Goudsche Courant, maandag 11 juli 1932

Mo I803B AbonneertiU op dit Blad Geheiman van Lausanne Mededeelmgen van de Daily Herald Officieele tegenspraak Herriot ut Parus teruKgekeerd Zal Engeland tot den gouden standaard teiugkeeien Hemot weer te Fargu Vuldo ing uver de te Lausanne bereikte resultaten Uit ifaxiia woi tit gemeld dal minister president llerriot bondag lut LauBdiine te 1 itrya is turuugkteiü waar hy hoewei lie nog tamely k vroeg m Ulii morgen was leeda duur een vrij talryk publiek enthou siast werd ontvangen Van alle kanten werd Hernut gelukgewentHrht Hy ontving ook bloemen 1 egeno vei de jjersvertegenw oordigere verklaarde Herriot U kent nog luet alle uyzonderheden der onderhandelingen Zy zyn zeer hard en moeilyk geweest docli het if Kultaat is voortreifelyk Ik zie geei enkel punt waaromtrent men het nog on eens zou kunnen zyu Wat men m het byzondei moet begrypen i het feit der enge verbindmg tusachen de herstelbetalingen en de iiittrgeaiiieerde schulden AUea ia onder geschikt aan eeu overeenkomst met de Ver eenigde fataten Indien de Amenkaansche regeermg de overeenkomst van Lauaanne goedkeurt en mdien over een quaest e der Bthuluen een bevredigende overeenkomst kaji Morden getroffen dan zal de te Lau auiie getroffen herstelregeling worden ge tatificeerd en vruchten afwerpen In het andere geval zul leder zyn vryheid van han delen terugbrygen maaJs in t kort uitgelaten over het i esul taat van de conferentie te Lausanne en zyn byzondere voldoening te kennen gegeven over het feit dat de definitieve overeen komst geen politieke bepalingen bevat Dit feit alleen aldus betoogde hy beteekent oor Praftkryk reeds een belangryk rgéul taat Ook de dne milliard mark welke Dmtschiand zich verplicht heeft te betalen mogen met onderschat worden Ten slotte moet men ook de tnomf van het Fransche standpunt inzake de handhaving van de ver drageu in aanmerking nemen Wanneer de onderhandelingen met Amerika tot geen esuitaat leiden dan zal men t t het plan oung terugkeeren De mogendheden sthuldeischers zullen zich in dit geral aan eensluiten en een beroep doen op het Per manente Hof van Internationale Justitie te D n Haag Met grtMit eerbetoon Mitvangen MacDonaW ib van zyn oudste dochter vergezeld Zondag uit Lausanne te Londen teruggekeerd waar hy werd verwelkomd door een vertegenwoordiger des komngs het meerendeel zyn voornaamste collega a en verdbheidene voorname perso nen waarby de Fransche gezant Een groo te menschenmenigte die vóór het station Elkandei lecren begrijpen i de groote Uvenskunst Ju I f éu VA j Niitdgiriu bubiiilu iliiiii Uit heti Ëngelsch van DAVID LYALL Vertaald door 34 J p Weaselink Van fiossum Toen 71J op het punt stond do High Street e gaan zag zij een hooge dogcajt met ptu steigerend paard er voor den hoek om omen Een stalknecht en de heer Crewe zaten er m Zij wendde haar hoofd anel om n blooade hevig zij iou zeker zijn omge Keerd aU dit met al te m het oogloopend zou zijn gewteat Zy hoopte dat de man baar niet zou opmerken o met zijn g wo en groet voorbij zou gaan maar dat ge bfurde met Zoodra zija blik haar ontdekte öid liij de meme met etn ruk bij het troltwr m on Tibbie was genootfaaakt sül te taan en hem te begroeten Goeden morgen juffrouw Tibbie zei Hij vroohjk en uit zijn woorden maakte aij op dat alles goed met hem ging en zijn ezontttieid en atemming mete ie wanarfien verlieten Ik ben juist van SctioÜand terug gekomen Dat wU zeggen 4 kwam gieter vond m Londen Weet u dat de een paar ia en in Rochallan geweest ben Tibbie antwoordde met dadelijk hij gai en kneoht de teugels over eu stapte of Heden overleed tot onze diepe droefheid zacht en kalm na een langdurig gedragen