Goudsche Courant, dinsdag 19 juli 1932

71 Jaar gang Dlnailag MS2 lo 18041 fiOUMHË IIMXT NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD FOOR GOUDA EN OMSTREKEN 3UDERAK HAASTR8CHT MOORDRECHT MOERCAPELLE lOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN en BERGAMBACHT BERKENWOÜDE BODEGRAVEN BOSKOOP NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHO Dit blad verschijnt daèelijksbehaive op Zon cnFecstdagen ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 20 per week 17 cent met ZoiulaKsblad per kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal watr tie bezorging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal 8 16 met ZoDdügablad ƒ 8 80 Abonnementen worden dagel ks aangenumen aan ons fiureau MARKT 81 GOUDA bd onze agenten en loopers den boekhandel en de postkantor L Onze bureaux z n dagelijks geopend van 9 6 uur Administratie en Redactie Telef Interc 745 Postrekening 48400 Verbod van vergaderen en dsmonttreeren in Duitschland De nieuwe noodveroidening Stenige stiaffen aiuigekondiKd op tiet voeren van wapens zooals b V het Stadion m runewald Met gievangemsstraf vacten hoogate zef weken zal worden estrai degene die instr d met het bepaalde e vergadering in de Often lucht orgaiuseert een optocht oi gamseert of beide dan wfl als spreker optreedt Degene die de ruimte Ibesthikbaar steltvoor een vergadering ale bedoeld in para graaf 1 en met geldboetenf tot 150 M wordt gestraft degene die aan aen zoodamge by eenkomst deelneemt Door het Ry ksnumste e van Binnen landsche aken wordt met nadruk verklaard dat deze stap der regeeang slechts een eerste maatregel is De Rykaregeefuni behoudt zioh alle verdere maatregelen voor Het wordt thans ernstig ovei wogen hen die met wapens in de hand wordenaangetroffen of met bonimen werken terdood te veroordeaieti De verooideeling tot de doodstral voor deze dadenzou door den buigerly B rechter geschie den I De afkondiging van deti staat van beleg ligt met m het voornemap De Ryksregee nng ziet ui de communistische beweging die beweging die den ataat de meeste moeite veroorzaakt en die als gevolg daarvan ddor de byzondere maatregelen m de eerste plaats getroffen zal word In dit verband wordt y n goedingelichte zyde er op gewezen dat de ryksregeering in geen geval zal dulden dat welke orga msatie ook wapens gaat dragen De ontwap nmge conferegtie Dr Benesj he f t een verdagingsresolutie ingediend De stand der onderhandelinKen De Fransche miniattr president Hemot m gistermorgen vergezeld door den ïran schen mimster van Oorlog Faul Boncour den mimster van Marine Lejguea en den mimster voor de Luchtvaart Painleve te Geneve aangekomen om deel te nemen aan de beraadslagingen op de Ontwapenings conferentie voor dat deze wordt verdaagd In het centrum der belangstelling staat het ontwerp der verdagingsreaolutie die dr Benesj Zondagavond laat aan alle dele gaties heeft doen toekomen Het ontwerp i3 nog met defimtief Het bevat geen enkr be sluit inzake de vennindering der bewape ning Ook het byeen komen der conferentie op een volgend tydstip wordt er met m vastgesteld AUeen wordt geadviseerd de conferentie lannen vier maanden na het b j een komen van het presidium dat midden September vergadert byeen te roepen De stand drr onderhandelmgen Hèrriot heeft gisteravond de I ransche pers de volgende mededeelingen gedaan gekozen Vandaar dat er met d i meeHten nadruk by den r jksp esldent op woidt aangedrongen om aan de eerlooze en ver ruwende twasseu en methodes van den verkiezmgsstryd een einde te maken Ondertussclien tappen de Nazi