Goudsche Courant, dinsdag 31 mei 1932

Dobbelmann zet dan uitetn dat hij tiegan de Pichtwel heeft gestemd om het continu atierocht en om de gevolgen daarvan ten üpziUiU van liet recht betaffende overewi küiiifiten zoo61ë dll geregeld ia in on Bur geilyk Weibpek Het eoatinuatieretbt taat 1 het Ligei doniöreclit aan Dit wordt ook iij algeiueea loegege veji Na een verklaring dat hy zich omtrent lilt ieeh mu de kaÜioli ken leer en do en e I k 11 Uefum Novaruin en Juudragesimo Vniiï gihoüdeii b peft en na betot gd te heb ben dat liet evntiaiuatieiecht mot staat m het 1 k staat prc ram zegt de tiuor Dob bdnianu dat yn kiezeia liet voUte recht 1 1 1 lieii om beni met meei te herkiezen itiü tr m jetitotde vraugt tiy of het oorrect n tt üeuitjn ifii Zittend lid zondei geldigo itiden van zijn zetal Lu ütouteu Ü heer DoLbelinaan eotleludeeil tenalot Ie iieli aijet schuldig te achten aan inbreuk op bet 1 1 ül Mitiiprogram zyn stem t en liil mlweipl elitrtet is zi ten volle veriiiv o ld Hy £ ti ztoli onbiUyk bebandelü aehten wanneer hy om dit feit uitgestooten HorUt Hij wil niet wyzen p de inogeUjke gevolge n welke deze liundelwyze to lujueii opïJtJil 5 ZüU kunnen hebben iHy zal de a i unveidiende behandeling evenwel gelaten iiiULlen diagetiu maai hy slelb dj iaag hou de algeiBeene iiidmk en het S wwtydig ooideel sullen zyn wanuei r gettaiideld wordt zooala m dg bedoeling aelujut te lig eii DeiL De vacante atetel van gedepirtwrde van Zmd UoUand Nutc dtt Vttorwttiartd verueeuit ft de ö d fractie de provmeialo stiUeu van Zuid Holland busloten den heer P de Biuui weüioudei van Seliiedam candida at te stellen vooi lid von Gedeputeerde Staten iii Il vacature öchuper Kosten der Sociale Veizekeiuig ilue kan erop worden bezuinigd door wyziging m de uitvoeringT Uet oordeel van Dr Posthuina lil de iedeuvergaduing an di Algenieeue UK Werkgeveifveie nigmg in liet bisdom Haarlem welke Maandag gehouden werd t Ikl 1 Do vrau g of hel openhaar bediyf noodwenclig duiird i werkt dan hel pirtiuuiier iiiiliutitf ddii wel ot igekeerd it voor wat boiiffl Ie uui e vallen verzekering hiei l linde luei io r onkoetenbecyleringen op lo I wfii Oiiivung van de i ndt r4ebeiden verztk imgHpoitefeuiiloa en dt bijzonderee ig iiaui lit liwUn welke de versciilUende iitii van verzekering kenmerken ver p liilltii ilaarl h lt ïsi er van elkander 2 1 1 ijii chter voldoende redenen vanil diutiien aiid wn tg geven waaroni tie voorgtHtetdt viaij iii dezen zin moet wor i a DE BESTE VOOR DEM PntPSW Het is HET VOORDEELIGST Het is I HET EENVOUDIGST Het is HET GEMAKKELIJKST wanncei U m meerdeie bladnii ad crtentieii hebt te plaatsetf helzy hiei of welk blad ook in bmuen of buitenland dat U de opgaaf daai an toezendt aan het AD RTENTIE BIIREAU iWarkt 31 Gouda Tel 2745 U zyt dan m eens klaar en de plaatsing geschiedt naar wensch en tot dezelfde pryzen als dooi de bladen diiect wordt berekend KLKE DAO EEN NIEUW COSTUÜM lk dag een pantalon met oabePlspelUke piooi dat maakt uw uiterlijk gedistingeerd en geeft U hot prettlge gevoel van correct ge kleed te zJJii Laat Dw cob tuum geregeld oppersen dan biyft het altijd nieuw j Verlaagde prUzenAlleen oppersen 85 4 3a Ontvlekken eft oppersen Ohomlsch reinigen PALTHE Sangulnose Zuiver plantaardig Tonicum IS een ongeëvenaarde bron an kracht en tnefffip voor ieder die p test arbeid te verrichten heeft onve schillig van Welken aard Ue