lijden in haar Heer en Heiland onze lieve Moeder Dochter Zuster en BeJluwdzuster Willomina Root rt in den leeftyd van 47 jaar Rotterdam P UEP BLT L LlBPLLT HAiRTGRINrG Üouda H LiEraa T en Verloofde M P LIEPBLT en Verloofde Gouda 11 Juli 1932 Korte Tiendeweg 14 De teraardebestelhng zal plaats hebben a 9 Woensdag te 3 uur vanaf de Wukverpleging Geen Woemen Heden overleed zatht en kalm na een kortstondige ziekte onze geliefde Man Vader Behuwd n Grootvader Antonius Barendsen in den ouderdom van rmm 76 jaar Uit aller naam J BBRENDSEN KOOIJMAN Gouda 9 Juli 1932 Spoorwegatraat 43 I e be Tafetiis al ptaats hebben a öiaadag te 12 30 vanaf het sterfhuis Heden overleed na kortstondige siekte nivn lieve Zuater Maria Anntttt Unlit Catharfna TEMMINCK J S M P VAN HPGGF 7IJNT5NrFMMIM K VGravenhage 9 Juli 1932 Alex Gogelweg 21 Hatgebouw Zorgvhed BezoelMn kunnen niet worden afge wadit De teraardebestelhng zal plaats heb ben Dinsdag a s te kwart voor dn op de begraafplaats Oud Eik en Duinen Volstrekt cenige en ilfftmeene VOORU OPIG KOSTELOOS BU vonnis der Arr Rechtbank te Rotterdam dd 7 Juh 1932 IS A A VAN DIJK m faUjter Boschweg 60 te Gouda m staat van faillisaMnent verklaard aulks met be Eoeminff van den E A Heer Mr M Franken tot Reohter oramissans en van ondergetee kende tot curator Gouda 9 Juli 1962 Mr R BENSMA Curatoi kennlsgeTtag 27 ALLE 4400 INWONERS VAN REEUWIJK KUNT U BEREIKEN door Uwe advertentien te plaatsen in HET WEEKBLAD v REEUWIIK dat eiken WoensdagmiddSE dooi de post bn allen wordt bezorgd Het kost U maai weinijr IS Adveitentien moeten wolden in re7onden voor Dmsdaaavond aan de Aanneemkantoren te Eeeuwuk en an het Burean te Gouda Markt 31 UU DAO EEN NlEÜW COSTDDM U Ma pantalon mat onberispeluka plooi dat ni fct uw uiterlijk gedlaUofand an gaan o bat prettt gavoal Tan correct ge klaad ta sDn Laat Ow coa tuum geregeld oppersen daa blyft het altUd nlauw Tarlaagda rg aAllaan opptnen Hm Omwekfcen en oppei n O ha mltc ii relmgea iM i PALTHE N V UtrechtscheHypotheekbank UTWBOMT Pandbneven f 61 000 000 Besefvw f 1526 672 68 DE BANK stelt beschikbaar S pandbpleven d 99 in Btulfkeii van ƒ 1000 J 500 en ƒ 100 De Directie Mr A J S VAN LIER Mr P R HOORWE 6en appel Een 1 4t w op i t oog goed urtiiat oorinljdt net U direct of hij n binnen ook goed is geheel ander mensch IN WEINIGE MINUTEN Bij gewone azijn kan men van buHen niet zien of fiij goed Hl lerwlil alleen een weten ehappelijli onderzoek kan Mntoonen of hii schadelijk voor Uw gezondheid is HOE GEVOELT Gü U Uw eaergie verbruikt GeTflelt U zich vermoeid U niet in orde G hebt VitaininrB eo d vlugge hulp van A Irving Gisr Tamine noodig Dat zal U in ataal stelten al Uw werlt weder mei nieuwe lutt Ie ondernetneD m de meeste gevallen zou ém blijken dal hij voor 40 rollings bacillen enazijnul bevat Waarom zoudt U dit risico nog langer nemen Gebruikt haver BOOG AZIJN en U hebt de zekerheid dat deze iet alleen vnj van alle onge rechtigheden is maar ook ahijd blijlt Girt Tomine helpt bij Gaan nans Tin i oNuwnm s v een genezing BOOG HOOfWUN Dinutsu NHIHACHnOHIn Si S IS MIN U 10 20 MIN ht 10 30 MIN I IS 20 MIN lm 10 40 MIN ta 24 UUR ta SS UUR ta SS UUR ta S 4S UUR AZIJN geen betaling t r MS i j ia FO S Uiii 11 sa 1 1 tmk binrn m mUiriai k Uw f 14 Iwst UAHUXMMIO nÜUMAIIIK vniToeniw HAaS AninFflBCIEKEN nv hAAÜLËM M dl i mM i a DnelMs h kss vu f F l S a F mt Gist is Leven Stfifidfi Wittfi tflüflAIl Bfinfjeniiflm ü te hiinna mcilo IMrn w nw iw WVM Hal wij rcerta mcfr dan 15 jaïön üin 1 pasta Chlorodont gebruiken en dal dCiO oiia ncoit hiB ft talrargetteldl WH habbwi steeda willa tanden en een aangenamen smaak in den nood node omdat wij ook Binds lan Chlorodont mondwiter