Goudsche Courant, zaterdag 21 mei 1932

OUDSCHE COURANT ZATERDAG 21 MEI 1932 TWEEDl BLAD De afsluiting van de Zuiderzee ruft kin i m dt verkiduig 1 ntkomen die omgeving w lai te nemen te ontletlen te verklaren Ook s het van wiiarde dat 9pi noza opgroeide 111 de stad der geestelijke wijsheid en dcM nje geda lite Maar zoo dachten niet de labbijnon van Spmoza d gemeente Stellig h tft hij ook vaji hen zeer veel geleerd vofual de uitgebieide kenine aii godgeleuiiheid en wnjsl egee rte ook wel de zm wi weten tohappelijk ondei z k Maar iwat hem van hen afstootte wae hun dogmati he oiu erdraaigzaamheid Zoo waa het even natuuilijl dat hij zich van hen afkeerdie n tot de collegcanten ging blellig vond hij ondei hen o k wel g s lelijke nuchterheid en oppervlakkige platheid Maar wat hem moet hebben langetrokkeii wa zoowel him zedelijke zuiver held ilhun afk fr van strenge dogmatiek Gten wondei dat hj j in dezen Amsterdam chen kring izijn t rete werken concipiter de deze menöciien hieft hij het eerst tA zijii KeestUijke veitrou JMten gemaakt Deze beUteken h ft Amsterdam vo r Spmoza g ad Ten lotte sjMak de h 1 W j van der Tak secretarie van het SpinozahuN ov r Spmoza s peiwxmlijkheid De zilveren pinri7a erming lan den Burgemeester aaiigt I oden Zatei dagoch tend te kwart voor twaalf het ft de burgemetflter van De voorzijde van de e pojintng vertoont den becldenaai van Spmoza overponkom Htiïï de m 1744 naar het p itret der Opera r sthumn gestokt n koperen plaat in B v 8 Siftenlehre widerl get von Christian Wolf met een door wnlen mr dr J B Kan ver De keerzijde van de pen ting vertoont eenafb Iding van het Spino ahiiis te Rijns hnrg BUTTENLANDSCH NIEUWS FRANKRIJK De ondergang van de Georges Philippar Üpzirabarende onthullmgen t verwachten Volgens een verklaring van het Londen öche bureau van de Me sagenes Mantimes uedradgt het aantal paa agier en leden an de bemanning dat gered is van het m vlammen opgegane Fransche atoomflchip Georges Phihppar m totaal 717 Van ongeveer 50 personen weet men nog niets af Sommige pas a ers welke men aan boord waande hadden het sehip reeds in Colombo verlaten Volgens berichten uit Aden zal het on derzoek rvaar de oorzaken van het ongeluk aan boord van de Georgea Phihppar op zienbarende onthulhngen brengen Fr zou volgens deze berichten aan het licht komen dat in btrijd met de voorbchriften geen oef erungen met reddmgsboott 11 hebben plaats gehad evenman al oefeningen niet de brandalarminstatlaties Als gevolg hier van heeft de organisatie ter bestryding van den brand met op beviadigende wijze ge werkt De passagiers zijn met gewekt Volgens een opgaaf van den leider van het kantoor der Messageries Mantimes te Aden worden nog 94 passagiers van de Georges PhiUppar vermist Het ichip zelf diyft nog brandende rond De kapitein v n een Kngelsch bergingsvaartuig dat ter plaatse ronddrijft meldt dat het bovendek er de voorste mast neergestort zijn lle pogingen om het schip te naderen waren vruchteloos daar de hitte van het branden de schip te groot was De Fran che bladen bevatten thans ook verhalen van overleven den die te Djiboeti geland zijn Daaruit blykt dat de brand het eerst door een Belgische dame m haar hut bemerkt werd Deze waarschuwde terstond den dienstdoenden officier die de lichtleidjng terstond liet doorsnijden doch ook op andere plaatsen braken de vlammen reedb uit Het vuur vond In het houtwerk dat verlakt wa rykelyk