SANGUINOSE verh o t I weikkracht van den gezon iei nun ch en geeft aan alle over erm icnuitpfPputten de SANGUINOSF kost p i il ƒ 2 r fl f II 12 f ƒ 21 Bij Apothekers en Drogistei W pAM o Hl I p Riemerstraat 2c 4 Oen liaF l Een fi n geglaceer d bi cuihe met een verrukkeluk koffie oroma d p on Verkade Heir wer k Tfilleii jf ij 0 i o ooii TfSmii iieiiTfe = aj3 a asi 3J j M M r i r i ii ii i=y S 2AKDOF KEN dImêszakd eken wJmet ajour zojom Bc zaMte l wallteij pl luk d eszai4doeken wifjBalist met latin rui T laMaS I 3S c M ptituk HlEREf AKDOEKEN 7 ZOMERFLANEL 70 cM breed voor Pyama i per Maler SCHORTENKATOEN Moderne desiint prima kwaliteit por O Meter I W CREPE STOF d verse kleuren voor japonnen 70 cM S b eed per Meter 7 KATOEN MOUSSELINE zeer lraak en Irissche dessns vo K nder lurken en Damesja 5 ponnen p r Meter 4K4v OVERHEMDENPOPLIN gekleurd en gest eept Pr ma kwal let 80 cM breed p Mtr VERPLEEGSTERS LINNEN SLOOPEN goode a we king I de kwal te t geioomd i m eitonovorslag m ajour bew GEEL KATOEN voor sloopen en hen d n 70 cM bree extra zware kwalite t Ê W per Meier WITTE MADAPQLAM voor lingerie 80 cM breed zeer h ne kwi 4 O lite t per Meter 117 GRASLINNEN VOOR LAKENS pr ma kwal te t oer Meter 130eM 150cM 80cM br 25 19 WASCHHAND SCHOENTJES d verse fantasiedessfns E zwire kwal badstol Sc en t0 38 45 BEDLAKENS zware kwalile t grasinnen met ajounoiam gew qeioomd oenpers 9o O tweepe 1 98 TAFELLAKENS biokdes n l20x150cM 150 ie0cM BADHANDDOEKEN w t mat gekleurdan Hj tf C rand prima badstof I W WAFELHANDDOEKEN sterke kwalile t iware kwaliteit extra groote maat M M groote maiil per stuk HEERENZAKDOEKEN m ingeweven gekleurde randen p ime kwal teit W per sluk 9 DAMESZAKDOpKEN w t met a our zOQ n of m ngeweven gekleurde Cfl ronden per stuk 9 damèszakdoéken m t Sat n rand CKlebrd lan v l exira crèjte naat pr ma kw jSl4 i4x34 cM p rUluk 1 HbERENZAKDOEKEN 65x115 cM aOcen 9 BADHANDDOEKEN il met gekleurden 36 4 4 METER voor een hu shoud zware kwal 80 c b eed per Coupon 10 METER MADAPOLAM voor n ere 60 cM AQS b eed pc C ouptfn H 7 MIR iRASUNNEN VOO 3 lakens sjerk V3sl weefsel per Coupon IbOcM 3a45 iopon lOp c 4 75 ind en tr ssche fln tas e dessins g oote M 90 135 HALFLINNEN DAMAST talellakens p ma k a 495 Itet 130 160 cM I bijpassende servetten 39c HALFLINNEN ONTBIJTLAKENS wit mpt gekleurden 478 d 130 X 1 60 o M I brjpissende vingerdo kjes 19c iaat 42c en f BADHANDDOEKEN 29 49 prima kwal te t extra tkCk gf oote maten 88c en W V BADMATTEN van badttol extra iw rekwalitel liaa TSf de n 1 78 en f O BADLAKENS wet met gekleurden rand re kwal le l Q45 200 cM ianq A 15 1 kwal te t Iwit 120 cM b Mte a uu Bi c I ri ier p W tm p copon 1 p c Htm M S 1 GESORTEERD MAPJE HAIRCORD stopnaalden 4 f C j bedrukt I nnenin effen fantasie voor Kn rcr nTrrrM k n irP STREPEN EN RUITEN zu ver wol n g oote verscheide tie d 90 breed per meier WOL ETAMINE voor japonnen mode kleuren 1 30 br p mtr CRtTONNE THEE bAc WARMERS g ooi model 9 t CREPE KLEEOJES Blauw en W t 160x215cM 130x130cM 10 1000 YARDS MACHINE GAREN MMc Wt en zwart per klos I fr BYKO IDEAAL WOL groot kleurenatsort ment por knot a 50 4 F gram I ff Per 3 knotten 4Sc ZWARTE SAJET 4 daads por knol Si a 100 gram A f Per 3 knotten S9c PRIMA JAEGER WOL kr mp ri per knol Bftc i 100 gram 9V Per 3 knotten 1 3S PRIMA ONGEBLEEKT KATOEN No 6 8 10 per pa EQc a 500 gram 9 SALONFAUTEUIL 15 mapje derjurkjes per Meter