gebruiken Bivpndlun wordt door tnue gaha familie alleen gebruik gemaakt vsn Chlororlont tanünnboretoin w f O Obadoba Fr Verlang allson da eclito Chlorodont tandpasta met rood wit blauwe ewrajiUeetrook tube 36 cent en COcontl Overal veiknkbaar lit en t c cndmiK van deie idvert atl oDtvaiigt U kosLeloos eea pro ftube vao L90 Warke Diesdea Bijkaatoor AjoMerduQ Stadboudankads SL Het is HET VOORDEELIGSX Het is HET EENVOUDIGST Het is I HET GEMAKKELIJKST I wanneei tl m meerdei e bladcii idvpitentien hebt te plaatsen hetzfl hier of vrelk blad ook in binnen of I buitenland dat V de opgaaf daarvan I toezendt aan het ADVERTENTIE BUREAuf Markt 31 Gouda Tel 27451 U z t dan m eens klaar en d lplaatsing geschiedt naar wensch enltot dezelfde prezen als door de bladenl direct wordt berekend Uw veskak Is dichfbij Uw vooroordeel k inderdaad misplaatit Ik dacht er cem nm nden OT r é fy Toen het echur zoover was dai dildokter my lUe coffeine bevattende dril fken koffie en thee moest verbieden bi1 gon ik met Koffie Hag Spoedig ondrvond ik de weldadige werfemg van d heerfijkc coffeinevriK koffie Een gezone verkwikkende nachtrust keerde lenii M Ik herkreeg geleidelijk mijn kaimte mI KlfteheerKhine De oorxaak mi M pnkkelbaarheid en nerveumeii was weflgenomen I U denkt natnurhjk dat Hag een o l ander surro a u Nieu u minder lUiH 1 dan dit Kt fie Hag een echte IckUlPlantagekoffie alleen de coffc ne ont1 breekt Probeert U het gerust een eaook U lult dan spoedig ondervinden dal fdcie koffie inderdaad meer genot en betertgezondheid verschaft Voor degenen die het met zelf aan den li ve voelen lijkt het of de crisis geen slachtoffers maakt maar wanneer qe nagaat dat een paar honderdduizend menschen naor werk verangt zonder het te kunnen kri cen dan moogt ge Uw behaaglijken stoel en Uw gezellige kamer wel dubbel op prtfs stellen Hot Nationaal Crisis Comité doet een beroep op U om mee te helpen voor die gedee ten van het land waar de nood piet alleen door de pTaatseli ke comités kan worden öelenigd Als ge rekeninghouder z t bi den Postcheque en Girodienst dan behoeft ge de machtiging die U dezer dagen is toegezonden maar m te vullen om mapndeliiks enkefe aul numlf IflS onS 9 doen afschriiven op nummer186 000 Toe geef een paar gulden I S Wanneer ge geen rekeninghouder z t loop dan morgen even naar het Postkantoor en stort op 18Ó000 het bedrag GIRO SlypMi N V Amst Stereo Inr JOS NEVE Cbché AJg Oiché Industrie ét ui 7 L f m er velen die op Uw hufp wachten 7l Jaai aang Dinsdag 12 Jhü 1932 eoiDSCHE mum NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWUK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon enFeestdagen ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 26 per week 17 cent met Zondaisblad r kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal wair de bexorging per looper geschiedt Ji nuico per post per kwartaal ƒ 316 met Zondagftblad ƒ 3 80 Alionneineiiten worden dageluks aangenomen aan ons Bureau MARKT SI GOUDA lij onze agenten en loopers den boekhandel en de po8tkantor L Onze bureaux zyn dagelylts geopend van 9 6 nor Administratie en Redactie Teiet interc i746 Postrekening 48400 AOVEBTENTIEPRUS Uit Gend en omstreken twhoorende tot dm baiorgkrlngi L i regels ƒ 1 30 eike regel meet O 26 vTan buiten Gouda en den beiorgknng 1 6 regels ƒ 1 66 elite regel meer ƒ O 80 Advertentien in liet Zaterdagnommer 20 lljslag op den prijs Uefdadigheide advertentUn de helit van den prüs INGEZONDtJf HEUEDEKLINGEN 1 4 regels ƒ 126 elke regel meer ƒ 0 60 Op ae voorpagina 60 hooger Gewone advertentien en ingezonden mededeelmgen bij contract tot leer gereduceerden irijs Groote letters en randen wolden berekend naar plaatsruimte