Goudsche Courant, maandag 25 juli 1932

2Ï Juii i JuXi OftUMMl Luadea ims 5 MMfcjt jf 8 Hurlijii mm Pm Brujsel ty 1 J wiweri ï M B W vnen i Kopcnlia feii 47 8 47 l tocl Iiolm li AO 46 Oak 44 New ïorJt 2 48 2Mi tliüroUiaat l raag 7 3E 7 94i Madrid 19 85 ig a7i MiUan 12 66 12 67 Cwalne HiiHifcMMn m mgekoodt Op e i der drie gcMh üoor 10 reoJierflie ie Nijinijgen ztjn op hd VaUtliol te Nijmegwi aAng 4Kfttden dne Uuilschei uit Klc F die reede lang ver Uioht v et Uni van tferlK den invoer vtnn verd X vende middeleii lïij Imn aireatalu wen lyp hen bevonden en kik iHJÜne hAun diT due iekere H wUda iintK luci ten wftar p een der recliereheiin viioot Hij werd spoedig gearresteerd Alle drie logden cfii voliedlgp hekenten it Zij worden ler l e rJiik iinfi van de juPtitio te Aniheni gesteld Het vervoer van bfrter zonder erk Het apeciale cruw botermerk UtN HAAG 25 Juli De rege riug ct nimissans voui de ClUbW ZuivelcentraJe brengt lèt keume vou do belanghebbenden dat iii t mgong vuu 1 AuguMus as d berluiju veistrekeu ia gedurende welkm het luego6luaii ld uit de bewaarpdaatb van veelioudeib die elf melk bot b lex verkaruen ooter zondei merk te vervoeren N 31 Juli e k zal du geen enkuitt hooveeilieid bot r di fabriek de luelkinrKihLing do boerdery dl iiieikslijterij ut het aJgeoM en da bereidot bewaarpUuit mogen v rlaten tenzij voorzien V U1 het Kijk bolermerk of het speoiaie riüiiibolentierk Voorts zai èiet na dum datum met geoi rioold aiju boter zonder merk lu vervoeren tu verkottptai ol te leveren len ij in vetpiUildugeu van tm hoi te 1 KG Zelfkainende boeren die a i tot dusver uiet by de betrokken boteroontrotesta lione opgeven met verzoek botormerken te ontvangen wordeu daarom in bun di fen belang oungeiaden uilka ulsuog ten apoedigstö u doen Het ligt uaiuelljk m de bedroeiing na 31 Juti nauwletteud of d tuJeviog van de wettelijke voorschriJlon toe t zaen en ij overtreding dier voursctLTiJteu tut b t Joeii iifiniakea van proocmn varba4l over Ie gaan VrUiinniff Hervormde Gemeentedag in den tuin van Soc Ons Genoeen Ondei teidmg mui don heer Mr A A J Rijkwn vohtïJtter dar a ri oUng Gowria hnd fïisleren m do tuin vaji de Sociëteit Uw knoogcn de vioido ynjüDnifl HerMTinde GenifKitedflg plaat De bijeenkoiiiBt die geope n l werd niet g6l ed doof df Hugenlvplls nn Aiumerstol wan druk bcïiooht en fte aiiiiwejiigen volgden meh groote helaiigeletlme de vcrsohillende sprekers De heer Rijks n heette nllen welkom en Hvee m ijn opeunngswoord verder op het nog stee is ontbreken van een edgen kerkgel ouw ewï gemf dat op dézen dag minder cfmkt dRar men in de tuinen en zalen der 8o e it een uitstekende gelfi enheid v oer bijeen komsten alg dene hezit Spreker nwnidti de rfeiiioentedageu een goede geflaelite en hij hoopte dat opnieuw een opbriuwende kracht van do bijeenkomet zal uitiïiMvn tenteer omdflf do dag geltee in het teekeq van den opbouw staat We wLlten zeide pr ons stellen onderden iree t van t liiisius zooalu het paat in nr en ijd dim onder de Vrijz Chriefelijke Ix ffinselep Afeewifi ipld met Met gemeenaohappedijk zinRen van irezangen en pealmen met zniig viui dl damepznngveroemgmir Nieuw Leven te Han itrpeelit een klein maar zeer woiluutend koor en volkwlanflen van Ie V C J R dprnkMi een drietal sprekers over Kerkopbouw Zelfof houw en Gezinsopbouw Kerkopbouw De eerate die het podium betrad was ds W de Voocd vnn der fltiraaten uH Haastre 4it diPBprak over het onderwerp Kerkopbouw De hoofdpunten van zijn rede waren dat voor dca Vrijzinnigen Protestant de verhouding tuascflien godsdienst en kerk is die van twee weliewaar onderwheirten maar toeh tot op eroote lioo bijeen hchoorende groothedieu Geen ziehtbarekerk kan en mair er aanspraak op maken de ware algenieene onsieJitbare kerk te zijn Alle ziohthare kerken moeten altijd op eenigerlei wijze doordrongen zijn van het besef dat de ware kerk God s der geloovigen en getrouwen het beeld is waarnaar zij zioh moeten richten het ia de hefboom die haar innerlijk beweegt de geest die haar levend maakt Üe beweging Kerkopbouw kiest de Ned Hervormde Keik al uitgamgspunt bij haar arbeid aan den opbouw en den bloei an de ééne algemeene ohrietelijke kerk wa arvan Christus zeil het hoofd u Zelfopbouw De heer H de Blouiw laspecteur bij het L U te Gouda sprak vervolgens over eltoplKiuw Alles wat door de massa wordt aangeraakt verwordt Zal de menflohheid IJl haar geheel worden opgebouwd dan moet de wikelmg naar ziohzetf verwezen worden Het Ken u zelven is de eisch dierin de Bllereerete plaat moet wordeji ge sI p1 1 De wereld luoeft infer behoefte aan poraoonlijkheden dan ftan karakters De tragwJie dezer werolj vindt haar oorzaak in het feit dat de meniwhen voor eikapder vreemdelingen blijven Da loutere erken I ning dat er ie f n de menaehheid voort i stuwende wereldorde u onvoldoende die I menscblheid in betere banen te leiden Het begrip wedergelKwrte heeft ook Toer den modernen menseli groote betipekenta Als de menRoti zieli bewuit wordt van zijn hooge wa irde en op grond daarvan zijn verantiwoordolijkheid ook tegenover de gemeensehap nanvaardt ie dg bodem gelegd waarop ctiti beti re toekomat kon worden geiKtuwd Gezliuophouw Ds L R V d Broek die over Öeziusopbouw sprak zeide dat de groote verandeiingen die in den tegen woord igen tijd plaats vinden ook tiet gezin niet onberoerd lalen Die veranderingen van het gesin staan niet los op ziolizelf maar houden met andere gebieden verband Voor