Goudsche Courant, maandag 27 juni 1932

Nette Woniflg wordt gezocht in omgeving van Station Huurpnis hoogstens ƒ S per week Bneven onder No 2526 Bureau Goudsche Courant Markt SI Mo 18023 TE HUUR GEVRAAGD I iiliibil Zit BI I Sliipkiiir zonder pension voor dame alleen Bneven onder No 2524 Bui eau Goudsche Courant Maikt 31 Het is HET VOORDEELIGST Het is HET EENVOUDIGST Het is HET GEMAKKELIJKST wanneer U in meerdere bladenadvertentien hebt te plaatsen hetzyhier of welk blad ook m binnen ofbuitenland dat U de opgaaf daarvan toezendt aan het ADVERTENTIE BUREAU Markt 31 Gouda Tel 2745 U zBt dan in eens klaar en deplaatsing geschiedt naar wensoh entot dezelfde prezen als door de bladen direct wordt berekend De beepiektngeu die gisbereamoigea te Geiiève tu 3chen d e finanotóela adviaeura der vergchiUeude delegaties en de Uuitóche linaneieele defikundigen zi n gevoerd elaaii j ehcel m iiet teoken van de groote gemeen liagpelijke aitting dCjf Duitsohe en Ijan ho mmuleiis dia gistermiddag te haJivijf zou wordeu gehouden Pos tegen elf uur w ujkakaiiselier Von laipen in gezedsclmpvan den Duit Qjien imniet r voor le voedsel vooraiening treiheri von Braun te Lau niie aangekomen Herriot was reeda vroeg tl den luoigen uit l anja teruggekeerd Op liet piograiu dei hedenmididag te hou ütn iransoti Uuitsclie bespreking ittaat in ie et rate piaats t tn korte verklaring van teii 1 gkskauaelier waarna de rijksminis et van imancien m en uitvoerde reüe 1 et definitieve ataiidpunt en de voorstellen lei jjuit itie legeering zal formuleeien De ijkï iiiiini6tei van financiën zal nc cmaaJa Il ledeneii uiteen zetten waarom verdere Ilerstelbetalingen beslist onmogeKjk zijn en er d n nadruk op loggen dat verdere Buit cbe betalingen in verbaöd met de wereLdcriAia vooi Europa noodlottig zouden kunnen ijn In heb tweede gedeeilte van sijn lede zal rijksmmieter Sohweiin Kroeigk verklaien dat oe Dmtache regeeiing pim cipieel beieid is om met alle kracht an mede te werken aan den J urop eeacilien opbouw Tfcu aaJi ien hiervan beekent zich steeds duidelijker een plan ui dat o de uistieon nung van UuitBcbland heeft Jfir zou naonelijk n gemeenechappelijk fonde gevormd moeten wordden uit bijdragen van alle groo te mogendheden en ook van d neutralen woai doüi een gemeenj ohappeUjke kas ge 101 nul iou wordeai waaruit tetratond steun Ou kunnen worden verleend aan do ere dietzoekende en noodlijdende landen welke steun ook aangewend zou kunnen worden oor het handhaven van valutas De UuitBche legeenng is belmlve tot medewerking aan den Euiopeeedien opbouw ook bereid net de iraneehe regeenng overleg te ple gen ovei en eoonoioisdie overeenkomat peciaal op het gebied der douane OëlspoLitiek von induatneele si UI van opheffing der in en mei ingen De rede van den rij aii linancién zal derhalve zijn e en te In welingelichte kringen heeift ïien den indruk dat dg l raneche regeenng op deze voorstellen aanvankehjk met zal ingaan en in elk geval aan hervatting der herstel betalingen zal vasthouden In dit geval IJU DAQ EIN KIEDW COSTCUM a jna pantalon met OUiMqielglu plooi otX fn t uw ultermi ndla Iniwrd eD gMft u het pret g Tool van correct geUeea te it n Uat nw co Xium seregelo oppersen dan blun het altud nleuv Verlaagde pr faenAlleen oppersen fi OntTleklten en oppersen 185 Aiemlsoli reinigen ƒ 4 aa PALTHE n Vepsftopping trage ontlaating gal siym koortsigheid maag of hoofdpun geen eetlust sledite