Goudsche Courant, zaterdag 9 juli 1932

o I80S4 VEREENIGING VOOR FACULTATIEVE LIJKVERBRANDING InlicbUagenbladen Tarieven en Voorwaarden en nlii i Xiï FONDS VOOR LIIKVEK HKAHmNO op ichriftelgke iinvnle kosteloos ïerkri baar bii de ifd secrclaretse Gouwe 73 Gouda Luxe Auto Yerhuur Onderneming NIEUWE HAVEN 25 Heeft ïï een Auto noodig voor binnen de stad of naar buiten Probeert het dan eens aan onderstaand adres Goedkoopst adres voor groote afstanden Schitterende soUde wagens voor phsa eisje naar Duitschland België enz met bekwame chauffeurs Beleefd aanbevelend I OSKAI Nieuwe laven 25 TELEF 2278 VRAAGT PRIJS SPBCIALE AANBIEDING SPECIALE AANBIEDING SPECIALE AANBIEDING SPECIALE AANBIEDING SPECIALE AANBIEDING DE BEKENDE PRIMA KWAIJTEITEN VAN SCHAIK HOOGSTRAAT 3 en 5 OVERHEMDEN ONDERGOED PYAMAS BADCOSTUUMS SOKKEN HOE VERZORG IKMI N PALMEN en andere Q KAMERPLANTEN Een antwoord op deze en andere vragen vindt U in de uitgave Kamerplanten Een interessant boekwerkje voor eiken bloemenhefhebber Het bevat vele nuttige wenken voor Palmen Clivia s Gereniuma Begonia s Azalea 8 Snubloemen enz U ontvangt het GRATIS by aankoop van een carton PLANTENVOEOSEL NIEUW LEVEN Wettigf gedeponeerd Verrassende resultaten Vrtjs per carton 35 cent met gratis Boekwerkje DROGIST ANTON COOPS WijdBtraat Gouda I TELEF 3182 vtKHUIZlNBEN en t pEDITIE Brandvrije Bergplaatsen VOLLE GARANTIE LAGE PRIJZEN EIGEN AUTODIENST op LEIDEN en HAARLEM en IJMUIDEN over Mesrraven Alfen Koudekerk Zoeterwoude Leiden Oegstgeest bassenheim Lisse Hillegom Bennebroek Heemstede rxT Haarlem IJmniden GOEDEREN WORDEN AFGEHAALD Beleefd aanbevelend TURFMARKT POUDERVAART 1 UK MARKT 1 TELEF 2534 GOUDA houden doch de politie hecift de betcM era r TtX ÉlaJcer in boUing t u b w der wereld waarvan wij thans de getuigei zyn De regeenng von Papen soepel aan den eenen hardneklag aan den anderen kant 13 er inderdaad in geslaagd eén der Duit sche doelemd n de opheffing der hejstel betalingen te bereiken maar wanneer men dit succes op den keper beschouwt e scht de billijkheid dat hier onmiddellyk aan wordt toegevoegd dat Brümng zyn oor ganger d n weg heeft geëffend door m No vemoer te verklaren dat de verdere beta Img der schadevergoedlngs annmteiten on mogelyk was nadat de commissie l aj ton te Bazel den zetel der baiik voor internationale betalingen reeds enkele maanden te voren had laten uitkomen dat het plan ïoung niet langer kon worden iiitgevo Brd Ondertusschen is Von Papen er met in geslaagd alles te verwerkelyken hetgeen hy zich had vtjorgeateld wel heeft hy met grooten nadruk op de onhoudbaarheid van verschillende bepalingen uit het verdrag an Versailles gewezen en er op aange drongen dat de clausule inzake de schuld van Duitschland aan den oorlog zou wor den geschrapt en Ihutschland ook op het gebied der bewapemng weer geiyke rechten Ninj dat de MakinifAhi wiging m n revolu fioniiair kajivklii draaift De gindajinerie n ook verder versterkt Ue provmeJe Henegouwen vertoimt het beeld van en land wiLar de staat vuii beleg is afgekondigd VEREfiNlGDË bfATBN Gmette t Uitvinder van veiligheidssch rapparaal ovceleden In enkele jaren groot vermogen