Advertentien kunnen worden mgezonden door tuaschenkomst van saliede Boekhandelaren Advertentiebureux en onze agenten en moeten daags vWr de plaatsing aan het Bureau zyn ingekomen teneinde van opname verzekerd te zjjn BUITËNLANDSCH NIKUWa DUITSCHLAND Vun Papen over lausanne Verplichting ddor vorige regeeringen aanvaard kunnen niet etnizgdig ver broken worden KykBkanselier von l apen heeft de Uuit sche persvertegenwoordigers ontvangen om hun uitvoeng over de besprekingen te Lnubanne m te lichten De rykskanseiicr Het IS met zoo geweest geiyk hel Duit sche publiek sedert lang neelt gem end alsof wy honderd meter voor het doel van een oplossing hadden gestaan welke een streep beteekende door onze handteekening welke wy twee jaar geleden plechtig had den gezet onder een stuk waarby wy ons verplichtten meer dan Ab milliard te l eta len in jaarlyksche betalingen van bjjna twee milliard Zeker hebben de feiten aangetoond uat dit verdrag met na te komen ia Maar evenmin als wy eenzydig de handteekenm gen te met kunnen doen welke sedert 191b door de achtereenvolgende regeeringen zyn gezet konden wy dit doen met de verplich tingen welke door de toenmaals regeerende partyen iii naam van het DuitAche volk zyn aangegaan De regeering van thans had eenvoudig den toestand te liquldeeren welke door alltvroegere regeenngen sedert de onderbre king van het verdrag van Versailles ia ge schapen De vraim of deze toestand aUhis kon WoMfeh gelIquWeeid dat l uUschlaiï Tle geldigheid van zyn handteekening ontkent en zich daardoor meteen buiten de voor cultuur en rechtstaten geldende normen plaatst moet ik met een eenvoudig neen beantwoorden Aldus bleef voor een groot volk dat zich zelf acht slechts de mogelykheid van on derhandelen over op grond van leitelyk vastgestelde gegevens Wy geloo en dat wy op dezen weg een resultaat hebben be reikt dat in elk geval een groote schredt vooruit beteekent De Rykskanselier hield zich vervolgens bezig met het verwyt dat hy te Lausanne politieke kwesties aan de orde heeft gesteld zonder dat hiervoor een waarborg was dat zy zouden worden opgelost Hy stelde de vraag of dit een andere regeermg wel ge lukt zou zyn De oplossing van het Herstel vraagstuk kon op geen andere wyze wor den verkregen Ik ben er zeker van vei volgde hy dat de kwestie van de schuld aan den oorlog door de mtussc en plaats gehu 1 hebbende onderzoekmgsvwrkzaamheden po sitief ten oniA gunste zfl worden beslist Ik ben het met u daarover eens dat de schrapping van de suhuldparagraaf slechts door een mtrekkmg door de mogendheden mogelyk zou zyn My is echter door een Gentlemen Agreement tusschen Engeland trankryk en Italië zoU zyn gesloten het verdrag van Lausanne éérst dan te ratifi ceeren nadat een bevredigende overeen komst naet Amerika inzake de oorlogs Jchul den zou zyn tot stand gekomen De Londensche dagbladen deelen de m zichten van de Daily Herald van officieelt zijde wordt echter stelling genomen tegen deze mededeelmgen en wordt gezegd dat de buzonderheden over de door MacDonald af te leggen verklanngen te ingewikkeld zU om er op vooruit te looyien De Daily Herald bew rd verder dat een overeenkomst is tot stand gekomen tusachen Engeland Frankryk en Jtalie waarby lede re staat zich verplicht met Amerika geen overeenkomst te sluiteir welke m stryd i met de belangen der b ide andere stafen De officieele instanties terklaren dat hier van geea woord waar u De bcade andere do4r de Daily Heraldgenoemde overeenkomsten tusschen Lngeland en trankryk altw tusschen l Ugeland en Italië betreffenae de voorloopigestaking der schuldbetalingen aan Engelandzyn volgens officieele Britsche medede lingen geen geheime oivwreenkomsten