Goudsche Courant, zaterdag 11 juni 1932

Het aantal der bij de aibeidfibeura mgeselircven werkiooze werkzoekenden bedroeg öji 31 Maart 1932 37 993 personen op 31 Mflait 1931 20 774 ONDERWUS Academie van Heeidende Kiuuteo en TechniBche Wetenschappen Rotterdan Middelbare Tecluüeche Scholen H i Heetuur van da A cademie van Üeei limde Kunstón en TeohniBclie Welen9ch pm verzoekt ons het volgende mede e deeIcn In den komenden cutaua zal liet onder WIJ6 voor alle afdeeimgen Bouwkunde Wa tórbouwkimde Werktuig bouwkunde Elec troteclimek en Scheefrabouwkunde van de Middelbare ïechmaehe School die aaP de Kotterdaiiiscne Academie verbonden 1 bè wijzigingen vertocnyi i Aanvangeijde September 1932 zal een v Wbige Dag Middeilbore Teahnisalw Sctiool mV driejarige opleiding worden ingevoerd lliermafle wordt voldaan aan een 1 Kot lerduin nief omgeving en weUioht ook al derg ree a lang gevoelde behoefie en aan een veelvuldig dqDi ou er en opvoerdera geuite wenflcb Door deze maatr el wordt n J nereikt iat Ook loerlingen vaeu hèn volgen van een avonrtopleidm g overdag in de practiji te iijii werJraaam geweeet bezwaarlijk i van ineet aan te Rotterdam de M T 8 7Utlen fcunneh bezoeken waardoor zij niet Innger genf odzaakt zijn daarvoor buitien de tad Ie gaan Vporlof ïig wArden twt da l8te ktawe der Uag M 1 rHb leen toegelaten jongelieden niet overwegend theoretiache vooropleiding du Kij die afkomstig zijn Van de H7 B 9 ff van de M II L O scholen diplfjana B Uaarnaafit echter zal ook het avondonderwijs op anderen leeet worden geeciioewl Kon bot dusver het einddiploma M T S votden verworven aia een studie van zes laren elk van 7 maande waarin op zee avondto per week tel fea gedurendie 4 uur lea werd gegeven voortaan zal de opleiding be taan uit 1 jaar voorbereidend AvondM T onderwij en 6 jaar M T ondeiwijfl het meuwe ysibpem duurt elk cursusjaar 9 maanden ep wordt op H dagèif p4r week telkens gedüraid © 4 uren les gegeven Voorloopig iwoïdén tot de Avond M t S layn de jongelieden met overwegend pra£tiB he Vooropleiding du zij die aikoinatig aijn van de ambaohte en vftkteeItenseholöi Veicmtiging v r Chriatelfjk Volkundarwlis De 4Uta algeneene T rgaderii Owteren is teiZwoHe geffoudMi da 4 8te ALBERT HEIJN Maakt Uihal lavan eadiceepap 323 OOUtoA r MARKT 81 ZwarTWiyvèn op Ü 10 15 17 20 26 Wit schijven op 22 2 28 29 3 1 32 39 41 4 6 Pro bleem No 830 r e ii daropkrinc te hebben zoo zien alle details van zijn oppervlakte er vmzif uit ooral aan icn rand van de zichtbare schijf Of diei atmosfeer echter de nooiiige dichthtid hééft moet in het midden gelaten wor éa aangeziesi de zwaartekracht op de oppetrvlakte van Mans veel kleiner is dan op onze aardoppervlakte In elk geval zal de luo tdruk er nie grooter zijn dan op aarde op ongeveer 18 ILM hoogte pn daar kunnen mensdien niet leven zelfs niet bij overvloedigen toevoer van zuurstof zy moeten in een hermetiBch afijesloten ryim Ai biyven aU Prof Piccard in zijn kogel Verder heeft men tevergeefs getraclit lan rs spectrografischen weg waterdamp in dezen dampkring aan te toonen van wolken is bij Mars geen spoor gevonden Toen i i de tweede helft der vorige eeuw de opziei barende Marskanalen werden ontdekt ee n systeem van fijne lynen die zich nog schenen te verdubljelen meenden velen daarin werken van menschenhand te zien Doch die kanalen kan men slechts zien in kleine of middelmatig groote ti lescopui nitt in de groote Er schijnt dus gizichtsbedrog in het spel te zyn een phybiologisch gebrek van het mensrfielijk oog daf pa blijkt by he t ingespannen kyken naas ee voorwerp met geringe lichtsterkte Zijn er nog andere beno nlk ir hemelUchamen Waar dit artikel uitsluitend ie evi ntueel iMWoMilbaarheid der planeten behandeil kunnen wü Jï iter en Saturnus de reu ej van ons zonnestelsel die onze aarde hordereen malen in grootte overtreffen onbepprnken laten Zij kunnen evenals VenuB door een dichte wolkenlaag omgeven zyn doch zij staan zoover van de zoi dat zei E Jupiter slechts een klein gedeelte van de zonnewarmte ontvangt die de aarde bereiklAJ hadden deze planeten een iJpa atmosfeer dan zou organisch lé en daarop ti ch onmogelijk zyn door dt lage temperatuur Hetzelfde geldt natuiirüjis j oor ae nog verder van de zon verwijde rde planeten Uranus Neptunus en de eer t in 1930 ontdekte planeet Pluto waarvan de afstand tot de zon rfeeds vele milliarden kilometora bedraagt Hoe zeer de astrononüe in de laatst honderd jaar vooruit ih gigaan zy kan niet alle raadselen van het groote heelal ontsluiertin en zal dat ook n de toekonidt nie kunnen dioen De vraag of he ialve de aurde nog andere hemellicham n bewoond zijn lal nooit op exact wetenschappelijke wijze beantwoord kunpen wordtn De mogelijkbeid dat er nog elders in het Heelal organlsch leven testaat dient echter te worker erkendJn ons zonnestelsel festaat dis mo geHjkheid op Venus En buiten ons zonnestelsel in de otunetelyke wereld der vaste Hterr n zullen er ongetw Ufeld nog andere zónneatèlsela zyn al is een zonfnedtel8eI op lichz eeaï groote zeldzaamheid Het bestaan van zulke ztmnesteOsels is bovendien door ftfltronoaniache waarneming