Goudsche Courant, maandag 4 juli 1932

gezien de v lgende week reeds de landéHjke 1 2on ABM MBtffe iÉMKttbijeenkomst gehouden wordt I PwI Bwl r Ue voorzitter zegde to9 in de toekomst dwijncD in kortcü tijo geheel door met deze opmerking rekening te zullen hou 1 den Spnutttl Ütj aile Drogisten De afgevaardigde Van Den Haag vroeg of het met van betaeienis zou zijn wan 1 iet ldan op groot n voet neei ds provinciale afdeeling een vergade S f verdienden ter bespreking van het rap ® opperwachtmeester der Duitaohe po STADSNIEUWS Opleüiing onrierwötereBwii en loofd onderwijïereBsen an een Bew r school De Commissie van Toezicht op het L O L Gouda brengt ter kennis dat op Zater ie 9 Juli 1Ö32 des middags om 12 uur de O L School A aan le Karnemclitoot zitting zal worden gehouden tot het schrijven van nieuwe leerlingen voor de iditing tot opleiding van o derwyzeres en hoofdonderwyzercssen aan een beaarschool De directeur der inrichting de er P de Vos verstrekt gaarne alle m htingen Volks en Schoolbad i Gedurende de week van 27 J en et 2 JuU werden in het Volks en School gebruikt m kuipbaden 324 sproe bat nZ schoolbaden totaal 1424 baden Franeche handelscorrespondentie Voor het in Juni U te Rotterdam gehou Mercuriusexamen in Fransche han elscorrespoiidentie is geslaagd Mej L tabry alhier leerlinge van den heer Ch lafeber Vierde Volksconcert door het Sted Orkest Het Sted Orkest dir Joh I abriaan geeft Donderdag 7 JuU het 4e concert mliet Hüutmansplantaoen Aanvang a savonds 8 uur Het programma is ajs volgt I 1 Heil Europa Marsch F von Blon l Ken Morgen een Middag een avond in GOUDA 4 JuU 1932 De Kon Plateelbakkerü ZiUd HoUand Ontsla aan aJle werknemers Voortzettinff van het bediüf na reorganisatie Naar wy vernemen is Zaterdag j l aan alle werknemers van de N V Koninklyke litie heeft zich tot dtdname aan de knoeie1 ijen laten verleiden Hij werd eveneen ge mde D i n loven gema t l Zu d Ho land ontslag aa gezegd onder medcdeelmg dat het bedrijf G nil Werel bekroond wordt gereorganiseerd en dat gelegenh d In den C rtt n pri ra g I ordt gegeven zieh voor het gereorgani JJe pni van duizend guldon van ten door eerde bedrijf als werknemer aan te melde I Het gerucht dat het aangezegd ontslag de beteekraiis zou hebben dat dg fabriek I zou worden gesloten kan op grond van i verkregen inlichtingen ten stelligste wor oen tegengesproken I De toestand van dit bedryf zoowei als voor vele andere is zeer moeilijk door df groote bezwaren die aan den export in Jen weg worden gelegd terwyl de lasten die op het geheele bedtyfsleven drukken onder de huidige omstandigheden veel te zwaar z jn I en noodzakelijk moeten worden verlicht Daarby ondervindt dit bedrijf nog steeds d gevolgen van den stilstand der fabriek gedurende langen tyd tengevolge van de staking waardoor bepaalde afzetgebiedep t verloren gingen Door die staking is een beI langryk deel der werkgelegenheid temet ge I gaan waarvoor destyds tevergeefs is gewaarschuwd 1 Geen spreekuur j De wethouder van Openbare Werken de heer J A Donker zal inplaat s van Dins dag 5 Juli Woraisdag 6 Juli van 10 U uur spreekuur houden Toelatingsexamenj RUks H B S 5 j c Gouda I Cursus 1932 Tot de Üyka H B S met 5 j cursus alhier j zyn zonder mondeling examen toegelaten de volgende leerlingen Ca Barentsen A v d Berg P Deelen P Demmenie G Dogtei rom A van Erk A Hakkenberg 1 Hendrikse L van Hoorn Aart de Jong C Üymna 8tiek speelt Jieden ten dage een Klomp La van Lange M Maarleveld Wa groote lol Dag aan dag zet een groote van Omme L van Os A Perdyk H sohare van mm of meer jeugdige personen Sibbes J Slop Jte Slop F Soeters J v d Torren J Verkaaik Pe van Vlaardingen Ne van Vliet J Voorsluye M de Waard Gemeentelijke Handelsavundschool met 6 i cursus Aan de Gemeentelijke Handelsavondschool alhier zyn bevorderd Van klasse I naar klasse II Th Binnendijk J Baars M Poot A Verwaal C Jongeneel Chr v Hofwegen N Verkerk F V d Heuvel S v Leeuvran G de Keizer C Merbis C Blok A Loef voorw G de By P v Buren B v Jeveren K Sixma Bep de Mink Cor Boer Corrie Dessing allen te 0 uda en H Bodegraven P Westdorp te Reeuwijk S Wittenberg en Lien v d Water te Waddinxveen Afgewezen zes NS Uaue II naar klasse JUX v d Kemp G J Scholten J v Leeuwen Chr V Vliet T V Vliet W v Win erden A G v Willigen E Binnendyk J v Kesteren A Bos H Boama J Borsje F Hooimeijer H Houtman Ohr v Hofwegen Lies Verwoert Roos Steenland Toos Schuld Maartje Verboom allen te Gouda en K Boon te Waddinxveen Algewezen drie Van klasse III naar klasse IV B S Meyer S P Bron C v d Heuvel R Veerman H V d Weyden S de Jong J Piket G Kooy D Brouwer C J Spruyt J de Jong T Janmat A Schot Els Sips Marie Vergeer Willy ide Rek allen te Gouda en J C Noorlander M de Gelder te Waddinxveen en Dickie Verwaal te Reeuwijk Afgewezen twee Van klasse IV naar klasse V N Prins Barry Bonsel P Nobel Martha v d Brug Coba de Jong D Palsgraaf J v Ardenne W Poot W Soholten E Heijmenberg J Stoute A Binnendijk C de Groot A Mul en Henny Süedrecht allen te Gouda en Jannie Blonk te Reeuwijk J v d Berg te Bodegraven Algewezen één Uitvoering Invaliditeitawet Door den Raad van Arbeid te Utrecht meb inbegrip van den voormaligen Raad van Arbeid te Gouda werden tot op 1 Juni 1 2 toegekend 2018 invaliditeitarenten tot een totaal jaarbedrag van ƒ 284 094 12 1109 weduwenrenten tot een totaal jaarbedrag van ƒ 186 146 13 HiO vveezenrente tot een totaal jaarbedrag van ƒ 108 643 70 Geneeskundige behandeling en of veiple ing werd verleend in 2937 gevallen abaervatie had plaats in 39 gevallen ening van het gerestaureerde 3lutwe Kruis Het geheel gerestaureerde en vernieuwde ge bouw Het Blauwe Kruis van de afd Gouda van de Nationale Christen Geheelonthouders Vereeniging zal a s Woensdag avond om kwart over acht