voedsel ZWEDEN Het Kreuger concern FaiHiBsement Kreuger Toll A B Zeer gennge uitkeenng concurrente crediteuren De conumssie vari onderzoek der Kreu ger aangelegenheid heeft naar uit Stock holm wordt gemeld haar taak geëindigd e aan het bestuur der Kreuger Toll AB een uitvoeng rapport uitgebracht Kreuger Toll A B zal thans failliBsement aanvragen en tegelijkertijd kan men er op re kenen dat de verschillende Kreugermorato na worden opgeheveiL Uit het rapport blykt dat bednegeruen van belangryken omvang hebben plaats ge had die reeds geruimen tyd geleden plaat vonden en zeker ten minste acht jaar waarschynlyk echter nog langer De onderzoekingen over den toestand der Kreuger Toll AB laten met zekerhei vaststellen dat de concurrente crediteuren atechti een zeer gennge uitkeenng rullen kunnen bekomen De commiö ie temt daar om in met het voorstel dat het bestuur der Kreuger Tol b de regeenng opheffing an het moratonum zal verzoeken waarna de uitspraken van het faillissement zou kunnen volgen Steun aan de veehouders Spinoza herdenkjng De 300ste verjaring dei gebooile van Spmoza Ter gelegenhtid vaii de ÜOOöte verjaring r geboorte viin Bei odictua de Spmoza TA h ïdtiiiuiddjJR lp initiatief vaii liet be ftuur der Veittnigiiig Het pini Butlniifi m Ie Agnietenkapel m Aiii lei Mn een hei denkmg öüjnenkon t gchoudea De voorsutter der Veaeiiigmg Het Spi Cozaliuiü Dr T I Biereiia de Hiuui Aer Öenhout Ol eotle la bijeenkonibt ter gotteDhteuiaViienng viin Spmoza fl geboorte driÈhondlepd jJien geleden en hfette de ter bijeenkoniet uitgen xxligdie a utoriUJit tii d verdere aanweïigen welkom In aijn opetiingswoordi hermnetde hij aan liet Ainatelo daiiienaOB waarin SpiiOt aa inïlizialt aaii duKÏÏlldtp noMiide den wijBgter ean Ne ier Imdi he ötem i l t kooi der t Poote den ktrs van de Furojx f iclie wereld Na dezt I luiigawoorden hield hij el iijn rede i nver Ue bet ekenis van het menschbe grip m bpuKwa a wereldletr L e irienach aldiia apr h tft een centrale tl pkenib m de wereldoide naar Spmozie IW I1L opvatting met in d n zm van het oude nnlhropoceiitrianie dat door den wijw enr uitdrukkelijk afgeweatn werd De wereld i6 niet inperidit voor d n niensth maar de menech is ingesteld op de wereld lil ifl de nieewt onmisbaie schakel m de keten der werkelijkheid In hem is de dua ƒ telt der werkehjkheid tot etnheid ver zoend Vanwege diew bekenlenua van het I ensdibegrip vour dp wt itldker kan bpi 1 oza eijn nietafy UA EÜuca noemen De i iniorisciio weleii dhap laai d n nieneoli n mdardeel dti weicld zijn zonder nw cr n UHi Spinoza Lihica niet dJzoo De menscli toonb eld der werkelijkheid in lieiii ie de zm der werkelijkhei openbaar Dl dualiteit van bpinwJi s werddie r ligt hierin dat het K jLasnde m twcBeilei ver biUid geacht woidt waartueschen geen on l derhnge oiereensteinmmg wordt gevestigd allereerst i9 alk dnig naai wezen en bestaan rechtstreeks als niodtfikatie versahijninge fgMtalte van de goddehjkt substantie opge vat eii heeft het emdigt zi i onmiddellijken pond en voprwaarde in den Oneindige LAnd i ijdö yfOKÏi tik enktlwezen gedacht flla oimuddeUijk bepaald door zijn oiiïgeviiig 1 dooi de oorzakenrtt ks die aan zijn be fBtaaii voorafgaat Spinoza bevmdt aidi m leen probleem het mystiach gcdaehUi we Ireidverband en het nationaLtatiseh geda h rteveibond ataan lutr onveiiioend naiiet tl f kaar Spmoza wijst niet uitdrukkelijk aan ff ar de eenheid dor