sp s verteenng enz gebruikt drie iteer daags e n weinig van de beroemde Wortelboer a Kruiden of éen a twee Wortelboers Pillen van Jacoba Mana Wor telboer en gu zyt spoedig weei hersteld Reeds duizenden hel ben er baat door gevonden en ZU zullen ook U helpen G j zult tevreden zyn over de heil zame uitwerking Wort ïhoer s Kruiden ztstig cent per pik e Wortelboe ri Pillen zestJg enl per doos drie doozen ƒ 70 bi Apothekers en Drogisten Het leven ü geen stroom van zaligheden maar een keten van plichten FEUILLETON NiittiiriiKelBiliiiiIngiiiiiiil Uit het Engelsoh van DAVID LYALLVertaald door 23 j p WeswUnkVan RoiBum tk geel er niet veel om antwoordde Anna onverschillig i Ik vooi inij vind die welke m boeeh of wei gevonden worden de mooiste Aan deze is tooh altijd wat kuustr natigs Het gesprek vlotte niet altijd er waren zelfs oogenblikken van zeer onaangenani © tanning die niemand verbreken durfde iavm en libbie merkten evenwel dat mijn tieer Crewe zich meer tlan anders inspande oni liet gezeisonap t eiflg te ïiouden Nooit wa AIiBon terughoudender meer Schotscli tn kortat in naar woorden en haar h ele üfdrag gtïweest haar tong eoheen er ver i aak in te scheppen slechts korte antwoor l n te geVen Het viel Oavin op dat Crewe na Alison e woorden zijn glaa met meer aanraakte en de ohampagne zelfs voorbij liet gaan wat een buitengewone Hoffelijk beid von zijn kant was Het dmer duurde niet lang en zondra t et was Rtgeloopen atond juffrouw Crewe p waarhy het haast al te merkbaar was pik pen opluctiting het haar gaf dat aUes N V UtrechtscheHypotheekbank UTRKCHT Paadbfiayaii f 61000 000 Neserve s f 1 526 672 66 DE BANK stelt beschikbaar S pandbpleven d 99 in stukken van f 1000 ƒ 500 en ƒ 100 De Directie Mr A J S VAN UER Mr P E HOOEWEf ALLE 4400 INWONERS VAN REEUWIJK KUNT U BEREIKEN door Uwe advertentien te plaatsen jn HET WEEKBLAD v REEUWIJK dat eiken Woensdagmiddag door de post bn allen wordt bezorgd Het kost U maar wemig 13 Advertentien moeten worden ingezonden vóór Dinsdagavond aan de Aanneemkantoren te Reeuwflk en an het Bureau te Gouda Markt 81 Wilt U vermageren Op welk gedeelt van het lichaam U ook wenscht zonder gynmartiek Bonder dieet londer Keneesralddelen m te nemen ronder baden Uitsluitend uitwendig gebruik Het resultaat u na den leaden dag zichtbaar Schryft aan Mme COLENBRANDER Over toom M6b A dam die U gaart e GRATIS zonder eemge vorphchtmg onder strikte geheimhouding alle noodige aanwijzingen en prima referenties zal zenden 14 MODELLEN ROADSTER PHAETON COUPÉ TUDOR SEDAN FORDOR SEDAN SPORT COUPÉ CABRIOLET ROADSTER DE lUXE PHAETON DE LUXE COUPÉ DE tUXE TUDOR SEDAN OE lUXE FORDOR SEDAN DE lUXE VICTORIA COUPÉ FORD SEDAN TRANSFORMABLE DE NIEUWE FORD Ht i AFLEVERING BEGONNEN Hier zijn de nieuwe Ford modellen met 8 of 4 cyliriiers Fraaier confortabeler technisch beter Welke eischen van doelmatigheid en prestaties ge ook stelt één van de nieuwe Fords geeft U onvoorwaardelijk da grootste voldoening en de meeste waarde voor uw geld Gaat de nieuwe Ford zien bij den Official Ford Dealer IJNCOIN Fordioio i i fi AlRORAff IN TWEE MOTORTYPEN V 8 EN VIER CYÜNDËR DE REEUWIJKSCHE EN SLUIPWIJKSCHE PLASSEN door Dr A SCHEYGROND t eEn en wT ï HAUSTRATIES naar foto s en pen teekemngen benevens een dmdel ke KAART van het Pla sengeHed PkiJS f o 50 BBOORDEELINGEN VAN DEN TWEEDEN DRUK het te X 7rf ï = f boekje ten warmste aanbevolen WÖ wenwhen ae tS et m de