Goudsche Courant, dinsdag 31 mei 1932

H 71 Jaapsang Ho 17899 ZILMETA BELANGRIJK IN PRIJS VERLAAGD heele aanzien van de conferentie van Lauaanne zal gewyzigd worden en An rika zich met zal beptrken tot de rol van toe schouwer zooals in het telcioon g sprek van MacDo iald met Stiinson wt dicht be sproken 13 Vermoedelyk heeft ook ile Amerikaan aohe gezant te I ondeii Mellon n vloei hierop geoefend Wat de geaondheidstoestand van Ma Do nald betreft zoo meldt Reuter dat hy byna geheel 13 hersteld en dat het zeer wel mo gelyk Is dat hy eerder dan verwacht weixl naar Londen zal terugkeeren Zoo juist vernemen wy eehler dat President Hoover gevveigeid heeft mede te werken aaii een dergelyk plan van MacI onaUI btaatasecretaiis Stimson die voortduren Ue telefonische besprekingen met Mai Do nald heeft gevoerd heeft bericht dat Pre sident Hoover van meemng is dat de her fetelconferentie te Lausanne uitsluitend een aanigelegenheid ia tusschen Duitschland en zyn herstelcrediteuren Irunkryk Engeland en Italië Hiermede hteft Amtrika mets uitstaande ITAUE Paus Pms XI heden 75 jaar Vandaag viert Pius XI zyn Ssten ver jaardag Paus Pius in de wereld AchiUe Ratti genaamd werd op il Mei 1857 te Desio in Lonubardye geborem In lü i werd hy tot pnester gewyd en spoedig daarna benoemd tot leeraar aan het Petrus Seminarium te Milaan Iwintig jaren werkte hy aan de Ambrosiaansihe Bibliotheek Den ben 1 ebruari 1922 werd kardinaal Katti tot paUs gekozen Den 28en December 1928 den dag van het gouden priesterjubileum ving tevens hit jubileumjaar aan dat Qok m ander op zicht van groote beteekejltis is geworden iwvmelyk door het aecoord met Italië De onvnje duinen m het Kynland In de laat Jtt weken is tegtii tientallen ptHontu diy zich bevonden m dt onvrije lumen van Kynland dat zijn de dmneu welke by het Ht ogheeniraaetechap van Kijii luid m onderhoud zyn of daaiin wilden kanipeeren procewerbaal opgeiiiiiakt door te beambten l ela t met het i portMi van ittinyen nietvi uii Die heb jt mij dikwijls genoeg Voor ti kauwd I loinde de iiiillionnair En of HibiKin ik nil met g t n enkele van je pviLttingpn kan verttmgen moet ik toch gf ven dal ji jt keurig gedragen hebt Ie hdit dal ik ui moord had begaan en Il IhI j ijiij gtbolpen Fn bovendien lil i 11 irii levin gerefl I n k heb probetrd om uw karnkler I virbeltren vuhle Perns aan Mijn karakter w al verl terd prote I rth Horn Goed maar tocli moet u tny laltn v itu nan nut u op te voeden O het kiui niij met stholen wat je eut oolan wij elkander mots te vprwij ttn htbbeni En dat liebben we met Maar dat bHa spelen over my u aïgiJoopeii Belmlvp wannor u opspeelt merkte I trii liiikwpg p Dan zal ik l nju spelen Iam p naar dtn drommel kerel et f liiffroiivv Drum n arm en koni dadelyk p de Hall Ik heb etn exunplaar van dat iti kM h ip botk van jon laten komen Dit vindt u toth met mooi Waarae btig wel Ik za mooi vimhn w I Lk zelf wil Fn Si Jregory hep ut 1 rend heen Fn vroeg Perns glimlachend a antwoordde Margeret De macht iip je ovei hem had heeft hem iroed geil aan Met het uittupreken van dit x rdeel ein digde hun gmprek over dtt raiderwerp en in een zonnige gelukeatemming wandelden 71 naar Horn Hall EINDE A ZAAK TE KOOP op len stand v d Haag RUIME GOEDER EN VOORRAAD H ichtvolie Tnveiitaiis Zeei loonend aitikel Prys f25000 Bi les en ondel No A 206b liui H i ig che Com int den Il i ig Het is HET VOORDEELIGST Het is MIDD TECHN SCHOOL HET EENVOUDIGST Het is HET GEMAKKELIJKST TE UTRECHT I OI LEIDINC VOOR BOUWKUNDIGE en WATERBOUWKUNDIGE m ipi i iniM SI 1 IT N V dl 1 JAK HBS Ml LI DIPI I IN lOK 01 mTOEBRLll VMlUfHTSS H l I INnF RWIJS AVNMITI lOUMlLIEH INLKHTINGl N 1 MlisTIil KT