eeiiige maten bevestigd Zal er onder die planeten ni geen enkele zyn die bewoMibaar iï S e i s in ons eigen zonnestelsel waar de omstandigheden bijzonder gunstig zyn heeft inen t één hoogstens twee bewoonbare planeten hfeel veel bewoonbare hemellichamfen ruUen er dÜB niet zÖn doch een enkele V ïr er hier of daar wel bestaan Het vindtn en ikAex onderzoeken daarvan zal echter wei altüd onmogeiyk blyven ÏUADSELS VOORDE JEUGEf Oplowingen van de raadseU van vorige week Wageningen Hansworst Brem Vier vUer Kwikfltaart gebak wató kat staart kist kaas wis De prtia viel bij loting teh deel i OOBBY DE JONG Dutoitstr t 5 Goi flfc t Nieuwe raadsels Welke vorst heerscht ptooit i den zomer Ik ben niet licht en als men mij eenstaart geeft word ik een ypen MAJn eerHf noemt een deel van het jaar Myn tweede kan flink steken En myn geheel bloeit wondermooi Je hebt me wel bekeken 4 Op de zigzag ltruisjeslyn komt van bo en naar beneden gelezen dewaam vaneen plaats in Overijssel X Ie ry een grq dsoort X 2e het 1 g fflDvergeatelde X van sterk 3e 4e 5e 6e 7e een jongensnaam X een vrjicht een steenyhtige massa een boom een malfaal eenaffichaamadelbt van eep roofdieiv 10e een ander w ord voor huk of kuur een viervoetffr dier dat heel vlug iloopen kan a Verborgen vo a Leg de i visch op en groóten schofcl Marie r De tascïi was zwaar en de afstand viel niet xae t nC wou graag een grooter ei Gerrit Wist j f êftt door den vlU van Annie pen rib is gebroken 6 Myn eerste noemt het tegenoVergeat de van begin myn tweede zyn tuinen en mijn gehe Jigt in Noord Brabant Oplosüngen inzejiden aan de redactie Van e CUibdsche Courant Markt 31 Gouda Do strijd tegen den Snnokkethandel in ÏHittschland j Haat en verbittering onder de bevolkiiïft duerilla OfH log met de modernste middelen Van een byzonderen correspondent Den laataten tijd speten zich aan onze Oostelijke grens nu en dan vreeselyke drama s af tusschen smokkelaars en douanebeambten waarby niet zelden menachenlevena te betreuren zijn Bij onze Oosterburen de Duitsche grensbevolking is de nood tengevolge van werkloosheid zoo huojf gestegen dat men er lettertijk alle s aangrijpt om zijn dagelykach brood te verdienen al komt daarbij desnoods ook het leven in gev ar Het smokkelen door Duitschers aan onze grens heeft de laatste maanden reusachtige afmetingen aangenomen Geen wonder dan ook dat de I itsche douaniers er met man en macht tegen ingaan In het district Dueseldorf alleen werden in VèM meer dan 000 Hmokkelaur aangehouden In de districten Keulen en Munster zijn df verhoudingen van dien aard dat niet alleen heete gezinnen maar zoowaar gansche dorpen van den smokkelhandel leven Men schat het aantal smokkelaars ien laatsten tyd op ruim 300 000 De Duitsche douane is een strijd op leven i en dood begonnen tegen deze fnel om zich heen grypende ziekte die hare kiem vindt in het steeds toenemende leger van jeugdige werkloozen Jonge arbeiders door de crisis buiten werkplaats en fabriek gehouden trachten op deze ongeoorloofde wyze aan wat inkomsten te geraken In tal van gevallen dient hun werkloozensfeun als een loort bedrijfskapitaal voor de smokkelaffaire die zjj dryven en zoo werkt de demoraliseerende werktoosheid bij deze menschen de misdaad m de hand Het zyn over het algemeen nog de kwaadsten niet deze jonjre arbeiders voor wier overtreding der wetsoepalingen men desnoods nog eenige verzachtende omstandigheden kan laten gelden De eigenlijke concurrenten van den bonafide en geautoriseerden handel zijn echter met men zou kunnen noemen de smokke laarsin het groot de mannen die zich op den achtergrond houden meestal buiten het gevaar die de organisatie van den smokkelhandel als het ware financieren en die in hun loondienst duizenden werkloozen heb ben aangenomen Het is tegen dat legertje van smokkelfinancier3 dat de Duitsche tolbeambten dagelyks een strijd leveren een strijd die de afmetingen van een klelneh oorlog l egint aan te nemen Men zal zich afvragen of er inderdaad dan wel zooveel verdienste zit aan het drijven van een dergelijke eigenlijk gevaarlijke zaak Om hierop te antwoorden moeten we even een klein overzicht hebben van de pry zen van sommige artikelen in ons land en in Duitschland nadat de douanetarieven als invoerrechten de prjizen deden stijgen Hoofdzakelijk gaat hew hier o sigaretten sigarettenpapier tabak koffft grutterswaren en meel EeniJ voorbeelden zullen dadelijk alles ophelderen twintig stuks Hollandsche Turmac aigaretten konten mift accijns 9 70 mark zonder aècyns O HO mark een prijsverschil van H ÜO mark r 0 gram Hollandsche tajiak kost met accijns 15 20 mark zonder accyns 0 40 mark 25 gram Hollandsche koffie kost met ac crisis werkloosheid ei den verscherpten strijd om het bestaan zijn overal nog extra versterkingen aangebracht Zoo had het district Dussddorf alleen 500 douaniers over een lengte van 160 K M doch dit werd onvoldoende en de laatste maand is dit cyfer voor Ehisseldorf tot 700 opgevoerd En nog schünt het vaak onvoldoende te zijn Watft in de meeste gevallen moet het personeel nog versterkt worden met politietroepen en Duitsche marechaus sée s Waar