officieel wordea geopend Ds B van Dyken zal het woorti i voeren tenwyl de mandotineclub Muaica welwillende medewerking verlee t ENG KL AN Kxkuning Manuel van Portugal t Ub ex kuniflg van Portugal Manuel is Zaterdagmiddag tengevolge van ijen ernstige keelaandotjiung vry plotseling overleden Koning Manuel behoorde tot het huia Hra ganzaSaksen Koburg en Gotha en crd in 1889 als zoon van koning Karel 1 en pruiï es Amalle van üourbon Orieans geUi ren Op 1 Februari m H werden zijn vader en zUn broer de kroonprina Louis Phihppt in LifaÈtöbon vermoord terwyl hij zelf hcht gewond werd Als eerstopvolgende in rechten besteeg hy den troon Ue groeiende uutfcvredenheid van het votlt over zijn dynastie noodzitaktf hem echter op Iti October iUlO voor va revolutie de wyk naar Kngelaiid W nemai In 191 y huwde hij zyn nicht prmse Augusta Victoria von tiohenzollern Sigm ïngen Het huwelijk bleei kinderloos zoodal met den dood van Manuel than S zQh dynastie is uit storven Zaterdagmorgen klüagde de ex koning over keelpijn ny had echter geen koort s Hy beioeht eén specialist die hem onmiddellijk bédrust voorschreef Om 10 uur voelde de éx koning zich onwel en begat zich naar bed Om 13 40 u kreeg hij een crisis van benauwdheid die buitengewoon anel verefgerde en um 14 uur overleed hy by acute keelverzwering De dood trad zoo spoedig in dat men den dokter niet bytyds kou waarschuwen De echtgenoote van Manuel ex konmgln Victoria woonde de laatste oo enbltfcken bjj Ex koning Manuel was 42 jaaï olJd Gisteravond is de terugreis weer ondernomen en hedenmorgen is het luchtHchip te 6 30 uur vl9t te Friedrichshafen geland De Engelsche reis van de Graf ppelin Kort voor 6 uur gistermiddag versrheen het luchtachip Grat iieppelm den loop van de Theems volgend boven Londen en vloog begeleid door vele vliegtuigen langzaam over de stad H e t weer was uitstekend hoewel het luchtschip met een vrij sterken tegenwind had te kampen Op stfaten pleinen en daken hadden zich duizenden menschen ven neld om het luchtschip te bev onderen en toe te juichen De Zeppelm vloog recht over het centrum van Londen naar de autoranbaan en groette den daar aanwezigen Hertog van York en zyn echt genoote door een bouquet rozen naar beneden te werpen Daarna richtte het luchtbchip zijn koers naar Hanworth waar tienduizenden personen zyn landing r eda afwachtteri Té ruim 6 uur werd geland mJSNKJVLAXVÖ Prilu Hendrik te Freiburg Hecfen naar Luisern Wolff meldt uit Freiburg in Breiagau dat Z K H Prina Hendrik daar gisteren ib aangokomen en aijn intrek heeft genomen in Hotei Bertmer Hof Z K tH beeicihtigde des middags do Scliau Ine Londbahn en bezocht s avonds het theater Heden zal de Prine de nieuwe Univeraiteitaklmieken bezichtigen om des midda fs naar Luzern te vertrekken Verkiezing Eente Kamer Vrijdsg 29 Juli De I roWnciaJe Staten van Zuid Holland zijn bijeengeroepen tegön Vrijdag 29 Juli om 11 uur in het gelwuw dm Eerete Kamer voor de btenmiiing over de candidaten voor de Eei ste Kamer Dien aag zullen eveneens de stemmingen gehouden worden door de l rov Staten van Gelderland Ovenjsaei Gjoniugen en A rente Vorstelijk natuurbeschermer Kroontnins Leopold van België in ons land KroonpViïifl Leopold van België dbe veel belang stelt in het vraagstuk der natuurbescherming en the vooiTzittier ia van de Commissie van Beheer van het Pare Albert het gioote hatuurreservaat in het Belgiaoh Congo gebied heeft aan mr P G van Tienliüven voorzitter der Vereeniging tot Behoud van Natuuimonumenten m Nederland levens lid der genoemde Commissie van het l arc Aüieit onlangs den wensch kenoaar gemaakt enkele Nederlandflohg natuurterreinen te bezichtigen Z K H iiceft twee dagen in one Isind doorgebracht vergezeld van den directeur van het Natuurhistorisch Museum te Bru ssel Op 30 Juni werd epn he ek gebracJit aan de vbgolbreedplaatBen bij Hoek van Holland waar de Kroonprins onder den indruk kwam van de njkp vogel bevolking n j dit hö hemde gebied Het bezoek geschiedde ondt r leiding van de heeren mr F i e n Tienhoven dr Ja P Thye a tn J Drijver Dfm Iweptlipn da Iweft de Ki oonprinseen hezopk ctibranht Hian cenigj terreinen in Noord Brabünt eigen ioni van de Veveoni öinp tfk RefiouJ van Nntiniriiionumenten m Xeüi iUuid Hoogere invoerrechten in Duttschland Vermoedelijk op vee spek en reuzel fn T li i iaf voriK rn l heeft de t I I rig onderhandelingen met i I 1 L It l uuipt uver een wijaiging van j ii I ii wecd he handelsverdrag Vol iubten zou de Duitpohe regeoring iiai VedeiljuKi zijn deze onderhandelingf MUI belang omdat de wijziging van het Dirf chJ ive d 9che handtïevert rag ten doel M i ft tipnifuw do ijivoerreehten op landI oinxptudiictfii m Drii fichland te verhoogen Beiialvc feu verhooging van de invoer rhten op hout verlangt DuilacWand een ei ioogmg van de invierrechten op rundim hel liijzonder de opheffing van het Z leMit invoercontingent van 6000 fïtiuJia V lm ïuUeiv de invoerrediten op honmg i i idfii verhoogd Door de verhoogmg der mvoerrecht n op pek pn reuzel wordt in het bijzonder de Nederlaudsche uitvwir naar DuitBchlaod getroffen Alleen al m de eerstg vier maanden van 1932 werd 6 611 300 K G spek ter waarde van 3 9 1O000 mark door Duitsdiland geïmporteerd Bijna de geheele hoeveelheid was van Nederland afkomatig Voor Duitacshland wae de post van betrekkelijk geringe beteekenias t rwiji de maatr el daarentegen voor de Nederlandsche boeren opnieuw een ernatigen alag beteekent Vaji even groot belaing ie de verJioogiog der invoerrechten op TeuzeJ waarvan Duitschland in de eerste vier maanden van dit jaer 38 809 800 K G ter waarde van 35 600 000 mark importeerde Van reuzel zijn de Vereenigde Staten de voornaaniflte importeurs maar ook Denemarken leverde een aanzienlijk contingent namelijk 7 