onzen lijd IS gezinsopbouw een gebiedende eisch Bij ien optxmw van het gezin moeten wij met trachten het verleden te laten herleven de geaeliiedenis kent geen terug Gezinsopbouw moet heginnen bij het persoonlijk Jeven der ouders m liun onderlinge vftfliouding NaaPt de gehoorzaamJieid van de kinderen aan de ouder moet de Vrijheid en tielongrijke plaats mneinen Goede gewoonten rust en blijheid zijn voor gezinsopbouw noodzakeliik De ouders mogen ten opzichte van hun kinderen nieta aan het toeval overlaten maai moeten de groote Vlagen die zich m het loven voordoen spr denkt daarbij vooral aan vragen van sexueelen aard met hen bespreken Godsdienst zonder we ke woaraehtigs gezinsopbouw niet kan bestaan beatoat niet in woorden maar iri gezindheid die in d adftn wordt omgezet Over de verseliülencle onderwerpen werden uit de toetioorderq vragen gesteld die door de spiekers werden beantwoord In een kort slotwoord zeide de heer Hijk en dat deze landrfag voor allen iets van een opbouwende kracht hraeht en bovendien de aanwezigen sterkte door liet besef dat 21 met alleen staan i n V i Hroek doot le bijeenkomst met gebori hoefte Dikwijls wordt spart overdüf Er ziJn zelfs menschen die sterke spltï belangryker vinden dan goede herseiu n een goed verstand Hoewel overdryving ooi hier schaadt is sport noodzakelyk en ngt i tig terwül ZIJ bovendien ontwikkelt tl ontspant Het bezit van een eigen terreii verheugt spr temeer omdat de sfeer die op een sportveld heerscht van groote bette kenis moet worden geacht Het is dmom een eiach dat leder persoonlijk zich aag sprakelyk voelt voor de goede gang vu zaken Spr hoopte dat er een goede sfeet zal heerschen opdat ook dit werk van Da mei zal kunnen bloeien en God a zegen er op kun rusten Vervtrfgens speelden na de aftrap door ds Verheul de Jongeliedenvereeniginj Excelsior en de Jongensclub De vriendschap B den eersten wedstryd op het terrein Waar een medaille den winnaars wachtte als belooning ontwikkelde zich reeds direct een vlot spel waarvan het enthousiaame door de gelyke stand 1 1 tot het einde nog steeg Na twee maal 7 minuut verlenging slaagde Excelsior erin het winnende dakpunt te maken Ds Verheul overhandigde den aanvoerder met een kort woord de medaille Een geel bandje münheerf in den Nieuwen Schouwburg Na Tiet groote succes van het vorig jaar met de revue Hallo Hierheen komt de N V Nationale Revue dit jaar gedurenè de kermisweek in den Nieuwen Schouwburg met de groote succes revue van Meyer Hamel getiteld Een geel bandje mijnheer Ook thans is de hoofdrol in handen van den populairen komiek Lou Bandy die b gestaan wordt door een keurkorps Hollani ache Revue Artisten Deze revue die ove al de grootste successen boekte zal op 3 4 6 en € Augustus a a in den Nieuwen Schouwburg vertoond worden Wi komen nader op dit voorloopig bericht terug Voor bijzonderbeden leze men de betreffende advertenties Volks en Schoolbad Gedurende de week van 18 tot en met 23 Juli werden in het Volks en Schoolbad ge bruikt 102 kuipbaden 269 sproeibaden en 998 schoolbaden totaal 1369 baden Protestmeeting van de S D A P en d Moderne Vakbeweging tegen het rapportWelter Gisteieii heelt iiiei tei htode evênoU iiU taliijke andere geiiiieeaten een prole toieetmg plaats gehad van de 8 D A P en de Moderne Vakbeweging tegen het rapportWelter welke meeting georganiseerd wM door den l laaliseJijken Raad hier ter stede De optocht Deze lueetmg iwerd voorafgegaan dooreen optotilit met vaandels en banieron De loto burgenit tster weUiouder Donker liad het noiKlig gitóordeeJd do gevraagde vergunning voor het houden van don op ooht te verteenSh ïnder voorwaa ntr eii iiiuaek of tromgeroffel zou worden gftii iiakt gt en dbekeii met opsehnften aoudan worden nwïegetlragen en dat vanaf iiet punt vujt opatoliinig de Nieuwe Markt den kortr sten weg naar de Bocneteit Ons Genoegen waar de meeting m den tuin zou plaats hebben zou worden genomen Ingevolge deze vo ni waarden vertrok de uptodlit van deolueniers mannen vrouwen en kinderen vertegenwoordigend de 8 D A 1 en de moderne vakbeweging uut Gouda en een 20 tal omliggende genneenten t kwart over vier vanaf de Nieuwe Markt door Wilhelmmastroat Laaige Tiendew oi Boelekade naar Ons Genoegen Hun aanUl bedroeg volgens opgaaf van het Secretariaat van den Piaatselijken Raad e a 3000 vui andere zijde werd ona et ai aantal van V a luüü genoemd Bij liet betreden van den turn der Socifr telt speelde het muziekkorps De Tionier dat m de muziekkoepel had plaats genoraai de Internatiouale De meeting Terstond nadat de meetinggangera m den luin vrtór de muziektent hadden ptaate genomen heeft de voorzitter de heer A Fe kers de bijeenkomst met een kort woofd fJeopend ter inleiding van het onderwerp der beide sprekers een protest tegen de vw stellen der comnuaeieJWelter Daaranbovei riciitte spr een protest tegen den looo burpemeester van Gouda die gemeend heelt Ie nioe en verhinderen dat dg burgerij vaD Gouda zou kunnen kennisnemen van wijza waarop d e arbeidersbevolking v eenigd m H D A 1 en moderne vakbeweging tegen het rapport Welter protesteert Daarna werd het woord gevoerd door deo heer li i aan uit Dordrecht en mevron Barb ei s Seleineyer uit TJmuiden die ioia op apartf wijze het rapport Welter becritaStelden en alle aanwezigen opwekte Kartegen p krachtige wijze in partij en vakbeweging stellmg te nemen Mevr Barbie richtte zifh vooral bot de vrouwen om benaan te zetten de belangen der partij