s die by voortduring de ibotsingen het gevoJA noe men van uitdagingen hunner tegenstan lierj uat een geheel ander vaatje De vroe gere kapitein Goering een der vooraan btaande volgelingen van Hitler heeft Vry dag te Bedyn in het bportpalast de drei ging herhaald die hy den dag te voren openlyk te Weimar heeft uitgesproken Het moordgespuis aldus liet Ooenng zich uit houdt rt keiung met de discipline der naiionaalM aali8t n het weet ook aldud vervolgde hy dat er een bevel bestaat volgens hetwelk een is A man geen wapent mag dragen Maar gaf hy te verstaan daar zal een einde aan komen waimeer de leider Hitler mt Oost Pruisen terug keert dan zal dezen worden verzocht het bevel in te trekken Binnen dne etmaal zou volgens Ooenng de straat voor de bruine liemden weer volkomen vry zyn bn ook een ander leider l rank 11 heeft laten uit komen dat mocht de rgksregeermg luet in staat zyn binnen 2A uren waarboigen te bieden dat den ordelievenden burgers geen haar wordt gekrenkt de nationaal socia listen zich zelt zullen helpen tegenover het De Vossische Zeitung beschouwt deze uit latingen als een ultimatum van de N S D A P gericht tot dg rgksregeermg en als een dreigement dat de S A troepen zul ien worden bewapend wanneer met binnen een uiterst korten termyn de eisch in zake een mtzondenngstoestand wordt inge wiliigd Waaneer deze bewapening inderdaad een algemeen karakter gaat dragen en de tegenparty het voorbeeld volgt zullen de bloedige botsingen zich ongetwyfeld m nog veel ernstiger mate Ijerhalen en kan Je Jtleine burgeroorlog gemakkelyk ontaar den in een revolutie I cmonj tratieverbod Het wekte verwondenng dat de regeering en President von Hmdenburg het thans nog met noodig oordeelden om m te grypen Inderdaad hebben zy thans een verorde ning doen afkondigen waarby het in het g heele land verboden zal zyn vergaderingen in de open lucht te houden loegelaten uUen in het geneele Ryk slechts die veiTgaderingen worden die in sterk omheinde voor geregeld bezoek mge rjchte gelegenheden plaats vinden en dic Slechts op entree kaarten toegankelijk zyn Er gaat geen voorbu of er vallen in Duitschland slachtoffers tengevolge van botsingen tueschen politieke tegenstan ders Naarmate de dag dichterbg komt waarop de verkiezingen voor den ryksdag zullen worden gehouden SI Juli be gmnen de kloppart en een steeds bloedi ger karakter te dragen het jongste treffen te Altona IS hiervan opnieuw een droevig bewys zoodat het met behoeft te verbazen dut i n der DuitfiChe bladen dezer lagen repte van de volkomen barbanseermg van het openbare leven Zooals men zioh hermnert heeft Von Banden urg beloofd dat hu onmiddeilgk imaatiegelen zou nemen zoodia de uniuorm en demonstratievrgheid die hg bu eet aan het bewmd komen der regeeiing Von Papen heeft toegestaan zou worden miabrrnkt De sociaal democraten meenen aat voor den rykBpresadent het oogenblik reeds is aangebroken om zyn woord ge stand te doen vandaar dat de leiders der ilhritache soaalisten zich tot Hmdenburg hebben gewend opdat deze gebruik zal maken van z n gezag teneinde aan het bloedvergieten een emde te maken Voor loopig hebben zu echter nul op het rekest gekregen Ook het centrum heeft in vertiand met de ontaarding van den pohtie km str d een brief gronden naar Nen deck waar de rgkspresident zgn vacantie dooiitreugL Aanleiduig tot den stap was onder meer het feit dat m het nabonaal socialistische blad Der Angnff een stuk V erd gepubliceerd waann het volgende stond te lezen De centrumsparty kan op waardige wyze haar plaats innemen naast de bolsjewiatisohe