400 000 K G Invoer van slachtpaarden in Frankrijk De directie yan den landliouw deelt nitedo dal de Fransehe regieenng voor het 3e kwartaal aan Nederland een contingent slachtpaarden groot 900 stuks heeft toegeatiaan Zij die zich met den export van slacèitpaardeai naar Frankrijk voor eigen rekening bezig houden en diie meenen voor het verkrijgen van certificaten in aanmerking te komen dienen iic daartoe te wenden tot de conitmseie voor de verloven naar Frankrijk van vleeflch en vleeechwaren lie Brussel Leening provincie Zuid Holland ƒ 1 millioeia 5 pet obligatiën koers van uitgifte 99 pet De firnm Heldiuig en Pierson te e Gia veuhage en Broekman e EfEectenkantoor to Amsteidani berieiiten dat de inschrijving op 1 mdlioen S pet obligatiën ten laste der piovmcie Zuad HoUand m stukken van f UKJO noiiimaal tot den koera vas 99i pet zal zijn opengesteld t hunnen kantoren te e Graveniiag en Amsterdnini alsmede te Rotterdam bij de Dtscontomaata cliappjj te Haarlem bij de firma Brmknian Co en tg Amhem bij het Effectenkantoor Arnliem op a Juli e k Het zegelreoht op de nota van toewijzing komt ten la ste van de mscliiijveta Dü teening maakt deel uit van een obligatieleening groot f 5 millioen vormende de zesde serie van een leenmg maximum f 25 milhoen Coupons per 1 April en 1 October De leening dient tot dekking van uitgaven in verband met de uitvoering van het provinciaal wegenplan de werken tot verbetering van vaarweg Anmterdam Goudar Kotteidani en subsidie aan de gemeente Rotterdam voor het bouwen van een dubbele iMjhntPiuifi tusschen Park en KoolliaveO Het thaiift uit te geven gedeölte der kening ad 1 millioen ie ailosbaar m 40 gelijke jaarlijksche termijnen te beginnen in 1953 Omtrent tten financieelen toestand der provincie Z Holland wordt in de toelichting o a het volgende meegedeeld De totale vnsr te leeiiingBchuld van de provincie bedraagt op het oogenblik f 24 940è500 De provincie heeft te vorderen wegens leeningen aan anderen f 10 786 762 zoodat de schuld rechtstreeks ten behoeve van de provincie aangegaan per aaldo f 14 153 798 bqdJraagt De heffing van opcenten komt neer op 2 06 iper hoofd der bevolking E e verkoop van tuinbouwproducten Ged Staten van Noord Holland stellen voor e n ton in 1932 te besteden als steun In do vergadering van do Prov Staten vaai 1 December j l dienden de leden De Miianda en Polak het voorstel in waarbij Gpd Staten gemachtigd weiden tot het instellen van een in en verkoop bureau van tuinbouwproducten en waarin bepaald werd dat dit bureau slechts werkzaam zal zijn in de periodes van crisis in den tuinbouw Als bedrij f skapiitaai zou ten behoeve van dit bureau een bedrag van één millioen gulden ter beschikking dienen te worden gesteld Thans hebben Ged Statiën prae advies op dit voorptel uitgebiacht waarbij zij vooratollen hen te machtigen over het jaar 1932 een bedrag van f 100 000 te besteden tot het verstrekken van tegemoetkomingen aan tuinders wier producten op de veilingen de onder goedkeuring van Ged Stateni vastgestelde minimumprijzen met opbrengen mifa de tuindi re van deze producten afstand dfsen en indien na overleg met de commissie tot heti mtteilen van een onderzoek naar de toestanden in den land en tuinbouw in Noord Holland een naar het oordeel van Ged Staten bruikbnar stelpel kan worden gevon den dat de noodige waarborgen biedt vonr een coefie besteding van voornoemd bedrag Nationale Woningraad De afdeeling Zuid Holland Zaterdagochtend fteid in een der zalen van De Galerij te Scheveningen een algein verg gehouden van de afd Zuid Holland nn den Nationalen Woningra id onder voi tzit Pr c hap van den heer A van Stuy fiiinT Deze vergadering werd namens hi t hoofdbestuur bijgewoond door den se lelaris den iKer B mmer In 7ijn openingswoord gaf de heer vanStuyvemberg cn overzicht van de door deafd4 cling verricbti werzaamheden waarbijhij er op werfl dat vo ii Hf provinciale organisatie uiteraard alechls het kleine werk en de propagandifl is weggelegd voor degrnnte lijn n te tiekken is de landelijke or jfanisatie het aangewezen instituut j Versciiillende huishoudelijke zaken wer den vervolet ns afgedaan Het jaarverslag van den seeretarif penningmee iter werd zonder discuasie onder betuiging van erkentelijkheid tot dcïen functionaris goedgekeurd Bij de b£ prekmg van het beleid vsn het bestuur merkte de afgevaardigde van Leiden op dat z i juister zou 7ijn wannfcr de provinciale vergaderingen konden diPtien nU een inleiding tot het jaarlijVoch conerps van den Nationnleii Wfningraad Dan zouden de afgevaardigden echter ook kennis moeten dragen van den beechrijvingsbrief Thans ie de tijd vwr deze b prekingen te kort aan hel Cailton Hotel uitgeaehreven muzï wedstiijd ifl toegekend aan den heer Gernt vtuj Wezel De jury bestaande uit dr W Mengelberg Cornelia Dopper dr J Wagenaar Pierre Montcux en JRudolf Mengelberg besloot Zater higmid ag met algemoene ateminen deai prijs toe te kennen aan den oomponiat van liet Tanigohed Wenn dfu liebst inRezoDd en onder het motto La musique ennoblit TAme De naam van den componist bleek toen Gerrit van Wezel Noordpolderkade 235 Den Haag Na de schifting werden de uitgezochte composities aan de jury voorgespeeld door den Ca ril on pi aniet P Paludanua De ingebonden composities bereiken het recordgetal van 508 Kano omgeBlRgen Twee slachtoffers Do ongeveer 35 jarige J Steekstra uit Franeker wug gistermiddag met sijn 7 jarig zoontje en zijn 19 jarigen halfbroer in een kano VOOI twee personen in het Nieuwe kanaal aan het varen toen het bootje omaloeu en de drie inzittfndeti te water gertiakten De vader een goede zwamniW tiachtte zijn zoontje te redden wat eohter met gelukte ootk doordat er g on hulp m lo nabijheid was Beiden kwamen jammerlijk om het