Ml4 BEDRUKTE WOL MOUSSELINE in groote verscheiden heid 80 cM breed fiE per Meter 7Sc en W C EPONGE m vele kleu en voor Japonnen 90 cM fiK breed per Meter W BEDRUKT KUNSTZIJDEN LINNEN V Zomerjurkjes Job4 in 30d er e dessins fiA 70 cM breed p mtr OV KINDERBLAZERS zu er wol n vele kl u en 90 cM breed pe Meter FRISETTA lu ver wollen Japon itof n euwste kleuren ser Met r gepolitoerd met groen velvet ge m M sloffee d lAa 2 45 1 15 10e 108 cM 90 X 90 cM 125 FAUTEUIL 0 85 0 55 FILET FAUTEUIL n vB KLEEDJES Handwerk 2 75 KUSSENOVERTREK KEN handgeweven O E met franje éCmm9 SCHOORSTEEN LOOPERS bjpassendA m m 45 X 150 cM Z 9 KLEEDJES bijpas M ne send 90 x 90 cM mVS ZUIVtR LINNEN TAFELKLEE DEN Handwerk 152x152cM 140x140cM echt leder met O velvet bufenkant MB CREPE DE CHINE nieuwste strepen voor Mm garneermg en sport 45 jurkjes 90 br p mtr I TOILE DE SOIE FANTASIE zu ver natuur j jdevoor jam lenn sju ken vele kl 4d 80 breed per meter I CREPE DE CHINE NOPPEN ïu ver natuurz jde dv 475 DAMESBUREAU eiken met noten bJC paneel AOb GALANTERIEËN METALEN BLADEN voor tu n en keuken pr ma j lakt met haridbeschil derde bloemdécors 245 1 75 1 25 1 10 95 95 SCHEMERLAMPJE aardig mode met j kl 100 br p meter MODERNE STOFFEN voor iomermantel d V kleuren 140 b 5 75 5 25 130x130cM 125x125cM pi sse kapjes moderne 90 tinten I 195 FRUITBORD gelieel met houlsnj wak werk verserd gepo O50 loc d nol n b 4 75 4 45 GORDIJNEN I TAPIJTEN I STAALWAREN POKSELEIN AAKDEW GLAS EN KRISTAL VOILE FANTASIE aard ge ru 1 enitreepdessins 90 c M KO breed per mdter P b FANTASIESTOF Genre bandgeweven kleu echt 1 2a c M 4 35 breed per meter I DUBBELE VELOURS voor overgordijnen kleurecht 120 cM breed per meter 8 12i 22 35 78 = TAFEL EN DESSERT LEPELS EN VORKEN c vlekvrj per stuk A i9 GROENTE SAUS OF AARDAPPEL LEPELS AQc vlekvrij per stuk 70 TAFEL EN DESSERT MESSEN roestvrij 6 stuks n 4 48 doos I FRUITMESJES OP STANDAARD 6 roestvrje mesjes SVO compleet I GEKLEURDE EIERLEPELTJES j TUMBLERS tonmodol LIMONADE TUMBLERS div kleuren en m VINGERKOMMEN d verse kleuren DEKKARAFFEN groote maat gekleurd KAASSTOLP modern ontwerp NESTSCHALEN d verse kleu en 445 5 deellg I OLIE EN AZIJNSTEL geslepen Kristal A95 5 deellg MODERN DRINKSERVIES met gekleurde voet C75 THOMAS PORCELbIN DEJEUNER kopje op voet en ontbjtbordje WASCHSTEL foomkleung met ge sloten bakjes met dek sels 7 deel g ONTBIJTSERVIES porcelein fraaie dé cors voor 6 personen lOdeelig THEESERVIES percelen met 12 kop m en schotels diverse 095 smaakvolle decors mtk TAFELSERVIES roomkleur g aarde werk voor 6 perso nen 24 deel g VELVET KARPETTEN 69 150 295 vaste kwal moo e Perzsche dessns 4 A S 200 300 cM 17 AXMINSTER KARPETTEN zeer solide mod en Perzische dessins 0O75 200 300 cM 4C7 265 WILTON KARPETTEN Ira e dessins goede kwaliteit Jti9 200 300 cM 3 f FILET STORE met rijk handstop werk 140 220 cM 045 per iluk A FILET STORE zeer rijk met kunst j i zilde bewerkt 25 1 40 220 c M p stuk 9 CHENILLE OVERGORDIJNEN met Ir aaie anden 120 275 cM p paai MOOUETTE LOOPER 1 Meter 1 51 50 cM breed per 4 00 Meter 70 cM bf 3w TAFELKLEED solide kwal let spe cale maat 150 200 C90 cent meter DIVANKLEED zeer zware wollen mmw ROTTERDAM Abonneert U op dit Blad Woansdag i Juni I98t l mimw mum iNIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN n AUVEBTENTIEPKLIS Uit Gouda en omstreken belioorende tot den buorgkrlng 1 6 regels ƒ 130 Uka regel mew ƒ S