsing geschiedt naar wensch entot dezelfde prezen als door de bladen direct wordt berekend Gele tanden bij rookers Na lang zoeken eindelyk datgene wat ik voor mi n tanden noodig heb Nadat ik het dn maal gebruikt had waren mijn tanden helder wit hoewel zi er door het vete rookcn brum en leelyk hadden uitgezien Ik zal gten ander merk meer gebruiken dan hlo rodoDt B Horst Berg Verlangt alleen de echte Chlorodont tandoasta met rood wit blauwe garantie strook tube 5 cent en 90 cent 0 eral Baas boven baas Mysterieuze Geschiedenis Naar het Fngelsch bewerkt door J VAN DER SLUY8 36 Nadmik verboden Maai 7e was overtuigd dat Di k niet aou duiven binnenkomen en liiar aanvallen en ip weg muil liuu had 7e d be cheiming 1 d n koet iei Dat hij thuis onder het dak van zjjn moeder een vingei naar haar ïwi uitsteken ktk haar lutlemaal buiten Reelotcn 7c hep naai het sohiijfbureau opende dt hide met den sleutel dien Perue geefiuiud had en nam er de beide enveioji Pen uit 1 0 em enveloppe die met een A ge lorkl was tiet zij direct in haar japon gljj Qes terwyl 71J de andere die u volgens erriü aanwijzingen aan mspecfeur Hurkei loest overhandigen langtn tijd van alle anten bekeek Zij aaraelde oen oogenblik f IJ de enveloppe niet zou openen om zich direct te overtuigen of de üjst er wer kehjk m zat Opeens gmg de deur open en Sir Gr ory j ip blijkbaar iets van Pems bureau moeet lebben kwam binnen Hij wiat een ot en bl k met hoe hij het had toen hij Margeret bij de schrijftafel za t staan Wat doet u hier juffrouw Drumi vroeg wr Gregory stom verbaaed aan Margerei WSSTTSPtTLKmtH SANGUINOSE ZUIVER PLANTAARDIG TONICUM Als go een bleeke gelaatskleur hebt bleeke lippen bleek tandvleesch Als gi ludt aan hoofdpyn ilapelooaheid gedurende vermoeidheid Als go gebrek aan eetlust hebt lusteloos zyt en prikkelbaar All gy moet klagen over gebrek aan energie Denk dan aan de SANGUINOSE De SANGUINOSE Dat IS het middel dat U snel en goed helpt Zy verrykt uw bloed ver sterkt uw zenuwen wekt uw eetlust op en bevordert een algemeene levens opgewektheid De SANGUINa lI kost per flacon ƒ 2 6 fl 11 12 fl ƒ 21 By Apothekers en Drogisten sS VAN DAM Co De Riemerstraat 2c 4 Kinderen houden ervan wef kmderen volop GESPONNEN TARWE met boter en uiker of vruchten of als pap Zij groeien daarvan gezond en sterk op GESPONNEN TARWE is voordeehg h geeft een ontbijt lunch of dessert voor den pnjs van circa 4 ets tv Vammalt da bordan aMI Gwponfiin Tirwa luilpi uU da iljktn CESPONNEN TARWE SHREDDED WHEAT Abonneert U op dit Blad ER ZIJN MENSCHEN die hoofdpijn hebben als zij niet precies op tijd eten wat laat naar bed gaan wat later opstonden een drukke dag hadden een dag de stad uit moeten even uit hun gewone doen zijn Die Menschen zijn ZIEK Zij leven precies op den rand van gezond held en ziekte de genngste stoornis in den dagelijkschen gang van zaken maakt hen tot patiënten Wees met langer de slaaf van Uw hchaaml 2 tabletten IRVING S GIST TAMINE per dag houden U gezond en fit Ia ittt vitamine armt maanden gcvtn ly U juiat wat V Doodig haaft t vanduffsD U regelnutig dtc kleine hocvcelhtdait vitMuiDi dl Uw lldksani noodig heeft om geiond te ijjn IRVING S GIST TAMINE Il een Hnblnatie tn uilgeiothie lotgvuld g gekweekte medtcliuU gM en kleine hoeveelheden kostbjre geneesmiddelen Zij helpen U bIJ boofdf pijn en pijnen v n anderen latd bij