leven De IB jarigo K Jaarsma die zioh aan de kano had vestgegrepen werd door een intiisschen toesnellenden vis ehor ered Tragikomisch lotgeval van een gymnastieb enthouBiast r ng Lelegdi port Vliegen Dit rapport ie zeer gedocumcntrerii en lezenswaard maar dg meeste I 1 e stuurs leden va won ingbouwvereenï gingen niispen de gelegenheid dit rapport grcniiiig te l t dtudri rGrï Daarom vroeg fipr een di kuiidfge iiileid rg Vt i V igCns weïfl en commidMe t eii emd tul jiet naiieii der hoeken De wtmuigir uwI v TMcnit mgen ratrimonmm loosduinen j Huiselijk Geluk Voorburg en olUshuisves1 ling Delf werden hievonr aangewezen I Nad it de I de rondvraag vroeg de afgevaardigde van Alblaaserdam I wat het Hoofdbestuur en het Provinciaal Bestuur denken te dOen inzake de huurverInging vooral in plaatsen waar groote werkeloosheid heerscht biengt het innien der huren groote moeilijlïïieden mee Heeft hei bestuur overwogen den toeslap op de huren te verstrekken De voorzitter en de heer Bommer deelden deKpn afgevaardigden mede dat op de a s alcemecne vergadering van don Nationalen Woiiingraad dat vraagstuk in vollen omvaing dan de orde zal komen Voorts werd verwegen naar de clausule die ter zake dbor tiet noofd bostuur ewiigen tijd geleden ia vCBKonden welke circulaire door den heer Bommer nader toegelicht en uiticengeaet werd Bij de discussie werd er p geweaen dat de moeilijkheden niet alleen voorkomeai bij wefkeloozen dloeh dat ook zij die nog werken dringend huur verlaging behoeven want het inkomen van de werkers ia in vele gevaÜen nog minder dan van de werkeloozen die yteun genieten den luidspreker aan om met mumekb eleiding van rhythmiiBche oefemingen te profiteeren lenig te worden en jeugdig te blijven Ook een herbergier in Holstein volgde deze radiogymnaetieklessen echter hij deed dit op een ietmat zonderlinge manier lederen dag sprong hij om precies 6 uur uit de veeren atapte in zijn kleeren en sprong dan ujt het raarn van zijn tpaj tcijre gelegen alaapkanier om zioh buiten aan de pomp met ijskoud kater te verfriaachen Dit soort ochtend gymnaetiek oefende genoemde iherbergier reeds een tïental jaren uit zonder ook maar éénmaal te hebben oventeslagen Het waa hem een levensbehoefte geworden znoals hij zijn imtbljt nutCigde of z n potje bier na hiCi avondmaat Thans zal hij zijn oohtenikiefeningen ter bevordering van lenigheid en jeugdbehoud j penigen tijd moeten missen Niet viijwillig doch ondfcr den druk van merkwaardige omstandgheden Na tien jaren waB de goede man weer eens op reis gegaan en had buiten bij faTnilie zijn intrek genomen Precies oui z eB uur ontwaakte hij spoedde ieli naar heli venster en sprong naac buiten Met gebroken l eenen bleet hij liggen hij had er met aan gedacht dat hij zieli niet üiuih lipvond maar op bem ek hij famiilie die een derde étage bewoonde Nu zal hij zijn ochtendtraining wel eenigen tijd moeten uitzitten Maat beeft hij thane reeds verklaard dat hij na laijn genezing zijn oefeningen zal hervatten Nog liever geeft hij s iivonds zijn potje bier p dan b morgena zijn gymna£tiek R ADro NIEUWS Nadat nog eenige opmerkingen waren gemaakt werd de vergadering gealoten door den voorzitter die alte aanwezigen opwekte 111 df e t ijdon welke vooral voor d © aibeidersklaspe izoo moeilijk aijn dte aaamhoonglieid te betrachten eti voor zooveel niogehjk etfjcds in hot belang der arbeidersklasse werkzaam te zijn 9 JVtifMaigs hebben de dieelnemere aan de vergadering een autotocht gemaakt door Den Haag en versrfiiUendle gebouwen bezichtigd Met een bezoek aan de Tndiiaahe Tentoonstelling werd de dag besloten Echtelijk drama te Haarlem Op de Garenkokerskade te Haarlem heeft zioh in den afgeloopen nacht eeni echtelijk draiina afgespeeld De 56 jarige DuitetJier E S was giateien jiit Hambui aangekomen om zijn 35 jarige vrouw die te Haarlem met i en ander sameniwoont ba bezoeken Hu Is met zijn vrouw en een achtjarig zoontje naar AmsteTdaiin geweest eai na den terugkeci te Haarlem schijnt hij de vrouw te hebben gevraagd met hem naar Haanburg te gaan De vrouw weigerdle waarop Ie man een ievolverechot op haar loste dat haar m de boist trof Hij heefl daarna het wapen op 7 ioh zelf gendit en zldi door het hoofd geschoten Hij wa i op slag dood Hoewel ematig gewond wiat de vrouw nog haar woning te bereiken waar zij voor de deur in elkaar zeikte Zij werd naar tiet SU Elisabethgabthuip overgebracht Haa toeetand was hedenmorgen bevredigend Ook het lijk van den man is naar dit ziekcniiuis vervoerd Ontploffing in een stoomwasacherij Gistermiddag is in liet ketelhuis van de foomwajischerij der fa H J ten Oever aan ilq Sehaapdrifl te Arnhem een roi kga ont plpffing otïtfitaan in het kanaal dat uit het ketelvuur naar den buitensohoorsteen gaat Ten gevolge hiervan ie oen gedeelte van den fabiieksEchooratecn die niet zeer hoog i naai beneden gestart en door het dak van het gebouw gevallen De muren zijn oenigfizine ontzet terwijl vele ruiten werden vernield Peraoonlijke ongelukken kwamen niet Vooi daar tijdens het schaftuur geen per oneel in de fabriek aanwezig is Ook is gijen brand ontstaan Het bedrijf ondervindt geen stagnatie daar van bevriende zijde ie fabriek van den noodieen fttooqii wi rdi voorzien Het Kijkafltoomwezen zal i n ondel zoek luwteüen naar den ket l KnoeierU met aande len 1 G Farben Centrale te Amsterdam ontdekt Vyf arrestanten onder wie twee fede la der8 Tc Recklinghausen in Duitachland ia de aldaar gedomicilieerde Hans Snhotler bij knoeierijen met deviezen betrapt Hij voerde den laatsten tijd aandeelen I G Farben uit Nederland uit en gSf deze bij een bank o ReokIingh iu en voor 34 800 mark in betaling Dg electrotechnicUfl Bernhard Weber uit Itpcldinghunsen heeft aandeelen I G Farbf n b j een andere bank voor