Goudsche Courant, donderdag 23 juni 1932

O 18018 Een N V UtrechtscheHypotheekbank geheel ander mensch Reserves f 1526 672 66 IN WEINIGE MINUTEN HOE GEVOELT GU U I Uw energie verbruikt Gevoelt ü zich vermoeid Is U met in orde Gi hebt Vitaminen t en de vlugge hulp van U Irving 8 Cisr Tamine f j ooodig Dat zal U in staat stefTen al Uw werk weder met nieuwe lust te ondernemen DE BANK stelt beschikbaar 5 pandbpleven St 99 7 in stukken van ƒ 1000 ƒ 500 en ƒ 100 De Du ectie Mr A J S VAN LIER Mr P R HOORWE t Verzomeh de bocda mci Gesponnen Tmn geluupi uit de zijkanten onzer cartons iQ iKbbcQ wurde The Shfnlded Wheat C Ltd Agentschap Nederlaild L Aixliies9e Kadioweg 3 Amsterdam a TelefiionS3i3 Abonneert U op dit Blad Ge tl OU wd M G VAN STAPELE UTRBCHT cand notatis en TRUUS MANOTH Pandbrieven f 61 000 000 De Heer en Mevrouw van StapelcManoth betuigen mede namens wederandsche familie hun harteliiken dank voor de vele hklken van beUuKstelling bi hun huwel k ondei vonden Hilveisum 22 Juni 1982 JONGEMAN vraagt Net Kosthuis geen beroeps 8 Brieven onder No 2430 Bui eau Goudsche Couiant Markt 31 HUIZEN TE KOOP GEVRAAGD liefst weekwoningen Brieven met uiteiste pr sopgaveNo 4113 Advertentie Centi ale W m haven 85 Rotterdam 10 ZONNESTRAAL VI aagt DAMESENHEEIIENvnrile COLLECTE op Zaterdag 25 Juni Aanmelding VRIJDAG 24 JUNIHALF NEGEN Bovenzaal BlauweKruis 20 CESPONNEN TARWE Wordt nooit oudbakken Altyd smakelyk met kaas Wanneep tü de Wortelboer a Kruiden of Wor telboer a Pillen nog met gebruikt hebt probeert ze dan eena Gjj zul werkelyk tevreden zrjn over de heilzame uitwerking Reeds duizend n hebben er baat door gevonden tege trage ontlasting slechte spiisver tering gebrek aan eetlust slym hoest koortaigheid gevatte koude influenza gal en maaglyden hoofdpyn duizeligheid onzuiver bloed huiduitslag verstopping enz Wortelboers Kruiden 60 cent p rpakje Wortelboer s Pillen 60 centper doos 3 doozen ƒ ï 70 Overal verkrugbaar Uw vestzak Is dJichfbil Voor degenen die het met zelf oon den ti ve voelen lijkt het of de crisis geen slachton rs maakt maar y onneer ge nagaat dot een paar honderdduizend menschen naar werk verlangt zonder het te kunnen kri c Qn dan moogt ge Uw behaaglijken stoel en Uw qezellige kamer wel dubbel op pri s stellen Het Nationaal Crisis Comité doet een beroep op U om mee te helpen voor die gedeelten van het land waar de nood niet alleen door de pTaatseli ke comité s kan worden gelenigd Als ge rekeninghouder zi t bi den Posfrheque en Girodienst don behoeft ge de machtiging die U dezer dogen is toegezonden moor in te vullen om maandel ks enkele guty ens automatisch van Uw rekening te dot n ofschriiven op y nummer 186000 Toe geef een paar guldenl f Wanneer ge geen rekeninghouder zijt loop dan morgen l even naar het Postkantoor en stort op 186 000 het bedrag y dat ge kunt missen Stel het met uit want er zi n er velen die op Uw hulp wachten 186 000 Stypen N V Amst Sfereo Inr JOS NEVE Cliche Alg Cliché Industrie GIRO Gist Tamine helpt bij ZINUWPUN M 5 15 MIN HOOFOnJN lil 3 IS MIN DEPIESUI In to 30 MIN NeMUACHTIOHEtO m 10 30 MIN INDIOEine In 19 30 MIN HAPILOOSHEID tn 30 60 MIN HEUMAHEK b 34 UUR VEUTOfPINO Iff 36 UUR ONZUIVER BLOED in 36 UUR ILOCDARMOfDE in 36 41 UUR Geen genezing geen betaling Xmp lcick fu F0 79 Iidita U u het lebrnlk hierru f i TerbetcriBf b ipatrt