l Van buitin Gouda en den besorgkringi L i tegels ƒ 166 elke regel meer ƒ 0 30 Advertenbën in het Zatardagnummer 20 byslag op den pr s Liefdadigheida dvertentlen de heUt van den pr s lN6Iil MMDl J4 HbDEDbELINGLM 1 4 regeU ƒ 2 26 elke regel meer ƒ 0 60 Op ue vo rpagina 60 hooger Geione advertentien en ingezonden mededeellngen bli contract tot zeer gereduceerden prys uroote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte Adylirtentien kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boekhandejaren Advertentiebureux en onze aganfcen en moeten daags vó6r de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen tenemde Tan opname verzekerd te stjn BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOER NIÈUWERKERK OUDERKERK OUDEWATÉR REEUWIJK SCHOONHOVEN STO WUK WADDLNXVEEN ZEVENHUIZEN en Dit blad verschijnt datelijksbehalve op Zon enFcestdagen II ARniMNFMENTSPRUS per kwartaal ƒ 2 26 per week 17 i ent m t Zohdagsblwl £ uaU2 7per week 22 cent Tb nL roniendageHiks aangenomen aaa ons Bureau MARKT 1 GOUDA rbSr rn r =1 oP t ïSZue en dacUe Teler Intert 2146 Foatreke mng 48400 lat kabiHalawopmini balast tervï jlihy in Octolier 1931 ala ryksmimstipr vaniecSnomiïilche zlaken tot het twee Je ka hin rBhining toetrad In de maand Mei j 1 on P pa j m Uteffeuillet iïeds veideeld Een nationalearegefnnff De rfale Socmhsteit houden zich af2U Us a4llhy als zoodariig af Dei 70U itöfcn betrekking hebben op d hèjetel 1 iï alringen on oorlogsschulden Teneinde dit l idftl k te dcnioiiülrtoten zou Lausunne nitl j elei dtr conferentie worden gö nat soc houden zich afzydig Vftïi welingelichfte züde v ördt vernomen da e nationaal Socialisten zich in het al geneen vrywe afzydi gullen houden van del pogmgeij i tot kabirtetsformatie in de ko mande dagéï Zy verklaren wemig belang stelling tè lebben voii den grondslag wani op het nietje kabinet zal berusten aan gezien hui doel verder gaat on zy zoo spof dig mogelyk ni uWe verkiezingen wenschen Verklaard wordt dat de Naz s hoe de nieuwe regeering ook moge uitvallen haar voorloopig zulen tolereeren il jbe houding van het centru n na het af treden van Bruninqf die m geen g val zal medewerken aan d vorming van een nieuw i binet IS met jdirect wyzend Bruninv aelf zal zijn houdjng voornamelyk Isten af hamgen van den persoon van den nieuw n i ykBkanselier 0 k hier echter houdt mep J ekening met de imogeliykht CLZ i Pruisen in den r ksntad Hij ia lid van d Du tsch n atio iale v lksparty doqi heeft nimmef partiflfuncties aangenomen en zith evennitn met politieke actie be7ig gthoaden Freilferr Konstanti von Neuratn werd Officii l wöpdt mpdegi presidentf heeft den heer gen en hjeitfopdracht isei te vormen We lieer von r opdracht a ivaard p i I Kiibinetsiirnidtoi von rapen heift voAi J e verschilMtde portefeuilles op de volgt n e uersoonimchec u het oog ger Binnenlal che lïakeji v r ff BuiteklaiKlche Zaketit m n Neurat I Rykawèerjltkiliieraü on Sl Lconomisdfe aken Warm Arbeid Gberdeter Landbouw V I uemnoi Fosïeryeii Schaetzel De heer vo Papen al de inl komende personen morgen in t den dag ontvangen ten cmdeHot hen de 1 viaag te rnjhten of zy bereid zyn de hun voorgestelde functies te aanivaarden Von Papen heeft blykens de lijst van eventueel m zyn mmister e up te nemen tunctianarissen de portefeuilles ooi finan Eien juttitie en verkeerswezen nog niet bezet Naar verluidt zal v n l apen uit dt