vooralles te stellen en tot hen die thane tot e andere partij behooren zieh aan te 8luitai tot den giooten stnjd m éen partij 1 Na deae redevoeringen heeft de heer A Fokkers een slotwoord geisproBen Als resultaat der meetmg werd met aJgemeeiie stemmen de volgende motie aangenomen Proleit iiioti De demonstratieve meeting beleigd da den l laatsehjkén Kfl d te Gouda op 24 JB itue gehooa d de uiteenzetting van dé over den inhoud van het rapport Weit prote ert tegen de in dJt rapport gestelde versledhtermgen o m de 16 P verlagmg van de steunbedragen voor loozen waardoor de arbeiders klas worden teniBgedtongen naar het paap me dringt er bij d Uageerlot op UP d 460e NUD STAATLOTERIJ Ie klasse Trekking van Maandag 25 Juli Hooge pruïen ƒ 1000 32000 ƒ 400 31267 21697 ƒ 100 8 4 4138 62Ö3 i 385 17003 ITOM Prüien van ƒ 20 4 46 186 208 2SS 289 3l2 iST 343 662 701 775 MF 913 974 U23 1213 1234 1389 1604 1584 15S6 1601 iTOft 1707 1740 17S3 1788 1856 1965 lJiS6 2004 2022 2043 2134 2198 2228 2243 2Ï44 aw 2360 2S8S aS 2393 2895 247S 2tïSS 266S 2671 2734 2757 2767 2S28 2S74 30 06t 3147 3167 3222 3243 32 S305 3S15 SSh 3412 3413 3446 34i ö SÖIÖ 3617 3636 S7S $ 3780 3784 37d 3840 3 0S 3966 4000 40SS 4051 4085 4I B S6 4190 4206 4274 43lS 4340 4487 4Ö14 4 90 4759 4S02 4907 4933 4974 4976 5124 5 04 5220 S240 5269 5337 6364 5422 6452 Sftiö 6908 5926 5966 5975 G047 60Ö9 6005 60i 3 6133 6162 6247 6S61 6452 6481 6494 6619 66 4 65W 6660 666Ö 6808 6834 6842 68M 6893 6922 6963 7052 7108 7208 7205 7251 7369 7273 7277 7295 7340 7368 74a6 7601 7602 7622 7719 7770 7791 7839 7864 7901 7981 7938 S027 S102 8103 8131 8168 8266 8434 8360 8506 8520 8635 8643 85 r 8632 8639 8653 873 8876 8808 8958 S973 8977 9048 9102 9363 9879 9385 9466 9476 9526 9762 9775 9780 9781 9783 9883 9889 9911 9969 10082 10120 10137 10203 10246 10322 10349 10363 10475 10519 10638 10561 10611 10684 1068Ó 10771 10817 10829 10840 10862 10914 11027 11073 11200 11263 113ÖÓ 11386 11400 11630 11695 11732 11754 11774 11804 11823 11849 11906 11909 11912 11990 12043 12047 12124 12220 12236 12370 12371 12415 12465 12532 12544 12668 12668 12673 12697 12735 13003 13050 13051 13095 13151 13181 13214 13217 13240 13319 13373 13393 13405 13673 13692 13749 13797 ia829 13986 14010 14061 14129 14160 14197 14280 14236 14271 14274 14371 14394 14398 14419 14455 14624 14638 14639 14664 14586 14694 14824 14S52 14885 14921 14936 16092 16167 16206 15208 16237 16296 15454 15529 15693 16624 16653 16751 15783 16807 15826 15909 15927 1Ö942 15957 16604 16026 16057 16100 16162 16266 16327 16343 16360 16381 16413 16478 16486 16489 16494 16511 16640 16550 1667Ö 16628 16643 16665 16767 16857 16929 16988 17117 17172 17173 17178 17207 17221 17240 17261 17278 1734 17367 17371 173Ö7 L7411 17425 17460 17500 17Ö24 17684 1761S 176132 17771 17806 17856 17992 18055 18117 18361 18386 18387 18396 18417 18440 18476 18496 18662 18711 18716 18816 18909 18926 18969 19045 19065 19203 19206 19217 19515 19564 19602 19641 19672 19676 19693 W828 19851 19883 19903 19932 19942 19990 20066 20152 201ÖG 20167 20218 20301 20331 20395 2O409 20424 20426 20535 20539 20563 20587 20645 20650 20673 20683 20713 20780 20797 20798 20836 20838 30941 20988 21001 21038 21091 21101 21182 21212 21292 21327 21336 21501 21651 21591 21632 216Ö0 21711 21718 21743 21772 21782 21784 22026 22057 22127 22153 22165 22173 22265 22282 22298 23819 28330 22347 22413 22422 22448 22467 22998 22649 22797 22856 22972 23011 23067 23071 2319S 23177 23342 23251 23289 23293 23456 23Ö13 23589 23699 23688 23765 23767 33807 23847 23848 23887 Beurg van AmsterdanL WISSELKOERSEN eBTsorenicht Du vefklanug van Bora verraste op da hiternfttionale l eur en en wekte de K op dat het huldenvraagatuk bmneo afstenbaren tijd zal worden geregeld De Amctardomsche maakte geen uitzondering Dd temniuig waH zeer vast docJi de handel waa sta bahaJve m enkele toonaangevende soorten Zoo vonden in Kon Moe vnj ruir me omzetten plaats waarbij een koerswinet fln 4 pet werd beliaald De Amenkaaa ehe petroleuniwaarden lagen zeer vaet Miüip waren gezoeht zoodat de ouiwoaj ta e koer beweging verder werd voortgezet tot 6 pet boven het vorige slot Aku s eu i tulipa U peu eveneens vat op Suikerwaarden goM gedi ionoercl ol bleven de hoogste iioera i behouden ADVERTENTIEN Stoomsn n wat rdtchtmak n DE PELIKAAN GOUDAStoomerij en Ververij vanaf 1907 10 Telefoon 3066 MARKTBERICHTEN Rottcrdanuche Veemarkt 26 lull Aangeioerd 366 vette kalvelen 374 ehapen of lammeren 1810 varken l iij4 cn Koeien Ie kw 27i 29 2e kw 1S 19 0=sen Ie kw 25 27è 2e kw 17 19 Veite kalveien Ie kw 42 45 Se kw 32i 55 3e kW 32i 27è hf pen 16 24 8 11 Zmglammeren 8 12 50 per tuk Varkena IH Ui 15 Export 15 Aauvüpr koeten en o Hen ruim slepende handel prijzen vim de vorige iwock konden niet moeite gehandhaafd worden Stieren weinig ter markt vandaar geep noteering Vette kalveren iets minder t r markt hoewe toeli nog flink te noemen Tajnelijke handel ï elfde prijzen Een enke puik beet kalf ging no tot 5 cent boven noU enng H h ipen en lammeren ieti grootere aanvoer Trage handel Toch hieven de piijxen op dezelfde lioogte Vnrkena zeer ruime aanvoer handel tamelijk vUig In de prijzen kwam geen verandering Zware varken moeilijk Ie plaat en Zoiit iiP flmke annvoer vlotle handel Kaaamarkt Oudewater 25 Juh Aangevoerd 50 partyen 2260 stuks 11250 K G Prüzen Ie kw m r m ƒ 20 22 2e kw m r m ƒ 17 19 zonder r m geen noteering Handel matig Kaasmarkt