tnii Ml Ju de Mife veryaUMr ei wi iinn U mmguti Uw feN len Bq lilt ApMbcken DrwfiitM ia bcMe fu F O 7S F 1 SS M F 3 Gist is Leven ALLES WAT GIJ NOODIG HEBT van drukwerk voor Uw bedrijf voor Uw Vereeniging voor Uw particulier gebruik het kleinste en het grootste ook bét fijnste kleurenwerk ons bedrijf is in staat het te maken fraai van uitvoering billijk in prijs en vlug geleverd DRUKKER IJ A BRINKMAN Zn HET BESTE ADRES TELEFOON 2745 Bedriegelijke namaak Da alom bdcande BULLDOG hokken wordsn heden zóó nagemaakt dot man het ver schil alleen door den r kon ondartcheidMi Vitt M erechll bedroagt slechts enni centen doch na eenige dagen reeds bemerkt men het enorme verschil ui kwaliteit Laot U dus geen onbekend meHt aan prat6n otszi nde net zoogoed Waarschuwing Ook het echte Wood MiliM rubberieder kan nooit ver vangen worden door de gewone soorten plaatrubber Het fieeft U de grootste besparing s absoluut antisliftping en minstens S a maal sterker dan leder Let op het rqnde stempel en den naami CedM en flULLDOG hakken Wood MiIne1±r 71 JaargMit Dondepdag 88tJuni 1838 eOllMlHË COUMXT NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOE NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SOOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUL bN epg Dit blad verschijnt dggelijksbehalve op Zon cnFecstdagcn ABONNi MENlSPRUS per kwartaal ƒ 2 25 per weelt 17 cent met ZondagsblKl r kwartaal ƒ 2 90 pfir week 22 cant overal waw de bezorging per looper geichledt y ranco per post per kwartaal ƒ 6 15 met ZomUigiiblad ƒ 3 80 Abonnementen worden dagelyks aangenomen aan ona Bureau MARKT Si GOUDA by onze agenten en ioopera den boekhandel en de postksntorea Onze bureaux zyn dagelyka geopend van 9 uur Adminiiatratie en B dactie Tewi Interc 2745 Postrekening 48400 ADVERTëNTIEPBUS Uit Goods en omstreken tbehooniide tot dan baiorgkziiic l g regels ƒ 130 elke regel me ƒ 0 26 Van buiten Gouda en dan besorgkriag 6 r gels ƒ 1 o elke regel meer ƒ O 30 AdvertentUin in bet Zaterdagnnmmer 20 lyslag op den pi s Liafdadigiieula sdvertentkai da helft van d n pr s iNGfc ZONDbN MtiDJi uii UfiGEN 1 4 regels ƒ 2 elke regel maar ƒ 0 60 Op ae voorpagina 50 A hooger Gewone advertentien en ingezonden mededeelingun by contract tot saer gereducear a prua Groote lettez en randen worden berekend naar plaataniUDte Advertentien kunnen worden ingeionden door tusachenkomat van soliada Boakbandtiisren Advertentiebureuji en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zqn mgekomen tenemde vito opname vertekerd ta ifln derhawMing aan onder dit pnncipieel voor behoud De Fransche regeering heeft de be wapeiuog reeds verder teruggebracht dan waartoe het Amerikaansche voorstel voor iet Het DHiUche standpunt De leider der ihiitache ontwapen ngsdeie Ambassadeur Gibson verklaarde vervol gens dat de Amenkaaniehe regeermg op grond van het Hooverplan bereid is onver wyld af te zien van SO 000 ton nieuwe vloot ruimte voorts 1000 s ukken zwaar gpschut en 900 tanks en iOO bombardementflyliegtui gen te vernietigen en hy beemdigde d metiachen een leger toe CBtaan van lOOOOd man T De Aint ukaan che regeering telt Jer hat e voor dat alle stiien ala strydkiaeli ten welke aan de eischin van polit e orga lusatie voUo aanneni n een leger dat in verhouding staat tot da in Duitschland en de ovenge staten toegeiftaiK