deze vroeger kon volstaan met het gebruik van paarden is dit thans in het geheel niet meer mogelijk de douanel ambten beschikkeu den laatsten tyd dan ojjk over motnrrywie of kleine snelrydende auto s want be yding van den smokkelhandel is slechts dan mogelijk wanneer de douaniers zich snel kunnen bewegen in de richting waar smokkelaars gesignaleerd zijn Want ook deze gebruiken de beste middelen die de techniek öan de hand doet en de vrachtauto s vïm Ie groot smokkelaars vliegen met razende snelheid door de grensstations en rijden de afsiuitboomen gewoon omver Men probeerde eerst hun vaart te belemmeren door den weg met kabeldraad te versjjerreii maar het afweermiddel bleek ondeugdelyk want de knbe springt en nu is men ertoe overgegaan op de wegen waar smokkelauto s plegen te rijden planken met spykers te leggen up lat de banden der auto s zouden springen Den laatsten tijd worden de arbeiders die dit werk verrichten aangevallen door uitstekend gewapende troepen door de smokkel opperhoofden vaak gelijktydig op eenzelfde punt geconcentreeni t neind de surveiirnnce tiienst van de douane heeleinaal in de wai te sturen Kn zoo komt het dan op min j meer geregelde tijden tot een verbitterden guenlla üorlog waarbü an vuurwapens bij voorbaat gebruik wordt gemaakt De smokkelaars sturen ook vaak verken ing9troepen uit m den vorm van colwnnes van 30 a 50 man sterkte Geen wonder dat er onder de grensbevolking een bittere haat bestaat tusschen den gewonen burger dit amokkelt en den plichtsgetrouwen douanier wiens familie vervolgd en niet zelden geterroriseerd wordt Men verteldfe ons dat dezer dagen toen een gedoode smokkelaar begraven werd een muzie kkorps voorby de wonii g van den tolbeambte trok spelende het bekende Ik had een kameraad Cijfer zijn ook hier uiteraard welsprekend en dafrom willen we er lliier enkeleaanhalen waaruit zal blyken h enorm ervan Hollanii naar Duitschland Ve mokkeldwordt in 1931 werden in de districts Keuben en Düsseldorf volgens atatistischejmededeelingen in beslag genomen als gejmukkelde wpar 22 6fiO OOO sigaretten 51000 C G tabak 446 000 K G graan 1£ 000 K G meet H7 500 K G koffie In dezelfde districten werden in ongeveer 30 millioen mark aan boeten Joor overtredingen ge h ven terwijl in bitslag werden genomen 2035 rijwielpn 350 inotorrywielen en 215 racht utq s Het aantal aangehouden smokkelaars bedroeig in deze districten in totaal 45 W17 Beter dan iedere beschrijving geven deze ijfers een aprekend en duidelyk beeld van m mark zondijT 1 10 mark tarye Kden modernen oorlof die dagïhjk aan en met accüns kost 19 50 raarK nH f i So InabS onze OosWükl grens gevoerd wordt lark meel met aofüns kost 30 mark Mn Alles echter in dr m te gevallen een treu der 8 mark Mfii et onmiddcllük bij de f rige nasleep van abnormale soéiale omstan kele opsomming van eenige prijiÊS dat de Duitsche fiscus bg dezen smokkelhandel enorme sommen verliest Gijtn wonder dan ook dat men bij onze Oo rburen de smokkeLbestrijding duchtig te hami heeft genomen iE e laatste jaren reeds W8ff het leger van douanebeambten ilerk uftgebreid maar tengevolge van de h digheden die een i oodHjdende en verarmde bevolking in den str d om tiet bestaan tot j daden van wanliooi ep vertwijfeling hebben gebracht Waar eertijds vree lzaam gearbeid werd in het belang van de a gemeene wel daar zftit men i i op wetsovertreding bruikt daartoe de sluwste vaak moordgste n ladelen Lèird Kitchener om het leven kwam n polltiet m ori 7 ïKii ia jaai verborgen te b ben t eliouden iS Ie New York onlang JouIh j Düque iie gArtesteerd Oib ei van venlaöbj wordti tijdens den ivéreldorolog spionnage en bate van DultsiflUflnd te liebtien gepVi gd en dooi velen aansprakelijk iwordt geste ld voor het tiorpedeereii van het ai Jrip waarop IjOfd Kitiihener zieli bevond Vey rigen eii doQfleli verzwakt De U ybTvolk ilied verfcide Kitchener wa Inetig geworden ekjB I ddlp In de eerste iiui an en van liet jaar was de ktuHiT Hampshire op dfe wttrf vau Heltartt in het N O van lerlaWi grondig niiHekeken en veivolgene m dien Vfiifl öpeciale fitrong geheime on Htiiwit vael dat een der leidende personi van de intelligence servic een aantal war6 kisten uan boord van de Hampsfiire liet brengen m heetten geheime dQ eunientien van het gerootst belang t beatten Het waren er alleen wat veed In liet voorjaar an 1 16 Wa de 08JtJo ler ijealliêerd mbgendlieden kritiek geworden De Kussi iclie ti óe m warep nicy lecbtH verslagen doch trokken zoo ong iiegetd en zoo vèr teiui dal de eene reeks vVwIingeii na de andero moest worden opgegeven en spoedig de weg naar St Petersburg en Moskou gelj el open lag De Fran jj sehen werden in Hien tijd verflagen aan d Soinme de ItaJiarien aan de Isoniio en de expeditie van GaJhpuJi was een groote mislekening gebleken vfmr de geallieerdi Doeii er was nog een goech kari fen fccjn I rd Kilclieu n EngeUcben imnidBter van r ofi iinax Rusland zt nden om het Ru Ji wItB le r ter elfder ure te reorgan tteeren cii ei n volkomen ineenstorting van dit land te vofjrkomeii Doch m t dit uit j tekende plan van de ministerie vtn l affije üi t mdfti en het