beulskneohten en mas samoordenaara Der Angnff heeft aich to deze krasse beschuldigingen laten verlei en omdat een katholieke kapelaan te Berlün overeenkomstig een biaschoppelykL instructie geweigerd heeft een katholieken S A man een kerkelyke begrafenis deel achtig te doen worden Deze weigering vfordt voorgesteld als een schurkenstreek en vooral komt de verontwaardigmg tot iiting In eeji kopje dat boven het artikel m Der Angnff is geplaatst en dat luidt E en verruwde centrumsgeesteiyke wil een dooden SJi man nog in de kist het bruine hemd mttrekken Het centrum heeft op deze beschuldi ging dae als een lage en ruwe laster wordt voorgesteld geantwoord dat het een decennia lang Eptaat en volk trouw en opofferend heeft gediend en dat de beleediging der centrumsparty tevens neerkomt op een be leedigmg van Hindenhurg s peraoon daar deze met de stemmen van ihet centrum is het op 2£i beptember eindigende bewape ningavacantiejaar met 4 maanden wordt ver lengd Verder is overeengekomen dat iiieu we regels zullen worden opgebteld over by zondere maatregelen tegen diegenen die m de toekomst zich luet aan het ontwape ningsacLoord houden Ook heeft men de stellmg voor de kwestie van de particuliere wapeniabricage en den wapenhandel Nog geen overeenfateimnjng is bereikt op de vol gcnd punten ir H t TCttfod v n bommenwerpers Op dit gebied zyn de onderhandelingen echter op den goeden weg Z De beperking der effectieve troepen sterkten In deze kweatae stuiten de onder handelingen met de Amerikaansche delega tie op het oogenblik nog op groote moei lykheden 3 In de klassenkwestie is tot dusverre nog geen beslissing genomen Hernot legde er verder den nadruk op dat men tot overeenstemming was gekomen over een verlaging van de legeruitgaven buitenlandsch nieuws blUt met vn l minder dan gelieinuiniiig Ja ik geef het toe dut alles heb ik iveiwogem ik ben met blind voor hetgerai hy mij kan aanbieden maai ik heb geen hekel aim dien miui verre van dien Ik geloof diit hy goed en vriendelijk izou zyn indien hij een kans had Tibbie leunde wpei ichterover m de kua en en lacht in wanhopige stenunmg nog ft n oogenblik na Maar Alison zei ij plotselmg ik ben ei zelfe niet zekei van of hij wel vry was om je vragen hem te trouwen Omtreot een man ala mynheer Crewe over wien in Btartley alle mogehjke veihaJen dg ronde dioeo kan men nooit eker aijn en ik heb wat gehoord Fi ig en andere vrouw een meisje Clara Odell genaamd die eenigen tijd typiste nip zyn kantooi is geweest Je zult daaromtrent zekerheid moeten hebben voordat je trouwt of voordat wg je met een geruRt gemoed kuünen Jaten trouwen Tibbie koek haar zuster anet aan terwyl zg dit zei maar zy wiet dat deze was opgct ba an en naw Jen teganorveirgeste dJEii hoek van heb compartement was gegaan Binnen enkele minuten moest de trein aan het station Seadoon zgn Paa toen hij langzamer b on te ryden ging Tibbie ook zitten en beproefde haar zuster m het gelaat te zien Nu eei zy vragend Denk niet dat ik het prettig heb gevcaiden je dit te eggen Wat ben je Van plan te doen of te zeifgen Alison antwoordde met een waiardigheid die nienumd haar zou hebben verbeterd en een koelheid daie wel In etaat wa Tibbie tegen te houden en te ontmoedig n fk ben je zeer erkentelijk vooi je bezorgdheid ovËi niyii aangelegenheden Maar di IS een kwe tio de tussohen den heer Crewe en nuj uitgeniaiikt moet worden en waaiovei tk met eiiui met je kan spreken Het IS mogetijk dat by zoo i ala jo zegt n u ir geen man 7ou verleden ondag zoo li en 11 li liebbon kunnen spieken als zyn geweten niet