beide weieidopvattin gen te vuiden w iiij Ügt echter m het be grip van den nienecli want hienn blijkt dat dt wereldltir niet zooala uil de iiuithe mutadiL voordraclit der bpmoziatisohe filo J Aofie iwu aciiijnen ven atatisoli maar n dynaiiiidcli karaklei hei ft Dg wereldorde 14 een dynamiBclie orde t en oide van Iil weging In e Ji atatibclie verhouding liggen lie aarhedöi als i eén vfak zonder epan niü van tegendi i kn lu vLrk eren m wtei zijdficli vLiband ider onderlinge tegen epraak maar 1 1 n dynamieche orde ver ki rt m de apaimtng van twt eën t n in dih geval zijii deze twee het liepaald iijn aller dingen door een tiiipiiisth kausaal verband en efji l egi peii aijii in de goddelijke sub ttantit De eenheid ui liet bpjnozistiaoli tenktn ie een dynajiitóche tnlitid De dy namnM he eenheid i penlieid van bewt mg ect 1 de eenheid van et i proces dat tusf e ien tw e uitersten voortbowet t en jp d e wijze de tegengu telden u ei elkaar verzötnt In den uien oh en iju lo en vol f trekt ich de ovtrgang uit het plan der kaujjale bepaaldheid idlei dingen naai lut plan der beslolenheidi in le goddelijke sub slajitif Dl ware weieldordt bestaat in dezen vugang De niensK i i is bij Spinoz i het wezen van diitn overgang Dl anUnomiHclti duaJistiiaclie verhouding i bimiLn tie w r kNenheid be tajinbaai do 1 dal ij prgenw 111 de liocj ste piovmcie van het we reldgebied een uplo mng vindt In den menwh voltrekt Ki i de weig ntr uit kaïi aale gtbondenhtul m de verschijning naar vrijhed m God De iiK uach 19 denkend wez n welke den kpn liet wülaii m luit ijn denken vaikirt aan m de kaufule bevangenheid der imagi natie du van nileilijke indrukken leeft en het t rhett zuii lot het mtuitieve 111 ïicht dat de wereJd kent mt gezichtspunt der eeuwigheid In dez twee uitersten spit geit i h de dualileit der wereldveihoudjn Spinoca en Amsterdam Prof Dr li Urugiiiaitó hoogU 1 1 aar aan de Üeniteatehjk Universiteit te Vmeti dam sprak daarna over Sptuo a en Am sterdam SpiiMi a ig voor drie eeuwöi in Annster dam geboren Welke beteekeniB heeft dat vuor den groeten wijsgeer gehad Wannu r ij deze vraag onderzoeken mogesi wij da dehjk vaalalellen dat Spmoza alleen ïijn jeugd en eerste ontlwikkehng in Amsterdam lieeft doorgebracht hij 1 dan heengegaan en heeJt daarna niet veel contact meer met Amsleidam geliad Maai hoewel de groote wi sg er zieli doorgaans g en Amsterdam nier pladit te noemen en ook een bijaon dere waardiecring voor zijn eel oort©stad bij hem met op den voorgrond treedt kan het wel met andere of de om hem heen groeien tte stad moet indruk hebben gemaakt 6p i n laiaschien nundier gevoelig dan ont varikelijk gemoed Wat 16 nu de uhtergrond geweest van dit C en an 8pino ji m Amsterdam en welke belipckenis heeft hijr Fr is tigeniijk een dubbele lolitergrftnd één ruimere Amflter doni éen engere die weer vanzelf in tweeen kaii worden oiiders ieiden de Poi liigeertdie Joden en Vle coU ianten Am sterdam is de gront te aohterprond van Spmoza e bemtaan en leven len fijn h naard gemoed aU het Zijn moet onder den indruk zijn gt komen an zulk een lioog opetrevend milieu welk dierp ver Woensdsg of Donderdag sluiting van den dijk De weg over den dgk m October J ger ed Het brengui van t n laatste groet aan de Werken tot afi luilmg van de Zuiderzee aldu noemde hoofduigenieui W Kamp Vrijdag het doel van de excurau van ten aantal journalisten naar den aialuitdljk ïn den loop