eerste plLt in di Maandblad Ned Ver van Hutsvrouwen aid Gouda Verkrïiliaar in eiken boeUun lel en bit de UilgCTCts A BRINKMAN A ZOON te Gowll Mmmr mmfi Dinsdag 28 Jiini 1932 fiOVDSCHËpUMW NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD IVOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP IgOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE N IEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER RE EUWIJK SCHOONHOVEN ST OLWIJK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon en Feestdagen ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 25 per week 17 cent met Zondagsblad l r kwartaal 2 90 per week 22 cent overal waw de bezoiïfing per looper geschiedt Kranco per poat per kwartaal ƒ 8 16 met Zondugnblad ƒ 3 80 Abonaementen worden dageUjka aangenomen aan ons Bureau MARKT 81 GOUDA bü onze agenten en loopera deu boekhandel en de postkantoren Onze bureaux zyn dagelijks geopend van 6 uur Admüuatratie en Redactie Telef jnterc ll t Postrekening 48400 ADVIiJtli J JTIbi RIJS Uit ouda en onuiieken belioorende tot den beiorgkringj i regels ƒ 1 JU elke regel meer ƒ O 26 Van buiten Crouda en den beiorgkring regeia ƒ 1 bu elke regel meer O ÖU AdvertenU n m het Zaterdaguivnmer i i M inslag op deu pr a Uefdadigbeidi advertenUen de b Ut van den pr a mOi U Nl JuN Ml Ui DIJ LtNGJ N 1 4 regels i i b elke regU meer U U Up ie voorpagina bO hoogei Gewone advertentien en ingezonden mededeelmgua b j contract lot zeer gereduceerdeu prijs Crroote letters en randen worden berekend naar plaataruunte EERSTE BLAD Dit ntmimer bestaat uit tw e bladen Advertentien kunnen worden ingezonden door tuaschenkomst van aoliede üoek lianauuuron Advertentiebureiuc en onze ageoien en moeten daags voor de plaatsing aan het Bureau zqd mgekomen teneinde van opname verzekerd te zÜn bagage en zyn papiefen4n beslag genomen werden Daarby moetea zeer mlei essan t ontdekkmgen zyn gedWi Biown bleek de leider fan den geheim iniormatiedit nst van de firma Morgan M zyn Niet mmder dan vier passen die op rschiUende namen Imdden dooh beboarftk in orde waren vverden gevonden daar der ook twee diplomatieke passen Temond werden van diplomatieke z de staj It ii gedaan waarop de zaak lu de doofpot Jverd gestopt doch edert staat de heer Brown voortdurend onder toesuoht totdat wk het land verlaten zal hebben Het in bea g genomen mate naai moet belangweld hde by zonderheden bevatten omtrent het ani eLuk dat den Bel gischen bankier Loewenftein i s overkomen evenals over hetgeen aMa de ineenstorting van het KreugerconcerA is voorafgegaan Brown of hoe hy zich ftndcrs moge noe men moet de zoon wR een ngelschen attaché en oen HongaarlKfien gravin zyn U h een mtstekendett aanleg voor talen en keht met minder dal een dozyn vreemde talen Bq Morgan b eedt hy een zeei verantwoordelyken en topnaangevende posi tie In opdracht van het bankierehms Mot gan heeft hy onder vejfpchil lende namen deelgenomen a alle fctematioaale con ferenties van de lactate jaren en wtt al gast By de conferentie van San Hemo waar ook over petroieum onderhandeld werd was Brown de verbmdingsman tus schen de Morgangroep en de Amerikaan sche onderhandelaal fa et verdwynen van een aktentaach welke aan den Armecn Lhcn petroleiunindustneel CuQiankian behoordi werd met de aanwezigheid van Biovvn in verband gebracht dM het daarop beter achtte te ver ynen By liet ongeluk dat den Belgischen bankier Loewenste n over