dochhet U overeenkomsten waarvan de inhoud 13 gepubliceei Terugkeer tot den giuden standaard In verband met het nvies van de Bank van Internationale betattigen aan Engeland om tot den gouden stalflaard terug te kee ren maakt de Daily Eajrald het blad der oppositie melding van vruchten dat de Gouverneur van de te k van Engeland ej e ïff ll m i E eiBche regeerlng zyn toesterammg gegeven zou hebben Deze concessie zou een deel van den prys s jn die men Frankryk voor de aanvaarding van de overeenkomst van Lausanne zou hebben moeten betalen Beaerre van Stimson ten aanzien van Gentlemen 8 agreenent Uit Washington wordt gemeld dat Staatssecretaris Stimaon weigerde zith uit te laten nopens het gentlemen agreement tusschen Engeland en frankryk Hy ver klaarde dat de Amenkaanedie regeenng geen vertegenwoordiger te Lausanne heeft gehad en dat memand gerechtigd is ge weest in opdracht der Amenkaansche regeering te spreken over een of ander gentle men agreement Senator Shipstead Minnesota verklaai de dat een toestemmmg der Amenkaan sche regeenng inzake schuldenschrapping aan landverraad zou grenzen Ier gelegen heid van het bezoek van Lava aan Ame rika ia in de Europeesche hoofdsteden be weerd dat Laval met Hoover een overeen komst zou hebben getroffen nopens de schrapping der oorlogs en herstelachul den Noch het Witte Huis noch het departement van Staat heeft deze bewermg ooit gedementeerd twee uur lang op den premier had gewacht oracht hem by zyn verschijnen een uitbiui dige ovatie MacOonald verklaarde Het In het Bnt che Lagerhuis zal de minister In het Lagerhuiii jisteien is m het Lagerhuis reeds hulde getiracht aan MacOonald en t ripps de lei der der Labouroppositie verklaarde dat dtze groep de regeering ten voile zaï hteu nen Lnpps sprak de hoop mt dat de volken van Uuitschland en t rankryk de voorstellen 7iiilen ratilkeeren L hurchiil die daarna aan het woord kwam verklaarde dat hy zich lUet kon aansluiten by de woorden van den leider van de Labouroppositie en ook met by den jubel waarmee het resultaat van de tonfe rentie vi Lausanne was begroet Churchill wenschte den premier geluk met den invloed dien hy blgkbaai op Luropeesche conferen ties had maar hy voegde daaraan toe dat men Dultschland wei het meest van allen kon gelukwenschen Binnen de 16 jaa nu den wjpreldooriog aldus Churchill is ihBtwMin4 t en ran uHe I rtOTrT r schuldigd voor het herstel van de vreeselyke wonden die het zyn naburen heefï geslagen Dmtschiand moet drie milliard mark betalen maar Hitler heeft al verklaard dat die binnen enkele maanden niet meer dan dne mark waard zouden zijn Men heelt gezegd dat Duitschland met meer kon be talen Dat is de zaak heelemaal niet Duitschland wacht om de gelegenheid te baat te nemen om zyn handel weer tot bloei te brengen en dan de geheele wereld te overvleugelen Bovendien zyn de leeningen die door tmgelond en de Vereemgde btaten m Duitschland zijn geplaatst veel en veel meer waard dan de herstelbetalingen die I uit8chland heeft vemcht Neville Chamberlain verzocht het Lager huis te wachten met een verder oordeel uit tfl spraken totdat MacDonald m het Hms zal zyn verschenen en zyn verklaring zal hebben afgelegd Geheimen vao Laueanne De Daily Herald re t te melden dat Mac Donald heden m het Lagerhuis nadere mededeelmgen zal doen over het verdrag van Lausanne maar ook over vier geheime o ereeiikomaten waardoor het geheele vei dnig aan wa arde yerbeat Het blad beweeixl o a dat een Geheim aantal delegaties verklaard dat deze paragraaf met hoofdstuk Vill van het Verdrag an Versailles als geschrapt beschouwd wordt Voor ons is dit zeker het geval Een der groote mogendheden heeft bovendien de Duitsche politieke