ho ifdkwartier der gea Iijjerden was het niet etais Deze Engelsclie geheime dienst iced öbk de iiwi PÏit igflite politieke eji militaire Jiguren aan zijn Ipibindi lotqien zonder dat zij et éen vermoeden vABbad d iH en had andere dingen met Tx rd Kit mÊ T voor De tijfhoQfdigheid en het c nperVatisme op militair gabuxl van dezen maarschalk hadden de werk ijke ma Jithet bor der inteiliitence ervice vo r hot ho fd gestooten en nu vlrend zoo zegt men in het geheim over hahi het dwodvonnis uitgebroken eu daarmee over Rusland dat meh der hulp zou laten ook al wa minder dan 14 stokers van het adiip tten toen al iveinig goede hoewel andeline op deV Hampehire evenaJn heC eten uilst kend Afls deeértecfden zij ah eenigp vnendai hadden zij nog verklamd dat het gevid naar lijken stonk Üocli dil inziiïht OU hen niet van den ondergang kunnen redden Zij werden door de militaiie poliUe gevangen genomen B r Londtm gebroiebt en men hoorde niets uwer v wi hen Niemand Veeft ooit één hnn e u ggezien h i familie kreeg geen enkel bendit wie kwam infoj mei ren kreeg f cn afwijzend of riïetezfjggend antwoord en lil liet E igelsebe parlement d pal heel te tttaan voor vrijtieirt en gplNlfcügheid hoorde men gocii vsaag stellen De veerióen itokera waren de eer te slachtoffers van de HampsliiW T ord JCitehewer k vani met zijn geheeJe Aai en de plannen voor de organisatie van het R e i e he leger in dan morgen van den 5en uni 1916 t ScApa Flow op dê Orkney gaf i llanden iian oord Ter eero van Jk de mtblligence service f tf mniandant der vlo t op het vkifeg 1 T i i T j jj TIie iron duke een gala lurrch Mr iht üer wafl in cte beste stemming bet eenig w hij ondank het ongestadige i t f TÓr p aarwlrong zoo snel mogelijk af te varert Docli het was aair aen anderen kant ni et micer dan natuurlijk dat hijl Zjijn werk in Ruslfliïd zoo spoedig mogelijk bef hand wilde nepien Tegen 6 unr in den iftandddag stak de Hampshire in zee en wd op d zeeetraat t n Wetteft van de Oi1mey ilanden daar er pen J hÖQ r met een windsteAt van a A öftj tok D di een gerurlijke I Veilige en Eeononlsclie beteU ntf vi 8 ca Spaai etden I Spaarbank 3 24 GEMEENTE j Giro Stortinii 2 S2 V eoOpbaaldieastj rente OOÜWE 2 OOUDA jj liiaiiduig aan de Oot ijde der rotsige eilanüen veroorzaakte Aan de Westzijde wa het betrekkelijk rustig In zooverre iwos ue roulo dui goed gekozen Maar juist up de thaiw gevolgdi loute was drie dagen tevoieii een klein stoombootje van de Engelrfche vJoiot op jen mijn geloopen die daai dooi de l itsche duikboot Ö 75 wa gelegd en gezonken Een belangrijk bericdit al w lieL mogelijk dal liet volgens de verüutöchuldigmgen der KngelscJie egeering onopgemeikl is gelileven omdat meb slechte tuuidaeht iiad voor de vele bencJiten omtient de i ie gehouden slag bij het Skageruk Hoe het Ook zij de HaiupiihirA uaiii dezelfde koeij aU het drie dagen tevoren gezonken bootje Twee tiur na ile afreue werden de tweo deslroyere die den kruiser met Lord Kitchener aan boord begeleidden teruggo onden ol neen zij moesten teruggezonden wolden oindut de storm heviger geworden en naar het N W omgeslagen waten omdat zij met meer zoo snel konden Van de manijchapppïi dei Haoipshire die zieli in veiligheid konden llbreugen i vcrleefden ei slechte elf de doo lelljke uitputUng en d wonden die zij m de branding tu dien de klippen liadden opgeioo leii Dit elftal weid door de vieschersliefdelijk verpleegd doeh kreeg na eenigedagen bevel om zich naar Londen te bege eii voor het Veretrekken Van inliohWngen ajui de admiraliteit Zij werden echterniet geboord door de admiraliteit maardoor de intelligente seivice en sindsdienheensolite er weCT hetzelfde zwijgen als in dertijd met dae 14 stokers Allo vragen inforinatiee klachten en l edredgingen warenvrut htelooa de Uefliigete aanvaillen on verfla chl inakingen liet sterkste bewijsmateriftaJ werd ullfcaproken ais liegen een ondoordringbareiiNüUur van zwijgwi De veertien en do elf hebben nog iUti tl nLet gesTuoken En er bestaat geen maelit ter wt ieId At ö ooil de intelligence aervice tot pieken koÜ Kunnen dwhigen j Vele lijk n van ae ilampshire spoelden op de prïcney eilande aan Dochdi van l onl Kik bener ep zi n officierenwaren er niet bij Nog sti fiiH ligt de HanipHbire ul i V wrak 5o M onderden waterspiegel Voor die moHeine bergingftteohniek is bet onderz ieken en zelfshet omhoog brengen fran dit wiak kinderspel Doch peen enkele Engplsche regeeringheefi er ooit over gedacht daartoe bev lte geven Damrubriekv pnder redactie van de D club Gouda Secretaris de la Reylaa l l lokaal tiecclub Markt 49 4 Probleem o S29 4 Zwart schijven op 7 12 17 19 22 29 dam 47 I Wit sQhyven op 21 2Ö 8 3 32 34 38 40 4a Oplossing varf Probleem No tft Wit speelt 48 43 t T 22 88 27 j 0 46 45 3 Probleem A 826 Wft speelt SI 27 28 22 26 21 3ï 26 m c8 21 lA SS lS BINNENLAND Naar Amerika voor ƒ 3H5 V Utopie Het reizen goedkooper dan ooit Anehka Voor velen een droom dae droom moejt blijven door dg b jge ko en aan een btzoek vcil ondeu Vmei ika Tliane te bezopen voor een beding dat aanniei kelijk beneden de vierhonderd gulden bhjfU Wie liad dat ooit l unn n