verdiend De mtvinder van het veilighadsschee apparaat ia m den ouderdom van 77 jau overleden Gil tte verdiende in enkele jaren een reusachtig vermogen De overledene was ook eigenaar van groote veefokkeryen en plantages aan de Oostkust van de Ver eenigde fataten BINNENLAND Leenuig Zaïd HoHand AansicnJqk overteekettd Op le uitgifte dei 5 pit obligatieleenrng gro i f l mdli en dei Provincie Zuid Hol land hl i ft i n aanzipnhjke overteekeiung II uuit rphad Ook het aantal vnje inachry V muil Is ler groot geweeet De lm wij ingen zullen dan ook neer ge nng yn WINKELIERS JN tijden van Malaise is dubbele activiteit vereischt Zorsr tocl vooral dat Uwe afnemers WETEN welke artikelen gij in voorraad hebt en dat ge instaat züt tot billijke prijzen te leveren Wie zulks nalaat geeft een ander de gelegenheid Uw clientèle tot zich te trekken WAAKT DAARVOOR W E E S T A C T I E F Maakt reclame op doeltreffende wijze dat is door middel van de GOUDSCHE COURANT HET EENIGE ZELFSTANDIGE DAGBLAD HIER TER PLAATSE Wilt ge IEDEREEN bereiken adverteer dan in de ZATERDAGEDITIE die komt overal en wordt door ieder gelezen Daarop komt het aan Adverteeren in bladen die NIETS NIEUWS bevatten beteekent Uw geld naar de zee dragen VRAAG ONZE BILLIJKE TARIEVEN BELT OP 2 74 5 Met den opzet eener goede reclame zjjn wij U gaarne behulpzaam Gelukkig hl die bit en dankbaar de eenvoudige bloempjes plukt welke zijn levensgaarde sieren FEUILLETON Niitiiiriiischiiliiiiiiiliiii Uit heb Ëngelsch van DAVID LYALLVertaald door 33 J p Weuelink Van Rossum Wat m et er met al dat koude adiapen vleesoh g euren nJ u een kip koopt vroeff Janet neftig k 7ie niet in waarom hjj dat ti et zou eten Het ia goed vleeach eo goed Itereid offtchoon het een half uur langer in l Ti oven was dan bet had behoeven te zyn Wij zullen het mtygen eten Janet en kijk niet zoo norech Er ayn erger dingen geweeftt dan dit zei Mimn met een vrwlijk lachje Niet m myn tyd De zaak m juffrouw Aliflon was in den tum toen haar broer terugkwam van het station te Readoon waarheen hy hun gaet had gebracht Zij rag aan zyn relaat rtat hy in de r ewek te stemming was ij zuihtte diep stond op en vroeg zicii if of het mogelyk zou zyn Ouy te vmden y imd 11 gtvoel of zy onmogelijk t t Lnee uur zou kunnen wachten om het hem te vtrlcllen en zyn mti nmg er over te hooren f ij luid liet viH rneojen gehad dien morgen ten b puilde huiselijke bezigheid b ve rneliteu en had Eliza de kamer er al voorlal n mtruinitn Alteon zou in een derge yk oiitetandighe d er zidi met alle macht p givierpen n in het werk en middel gevundi n iiehben om baar loett t verza hten maar Tibbie nkxii eenvoudig en dat a geh el in overieiu tenimiiig met haaraiil da deur van het ontredderde Ver trek gin naar haar enigen kamer deed haar hu 4l udiihort af en trok haar laareen aan Zij tnoi t iiitftaan en op haar wandeling hoopt IJ u te treffen Hij had geiegd lilt hij ri drukken morgen Ji de wtad zo i hebl n in zyn hezoekm buiten pas m dei II id Iag dacht af te Jeggen Daarom was hy op ijii fiete uitgegaan Birtlev wos niet zoo n groorte plaali dat bet onwaarschyn hik mocht h iten dat zy h n niet m een dl