strydkrachten evenwel zullen voor rte koloniale mogendhe den zekert wyzigingen worden ajuigebracht waarby rekeniiif zal worden gehou den met de Uzondere belangen deser stateBk Op het gebied van Ik militaire luchtvaart stelt d 4 ® geenng de volkomen a haffing der bom bardementsvliegtuigen i wr Op deze wyze zou het beakt van vliegtaigen welke zouder kunnen worden toegepaft te en de civiek bevolking onmogelyk wifrden gemaakt Op het gebied der vlootbewaye ning stelt de Amenkawsche regeering de verlaging voor der göhiele tonnage an liniesohepen met een dafce der tonnage van vliegtiugmoedersohagien kruisers tor pedojagers met een vieftie en der tonnage van de onderzeebeoten iftet een derde in geen geval mag e staat meer dan 35 000 ton aan ondeneeiooten bezitten Voor de vyf belaiyprijls miritieiiie nio gendheden heeft het Verdrag an Washing Hoovers boodschap aan de Ontwapeningsconferentie Een bezuiniging van milfiarden voorleung van Hoovers boodschap met de i aUe Nadolny verklaardt dat de Uuitaün verklaring dat de Amenkaamsthe delegatie regeenng met zeer groote belangstelling en zich ter beschikking stelt van alle overige bisondere bevredigutg beeft kenm geno delegaties ter fine van nadert toelichting aien van de ontwapemiigsvoorstsllen van De Vereemgde Staten aldut Gibson zyn president Hoover De conferentie aldus Na evenwel besloten vergaande malerieeie dolnj moet zich gelukkig achten met dU Afschaffing van tanks chemische oorlogiwapenen en zware artlllaria Alle Staten een politleleger Gelukwenschen van Engeland nieuwe initiatief van den president der Vereenigde uitaten in het bizonder juichte Nadolny het pnnupe der noodzatoLukheid van versterking der verdediging en van verraindermg dei aanvalM apaciteit van de ataten toe Italië keurt het voorstel van Hoever olivo tfwaardetuk goed De Itaiiaansche minister van buitenland sche zaken Grandi verklaarde dat de Ita liaansche regeenng onbeperkt onvoorwaar offem te brengen m de belangrykflt bevia peningasoorten binnen bet kader van een wereldontwapeningsprogram en zvJn er van overtuigd dat ook alle overige mogendhe den dezelfde grootsche offers zullen willen brengen Het Britache standpunt Na voorlezing van het Ontwapenmgsplan van den president der Vereemgde Stalen legde allereerst de Bntsche minaster van Frankrijk sceptisch Italië keurt de voorstellen onvoorwaardeluk goed Dit program sou voor em dvak van tien jaren ten mmste een bezuiniging geven van tien milliard dollars De Amenkaansche regeenng stelt de volgende vyf punten voor welke bcaliasend moeten zyn voor de verdere behandeling an het Ontwapemngsprobleem 1 1 De waarde van het BnandKellogg pact bestaat in het feit dat de staten zyii overeengekomen hun wapenen slechts te ge fcruiken voor hun nationale verdediging 2 Er moet gestreefd worden naar vei laging der bewapening niet alleen door ver mindeiMig van den stand der bewapening tnaar ook door de vergrooting der krachten voor de nationale verdediging als gevolg van de vermindenng der aanvalswapenen 3 De bewapening staat in weatrzydsche verliouding tot elkander Daarom moet de bewapeningsvemiiiidenng proportioneel ge schieden 4 De Tefadnderbig der tftW kpening moet voorzichtig en contpeet worden awn gebracht en raoet leiden tot een vvaarach tige econoniiache verlichting 5 De bewapeniD n te land ter zee en m denJucht