spljiverteringsilDomlwen en Midnt ongemakken Zij regelen hel organ sme loodat dil ongestoord functioneert en geven U d t gevoel van opgcwekiheid en levenilurt dal allUo gw bruikcn van Jrvlngi Gist Tamme kennen Sukkel niet langer en neem noj vandaag een proef op onze kostenl Garantie I Koop een Beschje van 75 cent Indien gU na het gebruik hiervan geen verbetering bespeurt zendt ons dan de ledige verpakking en wij nden tj omgaand Uw geld tcrugl 1 UnutIn M ie MIHVtfNl B aUa ipotlMkan a droglttMi üi flacou na OJX f ia f 1 IL N V Alaunasni KollaiidaclM n InduBtri MutMhappl D uuw 8 IM D D Hmc GIST IS LEVENI Kwalitatief aan de spits Blijvend bestand tegen azijn mosterd of andere scherpe stoffen Steeds zilverglans Nooit poetsen Onverslijtbaar Ten volle gegarandeerd door de Gerofabr ek IC Zeut de tabnkanten van het bekende Gero Zilvw VLEIWRIJ DOOR EN DOOR ALLES WAT GIJ NOODIG HEBT van drukwerk voor Uw bedrijf voor Uw Vereeniging voor Uw particulier gebruik het kleinste en het grootste ook het fijnste kleurenwerk ons bedriif is in ataaj het te maken fraai van uitvoering billijk ig prijs en vlug geleverd DRUKKER IJ A BRINKMAN Zn HET BESTE ADRES TELEFOON 2745 Wilt U vermageren Op welk gedeelte van het lichaam U ook wenscht zonder gymnastiek zonder difl zonder geneesmiddelen m te nemen zoMer baden Uitsluitend uitwendig fif resultaat iB na den zesden dag zichtbaar Schryft aan Mme COLENBBANDER Ovm toom 446b Adam die U gaari GRATIS zond eemge verphchting onder stnkte geheimhoudmg alle noodige aanwyzinigen en pnma referenties zal lenden 71 Mttmr mmg MToansdag 18 Mmi 1882 NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXV EN ZEVENHUIZEN eoa ADVEBTENTlEPRIiSi Uit Oooda an omitnlMn behoorenda tot den beMrckrinf X 6 regelfl ƒ 180 elke regel meer O 26 Van buiten Goode en den besorgkrlnc 1 6 regela 156 elke regel meer ƒ O 80 Advertentien in het Zaterdegnommer 20 bijslag op den prjjs Liefdadighelde advertentién de heUt van den priji INGEZONDEN HËDEU EELINOEN i 4 regeli ƒ 2 6 elke regel meer ƒ O 60 Op de voorpagina 60 hooger Gewone advertentien en ingezonden mededeelingen by contract tot leer gereducee ea prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaataniimte Advertentien kunnen worden ingeionden door tusschenkonut van soUede Boekhandelaren Advertentiebureux en coite agenten en moeten daaga TÓ r de plaatsingaan het Bureau zpn ingekomen teneinde van opname venekenl te fln Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon en Feestdagen ABONNEMtNTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 25 per week 17 cent met Zondag bl d pefkSiZar 2 per week 22 cent oveJal w de be rging per looper g h it Franco per post per kwartaal ƒ 3 16 met ZondugaWad ƒ 3 8U Abonnementen worden dagelgks aangenomen a n on Bureau MARKT 31 GOUDA lil onze agenten en loopera d n boekhandel en de postkantorio t Onze bureaux z n dagelUk geopend van 9 6 uur AdmlnietraUe en Redactie lelelInterc 2745 Postrekening 48400 men te dezen aanaien reeds zyn beducht heid i e inoorieeaaia van den minister presa icnl Inookai liebben voor d J panacli6 iwlitie verklaringen afgelegtï ovei hun laad De mÖord was aeds vemulitideue lumndtn voorbereid Zij hebben geen bt rouw ovei hun daad Zy veikloarden te w ten dat liun de doodstraf wacht Zij zul il II dl n airii kalm afwiichten De duelers legden ei den nadruk p dat i ut vidtrlaiidrtlievendi