r ïijntroVn leaen zou komen Het was 1 0 Kfijie jievelachtige monren de lucht was koel de hetoovenng van d nazomei was Rehei t verdwenen De winter zat fn de lucht en Birtley zag er op zyn leehjkst uit Tibbie topte flink door op l aar gelaat zetelde len uitdrukking vnn groote ontmoe diging Toei zy Bruimer Une m=loeg ag il d it dt ofnnibiw zich vulde Word Twolgd zyn dat hy met eng ala familie mgenomen 1 u i j T I Welke a idere reden zou er ziin f tteM 1 vv T I tt zou er kunner zyn zei nj met een Ti hl to D hij haartig het p op kwaoi in de stille moigeolucht m Janet Alken het Hiermede geef ik U kennis dat wij besloten zijn om Werkloozen van Gouda op al onze Goederen t m Zaterdaa 16 Juli 10 pCt KORTING toe te staan zoodat hiermede iedere concurrentie buitengesloten is Oe 10 pCt wordt direct aan de Cassa vergoed J L BR UNS HEDEN GEOPEND de Koek en Banketbakkerij KARNEMELKSLOOT 61 SPECIALITEIT IN GOUDSCHE SIROOPWAPELEN raeric L R ALS OPENINGSHECLAME ONTVANGT IEDER DIE VOOR MINSTENS 50 CENT BESTEEDT EEN VERRASSING Aanbevelend L RJIAPI8 BLAUWE DRUIVEN PERZIKEN VERSCHE AARDBEIEN TAFELPEBBN TAPELAPPELBN SINAASAPPELEN TTBOENEN Aanbevelend lUNANEN TOMATEN NIEUWE VIJGEN VRUCHTEN IN GLAS VRUCHTEN IN BLIK mvhRSE SOORTEN NOTEN Hl SGROENTBN merk Sl ntel De Goudsche Fruithandel rirma Wad A Mlaiwaiii TELEF 3316 LANOETIENDEWEO 27 ivawi Onze CRISIS UITVERKOOP vangt 13 Juni aan Geweldige Prijsverlaging van al onze Goederen BERTELS ZEUGESTRAAT ËNDT PROEFWASCH naar Stoom Wasdi en Strukinrichting N G ROEST voorh Gez Etman Fluweelenamgel 68 Gou da TOef 2497Jool ngang Bur iCtensft aaT J HüLLEMAl ÏÏÖÜDa 0 ieialP d Dealer De nieuwe Ford Model 1932 IS thans vooiradig en voor demonstratie beschikbaar Piobeert eerst deze autoalvorens U een duurder merk aan teschaffen PRIJS IJER TUDOR 2 deuren Sedan 2090 ALRO ÓbligatieCertifk ten met OngeTallenverzekoing volgens aann zing der Ned Stiatstoterij verkrygbaar in het ALRO Kantoor GOUDA TELEF 2163 KLEIWEG 59 = ACTIEVE VERTEGENWOORDIGERS GEVRAAGD Het adres voor Ongevallen Auto Motorrijwiel Brand en Leveniverzekenng t en lage premien C Vraagt vrqbluvend tarieven 7I Jappgang aandaf II lull 1981 eOllDSCHË GOIIAIVT NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MQPRCAPELLE NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN eoa ADVfiBTËNTlEPBUSi Uit Gouda an omatrekcn behoor nda tot dan baxorgkring i 6 regels 1 6 regels J bijslag op den pti Liefdadigheula advertentUai de heUt van den pr s INGEZONDEN HLDEDbEUNGEN 1 4 regels ƒ 2 26 elke regel meer ƒ 0 60 Op de voorpagina 60 hooger Gewone advertentieo en ingezonden mededeelingen b contract tot zeer geredocaerdea prijs Groote letters en randen wordtn berekend naar plaataruimte Advertentien kunnen worden mgazonden door tuBschenkomst van soUada Boekbanddaren Advertentiebureux en ome agenten en moeten daagi vóór de plaatsing aan het Bureau z jn ingekomen teneinde van opname verxekerd te s n Du blad verschijnt dagelijks behalve op Zon enFccsidaéen B 180 elk regel meit fU6 Van boiten Gouda en den besorgkrlogi I l 66 elke regel meer f9M AdvertentUin in het ZatardagaaBuuar 30 ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal 2 2d per week 17 cent met Zondsffablad K r kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal watr de hezoigmg per looper geschiedt anco per post per kwartaal ƒ 3 16 met ZondügAblad ƒ SJO Abonnementen worden dageltjks aaoKenomen aan ons Bureau MARKT 31 GOUDA bu onze accenten en loopers den boekhandel en de postkantorsL Onze bureaux z n dagelijks geopend van 9 fi uur AdminutraUe en Redactie Telef Inlerc J746 Postrekening 48400 De overeenkomst van Lausanne Het einde der herstelbetaliitKen ooizagen hadden hun winkel gisteren ge loten Ongeveei U uur na ailoop van de nii tuijg die de gendarmerie to i naet had kunnen verbmdereu is het tot ernstige on lus en gHcoiuuii Ue gendarniet weiden bij iia overroniptlt VerHi rking mrd jji aileujl Muiigd en ei eliULend thaxges werden uitgevoerd judat de takera ten slotte uiteiugodreven wtiüeu met iteliterlating even wel vim eeuige gewonden Ie Bergen ut uet zevende Imtere inieni abngukuuien t vernleikiilg van het eeiste legiuient jageit OnJuBten bodüen daar ech tet nog met plaats Erger was iMt m de streek van Carleroi Het kwam aldaar bol II n btuedtge l uUing tuatiiüien de gendar n ene ui lie stakers die de kolanmyu Lo del nsart wUden bmnendrmgea Zondagnacht i het m bet Belgisc ie ta ktaigsgebied h ihaalde malen toL eiiMtige botfiingen gekomen tusneben gendar mens en stakers Te Bergen Chariaroi Le Lou viere en andefe plaiitsen maakte de politie vela inaJën van de blanke sabel gebruik By de bntfiingen werden 6 geudarmen en negen takers ten dtelt ernstig gewond Te Maruhieniie au Potnt zijn atakera de villa van den dueeteur eener inijuoodeme ming b nnengeil rongen welke zij in brand staken Met zter viel nxoeite m de gendar raene er ten atot te lu geslaagd de orde te herstellen en de zie duiz nd vcrzaiiuidde stakers uiteen te drijven Ook luerby wer den eemge peiefmen gewond Twaalf stakers zijn gearrealeeid De stakingsleiders Irac ten de beweging naar Brussel t doen over slaan In de hoofdstad wilden de commuj is ten vergaderingen onder den blooten hemel stellen deze mlmster verantwoordelyk voor lederen gewonden en gedooden S A kame raad Het kabinet noemde ïich het kabinet der nationale concentratie Het s een kabi net der nationale zwakheid geworden Er ger dan ooit gaan de roode moordenaars in Duitschland te keer Wy eischen dat het mirabterie der nationale onmacht plaats maakt voor een kabinet van Duitsche stry ders en d minister Von Gayl uit z jn functie verdwynt In Berchtesgadan werd Zondag een groo te meetmg gehouden Hier sprak Hitler en hy trok een scherpe scheidinghlyn tuüschen de N b DJi V en de regeenng von Papen Het meuwe verdrag van Lausanne werd heftig becritiseerd Hy verklaarde dat dit venlrag dat een belasting van het Duitsche volk met 3 milliard met auch brehgt over 6 maanden geen mark waard zal ztjn tffcUilL Gespannen toeatand in de Bonnaiee Ernstige botsingen tussclien atakerri tjn politie Do rftakiii rib weguife Jieeft thane ook de zijilefubnekui viui luzibe eit de yzerfabtieken van labecq in de piov Brabwit aan tlast In de Htad lleigen is de staat vim beleg afgekond d l oJilie palrouilkert in auto s