zyn de drie grootste kwesties welke TOhandeld moeten orden Zy hangen ten nauwste met elkander samen en kunnen juet afïonderlyk worden behandeld Uitgaande van deze principes stelt de Amerikaansche regeering vermindering voor van alle bewapeningen met een derde Op het gebied van de bewapening te land stelt de Amenkaauache regee ring voor het reeds by de conferentie ingediende voorstel aan te nemen waarbij een volkomen afschaffing der tanks chemi sthe oorlogswapenen en zwaar geschut wordt geeischt voorts een verlaging met een derde van alle landlegers weike uitgaan boven het karakter van politietroepen De bepalingen van het Verdrag van VersaiUtB en de ovenge vredesverdragen hebben reeds dg bewapetungen van Duilsch Idiid Oofatenryk Hongarye en Bulgarye teruggebracht tot een stand welke in over eeUfltenimiiig ig met de eischen oor handhaving van de bimienlandsche orde in deze landen Op deze wyze is Duitschland dat een bevolking heeft viin 65 miliioen De Ontwapeningsconferentie te Gemjve i vertoonde na wekenlange rust giateren weer het beeld van een zeer grooteu dag In de zaal heerschte by de opening groute opgewondenheid mt a sche Zaken ir hn nnon een a sc e nn 7 verklaruig af waann iiy wees op de bui tj n ch iraeriw verklaruig tengewone beteeken van het Amenkaan the plan en de Anierikaanet he rtgeeruig gelukwenschte met dezen stap I Simon zette vervolgen in diplomaütke i vorm het cntische standpunt der Bntsche rtgeenng uiteen De particuliere Itt pre kingen welke thans worden gevoerd aldus nliaansche plan De Itaiiaansche regeeriog stelt aiüh by de ontwapeningskwestie op de vulgende pnncipen Volkomwn afschaffing van het zware ge schut en het tankwapen Verlaging der troepeneffectleveü volgeiw de methoden van bet verdrag van Versall les Volkomen afschaffing der bombarde mentsvLiegtuigen Verbod bommen neer t werpen Afaohaffing van d chemisohen en g s oorlog De Itaiiaansche regeenng stemt evenzeer toe in de vlootvoorstellen De redevoenng van Grandi werd mat atormachtig applaus begroet terwyl de verklanngen van Shnon en Paul Boncour k el werden ontvangen De duidelyke en moedige uiteenzettingen van den Italiaanschen mimster hebben m alle conferentieknftgen sterk de aandacht getrokken Geen groote debaUcn De ondeRhandelmgen van de hooMcooi missie der ontwapeningsconferentie zyn na de verklaringen der groote mogendheden I nopens het nieuwe plan van president Hoo ver wederom voor onbepaalden tyd v r daagd Ongetwyfeld bestaat hierdoor gevaar dathet groote initiatief van de Amerikaanscheregeenng opnieuw zonder practiach gevolgzal blyven De vooraanstaaiKle politici der groote FuropeeBuhe mogendheden waren aanwezig Sinion Grandi bgna alle miniatera van Bultenlandsohe Zaken der Furopeesche mo gendhed i ton reed de grenzen vfcitge teld voor d Kingen weme u V iuueschep en de vbegt ngmoedcrschepen 7 BnUche l reLng torpedojagers van teekenis Maar de Bntsche regeenng L ulieM deze wor wensürt boven de Aniensaan he voorstel De algemeene belangstelling was ultslui tend genchit op den Amenkaansehen am basaadenr Goibeon die kort voor den nan vang v de zitting met de leden der Amerikaansche delegatie de zaal binnen tr id linieschep i i de Wat de kruisers trankryk en Itaüe betreft zullen deze wor den behandeld alsof dew staten zyn toe getreden tot het VeateMlFi Washington De