een bedrag van 15 Vfl mark gedeponeerd Hij i toen de politie de woning van Scheller bmnendronj daar gearresteerd Ook heeft men in Schellers huiB den Nederhiiifli chen makelaar in effecten en diamanten H T m hechlenifl genomen op wien 10 XX rrark werden gevonden Een juslitk cl ambtenaar uit Recklin h uoen hc M zich voorts naar Emmerik beiif cn en iieeft daar den Nederinndsohen makelaar M A gearreétocrd De centrivle der orjani atie wag gevejïtigd in een wi flelkan n r Ie An sterdam In Nederland werden de papieren tegen M pot pekorhi en in Duitechland weer voor 92 pet van de hand gedaan De deelnemers GEMENGDE BERICHTEN Programma voor heden Hilversum 5 30 Kovacs Lajos eil zyn orkest Jan Gerritsen en Jan de Vogel xylophoon marimba kIo fkenspeI 7 Joh iReddingius Weerklank van Gabriel Smit 7 30 Kamermuziek trio Keilman Bosman van Wezel 8 A V R 0kamer orkest o l v Louis Schmidt Albert de Booy zang Jos GÖttlioher cither 10 Vaz Diaa 10 10 gramofoon U De Vereeniging Nümegen dansm John van Brück and hit boys Huizen 5 Kees Haitvelt viool Piet Lentz cello Guus Seyler piano 8 9 30 concert door de Wognummera o l v D Saai Wzn solIMen J Wiliemsen ba s M H Boekei orgel 9 Db J D Boerkoei Een tempel der kunst 10 20 Vaz Diss 10 90 jTramofoon MARKTBERICHTEN Veemarkt Rotterdam 4 Juli Ter veemarkt werden heden aangevoerd 529 koeien en ossen 403 vette kalveren 157 schapen of lammeren 1431 varkens l rüzen per Kilo Koeien Ie kw ƒ 0 33 0 36 2e kw ƒ 0 28 0 3O 3e fcw ƒ 0 15 0 19 Ossen Ie kw f 0 32 0 34 2e kw ƒ 0 27 29 3e kw ƒ 0 17 0 20 Vette y Reisvereeniging naar Amsterdam kalveren Ie kw ƒ 0 42 0 45 2e kw pe afdeeling Gouda van de Ned Rei svei 0 32H 0 35 3e kw ƒ 0 22 0 27 eeniging organiseert een bezoek aan de Schapen ƒ 0 16 0 20 per stuk ƒ 10 13 tentoonstelling Moeder en Kind in het Zmglammeren ƒ 10 14 Varkens Ie kw R A I Geboaw te Amateidam op Zondag 10 ƒ 0 15 2e kw ƒ 0 16 3e kw ƒ 0 14 Zou j j u a 8 ters ƒ 0 14 0 15 i gg vertrek ia bepaald op 8 40 per trein Kaasmarkt Oudewater i beider is de heer N H Meulman Katten 4 Juli Aangevoerd 89 partyen 4005 j sin l 62 stuks 30025 K G Prijs Goudsche kaas Ie soort m r m ƒ 26 27 2e soort ƒ 21 24 Zonder r m geen aanvoer Handel matig Kaasmarkt GrootAm mers 2 Juli Aan de markt alhier waren aangevoerd 36 partyen met te zamen 1138 stuks kazen wegende 7W6 K G Prys m r m Ie soort ƒ 26 28 idem 2e soort ƒ 21 24 Handel matig Ben ongejuk dat goed afliep j Zondagmorgen omstreeks 12 uur viel het I dochtertje van den heer v V wonende aan de Zwarteweg te water De vader van het 1 meisje die in de onmaddellyke nabijheid vertoefde sprong gekleed te water en i smaakte het genoegen de kl e behouden l op het droge te brens LEO SANDERS Na vijftig jaren trouwen dt ut Het was gisteren 3 Juli 50 ja r geleden dat de heer L Sandera in diienst trad hl den heer D G van Vreumingeo sïgapMifabrikant en winkelier hier ter stede Dit gedenkwaardige feit if heden door de Weenen Ouverture F von Suppe ooob die als opvol rera die zaak onder 3 An der Schonen Blauen Donau Joh Strauss 4 Gedeelten uit de Opera Hamlet Abr Thoma Norraa Ouverture Bellini Romance sans Paroles F Mendelsson Rigoletto Fantasie Verdl Met Parade Vlaggen Marsch 4 H r sohönen Blauen Donau WaUer dezelfde fiama hebl en voortgezet op fe u telijko wijze herdacht Aan het huis in de Wijdstiraat waar de zaak ls gevestigd waarin de heer Saiidefn een halve eeuiw lang de clientèle van de firma Van Vreumingen op de meest coulante en prettige wijto heeft bediend was heden dti vla ontplooid In den winkel en het daarachter gelegen kantoor tonden talrijke bloemstuk Blankenburg t bloemen in tal van varuaNo 4 eerste uitvoering g daarbij geeohenken in allerlei vorm De consecratie der H Sacramentskerk te midden waarvan de jubilaris troonde kitocht van den Bisschop Eis enlijk had do heer Sanders dezen ge Naar de Nieuwe Zuid Hollander meldt i nkd i maar liever onopgemerkt willenzal hedenavond Z H Exc Mgi J D J laten voorbijgaan maar de firma Ja i WAen enent Bisschop van Haarlen naar mmgen eu de geheele famriie Van VreuGouda komen om Din iagmorgen de H imn en hebben zich de gelegenheid nietSacramentskerk in de Korte Akkeren te t nemen om op dezen dag fen juhiIl u jjjj Qp ondubbelzinnige wijze bhjk te conaacreeren j geven van hunne waardeering jegems hem Van Haariem reist Z H Exc met den werkzaamheid trein naar Rotterdam Vandaar zal ng zich vriendschappelyke samenwerkingper auto naaV Gouda besc eh Onderweg j tu6 ohen hen allen en den heer Sanzal de schooljeugd van Nieuwerkerk en b taan voor zijn hartelijk medeMoordreoht die voor de kerk met vlagge p j j tjes zal ziJn opgesteld den Bisschop een familie m deze halve eeuw heeft doorgekinderhulde brengen maakt Te ongeveer kwart over acht wordt de f j j p zeldzaam feit ee fiOjaaigehooge gast aan Schielands Hoogen Zeedijk werküaamheid en feit dat niet alleonnaby den Boachweg verwacht spreekt van goede verhoudingen tusaohen Hy zal hier worden afgehaald door de de betrokkenen en dat daarom van grooteharmonie St Caecilia de Jongenspatrona beiteekenia i voor hen maar dlati in denten Sb Jan en St Aloysius de Graal en de t huidigen tijd in t algemeen als een uitzonSt Jbaephgezellen van beide parochies j derlijk geval met groote waardeering mag jubilaris door de familie Van Vreumingen door lêveraneiers en clientèle der firma en door persoonlijke Het heugelijk feit is door de firmanten Van Vreumingen vastgelegd in een fraai gecalligrapiheerd album met van groote waardei ring getuigende opdrachten welk album tevens de namen Vermeldt van hen die den jubilaris heden op de druk bezochte receptie van hunne persoonlijke belangstelling deden blijken Onder hem die zulkw deden behoorde ook Bnrgemp ï tcr Gaarlandt be tiuren van de Vereen van iSigarenfalbrikanten