kwam moet Brown op den athtergr jiiü hebben gestaan Loewemttein had het ge waagd de plannen van het huis Morgan in de war te sturen Als straf daarvoor wer den baiBsemauoeuvres op touw gezet tegtn de door Loawenstein gecontroleerde kunst zyde en electnciteitsohdememingen Dt tegenmynen waardooi I oewen tein ere diet geschokt werd vt rden dooi firown t Parya Brubsel Anibterdam en lionden go legd Ook de ontmaskering van Ivar Kreu ger moet het werk van Brown zyn ge west De laatste maanden volgde hy Krcu ger als zyn sthaduw zonder dat deze ei het minate idee van had hoe dicht men htm op de hielen zat Toen Kreuger zyn laatstf teib van Amerika naar huropa deed bc vond zioh op het schip ook een commissarid van de afdeehng bmtenmndsche handel der sovjetregeenn g Deze het Kreuger om een onderhoud verzoeken Het was echter Brawn die met Kreuger sprak en geen blad voor den mond nam Kreuger weid het thans duidelyk dat de andere alles wTft Brown het Kreuger met meer los en volgde hem ook te Parys fc en paar uur voor zyn dood ontving Kreuger Brown als officieelen vertegen u bordiger van Morgan voor de tweofle en de laatste maat Ivar Kreuger moet toen zyn laatste kaart hebben uitge peeld en Brown 6 nulhoen kronen hebben geboden als hy m zyn dienst wilde treden Brown Tnoet daarop glechts geantwoonl hebben Wil je me nusachien ook ver valschte obligaties aansmeren 7 Met Kreu ger was het gedaan Hy wist dat hem nog slechts arrestatie of zelfmoord wachtte UUirbCHLANU Ue mofiarchie in Beieren voor de deiir Lik moment kan de dag komen IJiï Daily Ixpicfiii hud i n mterview ini t den bobitniudLi ven do Üoier che Volkspartij dr lieiiii die o a verkiaardo dat op 0 o genblik elk nionieuet dt dog kan koi leiie wi aiop kro nprui Rupreclit t it koning van li eitn zal worden uitge I iK ii Dit wae nitt alechta de meenmg V m do gioote mceidtrheid van het Beier liü volk docli dr IRun veifcluarde gbedo lüdMÏ te tiebben om te gelooven dut dezo II tniufe ook looi Ie jjiuidige Boiemchelegettiiig gedeeld werd Naar zijn schutting u niisacliieii 72 procent dei Beiersthe be volking het lieret l der oude Ikierache monaichie teunen Ue giondwet van Wel nai if lOod wij wftüiten sleclita op het uui van lioar bt grafenis verkluairde dr Heiui liet litratel der monarchie zou echtorgeens iiiü ici flihoidiug titóflchen Beieren en liet ujk beteekenen Beieren zou echter iiet ledit moeten liebbon er een van de andere Duitsche ttaten wnaEhanktlyke grondwotop im tt Jiouden Ue vraag van den verslaggever van de Dnily Lxpress of men een absolute inonttichie mot dictatoiiale volmachten wtnedi Ie werd door ót Heim ontkenneod beantwoH I De lieien cho koningen waren altijd dcmociatisch t 6wte8t on zeei bemind bij het volk De monarchie zou dooi een uit n tweekamers bestaand parlement ge tcund moeten worden Uit allea was reeda uitgewerkt Het Hoogtrhuis zou bestaan uit looi den koning btnoemde leden uit invloed iijkti induatnpde univeisitaire en kerke hjke krmgen aJsniedo gekozen vertegen WO rd gers van openbare instellingen han delsliciiami II vakbonden enz Het Lager hu zou op dezelfde basie gekozen rtioeten wor len jiIa de huidige Beiersolle landdag Il et il wijziging lat het kiesrecht be KikL zou moeten worden binnenland Cnais Zuivelwet en Crisis Varkenswet Do heti J Schilt te Wassenaar ver oekt ong opname viui het volgende Nieiiiind aal cnlkennen dat veel boeren n z rr beiiarden tijd doormaken aoodat