DE DIK DFK S HIlOl VdNDhLLWN 2 A wanneer U in meerdere bladpn advertentien hebt te plaatsen hetzy hier of welk blad ook in binnen of buitenland dat U de opgaaf daarvan toezendt aan het ADVERTENTIE BUREAU Markt 31 Gouda Tel 2745 U zyt dan in eens klaar en deplaatsing geschiedt naar wensch entot dezelfde pryzen als door de bladen direct wordt berekend Dl lilLILniN MOHbN WFDER 1NGF ULI WORDEN BON Ml t nth Mime u dt f n bon is oi du ie Lr ik doud dn C uiant ii ikii f 4nii bi dtn Nt eHandsche erzetidboekhandel Gaslhuismolenateeg 1 It XnisKrdani afgthaald oor slechts ƒ 1 2 of franco pti po8l na pOHtwissel van ƒ 1 10 of op giro Verstopping ti ige ontl i iigi gal y i koortsigheid maag of hoofdpijn getn eetlust slechte spy H M J WATTEL Hat Belastlngboak voor Iedereen Mjfde geheel nipiiwe h rziuie uitga e Ge vMlt mv belasting jinet pn rorrtct Tinge on ni t meer bct kii dt ii stiikt nooil iktlyit is In dit boek indt gt allts nei Inkomstenvudcdigings j l usonuk ermogens On nd lantiemebdaslmg gel Registratie en Siitcewsierechteii Heifingen op Geslacht Si iker redistitleerd en labak Op voor ledtruii h ldert btgrupelyk wyzi woidt uiteengezet waarom m n moet betalen en waaiom men vrijgesteld kaïi worden De tarieven en t ibelleu zijn er aan t gp otgd terwijl een al habptisch legistir het op7oeken zeer prgemakkel jkt N V UtrechtscheHypotheekbank UTRECHT Reserves f 1 526 672 66 Pandbneven f 61 000 000 DE HANK stelt beschikbaai 5 pandbrieven Sk 99 in stukken van ƒ 1000 ƒ J00 en ƒ 100 aahtftaH i ZQnUlOQTl met veiplichte uitloting van pel jaai De DiiectieMl A J S VAN LIER Mi P R HOORW E Uw vestzak is diclifbij Voor degenen die het met zelf aan den li ve voelen lijkt het of de cnsis geen slachtoffers maakt maar wanneer ge nagaat dot een paar honderdduizend menschen naar werk verlangt zonder het te kunnen krijgen dan moogt ge Uw benaagli ken stoel en Uw gezellige kamer wel dubbel op prijs sttilen Het Nationaal Crisis Comité doet een beroep op U om mee te helpen voor die gedeelten van het land waar de nood niet alleen door de pTaatseliike comité s kan worden gelanigd Als ge rekeninghouder zi t bi den Postrheque en Girodienst dan behoeft ge de machtiging die U dezer dagen is toegezonden maar m te vullen om maandelijks enkele guldens automatisch van Uw rekening te doen afschn ven op nummer 186 000 Toe geef een paar gulden I Wanneer ge geen rekeninghouder zijt loop dan morgen even naar het Postkantoor en stort op 186 000 het bedrag dat ge kunt mrssen Stel het met uit want er zijn er velen die op Uw hulp wachten 186 000 Stypen N V Amst Stereo Inr JOS NEVE Cliché Alg Cliché Industrie GIRO Kwalitatief aan de spits Blijvend bestand tegen azija mosterd of andere scherpe stoffen Steeds zilverglans Nooit poetsen Onversli tbaar VLEIWRIJ DOOR EN DOOR Ten volle gegarandeerd door de Gerofabnek t Zersl de tabr kanten van het bekende GcTO Zilvtf H QERO ITZTUM ETA Tm p bonneertnf op dit Blad wf 1 l IJy Drinkt Ü slooiwater Neen natuurlijk niett Waarom gebruikt U dan wel gewone azijn waarin evenals in slootwater steeds tallooze rottingsbacillen schimmels en azijn aaltjes leven I Als U dit goed beseft koopt U voortaan geen gewone azijn meer maar uitsluitend BOOG AZIJN Doog Azijn IS gegaran deerd bacterie vrij zelfs al blijft de flesch open Staan komen er geen zijn aaltjes in voor I BOO AZIJN HAAS AZIIMF ABOIEK h MV HAAtI EM s Dinsdag SI Mal I9S1 rnirnm coimnl NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIËUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER R EEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWIJK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN en z ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda en omstrekeo behoorende tot den bezorgkrlng 1 o regels ISO elke regel mee f O 26 Van buiten Gouda en den bezorgkrmg 1 5 regels l 6o elke regel meer ƒ 0 80 Advertentien m het Zaterdagnummer 20 lijslag op den prys Uefdadigheids advertentlen de helft van den piijs INGLZÜNDEN MLDEDEELINGEN 1 4 regels ƒ 2 25 elke regel meer ƒ 8 60 Op ie Mtorpagum 60 hooger tien one advertentien en ingezonden mededeelmgen by contract tot zeer gereduceerde iTUs Groott letters en randen worden berekend naar plaatsruimte dxertentien kunnen worden ingezonden door ttisschenkomst van aoliede Boek lanati en Advertentiebureux en onze ageaten en moeten daag vóór de plaatsing ian het Bureau zyn ingekomen teneinde van opname verzekerd te zUn I DiL blad verschijnt dagelijks behalve op Zon enFeestdagen MONNtMl MtiVRlJS per kwartaal ƒ 225 per week V cent met Zondagsblad l er kwart lal ƒ 2 90 per week 11 cent o ral wair de bezorging per looper geschiedt Ir uu o ptr post per kwartaal ƒ i 15 met Zondagiblad ƒ 3 O iiiiPiiiLiiteii worden dagelyks aangenomen aan ono Bureau M RKT 31 GOUOA ince itjenten en looperb dt n buekhandel en de poatkantorea Ün e burt aux zgn dagelyka gi opend van 9 uur Admmiatratie en Kedactie Telef luteu l 15 Postrekening 484Ü0 Bntsche minister president MacDonald o a het volgende Ik ben vast besloten naar I ausanne te gaan aangezien de vraagstukken die daai aan de orde komen naar myn meening van het grootste belang zyn voor oiuc toekom stige economwche positie De bngelschen van alle partyen moeten zich thans duidelyk voor oogen sitellen dat by de proble men die thans opgelost moeten worden met meer alleen het herstel van ttn natie op het spel staat doch van een nieuw liegm waarom de geheele wereldhandel draait Niet omdat Engeland naar beneden glydt moest het LngelscTie volk zich in het afge loopen jaar onderwerpen aan bezuimgmgs iraatregelen en verlaging van het inkomen Juist het tegendeel is het ge al Wy moes ten ons deze beperkingen laten wtlgevallen omdat de mtemationale wereldhandel zich In neergaande lyn beweegt Wy moesten taneven invoeren omdat wy veel ernstiger zouden zijn getroffen wanneer wy ons niet tydig te midden van de wereldcatastrophe hadden beschermd Het zou my veel liever geweest zyn aldus MacDonald wanneer de Conferen tie van Lausaime het veel grootere probleem van den internationalen handel aan de orde zou hebben gesteld op dezelfde wyze als de behandelmg der herstel en oorlogsschulden Het is een internationaal prob eem dat geen enkele staat voor z ch zelf kan oplossen De vertegenwoordigers der bngelsche regeenng zullen met kracht pogen de oonferentiei uit te breide tot om vong ryker besprekingen De ervaring die men in de laatste zes of zeven maanden heeft opgedaan zullen alle landtn bereid do zyn om de zaak grooter te zien dan tot nog toe het geval was Amerika weigert momenteel deel te nemen aan de besprekingen ver den internationalen handel Jk ben va st besloten zoo verklaarde MacDonald aan een vert van de DaUv Mail naar Lausanne ie gaan omdat daar besloten zal worden over de tconomi sche positie van Lngeiind in de toekomst Ln niet alleen over Engeland doch over de geheele wereld zal worden beslist De con ferentie moet zich met beperken tot de schulden en herste betalmgen dotb ook het groote probleem van den internationalen landel moet besproken worden met al zyn bykomemde omstandigheden en m alle ge leduigeii want geen enkel land is in taa alleen deze quaestie op te lossen De vertegenwoordiging van Groot Brittanme zal met alle energie trachten te bewtrken dat de conferentie moedig dit vraagstuk zal behandelen De correspondent van de Dail Mail is