en Sigaren wink eliers Middenfltandeorganisaties en vele particulieren De Directie van Qoedewaagen e Koninklijke Fabrieken had de vriendelijke attentie den iuhilaii s te verblijden met een spedianl voor deze gelecenheid vervaardigd fraai gedenkbord waarop zyn naam met die van 1 Kooplumdel is verbonden De stoffelijke blijken van belangstelling die de heer Meilof zoowe van de zijde der Directie ais personeel in ontvangst mooht nemen zullen dezen dag v x r hem ongetwijfeld tol i cri onvergetelijke maken Een Russisch Week end £ cn FiUn vertooning De Veieemging voor Socialtetiscbe OntwiikkeJing hield Zaterdagavond en Zondagmorgen een Riissiödi weekend ZalxTtkigavoiid had in de zaal Kunstmin d r stc bijeenkomst plaats waarin mevr Prins Willekes MaicDonald aan de hand von een seri © lichtbeelden sprak over het Bid erwtja in Sovjet Rusland Muzikale me lewerking verleende mej Nelly van Triet Zond afocili tend werd in den Nieuiwen Schouwburg na een inleidend woord van den heer J Nunos Va eim tweetal Russische films vertoond Deze filmvertiooning d e den eehoelen morgen vulde werd in de niididaguren m de Kunfitmin zaal gevolgd door een rede vaji den heer J de Kadt over D cultureele ontwikkeliöig van Sov jetRusland Voor deze bijcrnkomBten was veel belangstelling Agenda JuU 8 ujur Sted Zweninrichting cursusheerenleden Goudsche Reddingsbrigade JuU 8 i u St Jan kerk Concert Toonkunst CaeciUi Da=i lied von der Glocke Na de begroeting wordt in optocht gere l worden gememoreerd en een gelukwensch den door de Korte Akkeren naar de pastorie waard ia zoowel voor den jubilaris als voor op de Gouwe waar Mgr den nacht zal de firma Van Vreumingen doorbrengen Daarbij zal de volgende route l e tülnjke bloemen en geschenken dien worden gevolgd Boschweg Heerenstraat Prins Hendrikatraat Roode brug Hooge Gouwe Pastorie Dinsdagmorgen om half acht vangen de plechtigheden der consecratie aan De eerste twee deelen mogen niet door de geloovigen worden bijgewoond Daarom zuilen belangstellenden eerst omstreeks 9 uur m het kerkgebouw worden toegelaten De Pontificale Hoogmis welke de Kerkwyding besluit en door Mgr Aeng nent wordt gecelebreerd vangt aan omstreeks kwart over tien uur Des middags tusschen 4 uur en half 5 zal de Bisschip de stad verlaten Gistermiddag bestond er gelegenheid de H Sacramentskerk te bezichtigen Tegeljjkertyd waren in de sacristie eenige sieraden ibentoongesteld Van deze sieraden trok de groote kostbare monstrans die gemaakt is uit de geschenken in zilver en goud welke van de parochianen werden ontvangen het meest dfc aandacht Het geheel vormt den indruk van een stralen schietende zon De monstrans is ongeveer 60 c M hoog en werd vervaardigd in de werkplaatsen der Kon Edelsmedery Easer te Weert Nieuwe kapelaans De bisschop van Haarlem heeft tot kapelaans van de iH Sacramentskerk in de KoiteAkkeren benoemd pater J H C van der Zijde uit Wychen en pater C J D van iEijsden uit Rotterdam De a s kermis wordt geliouden van 1 6 Augustus Van verschillende zijden bereikt ons de ftaag wanneer dit jaar de kerniüa zal plaats vmden Bij Informatie bleek ons dat het R gebruik is da t de kennis aanvangt de eerste Maandag na St Jacob Waar St Jacob nu I valt op Maandag 25 Juli is de eerste Maanc uag daiirop den Utan Augustus zoodat de kennis aanvangt op MaiUJdag 1 Augustus Veertigjarig jubileum van den heer Meilof Hud ii heuiacht de heer MéÜof den dag iiiiop iiij voor 40 jaar in dienst trad bij de nirmlige firma C van Eijk la er overiTiyrum in de NV Kaaahandel MaatBcfaaj pij Gouda Dü jubilaris en zijn eehtgem fe werden per auto afgehaald en ontvangen ten huiee van den Direcfteur den iieer G C van Eijk alwaar deze den jubilaris op hartelijke wijze toesprak Tevens werd het woord gevoerd door den er C E A van As namehs het geheele kantoorperwmeel en naniena het pakhuis © Juli 8 uur Sted Zweminrichting cursus personeel heeft de heer Verkaik aller gelukwenschen daaraan toegevoi d Na deze huldiging hield de jubilaris receptie ten kantoren der Directie dat voor deze gelegenheid feesttelijk wa versierd en aarfcij allen gelegenheid kregen hem persoonlijk te ccHE liimente eD dames leden Goudsche Reddingsbrigade O JuU 3 uitr Blauiwe Kruis Le ng voor de werkioozen é JuH 8 uur Soc Vredebest ptaatselüke wiedatryd Byz Vryw Landstorm 6 Jvdi 8 15 uur Offideele opening van Het Blauwe Kzoia Urr DEN MHTREK HAASTRECHT Crisia Zuivelwet De landbouwers uit de gemeenten Haaatiecht en Vliat die zich nog ni et liebben aan neld tot het m ontvangst nemen van den teun ingevolge de crisie zuivelwet kunnen zicii alsnog op Woensdag 6 Juli a s van 10 tot 12 uur ter secretarie aanmelden tot het doen der vereischte opgaven Zttider Usseldijk De Zuider lJs eldijk tussohen Gouda en Hjilasllieciht wordt Joor den ProvuociaLen Waterstaat terd o onderhouden In de aifgeloopen maand heeft men de verzakte zijkanten m orde gebraoht terwijl men tha nB het geheele njvlaek met wegenteer bespuit en daarop een slijtlaag van fijn grind aanbrengti zoodat de weg dan voorloopig iweer geruniien tijd tegen het verkeer bestand ssaj zijn Hondenkeurinc Bij de gehouden keuring van trekhonden bleek aat het aantal daarvan telken jare gelukkig vermindert Ditmaal werden vijf hondlen ter keuring aangeboden en goedgekeurd Vleeschkeuring Van den landbouwer J P alhier stierven een aanta varkene die ondeugdelijk voor de oonisuniptie zijn bevonden en ouder politBeloezKiht zijn begraven HoMbouw Dank zij het droge weer in de laatste weken ifi de hooibouw dit jaar wel zeer vlug gegaan en rfe meeste landbouwera hebben het hooi reeds nagenoeg bmnen Nog een paar dagen van droc weet en allen kunnen gereed zijn Ontfanks liet ongunstige vov rjuar vaJt de kwaliteit van het hooi nog al mee terwijl er vrij veei