velen en vooral 7ij di pachter zijn dnii g n 1 steun noodig hpV ben v zijn trouwene zooveel mensclien ook nietrlandbouwers die stuun heel goed kun neii gebruiken D conf rsntie t Lausanne Ëcn be iiagende zittins D I uitsche betalfngeh J ranKryks stEuidpunt ongew zigd Uat bchter een landeigenaar die zeer veuitogond is en ondanks du criau nog een groot inkomen heeft ü k aleun van do Kegurmg krijgt moet op velen in den lande wel ti i htd onnangenamea mdruk mak a Dat 1 o k zoo de verontwaardiging w zéér groot zouden de iransoli Duitsclie duecte ondei handelingen met verder vooitgeiet kunnen worden en souden de mandaten den voor zittel van de iierateloonlerentie MacUouEiia terug gegeven worden Slecliis door nieuwe practiiBohe voorstellen zou voortzetting der conferentie dan niogetijk worden lemtond na aaiikoniet van rijkshansöüei Von Papen vcrgadeide de DuitscJie delegatie ovei de hedenmiddag m de Ijransch Duilöohe zuitting af te leggen verklaring Behoudens enkele uitzonderingen keurt de Parijische jjers de huidige houding der h ransclie delegatie goed Men verwacht met tuiigo spanning de voorstellen van den J uitsctien njkskanselier betreffende de economisclie compeiaaaUeB i t nover Lausanne is de ontwapenmgeI weetie et nigszing op den aohtergrond geiPAkt Te Toulouse werd gisteren t en groo te öocijjifitiache tneeting gehouden waar bij Leon Blum over de vooratellen van Hoo ver kwam te spreken Hij drukte aijn te leurstelliug er over uit dat Frankrijk niet met grooteien ijvei zijn standpunt ten aan len van deze voorstellen hnd bepaald Ue social isti H he paitij kieet meti poaitie tegenover de regeenng Hernot docJi doet al lefl om uit de huidige situatie te kom met en zoo gunstig mogelijk resultaat voor iedereen Indien ra n de onderliandelingen Ie Geneve en te ausanne echter ging be lenunweii zou daardoor een breuk met da r eertng b orflerd worden BUITENLANDSCH NIEUWS SPANJK De zomerresidentie van ex koning AlfoHflO 0e Spaansche regeenng heeft een HaJi bod van een Amenkaanache millionair om hem de zomerresidentie van den ex koning Myramar te san Sebastiaan te veikowpLn alge we zen BELGIË Geheimznmige geruchten te Brussel De man die Kreuger als zyn schaduw volgde Een vertrouwde der firma Morgan Geheimizinmge geruchten doen te Biubsel de ronde over de arrestatie vin een per aoon die zich m het vreemdelmgenljoek van het hotel waar hij logeerde ais John C Brown mt Chicago ingeschreven had Naar beweerd wordt was het doel van zyn komst om eens achter de coulissen te kijke i by den raad van beheer van de Union Mmiére du Haut Katanga De Belgische po litie werd op hem opmerkzaam gemaakt waarna de heer Brown gearresteerd en zu Ue luigeenng geelt nu loderen boer ot hij het IK Klig heelt of met per Week et l oiidt rsleuning van een ƒ 15 oJ ƒ i5 al nkar gelmig van Uct aantal melkkoeien dat Ihy heeft Inderdaad zyn iny enkele gevallen fb keiid waarin de boer een hoog standpunt lieett ingenomen en eenvoudig den regee iingsateun gewelgeid heett omdat hy zon der rtteun stevig genoeg Op eiijen beenen fitaat Maar anderen waaronder misschien wel ie alloirykbtui strijken yskoiid hun we ktl jkscl e toelage op Wannetr een oude van dagea oiwlB doiiarente trtkt ten litet klem bedragje en do ovei held komt tot de conelusio dat de betrokkenen de uitkeertng niet noodig lierll wordt die en zeer tereaht onraiddelUjk irigetrokkeD Hoe IS het nu Loeli mogelyk dat onze