auwer was en zgn handai niet Kin wireii zjezoo wg zyn er T bbie slikte iet op ui haar keel en slaiikto een korten maar veelzeggenden 7Ucht toen zy uit den coupé op het beken de oude houten periou van het etation ie Sendoon sprong HOOFDSTUK XÏII r zyn kin iei n Voor zoover I ibbie kon merken sdieen Aiirton vohlrekt niet verstoord over haar geKprt k UI deii trem Zg maakte er alechts en tneepelmg op toen bij m het oude r j tuig van Üreig naar de paatorie van Kocha laji reden Zeg alsjeblieft met aan Pat waarvoorje bent gekomen Tihbie Het js nets dat ikbest in staat ben alleen te behandelen Heel goed zei Tibbie niaar in haar tem lag een oproerige toon Misschien kun e mij nog wel wat ver lellöi van de kinderen van den heer OrewePTk heb nog vaii get n van allen wat gehoord zei Alieon Heken er maar op dat hy hun nietsheeft verteld antwoordde Tibbie kortafHij m er net de moo naar om op zekeren De beste wtpheiU is een vast besluit Miit iiriiKeluhiiiiiiilinw Uu liet Ëngelech vsa DAVID LYALL Vertaald door J P Wetsehnk Van Rossum 39 Jy en Edmund Ciewe loopen wat zedetyiie opvattmg en leVen betreft ver lUt elkaar jo staat lUa twee polen elk aan een tegenov igesteld uiterste en er ifl geen brug ö e den penden afgrond welke jullie in d t opzicht scheidt zou kurm a overbrug g n Toen Alison niet antwoordde wendde Tibbie zieh plotseling af van het raam ea vo lover gebogen met haar allebogeD op hnar knaeén en haar kin in haar handleci K ek ZIJ heel heel sclierp in het uu bloaend gelaat van haar zuster Alison wat brat t je er tioe ja tegen hem te zeggen Beken het maar werd je niet m verzoekmg gebra t door zyn geld o zyn mooie huis en yyfl posiUe en scdiuil de er niet heel achter In je lieve aea een oort zegevierend gevoel dat je door mevrwiw Orewe te worden met meer alhankouljk van oos zoudt ztjn en PM den wmd mti de zeilen zoudt nemen Tihbie 8 kennis van het mensdialiik hart u zijn dryïv wi uek Alieon op datoogen CxEVRAAGD per I September a s een Flinke DIENSTBODE voor dair of dapr en nacht 10 Aanmeldins voor 29 Juli a bu A DEN BOER Krugerlaan 24 Gouda Het is HET VOORDEELIGST Het is HET EENVOUDIGST Het is HET GEMAKKELIJKST wanneer U in meerdere bladenidveitentien hebt te plaatsen hetzj hiei of welk blad ook m bmnehi of buitenland dat U de opgaaf daarvan toezendt aan het ADVERTENTIE BUREAU Markt 31 Gouda Tel 2745 V zut dan in eens klaar en deplaatsing geschiedt naar wensch entot dezelfde prozen als door de bladen direct wordt berekeijd Uw vooroordeel it inderdaad misplaatst U dacht er eem met tndtn ovtr tis y Toen het echter coover wii dat di L L coffelne bevittende drinken koffie en thee moe verbieden begon ik mtt Koffie Hig Spoedig ondervond Ik de weldadige werking van deza heeriijke coffcinevnje koffie Een gezonde verkwikkende nachtruit keerde terug ea Ik herkreeg geleidelijk mijn kalmte en Ifbeheersdung De oonaak m jner pnkkdbiarhcid en nerveuiiteit was wee genomen U denkt natuurlijk dat Hag een of wder urrogaai is Nieu s mmder juiii 1 L elite piantagekoffie aUeen de coffeine oni breeki Probeert U het gerujt eti en ook U zult dan jpoedig ondervinden dat dc2c koffie mderdaad meer genot en betere gezondheid vcrjchafL gij de Wortelboer a K ten of Worteiboer a Pillen no iet gebruikthebt probeert ze d ens Gy zulweikelyk tevreden z over de heilzanie uitwerking Re dufeend n hebben er baat door ideii tegc n trag ontlasting sk ht apysver tering gebrek aan eetlust slym hoeit koortaigheid gevatte koudi influenza gal en maaglyden hoofd pyn duizeligheid onzuiver bloed huiduit=ilag verstopping enz Wortelboer