centrumpnrty treden In politieke kringen ia men van meening dat het von Papen nog heden zal gelukken zyn kabinet tot stand te brengen De event ueele kabinetsleden ranz von Papen werd 19 October 18 y te Werl Westphalen geboren Hy was in actieven dienst by de vroegere weermacht eerst als officier by het 5de regiment Lli nen In 1911 werd hy by den grooten gene ralw btaf benoemd Tyden dt n oorlog way hy nuhtair attache by de Duitsche ambas sade te Washington Na den oorlog nam hy ontslag en werd hy in het jaar 19 1 voor d n kieskring Westphalen Noord tot lid vaii te Pnusischen landdac gekozen waar hu behoorde tot den rechtervleugel van de centrumfractie Hy is voorzitttr van den raad van toezicht en eigenaar van de jer mama Wilhelm Preiherr von Gayl die 5i ja ren oud is stamt mt een oude Pruisisch officierafamiiie Na rechten en staat iwt len schappen te hebben gestudeerd was hi eerst werkzaam in Pruisen waarnj hy in het jaar 1909 de leidmg op zich nam an de Ostpreussjsche Landsgesellschaft Hy heeft actief deelgenomen aan den oorlog en wertt In het jaar 1916 chef van de afdeelinp voor bmnenlandsche pohtiek en bmnenJandsth bestuur by den staf in het Oosten Na de omwentelinig orgamseerde hy sinda Januari 1919 de bescherming van Oo t Pruisen Sindd 1921 IS hy lid van den Pruisi 5chen staatsraad en gevolmachtigde van Oost IERLAND I fi lersche Derby Hweepstake De paarden getrokken boren en trad ia zyn dens dtn ft Ijebruari 1873 j recMsiétudie ml consu airen ditnst Je borlogsjartin was hy gtzantsch te K4atantm de ijijiiet jaar 1917 i benoemd tot Mljjunetaehef van denl van Wartembéï In Lt jiar 1919 k vvederom in d pdomatleken dienst Hf achtereenvolgCTs geaant te Ki pe an 1922 tot U 1 0 Was h J geiant M QmrinaEll te R me fidsdien is hy a i aadeur te Londen Luitemant generaal enkele weken jpeledeij begon zyn nubtaire fJ Jiu idag zyn Ie DfiUiii dtó nuiuiuerd ge Iriltkeii witurop by d iwtopHlake op ie liL ui Woensdag te lioudeu Derby eji piLid iü Dl houdeiB lezer nmnmem kry ri t lk ji 17fiü lenzy hun paard eerste twLe l ht Ui Je laiikoiiil ui welk geVal ziJ üiidetJlltidLiihjk J 30 000 l 15 0Q0 or J lU Oijp ontvangen vtm Schleicher die öO jaar is geworden iopbaan by het ca heid van poedige dottencorps en werd in den oorlog benoemd blj den generaleh staf Na den oorlog is hy toegetreden tot ae ryks eer In het laar 1924 werd hy bWorderd tot overste en den 1 tebruan 192 jlot afdeelingsleider in het ryksweerministeiie Den 1 Apnl 1929 werd hij chef van h meuw gevoi mde ministe rie van rykawee zaken en korten tyd latei werd hy benoentó tot luitenant generaal Dr Schaetzel is 58 jaren oud en was na beeindigin r zyner jundische studies korten tijd aU advocaat werkzaam Later werd hij ambtenaat b i de Beyensche posteryen m het jaar 1923 werd hy leider der posteiyen in Beyeren met den titel van staatssecre taris der rykspobteryen In 1927 werd hy rykspostmimster zoodat hy dez functie thans reeds 6 jaren uitoefent Schaetzel be hoort tot de Beyersche volksparty Hermann Freaherr von Lueninck is pas d9 jaren oud studeerde rechtswetenschap pen en nam na beëindiging zyner studies in 1914 actief aan den oorlog deel Na den oorlog kwam hy in Pruisischen s+aatsdi nst bi het ministerie van binnenland se he za ken In 1923 trad hy als zoodanig af en was sindsdien secretans generaal van de Ryn sohe boerenorganiaatie Dr Karl Goerdeler ia 47 jaren oud heeft rechten