wetgevende Ueeren by du eieunverleening aan de melkvcehoudeiH niet ten bepaling gtnuakt hebben dat de boeren die abao H ut g en steun noodig hebben dien ook n t kiygenf My ai likt met in elausute at b v da vülyetidi aou ai V l bereikt worden Hij ot y dl V i een X bfearag in de Ver jgtiiHbel s niig m anngusiagen oE die een Inkomen I 1 tt boven de K gulden krijgt u 11 Heg nngdsteun Ut redacliü kan natuurhjk in minister eele voimen gegoten worden want ik be gnjp lietl goed dat men een Begeeringsbe fluit i Ifri in eiitistyd nut aan den voUie Wan veikuntlen m z o n gawoon taaltje Do Crisis Varkenswet is nu ook aantjenomeo Hoe die werken ïal weet ik nog iitt niaui wel lieb ik bf eren landeigenaara 1 ooien ztggen dal e nog liever hun boer dery zouden verkooi en of verhuren dan dut io zouden gtdoogen dat Ie Regeering ich met iiun zaken ging bemoeien V y helbm het verlies zelf gedragen de winst zelf oi ge ken zoo zeggen zy wy wenselieii vry man Ie bhjven Nu zat ik de laatate yn dic bewtfert dat er nat zyn die er lie and ers overidenken iiiiai onomsto elyk ataat vost data een steun verleening n het wilde weg hetalj voor zuivel hetzy vooi varkens tn weg smytcn van gold beleekent dal zoo nuttig gtphvitft kan worden daar waar liet wer kelijk noodig ie Propaganda voor eigen voortbrengaeleil Een regeermg commi8 ie van idviea ing teld By btsehikking van i n imnister van fc eüiiomisehe iiaken en Arbetd ia ingeat d een commissie von advies inzake propagau ü i voor Nederlandöch fabrikaat In leze coiuiiussie zyn bülioemd totvcfcr chaj gegeven worden Da t IS met meer dan biUyk Het is iiici iKMKi veikW etend te zijn al men njk IS Ut maar er is ondersalieid tuesotienverkwistend ïijn en gierig i n vnendeil I ebben we oolIi niet Niemand houdti hiervan ms Jindat we hij vadei hooren diede m tst gebate lan m Birtley 19 U lieve zoo moet u met spreken en Int nog wel t en een vreemde riep Misoii ontsteld Ach Ik voel er niet van dat u tenVHUi Ie voor ons la Ik liQUd van u Lnliet deed my goed zooal u tegen va rovei den wijn sprak Ala hij iemand by icli had die hem altajd zoo aanpakte zou iiit uibflttkend voor hem zijn Maar wy zijnallemaal bang voor hem AliBOn wist niet wat zij p deze zonder linge uiting zou antwooj Jen Bevreesd meer dergelyke vertrou wel yk heden te krijgen veranderde zfj van onderwerp en vroeg juf trouw Crewe ot zi van muziek hield Ik zoö ei groAg myn htele leven aangewijd hebben maar niemand vond dat gewichtig genoeg om voor een goede opleidingte zorgen We zijn goedkoop en slecht onderwezen Maar uw uater ik heb hogrppen da iie te Oxford etudeert y la te Cambridge maar zij heefthaar eigen weg moeten zoeken en zoi endat zy een beurs veroverde ioodra zy gepromoveerd 18 gaat 71J les geven m wiakunde Nooit komt zij meer hier wonenUat ni Ik ook zoo graag willen doen Na tuurlijk geen les in wiskunde geven daar ben ik niet knap genoeg voor Soms ali ik niorteiia opeta vraag ik meïelf at lioe ik den dog do n zal komen Op een goeden dag loop Ik nog eiis het water in en maak t etn eind aan O myn lieve het is heel aieclit om too te spieken en met d voor haar ongewone uiting van sympathie Icigde zij TucJitig haLi v ngerB op de Lange brum m gere hand viui Anna Ood weet alles van tE tn waakt over u dat moogt u nooit vfergeten Oodi ik Weet niets van godsdtenatDl ar h t tt nooit iemand ons iets von gels rd Saineii atui we nO i naar de kerkII lar als vader vveg is ga