van meening aldus Reuter dat door deie piannen van MacDonald misschien het ge een uitstel van dg conferentie van Lausanne gevnesd daar waaracWjnJyk een koeravvi ziging in de Duitsche politiek zii mtredei Verwathi wordt dat de uropeesche mo gendhetlen tyd willen winnen om de bedoe lingen van dezen nieuwen koers te consta teeren voor zy zich aan de tafel zetten om te onderhandelen over de kwestie dtr herstel en oorlogsachulden zoomede over de kwestit der veiligheid len radicale wy ziging m de Duitsohe bwtenlandsche p mtiek wordt m het departiment van sta it met verwacht daar men aanneemt dit zelf by de vorming eener nationaal socialistische regeenng deze zou worden ge U ongen zich at te wenden van het tot nu toe gepropi geerde radicalisme De gebeurtenisssen aoi den te Washington overigens shebts ue schouwd op de wyze van een l eUng tellen den toeschouwer aangezien op het oogen blik geen kwesties van beteekems met Duitschland worden behandeld De koerswy ziging zou zich naar men meent tlerec st te Geneve doen gevoelwi De huid ge plannen met het oog op de herstel kwestie aldus wordt verklaard zoud Él een nationaal soculistische regeenn Bpauwelyks kunnen schaden nadat Dr BSBnung volgens de e meemng reeds den wög heeft geëffend voor dt volkomen staking der herstelbet ilingen Een sebeuitenis van weieldbeteekenL Paiiijleide s bi on Hmdenbuig De voimins van een nieuwe reffeeiing dr Bruning Het blad Thans of nooit is het oogemlik gt k i men dat de Rykspresident staat ooi ttn historisch teit dat hy als zoodanig moet b handelen Het recht der N S D A P di n staat te lelden wordt opnieuw en dubbel bevestigd Wil de Rykspresident zuh een voudig aan deze onafwendbare ontwikke Img onttreikken Dat zou onmogejyk zyn Het uur der N D A P is gekomen Onder den titel sprong m het duistti neemt de Gcrmama nopens het iftreden vaji dr Bruning als volgt stelling Dit kabinet was gedurende twee jaren d drager aii een politiek welke Duilsch huid te midden van de grootste aller crises voor de hopelooze ineenstorting heeft be waard is ondergegaan in een donkere tn sisatmosfeer welke tevoren reeds het offer van den Ryksweerrtumster heeft geeiacht een atmosfeer die sinds vele weken de moeizame arbeid der liijksregeering ont ag lyk verzwaarde en ten slotte ook haar bestaan beslissend moest beroeren Het aftre den van Bruning i3 een gebeurtenis van turopeesehe ja van wereldbeteekenis Zoo IS thans m Duitschland een situatie ont staan welke door alle toonaangevende lei tfcrs mdien zy niet tot groote schade voor ons land zou uitloopen een ongewone mate van bezonnenheid en verantwoordelykheids bewustzyn eischt Het huidige tijdstip is ongetiwyfeld alles behalve gimhtig Ue cii sis van het kabinet Bruning i meer dan een kabinetscnsis Men heeft een koenen sprong ge vaagd van een schip dat 7eer zeker geen gemakkelyke vaart had zonder te weten of de voet ook een veihgen bodem zou bereiken Er zyn in Duitschland tyden geweest dat de regeeringscnsis om zoo te zeggen permanent was en een sprong m het donker zonder groot nsico werd gewaagd De verhoudingen m Duitsohland zyn thans evenwel zoo dat niemand de Cnan beginnende politieke ontwikkeling met zulk etn gelatenheid kan bezien doch iedereen er met zorg van vervuld is of het zal ge lukken of een sterke man het stuur van het Ryk weer in handen zal nemen Met Rykskanselier Dr Brumng treedt een man uit de leidmg van het Ryk die de Duitsehe politie als geen zyner vooigangers als scheppende geest heeft gevormd Hy ver laat thans het ambt als een staatsman van internationalen roep als een kanselier wiens wei keni m de moeilykste en mtest besbsaende jaren na den oorlog tot de ge bchiedems