gestudeerd en was later m het bankbedryf Werkzaam Na den oorlog werd hy locoburgemeester van Koningsbergen en in 1 30 eerste burgemeester van 1 eipzig In Dectanber 1931 werd hy benoemd tot rykscommisaaris voor pryaregeling welke ftmctie hy m Apnl jl neerlegde Dr Hermann Warmboldt werd 21 April 1876 geboren studeerde landbouwweten schappen werd later profe sor aan de land bouwschool te Hohenheim en is smds 1921 minister geweest voor landbouwaangelegen heden van Pruisen Sinds 1922 was hy lid van de directie der A G Farben Industrie f ryksdagverkiezin ren BUITENLAJ DSrfl NIEUWS DUITSCHLAND Slachtoffers van h gebergte In het Karwandelgebergte naby Mun chen zyn bondag vyf toeristen uit Miuichen door een sneeuwstorm ovwvalen zoodat zy met meer tydig naar beaeden konden ko men Tegen tien uur s jvonds stortte de leider van het groepje d Sï jange boekhouder Hans Stoinmetz voor de oogen van zyn metgeaellen ar beneden Tot nog toe heeft men den ongelukkige met gevonden en men heeft de hoop hem nog levend te kunnen redden opgegeven De overige viei toeristen werden later gered doch een hun ner moest met bevroren handen en voeten in het ziekenhuis te Schamitz worden opge nomen VbRbfcNlGDE SlATfcN Conferentie inzake economische wereldcrisis Plannen voor n Lausanne Naai uit bevoegde bion verJuidt zouden dL Veretnigde Maten waarschijnlyk naar ttn pventutel na de oonferentió van Lau anno te houden confeientie ten vertegen wooidigei zenden en ttn uUnoodiging tot zulk Den conferenitie aannemen indien de conferentie van Lauranne tot ovLieenetoni ining Jvei de schadevengoednngabetaJingen xu leiden en aldufl den weg tob een aig n ten samenwerking mu vooi bereiden tuöfiüten Duitóchland en yn vooinialige bond gpn olen enerzijds en Frankrijk Italié eai üio t Bntannie anderzijds opbouwenden 11 beid ten doel hebbend D voegt er lan tce dat de conferentie Li la Hl lit t gehotl voor luim vier nul U tu Land lerling l 4 128 486 ingeHolire ui ftiiarvaii oor piyzeii besdiikbaar w ton ijiliag an Ü 2 801643 Do lersclie zie kenhölizen U welker behoeve die aweepstaktigehoüdtii woidt krygeii i 1032121 maar oj lp nog niet goedgekeurde begrootmg vaji Jen Vnjotaat ia 25 pet uitgetiokken ttn b ite van de sciiatkwt vun het voor de Aiekt nlmizen biwttui Ie bedrag De znekenhui zen zouden dun dus i 774 091 krijgen de fldiatkLSt van den Vrijstaat t 258 030 Voor onkosten s i 294 722 bestemd Lt zyn 18 eerste piyzen van i 30 00Ü 28 twttHlL van £ 15 000 en 28 derde van i 10 000 Lichtelijk iioniseb doet het aan dat tor wyi m Lngei md eweepstakta verboden zyn ei IS juist een ataatscommissie voor m gesteld meer dan tweederde van de ge I trokken nummers UH Engeland afkomstiÈr bhjkt te 2tjn o 1 435 van d0 644 het aaotiï pauiden bedraagt 23 aoodat ei 23 x 28 nuii iiitjra getrokken zijn Ook enkele Nederlanders hebben n paard gettokken zoodiit zy ic elk geval zeker zyn van L 1750 di ten kleine 16 000 gulden BINNfiJJlAND Continuatierecht en K K Staalsprogram De heer P T H M Dobbelmann motiveert zyn houding Hel lid an de Leisle Kadiier de heer P 1 H I Dobbeliiioim te Nijmegen heeft e Il ptn brief geiioht aan de r k leden dei I iov Staten van Gelderland Ovenjsel Gionin gon en Dienbe wciarm hy ei op wijBt dal vooiijtiiiens weiden kenbaar ge iiiu akt welke zouden bestaan tegen ele zea i k tegGnatemmeriS vun bet ontweipPacht wet welke geruditen wat hem betreft tot leeultant helthen