Groot Amrneni 23 Juli Aan de markt alhier waren aangevoerd 29 partijen met te zamen 920 stuks kazen wegende 6440 K G Prys m rm Ie soort ƒ 1 21 idem 2e soort ƒ 17 18 Handel matig Opening van een sportterrein voor de C J M V DaniSI Sinds Zaterdag bezit de CJ M V Daniël een eigen sportterrein dat gelegen is aan den Bodegraafsche straatweg tusschen het Olympia terrein en het woonwagenkamp Tn tegenwoordigheid van Wethouder Donker verschillende predikanten en vertegenwoordigers van de G V B heeft ds F W G Verheul het terïein officieel geopend Namen de vereenlging Daniël sprak de heer Kaptein een welkomstwoord waarin hij verder wees op de belangrijkheid van het bezitten van een eigen terrein voor de vereeniglng Dn Verheul bracht hulde aan Daniël die ook thans weer blok gaf een open oog te hebben voor de belangen der jongeren lil OBHn ttfd Eas iporttwrein is een be RADIO TEL RAFISCH WEERBERICHT 26 Juli Hoogfite fltand 769 6 te Janmayen Laagste stand 749 3 te Malinhaed Verwachting Meest matige aanvankelijk wellicht tydelük toenemende zuidelÖke tot weatelöke wind Zwaar bewolkt tot betrokken Af en toe regen Weinig verandering in tempcrittuar NIEUWE SCHOUWBURG GOUDA 34 5 6 AUGUSTUSa il i Bond Hoor kapiiein tftf Bee H A Kioiii wnii i eÖ al vart pjnwfaoidig r van den Mm t r vqji Defenme H U van Ben niolpn nainpiw On Viool en n Lftghi Mmwter Deckers had wn tJ ttgram gezonden wiiann liij verfclaardle het heni na nije boden cTp lidniaatdcftap gaamt t aanvaarden XanifiH i de Kiddpr danktp C Zon den Kaad van Itotww n iri het bijwnder den iH iT L vnn t nnop Be nu ijn ernwlipe ofKTotTc weer aaftweöfr J Imtdigde verder den lieer Koning die ook een jubiIrtini vierde Ininiers 2S jaar geleden aou ho vj or zijn werk aU rnarine offvcier op de expwiilie naar Zuid Celebes de WUlenisorde lekreyen lM ben al hi toen met jmst uit flen dienst v t lifengeguan Hij is toen benoemd tot rirtder in de orde vjui OranjeNflasau met de Zwaarden JSa liet oHiffleeJe godooite bleven de Kidd ra niet fauiUieieden en fe re a nog g zelUg bije n Koningin en Prinses deze week terut De Telegraaf vemeenit dat H M de Koningin en Prinses Juliana deze week vanhaar reis in het buitenland sullen terugkeeren Alvorens het paleis op Het Loo te betrekken zullen 2 j eenige dagen verblyventen paleize van de Koningin Moeder teSoestdük I De Belgische Cementfabrieken overwegen geen HollandBche steenkolen meer te betrekken Van goed ingelichte zijde wordt aan het Corr Bureau gemeld dat Belgische CementfabHeken ernstig overwogen of zg verder Nederlandsche kolen zullen kunnen blijven betrekken nu door de bekende ministeneele aanschryving inzake het uitsluitend gebruik van Nederl cement voor openbare werken de afzet van hun product hier te lande ernstig wordt bedreigd Zulks zou een nieuwe ernstige slag zt n voor onze mijnen van welke bedoelde fabrieken jaarluksch tienduizenden tonnen kolen betrekken Gevaarljiike toeren bü openbare vermakelükheden De regeering buidt de burgemee teis op het hart van hun uit de gem wtewet voortvloeiende bevoegdheden gebruik te maken ten einde deze toe ren te voori oro i De iiiiuwtet van binnenlandeche zaken lietfl aan de mrgeineeslers het volgende echiijvfn betreflende gevaarlijke verrichtingen hij or enbHie verniakelijkhedan gezonilen Het zal u weUiflit bekend zijn dat in den ia il ten tijd m de progranmio s van eircu eii en variété H iiumniera woideri iögela 4 ht welke len einde de nsaliezuolit van het publiek aan te wakkeren igevaa rlijk moeten worden geacht hetzy voor de Uitvoerende aflioeten iietzij voor liet publiel Wel belioult g fn betoog dat bet om ergcr Ie voorkomen noodzakelijk ib aan bedoelde vertoommgen zooveel mogelijk paal en perk te stalen t our wettelijfce voofscliiifteii kan diit doel niet ten volle iworden beroijil nadat daarvan geen oogenblikkelijk elfecl 14 te MP 9 t Kaliter h M4 t oe plÉu tpelijke overheid tiet m de hand ï ulks op grond van het bepaalde in attikel 221 der gemeentewet e voor mtvo renden en voor het publiek gevaartijke veitooningen tegen te gaan Aan de vergunntJigen tot het gfven van openbaie vermaikelijkheden kunnen twJi voorwaarden veilxAiden worden waarbij op etroffo van inij ekkung dier vergunning f verhndrai wordt het naven van voorelellintten waaraan gevaar verbonden e voor de uitvoerenden ol voor het publik ot waarbij fleze vertooningen slechts worden toegelaten indien naar het oor leet vaji de pJaatseJijlke politie voldoende maatrogelen met betrekking tol de veiligiheid wordt n getroffen GEMENG DE BERTrHTKiv Zeve kinderen met moeite gered Boerderii onder Lonneker afgebrand Zalerdiirtr if hrand uitgebroken m do boerderij van O Roolvuik achter de vlieghaven i wenlhe ender Leimeker In de boerderij waren 15 yiet liooi ifeborgen üe bewoner verdt n in liun ataap verraai Het gelukte fileclil iret groote moeite de zeven kinderen van U m veiligheid te brengen De vlu dit wa zod overhaast dat de klpcreai niet meer konden worden meegenomen zoodat de buren voor kleeren mocBten zorgen Het vee kon nog gered worden ma ir overigens is alle verloren gegaan tok epin bedrag van f 20ü aan bankpapier ging m de vlammen op Up brandweer wns met uitgerukt omdat toen ze gewaai schuwd werd de b erdorij reeds geheel 1e ïen den grond lag en ei toch ook geen bluschwater tn de nabijheid was 1 1e ohade wordt dorir verzekering gedekt Dp boerderij waa oigondoni vuii dem heer J I H van Week Zwaar veer in HoogeOnd Hagel vetnielt den