met naohuiegeweren door de dtra ten in taiiijke plaateen M liet trt t bloedige tx t£ingen toekomen waarbi de poiiLie met de blanke wapenen atoeat optrediea Ver Bclieidene itn ki ib en agenten van politie zijn gewond ten uununistische rad draaier kun woiden gearreBteerd Het ern Van Duit ch and suhouders is weer ttii zware last gevallen de regeling die te I au dnnt inzake liet reparatie vraagstuk ia t etioffwi eii die heden zal worden oniler itekend brengt mede dat Uuitschland i it n veivolge zal worden bevrijd van de her Uïlbetaiingen zou krijgen doth met deze politn ke ti chen 18 hy te pletter geloopen tegen ueu muui van het i Vanache verzet Om met met leegt handen thiilB te komen heeft Von 1 apen genoegen genomen met een compromis hel geen de Duitsch nationaien en vooral de aanhangers van Hitler hem ten zeer te kwalyk nemen Volgens de laatsten zou Von Papen zich er te Lausanne toe hebbtn moeten bepalen mede te deelen dat geen herstelbetalingen meer zouden worden verricht waarna hy de eonferentie gevoege lyk had kunnen verlaten Dat de Umtriehf rykskaiiselier er zich mee tevreden stflde de kwestie der pobtieke eiachen verder on besproken te laten wordt door de na l a aU iets zeer verwerpelyks voorgesteld iLn Hernot Door de macht der om taii digheden daartoe gedwongen heeft hy ten Mlotte zyn goedkeuring gebiecht aan een fi nancieele regeling die de malbardendroo men der tranache ultranationalisten wreed heeft verstoord Van grooter belang achten d Iransehen het echter dat hy de brand kast van het te Versailles gesloten verdrag ongeschonden uit het heete vuur heeft we ten te halen zoodat de IKutsthe wen ch in zake volkomen geiyke rechten voorloopig met m vervulling is gegaan De vraag is nu of de parlementen van traAkryk en Duitschland het te Lausanne gesloten accooixi zullen bekrachtigen Het wordt waarschïjniyk geacht dat de iran ernstig ongeluk plaaflr gehad Op het schipdat aan de Capnvi brttg had aangelegd ompassagiers op te nem voor een tocht naarde Havel See ontplofte door tot nu toe nogorbekende ootzaak de stoomketel Vaïi denegentig passagier die zich aan boord be Reeds drie minuten na het ongeluk was j een brandweerauto op de plaats det onheil aanwezig zoodat de gewonden direct hulp kon wordeai geboden il randweer en politie I brachten de gewondi fian land en vervoer j den hen naar het j ich in de nabyhetd be I vmdeiide ziekenhui n de eerste hulppos ten Veertien gewowWi moesten in het ziekenhuis worden opienomtfn De ovengenkonden huiswaarts keeren Maasa opmanidi der Aanvalleiii afi de rUksregeering Verdrag van Lausanne over een half jaar geen 3 mark waard De groep liroot Berli van de N b D A P had Zaterdag m de Lu tgarten een massa opmarsch georgamBee iti De S A afdeeUngen marcheerden in acht colonnes gefloten uit de verschillende dealen van de stad op en stelden zich op mef omTluerste vaandelu en vlaggen Volgens natlonaaUsociatistische ramingen namen oiME r 200 000 personen aan de demoneetratie Jwl o w 25000 S A edercn mannen öit inzicht heeft m zeer helangryke mate j afgevaardigden Hemot a politiek zul bygedragen tot de ontstellende ontwrichting I j goeakeuren doth