denken Maar het reizen u goedkoliïMt dan ooit Than 14 de nieuwe wertld het land der contrasten der onbegienttde mogelijkheden voor velen bereikbaai geweiden Amerika Spreken wij dit woord uit dan rijst voor oiia op het beeld van het wolkenkrabber illiouet zooveel in tijdsciiriJten gezien Ne w York K Het doel van onze 1 eizen het profotype an de AnierUtaatische Htad New Yoik zal r zijn wonderen toonen Op twee lijden en op twee wijzen ateit le Ned Retóvereeniging dit jaar de mogelijkheid de Metropolis te aansohouwen open D ceiste reifl met de DeuLflchland van de HambuigAiiierika Line en de andere loeiis enrew met het vlaggej chip der Nedexlanddchc vloot de 8talendani van onze nationale Sctieepvaartinaatachappij Üe Holland Amerika Lijn Hi t programma van de eerste rei verrL becn reeds in het vorig nummer van Reizen en Tiekken het weekblad vtm de Ned KeirtvereeniKing luerfender drukken wij het piograinma van dö Stat ndain rei8 af Met de Statendam naar AmeriUl At comodatie 3e kla sse met iw en k atr wnter van 29 Juh tut en met 21 AuguLsus Aaiivangftpunt Kotterdum eindpunt Rotterdam Heurtom f 385 Leider Dr Jan C L Zuydi rhiif Aleer en Boöchlaon 105 Kijkdum Heknojit piograniina 29 Juli Vertrek an Rotterdam per s Statendam WüüO toiit der HoUii4 d Anrika lijn uh Aan ooj eu van Boulogne AanItxjpeu van bouüiampton Juli t ni 6 Aiigufitus Op zee 7 Augustus Ontfitheping en naar hetllote rf Middag i rondvaait van enkelemen difor de groote havens van New York Geviiren iwi dt londoiii KIunhattanNoitli Ea iL en H lem river Bezichtiging van degioo choliavenwerken Overweldigend uit zioht op het wofkenkrabbei silhouet van NewYork s Avondft wandeling door liet Tlieaferduttiict ovei de Gieat Whit e Way d6 gioot tte kictilreelame ter wereld Dawp aansluitend bezoek aan het Roxy lliofmop pailetó g Augustus Autotocht door üroot Nbw York De belangnjfcte bezienawaiardighedeif van deze stad ziet meii op de n toctit Fiftli Avenue RiVeraide Drive Grant s Tomb Bezoek aan de Coliimbia U versileit en omJigende studenHenwijk City Huil Cliry ler WoolworthijEmpire Slate bingei Ufiildiqgs a andere groote gatxmw a Brooklyn Ag uaj iuin In den namiddag Clijj n ilown Io s Hoitóe en Old Bowery Mia 9 Augustu ti Morgen s reis naar Edge waU i met bezoek dan de nieuwe Foid VjitomobUjl Fabriek Jiet wcik aan de looponde band Zoo mogelijk bezichtiging van bt t leusaclitige Yaukee StadiSB ö Muldagö uiietiipjc naar het ieebad Co ii viöiiuul jj 10 Augustus Dagtocht op de Hudsonnvier laai de l aü aden naar Westpomt s Avtfiwat te ug langa Bear Mountain Indian j oifti en de bekende Sing bing 11 ugii3tii fe s Morgens bezoek aan deK wèldigt jjtatiuns eiiiplacementen van NewYoik Central Unes en van de Peniieylviuiia Railroad Middags wandeling door de Aad metbt zoek aan een gioot warenhuis 12 AugusAu b Morgens bezoek aan Natuurhistoiiecii Museum en aan het Metropolita Museum s Middags vnj s Avonds infidieplng oplifi j Statendam 13 Augustus Vertrek van het s s Slaten ian 21 Ayjufitiis Aankomst te Rotterdam In de rei som vaii deze rei die onder H r deskunctige leiding wordt uitgevoerd jhegiepen Zeereis fi de StBtendam igj Holland Aineriika jijn in uitatekendê 3e kiaese hutten voorzien van warm eh Jtoud trocmend water Volledig pension aan boord Hotel aocontmodatie in goed hot l wAni rikk Kan iers met w en k strooniennwater Völl ig pension 3 Alle fodien 4 Alle excureie aangege vj n in het prooi ainina 1 hagageveraekering ongeval lei verzekering Piuctiach komt het dus hier op neer d bij deze reia evenaJelnj eüce andere reia d NKV alle Ijosten m de reissom zijn bfr grepen en men dua uitsluJtand nog uitgaven ln cfl voor consumptie en inkoopen t Rotterdams misère ii eyfers SUtistJf Mrab K V k over het rite twartdkl van 193 Teruggang lover bgna aUe Hnie De door de K ier van KWpifandel teRotierdani uitggg en tatiatiek van UMtie ntijverheia en verkeef van Botteidam vet het eerste kwartaal van 1832 geeft eenernstigen achteruitgang van bijna aile cijfers te zien Heb aantal der zeeschq en die den Niea wen Waterweg gedurende het eewte kw taal van 1930 zijn binnengeloodab heeft 2 669 bedragen j 3 177 het aantal der Rotterdam beaoekende zeeacheperi 2 448 v j 2 742 rpebende 3 660 078 too netto v j4 439 124 Tn de haVeoia tanga P Nieuwen Waterweg beöeyena te Dprdredit vonn d te zaïxieo de seehavena in de BijnMa delU zijn ifa hei gébeoi bliinflngekom Ifn de reiskoffer Aipirin T IbMtM wwtt op r ItlHt U h t bijxondcr Imr h Mvaar f kouvaHwi Woof last zalfe dSAr de bijzonder iobool ali acheideu huishoudentje bü l ze golegenhndiegei goedkooper u dan d optaibtJe wat buitengeiwoon relief g ven al meer De ohriateüjke radto leergangen zijn vut gezien Zyn vrouw wsus toch wel handig en geio en in een Alop Wel gingen de adiooL I vindinfruk uitzendingen door D belangen van de Diner dat opgediend werd door het Hervormeden in do Wieringemneer op on dienstmelBJe van een bevriende famiUe wa derwij ebied zijn vertókerd Een süditmg f eel gezellig eu heeft reeds een sdhooltje g tiaht op gema g jj i i j mgang Een heel ander tigd neutraal hell aid vlak dat atrak kan uitisv hieten in differente