a Kruiden 60 cent p r pakje Wortelboer s Pillen 60 cent fr doo = 1 doo7en ï 70 Overal ver krygbaar ELKE DAG EEN NIEUW C STUUM XUte dag een paütalon met onberUpeiyko piooi Oit maakt uw ulteriyk gedls tlngeerd en geeft ü het pret tlge gevoel van correct g Weed te Un Laat Dw coa tuum geregeld opi ersen dan bJUft het altUd nieuw Verlangde prUzenAlleen oppersen 11 r Ontvlekken en opperren OhMQlaah reinigen ƒ 4 aa PALTHÉ p sasB N V UtrechtscheHypotheekbank UTRKpHT Pandbnevan f 61000 000 Beseiv ts f I 526 672 66 DE BANK stelt beschikbaar S o pandbpieven ik 99 7 in stukken van f 1000 ƒ 500 en ƒ 100 De Directie Ml A J S VAN LIER Mi P II IIOORWi dit r op h t oog gold ullilai oorsnljdl ilet O tlir cl of hij van biniwn ook good li Bij gowon H n kan man van bullan niel zlan of f ij goed l larwlil aliaan een weten ehappelijlc onderzoek kan aantoonan of lill schadelijk voor Uw gaiondhaid it In da maaita gevallen zou dan blijken dat hij voor 40 rottingi bacillen enazijn aaltiu bavat Waarom zoudt U dit risico nog langer nemen Gebruikt Haver BOOG AZIJN en U hebt da zekerheid dat deze met allaei rij van alle onge rachtigheden is maar ook alUJd Ulja BOOG AZIJN HaA5 AZIirtFflaciEKEN HV ABLEH Als UI n appel Sanguinoss ZUIVER PLANTAAKDIG TONIOUM Als gil een bjeeke geliatskltur hebt bleeke lippen bleek tMdvle ch As gi Icdt aan hoofdpon slapeloosheid gedurende vermoeidheid As gu gebrek aan eetlust hebt lusteloos zyt en prikkelbaar Als gu mtjet klagen over gebrek aan energie Penk dan aan de SAiNOmNOSEI uw Ï IL = f U snel en goed helpt z verrokt uw bloed verste kt De SJmNSVt f In f lovensopg wekthe d ue sanijUINOSF kost per flacon 2 6fl ƒ 11 I2fl ƒ 21 Bu Apothekers en Drogisten VAN DAM 4 Co De Riereerstraat 2c 4 j Den Haag KOOP EEN BETERE GEZONDHEID Een betere Gexottdheid in plaata voor ds oude Kracht Inplutl van iwtkhild Spoedig bevrijd vin pUneg Opgewektheid en ilgeheele gezondheid Dal Is wal IRVlNai CISTTAMINE brengt aait duizenden van door Zenuwen gesloopit pijn lijdende door zorien gedrukle vrouwen en mannen Dal is wal Irving s Qlal Taipjne U aanbiedt Hetgevotl vin een ander nieoscb lezijo l ili Geen genering geen betaling ZINUWHIN In 9 19 MIN HOOFDnjN nirsuchhohiid In 10 20 MIN In 10 60 MIN VlIISIOPMNO SSüSSSiSSS In 36 UUR het fibriik lüwru fHa wnhttÊikt W Hirt UÊét Mt iu d Mig nrpdA n w tam U mttui VvpUtmu m a Ap¥ Am M OiHlilH k Utam ru P 0 F US F 1 Gist is Leven Nederlandsch Fabrikaat 40 ZILMETA BELANGRIJK IN PRIJS VERLAAGD Kwalitatief aan de spits Blijvend bestand tegen azijn mosterd of andere scherpe stoffen Steeds zilverglans Nooit poetsen Onversiijtbaar Ten volle gegarandeerd door de Gerofabriek tt 2 ill de fabr kanten van het bekende Gero Zilvw VLEIWRIJ DOOR EN DOOR 13323 ïDEaaiai mooie witte tandoi ö mm giooitwatv Bedriegelijke namaak Oe alom bekende BULLDOG nokken worden heden z66 nagemaakt dal men het ver achll alleen door den n e kan onderscheiden He peT eocWI bedraagt slechts enkel centen doch na eenige dagen reeds bemerkt men het enorme verschil in kwaliteit Laat U dui geen onbekend merk aan praten alszi nde nel zoo goed Waarschuwing Ook het echte Wood Miln rubberieder kon nooit vei vangen worden door de ge wone soorten plaatrubber Ret peefi U de grootste besparing IS absoluut antishpping en minstens 3 maai sterker don leder Let op hel ronde stempel en den noami Wood Milneï p BULLDOG hakken M eUcen ac weaaiiiier m fa kaar AUV£BTKNTl£PBiJSt Uit louda en onutreken beboorende tot den beiorgkring i 6 regels 130 elke regel meer O Van buiten Gouda en den bexorgkrlngt regels IJab elke