zal 4it eveneens ge het van Cbarhroi waar 700 Blaker in boi ihg kwamen ntet n af l e Img politie Daai dw Hlaker i dt pi litit met st enen wierpen en zelfs aciioten maakt oi k de poUtiu gebruik vah do vuurwapenen Diic agenten van poiitiu eii tw t stakofd zjjn zwaar gewond Kluchtige ufdeelingwi mititair a en olie politte aut o A zijn in het atakrngsgobied ge concentrtwrd Met het oog op den dre genden toestttuid jn het Helgijwhe kolenbekken haddeai giateren besprekitigtn plaats liwnehen dui ini I iBter viui I innenlandi he zaken Carton n den iiiinistoi ttn rtelen e Crockaert Beiide niuiiterh taiui ui voortdurend con tact met den gouvemeui van Hene ouweh Fen vergadeiintgehouden in het inini te rie van arbeid en nyverheid t usschen de iiumiater en tifgeva ai digden van werkgevers til werKiieiiieiv l ft len nkcl n sultaat pgeleverd De dag van gibteren is bewogener ge wpcst dim d vorige dag Te la Louvière h de gafivo rruad njwt I gein I uitgeput Men heeft n m leditg 500Ö kub M ttr wijl het lim lijkiwhe vtrbruik 4600 kub M bedraagt Te I ft I uvière hebben de stakers ge poogd edi inutmg ti houden Zy werden heibiialde iiiiilen do r de gendoi merie uiteen ge m 11 U winkeliers die onlusten Bchïeden door de vertegenwoordigers van het Duitsche volk waarop Hitler than een geweldigen invloed heeft i en groot vr lag teeken is hier op zyn plaats Overigens mag raet orden vergeten da de opheffing der herstelbetalingen slecht een factor is die tot het evenwicht der wereld kan bydragen Een volledige pacificatie IS paB mogelyk waimeer ook de politieke eu economtsohe tegenstellingen die de naties nu nog verdeeld houden verdwijnen ieu we conferenties zulkn noodig zyn om ook o dit tuk van zaken bevredigende rege lingen te treffen Maar er is haast by het werk daar elk getreuzel noodlottig kan zyn Vooral op het gebied der ontwapening zullen daden moeten worden gesteld en een weldra te hoeden economische wereldconfe rentie zal verder moeten opruimen wat men te Lausanne nog heeft laten hggen UITENLAND8 B NIEUWS DUITSCHLAND Ontploffing op een boot Vyf en dertig pet onen te Berlijn gewond Zondagmorgen tegen 9 uur heeft aan boord van een plezierstoomschip der reedery Roloff aan den Charlottenburger Lfer een Nadat nat ftoc Deutschlandlied g Berlynsche i A leider graaf Helldorf en de groepleider dr lOobbels de memgte toe Helldorf hield een scherpe rede tegen de rykbregeenng Hy verklaarde o a Toen het kabinet Br uning door de regeering von Papen werd vervangen werd deze nieuw koers ontvangen met vertrouwensdemon straties van bieede kringen Wy nat soc hebben onmddellyk verklaard dat wy de nieuwe regeenng naar haar daden zouden betwrdeelen Thans houden wy den dag voor gekomen om te spreken Kykskanselier Von Papen heeft m onbegrypelyke zwak heid te Lausanne voorstellen goedgekeurd die wy nationaal socialisten nooit zouden hebben aanvaard Het falen op buitenlandsch politiek gebieJ van dit kabinet wordt echter nog m de scha H w gesteld door de binnen landsch politieke regeeringskunatstukken van mmister Von Gayl Alen heeft er niets tegen gedaan dat de SA mannen op de schandelyksU wyze werden belasterd Men