belijndg gelegenheden In 1931 moesten ioat de Ckmimiaaie van Beioep gehandhaafd worden 7 ontsla gen wegens I oidieffiug der betrekking en 2 wegenfl ongesohiktbeid Over de aai angige menach dan op het kantoor Jammer dat toei Willem hem aan het desurt toen eemgopdeweren Catootje zi even verwyderd had pro beerde te polsen over de nw elgkhcid van c B alarisverhooging zft energieke pogingen 2 959 zeeschepen v j 3 384 jnetende U7ft003 tons netto V j 5 546 862 en uitgegaan 2 939 zeeschepen v j 3 395 metende 4 327 218 tona netto v j 6 546 94lK Het aandt cl van Rotterdam in de echeeiJvaArt op bet geheelb Koninkrijk ia g daald t 47 78 pet van het aantal der adieipea v j 4fl 4 pet en 53 73 pet van Jiun inhoud j 54 72 pet liolterdam werd bezoalit door rond 49 600 l innen Cliepen met een draagvermogen vin 9 U20 Ü00 tons v 52 500 schepen met UÜilü tXlO tenfl Het Sj oedeienvervoer Over Rotterdam i e encin zeer achteruig aan Het vervoerIer e heelt in het eerste kwarioal van 1932 bedragen 5 100 016 one v j 7 407 895 lone Het totale goederenvervoer over alleliaveiiri in de Itijn Maaa detta van l ordtecht Zwijndi eftht tot aee heeft bedragen5ffil 526 ton v j 8 795 474 tons Ook hetperaon en verkeer over zee heeft geleden Inl eide lichtingen te zamen heeft heti 29 143 rcfzigcrfa omvat v j 36 470 y Opgelegd waren in lonae haveir op 31 Maart 1932 107 cbepen metende 463 996 1003 bruto op 31 Maart 1931 68 schepen niöttnde 263 844 tons bruto Hiervan waren te R ttterdani gedoniicilieerd op 31 Maart 1932 67 zeeschepen metende 266 088 tons bruto op 31 Itfaart 1931 37 schepen metende 185072 tons bruto De bouw van iseeschepen heeft een eer öiapjwjn Itjd beleefd ia iii het eerate I kwartaal van 1932 voor zoover betreft handeUvasrtuigen van 1 X ton bruto en I wetswijziging wordt gezegd dat vooral aletuitten op even energieke afweer Geenuniïornie 46Leeriingen eohaAl nog heel wat zaken aan het diner meende de cHef Zoobeweging zal verwekken maar ola het dat Willem toen de chef eindelijk vertrokmoet dan moet et en aanvaarden ook ij ken was zijn vrouw moest meedeelen datde moeilijke taak j hij tot dusver gefaald had Tot zijn ver De hoop dat 1931 zou brengen een krach wondering nam Catootje deze medede ling tigen vooruitgang op het gebied van be gelaten op aarechoolonderwijö is geeoaüna in vervulling g aan gebied heerscht stilstand VT De rekening en verantwoording van den penningmeester den heer C W F baTMi Maekay Nimflpeet sluit m uitgaaf en ontvangst op f 122 496 47 Onder de ontvangaten komen voor heffingëti van de aohoolbefituren f 13 256 90 contributie leden e a f 731 63 rente en aflosamg f 3186 92 huur 40 10 uitgelote obligaties f 2019 23 I Onder de ui gaven zijn vermeld Maandblad School en Wet f 19a3 78 inspecüe f 2305 11 administratie f 1968 61 vergaderingen 2272 69 na examena f 458 24 O v B f 82 fondsen f 12 302 36 drukwerk oontributie f 2230 27 Op de baJana komt voor een effectenbezit van f 40 80196 de Herv Kweek hool te Zwolle met Jnyentan 38 000 leening Kweek scliool LeeuVi den f ÉÊCfi idem Hoen ibroek en iBïlioeum f 547 ld Gendringen 8OO id Duivendreciit 900 Tweniaehe Bank Spftarbank en Je kunt hem nu best morgen of desnoods n dagje later er over aanspreken De eerste stap ia gedaan meende zy Twee dagen later begon de chef over het onderwerp dat Haakstra zoo na aan het hart lag te spreken t Ziet er keurig by jullie uit Haakstra zei hy En t was n eoht gezellig fijndinertje JeiÉnoet vooral je vrouvf nog eens m n compliment erover maken die dmgen vergeet ik zoo lioht Nou zal t kinnen dacht Haak vtra En hy had g ed geraden Hoor een3 Haaltstra zei de chef terwyl hy heip n sigaar uit zijn koker lietopsteken k had allang gedacht je bentnu al heel wat jaartjes op t kantoor enJe satans is beslist niet te hoog voor watJe pre steert Maar ronduit gezegd hetheeft me getroffen hoe schitterend je vrouwzich met betrekkelyk beperkt middelei er doorheen weet te slaan enne ife tijden zijn slecht Je zult dus nog n poosje geuuld moeten hebben wat verhooging betreft Vrouweniitt LUCHTVAART Nieuwe luchttaxi bij de K L M Ue K L M heeft dezer dagen een nJeuw luxi vliegtuig in gebruik genomen Hel 1 een uiacliine van het type F K 43 gebouwd dooi den oonsti ucleur F Koolhoven die retxtti vioeger een dergelijke luoobine vool den Amerikaan Van I ear Black bouwde deze maclune i echter later aan Frankrijk verkoenit Het vliegtuig biedt jilaats aan 4 per ionen en ls uitgerust met een üipsymotoi van 110 V K welke het en krui ianelheni geven van 165 K M er uur en een majcimum snelheid van 186 K M per uur Het is veid r voorzien van dubbele besturing waardo pr het tevens bijzóndei geschikt Is aJti lesi vliegtuig voor verkeerevhegera het vli ïuig zal dan ook als zoodanig dienst doen bij de toekometige vliegers die thang in de opleiding zijn Het onderdeel v an het vliegt Ag ia van si eci le constructicl de wielen zijn voorzien vun laagdrukbaodeu en wielremmen Deze wielremmen zijn aangesloten op het voeteaibtuur Mede door aanwezigheid van een staartwiel ifl bet vliegtuig op den grond even beetuu baar aJe eea automobiel Door al deze technieohe voorzieningen