gehad dat de meddeibeid vjii de toMiiijiAsie van advies in zijn plaats als nd vun de Eerste Kamer tlion voorstelt dtn lu r H Ruiter secretarn van den RK Ikj len tn luiiidi rsbond iii het irU bis loui Dt iwer DoU elm nii z gt dat hy un I en v inaaU tiian i Htuateiiifln vernam dat lit ni perMx nhjk ii eningen en ourde lveI Iingen in de schoenen gesbhovei en aangerukt n I worden welk hij niel geuit lutft of deelt doch ten sterkste afkeurt IV heer Wat gij alleen kunt doen roep daar geep ander bij zijii eenigBzni versleten iverjaa ei niet gunstiger op weid Zyn gelaat was pen kleurig en glad geachoren hij droeg een snor die evenals zyn haar meer dan etn tintje lood had Hy had on pa ar vnen deUjke geestige giyze oogcn en zyn gulle iBch höd een langenamen aanatekeiyken klank Hy was 36 jaai oud maar hy kon einakkelyk voor vyf jaar jonger doorgaan Het sjxet iiiy voor Rensliaw zei hy II et zijn diepe welluidende stem Wat yn fout of wakheid o Ok moge zyn hyh ott ei vandaag wel voor geboet Ik zouhet met verdragen hebben zoo aan de kaakte worden geteld Ik geloof weikehjk dotuk nil tevoren uit de voeten had gemaakt Dat ifl heelemaal met iets voor jouPat zfi Noiemith de piodikant van Mere toun en klem levendig manneke met eeninaffei gelaat en melancholieke oogen F en ding taat by my vast zyn vrouw hadvindaag m zyn plaate moeten komen Zijis te zondares indien er een is Je hebt gelijk Timiny aei Macfadyeo etn gezet gemoedelyk man die een ryke vrouw had getrouwd en daardoor bevrijd wafl van de gewone drukkende zorgen van het pLstone leven Maar dat ontheft Reafhaw niet van zyn verantwoordehjkheid Een man moet meester m zijn eigen hui zijn Ihet niet welnu dan za een toe nemende verwarnng er het gevolg van zyn Ik hen ei met zeker van of je wel het b te d e ïckozen hebt In ieder geval heb je het er niet op gewaagd Dat IS alles wa1i je wfe t antwoordde Fleming een ongetrouwd man kan even goed oDder de pantoffel zitten Ua r hi r leviLlenlu ul jplevei Ie ot als by daar m yn hoek aohterovei geleund aat Denk je dat hfl tn t rendeel der mannen er op mt g het volmaakte in geluk te aoekui De iii st mannen willen graag geluk kig yn anfcwoirdde hy met yi lach di n zekei zachtheid aan zyn anders harde tiekken if Maar de vo rsteliingen van wat guluk eigenlijk u liggen weer even vèr vin Ikaai als de nardpolen Wat voedael 1 o den en is vergif van den andere Nu ik beken dat ik cn huweiyk met til viouiw Penshaw niet had aangedurfd z i Macfadyen op zyn gewone weinig terug I ndende inanier die liy rondt taal noem Il maai die maakte dat velen hem niet mothten lyden Zy kan ten zetr aangffliame vrouw yn lueld de kleine Naiamith dapper vol Telken aJs ik vooi Renshaw heb moeten pr eken en dim overbhtf waa y meer lan VI fiidehjk Itgens iedereen l elialvu tegenover Renchaw zei Macfadyen du altyd zyn luk bleef itaan t I in ie er geval ein aan houwelykt ie voir letleren man die Ii het punt ifl zijn leven Ie vcngooien door n ongpsohikte party te doen Steedg htKi gii streven Fleming ei hy toen de trein het station naderde en hij zu gereed maak t i dien t verlaten Meer uw bw tje aan en ster liefst am etn gouden ster Hy knikte hen toe met de beacrfiermende viiedelykheid van een man die ten volle zyn deel ht eft van het goede dez r aarde en heel weinig van haar laaten Hy was toen hy zich in zyn eer te gemeente had t ve lit l gehLwd met de oudatet doclilier vm t 