eischen als ten volle ge rechtvaardigd erkend Hy de Rykakanae lier ia echter niet in staat te spreken over de Confrenties die hy met den Engelschen ministerpresident gehad heeft H hennnerde evenwel aan de slotredevoenng van MacDonald waann diens meemng na drukkelyk is tot uiting gekomen De grond slag IS bovendien gelegd om te Geneve ge lykheid te verkrygen Het verdrag van Lausanne heeft de betrekkmgen tusschen de landen belangryk verbeterd fKANKRUK Hemot neemt een geheel sfw zrad houding aan tegenover de socialisten De Iransche Kamer was hedenmorgen vroeg nog m vergadering byeen om een be sUssing te aemen over het financieele pro gram der Kegeering By de debatten over de afschafftng van de oefening der reaer Vlaten nam Herriot een houdmg aan die van besliBSing zal z in op xyn verder mu mstersohap Tegen alle verwachtang m keude de Mimater l esident ch scherp tegen de I door de aoaabsten geeischte afschaffing va de reservisten en stelde hierby de vertrou wenskwestie Met de stemnwia van de gematigde elementen in de Kamer kreeg Hernot met 86 1 tegen 179 stemmen een meentMheid van 181 stemmen Aan deze stemming was een fractiezitting j van de radicaal socialisten voorafgegaan in j welke Hernot met klem gesproken zou heb ben tegen het voortdurend kragen van aan wyzingen van zyn party De radicaal socialisten stemden len voor de Kegeering In de wandelgangen werd da houdmg van Hemot druk besproken Men beweert dat Hernot het erop heeft toeg legd voorgoed met de socialisten te breki i en dat hy in het vervolg alleen wil steun op de gematigde elementen in de Kamer TSJECHO SLOWAKIJE De bekende Tsjechische Schoenfabnkant Bata bil n vhrgongeluk gedood Hedenochtend heeft in de nabyheid van Zlin een ernstig vliegtuigongeluk plaats ge had waarby de bekende T njechische Schoen fabrikant Bata werd gedood De heer Bata wilde naar Zwitseiland vliegen Op een hoogte van ongeveer 700 Meter stortte het vliegtuig naiby het vlieg veld Zün iieer De heer Bata en de vlieger die het toe stel bestuurde werden op slag gedood ioen hij naa t Xibbie stond gingen zij eeni ge schi eden terzyde opdat de knecht hun woorden met ou verstaan Ij liÉ oft bericht mt öcliotlandF zei iujnieu waterig Jft nijnlieer Crewe dat heb Jk Metdt En lieeft hij u verteld dat uw ziwter iiiij tot den gelukkigsten man gemaakt heeft Hy sehK ef mij dat zij beloofd heeftu te trouwen Het heelt mij erbaaed enik ben een beetje bang Waarvoor bang vroeg hij en er kionkeen andere toon m zyn stem want dit walen preciee deaelfde woorden die Alison had gebezigd in het bosch van KoahaJianen dat ninakle hem iwel wat ongeruat Wel voor alles Oij kent elkaar nogzoo beel kort en gij zijt heel heel verechil lend Ik begryp Aliaon niet ik begrijp metwat dit alles beteekrait ja ik ben waiih ighang nijnlieer Crewe Het was Tibbie op dat o genblik niet mogelijk haar gevoelens te Verbergen en zij f af er zich ook niet de mmste moeite voor Het wae jammer dat bij den heer Crewe noeet ontmoeten voopdat zi den tijd had gehad den inhoud van Pat a brief te ver werken Maar de heer Crewe gaf er de voorkeur aan ailes in de beate stemming yp te n nen en zelfs te veronderstellen dat het m hoofd zaak het versctiii m materieete omatapdigheden was dat de leeuwen op het pad bracht GiJ zult aan de gedachte moeten wen tien juffrouw Tibbie evenalii tiw smtu h t Gunt u tiiij dat geluk niet juffrouw liltbie Moet ik iiiannenien dat u beiwaieii van persoonlijken aard tegen mij hebt ai zwager Tibbie herstelde zich nu hoewel het hatr blijkbaar de grootste inepanaing kostte O neen mynheer Crewe dat is ht gevui met Ik zt g aU n dat ik liet met begrijp en alles komt 7XXi onverwaclit dat ik nog niLt