en door O L E ü BdtiokbMkerö in het landtogagcstel heeft de machine bij de landing oen ti T korten uitloop en ig daardoor uiterst ge chikti woor het londeu en o tijgen op kleme vliegvelden Door zijn laag motorvermogen zijii d bediijfskoeten uiterat gering waardoft dit vli tuig geëikt is voor het uitvoeren van taxilvluohten De o faig pU verkeenrlieger 1 M wy vernemen heeft de opleidingii Rstuurder van verkeers üegtuigen ann e kweefc ahool voor de zeevaart te Am e dam welke in Januari van dit jaar met 4 adspuanten i voortgeaet een bevredigeijd verloi p Ook dit jaar zullen wederom jojngeiieden in de galegenbeid woVden gesteld deze wijze van opleidmg tol verkeeravjli er te volgen Zij die daarvoor belanetelling hebben zullen goed door W BATENBURG Ik zou wel eens willen wetejv of hügrooter geen enkel BchiD op al apeL geaBt my zoo afscheepte t Komt eenvoudig omop 31 Maart 1932 iwaren in aanbouw 2 mo dat je hem niet aandurft lor wbepeiij metsende 10 000 ton bruto en Weea nu eens verstandig vrouw Als ötdomschepen meterfBe 200 ton bruto op er iemand is die hard 4erkt op t kïntoor il Maart 1951 8 motorbdiepen metende ben ik iet En te blent om hem om opslag 63 123 ton bruto en l atoomfloliip groot te vragen ben ik zeker niet Maar k heb 266 ton bruto geen lust met de kous op den kop thuis te Hel gemeentelijke havengeld voor zee komen Ik spiegel me liever zacht aan nWhep n heijft m het eerste kwartaal van ander dan mezelf tdatooten Pieters kreeg 1932 opgebracht f 920 694 80 vorig jaar gew90n te aatwoord dat als z n f 1116 676 78 t salaris heb niet h vi f hij geruH n ander baantje kon zoeken I Nou ja Pieters Je zegt zelf altijd dat t een lyntrekker is Dat ia hij ook maar al hy eeM watbehoorlijk betaald kreeg zou hy ook welandera zyn Laten we er niet verdfer over spreken Willem Als ik in joufw plaata was Noü wat dan Mevrouw vHaakstra bleef even t si ntwtoid sohutdi Ze dachjt na toen met plotselinge overtuiging 1 Ik ben ir Je zegt dat hy je op t kantoor altyd inscheept als je over je eigen belangen wit gaan spreken dan heeft hij t immers opeens e g druk Zeker Hij laat Je nooit uitspreken Goed faat hem hier komen Haakstra keelt of hij aan t gezonde ver stand van zijn vrouw twijfelde De manier waarop hy haar i keek liet dit duideiyk doorschemeren Gepiqueerd herpam zy Toe sta mg niet zoo aan te gapen Ikweet wat ik wil Vraag hem hierJjbi eten zoodra je daartop gelegenheid hebt Ie bent turig genoeg in de firma werkzaam om daargeen gek figuur meê te maken Telefoneereven als h ja zegt Menaoh je bent t Gesprek nam n oogenbtik n zeer heftige wending Maar Catoktje bleef ditmaal een t ericht dat binnenkort in de StaataafuroDt zal verschijnen op haar stuk staan en t eind van t lied doen te letten op was dat em haaf l eloofde den chef nog dienzeLfden dag te zullen inviteeren Zy RECHtSZAl FailUaeement van de firma Gebr Miedema Gisteren heeft de rechtbank te Leeuwa den failliet verklaard de firma Öebr Miedeiii aardappelhandel te St Jaoobi ParoOliie en liaar led i J G Miedema en B fl Miedeoia beiden aldaar Curatoren zijn mr F C Stoop eu mr t P Hoogland te Leeuwarden Eechter commiasadris 10 mr J F van Beeok Calkoen Niiar iwij vernemeil sehuiltl de oorzaak van de déconfiture van de firma die voorleen een zeer bloeiende handel m aardappelen voornamelijk pootaardappelen dreef en die zich ee n wereldnaam had verworvöi in de ometandigheidV dat de gebroeders Miedema in aüertei ondeinenungen vooral m Frankrijk betrokken waren gerant die poote tekorten opleverden Al deze zaken zijn nooit scherp gescheiden gebleven en verr illeiftjh transacties loopen als eenon ontwar baanBlu wen door elkaar Reeds geMimén trjd geleden had de heerP Djjketra een der firmaoten die ttch met d jedrijf4voermg niet kon vereenigen zich uit de firmt teruggetrokken De lieerDijkHtra heeft tolp nog getracht de zaSenuvei te nemen door oprichting van eennaamlooze vennootechap maar bleekjf datzoowel in binnen al In heb buitenland nog allerlei tot dusver Voor henv verzwegen beirtonden onttrok hij zich verder aan dkTSShk Vowtdurend Werdeti bij de rechtbank fa Ni genDentsaasvragen aanhiogig gednaakt do r J de betrokkïpnea tolde overtuiging Ium d dat dat faalliMement tooh nieti zodi uitwerken troïiken zij huh aanvra weer in Giateren E jn echter tWee crediteuren bij hun aamvra n blijven persisteeren met het gevolg dat hetf ilHasement moest worden uitgetpeoken Het totale defidi zal ou reer een half millioen gulden bedrafCD D heer P Miedema reraoekt i4 Fxiuikrijk uuM o yaa btUl f zou wel zorgen dat J 8t ed figuur maak teit en o fc den zaditen wenk in de richting van aalari3verho Bin zo zÜ wel geven Het toeval wilde dat de chef dien middag in de stad dacht te gaan dineeren daar zijn vrouw op rei was To Haakstra dan ook na lanee aarzeling hakkelend met zyn invitatie voor deA dag kwam tond hij zelf bijna beteuterd te kyken daj de chef hem n et alleen niet op gtaanden voet met z n blik vernietigde maar na n korte aarzeling de invitatie aannami Oeheel overatuiir van j zettiuwen bracht hy den middag aan zyi ƒ lesaenaar door De collega s wisten niet hoe ze t hadden toen