oogst Zaterdagmiddag iheeft jjoven Hoogezand een onlaiettend onweer gewoed In Kalkwijk viel een geweldige hagetbuï welke de tuinen veldvFuehten totaal heeft vernieti rd Tallooze kweekerstuinen zijn geheel iitiik geslagen De achade is enorm Tragisdi schot Een jongen van 9 Jaar hiet zijn broertje dood Tö Aïaurik gini de landiwuwer H met ftn jaehtffoweer bet veld in vergezeld van zijn beide zoontje Hij zette het gevwer even tegen een hek om diti te openen toen t i daglower hem aati hjeJd en hij een pooeje blee praten Het oudste zoontje een jongen van tu n jaar maakte van de gelegenheid eebruik om ev n het geweer van zijn vader te nemen en nehtte dft op zijn 8 jang bïoert Het artiotUïng af en het körelöje werd op alag gedood Het aohterhoofd van den knaap was geheel verbrijzeid lü ii MU I STADSNIEUWS GOUDA 25 Juli 19 2 Drankwet BurgemeMter en Wethoudaw van Gouda brengen tsr openbare kennis dat op 21 Juli 1932 hit ti n is incekomen een versoek Khrift van Willem de Bruijn wonende te Gouda Zeugstraat no 54 om een verlof B ingevolge de Drankvret voor de volgende locaiiteit de benedenlokaliteit van het perceel SSeugstraat no 64 Het station te Alphen Mede m verband met de in het a s voorjaar te verwachten opening van de nieuwe sj orIijn ouda Alphen aan den RiJn moet het station Alphen Iwlangrük worden uitgebreid Binnenkort tullen de Nederlandsche poorwecen de wrlwuning ut het openbaar aanbeated i Km adm MM den Kaad deaer ti meente er bet niet muKtt nilrekkwï van kleedmg en a c k wrw e w aan aleanlrekkrBden IV Ie dat ïg het n kennis genomen dat d H r den ïen Dtensï voor Maatachappeiyk Hulpbetoon aan sleuntrekke rs ge n erslrekkuxgwi ojeer wxtrden geiiaan var kieedioig schwis i e i j dat door de abAomtale rkIoo heid en den Ungen duur daarvan de steunbedragen wi oldoend ujn om iieh van de allernood aUieiuksle behoeften te voontien dat in veie gexinnen een nopend fftbrek bestaat aan kleeding schoeisel enz 2e dat een groot aantal werkloojen hei aan de noodige middelen ontbreekt voor het nieuwe belastingjaar zich een rijwielbe Liitingmerk aan te schaffen Redenen waarom adressanten verzoeken den Raad te doen besluiten Ie de verstrekking van kleeding schoeisel enz wederom te doen plaats vinden aan die gezinnen en wrerkloozen welke daaraan behoefte hebben ongeacht dezG al of niet steun trekkers zyn 2e werklooien in het bezit te stellen van een röwielbelastingmerk Handelstoestand in Zuid Walea De Kamer van Koophandel en Fabrieken verzoekt ons mede te deelen dat in verband met den zeer ongunstlgen economi chen toestand van Zuid Wales de inning van vorderingen op aldaar gevestigde firma s zeer groote ijioeilykheden oplevert Het is daarom raadzaam naar genoemde streek alleen op basis van contante betaling te leveren Boottocht Nederl Reievereeniging naar de Kager en Braaemermeren De afdeeling Gouda van de Nederlandsche Reisvereeniging heeft gisteren een buitengewoon jcestaac de boottocht gehouden naar de Kdger en Brasemermeren Het was ideaal weer voor een boottocht en allen hebben ten volle genoten van de prachtige vaarts Ungs Bo skoop Aiphen naar de Kaag waar de ontelbare zeiL en motorbooten en bootjes een ongekende levendigheid gaven aan de mooie plassen Hier werd stilgelegd om aan de dames en heeren die daarvan gebruik wilden maken gelegenheid tot zwemmen te geven Dit gaf aanleiding tot vele aardige tooneeltjes Na afloop van de zwempartij werd rondgevaren over de Kaag waarna over de Bsasemermeer waar m tegenstelling met de Kagermeer slechts weinig watersport werd beoefend de terugtocht werd aanvaard Gedurende den geheelen tocht is er een uitstekende itemming geweest die niet weinig werd verhoogd door de goede band Gründer en Verstoep Op het achterdek is naar harteluet gedanst meermalen z n er met de muziek voorop rondgangen over de boot gemaakt waaraan vrijwel allen deelnamen Het eenige incident was toen op den terugtocht njbü Gouwsluis twee dameshoeden tegelijk te water vielen Door de goede zorgen van het boot personeel konden deze echter spoedig weder worden opgevischt Tegen 7 uur werd Gouda weer bereikt en allen zonder onderscheid waren voldaan over den schitterenden dag waarmede de Nederlandsche Reisvereeniging ongetwijfeld velen aan zich heeft verplicht R K Hnlo examen Voiir hel H K Mulo exnmcn diploma A klaagden tt Kolteidam A le Viooni L v l Steeiilioven M de Bolf ter B Kuijs A Veihoef Hu kodi en Ca vnn Dokknni jilleii alJiJei Middelbaar Technische School Aan de Middelbaar Technische School te Utrecht is bevorderd van de voorbereidende naar de eer te klasse de heer A J IJ Hselstün 25 iarig jubileum Op Vrijdag 5 Augsutus a a herdenkt de heer J E L Negr n hoofdagent rechercheur zijn 26 jarig jubileum in Goudschen politiedienst Dïenzeifden dag zal de heer C 3e Jong 26 jaar agent van politie te dezer stede zÜn De 40 K M mar h door de WandelMporlvereen Gouda uitstekend geelaagi iifïteren weird door de wandelrtportvereen iring Jouda een wandeltocht naar Kotterdam en terug gemaakt wflaraan öoor fn flink luintal deelnemerft werd deeJgenmnen te Kotterdam w rd ter alwuweJing een rondvnarl over de Krallngsche ïrfaa gemaakt Dew UK lit welke oitatefeeqjd geslaagd I u wker een preatatie voor dete Jonge remlflnf Mpi n met te verwaaenüjken en roept de iibeiderbkiaise op zich starker dan voorI Heen tö orgaiiieeeren ui de b D A P en N V V besluit deze motae ter keunia te brengen j Ijij de Kögeermg en te publioeeren in de PTot t