nioueven gehim del 1 iiadifen De vorming van een nieuw kabinet De H iind dtr onderhandelingen ei üe JT hebben tw i Ivesprekingen plaats gebod tusselion öoezoeki en vertegenwooidi HUf lei niiliUuie puiftij waarbij eoliter genu wei fiwtemniling werd bereikt De Japansche numster van buitenland stlii zaken Josjisawa bcp ft het verlajigen mtgasproken geen dbelfiniecr uit te maken aii liet nieuwe kabinet De oonffereniie te Lauseime Viees VOOI veidaffing De mooid op den Ja ansc hen ministei president Wat was de aanleiding tot deze daad FRANKRIJK De ramp met de Philippar b noodlottige eerste rets Aantal geredden te Aden aangeko m i Nog tweehonderd vermietcn De Contractor en de Mahsud hebben te Aden 153 volwassen passagiers 16 km deren vyf inlanderi 76 leden der beman ning en drie officieren van de Georges Philhppar aan tand gezet Het transche s Andre i bon even eens van de Mesaagenes Maritimes ia van Aden vertrokken om de faovjet Kajanev op te sporen en de 420 overlevenden die zich daar aan boord bevinden over te nemen en naar Djibouti te brengen De kapitein van de Contractor heeft per radio medegedeeld dat een Fransche vrottwelyke passagier van de Phillippar aan boord van zyn achip ia overleden en 18 van de 129 geredden iyn gewond Nog ongeveer 200 opvarenden van de i Philippar worden vennist De nuiuate van financiën van Annam bevond ich aan boord van het schip Nederlanders aiin boord Aneta meldt uit Batavia Aan boord van de Fransche mailboot Georges Phillippar welke m de Golf van Aden in brand geraakte had zich te Singapore een aantal passagiers uit Ned Indië ingescheept o a de bekende g ieeaheer te Batavia dr B van Tncht met eohtgenoote twee kinderen en een gouvernainte BoveTidien behoorde tot deze Indische passagiers mevroww J Marissen die met haar baby reist Mevrouw Mansaen is eohtgenoote van een ewp y van het Amaterdamsch Kantoor voor Indi sche Zaken De overige Indische passagiers zyn de heeren J E A Wahr gewezen employe van de Nederlandsche Kololriale Petroleum Maateohappy te Soengei Gerong die naar Marseille was vertrokken om zich aldaar in te schepen op een boot naar A rgentinn alwaar h j uitzicht had op een meuwe be trekking m de olie F W C Ledeboer ad minigtrateur van de onderneming Soember Sengkanng L V Ledeboer employe van de onderneming Dampar mevrouw Canne die met twee dochters reist en de heer A J Boot agenit van de Ned Indische Metaalwarenfabnek te Soerabaja die ver gezeld IS van zyn echtgenoote en dochter Mevrouw Canne is de eohtgenoote va den agent van de Javasche Bank te Bandjermasin Zy reist haar man vooi uit die later zal volgen De brand op de ïeorgea Phillippar brengt eenige scheepsrampen der laatste jaren in herinnering In October 1923 ver brandde het s s Voltumo m den Atlanti schen Oceaan waarby 133 van de 561 pas sagiers om het leven kwamen in 1926 ont plofte het Itahaansohe s s Prinzipessa Mafalda aan de Braziliaansche kust het geen een verlies van 314 menschenlevens Wie heeft bg dit alles de hand m het spel Zijn het communisten die veiwarnng trachten te stichten en een logmg wUlen doen om door het plegen ain terroristische daden de revolutie in Japan m het l ven te roepen Het heeft aandacht getrokken dat de daders die ondertusselien reeds hebben be kend de uniform van den keizer drotgen maw officierein waren die blijkbaar lid waren van het bekende geheime