hü hun in alle bescheidehheid het groote hieuws mededeelde Eidtelen lieten wij duidely doowchemeren dat by hen tiwyfet aan de deugdelqkheid van ïijn geestvennogena was ingetreden Berst toen dé ohêf om 5 uur sariuen met Haakstra het kantoor verliet en de richting van dien woning insloeg Jurachten zy de noodige rectificatie in hun oordeel aan Toen Haalistra de deur van zyfi besc idenwonih g opende yieleh hem direct twee jen op n wkuri e looper h ad de plaats igenomen van t vale artakel dat tot dus ilgemeenp vergader van de VereraiigiVig ver de trap bede rt had en over dien n ongekendien welstand getuigenden traploo per daalde een in n wolk van fyne stiffen gehulde dame naar beneden ter begroetirw van den gast zgn vroww in n toilet je Itfo gedistingeerd la hy haar nog nooit had zien dragen In de huiskamer waren ook de noodige verraeuwingen en verbeteringen tot stind getracht sn t servies dat mi juist tot dien dag niet het r kste onderdeel van het htHBhouden was geweest was eenvoudig scUtterand Wa r had ze het vandaan gehualdt Langzanjeriiaad drong t P b t t hem door dat het allemaal oude lïek nden tiien Bq familieleden en kennisaeA had WC ir Volk sondertivije Vijlgena heT jaar yfemeht bedroef het ainta 1 aangeslotenWholen 31 Dec 1931 489 31 Dec 19 510 ij gekomen zijn 18 ovengekomen J fl2g6f Mi 1 ctiool Het eerste kVirtsAl van ditJ ttr zijn Pr nog bijgekomen scholen te Uit Worn Coe orden ovengekornen GrevenHcht Leldfc Gertdt Opende 8o iuJne loot OoUnar um Gewezen wordt h het feit doA wi er voor CV O niet geinaklfielljker opworflt De regeering öit in verlegenheid enïou er liever geen laaien bij hebhen Nien w scholen behoeven n geen Vermeerde i vBi lastenjte zijn voor Rijk of gemeefi Overal wakr ij eo cQwnbare oïhool kunnen y ai£ n y venniiHl nD clj dto fitf dfe vertchUlende voomerpui ïfjn be r VERHUIZINGEN en EXPEDITIE Brudvrija Bergplaatsen VOLLE GARANTIE LA iE PRIJZEN EIGEN AUTODIENST op LEIDEN n HAARLEM en UMl IDEN over Bodegraven Alfen Koudekeik 2 tei woude Leiden GegstKeest Sassenheim Lisse Hillegom Bennebrocl Heemstede Haarlem IJmuiden GOEDEREN WORDEN AFGEHAALD Beleefd aanbevelend L N POLDERVAART TELE 14 TURFMARKT 1 GOIDA Mevrouw likiiitOiiiiiittitiizitliiiiili Vraagt dan de verlaagde prüscourant en rergelqk deze met andere SPECIAAL AANBEVOLEN ons BLANK VET KALFSVLEESCH Hoogachtend TEEKENS ModelslagirIJ LANGE TIENDEWEG 49 TELKF 2094 Allerwege bekroond met gouden en zilveren medailles plus zilveren beker als Kampioensprtjs Ooudi L O Ruften i RABETHSTRAAT 48 TELEFOON 2202 ACCOUNTANT EN BELASTINGADVISEUR Relastingadviezen bu voorkeur Maandagnavonds 8 lO uur BELASTING AANGIFTE 1932 193 3 Albert Heijn s Bessensap HEERLIJK VERFRISSCHEND Uitmuntend van kwfüiteit en smaak GRATIS EEN POND GRIE MEEL bU aankoop tegelijk van 2 fleschje BESSENSAP a 14 et per fleschje AUeen van ZATERDAG U tot en met VRIJDAG 17 JUNI a s LOSSE THEE pei ona 14 t LOSSE KOFFIE 3 pond voor 100 1ste kwal WITTESUIKEE per pond 18 2r 27 X 27 18 8S 65 tl 13 ZELFRIJZEND BAKMEEL 2 pak voor JAM pot gi atis per pondspOt PINDAKAAS per groote flacon VOLVETTE CX UDSCHE KAAS pev pond PRIMA LBIDSCHE KAAS ROODE ZALMJohn West per groot blik SLAOLIE Giudmerk per groote flesch TAFEI AZIJN f ZAAN SCHE MOLEN BISCUIT per pond 25 t per blik ruim 300 biscuits 67 t SUCCES WAFELEN per Va pond 19 Ct IJSBONBONS TOSCA s Va V MOCCASTAAFJES 2 onsfrooi 2 CORONABÖNBONS 3 2 1 NOOTMUSCAAT per On 15 Ct X 19 MARGARINE per pond i RIMA MELANGE ZUIV EK RUNDVET 1 Nulde Zomer omt Trek leder naar de Plassen 1 Iet WateripoirtMÏtoen i weer geltoraen Bezoekt ttians de Eeeuwijkaehe en SluipwÜksche Plasaen en laat U daarbU voorlichten door tiet fraai uitKevoeM wtrkje DE REEUWIJKSCHEI EN SLUIPWIJKSCHE PLiirSSEN I door Dr A SCHEYGROND TWEEDE herzieneldnik geniustreenl met 2 ILLUSTRATIES naar foto i en penteekeningen beneveAs een duidelijke KAART Vïn het Pla sengebied PRIJS f 0 50 BEOORDEELINGEN VAN DEN TWEEDEN DRUlJj Wij kunnen wei niet andeti dan dit Iwekje ten warmste aar eviilefc Wj wenaclien liet te zien in de lianden van alle belangstellenden maar in de eerste plaat m dio van alle Gou enaaral Maandblad Ned Ver vat Uuiivrouv en afd Gtruda JJeie brochure ia geachreven om propaganda te maken tegen het plan van droogieiging dier pisssen en heeft haar doel bereikt Haar afgezien hiervan i ilj een belangrijk zeertgwd geschreven stuk werk t welk iedereen met genoegen en met tonder vrucht kan lézen Vooreerst het hoofdstuk over l et ontstaan der plHasen historisch interessant daarna een pleidooi voor het behoud van die wateren en een beschrijving van hajir flora en fauna over de tedrijven die er werden en log wo de uitgeoefend en de waarda der plassen ala oord vaa ontspanning De schrjver heelt ir inderdaad alles van gezegd wat gezegd kon worden en heeft buitendich t JB betoog opgMuiiterd d ior een keur van vele photo s en kleine schetsen alsmede een kaart van het betrokken gebied De ornithologie neemt een ruim deal in beslag Dr R Baron Snouckaert van Schauburg tn oiaaan der Club van Ned Vngelku idiatn T VerkrUgbaar in eiken boekhandel en bU de Uitgaven A BRINKMAN ZOON te Gnnda