motie tec den loooburgemeester iflneinde de jooo burgemensier van Gouda ie loeu weteu welke ontstemming zijn houama Iwftt gewekt door het stellen zijner voorwaarden voor iiet houden van den optocht eid met algemeene imatemming txrajüi iu de volgende motie tot den Gemeenteraad van Gouda tg rlohteu Uu demonstratieve iiieOting belegd door atii I taatfiehjken Kaad te Gouda op 24 Juli lÜÓÜ gehoord de uiU enzettmg van den Voor ittei ovei het houden ener demonstratie protesteert tegen het kiein telige optreden van den loco Burgemeester J A Don ker lie hoewel verklarende geen pnucipieele bezwaren Ie hebben toch door het wijzigen clet route en het verbieden vaji het maken aii muziek iiet wimogeiijk maakte de ioudsflie bevolking te toonen bet verzet lüt ieett lu de arbeidersJtlasse tiegen de vooi gestelde verslechteringen van de oom n iÉBieWelter constateert dat op deze wijze aan een derde der bevolking onrecht is aangedaan eü roept do arbeiders op de organasatiee te versterken om in de toekomst aan dit niaclitsnuKbruik een emde maken Na de aanneming sloot de iheer Fokkers Ie bijeenkomst en trokken de cteolnemere in kleine groepjas nuar Ons Hulö aan de turfmarkt Us optocht zjoowel al t de meeting zijn heet rustig verloopen De Kon Plateelbakkerij Zuid Holland Nieuwe regeling met de werknemers getroffen Ontslag ingetrokken Naar aanleiding van het een paar weken geleden door de iKon Flateelbakkery ZuidHolland aan de werknemers gegeven collectief ontslag teneinde het bedryf te reorganiseeren hebben besprekingen plaats gehad tusschen de vertegenwoordigers der dne samenwerkende arbeidersorganisaties met de directie der fabriek Deze besprekingen van informatorischen aard hebben er toe geleid dat de werknemersorganisaties aan de directie voorstellen hebben aangeboden van gewyzigde arbeidsvoorwaarden welke de directie evenwel niet heeft kunnen aanvaarden doch naar aanleiding waarvan door haar tegenvoorstellen zjjn gedaan welke e nige verlichting der lasten van het beiiryf inhouden Deze tegenvoorstellen zyn door de vertegenwoordigers der arbeideraorganisaties aan de leden daarvan voorgelegd en dodr hen aangenomen AIh Kcvulg hiervan is l et door de directie gegeven ontslag ingetrokken De thans geschapen toestand beteekent voortgang van het bedryf op de nu overeengekomen voorwaarden welke behoudens ze r bijzand re omstandigheden tot 31 December a 8 zullen gelden In dien tusschentijd zal het noodige worden verricht ten inde met l Jan 1933 een nieuw collectief contract te doen ingaan Geneeskundige armenverzorging Het verleenen van verloskundige hulp B en W stellen den Raad voor met ingang van 15 November a s de betrekking I van gemeente vroedvrouw te doen vervallen en in de plaats daarvan met de vier alhier trevestigde practiseerende verloskundigen die zich na gehouden besprekingen daartoe bereid verklaarden een overeenkomst aan te gaan tot het verleenen van verloskundige hulp aan daarvoor volgens het oordeel van den gemeentelyken dienst voor Maat ichappelijk Hulpbetoon in aanmerking komenden tegen een honorarium van ƒ 15 jer vacatie Berekend naar het gemiddelde van 46 consenten per jaar zou de nieuwe regeling een uitgaaf vorderen van jaariyks ƒ 665 Bij continuatie van het bestaande instituut 20U aan twee verloskundigen moeten worden betaald ƒ 1400 als salaris plus 15 pensioenpremie a ƒ 217 of totaal ƒ 1617 Ie tijdeiyke korting op de salarissen buiten beschouwing gelaten De nieuwe regeling lirengt dus een belangrijke besparing met zich mede B en W vragen daarom den Raad er zijn goedkeuring aan te hechten Auto ongeval te Wassenaar Het raadslid H Zanen Czn gewond Hedenmorgen reed de heer H Zonen Czn uit Gouda Ofy den KijkBstraatwe ta Wassenaar Voor hem uit reden eenige andere auto s l oen de heer Zanen deze auto e i de passeeren zag hij uit de tegenovergestelde richting een auto aankomen Om een aanrijdmg te voorkomen remde de heer Z er sterk doch door de gladheid van ten weg slipte de auto botste tegen een boompje an en kiwani in den berm langa den weg terecht De heer Z had eenige ribben gebroken en ie door de ziekenauto van den heer Goeman overgeibraoht naar het Hoode KruiszieJtenhuis te Den Haag üe auto werd fioht beschadigd A nla Eiken avond 8 uur GvaiiKelisa tiesanienkoin8t Tentiendmg Bl de Boodschap tegenover Van Iterson Ziekenhuis 8 Juli 2 en 8 uur StadhuiB Raadzaal Gemeenteniad 31 JuÜ m uur Ste4 Zweminrichting Nationale wedBtryden G Z C Apotheken e apotheek van den keer E Grendel nendeweg tot en met 29 Julf benevens en daarop volgenden nacht geopend na 8 uur des vondi des naeht eelitw aUeen PIT DEN OMTREK STOLWUK De opening van het sportterrem van de Stolwiiksche Sportvereeniging Ziuuua nimdag i ad de opeiung plaaU voa hei pui iltirrem van d © faKotwijksohe tiport vwicenigiiig Nadat de Harmonie een paar pittige luaibciien iiud doen liuoieu nam ue secieiarin dei veieeiugiug het woord hpr biacht dank aan oUen die mede geweiKi liaUdfid UI iet belang van de ü V B tn de zusteiveretmigwigen uit i kkerkerk en Moordrecht Hitiina nam de huei Veisboop voor itl r van den G V ii het woord welke het terlein vooi güüpeiid verkla arde en na uieu8 df G V B het bisetuur oloeinen aanbood Ook de heei Fredexiks uit Mootdreout buiKt de veieenigmg bioemeu aoui en üpfuik doü wunscli UI dat de vereeuiging m bloei en kiaolit u toenemen Uierna nam de eerste wedstrijd een aanvang welke werd gespi eld door Ö H V 1 alhier en Lt V 11 uit IvOkkerkerk