det jaren hebben wij vele malen etn bezoek aan de Zmder feiwerken gebracht en Utda zijn wij ter plaatse der en mdruk eekomen van het machtige werk dat liiei door Nederlandsohe mgenieura wordt t rt stand gebrast Wij heb ben gewandeld in de eerste werkputten in welke de gemalen luizen en brlig o wer den gebouwd wij hebben dt pioeipoldei bij Andijk zien diwngvallen den Wieringer menpolder op de zee voioveron en den af liutdijk vtwitrUiiend m lengte aien toe neititm Nu Vrijdu4ïnuddag X Mei 1932 hebben Wij kunnen coiistateeren dat het laatr te sluitvak van den afsluitdijk de Vlie ter dat toen kort na Pasdien de wer zaaniheden wtiden hervat nog 2800 M iang was verkleind wog tot een olieidmg tUAsehen Leidg uiteinden var din afisluitdijk van niet mee 1 tan ongeveer 450 M Don derdag was Int gat 97 M kleiner geworden til wanroer men tt oige uien Itij liet laatste gut vertoeft dan ziet men hei wtrk vor Ie nn Tenzij di onvooraiene omsrtandughedeti voordeden heldeen niet maarschijnlijk i zal de afsluitdijk Woensdag as wan nepi H K H Punaoe Juliana lia dio ont iiuUin van len godenktcLken m de erste Hervoimde kerk in Slootdorp ui den Wte1 m ermet rpoldcT de werkzaamheden voor do afsluiting m oogenBohouw aj nemen een feit Zijn Het is mogelijk d tt het Don derdag wordt loch voor het emde Van de volgende week zal de Zuideizet opgehouelen hebbön te bestaan en al het IJsBelmeer zijn geboren Op het oogenblik dat ir J C N RnigeImg die de lenling th i werkzaanilieden heeft zal verklaren dat de dijk dw ht is zullen de stonnifluten van de ongeveer 80 sleepbooten welke hier bij de laatste werk zaamheden gtbiuikt worden gaan güleii en op de je wijzo van liet heugelijke feit dat fcen gewijzigd ontwerp Mengpercentage volgene een glydende schaal voorloopig 25 Margarme met onbelast In de memorie van antwoord van den nu mater van L conomiaclie Zaken en Arbeid mr 1 J Verschuur betreffende het w 1 th ontwerp tot tydelyke mnatregelen tot hulpverleemng aan de melkveehouderij consta teert de nuimster dat jeds raeer dan eena uit de 1 woede Kamer de gedachte van een algemeen stelsel van hulpverleening naar voren is gebracht en dat door de regeenng haar zienswyze da aromtrent ia ontvuuud Met klem ontkent de iiuiu ter dat men het ontwerpen en het indienen der ateun regeling meer spoed had kunnen worden be tracht Niet vergeten moet worden dat de erhoudJngen zich mterst snel wijzigen De bedenkingen m het voorloopig verslagtegen het ontwerp te berde gebracht hebben reeds by het samenstellen er van daandacht van den minaster gehad Inderdaad zal de voorgestelde regeling indien zijblaagt den prys der gpysvetten doen stygen jen by gOTolg ook de kosten van het levensonderhoud verhoogen Evenwel de pryzen blyven op een zeer redelijk peil j Bovendien wegen de nadeelen van den hoogeren prys n de verste verte met op I tegen die van den ondergang van de lanil bou bevolking welke te verwachten is wan neer deze eenvoudig aan haar lot wordt overgelaten Ook mag met uit het oog vci Uren worden dat de ongekend lage pryzen die thaoi voor de zuivelproducten gelden groote crisiswinst beteekenen voor ije met Sandibouweiide ten koate van de landbou w nde bevolking Marganoe induBtne De bezwaren ten aanzien van de marga rmefabrikanten geopperd acht de minister n et overwegend Het kcwnt hem zelfs voor dat de voorgestelde maatregelen ook de margarme industne baat zullen brengen Moeilykhedon voor