vertrouwd ben met de gedachte Vergeef my a liet u blieft Dus u hebt 4in prettig bezoek aan RoohaUan gebracht Ik kan mij u in die oingevmg met voor tellen werkehjk dat kan ik ni t De luer Ciewe waren deze wat vriendelijke woorden zeer welkom werkelijk ver f nachten ZIJ hem metr dan hij kon zeggen omdat het lete was waaraan hy volstrekt I iet gewoon was Zij die in zipi dienst toiidem hadden de gewoonte voor hem te kruipen en zij die geen verplichtingen aan lit m hadden bleveA hem uit den weg of hielden hem op e i afstand Hier wag een Ik heb het daar eeu paar dagen zeer aangenaam gelioid uw kleine gehucht aan de zee beviel niij en uw oude pastdne m uw broer en zelfs uw kerk waar ik tmw niBol heen geweest ben en die ik telkena als een beter raeaSch verliet Wanneer heb k He meeste kans den dokter thuis te vinden Kan ik vandaag na het middagmaal komen zoo ongeveer negen uur is er dan eenige redelijke grond voor de verwa chting dat dted tk hoop dlat liet met om mij persoon lijk i dat t u bung maakt Ik geloof dat ik m taat bt n geweest uw ustei te vertuigtJi dut ik niijn niteirsto best zal Ioen om haai gelukkig Ie maken ü u kunt atjes m de wereld doen 1 cp iibbie hartetoUitelijk diuirna zweeg 7 IJ plolBeling en be t ziili op de lippen I loioeling J etk zij met peinzende ot en naar liem op Hoe kwimi tiet dat u er Alwon in zoo korten ttjd toe gebrachti hebt om ja te zeggen mijnhetr Cr iwe Ze is meeetal een toont ee d viin bedaurdiieid en weloverwogenheid die eeuwen ver de dingen nadenkt voordat zij iets doet IndJen Jt het was geweest voegde zij er met een trü lend lachje bij zou het te begrijpen zijn eweeet Ik vlieg p do dingen af en zit dan vaak in zak eo aeuh ia berouwen Maar dat doet Alieon nooit Wat heeft u tegen liaai gezegd dat zij toeatemde Ioen l bbi4 7ich later hef gesprek her innerde was iij verbaand over haar e gpn toutmoediyheid maar op dit oogenblik nchf en het ee n ramp en wel een ramp dn een 7eer noodlotiigen afloop moest hebben De heer Crewe achte het was de breede begrijpende gelukkige lach van een man die gewonnen heeft e Ik heb naar niet w heel vee 1 gezegd alleen haar verteld dat ik een eenzaam man waa en naar n beetje geluk verlangde v rf rdiit k eterf Ik veronderatel dat dit eenigen idruk op uw zuafer maaJcte Hij 7Keear nu en toen Ttbbie nog altijd met e i verontrust gelaat mets zei ver volgde hy teleurgesteld ik hem tUuis trefc FEUILLETON Ik zal de patiënten itoo goed als ik kon ttim lniiden aiitwoirdde Tibbie en zij knikte terwijl zij zieh verwyderde waarna de heer Crewe zijn ptaate m het karretje weer nnom Zy OU nu d bainère wa opgeruimd luizend vragen hebben willen stellen en liovenal wu zij graag geweten hebben lioe 7i R kinderen liit iiUee wel souden opnemen y verbeeldde zicli ofiK ho m haar gesond vorstand de gedachte w o ver niogelyk weg wierp dat er al len nauwelyks merkbarii vi rendering hij den h r Ci wo had plaats g grepen en t peinsde er over terwyl uj dm r 1 stetien en zy wegen van de kleme stad liep wat het eindresultaat van deze geweldige verandering zou zyn I Eindelijk trof zij Guy bo en op den heu I vel toen hij O ii huis verliet in een zijstraat die tangi den voet van l wford liep en zy v n buiten dem toen zy hem bereikte Hij toonde geen verbazing daar hy mpen de da i tledit de diaaRster wae van een z er dringendt boodschap zooal den ohi iii H wet vaker geaonden wordt Nu zei liij erwijl hy zijn hoed aan raakte ww fieeft my nu noodig Ik aJieen Uuy Kom hier tegen dit hek opdat ik je kan zeggen wat er ge leiird ie Het i i nvondig iet vervhnk keiijks Alwon i vlerloofd met mijnjieer Crewe i O maak het met te erg zei hy onge looM W heefk je dat wysgemaakt j Wordt vervolgd