Alvort nh eeu aanvang te maken mot deu wedHtcijd weid door den aanvoerder van i i C aan a S bloemen aangeboden onder iieb uitsprdïen vou de beate weuscben Ue wedstrijd nam daarop een aanvang De bol werd atgetrapt door iiet jongste en klemsle lid van S S V de 7 jarige 1 A Mak welke J ioli kianig vuu zijn taak kweet jJc wedstrijd had en pi ettig verloop lloeh b V zidi nuft onbetuigd Keeper Vermeuleu van SHV deed goed werk Hel einde kwam met een 4 1 overwmmng voor LF C Hierna kwam het propagandanummer koppelrace Deze voor Stolwijk nieuwe tak vaii sport tiok zeer veel beiaugstiellmg Getoupen werd een afstand van 5 K M lael iifioasing De uitslag hiervan was 1 T H O R 1 Gouderak 2 Tei Gouw Gouda 3 G 8 V Gouda 4 Excelsior Gouda 6 SS V alhier terwijl f H Ü K II buiten niededuigJing meeJiep Als herinnering aan deze wedstrijd werd aan Thor 1 een bekei aangebodeoj aan Ter Gouw een lauwerkrans G S V een lauwertak en aan Kxualeior en Ü S V elk een medaille Deze prijzen werden met een toepasselijk woord door den heer U de Bruijn aan de betrokken overhandigd KAliiü iNliiUWb Programma voor heden Huizen 5 30 0 30 Concert Het tiCUV Dameskoor o l v Louise Lauenroth e 30 7 dÜ Vragenuurtje 7 30 7 45 Politieberichten 7 45 00 Persberichten van het Ned Chr Persbureau 8 00 10 30 Concert door het Symphonieonkest der NCRV de HOT o l v Frita Schunnan 8 0 y OÜ Orkest 9 O0 y 30 Spreker de heer J J K Schmal Johzn 9 30 10 30 Vervolg concert pi m 10 00 Persberichten van het Persbureau Vaz Dias te Amsterdam 10 30 11 30 Gramofoonplatenconcert Hilversum 5 00 VAJtA septet o i v Is Eyl afgewisseidd oor gramofoonmuzlek 6 45 Gramofoonmuziek 7 00 VARA orkest o l v Harry Wiggelaar 7 45 Voordracht door Willem van € apellen 8 00 Orgelspel door John Brookhouse Mac Carthy 8 30 VAftAtooneel 9 10 Orgelspel 9 80 VARAorkest lO OO Persberichten Vaz Dias 10 15 VARAorkest 10 45 Gramofoonmuziek 11 00 VARA orkest 11 45 Gramofoonmuziek sPon VOETBAL Om den gevteugelden bal Tr nsv alia Gouda 2 5 D C L Olympia 4 2 Met een ploeg waarin wegens den wedstryd tegen Hilversum de Jong Groenewoud v d Laan Spee en van Maaren ontbraken heeft Gouda toch een 5 2 overwinning behaald op Transvalia IJsselsteyn 2 en Appel zorgden met rust voor een 3 0 voorsprong Nadat er 4 0 van gemaakt was verkleinde Transvalia den achterstand tot 4 2 doch V d Bosch maakte er 6 2 van Olympia miste Henriques in zyn ploeg waarvoor Schoonderwoerd inviel Over t algemeen werd er slecht gespeeld Voor rust ging het nog en leidde Olympia met 2 1 Na rust was D C L in de meerderheid en voerde den stand tot 4 2 in haar voorde el op Goudsch K N V a elftal Hilversum 3 8 Matige vertooning Rust 0 3 Gisteravond heeft een Goudsch K N V B elftal op het Gouda ter in een wedstrijd gespeeld tegen Hilversum een club uit de eerste klasse waarvan de recette bestemd was voor het plaatselyk crisis comité De voetbalwedstryd is een matige vertüoning geworden Hilversum beheerscbte het spel beter stuk voor stuk waren de spelers hun Goudsche tegenstanders de baas De Goudsche combinatie verviel in te kort samenspel het positie kiezen was slecht verzorgd en vaak gebeurde het dat de spelers een gemakkelyke positie hopeloos verknoeiden omdat men geen raad met den bal wist De volgende ploegen stelden zich onder leiding van den heer V ai op Goudsch elftal Hofman ONA C de Jong Gouda en G de Jong Olympia Berkhout ONA Groenewoud Gouda V d Umx Gouda v Meeren Gonda Spee Gouda Krom Olympia Revet C V de Hoop ONAy iHilversum Meinders Goring en Oudenallen v Hooff Hiiizenga v Gelder V Eek V Schaick v t Veld Kramps en Toes De Gtouwenaars waren t eerst aanvallend en Revet gaf Meinders al dadelgk moeilyk werk langzamerhand won Hilversum veld doordat v d Laan met plaatsen van den bai niet gelukkig was Hulxenga steunde zyn voorhoede bovendien goed by kreeg hiertoe door vry bpel gelegenheid Nadat Hofman een scherp schot fraai over de lat had gestompt moest hy later toezien hoe een harde schuiver van Kramps Kramps in het doel schoof Kort daarop Iffofiteerde van t Veld van een verkeerde manoeuvre van C de Jong en het was O 2 De Gouwenaars saten intusschen ook niet stil De Hoop verknoeide echter eenmaal een vrye positie en mt een zuivere pass van Hevet aan Krom volgde een schot dat evenmin succes had De Goudsche achterhoede raakte er eenigszins mt De Jong Olympia speelde eenmaal hard terug hetgeen op een corner uitliep terwyl Hofman by mtloopen den bal miste en na een paar schermutselingen hem toch weer bereikte Kramps wist echter uit dezen toestand winst te slaan en maakte er op z n gemak O 3 van Krom en kart voor rust Berkhout zagen hun schot door Meinders gestopt Voor de hervatting va de tweede helft heeft Wethouder Donker namens het Plaatselyk Crisiscomité dank gebracht aan allen die zich voor het slagen van den wedstrijd hadden beyverd By de Gouwenaars bleek de Jong Olympia vervangen te zyn door Berkhout op wiens plaats P Slaman GSV was opgenomen De combinatie toonde er beter in te komen Hofman schonk meer vertrouwen en dehalflinie zat er beter op Groenewoud werkte hard maar werd toch te vaak gepasseerd Uit een voorzet kopte de Hoop den bal keurig in doei 1 3 Dit plotsehnge doelpunt bracht entliousiasme te weeg Krom kreeg een fraaie kans doch schoot jammerlyk naast de rKchtbutten der bezoekers deed dit aan den anderen kant na Goed doorzetten en aangeven van Revet gaf Krom een kans dien hy fraai benutte 2 8 Vlak hierop volgde een zelfde