margannehandelaren en mengers brengt de nieuwe regeling met vooral met nu aan de mengers en aan de margannefabnkanten zal worden toege staan de boter m de vrye markt te betrekken geheel naar eageu keuie Met de meeste stelligheid ontkent de mi mster dat door het toevoegen van boter aan margarme de reputatie onzer boter in het bmtenland schade zal leiden De boter die mtg voerd wordt draagt het rykscon trolemerk m de toekomst als tot heden en ih by gevolg onvervalscht Dat aan het mengen van groote hoeveel heden boter in margarme in bepaalde sei zoenen technische bezwaren verbonden zyr moet de minister beamen Hy 19 tut dezen hoofde voomesnens voorloopig de toevoe ging van boter op 25 te bepalen af te I wachten of in verband met den overgang van kaasproductie tot boterproductie met dit pereentage kan worden volstaan I Margarine belast Gebleken is dat ter tegemoetkoming aan rehgieuse bezwareai van J ood80he zyde en ethische bezwaren van de zyde der vegeta ners alsook om redeiien van geneeskundigen aard zuiver plantaardige marganne m den handel zal moeten worden gebracht Dit brengt mede dat deze plantaardige marganne eveneens aan heffinjr onderwor lut groote w rk dtr afsluiting is tol stand gebracht de weield kond doen De uitwateriingssluizen die ee i gesamen iijke lengte van 300 M beslaan en per mi nuut 2400 tot 3000 M3 water uien zijn r eds smds de voi igo week in werking reeds ib het zoutgehalte viui de Zuiderzee gedaald van 1 023 tot 1 015 on het weinige zoute wfrter dat Üians nog bij vloed door het open vak in de Zuideizee stroomt zal de vol gende week den Weg versperd vinden Bij het open vak van den dijk kan men duidelijk waai nemen aan den golfslag dat de dijk onder waiter reeds tot eenige meters onder den waterspiegel is omhoog gebracht AUetMi bi etij tij kan ne g gebruik gemaakt worden van ondcilossere overigens moet i k niaehtige hefkranen het zware keüeem waarvan j ei w i k ongeveer 360 000 M3 w rd verwerkt op de juiste plaats ütor ten Zee groote en lUi tiental kleinere kra naij werken gesta llg aan de sluiting van het laatste vak Waar de dijk ittdn boven water gebracht ie wordt gewerkt aan het afwerken van het dijkliuliaam de I fsdioeiing en ten slotte aan het mokfii vJn den weg voor gowoon verkeer over den dijk fcmde September of begm October aai de 30 K M lange weg over den afsluitdijk gereed iijn Het ligt in de l edoelmg den weg officieel te openen en men hoopt dat H I de Koningin gevolg zal kunnen even de tot haar te iiditen uitnoodigmg i ze offieifele pleditigiieid te veinohten Nu de werkzuaiuhedin aan den afsluitdijk ten emde loopen ntimt de belanestellmg dagelijks toe Niet al lei n de offucieeie bezoeken die dagelijks bijna plaats hebben de leden van de Lerste en Tweede Kaaner wiien in de afgeloopen week ter plaatse en nog voor de sluiting 7ullen de leden Vaai den Mmisteiraad tn eenige andere offici etle lichamen komen kijken dooh ook vele particulieien komen de mpeeten per auto naar het shiitvak Voor hel Crisiscomité ig loor de voor het bezoeken der werken vastgffltelde heffing reeds een be drag van ruim f 2S00 op deze wijze bijeengebracht Verw Lcht wordt dat ge Jurend6 de laaff te wf k het hewoek nog zal toe nemen pen wordt Het prmcipe om margarine al zoodanig onbelaat te laten moet derhalve wordem prijsgegeven ook uit practische overweguiflren moet dit geschieden wanneer men de normale prysverhouding tusschen boter en