ik nog wel eensnaar Hirmingliaiii om een dienst m de katholieke k rk by te wonen voor de muziekUat IS het eenige wat my m e i godsdienstoefening interesaeert Ja Rickettswat IS er Juttpouw jongeheer Stephen vraagt of 11 boven wUt komen om hem soesden nacht Ie zeggen vjnr hy naar heti gaat zei do man die met zijn blad kwam om d kofdekopje weg te nemen nna sprong p toen plotseling een blik p Alison werpende zei zy Oaat u meo naar tx ven i Voor het eten vroeg u nog naar myn broer J Ik pa liein nu goeden ra ht zeggen üaat u niiee Alison stond met een le i iige beweging op Verbaasd over de nelle Vor ïertngen die d r vriend ichap tusschen deae twee nt U gemaakt hUd keken libbie tn Celia elkaar aan Ue deur ging achter haar dielit tn beiden mgen naar l oven Aan het emrt van eon lange gong die met een kcatlïaren i oorbij was Zy ging voor naai den eaXon en nam oi de gro te ruatbank naast Alison plaats terwijl libbie en Oeüa aJe twee die elkaar graag in yertrouwen nemeai zich m een hoek met elkaar onderhielden U komti zèkei niet dikwyls in Birtleyj ittrouw biiitiing begon Anna Nu zij zoodielit I IJ haai 7at en ha ir in liet gelaatk ftk at Aliaon hoe Öelanswekkend zij ruitzag Ik kom met zoo lieel dikwyte want doe het iiUfihouden van mijn anderei broeren liet is niet gemakkehjk om weg tekomen Van Celia heb ik gehoord hoe góéd u altijd voor aJXen geweest bent Ik heb mijn plicht gedaan mets meerevenali u loen ik hoorde dat u de oudstevan de vier waait veronderstelde ik datwy het etn tn ander niet eikaar gemeenmoesten hetibeoi maar u is zooveel jOngerdan Ik en otk zijn de omstandighedeS aeerverschillend Vyt en twihtjg ben Ut maar ik voel my al vyttig fcn ook ben ik niet hïer gebl ven omdat Jief myn plicht was die zoume hier niet gehouden hebben maar omdat het met anders ging Ik ben noch knapzooaliH mijn tweede zuster noch moqi zooals t èlia en daarom moest ik wel trachtenni lt nuttig te maken n Maar u hebt een goeden vader en eenmooi hms en u zoudt h el wat kunnen doenom veel menschen gelukkig te maken ü nf en ik zou niemand gelukkK kunnen maken daar heb ik geen gel enheidvoor fc n ofschoon vader ren rijk man isgeelt hy ona geen geld dat we vnjelykkunnen uitgeven Von allea moet reken achten bcharlaken looper bedekt was opende Anna een oeui y kwamen in een zeer groote ruime fckamer tanielyk laag vin verdieping mot eikenhout beschoten en met vreemde uit flteken tó ramen t behoorde tot het oud i t di l Van het huia en lag in een vleugel die van het tvenge deel van het huis koo algeylotón wordm Ben jy het Anya vroeg een dunne klagende slem en vlak onder len gloed van een gro te loode lampekap zag Alison een gtst Ite p e 11 ruftbank 1 ggen ok nu venwuttte liaar gelaat opvallend t wn zij den jfwigen zag op wien Anna nu toeliep Ben je vanavond erg moe lievelinc Ia waarom ben e zoolang weggebleven t I nut lardig van je Annn om me oolang f laten wachten We hadden gwten k heb een dame inepgebracht Tk beo er zeker van dat ie van haar houden zult Waar i ze Een blik uit een paar donkere zwaar Tioedige oojren in een mager pynlyk ver trokken gelaat veatitrde zicli op Alison en bVef daar met e n vorsehende uftdnikking op niden Hy sch en leta te zien dat hem nanirenaBiii aand ed want even verh dcF de n Rlimladi zyn trekken Hoe heet TIJ en waarom heb je haar nweaebVacht J brengt toch nooit lemwid t oven t U do TUfiteT van den dokter juf frouw Memniiir Wordt erVAl fd t