genoot fathap rjde zwarte draak Deze vereenigmg wordt samengesteld door heden van 7eer chauvinistischen huize welke vooral uit ü kringen van leger en manne welke voorstanders z jn vain een pohtiek der sterke vuist ztjn gerecruteerd Het is aan de leden van bedoeld genootschap dat de jongste reekh van moorden wordt toegeschreven Zij zyn het ook die bg voortduring en zeer nadrukkelijk een pleidooi hebben ge houden voor de annexatie van Mandsjoe rye door Japan Het ligt derhalve voor de hand dat zij het niet hebben kunnen er kroppen dat de Japansche regeenng enkele dagen geleden heeft toegestemd in de ontruiming van Sjanghai een besluit dat de patriotten hebben voorgesteld aU ee laffe handelwijze omdat deze h 1 gelyk slaat met een capitulatie van Japan voor China en den Volkenbond Dit zwichten achten zy des te vepwerpelyker daar de actie rondom SjangJiai den Japanners met alleen veel geld heeft gekost maar evenzeer het leven van vele landgenoolen heeft geeischt i Het verluidt dat de Japansche chauvi msten aansturen op een strgd met Sovjet Rusland Het U D wyst er op dat het in derdaad een niet te loochenen feit ia dat de toestand dien Japan in Noord Mandsjotrge in het leven heeft geroepen aanleiding kan geven tot de ernstigste conflicten en dat slechts wanneer beide partyen de grootste voorzichtigheid betrachten een ernstige botaing van belangen achterwege kan bly ven Ie Londen heeft men het gevoel dat de Japansche kroon die in het eilandennjk Te machtigste factor is niet van zins is al te avortuurlgke wegen m te slaan daar zy inziet dat het met betrekking tot alle internationale vraagstukken beter is op ontspiyi ning aaji te sturen dan den boog te strak te spannen daar de economische toestand van Japan geen buitensporigheden kan ver tra gen Hier staat tegenover dat het m be ginsel niet is uitgesloten dat tte Japansche regeenng geterronaeerd door den jongsteii moordaanslag evenals door de vroegere moordaanslagen wel eens uit den koers I kan wordeoii geslagen Ook te Lionden uit De diplomatieke medewerker van lU Daily Telegraph meldt dat mi n iii regtt iingskiinsren te Washington de uit loodijfingr aan Ajnenka om d ti te nemen aan iet derde gedeelte an de ctiifinnti te Liuaaniie waarop algemeene iaa rHtukiten zullen worden bespioken nrft wantrouwtn beoordeelt Het 19 daarom n o elyk dat Amerika zai voorstellen deze vra igstukk n mi de conferentie ie Liia nne op f si bijzondere conf tintie ter sprak i jnigm Fen derjfeluke regeling zon k viee van Amerika inzake ee combinedre 1 11 t e verschillende fmaticwiele vraagstukken overbodig maken Met jongste bezoek van Churchiil IS met zonder invloed op de offi leele meenmg m Amerika gebleken Hoe meer het tijdstip van de conferentie t Lausantie nadert destemeer neemt naar de Fmancial News mededeelt het pessi Rusme in Engelathe bankknngen toe On dankfl den mtelag van de verkiezingen 11 Frankrijk is de hoop op een be redigend rtgelmg van het herstelvraagstuk niet zeer groot Men vreest dat d conferentie tot geen besluiten zal komen en voor een half jaar verdaagd zal worden Dit 13 naar men meent het toel an Frankryk waarbij df kwestie van de vorming eener nieuwe re geenn als verontschuldiging voor de vei traging zal worden aangevoerd De Fransehe vertegenw oordiger i zullen waarachntj t Iqk Beer ipoedig een verdagirg voorstellen Pen verdaging der