hooii gewonnen is STOL WIJK De vrouw van den landbouwer Vonk werd by het melken door een koe op haar voet getrapt waardoor dit lichaamsdeel brak Dr Adam verleende de eerste hulp waarna Mej Vonk naar de Wijkverpleging te Gouda is vervoerd Aan de Stolw Sportvereendging is vergunning verleend tot het officieel openen van het terrein op 17 Juli Aan den heer C Uittenbogaard is verlof verleend voor verkoop van zwakalcohoH schc dranken in een tent op het sportterrein SPORT EN WCDSTRIJOIN VOETBAU G V a De uitslagen dor Zaïtapdag en Zondag gei peeJd voetbalwedstrijden ayn als volgt Afdeeling A Olynipia A Waddinxveen A 1 1 Gouda A Nituwexkerk A ü AfdBetinaB Haaatreciit A Gouda B O Mocxidrecht A Waddinxveen B B l Woelden 2 Goudeiak 2 1 3 Wadduixveen 2 Alpliea 3 1 2 Qöuda conib Gouderafa 7 O Goudar Alpiien 3 4 O N A Excelsior 5 3 O N A 2 Excelsior 2 T 2 4 GSV oomb Toerelttal 0 3 2 Gouda 5 en 6 Toereiftal Zwervers 4 5 Gouda C junioren R F C Roode Dorp 3 5 Vrien chappelyke wedstryden De uitslagen van de gisteren in Gouda gespeelde vriendschappelyke wedstrijden luiden als volgt Gouda Alphen 3 4 ONA Excelsior 3 3 WATERPOLO Uitslagen N Z B De uitalagen van de gisteren voor de competitie van den N Z B gespeelde waterpolowedatryden luiden als volgt 1 klasse D J K Maas 5 4 Res Ie klasse D J K Il Maas M 5 3 ZWEMMEN Mej C Luyke verbetert het Nederl record drie maal 100 M wisselslag voor dames Gistermiddag heeft de Schiedamsche Zwemclub in de gemeentelyke Zweminrichting aan den Havendijk te Schiedam wedstrijden gehouden welke zich mochten verheugen in een uitstekend welslagen en een groote belangstelling Aan de wedstryden ging vooraf een recOjTd poging van mej V Luyke welke schitterend geslaagd is Zy zwom de 00 M wisselslag in 5 min 10 6 seconde en verbeterde hiermede het Nederlandseh record hetwelk met 5 min 21 op naam van mevr C de Groot i an Gelder stond met niet mimler dan 10 4 gec Van den Hoek van Holland niar Scheveningen De Huagsche lange afstandizfwemmer van dei Meyden heeft gisteren een zwemtocjit gelioude n van Hoek van Holland naar Soheveningen in 4 uur 7 min Met deze tijd heeft hij het record dat stond op naai i van nievi Biouwer verbeterd met 21 mm ATHLETIEK Tweede competitiedag van den Goudachen Athletiekkring Onder flinke publieke belangstelling had Zaterdagmiddag en Zondagmorgen op het G S V terrean de tweede competitiedag van den Goudschen Athletiek Kring plaats De wedstryden standen onder leiding van den heer J S van Soest Dank zij de uitstekende regeling kon het programma in een vlot tempo worden afgewerkt Aan den start verschenen de heeren ploegen van THOR Qouderak Oiympia Gouda DOS Schoonhoven Excelsior Gouda GSV Vires et Celeritaa Ter Gouw Achilles en Velocitas alle Gouda de vijf laatste elk met twee liloegen één damesploeg van Ter Gouw twee dames ploegt van Excelsior Vires et Cetwitw Qvick B A tU üm én phwgen van Excelsior o DOiS De voomaamstfi uitdlagen zyn ie klasse Jieereo 100 M hardloopoi 1 P M Beyen TH i OR 11 3 sec 2 J C den Hertog Vires etCel 12 sec 3 Chr Wieaer Oiympia 12 2 sec 800 M hardloopen 1 B Hagendyk Oiympia 2 min 11 6 sec 2 A Wemmers GSV 2 min 12 sec 3 P Dubbeldam DO S 2 min 15 sec Verspringen 1 B Wirtz Vires et Oei e 20 M 2 A Wemmers GSV 5 88 M 3 I M BeyeSn THOR 5 80 M Hoogspringen 1 M v d Laan THOR 1 60 M 2 J C den Hertog Vires et Cel 1 66 M 3 W MaUon Oljropia L60 M 4 iJ Rond OJympda 1 50 M 5 J de Jong GSV 1 60 M Ö S Radder THOR 1 60 M Kogelstooten L A Slappendel Oiympia I9 54 M 2 P M Beyen THOR 9 26 M 3 T de Vries DOS 8 27 M i Speerwerpen L A Kasbergen THOR Ö7 38 M 2 A Wemmers GSV 34 09 M 3 J Hornis GfiV 33 28 M 4 m 100 M estafette 1 THOR 47 4 sec 2 Oiympia 4 4 sec 3 GSV 61 sec 4 Vires et Cel 62 sec 6 DOS 62 4 sec I 3e klasse heeren 100 M hardloopen 1 Th C v d Lin deai Ter Gouw I 12 4 sec 2 J Blommendaal Ter Gouw L 12 6 sec 3 T Tuin man Achilles I 12 8 sec 4 C Luynenburg Excelsior 12 8 sec 00 M hardloopen 1 M Wildschut Achilles 1 2 min 8 6 sec 2 M J Schouten Achilles 1 2 min 16 sec 3 C van Dijk Ter Gouw L 2 min 18 4 sec Verspringen 1 T Tuinman Achilles 1 5 94 M 2 C Luynenburg Excelsior 5 93 M 3 Th C v d Linden Ter üouw I 6 83 M Kogelstooten 1 Th C v d Linden Ter Gouw I 1L39 M 2 C Luyneo burg Excelsior 11 38 M 3 C v Dyk Ter Gouw I 10 99 M 4 m 100 M estafette 1 Ter Gouw I 60 sec 2 Achilles I 60 sec 3 Excelsior 52 1 sec 4 Achilles U 63 4 sec 5 Vire et Celeritas II 54 4 sec 6 GöV II 66 sec 7 Velocitas I 56 8 sec 8 Ter Gouw fc 66 4 sec 9 Velocitas II 66 6 sec Dames klasse 100 M hardloopen 1 B Veerman Achillea I 14 1 sec 2 F Huisman Excelsior i 16 sec 3 A Rauws Achilles I 15 2 sec 4 B Bunschoten Excelsior I 15 2 sec Verspringen 1 A Rauws Achilles I 4 60 M 2 N de Jong Excelsior I 4 43 M 3 M Flux Excelsior I 4 42 M Hoogspringen 1 B Veerman Achilles 1 1 30 M 2 P Hersche Excelsior I 1 30 M 3 L Vervoort Vires et Cel II 1 26 M Kogelstooten 1 F Huisman Excelsior I 8 45 M 2 M Flux Excelsior I 8 42 M 3 B Donker Vires et Cel I 8 01 M Speerwerpen 1 B v Maatrigt Vires et Cel I 20 09 M 2 mevr Wiezer Mallon Quick I 19 10 M 3 J Bruins Virea et Cel U 18 72 M 4 m 100 M estafette 1 Excelsior I 58 6 sec 2 AchiUes 1 69 sec 3 Quick I 59 2 eC 4 Excelsior II 60 sec 5 Vires et Cel I 60 8 sec € Ter Gouw I 63 sec 7 Achilles II 64 4 sec 8 Quick II 64 8 sec Jundores klasse XOO M hardloopen 1 W Bouwer Vires et Oei I 13 sec 2 J v d Heuvel Excelsior I 13 sec 3 J van Welzenis Excelsior I 1 3aec Verspringen Cel I 5 46 M Cel I 6 44 M 1 6 33 M Kogelstooten 1 W Bouwer Vires et Cel I 6 44 M 3 A Schot Virea et Cel I 11 74 M 3 C Lamorée DOS 11 20 M 4 m MM M estafette 1 Vires et Cel I Sl l sec 2 Excelsior I 66 9 sec 3 Vires et Cel II 57 sec 4 Vires et Cel UI 63 4 aec Tweedaagsche wedstrijden on de Nederlandsche athletiek