toepassing van di t program zou leiden tot een buitengewone beperking der uitgaven voor den nieuwbouw van oorlogs schepen TegeA vier uur opende president Hender son onder ademlooze stilte de zitting en gaf terstond het woord aan ambassadeur De president der Vereemgde Staten heeft Ill t Jeo ving Gibson aan opg dnifen de algemeens conferentie voor de Out wapen mffo beperking den tekst van de volgende ver klanng te overhandigen Deze verklaring wordt tegclykertyd bekend gemaakt m rie heele wereld Het is myn grootste hoop dat deze puWicatie van een Ontwapeningspro giam een appèl beiteekent adn alle volkeren Hl zal leiden tot een verdiept algemeen ontfenso van het probleem en tot een opcniyke verklaring welke een wezenlyke bydrage zal vennen voor het algemeene program der Ontwapeningsconferentie Vervolgens las Gilwon de instriKities voor welke president Hoover de Amerikdaiische delegatie Woenadagjnorgen 22 Jum om half vyf heeft doen toekomen Deze instructies hebben den volgenden inhoud HOOVER S VOORSTEL Thans heeft het uur geslagen om e nde lylf alle afionderlyfce besprekingen te be eindigen en een bepaalde grootsch opge zette procedure aan te nemen voor de ver mindering der bewapeningslasten welke zoo zwaar drukken op de arbeiders van alle volkeren Dit program zou de heele wereld een economische verlichting brengen en de mogelykheid geven de vrees en alle wanbe Krippen te overwinnen mi welke het vertrouwen der volkeren verstikken len uit vergaande vermindenng der vloot b wap nm en en v U4 bflk toaiaf£mg eK ooderzeebooten of ten mmste de vobtsttllmg van een maximumtonnage voor den onder Voor de alagachepen moet een lager maximum worden vastgeateld dan waarin deDe voorstellen der Amenkaanache regee g o jen en ashmgtonnng zyn eenvoudig en direct 7y eischt dt d i i5 000 ton Het verk der ontmedewerking van iedere afzonderlyke ua j thans worden t n uitvotr gelegd met alle energie en in vol vertrouwen I Het iraasclie standpunt De Fransche minister van oorlog laul Soncour heeft na den lïntschen miiiiste bmon een verklaring afgelegd welke vti tie Niets zou zoo zeer de hoop der raensch o heid doen herleven dan de goedkeuring van dit program Het i een waanzin der wereld zioh nog verder te verbloeden in ontzagly V militaire uiitgaven i e Amenkaanathe legeering dient deze voorstellen welke een wezenlyke verlichting zouden kunnen betee kenen voor alle mogendhedea in in het volle beschouwen als een gevoel van haar eigen Ambassadeur GitMion gaf vervolgens een technische toelichting op het nieuwe groote ontwapeningsprogram zyner regeenng De verlaging van de geheele ton nage der Vereemgde Staten en Groot Brit taiinie met 25 pet moet geschieden op dc baais van het verdrag van Londen De Amerikaansche regeenng eischt voorts da geen staat meer dan 40 onder zeebooten zal iiebben niet een maximum van 1200 ton en m totaal van niet meei dan 36OO0 tem verantwoordelykheid i van het Amenkaansche voor stel De fransche regetrmg zoo zeide Boncour blyft onbeperkt trouvi aan haar tut nu toe mgenomen standpunt dat ronder veiligheidsgarantie een oplossing van de ontwapemngskwestig ondenkbaai ib Het zou huïchelary zyn de groote moeilykhedcn oer Ontwapeniiigbconferentie te verdoezele wat ter Ontwapeningsconferentie be reikt kan worden is evenwel ten nauwste verbonden met de veiligheidskwestie De