beshssmg voor den tyd van een half jaar zou evenwel het her stel zeer bemoeiïyken De moord op den J ipanBchen mmister president brengt m herinnering dat twee jaar geleden Hamagoetsji eveneen mi Ulster president eenzelfde lot trof dat eenige maanden geleden de ministet van Financien Inoeye door moordenaarshanden vielen de vermaarde Japansche fmantipt lahoemadan nog met lang geledfen vei moord werd De aanslagen vormen een betreureas waardige reeks van buitensporigheden waarvan men aajmeemt dat zu i op ch zelf staan doch het uitvloeisel zijn eener stelselmatige agitatie van reactionairen die door schnkaanjaging m de politiek die de Japansche regeenng op het oogenblik voert wyziging tracMen te brenge Het is wel een merkwaardige samenloop van omstan digheden dat juist op het oogenblik dat Japan erin heeft toegestemd Sjanghai t6 ontiuimen net alleen de Japansche mi nister president wen doodgeschoten maar tevens bomaanslagen werden gepleegd op de vooraamstaaikde centrale punten van hel politieke leven in Japan ten gevolge had in 1928 strandde het Braziliaanaohe pasaagieraschip Angames in de Golf van Irau waarby 291 menschen omkwamen m 19ZS xonk het Britsche s s Vestna in den storm hetgeen 110 men echen het leven kostte m 1931 leed het Iransche passagiersschip i i Pbilibert ter hoogte van bt Nazoira schipbreuk waarb iOS menschen verdronken Merkwaardig is nog dat het s a PaulLecat eveneens van de Messavenea Man times destyds bet meuw te schip dat dendienst op het Verne Ooten ondeHuetd ookdoor brand werd venüeld den 30en December 1928 to het in de have te Mar eiUe lag De ooriaak van den brand Omtrent de veimoedelyku oorzaak van den brand meldt een nader telegram uu Parys dat deze zifn uitgebroken m een leege hut van de Georgea Philtppar ten ge volge van kortslutbns Die geutgvoender van het Bntsche stoom schip Contractor dat talr ke schi riireuke Imgen oppikte verklaard dat een groot aantal passagiers in see sprong Volgens den kapitein van de George PbiUppar werden ongeveer lOU personen vermist Een later bericht meldt dat de I st van geredden 676 namen bevat BUITENLANDSCg NIEUWS BELGU Paul C de Mont V Eraetig gewond De Vlaomeitie toaneel wbrijver Paul O dt Mont en neef van wijlen Pol de Mont IS naar de Maeebode iiieldt in een l otaing met eon auto zoo crnstiig gewond dat voor eon ooodelijkeii afloop wordt gevreesd l aul de Mout is een oorlfigSJinvalide wien de beidt beemcn weiden afgeschoten Hl veipiaathte zich sledits met moeite in ten invaliden wagentje dat hy zelf bestuur de Terwijl ijj ziüi aldlUa te Ninove zijn e ointeetad Uuigjj don weg bewoog wer ï liij dooi ten Awaren auto oinveigereden De man die den vrachtauto ohaufteerde iptd door zondei zith om zijn alachtoffei te liekommeren Het kalHnet Renkin vraagt ontolag Do vei waditoi regeeringaorieis is indei datad on feit gewoiden Minister Renkin beeft nog u laatsto pcg ng gediaan nuaai len lolte fls bij er toe overgegiuin den Ko iiing liet ontslag vau het kabinet aan te l ie len Mt n mag aannemtn dat Kaïkin opnieuiw t e n ojKlratht van den koning zaJ krijgen en dat liij vlug wil te wcik gaan Zijn nieuw progiammi a zou hieiop neeikoiiien dat de uaestie van file uiinderheldsklassen vrij OU woiden opgtlost door de Kamer Alleen van de zJjde der socialiatiaohe oppositie vei klajirt men slechts in ontbinding van de Kamoi uitkomst e 7ien Nog wordt