kampioenschappen op de Amsterdamsche Sintelbaan De Haarlemmer W Kaan verbetert de records 110 en 400 Meter hordraloop Gubbel geklopt door Engelman Op de Sintelbaan aan het Olympraplein te Amsterdam vond gisteren onder zeer gunstige weersomstandigheden het tweede gedeelte plaats van de Nederlandsche athletiekkampioenscbappen zoowel voor dames als voor heeren Niet minder dan vier Nederlandsche records zyn verbeterd De Haarlemmerf Wim Kaan liep de 110 M eter horden op sublieme wyze in lö sec en WOn in dezen tijd niet alleen het kampioenschap doch verbeterde tevens het door hem kortgeleden gemaakte Ned record met 0 1 sec Ook op de 400 Meter een buitengewoon zwaar nummer bleek de Haarlemmer zich thuis te voelen Hji won dit nummer met een tiJd van 57 2 sec hetgeen beteekende dat hy het in 1926 door Huybers gemaakte record met niet minder dan 0 7 sec verbeterde Jan Zeegers had op de 6000 Meter geen zware taak tenminste niet wat zijn concurrenten hetreft Tydens het nummer 5000 Meter verfceterde hy tevens het op zyn naam staande record over 4 K M en bracht dit van 12 4S I op 12 m 38 6 sec Een pradïtig slot werd gevormd door de 4 x 400 Meter estafette Zeer jammer was het hy dit minuner dat Geurts van Vlug eo Lenig op de laatste 400 Meter waarin hy de leiding had een spier verrekte Hierdoor was de kans van Vlug en Lenig op een overwinning en zeer zeker ook op een recordverbeteidng verkeken De A V 1923 welke tijdens het ongeval in fedlen striJd was met Vlo en Lenig werd nu overwimiaar op dit nummer en venbeterde tevens het op nnam van de Hagenaars staande record met 0 3 sec 1 W Bouwer Vires et 2 C Zielhorst Vires et A Schot Vires et Cel EOBNAi N C K B Afd a klawe 2b De Zwaluwen O D I Schiedam Zaterdagmiddag speelden de Zwaluwenhun eerste wedstrijd op eigen terrein Directwordt aan beide kanten fUnk aangepakt enreeds na 10 min gelukt het de Schiedammers te doelen Onze stadgcnooten zettennu alle zeilen by en weten na n half uurgespeeld te hehben de stand gelyk teblenden Vlak voor de rust maken de Zwaluwen er 2 1 van Na de rust weten de Schiedammers nog eenmaal en de GouwenaaiB nog tweemaal te doelen zoodat heteinde komt met een 4 2 overwinning voor de meen Zaterdag a s ontvangen de Zwaluwen Hollandia uit Rotterd am ITaatöte bekicütejnT DRAADLOOZE DIENST Het Uemtelvraagstuk De besprekingen te Lanaame ÜAUiiANJ LE 4 Juli De Britache Minister J resident MacDonald verklaarde hedenochtend na afloop der zitting van de vyf mogendheden dat de onderhaadelingen moeilUk ïyn en veel geduld van beide kanten vergen In ieder geval moet hy Donderdag naar Londen terugkeeren daar zjjn aanwezigheid voor de voorbereiding van de conferentie te Ottawa noodïakelyk is Vanmiddag zal hy de Rylts nselier vanDuitbchland von Papen ontvangen Daarnazal hy de Minister van Oostenrijk en Hongarije ontvangen die n ar Lausanne ontboden sSiu k Ëen geheijn dynamiet depot ontdekt BUIONOS AVKfli 4 Juli De autoriteiten vtua Valparesco hebben een geheim dynamiet depot oatdekt dat een voldoende doais d Tuimiet bevatte om de geheele stad in de lucht te doen vliegen Een hevige ateekpartij te Stratuni ELNUitOVEN 4 Juli Uisteiavond hxeii til een tafé t Stratum ec4i bloedige steeltpartij pJaals getiaid Zekere H werd Zondagavond met een mee gesti ken waarby fatj een gaptmde woude over aijn reohterarm tn een Pleek in Ueii rug kreeg leiwijl mjn r ohterlong zeer ernstig werd besoiiadogd De ongblukk ge nuoest aanatofuls van de heilige aacranienten der stervenden wordeA voorzien en naar het St Joseph ziakenhuis vi rvoerd worden De dader zekere T uit le Hortensaus iruali werd a naetita van ïjju bed gelicht en IS naar hel ïx litiebuie vi overgebrMtot Jaarvergadering Ned Mij tot Bevordering van de G Bee lntnst ZWOLLE 4 Juli Hier ter stede wordt vandaag Oq morgen gehouden de 838te jaarlyksche vergadering van de Ned My tot Bevordering der GeneeskiHide Tot l d n van het hoofdbestuur werden gekozen de heer M A J tensma uit Warssum L t Kerabergen uit Haarlem en G van Gsngelen Den ÜMOei in de plaats van de aftredende heeren M Mauritz Haarlem J C Nyhof Groningen i A P Planten te Hil Het hoofdbestuiuxavoorst inzake hulsarts en kinderartsen werd na uitvoerige besprekingen van de agenda afgevoerd RADÏÖ TBLkGKAFiSCH ttBEUBKKJCUT 4 Juli Verwachting Zwakke tot matigen wii 1 uit Oostelijke richtingen helder tot half bewolkt droog warm weer behoudens kans op onweer in het Z W Beurs van Amflterdain WISSELKOERSEN 2 Juli 4 Juli Olficaeel eau 8 82 5s eo 68 76 9 731 9 731 54 46 34 46 48 35 48 31 36 26 36 26 48 60 48 46 60 46 20 43 70 43A 2 47A 2 47J Niet oHiciee ao 46 ao 42i U 63 12 641 Londen Berlijn parijs Bi use el Zwitserland Weenen Kopen haffen Btoc kholiii Oslo New York Madrid Milaan Prolongatie 1 Beunoverzlcht D fii dt riteimiimit op de Londensohe beur hracht het koersniveau op de Amsterdamsche beurs ook op een hooger niveau veimoedelijk als tfevolg van de betere atemnüiiig du moment fl in Lausanne heeracht De toenemende vraag van het public iwaa mede oorzaak van oen goede stemming en werkte de qiwaart che beweging in de linjid Ue affaire waft ongetwijfeld omvanglijkt r dan de vorige week het geval was De vooruitzichten op eeu bevredigend resultaat in Lausanne droop er toe by de stiMiiminc Ie verbeteren De omzetten in Kon Olie waren vrij ruim De AracrikaanHohe soorten waren goed gediwponeerd de Suikerwaarden waren eveneens goed gedisponeerd H V A s avanoeerden pi m 10 pet de nunder courante soorten waren meereödeelfl belangrijk hooger Unilevers opend 10 pet hoven het vorig aJot doch temden zich niet volkomen handhaven Rubber liepen eveneens op Tabakken vonmimgeen uitBondering ADVERTENTIEN Stooman y n ll r Mi ae tuuitia f 3 BO JDK PELIKAAN GOUDAStoomerU en VerrerU vtaui 1907 10 T Moim 3M6 31