Fransche regeenng neemt het Ameri 1 kaansciie voorstel slechts als basis van on verwerpir tti IKM uNUr t h Mfe l V DUITSCHLAND Ue snetete Duiteche treinen ven Ie itiiAgltiniieo We hebben toch heei wat voor hen I gt offerd nbbie en het wil er bij maar met ml dat ze wel wat meer uan ons hatt len kunnen denken zuohtte Alison fibbie kwam echter met kracht tegen deze heacliouwing op en stelde voor naar I t oven te gaan om te jen of er een avond toilet voor Alison kon gevonden worden I at voor het diner te Old Hall den volgen den avond aangetrokken kon worden Ali penaion zouden L eginnen Veel vrouwen vin len daai n bestaan in zei Alison verlan geiid Ik zal haar aantal niet vermeerderen 4L1 Tib met beslisUieid en Gavin knikte goedkeurend Er moet ei ii andere uitweg gevonden worden Intiwadien gn ik naar bet spreek tckual Gil die apotii ek en verdien eön paar öbiliings 0111 de plo3Biug aftderby te breo vol brood Het Lto htei onzinnig cl © boterhaiuimen zoo dun te snijden zei Aiiaon mei afkeu renden blik de Hneodjes zoo dun als ioovertjea bekykfende Tib en ik houden met vac schrapen viel Gavin onterbiedig in En wat zul je doen Ltlfl Pat de eerste viool m de pastone i lengt Ie zu t natuurlijk verstandig zijn en hen liet huis voor zich laten Dat Maat vaat aujl woord lB AUson rorsch Het is om dat allee te beeprekendat ik hier ben Ik hoop dat je niet aJ te hard tegenlat waait Het dient nergena toe vmd jewel In families is het beter de dmgen tereiuen zooals zy komen en niet al te heftigof ai te ernstig over iets te zijn Dat ia aJles goed en wel voor een man Ouy niitar ik ben een vrouw van middei buren leeftijd en wal moet er van mij worden tenzij ik ale huishoudster onder vreem den ga Gavin keek rond met eenige onrust in 7ijn blik Hij kon de waarheid van de be wering van zijn zuster met tagen reken Het onwteraprpkelijke feil dat het dubbele huwelijk de maar tenzijdig toegeruste vn ou wen volkomen onverzorgd liet staarde hen allen in liet gelaat Er zyn te veel vrouwen in de wereldzei Tibbie opgeruimd toen zij npetond omde kruimelfi van haar choot over denhaard uit te schudden maar A wed datAihe en ik er ons wel door zullen laannet als de anderen Ik heb Tib gezegd dat wij als wijmaar een paar tiooderd pond badden een Een verstandig hoofd rust op elk kussen dat de fortui n hem aanbiedt feuilletönT NiiUiirimcleflliaiiiaiiiiouwii Uit het lungelscli van DAVID LYALL Vertaald door 19 J P WesselinkVan Rossum Het sclïijnl mij toe dat hy het gerfucht te pakken hce t Het is hoog tyd dat hij er rtiee begint indien hij het ooit denkt te doen Je hebt de opvoeding nu nagenoeg voltooid van den volmaakten ongetrouw den man Alifion die in een pnJütelbare stemming was voelde zit h door deze woprden beleedigd Ik heb hem nooit weerhouden te trou en ja ik lieb zelf dikwijl i gezegd dat ikhet verwachtte Maar toch deed je het niet zei Gavin kalm lachende Natuurlyk keur je het meisje niet goed maar e moet bedenken dat Pat met zijn mager salaris het niet ai te hoog zoeken kon Een uit anstocratische knagen zou hem niet 4anki ken Werkelijk Gavin ik vind dat je hoelanger hoe platter i n je uitdrukkingenwordt Waarom kun e dat niet tegengaanl ibbie Het komt met te pas Maar het ie aardig en niemand kanontkennen dat het levendig de bedoelinguitdrukt antwoordde Tibbie met haar mood De snelate Duitache