gemeld dat zoo goed als atle geredden zich m nachtgewaad bevonden eh zy niet albeen hua bagage maar ook hun kleeding ami boord van de Phihppar moesten achterlaten Aan boord van het verongelukte schip bevond zich o a de mlmster van Ï Hnancieii van Amuun die zich naar Paryg begeeft ten einde den daar studeerendm jongp keizer te begeleiden op de terugrem naar het vaderiand Te Marseille heerscht m verband met Je scheepsramp groote opwinding Passagiers die zich aan boord van de Contractor bevinden hebben verteld dat er geen SOvS sem kon worden uitgezonden daar de radiomstallatie door het vuur ver woest was Verschillende benchten maken melding van hartverscheurende toon elen die zich na t uitbreken van den brand op dt Philippar hebben afgespeeld Havas semde nog uit Aden dat het voorschip nog steeds brandt Het schip helt 15 graden naar bakboord Naar aanJeidMig van het bericht dat een Chineesch diplomaat Sze genaamd zich op de Philippar bevond deelt Reuter mede dat dit met dr See kan zyn dte China bij den Volkenbond heeft vertegenwoordigd daftr deze op t oogenblik te ï mdtn vertoeft Verhalen van opvarenden Overlevenden van de ramp hebben ver klaard dat de brand zóo hevig is geweest dat hy op 35 myl afstand kon worden waar genomem Er was aan boord geen em itige pan ek voorgekomen De overlevenden doen huiveringwekkende Ditk haai naai Horn Hall gevolgd iin de vciiuKcing IfU liriH dt lijel wel in zijn werkkamer zou hewaaid hebben en hij hffd liaar v ui buitten iit kunnen bespieden door int de gonhjnen met gesloten waren Do jr ijn 7waie verjas ovei deu Imker schou dti te gooien bud Ditk de rm kunnen in drukken zonder rith te bezeeren In mmdler I in ev n tijd liad hij de lyit uit de handen Min ten verrfoliiiklen Su Gregory gerukt ni wart II IJ wen m d luistemw verdwe lun Hij kende den weg m het imik zoodat bet bl m weinig 1110 ite koettt om aan iijn vfr olger tt ontkomen Topii Hir Gregoiy zijn wotnle op het er tontel fTtkoibi iiad liet hij Margeret bij uh n dl bibliotheek komen en vroeg ham opnieuw om een nadere verklarmg Die heb ik u al gegeven aei het meisje uitdagend Zo had lürf li wter van den erbnk hertleld en wiis kalm en vuetberaden Wat u nnj verteld hebt is mij ijog Kt U niLt duidelijk W u dat Pem dien lleiKl ling vermoord had Hoe komt u er bij klonk het venwit waardigd bet ecnu p wat ik weet is dat lul ten tenen mate is bmtengealoten dat MKhael 11 mwnxï lu ft gepleegd Dat daoht ik emi ook merkte Hon spot tend p Ik heb altijd gemtend dat hij n fatsoenlijke kerel was Wordt vervolgd Mait eiet die lievig gesoliiokki n wj en nog ilteds de blauwe enveloppe in liani I and hield kon iiet eerste oojrenblik nieta eggen Zij dacb onnohleilijk aan Michael s wuaivcliulwiiig om toch vooral niet ïiiet Sir iif gory uvei de belde enveloj pen te spre köii Wat iiioeiat ie in viodesnajim doen Ik wacht nf steudB op een verklaring ufft Uw Drum klonk liet utren Michael ho ft niij gezegd om dit uit ijn buieau te iialen stamelde jj tei wtjl IJ hem die envetoppt liet zien Wal la dat vroes bir Giegory op gepiifkkeltien toon Zijn goed liumeui vansttaks wafl nis bij too eislag verdwenen Dat kan ik u onmogelijk voitöllein Dat duif ik u met e vertellen Dat duift u niij niet te vertellen her haalde Hom verbaasd Wat bedoelt u juf frouw Dmm Ik heb reoht op een Waarom gebruikt u een dergelijke uithiikking Sw Gr ory