margarine wil bewaren by toe voeging van verschillende percentages aan boter Het IS de bedoeling van den minister een glydeaide schaal vast te stellen zoodanig dat naar mate meer boter voor de mengmg gebezigd wordt het elwneat margannt minder belast wordt tot by een mengin van 50 de marganne geheel onbelaat ib en tevens de boter geleverd wordt tngei den prya als aanvankelyk voorzien 111 ontwerp De normale prysverhouding tusschen boter en margarine zal zooveel mo gelyk bewaard blyven speciaal van de zyde der margarine industne is de aandacht van den miiustei er op gevestigd dat het margannedebiet zeer zal mknmpen indien de margarine duurder wordt doch dierlyke vetten van buitenlandsche herkomst onbelast blyven Ten emde dit ongewenschte gevolg der re gelmg te voorkomen imoet althans de mo gelykheid open staan dat ook op dierlyke vetten een heffing kan werden toegepast oor zoover deze vetten net voor dt b rtiding van margarine gebezigd orden By nota van wyzigmg worden daaitoe de noo dige verandenngen voorgest i Kichtprya van de melk De numster deelt de opvatting lat de voorgestelde bepahngen eenmaal wei geworden aan de regeenng een uitgebreide bevoegdheid geven die haar m staat stelt de zuivelprodueetiten krachtig te steunen Met de uiterste kracht al er naar gestreefd worden den riohtprys te bereiken en daar door de steun zoo ruim te maken als de re geering zelf wel wenschelyk acht Het denkbeeld om aan het noodlydtnde veehoudersbedryf directe steun uit de Staatskas te verleenen is reeds eerder nauwlettend overwogen maar de uitvoering hiervan zou welhaast onoverkomely bezwaren ontmoeten Eveneens is het denkbeeld overwogen om een byzonder recht op marganne te heffen voor zoover de toe te voegen hoeveelheid boter niet een bepaald percentage te boven gaat Nu aanvankelyk slechts een eng percentage van 28 zal worden voorgeschre ven zal het cnsiazuiveLfonda de baten uit de heffing op marganne met kunnen missen wil de voorgestelde regeling tot steun aan de melkveehoudenj aan haar doel be antwoorden Men kan den pr js van de boter maar met tot elke hoogte opvoeren alleen i eeds omdat anders het verbruik te zeer zou verminderen Het opslaan van boter m koelhuizen m de penoden van overvloedige productie kan met voldoende oplossing geven voor de moeilykbeden die zich kunnen voordoen dit opslaan is echter noodig ter aanvulling van den voorgestelden maatregel Aan mengers m zg omkamers zal worden toegestaan onvermengde margarine onder geleidebnef van de erkend margannefabneken te betrekken Er zal naar gestreefd worden alle m regelen zoodanig te treffen dat mecha i sche verpakking met onmogelyk gemaakt wordt ei voor kleine ondernemers geen on Zonnebrand Sluklooptn van Huid n Vo t n n Ooorzjttan bij Wi lrl il n PUROL v rza ht n genAMt Dooi Tubt SO et Btf Apotb S PtogW Losse bladen uit het Dagboek Oan een Gouwenaar foujours plui béte DE MONTHERLANt Donderdag 19 Mei Een ondragelijke hitte teistert de stad Apathisch ben ik voor het open raam van niyn eenvoudige woning aan de i pieringgracht gezeten Ofschoon dit geheel met mijne gewoonte is heb ik mijzehen toegestaan het vest los te knoopen en mij van boord en das te ontdoen Als ik mu uit het raam buig zie ik myn ouden vriend Barend Ballebakker eveneens tn hemdsmouwen op de stoep van zijn perceel gezeten terwijl het gouden avondlicht glanst op zyn eerbiedwaardi en nochtans geheel kalen schedel De gelukkige