spelletje en den stand was gelyk Van Maaren en Spee kregen gelegenheid verschillende aanvallen op te zetten Spee kon echter den weg naar het doei niet vinden Hilversum kwam toen weer opzetten en nam het spel weer in handen Verandering in den stand kwam er echter niet meer De belangstelling voor deze ontmoeting was tamelijk ATHLETIEK De laatste competitiedag van de Turnkring Gouda De Turnkring Gouda en Omstreken heeft Zaterdagmiddag en Zondagochtend zyn laatsten competitiedag gehouden Het programma werd vlot afgewerkt In verband met den shngerbalwedatrijd tegen Pro Patria te Zegwaard kon Excelaior ditmaal niet uitkomen Ook de damesploeg van Excelsior alsmede DO K van Reeuwyk konden door omstandigheden niet deelpemen Met de damesploeg van Virea et Celentas die nog een competitiedag ten achter is zullen L de drie vorengenoemdsttpL egen binnenkort de resteerende nummers afwerkten Aan den atart verschenen de heeren van T H 0 R Oouderak Vires et Celeritas Gouda D 0S Schoonhoven en Olympia Haastrecht de dames van Olympia en Vires et Celeritas de juniares van T O O S Waddinxveen D 0 S en Vires et Celeritas en de meisjes van D OjS De voornaamste uitslagen zyn Heeren 800 M hardloopen 1 S Rader THOR 2 min 20 6 sec 2 P M Beyen THOR 2 min 21 1 sec 3 P de Korte Olympia 2 min 22 5 sec Duitsche driesprong 1 S Terpstra DOS 12 9 M 2 B Wirtz Vires et Celeritas 11 96 M 3 S Radder THOR 11 94 M Discuswerpen 1 M v d Laai THOR 31 22 M P M Beyen THOR 27 59 M 3 A Kasbergen CDHOR 25 17 M Stilstaand verspringen 1 F de Jong T HOR 2 76 M 2 S Radder THOR 2 67 M 3 V d Heuvel Vires et Celeritas 2 6Ö M Dames 80 M hardloopen 1 B Donkers Vires et Celeritas 11 8 sec 2 S van Wijk Vires et Celeritas 12 1 sec 3 J Bruins Vires et Celeritas 12 9 sec 4 S Duym Olympia 12 9 sec Duitsche driesprong 1 J Bruins VireB et Celeritas 8 89 M 2 S van Wyk Vires et Celeritas 8 43 M 3 L Vervoort Virea et Celeritas 8 16 M Speerwerpen 1 B Mastrigt Vires et Celeritas 18 61 M 2 S Duim Olympia 17 26 M 3 S van Wyk Vires et Celeritas lfi 36 M Stilstaand verspringen 1 B Donkers Vires et Celeritas 2 22 M 2 S Duim Olympia 2 22 M 3 S van Wük Vires et Celeritas 1 88 M Adspirant jongens 80 M hardloopen 1 W Bouwer Vires et Celeritas 10 Ö sec 2 A v d Werken D O S 10 9 sec 3 H van Nielen TOOS 11 sec Duitsche driesprong 1 C Zielhorst Vires et Celeritas 10 64 M 2 H van Nielen TOOS 10 17 M 3 J Homis Vires et Celeritas 10 12 M 4 W Bouwer Vires et Cleritas 10 12 M Speerwerpen 1 C Lamorée DOS 30 7i5 M 2 C Zielhorst Vires et Celeritas 30 52 M 3 K Eikelenboom DOS 28 15 M Kruit DOS 13 4 A Kruit DOS Stilstaand verspringen 1 A v d Werken DOS 2 47 M W Bouwer Vires et Celeritas 2 45 M 3 H van Nielen TO OS 2 42 M Adspirant meisjes 80 M hardloopen A sec Duitsche driesprong 8 46 M Speerwerpen A Kruit DOS 15 21 M Stilstaand verspringen A Kruit DOS 1 92 M De uitslagen der Zaterdag voor de Junio rwcompttitU vu dn Ooodfchin VocttMU bond gespeelde wedstrijden zyn Afdeeling A Waddinxveen A Olympia A 0 Nieuwerkerk A XJouda A 1 4 O N 0 1 Moordrecht A G V A 1 Afdeeling B Gouda B Haastrecht A A A Lekkerkerk A 6 1 Be gisteren gespeelde seriewedstrijden te Wadmxveen hadden het volgende resultaat Gouderak 2 G S V 3 1 1 Alphen Gouda 2 1 Moercapeile lAlphen 3 4 1 Vriendschappeiyke ontmoetingen hadden plaats tusschen Boskoopsche Boys Toerelftal Vitesse 2 2 K N V B elftal ilversum ten bate van het Goudsch Crisis Conuté 3 3 Olympia D C L 2 4 Gouda Transvalia 5 2 0 N A 2 Olympia 2 3 3 Excelsior 1 en 2 speelden gisteren te Zegwaard een slingerbal wedstryd tegen Pro Patria 1 en 2 De uitslagen luiden Pro Patria 1 Excelsior 1 0 0 Pro Patria 2 Excelsior 2 4 0 Slingerbal Pro Patria Excelsior 0 0 Het tweede treffen tusschen de slinger balploegen van Pro Patria en Excelsior eindigde onbeslist De Gouwenaars hadden op de plaats van Binnendyk Revet opgenomen en zouden bun huid zoo duur mogelyk verkoopen Beide ploegen hebben elkaar weinig toegegeven en een stukje terreinwinst werd hardnekkig verdedigd Over t algemeen wa Pro Patria iets sterker doch geen der partyen slaagde er in te doelpunten De stand der competitie is Pro Patria 2 110 3 4 0 Excelsior 2 0 111 0 4 Met den kampioen van den Dordtscheu Turnkring mits deze wordt aangewezen moet Pro Patria nu spelen om uit te maken wie aan de kampioenschappen mag deelnemen Pro Patria 2 Excelsior 2 4 0 De reserves van beide ploegen hebben een vriendschappetyk partytje gespeeld hetwelk de thuisclub met 4 O won KORFBAL N C K e De Zwaluwen Rapiditjia 4 S Zaterdag had nog onverwachts bovenstaande ontmoeting plaats Na een forsch gelykopgaande wedstryd kwam vyf minuten voor het einde de winnende goal Met de rust was de stand 1 1 Laatste Berichten DRAADLOOZE DIENST Het verzoek van de afgetreden Pruisische Ministers afgewezen LEIPZIG 25 Juli Het gereclitahoi te Leipzig heeft het In de motiiveering van de uitspraak van iiel Btaatagereolitahof dat mwiBiging vanhet verzoek der Pruieiflche Ministo moest worden afirewezen aangezien volgens de nieuwe tomiuleering van het vooretel het uitvaardigen van een verordening als door de Pruisiache Manwters was bedoeld tengevolge ou habben lat de Sta aina cht bou moeten worden gedeeld door den Rijkeoommisearis met de a getreden Munsters Het Hof kon aan een dergelijke splitsing van het Staatsgezag zijn medewerking niet verleeoen Het aehte sadi ook niet competent om zelf voorateUen te doen tot regaling vaw de verhoudingen on Pruisen a tnli 1 h tl