zullen behooren Als gevolg van het aftreden van het ka binet Bninang wordt in officieele kringen Nu liLt kabinet Bruiimg i ifgitniltn breiigtn dt Bcrlijn lie bladen iPPrfii n ti aantal namen n polititi ihe in aititnt i king züudt n komen vooi de BUÏTENLAJ PaCH NIEUWS ENGELAND Een internationale nionetaiie conferentie Vboibeieid MacDonald wil trachten aan de be sprekingen te Geneve etn wijder strekking Ie geven Volgens het Labouibiad de Dail Herald orden op het oogenblik otficieuze bespre kngen gevoerd tusschen de Ln jtlsche Amenkaansche en transcJie regeering over bet byetnroepen van een internationale valuta en credietconferentie Of de confe lentie van l ausanne zal zich ontwikkelui tot een wereldvaluta conferentie ot er zal tegen het eindg van Juni een spetnle eoii ferentie worden byeeiigeroepen te Geneve Parys of Londen Alles hangt af van het resultaat der thans aanhangige besprekin geru De Daily Mail weet te benchten dat de quaestie van de uitbreiding van het kader waarbinnen de conferentie vdn I ausanm zal worden gehouden een dei voornaaiuste punten js geweest van het trans atlantiseh telefoongesprek van Mat Donald met Stini son Men gelooft dat ook de Amenkaansche ambassadeur te Londen Mellon een onder houd met de ngelsche regeering ovtr een economische en valuta conferentie heett gehad In een interview met een politieke mede werker van de Daily Mail verklaarde de President Hmdenburg zal niar m wnl ingehchte zijde wordt veniomtii de lei lus der verschillende fratties uitsluitend ont BINNENLAND Wat Bruning betreft de lïykskan eliei hetft wel Is aar den wensch geuit geen Jeel uit te maken van een meuwe n geering maar men wyst op het voorbeeld vin Stresemann die inriertud na zyii Kansetier schap van homierd dagen zich eveneeni wilde terugtrekken doch ten dotte de por tefeudie van Buitenlandschc 7aken aan vaardde Men gelooft dat het van den per sooa van den nieuuen Rijkikanselier zal afhangen of Bnimng misschien toch nog een functie in het nieuwe Kabinet al aanvaarden In de beschouwingen der Berlynsche bla den koimt algemeen tot uiting dat een voi komen koers wisseling zal kunnen worden verwacht Men gelooft dat de onderhande lingen voor de vorming der nieuwe regeeluig eenige dagen zullen in beslag nemen en dat het nieuwe kabinet zoo noodig mandaat al krygen den Rijksdag te ont binitn De nationaal socialistische lAngi ff eischt m dit verband dat Bruning moet erdwynen om nooit meer eenige politieke rol spelen Het blad noemt de debacle van de door Groener en levering ingeleide aanklacht wegens landverraad tegen de S A zoomede de overweldigende nationaal flociahstische verkiezingsoverwinning m Oldenburg doorslaggevend voor den val van n IxLtjo H te hojK ii lat liij mijn 1 onthoudt Nauweiijkri wa PeiUs niit gef pioken of ze hiii den Hu Giegory s linde teiii achtei Il Hij kwiiiii over ile hti p hen Ua ge lo ipen f n zae er ipgewonden uit Ik kom zoi juiflt van uw moeder juf frouw Drum begon hy Ik wilde dien akeli fftn keiel daai eprtkcn Hy wi met zijn Ulk mar Perris om hem te vragen mij II lii Ki t doen Meviouw Drum li eftI I Jiierhei n geeUnird 1 En wat IH dat pleriti dan Sir drecjoiv vroeg Margaret en beetJe angstig Ik iwulde hem vrngett om by my te hlyv n ei Sn Gregory nog steed met zijn tok noüi Perrw wijzend Maar ik kan nu toch met meer de I UI ovtr u rtpeleii merkte PerriB lachend I Pn aifl je iouwti notj vetl minder bromde de nulboraiair die buitengewoon d gehumeurd b+en te zijD Maar ik wil I lint kwijt al bt n j ook etn groote ezel Wat zet JIJ ervan Mar eret vroeg Perns Kan n p pHian chnjvei zich ver waardigen om de secretaria te zyn van 1 mand lan wien nog zooveel mankeert