val Mai eret hem half inartelijk liaJf hieleedigrl in de redeVan deize en eloppe kan Miolinel s leveniifhangeii hiJ lieeft iiij gevraiLgd dien biiefongemerkt uit zijn bureau te halen Dua mocht ik er niela van weten vroeg Sir Gregory geërgerd Dan 7at ik zoo vnj ayn En nog voor 7e begreep wat hij van plan was had hij haar dte enveloppe uit de hand r erukt Het ia een privé brief etamelde 7ijdoodelijk ontsteld Maar Sir Gregfffy nam geen notitie van haar proleet eii gidieurde kalm de envelopïw open Wat WIJ stemminfien noemen zijn met zelden slechts ontstemmingen feuilleton In niijii hm bhjft voor mij niet jfiiiLiiii iiteikLo hij kotl p II begrijpt welilat ik zot Vlij ben liet mijne te deukten V m deae ebeimzinnigdoenerij nietwaai Mit of gen wijd oi en van achuk en wan h opi kt t k het nidieje tt e boe Sir Gregoiy den t rief uit d eenveloppe haalde en lieni liaaatig dooiknk IJ mag dat niet lezen loe litt alstublieft met ömcfkte zij en met ren hulpeloos gebaar strekte ij haar ban den niiur lieni uit ii Giegory y as al lezende naar het laam gelonpen Hij wae bleek geworden en ijn o ïen glotiden van ergernis L hebt ind rdaad verBtandlg gedaanoni luij nittH van dien brief te vertellenmerkte bij op snijdendm toon op Weet unat die biltf l ebeUt Ja Het ie oen niiamlijst an de kden m bet El Juiat ftcbi et u de Hom die wter lea vnn ijn driftaon allcn kreeg De lijst waarvm die ktrels dachttn dat ik hem hadmiar die Peiris natuurlijk mt Medina ak heeft rehaald toen Ni p i neen g tde Margerot in wildewanhoop I krijgt het toch niet in uwhoofd om Miphael te beeoliulduren Dat doe ik wél wis en waaraehtitrbulderde Sir Gregory nu purper van woedePerffl heeft hem vermoord hij en niemand imderj Het is oo klaar ate len klontje Hoe komt luj anders aan deze Ujst En diecnbes haamde churk waagde het nog ommij an den moord te besohuldigen Na luurlijk daarom vKlde hij niet hebbm dAtu niij vertelde dat hy die lijst in zijn Uaz4 had Maar ik zal het er niet bij laten zittendart verzcdier ik ui Zoodra hij veer boren wntei koint laat ik hem ifrestteren Han nen al bij Hij moet Hij kon irtdi wooi den genoeg vmdtn om 7ijn ra7ende woede te uitien trilknd op iijn b enen Mond hij voor haar en hij 7wa iide de lijfit met wilde hcwt t gen voor mai gezuht hten en weer Muai Margeret s besluit stond va t ze OU Mi hnel rediilen wot het or k zou koe ten t toiid p het punt 0111 zicii m liaar wnnlioop ip den milli mnait te werpen en hem iet kostbare dotument te ontrukken f K n op hetzelfde oogenblik gennkel van brpken l glne hjiar di n opachrikkeii Een geetolfe prong door het verbrijzelde xen ter gritte de lijat uit Sn Gregory 1 h iiid en verdweoin weer in de duisternis Dick Dick riep Margeret met een tem die bijna geen klank meer had en ze liPt K h maditeloos op i en to l merval Ion Dick heeft de lijet HOOFDSTUK XVTI Hulp in den nood Toen ir Gregory van den eersten ichrik b komen wa i aloeg hij onmKldtellijk alarm maar D ck wist zich even snel uit de voeten te maken nJfl p den avond dat Metlina vermoord was Het geheele pereoncel werd uitsrezonden om het park af te ao en en toeai 71J na hun vergeofaohe pogingen om den brutalen indringer te vinden op Hom Hall terugkeerden tingerde Sir Gregory heji den heeleii voorraad scheldwoorden waarover hij beeobikte naar het hoofd en die voorraad wa niet gering Zooals Margeret al had rermoed wat