regal niMr MO Advertentien in het aterdagnummer 20 tiqalag op den pn s Uefdadigbeida advertenuen de heUt van den pri s lN i ZO Ui Ml Di bia lNGi N 1 4 regels J iulb elke regel meer ƒ 0 60 Op je voorpagina 60 l b hooger Uewoue advertenties en ingezonden mededeelingen bq contract tot zeer gereduceerdaa VttiB Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte AdvertexiUen kunnen worden ingezonden door tusschenkomat van sollede Boekuanattiaren Advertentiebureux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau z jn ingekomen teuemde van opname verzekerd te z n over den huldigen stand der ontwapenings onderhandelingen B j de laatste besprekingen tusschen de Il ransche Lngelsche en Amerikaansche de legaties IS in groote lynen een principieele overeenstemming tot stand gekomen waar oy de toekomstige ontwapenmgsovereen komst op het gebied van land lucht en j zeestrydkrachten tot een belangr jke ver mindering moet leiden vooral tot een be langryke beperking der aanvalswapenen Op de principieele punten is een overeen stemming bereikt welke vergaand rekening lioudt met het Fransche standpunt in de motie van verdaging van de ontwapenings I conferentie wordt vastgesteld dat m de j eerste phase der conferentie een algemeene 1 üvei eeaistenmimg is bereikt over de volgen de punten 1 Vermindering van de totale tonnage uei tanksu 2 Verbod vi i chemische en bactenolu gische wapenen d tostelling v ai een permanente com missie van controle die toez icht zal houden op de uitvoenng van het toekomatige i ontwapemngsaccoord Verder is overeenstemming bereikt dat kogels Onder de bevolking van Altona wa ren reeds enkele dagen te voren ciiculaires met den titel Aan de revolutionaire ar beiders van Altona uitgedeeld Hienn stond de kenschetsende zin Zondag allen de straat op tegen het tasastisch moord gespms Hoewel dus de eigenlyke schuld der com muiusten aan het gebeurde vaststaat wordt toch wei volgens de corr van het Vad onded andere de vraag gesteld ol de autori teiten van Altona met geheel verkeerd hebben gehandeld door de nationaal sociaiisti sche betooging m deze vry zuiver commu mstische wyk te veroorloven Ook heden heersohte in het gebied van den bloedigen stryd groote opgewondenheid zoodat een sterke pohtiemacht er moest worden geconcentreerd Verzekerd wordt dat de benoeming van een Pnusischen staatscommissaris belast met het onderzoek in de aangelegenheid van de madenten van ondag kan worden ver wacht Severing de Prmsische mimster van binnenlandsche zaken die op een kiesvergade ring te Kiel het woord had gevierd vernam te Lubeck op zyn terugreis naar Berlyn wat te Altona was gedieuird Hifj onderttrak on middellyk zyn reis en begaf zich naar Al tona en vertoefde aldaar tot laat lu den nacht osn eerst daarna zyn reis naar Berlyn voort te zetten Uut Hamburg wordt n aan het Berliner fageblatt gemeld dat de politie van Altona er de aandacht der nationaal socialisten toen desse toestemming vroegen tot het hou den van een betoogmg op heeft gevest gd ddt de voorg telde weg door een arbeidersw k liep iUermoda heb en de nationaal socialisten echter geen rekening gehouden De anti fascisti ihe Aktion had overigens by de pohtie het verbod iisT betooging ver langd maar aan dit verlangen is met voldaan Van de personen die wn het leven zyn gekomen behooren er vier tot de commu lusten twee tot de nationaal sociaiistiaclici party Verschillende zwaar gewonden Itelben heden amputdtles moeten ondergaan I het geheel werden 91 personen m hechteni genomen Zeven zyn leden van de anti faa cistische Aktion