11 fabrikant die hem een hiol aaidi t htiwdyksgift had m t gebroeht sommi gen zcden dat het Vjeter ware j ewee t m hen hy niet bl ef m nn van de rykste g m inlen van het pre tbyteriuiii terwyl andiun in riothl verket rden Mm am tUn anderen kant was hy een elvvillend man lie vi n goed dteti mei de tindilden dll zyn vroviw daarvoor ttrt zijn t hlkkln telde 7 waren In el gelukkig f imon en al stelden zy hun idealen niet al l ho H zy beproefden tenminste het leven veu hen die in hun omgeving I erfden te verotmgt namen Macfiwlyen s aanmatigend air van een gelukkig miui was vperkelyk slechts lefts dat aan de p erviakte zat en zJj die hem het best kenden waren bereid hem veel van wat hy zei te vergevenf hoe vtl ze r als t etn andei g folden had a n st I aan genomen zoud n hebben ltt Macfadyen btKloelt het goed maar ij kmt dt nMeilykheden vaji het leven m Ie PH Iotie met z o Naiemith die ten ziek lyki vrouw en een troepje kleine kindelen had In ekeren in heeft hy natuurlyk getyh Gel I brengt een heele verojidering m lieti leven yn WIJ aan het tntion FEUILLETON litloirininsclieiiliaiiiliiiiiM l it ut Lngflscli vni DAVID LYXIL Vertaald door t J P Wesflehnk Van Rossum Glasgow vroeg Macfadyen toen Floinmg voi r het plaatflbureau stilstond Dezeknikle en daar e twet andeie retouibiljetten haalden gingen 7ij naar het perronwaar de trein gereed stond Daar het eenemdstation wn wa het vnj leeg en hadden i en ookcoiiipaitement nlletn Motfaiven noest naar Kilmarnook terwijlNatHinith in i en dorp eenige mijlen verdern oet Hfafapixn HOOFDSTUK T Het zoeken naar het Volmaakte De ztpi ppiwaarde het r Patrick Fleming piedikant i y dt afgescheiden Sdiotsehe kerk van Rochallan in het gtaats4 ia p A r viandelde nadat liy en bijeenkoniPt van zyn presbV enum te Seadoon had by gewoond met twee van zijn collega s naar liet station om den trein naar Glasgow te halen 7y iringen met groote pasaen midden door de nauwe oude straat omdat de tyd dronc en h un tongen hielden maat met hun voeten Het waa en buitengewoon be Iflngryke zitting geweest ei was een tucht zaak behandeld waarby de meeningen vier kant tegenover elkaar liadden gestaan Plemmg liep tusechen zajn confrères in hy wns de langste van de dne Zyn geetatte niaakte hoewel hij een awaar gebouwd man ws en Blej pen indruk terwijl zijn voor komen door den zeer provincialen snut van In 1843 Macfadyeit nam een keung bewerkten aigaretteiikoker mei gouden monogran en bood zyn eollega a daainiitj een eigarette aan Maar beiden gaven de voorkeui aan hun eenvoudige pyp I meter naar myn raad tlemiiu zei hy p zijn vervelenden temenden toon kyk uit tot je de rechte vrouw vindt Ala zy iets hfeft dat p een bruidschat lijkt de te beter Indien de arme Renshaw zich niet met geslofion oogen in de huiwelijksw had geworpen zou hy vandaag met m Qmenfitrt t zyn goweeet Dal terk prekende feit behoort vix r u een waarschuwing te zyn Maai je ziet er niet naar int of je bet genoeg waardeert Worrtt vervolgd Je behoeft niet zooveel woorden te verspdlen zei Naismith die zeer was opgeknapt door zyn pyp en nu in ten stemming vnaa om alles van den beeten kant t be kyken Fen man tiouwt voor zyn eigen pleiaier en moet de gevolgen er van dragen Maar mdien hy gelukkig is wat doet het er dan toe Dat is wat wij ten slotte allemaal verlangen Onderadiryt je dat Plemmg vroegMacfadyeo die een beeld van velgestelda yn tóS sef jy S A I ri