hoewel gehuwde grijsaard genoot vredig van zijn piepje Helaas als notabel is het mij niet vergund alle decorum van mij af te werpen en gelijk buurman Barend ongegeneerd op de stoep plaats te nemen Het losknoopen van mijn vest is de uiterste concessie die ik aan deze hittegolf doen müg het uittrekken van das en boord is feitelijk al iets onvergefelijks De Hollandsche netheid en het Hollandsche fatsoen gaan bij mij b venaU Hoe bejammer ik bv mijn rheamattsch gestel dat mij met veroorlooft lederen dag de baden te gaan gebruiken in onze Stedelijke Zweimnrichting Hoe gaarne zou ik m j genotvol wentelen in het weldoende nat terwijl het zonlicht glinsterde in de duizenden waterspatjes die mijn dartele voeten zouden doen opspatten Ik kom op deze gedachte ik bedoel op de Zweminrithting het valt niij zwaar het logische denken btj deze tropische temperaturen gedurende langeren lijd te handhaven door een oproeping in mijn lijfblad waarin gevraagd wordt een tijdelijke badknecht ongeveer 18 jaar oud goed kunnende zwemmen Nu 16 dit mets bijzonders Maar het eigenaardige van deze annonce is haar Ietwat ingewikkelde redactie De jonge Koperwiek ik bedoel een broeder van mijn nooit genoeg ie waardeeren z j het dan ook wat eigenwijze Jacobus de eveneens roodharige Ferdinand wil naar deze betrekking solltciteeren en heeft zich daartoe gewend tot nuj als zijnde een man met uijdvertakte connecties Goed ik heb hem beloofd stappen in deze richting te doen Reeds heb ik eenige invloedrijke magistraten van onderscheiden religieuze en politieke richtingen gepolst Zooeven was de knaap Ferdinand wederom bij inij en meende ik hem bemoedigend toe Ie sprektn ik kon hem eemge hoop gevenj toen de onnatuurlijke bleekheid van zijn jeugdig gelaat en zijn hijgende ademhaling imj noopten mijzelven te onder breken gm hem op medtlijdenden toon ie vragen wat hem scheelde Bijkans stotterend en terwijl hem de tranen tn de oogcn stonden deelde hij my mede hoc hij nieuwsgierig naar zijn toekomstig weekgeld zijn broeder Jacobus had gevraagd dit bedrag even voor hem uil Ie willen rekenen Aanvankelijk had Jatobus gemeend met een eenvoudige berekening te kunnen volstaan Hoe eenvoudig immers ziet de bewuste advertentie ei uit Loon op l7 jarigen leeftijd f 14 17 voor ieder jaar ouder 1 12 van f28 35 Onzt terdmand is in Januari j l achttieri jaar geworden Edoch hetzij bevangen door de hitte hetzij door een angstig gemi aan elementaire denkkracht faalde Koperwiek ten eenenmale Noch het gebruik van een logarithmentafel noch het aan wenden van algebraïsche formules noch het bezigen van den rekenhniaal brachten hem een aannemelijke uitkomst Op dit oogenblik ligt hij te bed Ztjn huisdokter heeft hem absolute rust voor geschreven De jalouzieen zijn neergelaten door het gansche hutsgezin wordt stilte betracht terwijl ijsconipressen hft verhitte voorhoofd van den Ujder afkoelen Hoewel ik Sijbrand Bottelaar meen dat een kind het loon voor lederen leeftijd kan berekenen wd ik toch deze puzzle den sLhranderen lezer met onthouden hem eenige prettige oogenblikken toi wenschend uitvoerbare voorschriften op dit pimt worden gegeven Het 13 indenlaad de bedoeling zoo zegt de minister voorts da t het ontwerp het pe Jheel van maatregelen zoodanig in elkaar zal doen grypen dat voor alle melkveehou ders die onder het regime dezer wet val len de omniabare productiekosten zooveel anogetvk gedekt zullen worden