trein is tegeiiwoor dig de i D trem Berlyn Hamburg welke den af tand van 2 fe 8 K M zonder onder breking aflegt m slechts 179 mmüten De gën WKidat ex van het uitstópje toch mat kamen kan He zei Alison met tn z bl van ver tittfiting Ik geloof dal ik hcU bly beu O maar aaa mijiüieer Crewe ontanaji j met Er i ui ten knecht geweeet van Old Hall met een bnefje waarin luj on V r de lunch uiUioodigt en een ryti ig u iikond gt dat ons komt halen hii verwijderde zieh opgemirad daar hij son voelde dèt Haar üiiiberheid ondanks ill i A aaw Vr Tuüa 8 aanstcke tn vanavond dineeren we kunn i toth niet den liei len dag by die menachen au lafel zitten haarzelf verdween Fr iyks 10 de tot luetithartigheid pnkkelende pivekkende atinonfeer ui bt t doktershuw D opgeruimdheid liet Tibbie zelf nooit in den te k Üien vond zaten zij nog Iaat p want Guy i dagtaak eindigde pae om elf uur en Alison die toen zy laat naar bemoedigd wiw door de imnzaamheid van den heer Crewe TiUbie veranderde van onderwerp zoolia fJe deur gesloten was Ik zou fwel eenb willen weten of ïbjjpi liter Crewe mongen werkelijk wat zaJ doen Hy lieeft praehtige paarden en hy zou on i pn lieerh ken dag op het land kunnen be bed jringeo e rst den laap met vatten kon zorgen Ik veronderstel dat hy Celia zaJ Dal docht ik ook en Guy en ik byn lan f k vereeagekomen dat we maK bedanken moeten Boveiwben wil ik vanda g tn paar aniig vrouwen met je beioeken Ik geloof dat het on goed zal doen eena wal men M hen te zien wier lot heel wat zich onrustig om en om wentelde viel eurrt leiïen den morgen m en droomloozen iiljAp loen iemand baar i ooden morgen wen Jite en iüj opschrikkend haar oogen uitwreef zag zij Tihte met ee n blad waarop haar ontbijt voor ch taan Tibbie hoe laat i8 het toch Tien minuten over tien antwoorddeTibhie vroolijk Guy i al bezig zijn vwkim te maken en er i il een knecht gewefwtvan Old Hall om te zeggen dat mynheer Crewe on tegen el uur met het njtuig komt halen zoodat het zoetjes san tijd voorje wordt om op te ataan i Maar mijii heniel kind waarom Het je me ZO lang i gen j Wel omdat je moe was en rust noodig ihad en bovendien stortregende het vanmor Tarder i dan wij ooit dragen tallenDl wy hebben vandaag me to doenik lK Joel geen bepaalde plaataen te beeoe ken meebrengeon Juffrouw Crewe w nog aJ Iemand om ontzag m te boezenmen Guy is dfw lelyk banir vorr haar Je zult van Celia liouden Aliaon Uat kan niemand Jaten £ ij s zoo liel Ik hoop dat mijnheer Crewe i een l eawaar zal inaken ale Guy haar Kind vraagt fk ben eigenlijk blij dat de jongens trouw i Hun leven zal daardoor zoo aan beiangrykheid en inhoud winnen Voor hen ker maar hoe zal t met ona gaan vroeg Alison die weigerde verfrooet te worden Het dient nergens toe en lang gezicht te trekken Het helpt met tegen ewn kwaden da 761 Tibbie en bovwidien zi n het voor one goede brOer gevreest wien wij het geluk en een eigen tabula niet behoe Neen met voor vanavond Hel zal vo w mijnheer Crewe hetl goed zyn als er e t trfnand neen tegen hem zegt Ik begrijp niet waarom hij er op eens zoo op gebrand 1 om ons te zien ly hebt dat wonder tnt nnd gebracht Zwyg Tibbie De man is voor my al 1 n zo vriendelyk terwUle van Guy Tibhi © lachte sprALcnd tetrwijl ze haar u ter een sjaal om de schouders wiwp en i e taffl in een eniakkehjken h ek H r e bed plaatste Wordt vRTol