heeft beweerd dat hun umformen betaald werden met de gelden die men ontnomen heeft aan de betrek kingen van gesneuvelden en steuntrekker Steeds mbeschaamder wordt de taal jegens het ontwakende Duitschland Dat alles ziet de heer Von Gayl vergenoegd aan Wy Raad en wat ei vanmorgen i gebeurd Zij rtchud ie het hoofd en hielt haai oogen strak p den boom gwicht waarvan zy te iaatflte roos van den zomer had geplukt Hij zegt dat hy my vijfhonderd pond voor het orgel zal geven aJs dankoffer voor et waarop bij zyn hart h eft gezet Wat kan dat zyn Ailae Het is gewoonweg ala ff n sprookje vitkI je niet Ja dat IS het temde toe maar nog kei k 7ij iiem niet aan Het bewyst onomatootel ijk hoe stevig Ouv til Tibbie zhIi m Birtley hebbai nge burtjeid Ja zei Alison heel zacht Vreemd vind je niet dat hi zoo Jngenomen met de familie ia En zoo graag hier wi er terug wil komen eai het e nvoadige verkieat terwyl zyn beurs ham het aller beflte kan verschaffen Ik begrijp het niet best jy wel Ja antwoordde 1i on en wendde haar gelaat nuar hem toe waarop een uitdruk king zetelde die ï ij te voren nooit had gezien Kun je niet raden Pat wat de heer Crewe hierheen h eft gevoerd en waarom hij dit alles doet Neen dat kan ik niet jf het moe t hi t algemeene wereldplan thuis hooren Of schoon Ij ii on onbarmhartig had geplaagd met de verba zuig weikk en de attentie die Ie lieer Crewe haar gedurende haar kort bezoek aan Birtley had bewei n wae de gedachte dat hij iet ernatigs zou kuniwu bedoelen n x it mi haar opgekomen Zy had Fliza die haar muts du keer nog schee ver op het hoofd had dan gewoonlijk kwam binnen om df ontbijttafel op te ruimen en toen zy zag dat haar meestere zoo zon derling keek vroeg zij of de juffrouw slec tfï tljdif r had ontvangen Ja ik heb xJechte tijding neen er IS niemand ziek A dood Maar erNfiyn erger ding n in de wereld veel erger hoikfd uit hl t i aam van dp logeerkamer d I d steken om te ontdekken wat dat alles I fU kende HOOFDSTirK XJ Het Nieuw verbreidt zteh Tibbie Fleni ng zat i m elf uur in den morgen iij e n stoel hy de deur van haar kleine t ptfeamer en ntaorde verbluft op een brief die met de tiweede hesteJJiniir wSa gekomen Hy wih gest hreven door Pat en biacht in eiiig zina nsajnenhnntrende bewooi tingen het verbazingwekkende nieuws van Alison s verlovwig met deji heer Orewe De uitwerking van Tibbie a gelaat toonde niet alleen groote verbazing mafii volko men vtirrtlagenheid en onuitsprekelijke be ïorgdheld drukte de blik hanr 09gen uit Het nieuws was haar niet welkom het maakte bajuit e n ontAtellenden indruk p haar Tibbie liioid niet van den heer ctewe ook ichtfe ï hem niet Ww van hen die hem goi d keiHlen deert daf m Birtley zou jj hebben kunnen vruren en bovcndim wa 71 eigenhjk han r voor hem In nauwe be trekking tot hem te komen en bovenal hem aJfl echtgenoot van Aliaon f moeten be ehouwen echeen haar leta oirtwttend toe Keen ander woord kon beter mtdnikken wat ZIJ voelde Zyn eeld en posiNe deden hoewenaaml niets toe of af aan d waardeenng van Tihbie twier ennvoadige ewlijke gezonde na tuur deze beide eigapschappca reecto lang had verwezen naar De piaats wa r ze n