DUITSCHLAND De bloedige mddenten te VIttma De communisten de schuldigen Met uitaondermg van de pers der uiterate iinkerzyde zyn alle bladen het er vrywel over eens dat eigenlyk de commum ten voor de incidenten van Altona verantwoor delyk zyn Toen ongeveer 7OO0 demonstree rende A mannen in het zeer verwarde stratennet van het grensgebied van Hamburg en Altona vertichenen werden zy plotseling onthaald op een waren regen van De hoofdcommissaris van pohtie van Al tona heeft heden aan vertegenwoordigers van de pers verklaard dat de nationaal socialisten hadden beloofd zelf voor de orde en rust by hun hetooging te zullen zorgen Nader wondt nog gemeld dat nog een S A man is overleden aan zyn bekomen ver wondingen In totaal is het aantal dooden thans gestegen tot 1 £ ITALUw Noodweer Op tatrykt plaa en ia al $ gevolg van wolk breuken hagelslag en onweer groote schade aangericht In de nabyheid van Piaa werden 11 orgen w ei lerlo pa te zeggen Ik ga van daag tiuuwwi Jullie kunt net doen wat jtlui will O Tibbie prob i todi en beetje tma Ier onbillgk U jn En je tong is m elk geval te scJierp Dat komt omd it myu hart zeer doet lieve nok omdat ik ongerust ben Wat iiegt mevrouw Dunlop Wet 7g w t het nog met omdat zy nu m Dublin w zg verpleegt Evelyn Ver lel nuj een heb je er verder oVer gedadit wit je eaat doen aN Guy trouwt Ik leb luel veel plannen Aan mijn toekomst zuHen niet zoovt i iiioeilgkheden n den weg liggen het i zelfs geen vraag stuk van betcfkenia Ailip Want geen man 7il ei un rol in spelen Maar alg ik fe Old Hall ben Tibbie Ian kan alles Ik el andere aan Je komt dan natuurlyk bij my Tk fll er je komen opzoeken maar ik lieb fen plan vo r mgzelf Ik denk dat ik waarscliynlijk naar Londen ga en daar vnorpoed hhjf w Mien Wil ji dairim zeggen dat je daar oen betrrkkhiff zult vinden Dat met preoes Ik zou graag m eenvan de Tehuizen gaan wonen Ik heb eenvriendin diei m het Preebvteriaansche Te1 um an Canning Town i en zy i daarteel gelukkig Maar in de eorate plaata xouik eeni ï mkomen moeten hebben Ik hoop llat ik wat zal kunnen verdienen De laatete woorden zei zij enigszins bedrukt want het was op haar letterkundig werk dat sij haar hoop gesteld had en zij had Juut in dia week oa veel geaohaai en gepolijst een van lia ar schetsen over BirtUy p en ntdekkingsreis mtga onden Het m iiLer een vriendeüjke treek Ailie el TiWne mei een zuoht toen zaj het kleine gryze huis in het oog kreg i dat onder dtljoonien achter de groote zandstee nen keilfgemcljdd lag Dikwijls wensch ik den tgd terug toen wy ei nog als kinderen j woonden Ik was eigenlyk nooit een kmé Tib i IC Daaraan iiioewt je danken ala je over iiiijii tocktMost tobt zei Alison zonder eeni I ti bi lerheid niuai langzaam en bedaard bijna up de wgze waarop de aandacht van den rechter ijtvestigd wordt opeen gewidi tl ft II dat de offiomer van just tie vergeet in t lieht te stellen Zou Pat thuis zijn vroeg zg t en Tibbie niet antwoordde I Ja liar kykt hg uit het raam O I 1 711 juffrouw Brook hier op bezoek te krlj gen Doji zou ik haar tenminste gezien heb I ben nu voegdo zy er haast norsch an t t liet vo rnaannte deel vafl myn misAic met geslaagd is Wg zullen zien antwoordde Allaon m t n kalnien I mh Toen stond Pat aan de deur en bg de vroolijke broederlijke begroeting die volgde werden de moeilgkh den dio san den horiizon opdoenxien ver geten Tibbie bracht over het geheel genomen een pretflig bezoek aan de paatone te Bo ehallan en zij wae dadelyk ingenomen met Edith diB R 7ftterdagftavondH kwim en tot I Meendagntorgen bleef I Wordt vervolgd