Wr as he met om zoo tesen mij tettprtken of arauwde Sir Gregorj Honrf jp mond n kom terug Ik zal je van nu af aan vyf hondend pond per jaar geven O Michael nep Margeret verheumi uit Sir Gregory grinnikte WLl ïftt teggen lat hy by mij blijft Dat wiet ik nog niet zoo teker antwoordde PerDfl peinzend tJ kunt nujn op liet iiiijzelt 11 ncileggen wit lieti btatewiie om te doen Even daarna hoorde ik Sir Giejnv Ikellen latei bleek dat hij per ongeluk op de btl gedrukt had eji t en ik II kumei binnenging begreep ik dadelijk d II ik nu I n praolitkans had Waarvo r tn praohtkajis Om invloed op t em te kiijgcn en hem t iVti te brengen diit hy nog eena t eji lilio i i k mtnstli 111 de niaatsdiappy zou wolden Ik lx w iirde dat jk vast en zeker t iloof li dal hij Medina vermoord had 1 Fnfin d rent wt tt je Ik ried iiiadenioiselie Cil ot lan om naar Bournemouth te gaan en wist luuij ic bewegen om on achnfte lijke l ekinfenis at te leggen Daarom en i nidat jj mij diinkbgar was dj t ik liaar niLi vtriadin had beeft zij niy het leven lered Mhii I I k k i m 11 rf genblik antrstn aan Vliai VlioJiael wns het wel hilhjk om u doen il of it Gi egory de doder waw I nwiji ji wi dat hy on minildig wm Van mijn standpunt hewhouwd voilko II 01 I ijlijk en gereohtvaardigd in vlfiet oo p n u terugkonhat maar ik ffcloof met dat zjj hem of it 7al weeraen Ln daaioiu moesten wij probf eren om huil drfi verlies te vergoeflen zei Periia hait lijk Ik heb h m voor zyn eigen bestr wi naar Ameiika laten gaan Nu Dick m eiligli id ifl hoef e je nergens meer over Ie wimlen Wi moeten piobtefen om Hitn iiioi rfl met al zijn verschrikkelyken iiiflittp ZiO gauw mogelyk te vergeten Ia dot i werkelijk het beele In ieder ULval heeft die tsjik ook haar goede zyde jrebiui ls Medina met vermoord was zou lauiH no lit l e temming hebben gekregen on met Theodore Arden te trouwen aluurlijk met Fpii oouenhiik sprak geen van Toen kwitiin Mai eret niet ten vn den dag di haar niet weimg d sfPAeten Michael zè aarzelend vkanneer len j fi adiler wekoiii wie Med mo 1 I l t ft ij u 1 nv ii h r verbluft do r yn iint wo nl Den ovond van len moord Ik zag inn lemoiselle haastig de trap op gaan en loen ik de hibliotb ek binnenging lag Me dina loO i op den grond Ik heb toen die be u llt lijat uit zijn aak genomen en ben daarna mai madenioiae lle Cibote kamer trgeaan Toeiv zjj mij bekend hM dat zij Medina Ked XKl had en hoe zij dairtoe wan gekomen had ik eroot medelijden met haar omdit de man l ee tachtig tegen haar was opgetreden eji omdat zy hem niet met voorbedachten rade vermoord liad Ik zei haar tfat zy p haar kamee moest tlijven en ben daarop naar beneden gegaan om üeliikki hij iiie de kunst van Iniichelen mei verstaat FgUILLETON Baafe boven baas Een mysterieuae Geschiedenia Nuar het iuigelsch bewerktdoorJ VAN DEK 8LUYS 47 Nadruk verboden Alri c iiw itt n tonvoudig schry i vrü iroiiften lieveling fluieterde hij iwijl iij nm ami om liuAi b f n sloejj Hn lieb je alhcn a Ie zegden Hoe kan je diaan vei nu sprektn jtiei Mjl iiio l iüKh zoo fiiigtlukkig voet i aninid lu irt ei fii eTtpresrtyriiief UI i l k pikoinen Mij hnjft dit hij iiv tsi It nim bel hiiiUnland iiioeet ia il lil 1 11 fi 11 i air weken weM Itiuifkoiiit Ik hot luiu gezegd dat hij dal moeat lirijvdi bekende I errw Nii wal ik je an i nlcl l li b kun je onmogelijk wen h ii d ü liij iiotr bi e moeder m huis komt Maiar hot m imnierü 7ijn moeder Michael Moeder zou hem alles kunnen ver eeven Ik zou Tiifi graag de proef op de 9omw len nemen Üaann heb e m i foli len wel gelijk ntwoord ie Marpenl zuchtend Hij kanbeter weeblijven dan ieder oogenblik kan te loopen om gearresteerd te worden Moe